Veotingimused

OLULINE TEATIS

Käesolevad veotingimused VÄLISTAVAD FedExi ning selle töötajate ja agentide VASTUTUSE saadetiste kadumise, kahjustumise ja hilinemise eest teatud olukordades ning PIIRAVAD VASTUTUST märgitud summade ulatuses juhul, kui ettevõte võtab vastutuse, mis juhul TULEB NÕUE ESITADA rangelt piiritletud aja jooksul. Saatja peab tingimused hoolikalt läbi lugema ja vajadusel enda huvide kaitsmiseks saadetise kindlustama.

Saadetistele kohaldatakse kohalikke tariife ja saadetise vastu võtnud FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja tingimusi.

FEDERAL EXPRESSI VEOTINGIMUSED EUROOPAS, LÄHIS-IDAS, INDIA POOLSAAREL JA AAFRIKAS, MIS ON JÕUSTUNUD 6. AUGUSTIL 2012 (uuendatud 28. juulil 2016).

1. RAKENDAMINE

1.1 – Käesolevad tingimused kehtivad valitud Euroopa, Lähis-Ida, India poolsaarelt ja Aafrika riikidest (EMEA) pärinevate ning nendesse riikidesse ja valitud riikide siseselt saadetavate saadetiste veo korral, põhinedes järgmistel FedExi teenustel või teenusevalikutel (kui ja kus need on saadaval): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ja FedEx Standard Overnight. FedEx võib teenuseid aeg-ajalt muuta. Klient saab soovi korral teavet piirkondade kohta, mida FedEx teenindab. Need tingimused ei kehti Ühendkuningriigisisestele ja India-sisestele saadetistele, millele kehtivad eraldi veotingimused. Ühendkuningriigi riigisisestele saadetistele kohaldatavad veotingimused on kättesaadavad aadressil www.fedex.com/ukservices/services/terms.html ja India riigisisestele saadetistele kohaldatavad veotingimused on kättesaadavad aadressil www.fedex.com/in/domestic/ services/terms/ (märkus: fedex.com internetiaadressid võivad muutuda). Väljastpoolt EMEA-d pärinevatele EMEA-sse või teistesse rahvusvahelistesse sihtkohtadesse saadetavatele saadetistele kohaldatakse kohalikke tariife ja saadetise vastu võtnud FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja tingimusi. FedEx Global Returns teenusega tagastatud saadetistele kohaldatakse selle riigi tingimusi, millest saadetis tagastatakse. Need teenuste tingimused võivad riikide lõikes erineda. Lisateavet saate aadressilt fedex.com/ globalreturns või oma klienditeenindusest.

1.2 – Saadetiste õhuveole võidakse kohaldada 12. oktoobri 1929. aasta Varssavi konventsiooni (muudetud 28. septembri 1955. aasta Haagi protokolliga) ja kõiki selle alamprotokolle, 28. mai 1999. aasta Montreali konventsiooni ja kõiki selle alamprotokolle ning 18. septembri 1961. aasta Guadalajara konventsiooni. Osaliselt või täielikult autoveosega transporditavatele saadetistele – kui seda tehakse vastava selgesõnalise lepingu alusel või muul põhjusel –, mis saadetakse rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kehtivasse versiooni kuuluvas riigis, riigist või riiki, kohaldatakse nimetatud konventsioonis ja selle muudatustes sätestatud tingimusi. Ühe riigi asukohtadest või nende vahel tarnitavatele saadetistele kohaldatakse asjaomase riigi seadustes sätestatud kohustuslikke reegleid.

1.3 – Käesolevad tingimusted asendavad kõik varem avaldatud FedExi teenuste tingimused, mille suhtes neid tingimusi kohaldatakse. FedEx jätab endale õiguse tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta, parandada ja täiendada. Tingimused on avaldatud prinditud kujul ja elektrooniliselt aadressil www.fedex.com. Ülimuslik on aadressil www.fedex.com avaldatud elektrooniline versioon. Tingimustega täiendatakse (lennu)saatelehe tagaküljel märgitud tähtsamaid nõudeid ja tingimusi ning kirjeldatakse neid üksikasjalikult. Kui nende tingimuste ning FedExi (lennu)saatelehel, manifestis, veosildil või muus transpordidokumendis olevate nõuete ja tingimuste vahel ilmneb vastuolu, on ülimuslikud käesolevad tingimused sellises ulatuses, mis ei ole vastuolus rahvusvaheliste veostega seotud vastutuse eeskirjadega, mis on sätestatud Varssavi või Montreali konventsiooni reeglite ja asjaomaste alamprotokollidega, muude kehtivate konventsioonidega või asjakohaste tariifidega, või riigisiseste saadetiste korral riigi seadustega sätestatud eeskirjadega, mis on seotud saadetiste vedamisel kehtiva vastutusega.

1.4 – Käesolevad tingimused (sh siin selgelt viidatud lepingud ja konventsioonid) moodustavad tervikuna poolte vahel sõlmitud lepingu ning ületavad, alistavad ja välistavad jaotise 1.3 kohaselt muud suusõnalised või kirjalikud kus tahes ilmuvad või loodud ning eriti saatja lisatavad nõuded ja tingimused ning muud nende tingimustega seotud kirjalikud või suusõnalised avaldused. Saatja kinnitab, et ta ei eelda ega taotle seoses teenuste kasutamisega käesoleva lepingu alusel muid nõudeid, garantiisid, tingimusi ega kinnitusi.

1.5 – Käesolevaid tingimusi ei tühistata, muudeta ega täiendata, välja arvatud saatja ja FedExi esindaja, kellel on selgesõnaline kirjalik volitus selliseks tegevuseks, vahel sõlmitud selgesõnalise kirjaliku kokkuleppe alusel.

1.6 – Saatja jaoks on siduv (lennu)saatelehele märgitud saatja töötaja, teenistuja või agendi allkiri.

2. MÕISTED

„Tingimused” – veotingimused, mille kehtivuse tähtaeg hõlmab ka lepinguid, seaduseid ja konventsioone, millele siin selgesõnaliselt viidatakse ning mida FedEx aeg-ajalt uuendab.

„FedEx” – ettevõte Federal Express Corporation, selle tütarettevõtted ja filiaalid ning nende asjaomased töötajad ja agendid ning sõltumatud töövõtjad. Veoleping sõlmitakse FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtjaga, kes saadetise saatjalt vastu võtab.

„FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ja FedEx Standard Overnight saadetised” – riigisisesed saadetised valitud EMEA riikides, mille korral asuvad lastisaatja ja saaja samas riigis.

„Saatja” või „lastisaatja” – füüsiline või juriidiline isik, kelle nimi on (lennu)saatelehel märgitud saatjana.

„Saaja” või „vastuvõtja” – isik, kelle nimi on (lennu)saatelehel märgitud saajana.

„Pakk” – FedExi poolt vastu võetud üks pakk või saadetis, sealhulgas selline ese, mille saatja on esitanud FedExi automaatsüsteemi, arvestit, lastimanifesti või (lennu)saatelehte kasutades.

„Saadetis” – üks või mitu saadetise ühikut, kas pakki või lasti, mis tarnitakse ühe (lennu) saatelehe alusel.

