SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVAToto je společná tisková zpráva společností FedEx a TNT Express N.V., v souladu s § 5 odst 1 Vyhlášky o veřejných nabídkách, v souvislosti se zamýšlenou veřejnou nabídkou FedEx na veškeré vydané kmenové akcie základního kapitálu TNT Express N.V. Toto oznámení nepředstavuje nabídku, nebo jakýkoliv pokus o nabídku k nákupu či prodeji cenných papírů TNT Express N.V. Jakákoliv nabídka bude provedena pouze prostřednictvím memoranda. Toto oznámení není určeno k vydání, publikaci nebo distribuci v Kanadě nebo Japonsku, a to zcela nebo zčásti, přímo či nepřímo.

 

Společnosti FedEx a TNT Express se dohodly na doporučené veřejné nabídce akcií TNT Express

Důležité body transakce:

 • Společnosti FedEx Corporation (FedEx) a TNT Express N.V. (TNT Express) dosáhly podmíněné dohody na veřejnou nabídku akcií TNT Express 8,00 €/akcie.
 • Nabídková cena zvýšila hodnotu akcií o 33 % nad konečnou cenou ze dne 2. dubna 2015 a dále o 42 % oproti průměrné výši cen akcií společnosti TNT Express za poslední 3 kalendářní měsíce, což je 5,63 €.
 • Transakce představuje implicitní hodnotu vlastního kapitálu TNT Express 4,4 miliard € (4,8 miliard USD).
 • Transakce byla jednomyslně schválena Výkonnou a Dozorčí radou TNT Express.
 • Vysoká úroveň jistoty Smlouvy.
 • PostNL N. V. neodvolatelně potvrdil podporu nabídky a nabídl svých 14,7 % akcií TNT Express.
 • Spojení společností změní schopnosti FedEx v Evropě a pomůže urychlit jeho globální růst.
 • Zákazníci budou mít přístup k rozšířené, integrované globální síti, kombinující silné schopnosti TNT Express v Evropě a sílu FedEx v regionech po celém světě, včetně Severní Ameriky a Asie.
 • Zaměstnanci FedEx a TNT Express dělají maximum pro své zákazníkya přinášejí tak hodnotu pro akcionáře a podporu městům a obcím, ve kterých žijí a pracují.
 • Obě strany se dohodly na určitých nefinančních úmluvách, včetně těchto:
  • Existující zaměstnanecké smlouvy TNT Express zůstanou zachovány.
  • Evropská regionální centrála sloučených společností bude v Amsterdamu/Hoofddorpu.
  • Překladiště TNT Express v Lutychu bude zachován jako významný bod pro skupinu do budoucna.
 • Letecké operace TNT Express budou odprodány, v souladu s platnými předpisy leteckých společností.
 • FedEx a TNT Express očekávají, že nabídka bude dokončena v prvním pololetí roku 2016.
 • Společnosti FedEx a TNT Express jsou přesvědčeny, že veškeré případné obavy z monopolního postavení je možné řešit v předstihu.

Memphis, Tennessee; Hoofddorp, Nizozemí – 7. dubna 2015
Společnosti FedEx Corporation (NYSE: FDX) (FedEx) a TNT Express N.V. (Euronext Amsterdam: TNT), dnes oznámily, že dosáhly podmíněné dohody (Protokol fůze) na nabídku pro všechny vydané a nesplacené kmenové akcie, včetně akcií reprezentovaných americkými depozitními certifikáty (akcie) TNT Express (nabídka) za cenu ve výši 8,00 € za akcii s výjimkou poslední dividendy TNT Express z roku 2014 ve výši € 0.08 (Nabídková cena). Transakce ohodnotila kapitál TNT v hodnotě cca 4,4 mld € (4,8 mld USD).