„(Lennu)saateleht” – veodokument, lastimanifest, silt, tempel, elektrooniline kirje või sarnane FedExi transpordisüsteemis kasutatav kirje.

„Veokulud” – FedExi poolt saadetise tarnimiseks määratud või esitatud tasu või summa vastavalt käesolevatele tingimustele või hilisemalt kohaldatud tingimustele või tasule, välja arvatud muu tasu, mis võidakse määrata, näiteks (kuid mitte ainult) deklareeritud väärtuse tasu, erikäsitlustasu, tollimaksud ja maksud ning lisatasu.

„Tööpäev” – päev, mil ettevõtted on saatjariigis või -piirkonnas või sihtriigis või -piirkonnas avatud. Tööpäevad ja puhkepäevad võivad sihtriikide või -piirkondade lõikes erineda. Sellest asjaolust sõltuvate tarnekohustuste korral peavad kliendid FedExiga ühendust võtma.

„Tasu” – veokulud ja muud maksud või lisatasu, mis on määratud või esitatud saadetise transportimise eest käesolevate tingimuste kohaselt, sealhulgas, kuid mitte ainult kõrvaltasu, deklareeritud väärtuse tasu, erikäsitlustasu ja muud käesolevates tingimustes või uuendatud tingimustes sätestatud lisatasud ning vajadusel tollimaksud ja maksud ning muud FedExi poolt saadetise transportimisega seoses kantud mõistlikud kulud.

„Vedamisel deklareeritud väärtus” – väärtus, millega kehtestatakse FedExi maksimaalne vastutussumma paki saatmise kohta, kui saatja on sellise väärtuse (lennu)saatelehele märkinud.

„Tollis deklareeritud väärtus” – saadetise sisu müügihind või asenduskulu, mille määramine on nõutud seoses tollivormistusega.

„Tarne täitmise aeg” – FedExi teenuste kohta esitatud tarnekohustus või saadetise kohta klienditeeninduses esitatud tarnekohustus, mille korral arvestatakse transporditava kauba olemuse, saadetise kuupäeva, sihtkoha, saadetise kaalu ja saadetise väärtusega.

„FedExi kontonumber” või „FedExi konto” – FedExi poolt kliendile antud number, millega tagatakse, et FedExi süsteemi kaudu antakse ülevaade kontol sooritatavast tegevusest ja maksjale edastatakse korrektne arve.

„Euroopasisesed saadetised” – saadetised valitud Euroopas asuvate riikide vahel, mille nimekirja FedEx määratleb aeg-ajalt aadressil www.fedex.com.

„B2C saadetised” – saatja/lastisaatja (ametialasel eesmärgil tegutsev (füüsiline või juriidiline) isik) ja saaja/tarbija (mitteärilisel eesmärgil tegutsev füüsiline isik) vahel toimuvale ärilisele tehingule vastavad saadetised.

3. HINNAD

FedEx i töötajate ning agentide esitatud hinnad ja pakkumised põhinevad saatja antud teabel, kuid lõplikud hinnad ja teenused sõltuvad tegelikult esitatud saadetisest ja neile kohaldatavatest tingimustest. FedEx ei vastuta ja ei tee parandusi, tagastusi ega krediteerimisi, mis on tingitud enne saadetise esitamist antud hinna või tehtud pakkumise lahknevuse tõttu hindadest või muudest tasudest, mille kohta kliendile esitatakse arve. FedEx annab vaid umbkaudseid hinnanguid tollimaksude ja maksude kohta Estimate Duties and Taxes funktsiooni kaudu FedEx Global Trade Manager leheküljel fedex.com, kuid lõplikud tollimaksud ja maksud võivad sellest erineda.

Kehtivad hinnad põhinevad veolepingu sõlmimise ajal kehtivatel ja jõustatud hindadel.

4. ARVELDAMINE

4.1 - lenemata sellest, et FedExil on õigus nõuda käesolevate tingimustega kooskõlas mis tahes tasude ettemakset, võib tasumata tasude arveid tasuda ilma mahaarvamisi tegemata 15 päeva jooksul arve kuupäevast. Tollimaksude ja maksude arved tuleb tasuda nende kättesaamisel.

FedEx jätab endale õiguse ette teatamata suurendada tähtpäevaks tasumata summat 15% võrra (või FedExi kohalikes kehtivates maksenõuetes ja -tingimustes määratud summa võrra) halduskuludest tulenevate kahjude hüvitamiseks ning määrata Euroopa Keskpanga määrast 6% võrra suurema aastase intressi (või FedExi kohalikes kehtivates maksenõuetes ja -tingimustes määratud summa), mis arvutatakse iga kuu alguses, või kehtivatest seadustest tuleneva maksimaalse lubatud intressimäära alusel, kui see on väiksem.

4.2 – „Bill Sender“/„Arve Saatjale” või „Bill Shipper“/„arve lastisaatjale” – tasude arve esitatakse saatjale.

4.3 – „Bill Recipient“/„Arve Saajale” või „Vill Consignee“/„arve vastuvõtjale” – tasu arve esitatakse saajale. Tasude arve saajale esitamiseks peab saajal olema kehtiv FedExi kontonumber, mis peab olema märgitud (lennu)saatelehe nõuetekohasesse lahtrisse. Saajale arve esitamise saadetisi tarnitakse ainult kindlaksmääratud asukohtadesse. Kui saaja keeldub maksmisest, esitatakse tasu arve automaatselt saatjale.

4.4 – „Bill Third Party“/„Arve Kolmandale Isikule” – tasu arve esitatakse kellelegi teisele kui saatja või saaja. Selleks peab kolmanda poole kehtiv FedExi kontonumber olema märgitud (lennu)saatelehe nõuetekohasesse lahtrisse. Kui seda ei ole tehtud või kolmas pool ei tasu arvet, esitatakse arve transporditasude eest automaatselt saatjale ning tollimaksude ja maksude eest (kui neid on) saajale.

4.5 – Tehingute „Arve Saatjale”, „arve saajale” või „arve kolmandale isikule” korral (vt allpool) ei võeta pakke vastu, kui (lennu)saatelehele ei ole märgitud kehtivat FedExi kontonumbrit. FedExi kontonumbrid ei ole edasiantavad. Ebaõigele kasutusele, sealhulgas erinevatele pooltele kuuluvate saadetiste volitamata kinnitamisele, võib järgneda kõigi hinnasoodustuste kaotamine ja teenindamisest keeldumine. Klient, kellele FedExi konto kuulub, vastutab kõigi kontole esitatud tasude eest, sealhulgas nende eest, mis on tingitud volitamata kasutamisest. Konto omanik vastutab kontonumbri turvaliselt hoidmise eest. FedExi kontonumbrit võib avalikustada ainult isikutele, kes on volitatud kontolt saadetisi esitama. Kui FedExi kontot ei hoita ajakohasena, võidakse kontole määrata „ainult sularaha” staatus. Kontole „ainult sularaha” staatuse määramine võib tingida pakkide hilinemise, tagasilükkamise või tagastamise kuni tasumine on toimunud.