Frederick W. Smith, předseda představenstva a generální ředitel společnosti FedEx, řekl: „Jsme přesvědčeni, že tato strategická akvizice bude značným přínosem pro naše zákazníky, členy týmu a akcionáře FedEx po celém světě. Tato transakce nám umožní rychle rozšířit naše portfolio pro mezinárodní dopravu a využít trendy na současném trhu, zejména pokračující růst globální e-commerce. Současně staví FedEx do pozice dlouhodobě ziskové společnosti.“

Tex Gunning, generální ředitel TNT Express, řekl: „Tato nabídka přichází v době významných změn napříč TNT Express a my jsme byli plně zaměřeni na strategii samostatnosti. Přestože jsme akvizici nevyžadovali, jsme přesvědčeni, že návrh společnosti FedEx je dobrou zprávou pro všechny zúčastněné strany, a to jak z finanční, tak i nefinanční stránky. Naši lidé a zákazníci mohou těžit z globalizace a expandování v pravém slova smyslu. Naši akcionáři mohou díky této nabídce využívat výhody již dnes, zatímco dříve byly k dispozici pouze v delším časovém horizontu.“

Strategické důvody

 • Spojené společnosti FedEx a TNT Express budou tvořit celosvětově silnou konkurenci v oblasti dopravy a logistiky, pramenící z významných a vzájemně se doplňujících silných stránek obou společností.
 • Zákazníci spojených společností využijí přístup k podstatně lepší, integrované globální síti. Tato síť bude těžit z kombinace silné evropské silniční platformy TNT Express a lutyšského překladiště a síly FedEx v ostatních regionech po celém světě, včetně Severní Ameriky a Asie. Zákazníci TNT Express budou také těžit z přístupu k portfoliu FedEx včetně světové letecké expresní přepravy a pozemní dopravy.
 • FedEx posílí TNT Express v objemu investic, odborných znalostí v oboru a v globálním měřítku.
 • Zaměstnanci díky spojení obou společností získají další možnost růstu s širším rozsahem a nabídkami.
 • Zaměstnanci FedEx a TNT Express dělají maximum pro své zákazníky a přinášejí tak hodnotu pro akcionáře a podporu městům a obcím, ve kterých žijí a pracují.

Detaily transakce
Navrhovaná transakce předpokládá nabytí akcií společnosti TNT Express v rámci veřejné nabídky společnosti FedEx. Nabídková cena za akcii představuje hodnotu 100 % kapitálu TNT Express v hodnotě 4,4 € miliard eur (4,8 miliardy USD).

Nabídková cena představuje zvýšení hodnoty akcií ve výši 33 % nad konečnou cenou ze dne 2. dubna 2015 a dále zvýšení o 42 % oproti průměrné hodnotě cen akcií TNT Express akcii ve výši 5,63 € (6,14 USD) za poslední tři kalendářní měsíce.

Nabídková cena obsahuje dividendy akcií TNT Express kromě poslední dividendy hodnotě 0,08 € za akcii z roku 2014.

Financování transakce
FedEx má v úmyslu financovat nabídku využitím dostupných peněžních zdrojů a prostřednictvím stávajících i nových úvěrových opatření. Navrhovaná transakce nebude mít žádné finanční eventuality. FedEx má tržní kapitál ve výši 47 miliard dolarů, solidní investiční ohodnocení a dostatečnou likviditu. FedEx bude pravidelně informovat o průběhu financování tak, jak je to uvedeno v odstavci 7 paragrafu 4 Smlouvy.

Jednohlasně doporučeno Výkonnou a Dozorčí radou TNT Express
Výkonná a dozorčí rada společnosti TNT Express (FASB) často diskutovala o vývoji navrhované transakce a o klíčových rozhodnutích v souvislosti s průběhem celého procesu. Členové rady obdrželi rozsáhlé finanční a právní poradenství a brali ohled na strategické, finanční, provozní a sociální aspekty navrhované transakce. Po pečlivém zvážení a také s ohledem na skutečnost, že TNT Express teprve nedávno spustila strategii budoucí samostatnosti, TNT Express (Výkonná rada) věří, že nabídka bude v nejlepším zájmu TNT Express a její zainteresované strany včetně akcionářů plně a jednomyslně podpoří a doporučí nabídku k přijetí akcionářům TNT Express a budou hlasovat ve prospěch usnesení na mimořádné valné hromadě (jak je popsáno níže). Kromě toho pan Vollebregt, jediný člen rady, který drží akcie TNT Express, nabídne všechny svoje akcie v rámci nabídky a bude hlasovat ve prospěch usnesení na mimořádné valné hromadě.