4.6 – Kui saadetisele võidakse kohaldada tollimakse ja makse saadetiste sisu alusel. FedExil ei ole kohustust tasuda tollimakse ja makse ettemaksega ning FedEx võib nõuda, et saatja, saaja või vastutav kolmas pool tasub FedExile enne, kui FedEx vabastab nad tollimaksude ja maksudega seotud vastutusest. Arve asjaomaste tollimaksude ja maksude eest esitatakse saajale, välja arvatud juhul, kui (lennu)saatelehel on märgitud kast „Tollimaksude ja maksude esitamine saatjale” või „Tollimaksude ja maksude esitamine kolmandale poolele” ning (lennu) saatelehele on märgitud nõuetekohane kontonumber. Selliseid võimalusi pakutakse ainult kindlaks määratud asukohtadesse saatmisel. Soovi korral on võimalik asukohtade kohta täpsemat teavet saada.

4.7 – HOOLIMATA VASTANDUVATEST MAKSEJUHISTEST VÕI SÄTETEST JÄÄB SAATJA ALATI MAKSUDE EEST LÕPLIKULT VASTUTAVAKS, SEALHULGAS TOLLIMAKSUDE JA MAKSUDE EEST, KUI NEID ESINEB.

4.8 – Tasude puhul, mille korral on vaja konverteerimist valuutast, mis erineb valuutast, milles maksjale arve esitatakse, arvutatakse summa iga päev internetipõhise kursiteenuse OANDA pakutud keskmise hinna alusel. Pakutud keskmine hind on keskmine hind, mille ostjad esitavad vastava perioodi jooksul müüjatele valuuta ostmise eest. Valuuta konverteerimismäärad on kättesaadavad aadressil www.oanda.com. Euroopa Liidu riikide valuutadel on EURO põhjal kindlaksmääratud vahetuskurss. Mitte-USA valuuta konverteerimisel USD-ks kehtib 1,75%-line, USD konverteerimisel mis tahes teiseks valuutaks 2,3%-line ja konverteerimisel kõigi mitte- USA valuutade vahel 2,0%-line täiendav vahetustasu. EURO-ga seotud valuutadele vahetustasu ei kohaldata. Maksud, mis ei ole esitatud USA dollarites ega ole vabalt konverteeritavad, konverteeritakse USA dollariteks ja nende eest esitatakse arve maksja kontole kas vaba turukursi või ametliku kursi alusel, millega FedExil lubati vastava valuuta eest USA dollareid osta, olenevalt kumma variandi meie valime. Konverteerimisel majanduskeskkonna valuutasse, mis ei ole hüperinflatiivne, kasutatakse saadetise kuupäeval kehtivat määra. Sellest hoolimata on meil õigus kasutada riikides, mille valuuta on volatiilne, saatmise kuupäeva asemel arve kuupäeva kurssi.

4.9 – Aadressil fedex.com oleva FedEx Ship Manager™ teenuse impordisaadetise loomise funktsiooni (Create Import Shipment) kaudu loodud saadetiste korral on vastutav importi alustanud pool: talle esitatakse arve ning ta nõustub tasuma kõigi lõivude ja tasude eest, sealhulgas erikäsitlustasude ning tollimaksude ja maksude eest, mida vastavale saadetisele kohaldatakse, hoolimata FedExile esitatavatest maksejuhistest.

Aadressil fedex.com impordisaadetise loomise funktsiooni (Create Import Shipment) kaudu loodud saadetistele kohaldatakse selle riigi tingimusi, millest saadetis pärineb. Vastavad teenuste tingimused võivad riikide lõikes erineda. Lisateavet saate oma riigis asuvast kohalikust kontorist.

5. ARVETE KORRIGEERIMINE / MAHUKAAL

5.1 FedEx võib iga (lennu)saatelehte kontrollida, et kinnitada valitud teenus ja paki/saadetise mass. Kui valitud teenus või sisestatud mass on vale, võib FedEx (lennu)saatelehte ja arvet igal ajal vastavalt korrigeerida, samuti on FedExil sel juhul õigus nõuda korrigeerimise ja paranduste eest käsitlemistasu.

5.2 Kui saatja on (lennu)saatelehe koostanud automaatse saatmisseadme abil ning see sisaldab puudulikke või ebakorrektseid kirjeid pakkide massi või arvu kohta, esitab FedEx arve oma hinnangu alusel selle kohta, mitut pakki transporditakse ning milline on kas mahukaal arve esitamise ajal või standardne vaikekaal paki kohta, mille määrab FedEx ja mida on võimalik järelpärimise teel teada saada..

5.3 Tasud võidakse määrata mahukaalu alusel. Mahukaal määratakse, korrutades paki pikkus, kõrgus ja laius (kõik sentimeetrites) ning jagades saadud arvu 5000 või muu FedExi poolt kindlaksmääratud arvuga, mida FedEx aeg-ajalt aadressil fedex.com täpsustab. Kui saadud tulemus ületab tegelikku kaalu, võidakse mahukaalu alusel määrata lisatasud. Soovi korral on võimalik vastavaid lisatasusid teada saada ja FedEx võib neid ette teatamata muuta.

6. SAADETISTEST KEELDUMINE VÕI SAADETISTE TAGASILÜKKAMINE

FedExil on õigus mis tahes ajal keelduda, kinni pidada, tühistada, edasi lükata või tagastada mis tahes saadetis, kui vastav saadetis põhjustaks FedExi hinnangul tõenäoliselt teiste saadetiste või kaupade kahjustumise või hilinemise või isikute vigastamise või kui vastava saadetise vedamine on seaduse alusel keelatud või rikub käesolevaid tingimusi või kui makse eest vastutava isiku või üksuse FedExi kontol ei ole head krediidireitingut. Kui FedEx võtab saadetise vastu, ei tähenda see, et esitatud saadetis vastab kohaldatavatele seadustele ja eeskirjadele või nendele tingimustele.

7. PIIRANGUD

7.1 Pakkide suuruse- ja massipiirangud erinevad olenevalt riigist ja FedExi teenustest. Soovi korral on võimalik nende kohta täpsemat teavet saada.

7.2 Mitmest osast koosneva saadetise kogumassile ei ole kehtestatud piirangut eeldusel, et saadetise iga üksik pakk ei ületa vastavale sihtkohale sätestatud ühe paki massipiirangut. Rohkem kui 225 kg kaaluvate saadetiste korral on vaja FedExiga tarne suhtes eelnevalt kokku leppida. Soovi korral on võimalik täpsemat teavet saada.

7.3 Eriti suured pakid on pakid, mis kaaluvad vähem kui 68 kg (või sihtriigi limiit) ning mille pikkuse ja ümbermõõdu summa ületab 330 cm (või sihtriigi limiiti). FedEx võib nende pakkide vastuvõtmisest keelduda või, kui FedEx on need vastu võtnud, käsitleda selliseid pakke oma äranägemisel FedEx International Priority Freight või FedEx International Economy Freight saadetistena ning kohaldada neile minimaalse tasustatava massi (68 kg) hoolimata paki tegelikust massist.

7.4 FedEx Envelope ja FedEx Pak saadetised tuleb esitata sobivas FedExi pakendis.

7.5 Ühel (lennu)saatelehel tohib määrata ainult üht tüüpi teenuse ning ühe (lennu)saatelehe alusel tohib saata ainult ühe FedEx Envelope, FedEx 10kg Box või FedEx 25kg Box paki.