Společnost Goldman Sachs International vydala 6. dubna 2015 své stanovisko Výkonným radám a společnost Lazard vydala své stanovisko Dozorčí radě společnosti TNT Express. V každém případě vyjádřili ve svých stanoviscích, že (i) částka 8.00 € v hotovosti za akcii, která má být zaplacena jejich držitelům dle nabídky, je z finančního hlediska spravedlivá pro akcionáře, a (ii) kupní cena, která má být zaplacena TNT Express za celou její činnost v rámci navrhovaného prodeje (viz níže), je z finančního hlediska spravedlivá pro TNT Express.

Neodvolatelný z PostNL N.V.
PostNL N. V., držitel cca 14,7 % z nesplacených akcií, se zavázal k nabídnutí svých akcií v rámci Nabídky, pokud proběhne, a hlasoval ve prospěch usnesení navržených na mimořádné valné hromadě. Obsahuje určité obvyklé závazky a podmínky, které jsou neodvolatelné.

Management a zaměstnanci
Spojení nabízí jedinečnou příležitost pro posílení základny zdrojů obou společností, čímž se nabízí dobré vyhlídky pro zaměstnance ve společných podnicích. FedEx má dlouhou historii v rozvoji lídrů v rámci své organizace, včetně zajišťování interních tréninků a možnosti dalšího vývoje. FedEx bude i nadále respektovat stávající práci rady, odborů a zaměstnanecká práva a výhody (včetně nároků na důchod).

Spojené společnosti budou spolupracovat tak, aby se globálně zabránilo významnému propouštění. Spojené společnosti budou podporovat kulturu excelence, kdy budou kvalifikovaným zaměstnancům nabídnuta atraktivní školení a možnosti vnitrostátního a mezinárodního kariérního postupu na základě dostupných příležitostí.

Vedení TNT Express
Po úspěšném dokončení Nabídky se Dozorčí rada TNT Express bude skládat ze tří nových členů vybraných společností FedEx (David Binks, Mark Allen a David Cunningham, který bude jednat jako předseda) a ze dvou členů současné Dozorčí rady TNT Express, považovaných za nezávislé ve smyslu nizozemského Kodexu správy a řízení, budou to Margot Scheltema a Shemaya Levy Chocron (nezávislí členové). Nezávislí členové budou i nadále sloužit v Dozorčí radě, a to po dobu nejméně tří let od platnosti nabídky. Budou zodpovědní především za monitoring, sledování dodržování nefinančních smluv ve vztahu k nabídce a budou mít také právo veta v souvislosti s nefinančními smlouvami v případě změny menšinových akcionářů nebo nerovného zacházení, které by mohly nepříznivě ovlivnit hodnotu podílu minoritních akcionářů.

Je záměrem společnosti FedEx, aby pánové Gunning a De Vries zůstali ve Výkonné radě TNT Express.

Nefinanční úmluva
FedEx zaručil určité jiné nefinanční úmluvy s ohledem na strategii, správu, zaměstnance, integraci, značku a retenční záležitosti TNT Express popsané výše, stejně jako jiné záležitosti. Tyto nefinanční úmluvy budou platit po dobu tří let od zahájení nabídky. FedEx a TNT Express mají velmi podobnou firemní kulturu a hodnoty, kterými se bude řídit budoucí úspěch ve společných podnicích. Silná rozvaha společných podniků bude poskytovat kapitál pro podnikání TNT Express a bude zajišťovat další růst úspor a nové možnosti do budoucna.

Dojde k integraci obou společností. Za účelem usnadnění takové integrace bude zřízen Výbor pro integraci, který bude rozhodovat o integračních plánech, sledovat jejich provádění a dělat všechny věci potřebné k úspěšné optimalizaci integrace společných podniků. Pánové Gunning a De Vries budou členy Výboru pro integraci pro TNT Express. FedEx uznává významnou hodnotu TNT Express, jeho infrastrukturu, osoby a odborné znalosti v Evropě, proto se Amsterdam/Hoofddorp stane evropským regionálním sídlem společných podniků. Lutych bude zachován jako významný bod pro skupinu do budoucna. Navíc bude provoz TNT Express jako evropského leteckého dopravce převeden pro poskytování služeb platných v rámci leteckých předpisů. Tam, kde je to povoleno nařízením, má FedEx v úmyslu převést mezikontinentální letecké operace TNT Express na FedEx.