7.6 Saatjal on lubatud edastada ühel (lennu)saatelehel kuni kümme erinevat kaupa.

7.7 Lastisaatjal on lubatud edastada ühel (lennu)saatelehel kuni 9998 pakki.

8. ESEMED, MIDA EI AKTSEPTEERITA VEDAMISEKS

8.1 Järgmisi esemeid ei võeta vedamiseks vastu sihtkohast olenemata, välja arvatud juhul, kui FedEx on sellega nõustunud:

 1. RAHA (mündid, sularaha, valuuta, paberraha ning sularahale vastavad vabalt kaubeldavad maksevahendid, näiteks indosseeritud aktsiad, võlakirjad ja rahakirjad), KOGUTAVAD MÜNDID JA MARGID;
 2. LÕHKEAINED (FedEx ei tarni 1.3 allklassi lõhkeained. Teatud riikides võidakse tarnida 1.4 allklassi lõhkeaineid, mille saatmisele eelnevalt tuleb võtta ühendust meie klienditeenindusega), ILUTULESTIK JA TEISED SÜTTIVAD VÕI TULEOHTLIKUD AINED;
 3. INIMKEHAD, ORGANID VÕI KEHAOSAD, INIM- VÕI LOOMEMBRÜOD, TUHASTATUD VÕI ÜLESKAEVATUD INIMSÄILMED;
 4. SAADETISED APO/FPO AADRESSIDELE;
 5. LUNAMAKSEGA SAADETISED;
 6. TULIRELVAD, RELVAD, LASKEMOON JA NENDE OSAD;
 7. TOIDUAINED, JAHUTAMIST VÕI MUID KINDLAID KESKKONNATINGIMUSI VAJAVAD KERGRIKNEVAD TOIDUD JA JOOGID;
 8. TAIMED JA TAIMSED MATERJALID, SEAHULGAS SEEMNED JA LÕIKELILLED (LÕIKELILLED ON LUBATUD TEATUD SIHTKOHTADESSE, SOOVI KORRAL SAAB SELLE KOHTA TÄPSEMAT TEAVET);
 9. LOTERIIPILETID, SEADUSEGA KEELUSTATUD HASARTMÄNGUSEADMED;
 10. KERGRIKNEV KAUP (PEALE PUNKTIS (7) SÄTESTATU), välja arvatud eelneval kokkuleppel;
 11. PORNOGRAAFIA JA/VÕI EBASÜNDSAD MATERJALID;
 12. järgnevate kaupade ALL KÄSITLETAVAD SAADETISED, välja arvatud eelneval kokkuleppel:
  1. KAUBAPASSID (lubatud ajutine importimine esitamiseks jne ilma lõivudeta);
  2. TAGASTAMISE NÕUDED (impordimaksude tagastamise nõuded eksportimise ajal);
  3. AJUTISE IMPORDI VÕLAKIRI (lubatud ajutine importimine parandusteks jne);
  4. Akreditiivid. Akreditiivide alla kuuluvad saadetised on üldiselt keelatud, välja arvatud akreditiivide alla kuuluvad „kulleriga kättesaamistõendi vastu” edastatavad saadetised USP 600 artikli 25 tähenduses, mis saadetakse FedExi laiendatud teenuse rahvusvahelise lennusaatelehte alusel;
 13. OHTLIKUD JÄÄTMED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KASUTATUD HÜPODERMILISED NÕELAD JA/VÕI SÜSTLAD VÕI MEDITSIINILISED JÄÄTMED;
 14. MÄRG JÄÄ (KÜLMUTATUD VESI);
 15. SAADETISED, MILLE TRANSPORTIMISEKS, IMPORTIMISEKS VÕI EKSPORTIMISEKS PEAB FEDEX HANKIMA ERILITSENTSI VÕI ERILOA;
 16. SAADETISED, MILLE VEDU, IMPORTIMINE VÕI EKSPORTIMINE ON SEADUSE, EESKIRJA VÕI MÄÄRUSEGA KEELATUD;
 17. SAADETISED, MILLE TOLLIS DEKLAREERITUD VÄÄRTUS ÜLETAB LUBATUD PIIRI (vt jaotist 18: DEKLAREERITUD VÄÄRTUS JA VASTUTUSE PIIRANGUD);
 18. OHTLIKUD KAUBAD, VÄLJA ARVATUD JAOTISE 9 „OHTLIKUD KAUBAD” KOHASELT LUBATUD KAUBAD;
 19. SURNUD LOOMAD VÕI LOOMATOPISED;
 20. MÄRJAD, LEKKIVAD VÕI MIS TAHES LÕHNA ERITAVAD PAKID;
 21. JÕUPABERISSE PAKENDATUD PAKID;
 22. ELUSLOOMAD VÕI ELUSAD PUTUKAD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SAADETISE OSAS ON EELEVALT KOKKU LEPITUD JA FEDEXI ELUSLOOMADE OSAKOND ON SELLE HEAKS KIITNUD. ROHKEM ABI SAAB FEDEXI KOHALIKUST ESINDUSEST. LEMMIKLOOMI JA KALU VASTU EI VÕETA;
 23. SAADETISED, MIS VÕIVAD TINGIDA SEADMETE, TÖÖTAJATE VÕI TEISTE SAADETISTE KAHJUSTUMISE VÕI HILINEMISE.

FedEx loobub selliste esemete veoga seoses kogu vastutusest ükskõik millisel viisil need vastu võeti (sealhulgas eksliku või teatise kohase vastuvõtmise korral).

8.2 Sõltuvalt sihtkohast ning valitud teenusest või teenuse variandist võivad kohalduda täiendavad piirangud ning teatud kaupade korral võib olla vaja teostada erinevaid regulatiivseid ja tollivormistuse, mis võivad pikendada transiidiks kuluvat aega. FedExil on õigus keelduda pakkide vastuvõtmisest loetletud piirangute alusel või ohutus- ja turvalisuskaalutlustel. FedExil on õigus nõuda tagasilükatud pakkide ning vajadusel saatjale kauba tagastamise eest haldustasu. Soovi korral on võimalik selle kohta täpsemat teavet saada.

8.3 Rahatagastuse garantiid (vt jaotis 17) ei kohaldata esemetele, mida saatmiseks ei aktsepteerita.

9. OHTLIKUD KAUBAD

9.1 Kõik FedExi asukohad ei võta vastu ohtlikke kaupasid, teatud FedExi asukohad ei võta vastu ohtlike kaupade kindlaid klasse ja ohtlikke kaupasid ei tarnita kõigi FedExi teenustega. Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) kohastele saadetistele on vaja korraldada eritransport ja saatja peab enne sellise saadetise saatmist FedExiga saadetise kinnitamise/korraldamise osas ühendust võtma. FedExil on õigus ohtlikest kaupadest keelduda igas asukohas, kus neid ei ole võimalik kohaldatava seaduse alusel vastu võtta.

9.2 Kõik ohtlikke kaupasid sisaldavad pakid peavad olema kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (International Civil Aviation Organization, ICAO) ohtlike kaupade ohutu õhuveo tehniliste juhistega, Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (International Air Transport Association, IATA) ohtlike kaupade eeskirjadega, kõigi IATA tariifide ja teiste kohaldatavate määruste kehtivates versioonides loetletud FedEx Express variantidega. Saatja vastutab ainuisikuliselt mis tahes kahju eest, mis on tingitud sellest, et saatja ei järginud kohaldatavaid IATA või teisi määruseid. Saatja peab esitama ja vastutab kõigi ohtlike kaupade tõhusa pakkimise eest kooskõlas kõigi klassifitseerimist, pakendamist, märgistamist ja sildistamist, dokumenteerimist käsitlevate nõuetega ning teiste kohalduvate seaduste, eeskirjade või reeglitega. Samuti vastutab saatja selle eest, et saaja vastab kõigile kohaldatavatele seadustele, eeskirjadele ja reeglitele. Ohtlikke kaupasid võib rahvusvaheliselt saata ainult FedExi laiendatud teenuse rahvusvahelise (lennu)saatelehte alusel, kasutades paberkandjal (lennu)saatelehte (vt ka jaotis 14.5 „MARSRUUDI VALIMINE JA KOHALETOIMETAMINE”).

9.3 Saatja peab vastama kõigile kohaldatavatele seadustele, eeskirjadele ja reeglitele, mis kehtivad vere ning veretoodete saatmisel pakendamise, märgistamise ja sildistamise suhtes, hoolimata sellest, kas need on nakkavad või mitte.

9.4 FedExi pakendeid ei tohi kasutada ohtlike kaupade saatmiseks (välja arvatud kategooria B, bioloogiline aine [UN 3373] korral, mida võib tarnida FedEx UN 3373 Pak pakis) (vt ka jaotised 10.3 ja 10.4 „PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE”).

9.5 Selleks et tarnida primaarpatareist liitiumpatareisid (UN 3090), on vaja eelnevat nõusolekut. Lisateavet on võimalik saada aadressil fedex.com märksõna „lithium batteries” abil.

9.6 Igal saadetisel peab olema kaasas IATA lastisaatja ohtlike kaupade deklaratsiooni vorm, kui seda on nõutud.

9.7 Märkus: FedExil võib olla seadusekohane kohustus teavitada asjakohaseid kohalikke pädevaid asutusi ohtlike kaupade ebakorrektselt deklareeritud või deklareerimata saatmisest. Saatjale võidakse kohaldada kohaldatava seaduse alusel trahve ja karistusi. Ohtlike kaupade määruste alusel peab igal saatjal olema enne FedExile või teisele lennuettevõtjale ohtlike FedEx Veotingimused kaupade esitamist läbitud ametialane ohtlike kaupade koolitus. Kui ohtlikke kaupu sisaldava saadetise esitab eraisik, peavad need olema korrektselt klassifitseeritud, pakendatud, märgistatud, sildistatud ja määratletud ohtliku kaubana ning sisaldama korrektset ohtlike kaupade dokumentatsiooni.

9.8 FedExil on kohustus kõigis sõidukites ja lennukites sobimatud ohtlikud kaubad nõuetekohaselt eraldada. Selle vajaduse tõttu võidakse saadetis liigutada järgmisele sobivale veomarsruudile või lennule, kus on võimalik tagada nõuetekohane eraldatus.

9.9 Rahatagastuse garantiid (vt jaotis 17) ei kohaldata ohtlike kaupade saatmisele.

10. PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE

10.1 Saatja peab kõik saadetised ette valmistama ning pakendama õhu- ja maanteetranspordi jaoks, võttes arvesse tavapärast hoolsust pakkide käsitsemisel kiirtransporditeenust pakkuvas keskkonnas ning järgides kõiki kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju, sealhulgas neid, mis on seotud pakendamise, märgistamise ja sildistamisega. (Lennu)saatelehe korrektse täitmise eest vastutab saatja. Igale saadetisele peab olema loetavalt märgitud nimi, tänav, linn ja riik, sealhulgas saatja ja saaja postiindeksid. Rahvusvaheliste saadetiste korral peab saatja aadress hõlmama riiki, kus saadetis FedExile esitati.

10.2 Saatja peab sobival moel pakendama kõik esemed, mis võivad lennutranspordist tingitud olukordade tagajärjel kahjustada saada, näiteks temperatuuri- ja rõhumuutuste tõttu. FedEx ei vastuta temperatuuri- ega rõhumuutustest tuleneva kahju eest.

10.3 FedEx ei paku kontrollitud temperatuuriga transporti. FedEx ei ole ühelgi juhul kohustatud lisama saadetistele kuiva jääd või pakkuma taasjäätamise teenuseid olenemata kliendi või FedExi vastupidistest mis tahes suusõnalistest või kirjalikest kokkulepetest. FedEx ei soovita märja jää (külmutatud vee) kasutamist külmaainena.

10.4 Kui saaja pakist keeldub või pakk lekib, on kahjustatud või eritab mis tahes lõhna (ühiselt „leke”), tagastatakse see võimalusel saatjale. Kui saatja pakist keeldub või seda ei ole lekke tõttu võimalik tagastada, siis vastutab selle eest saatja ja nõustub hüvitama või teisiti kompenseerima FedExile kõik tekkinud kulud ja tasud, mis kaasnevad pakendi puhastamise ja/või käitlemisega. FedExil on õigus ilma vastutuseta keelduda pakenditest või käidelda pakendeid, millel ilmneb leke.

11. SAADETISTE ÜLEVAATAMINE

11.1 – FedEx võib enda äranägemise järgi või pädevate asutuste nõudmisel saadetisi igal ajal ette teatamata avada ja üle vaadata ning sellest ei tulene FedExile mingit vastutust.

11.2 – Vastavalt kehtivatele eeskirjadele on FedEx kohustatud (juhuslikkuse alusel) teostama saadetistele läbivalgustust. FedEx võib sellise läbivalgustuse läbi viia ning saatja ja saaja loobuvad nõuete esitamisest kahjude ja hilinemiste korral (see kehtib ka, kuid mitte ainult rahatagastuse garantiile), mille põhjuseks on läbivalgustamine.

12. TOLLIVORMISTUS

12.1 – Riigipiire ületavate pakkide korral võib sihtriigis olla enne saadetise saajale edastamist vajalik tollivormistuse teostamine. Juhul kui tollivormistuse tagab FedEx, esitab FedEx tolli nõudel tollile vormistuseks kõik vajalikud andmed kujul, milles saatja need FedExile esitas (vt jaotis 26 „ANDMEKAITSE”).

12.2 – Saatja peab tagama, et saadetud kaupa lubatakse sihtriigis vastu võtta. Kõik kulud saatmise eest riikidesse ja tagasi saatmise eest riikidest, kus saadetise vastuvõtmine ei ole lubatud, katab saatja.

12.3 – Teatud juhtudel võib FedEx oma äranägemise järgi võtta vastu saaja juhised, mille kohaselt kasutab FedEx tollimaaklerit, kes ei ole FedEx või saatja poolt määratud tollimaakler. Igal juhul on FedExil õigus saadetis väljastada, kui maaklerit ei ole võimalik kindaks määrata, maakler ei teosta tollivormistust või maakleri kohta ei ole esitatud korrektseid ja piisavaid andmeid (sealhulgas, kuid mitte ainult nimi, aadress, telefoninumber ja postiindeks).