FedEx umožní sloučeným společnostem, aby pokračovaly ve svém vedoucím postavení v oblasti udržitelného rozvoje. Značka TNT Express bude zachována po přiměřenou dobu. FedEx a TNT Express zajistí, aby skupina TNT Express zůstala obezřetně financována, a to i s ohledem na úroveň zadlužení, k ochraně kontinuity podnikání a podpoře úspěchu podniku.

100% akvizice
Zájem společnosti FedEx zaplatit nabídkovou cenu je založen na akvizici 100% podílu v TNT Express. FedEx a TNT Express očekávají, že úplná integrace FedEx a TNT Express přinese značné provozní, obchodní, organizační a finanční výhody, kterých by nebylo plně dosaženo, pokud by TNT Express měl pokračovat jako samostatný subjekt na bázi minoritního akcionáře.

Pokud FedEx získá 95 % akcií, hodlá rychle vyjmout TNT Express z majetku Euronext Amsterdam a má v úmyslu zahájit zákonný proces řízení pro získání 100 % akcií. Pokud FedEx získá méně než 95 %, avšak alespoň 80 % akcií, má v úmyslu získat veškeré činnosti TNT Express za stejnou cenu jako Nabídkovou cenu na základě prodeje aktiv v kombinaci s likvidací TNT Express, aby poskytl stejné podmínky zbývajícím akcionářům TNT Express (prodej aktiv a likvidace). Prodej majetku a likvidace podléhá schválení mimořádné valné hromady (EGM) TNT Express. Rada se dozhodla, že jednomyslně doporučí akcionářům hlasovat o prodeji majetku a likvidaci.

FedEx může využívat všechna dostupná legální opatření, aby získal plné vlastnictví zbývajících akcií TNT Express a/nebo jejich činnosti v souladu s podmínkami stanovenými v Protokolu fúze.

Podmínky předběžné nabídky a samotné nabídky
Začátek Nabídky je podmíněn splněním nebo odmítnutím (zcela nebo částečně) podmínek předběžné nabídky obvyklých pro obchod tohoto druhu, včetně:

 1. Nebyl objeven žádný negativní vliv nabídky;
 2. nebylo zjištěno žádné závažné porušení podmínek Protokolu fúze;
 3. nizozemský Úřad pro finanční trhy (AFM) schválil memorandum;
 4. ze strany Rad nebyla zjištěna žádná porušení nebo návrhy na změny;
 5. nebyla zahájena žádná další nabídka z třetí strany ani ze strany TNT Express;
 6. není známa třetí strana, která by oznámila nebo učinila nabídku podle nizozemského práva za předpokladu, že by byla alespoň rovna Nabídkové ceně;
 7. soudem, arbitrážním tribunálem, vládou, vládním úřadem, antimonopolním orgánem nebo jiným právním předpisem nebo správním orgánem nebyl vydán žádný příkaz, prohlášení, soudní příkaz, rozhodnutí nebo dekret, který zakazuje průběh transakce;
 8. od AFM nebylo obdrženo žádné oznámení, že je příprava nabídky v rozporu s nizozemským právem;
 9. v důsledku zmiňovaných opatření nebylo pozastaveno nebo ukončeno obchodování akcií TNT Express na burze Euronext Amsterdam; a
 10. the Stichting Continuïteit TNT Express (Nadace) nevyužila svého práva vlastnit prioritní akcie základního kapitálu TNT Express, anebo Nadace využila této možnosti v případech, kdy buď (i) uškodí společnosti FedEx nebo (ii) v souvislosti s povinnou nabídkou dle nizozemského práva u všech akcií třetích stran, které nebyly blízké FedEx.