12.4 – Lisaks (lennu)saatelehele vastutab saatja kogu vajaliku dokumentatsiooni esitamise ja korrektse täitmise eest kõigi kohalduvate seaduste, reeglite ja määrtuste alusel, sealhulgas, kuid mitte ainult tolliseaduste, impordi- ja ekspordiseaduste ning valitsuse määrustega selles riigis, kuhu, kust, läbi mille või üle mille võib toimuda saadetise saatmine. FedExi Global Returns teenuse saadetised, mis saadetakse kolmandasse riiki, peavad vastama ka selle riigi ekspordikontrolli nõuetele, kust saadetis esmalt välja saadetakse. Kui saatja ei esita ja/või ei täida täpselt kõiki vajalikke nimetatud dokumente (sh (lennu)saatelehte), ei vastuta FedEx saatja ega ühegi teise isiku ees saadetise kadumise, kulude ega viivituste eest, mis tulenevad saatja suutmatusest seda sätet järgida. Kui saadetist hoitakse tollis või mõnes teises asutuses ebakorrektse või puuduliku dokumentatsiooni tõttu, võib FedEx proovida kõigepealt teavitada saajat. Kui saaja peab kohalike seaduste alusel esitama korrektse teabe või dokumentatsiooni, kuid ei tee seda FedExi poolt määratud mõistliku aja jooksul, võidakse saadetis lugeda kohaletoimetamatuks (vt jaotis 16 „KOHALETOIMETAMATUD SAADETISED”). Kui saaja ei esita nõutud teavet või dokumentatsiooni ja kohalike seaduste alusel võib seda teha ka saatja, võib FedEx proovida teavitada saatjat. Kui ka saatja ei esita teavet või dokumentatsiooni FedExi poolt määratud mõistliku aja jooksul, loetakse saadetis kohaletoimetamatuks. FedEx ei vastuta oma suutmatuse eest saadetist kohale toimetada, kui see on tingitud ebakorrektsest või puudulikust dokumentatsioonist, hoolimata sellest, kas FedEx on proovinud saajat või saatjat sellest teavitada. FedExil on õigus nõuda vastava parandava või täiendava teabe saamise eest haldustasu.

12.5 – Vajadusel võib Euroopa Liidus elav/tegutsev saatja volitada FedExi või FedExi agente koostama ning esitama (korduvaid) ekspordideklaratsioone ja teostama kõiki sellega seotud tegevusi saatja otsese esindajana saatja nimel, arvel ja vastutusel.

12.6 – FedEx jätab endale õiguse määrata lisatasud saadetiste tollivormistuse või tollivormistusega kaasnevate teenuste eest (tollivormistuse lisatasud). Rohkem teavet tollivormistuse lisatasude kohta saab FedExilt.

12.7 – FedEx ei vastuta tolli jäetud saadetiste eest ja sellised saadetised võidakse lugeda kohaletoimetamatuks (vt jaotis 16 „KOHALETOIMETAMATUD SAADETISED”).

13. LÕIVUD JA MAKSUD

13.1 – FedEx võib võimaluse korral otsustada teha ettemakseid maksete eest vastutava poole (edaspidi „maksja”) eest tollis määratud lõivude ja maksude eest, ilma et see piiraks jaotiste 4.6 ja 4.7 sätteid. FedEx võib kõigi saadetiste puhul võtta enne tollivormistuse läbimist ühendust maksjaga, et leppida kokku ettemaksete hüvitamises. FedEx võib oma äranägemise järgi nõuda hüvitamise kinnitust tingimusena tollivormistuse ja tarne teostamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult juhtudel, kui FedExi hinnangul ei ole saaja krediidivõimeline ja tegemist on deklareeritud kõrge väärtusega saadetisega.

13.2 – Kui saaja või kolmas pool, kellelt hüvitamise kinnitust nõutakse, keeldub saadetise tollivormistuseks vajalike lõivude ja maksude tasumisest, võib FedEx võtta ühendust saatjaga. Kui saatja keeldub FedExiga hüvitamise osas rahuldava kokkuleppe tegemisest, tagastatakse saadetis saatjale või paigutatakse üldlattu, tollilattu või loetakse kohaletoimetamatuks (vt jaotis 16 „KOHALETOIMETAMATUD SAADETISED”). Seejärel vastutab saatja nii esialgsete kulude kui ka tagastamisega kaasnevate kulude tasumise eest. Kui FedEx tasub ettemaksuna lõivude- ja maksudena mis tahes summad kas esialgses sihtkohas või saadetise tagastamisel, vastutab saatja ka nende summade eest ning kõigi tasude ja lisatasude eest, mis on seotud lõivude ja maksude ettemaksena tasumisega FedExi poolt.

13.3 – Saadetised võivad viibida, kui FedExil ei õnnestu saada piisavat kinnitust lõivude ja maksude ettemaksuna tasumise hüvitamise kohta. Need hilinemised või mis tahes muud juhud, kui nendest tingimustest kinni ei peeta, on vastutus, millest FedEx keeldub, ning neid ei käsitleta teenuse tõrgetena ega kaeta rahatagastuse garantiiga (vt jaotis 17 „RAHATAGASTUSE GARANTII” ja jaotis 19 „VASTUTUS, MILLEST FEDEX KEELDUB”).

13.4 – Kui FedEx tasub lõivud või maksud ettemaksuna, on FedExil õigus määrata lisatasu. Lisatasude selgituseks peab saatja tutvuma saadetise saatmise ajal kehtiva FedExi hinnakirjaga või võtma ühendust FedExiga. Hoolimata sellest, et FedExil jätab endale õiguse kaubad oksjonil müüa või muul viisil kaupadest vabaneda, et katta hüvitamata tasud, vastutab selliste tasude eest saatja.

13.5 – Toll võib FedExilt nõuda tollimaksude ja/või impordikäibemaksu või mis tahes asjakohaste lõivude ja maksude võlgnevuste ning trahvide, karistuste ja/või viiviste tasumist juhul, kui saadetistega seoses on tollile esitatud ebakorrektne või puudulik teave ja/või dokumentatsioon – näiteks arved, (tolli)väärtused, valuutad või kaubakoodid. Kui ebakorrektne või puudulik teave/ dokumentatsioon esitati FedExile saatja või saaja poolt, nimel, juhiste kohaselt või vastutusel, vastutavad saatja, saaja ja – kui on kaasatud kolmas pool – vastutav kolmas pool ühiselt ning üksikult FedExi ees selliste summade eest.

14. MARSRUUDI VALIMINE JA KOHALETOIMETAMINE

14.1 – FedExil on õigus valida saadetise kohaletoimetamiseks sobiv marsruut. Marsruudil ei tehta peatusi, milles lepitakse kokku saadetise esitamise ajal. FedEx võib oma äranägemise järgi mõned saadetised transportimiseks grupeerida või edastada kolmanda poole sõidukites, kolmanda poole lennukites või kas tellimuslennu või lennuliini alusel. FedExil ei ole kohustust suunata saadetist ümber kolmandasse riiki või tarnida saadetist määratletud lennuki või muu sõidukiga või üle konkreetse marsruudi või läbi ühenduspunkti mis tahes graafiku alusel mis tahes asukohas. FedEx võib ilma ette teatamata asendada tarne alternatiivse vedaja, lennuki või sõidukiga, marsruudist või marsruutidest kõrvale kalduda või tingida saadetise transpordi mootorsõidukiga. Saatja nõustub FedExi õigusega saadetist ümber suunata (sealhulgas kasutada teisi vedajaid), et hõlbustada saadetise tarnimist.