To zda a kdy proběhne dovršení nabídky je podmíněno splněním nebo odmítnutím (zcela nebo částečných) následujících podmínek:

 1. Minimální uznatelná hranice je 95 % akcií, která bude snížena na 80 % na valné hromadě akcionářů, kteří předávají prodej aktiv a likvidaci mimořádné radě představenstva za předpokladu, že FedEx může upustit, a to v rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy, za podmínky, od minimální úrovně přijetí (buď zcela nebo zčásti) bez souhlasu TNT Express, pokud hladina přijetí je 65% nebo více;
 2. byly zváženy podmínky hospodářské soutěže;
 3. neobjevil se nebo nepokračuje žádný negativní vliv;
 4. nebylo zjištěno žádné závažné porušení podmínek Protokolu fúze;
 5. Ze strany Rad nebyla zjištěna žádná porušení nebo návrhy na změny;
 6. Nebyla zahájena žádná další nabídka z třetí strany ani ze strany TNT Express;
 7. Není známa třetí strana, která by oznámila nebo učinila nabídku podle nizozemského práva za předpokladu, že by byla alespoň rovna Nabídkové ceně;
 8. nebyl vydán žádní vládní nebo soudní příkaz zakazující transakci;
 9. Od AFM nebylo obdrženo žádné oznámení, že je příprava nabídky v rozporu s Nizozemským právem;
 10. v důsledku zmiňovaných opatření nebyla pozastavena nebo ukončena obchodování akcií TNT Express na burze Euronext Amsterdam; a
 11. Nadace nevyužila svého práva vlastnit prioritní akcie základního kapitálu TNT Express, a nebo Nadace využila této možnosti v případech kdy buď (i) uškodí společnosti FedEx nebo (ii) v souvislosti s povinnou nabídkou dle nizozemského práva u všech akcií třetích stran, které nebyly blízké FedEx.

Pokud po ukončení fúze dojde k podstatnému porušení Protokolu fúze ze strany TNT Express, nebo v případě jiné nadstandardní nabídky (viz níže), je TNT Express povinen uhradit FedEx pokutu 45 milionů €.

V případě porušení podmínek převzetí společnosti ze strany FedEx, nebo pokud nebudou zahájeny kroky i přes splnění všech podmínek Nabídky, je FedEx povinen uhradit TNT Express pokutu 200 milionů €.

Nadstandardní nabídka
FedEx a TNT Express mohou vypovědět Protokol fúze v případě, že třetí strana uskuteční nabídku, která bude dle názoru Rad výhodnější než nabídka společnosti FedEx, a to při zohlednění podmínek, jistoty, načasování a nefinančních příslibů, které přesahují nabídnutou cenu alespoň o 8 %, a bude zahájena nebo se zavazuje být zahájena do osmi týdnů.

V případě takovéto nabídky bude mít FedEx příležitost, aby sám na tuto nabídku odpověděl. V tomto případě nesmí být proces ukončen ze strany TNT Express. Jako součást dohody, TNT Express souhlasila s podmínkami, že nebude reagovat na nabídky třetích stran.

Orientační harmonogram
FedEx a TNT Express se bude snažit získat všechna potřebná schválení, jak nejrychleji to bude možné. Všechna požadovaná poradenství a projednání s Ústřední radou zaměstnanců TNT Express, evropskou radou zaměstnanců a odborů budou zahájena okamžitě.

FedEx a TNT Express jsou přesvědčeni, že FedEx zajistí všechna příslušná povolení na dokončení, jak nejrychleji to bude možné. Očekává se, že spojení společností FedEx a TNT Express nezvýší antimonopolní obavy, a to především v důsledku vlivu konkurentů na relevantních trzích.

Je záměrem FedEx podat žádost o schválení svého nabídkového dokumentu AFM do šesti týdnů ode dneška a publikovat memorandum nabídky krátce po jejím schválení AFM v souladu s platným harmonogramem dle zákona.

TNT Express svolá mimořádnou valnou hromadu nejméně 10 pracovních dnů před uzavřením období Nabídky v souladu s ustanovením § 18 odstavce 1 vyhlášky, aby informoval akcionáře TNT Express o Nabídce. Akcionáři TNT Express, budou vyzváni k (i) řešení změny stanov TNT Express, (ii) přijetí demise odstupujících členů senátů, poskytnutí absolutoria každému členu senátu a jmenování nových členů senátu a (iii) schválení prodeji aktiv a konverzi TNT Express do společnosti s ručením omezeným (Besloten Vennootschap).