14.2 – FedEx võib toimetada saadetise saajale (lennu)saatelehel märgitud aadressil või muule isikule peale (lennu)saatelehel märgitud isiku või üksuse, kellel on hinnanguliselt õigus saadetis saaja nimel vastu võtta. Tarneaadress peab sisaldama tervikuna saaja aadressi ja telefonivõi faksinumbrit. Lastisaatja on teadlik ja nõustub selgesõnaliselt, et teatud sihtriikides võidakse saadetis tarnida kolmandale poolele või postikasti või mis tahes muusse saajale kättesaadavasse kohta. (Abonementpostkasti aadresse võib kasutada teatud rahvusvaheliste asukohtade korral, kuid neile peab (lennu)saatelehel olema lisatud kehtiv telefoni-, faksi- või teleksinumber. FedExil ei ole võimalik tarnida saadetisi USA sõjaväe abonementpostkastide aadressidele, näiteks APO ja FPO aadressidele.) FedEx Veotingimused

14.3 – FedEx ei vastuta ühelgi juhul nõuete eest, mis esitatakse juhul, kui tolliamet või muu valitsusasutus arestib või hõivab kauba transpordi käigus.

14.4 – Saadetised hotellidesse, haiglatesse, valitsusasutustesse või -rajatistesse, ülikoolilinnakutesse või teistesse asutustesse, kus on postiruum või keskne vastuvõtuala, võidakse tarnida postiruumi või kesksesse vastuvõtualasse, välja arvatud juhul, kui FedEx on enne tarnimist teisiti volitanud ja heaks kiitnud.

14.5 – Ohtlikke kaupu ei tohi suunata teisele aadressile peale selle, mille saatja on märkinud saaja esialgse aadressina. (Märkus: saadetisi võib järeletulemiseni hoiustada või saatjale tagastada.)

14.6 – Mis tahes palve korral aadressi muuta, mis ei ole teise marsruudi valimine või aadressi korrigeerimine, on tegemist uue saadetisega, millele kohaldatakse uusi transporditasusid.

14.7 – Tarnele laupäeval, kui seda pakutakse, kohaldub erikäsitlustasu riikides, kus laupäev ei ole tavapärane tööpäev.

14.8 – FedEx Europe First teenusele varahommikuseks tarneks, kui seda pakutakse, kohaldatakse täiendavat kohaletoimetamistasu (FedEx Europe First kohaletoimetamistasu).

14.9 – FedEx võib oma äranägemise järgi keelduda saadetisele järeletulemisest või tarnimisest või korraldada alternatiivse järeletulemise või tarne, kui see on tingitud oma töötajate ohutuse tagamisest ja juhtudel, kui FedExi hinnangul võidakse FedExi teenuseid kasutada mistahes kohaldatavaid seaduseid, eeskirju või reegleid rikkudes.

14.10 – A) Tarnejuhised saatjalt – FedEx pakub üht või mitut allkirjavalikut, mille vahel on saatjal võimalik (lennu)saatelehe täitmisel valida. Allkirjavalikuid ei pakuta kõigi saadetise puhul ning need sõltuvad geograafilisest asukohast ja teistest piirangutest, mida FedExil on õigus aeg-ajalt ette teatamata muuta. Allkirjavalikute kättesaadavuse ja tingimuste kohta saab lisateavet aadressilt fedex.com.

Lastisaatja ja saaja on mõlemad teadlikud, et saaja poolt valitud allkirjavalikud võivad muu hulgas, kuid mitte ainult olla seotud: i) saadetise väljastamisega ilma allkirja võtmata; ii) tarnimisega naabrile, uksehoidjale/hoone haldurile või sarnasele isikule; iii) B2C saadetiste väljastamisega ainult tarneaadressil täisealisele isikule; või iv) eelnevate juhiste kombinatsiooniga. Lastisaatja allkirjavalik on ülimuslik mis tahes täiendavate saaja poolt esitatud tarnejuhiste suhtes. Lastisaatja ja saaja tähelepanu juhitakse käesolevate veotingimuste jaotisele 19.4e.

Allkirjavalikutega võivad kaasneda täiendavad lisatasud. Lastisaatja ja saaja tähelepanu juhitakse käesolevate veotingimuste jaotisele 22.

Juhul kui allkirjavalikut ei ole valitud, tegutseb FedEx standardsete tarneprotseduuride kohaselt.

14.10 – B) Tarnejuhised saajalt – valitud asukohtades võidakse B2C saadetised tarnida saajalt saadud lisajuhiste kohaselt. Lastisaatja tunnistab ja nõustub selgesõnaliselt, et NEED JUHISED VÕIVAD MUUTA ESIALGSELT KOKKULEPITUD TARNEJUHISEID JA/VÕI TARNE TÄITMISE AEGA. Lastisaatja ja saaja on teadlikud ja nõustuvad, et saaja esitatud juhised võivad muu hulgas, kuid mitte ainult olla seotud: i) tarneaja edasilükkamisega; ii) tarnimisega naabrile; iii) tarnimisega teisele aadressile ja/või teisele isikule eeldusel, et see teine aadress asub (lennu)saatelehel märgitud riigiga samas riigis; iv) juhiste andmisega B2C saadetiste tarnimiseks ilma tarne eest allkirja saamata; v) B2C saadetise jätmisega järeletulemiskohta (nt kohalik pood); või iv) eelnevate juhiste kombinatsiooniga. Pooled nõustuvad, et B2C saadetise ajutine hoiustamine FedExi poolt saaja juhiste kohaselt, nt tarnimise edasilükkamiseks, loetakse veotingimuste osaks.

B2C saadetiste tarnevõimalused sõltuvad ajalistest, geograafilisest ja teistest piirangutest ning FedExil on õigus neid aeg-ajalt ette teatamata muuta. Tarnevõimaluste kättesaadavuse ja tingimuste kohta saab lisateavet aadressilt www.fedex.com. Rahatagastuse garantii (vt jaotis 17) ei kohaldu B2C saadetistele, mille kohta on saaja esitatud selle sätte alusel täiendavad tarnejuhised.

FedEx nõustub täiendavate tarnejuhistega ainult B2C saadetiste korral. JUHUL KUI SAAJA ESITAB TÄIENDAVAD TARNEJUHISED SAADETISE KOHTA, MIS EI OLE B2C SAADETIS, TUNNISTAVAD JA NÕUSTUVAD LASTISAATJA NING SAAJA NENDE SÄTETE KOHALDAMISEGA.

15. KORDUVA TARNIMISE TEENUS

15.1 – Korduva tarnimise teenusele ei kohaldata täiendavaid tasusid. Pärast iga tarnekatset jäetakse saaja aadressile tarnekatse teade, milles on märgitud tarne kuupäev ja kellaaeg. Mis tahes saadetis, mida ei ole võimalik üle anda pärast kolme (3) tarnekatset, tagastatakse lähimasse FedExi kontorisse ja sealt proovitakse saajat teavitada. Tarnete korral era-aadressile (kodutarne) tehakse pärast esmast tarnekatset ainult üks korduv tarne.