V souladu s článkem 18, § 2 vyhlášky bude TNT Express včas a pravidelně podávat informace svým akcionářům. V souvislosti s požadovanými kroky a nezbytným schvalovacím procesem lze předpokládat, že bude nabídka dokončena v prvním pololetí kalendářního roku 2016.

Poradci transakce
V souvislosti s transakcí je finančním poradcem společnosti FedEx společnost JP Morgan Securities LLC. Jejími právní poradci jsou NautaDutilh NV a Baker & McKenzie. Jménem TNT Express budou vystupovat Goldman Sachs International a Lazard, působící jako finanční poradce, a Allen & Overy LLP (Amsterdam) jako právní poradce.

Upozornění pro držitele amerických akcií TNT Express
Nabídka se vztahuje na koupi cenných papírů TNT Express, veřejnou společnost s ručením omezeným, založenou podle nizozemského práva, a je předmětem nizozemských zákonů týkajících se zveřejňování informací a procesních požadavků, které jsou odlišné od zákonů ve Spojených státech amerických. Nabídka bude ve Spojených státech provedena v souladu s ustanovením § 14 (e) zákona US Securities Exchange z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů (zákon USA Exchange), včetně pravidel a souvisejících právních předpisů, včetně nařízení 14E, a může být výjimkou stanovenou v pravidle 14d-1 (d) podle Zákona o americké burze a v souladu s požadavky nizozemského práva. V souladu s tím bude nabídka podléhat některým informačním a procesním požadavkům, které jsou odlišné od těch, které platí v USA.

Příjem držitele akcií TNT Express může být předmětem zdanitelného plnění pro účely daně z příjmů v USA, a to jak podle příslušných státních a místních, tak i zahraničních a jiných daňových zákonů. Každý držitel akcií TNT Express by měl konzultovat daňové důsledky nabídky se svým daňovým poradcem.

Uplatnit svá práva a nároky vzniklé z federálních zákonů o cenných papírech Spojených států amerických může být pro držitele amerických akcií TNT Express obtížné, protože TNT Express má sídlo v jiné zemi a někteří nebo všichni jeho úředníci a ředitelé mohou být obyvateli jiné země než Spojených států amerických.

Držitelé amerických akcií TNT Express nemusí mít možnost podat žalobu na společnost mimo USA nebo její vedení za porušení amerických zákonů o cenných papírech. Díky tomu může být obtížné přimět společnost mimo USA a její pobočky podřídit se případně rozhodnutí amerického soudu.

V rozsahu přípustném podle platných právních předpisů nebo nařízení včetně pravidla 14e-5 amerického Exchange Act a v souladu s běžnou praxí nizozemského práva společnosti FedEx a jeho pobočky nebo brokeři (vystupující jako zmocněnci FedEx nebo jeho dceřiných společností) mohou od data platnosti tohoto dokumentu přímo či nepřímo nakupovat kmenové akcie TNT Express, které jsou předmětem této nabídky. Tyto nákupy se mohou objevit buď na volném trhu v rámci běžných cen, nebo v soukromých transakcích za smluvní ceny. V žádném případě nemohou být tyto nákupy za cenu vyšší, než je cena nabídky. Další informace o těchto nákupech nebo dohodách o koupi budou zveřejněny prostřednictvím tiskové zprávy nebo jinými prostředky tak, aby informovaly akcionáře TNT Express. Mimo tuto nabídku nebudou v USA uskutečněny žádné transakce na konto společnosti FedEx. Navíc finanční poradci FedEx mohou včlenit do svého obchodování s cennými papíry TNT Express činnosti, které mohou zahrnovat nákup nebo opatření ke koupi těchto cenných papírů.

Omezení
Distribuce této tiskové zprávy může být v některých zemích omezena zákonem nebo nařízením. V souladu s tím osoby, které přicházejí do styku s tímto dokumentem by se měly informovat a dodržovat tato omezení. FedEx a TNT Express odmítají jakoukoli odpovědnost za porušení takových omezení ze strany jakékoli osoby. Nedodržení těchto omezení může vést k porušení zákonů o cenných papírech. FedEx, TNT Express ani žádný z jejich poradců nenesou odpovědnost za jakékoliv porušení těchto omezení. Každý akcionář TNT Express, který má pochybnosti ohledně své pozice, by měl bez prodlení kontaktovat odborného poradce. Toto oznámení nebude zveřejněno nebo distribuováno v Kanadě a v Japonsku.

Informace v tiskové zprávě nemusí být kompletní. Toto oznámení má pouze informativní účel a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu jakýchkoli cenných papírů nebo investičního poradenství či podnět k investiční aktivitě. Toto oznámení nepředstavuje výzvu k prodeji, ke koupi nebo jinému získávání cenných papírů společnosti TNT Express.

Prohlášení do budoucna
Některá prohlášení v této tiskové zprávě, jako jsou údaje týkající se dopadu této transakce na FedEx a TNT Express, mohou být považována za „výhledová“. Výhledová prohlášení jsou taková, kterým předchází, následuje, nebo ta, která obsahují slova jako „předpokládané“, „očekávané“ nebo podobné výrazy. Tato výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu vydání této tiskové zprávy. I když se FedEx a TNT Express domnívají, že předpoklady, na nichž jsou informace o financích a další výhledová prohlášení založené, jsou přiměřené, neposkytují žádnou záruku, že tato výhledová prohlášení budou správná. Výhledová prohlášení podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od historické zkušenosti nebo od budoucích výsledků vyjádřených nebo vyplývajících z těchto výhledových prohlášení. Uvedená potenciální rizika a nejasnosti platí za podmínek přijetí regulačních schválení bez neočekávaných zpoždění a za podmínky schopnosti FedEx úspěšně řídit TNT Express bez přerušení jeho další podnikatelské činnosti, schopnosti FedEx dosáhnout očekávané výsledky z akvizice TNT Express (zejména reakce na transakce na trhu), ekonomických podmínkách na globálních trzích, na nichž FedEx a TNT Express působí, a dalších faktorů.

FedEx, TNT Express ani nikdo z jejich poradců nepřijímá odpovědnost za jakékoliv finanční informace obsažené v této tiskové zprávě týkající se podnikání, provozních výsledků a finanční situace druhých stran nebo jejich skupin. FedEx i TNT Express se výslovně zříkají jakékoli povinnosti nebo závazku k šíření jakýchkoli aktualizací nebo oprav všech výhledových prohlášení, která jsou zde uvedena.

O společnosti FedEx
Společnost FedEx Corporation (NYSE: FDX) poskytuje zákazníkům a firmám po celém světě široké portfolio dopravních, e-commerce a obchodních služeb. S ročním obratem 47 miliard dolarů společnost nabízí integrovaná řešení prostřednictvím provozních společností kolektivně konkurujících a spravovaných pod uznávanou značkou FedEx. Společnost je pravidelně řazena mezi zaměstnavatele s největší důvěrou. FedEx inspiruje svých více než 325.000 členů týmu, aby zůstali „absolutně pozitivně“ zaměření na bezpečnost, nejvyšší etické a profesionální standardy a potřeby svých zákazníků a komunit. Pro více informací, navštivte news.fedex.com.

Pro více informací prosím navštivte www.fedex.com nebo kontaktujte:

Media
Patrick Fitzgerald
Phone +1 901 818 7300
Email: patrick.fitzgerald@fedex.com


Kontakt pro média - Evropa
Uneke Dekkers/Vivian ten Have
Citigate First Financial
Phone +31 (0) 20 575 40 10
Mobile +31 (0) 6 50261626 / +31 (0) 6 46233900

FedEx Investor Relations
Mickey Foster
Phone +1 901 818 7468
Email mickey.foster@fedex.com

O TNT Express
TNT Express je jednou z největších světových expresních spedičních společností. Denně doručí TNT Express téměř jeden milion zásilek, od dokumentů po paletové zásilky. Společnost provozuje silniční a leteckou dopravu v Evropě, na Středním východě a v Africe, Asii a Tichomoří a Severní a Jižní Americe. Tržby TNT Express v roce 2014 byly 6.7 miliard €. Kontakt TNT Express média Cyrille Gibot (TNT Express)

Phone +31 (0)88 393 9390
Mobile +31 65 113 3104
Email cyrille.gibot@tnt.com
Ariën Stuijt/Tanno Massar (Hill+Knowlton Strategies)
Phone: +31 20 404 47 07