15.2 – Kui saadetis ei ole üle antud pärast kolme (3) tarnekatset (kodutarne korral pärast kaht (2) tarnekatset) või pärast viit (5) tööpäeva hoiustamist saadetise saabumise kuupäevast ning see on oma sihtkohas läbinud tollivormistuse, kui see oli nõutud, loetakse saadetis kohaletoimetamatuks (vt jaotis 16 „KOHALETOIMETAMATUD SAADETISED”).

16. KOHALETOIMETAMATUD SAADETISED

16.1 – Kohaletoimetamatu saadetis on saadetis, mida ei ole võimalik tarnida muu hulgas, kuid mitte ainult järgnevatel põhjustel; i) saaja aadress on puudulik, loetamatu, vale või seda ei õnnestu leida; ii) saadetis on adresseeritud piirkonda, mida FedEx ei teeninda; iii) saaja kontor on suletud; iv) tarne on võimatu, kuna õige saaja ei saa esmasel või korduval tarnimisel saadetist vastu võtta või allkirja anda või keeldub selle vastuvõtmisest; v) saadetis ei läbi tolli; vi) saadetis põhjustab tõenäoliselt muude saadetiste või kaupade kahjustumist või viibimist või tekitab inimestele kehavigastusi; vii) saadetis sisaldab keelatud esemeid; viii) saaja ei saa või keeldub tasumast saajale esitatava arve eest; ix) saadetis ei ole korrektselt pakendatud; x) saadetise sisu või pakend on niivõrd kahjustunud, et ümberpakendamine on võimatu.

16.2 – Kui saadetis on mis tahes põhjusel kohaletoimetamatu, võib FedEx proovida saatjat sellest teavitada, et korraldada saadetise tagastamine, ilma et see piiraks mis tahes kohalikke regulatiivseid piiranguid. Kui saatjat ei ole võimalik viie (5) tööpäeva jooksul kätte saada või ta ei esita FedExi hinnangul mõistliku aja vältel sobivaid juhiseid, võib FedEx oma äranägemise järgi saadetise saatjale tagastada või paigutada saadetise üldlattu, tollilattu või saadetisest vabaneda. Kui saadetist ei ole võimalik kohale toimetada, tollist läbi lasta või tagastada, võib FedEx oma äranägemise järgi saadetise edasi saata või saadetisest vabaneda. Saatja vastutab kõigi kulude, tasude ning lõivude eest, mis kaasnevad kohaletoimetamatu saadetise tagastamise, hoiustamise või saadetisest vabanemisega, välja arvatud juhul, kui saadetis oli kohaletoimetamatu FedExi süü tõttu.

16.3 – Saadetised, mida ei ole võimalik tagastada kohalike regulatiivsete piirangute tõttu, paigutab FedEx oma äranägemise järgi ja mis tahes asukohas üldlattu, tollilattu või vabaneb saadetisest. Saatja nõustub tasuma kõik kulud, mis FedExile sellise paigutamise või saadetisest vabanemisega kaasnesid.

16.4 – Tagastustasud esitatakse saatjale koos esialgsete tasudega, välja arvatud juhul, kui saadetis oli kohaletoimetamatu FedExi süü tõttu. Need sisaldavad ka kõiki teisi kulusid, mille FedEx tasus, sealhulgas, kuid mitte ainult lõivud, maksud ja hoiustustasud, kui need tasuti. Ohtlikke kaupu sisaldavate tagastatud saadetiste korral peab saatja esitama tagastamise kohta täidetud (lennu)saatelehe ja kõik teised nõutud dokumendid.

17. RAHA TAGASTAMISE GARANTII

17.1 FedEx pakub raha tagastamise garantiid järgmiste teenuste või teenuste valiku puhul (kui ja kus need on kättesaadavad): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (ainult kontinentidevahelised saadetised), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Kahtluste vältimiseks – raha tagastamise garantii ei kehti Euroopa-siseste saadetiste puhul, mille kohaletoimetamiseks kasutatakse FedEx International Economy teenust. Kui FedExile esitatakse vastav taotlus, tagastab või krediteerib FedEx oma äranägemise järgi saatja tasutud tarnekulud kehtiva arve alusel, kui saadetise esmane tarnimise katse toimub 60 sekundit või rohkem pärast kehtivat tarne täitmise aega (teenuse tõrge). Raha tagastamise garantii kehtib vaid juhul, kui FedEx on pärast saadetise vastuvõtmist võtnud tarnekohustuse.

Raha tagastamise garantii olemasolu korral (kliendid peaksid küsima teavet FedExilt), võib FedEx selle oma äranägemisel, sellest saatjale või saajale ette teatamata peatada, muuta või tühistada.

Tagasimakse või krediteerimise jaoks kvalifitseerumiseks kehtivad järgmised piirangud:

 1. kui tollivormistus või muude seaduste alusel antavate lubade vormistamine hilineb kontrollimise või proovide võtmise nõuete tõttu, või kui saatja dokumentides esineb vigu või puudub teave, või kui paki edastamine hilineb FedExi täidetavate lennunduse või muude turvanõuete tõttu, lisatakse tarne täitmise ajale üks tööpäev iga päeva (või päeva osa) kohta, mille võrra lubade väljastamine hilineb;
 2. saadetiste korral, mille eest on arve esitatud või mis on saadetud tarneautomaadist, peab FedEx saama kirjalikus vormis teate teenuse tõrke kohta 15 päeva jooksul arve kuupäevast. Saatja peab esitama tõendi arve tasumise kohta ja arve numbri, mille eest tasumine toimus. Kui arve eest ei ole täies ulatuses makstud, tuleb iga tasumata tasu kohta lisada maksmata jätmise põhjus koos (lennu)saatelehe või pakijälitusnumbriga;
 3. Saadetiste puhul, mille kohta FedEx ei ole arvet esitanud (tasutud sularahas, tšekiga, ülekandega, krediitkaardiga või muul viisil), peab saatja kirjalikult informeerima FedExi teenuse tõrkest 15 päeva jooksul saatmise kuupäevast;
 4. Teatises peab sisalduma FedExi konto number, kui see on olemas, (lennu)saatelehe või pakijälitusnumber, saatmise kuupäev ning täielik ja täpne teave saaja kohta;
 5. teenuse tõrkeks ei loeta olukorda, kui FedEx esitab 30 päeva jooksul pärast teatise saamist tõendi õigeaegse tarne kohta, mis sisaldab tarnimise kuupäeva ja kellaaega ning saadetise kättesaamist allkirjaga kinnitanud isiku nime, või teabe teenuse erandi kohta, millega näidatakse, et õigeaegne tarnimine ebaõnnestus asjaoludel, mille puhul tingimused, mis on märgitud siin või jaotises 19, lubavad tarneaega pikendada „VASTUTUS, MILLEST FEDEX KEELDUB”;
 6. iga paki kohta on lubatud ainult üks tagasimakse või krediteerimine. Kui teenuse tõrge ilmneb mitmest pakist koosneva saadetise ühe paki puhul, krediteeritakse või tagastatakse raha vaid sellele pakile kehtivate veotasude ulatuses;
 7. raha tagastatakse või krediteeritakse vaid juhul, kui saadetise lähetamise ajal esitati saaja täielikud ja täpsed andmed. Saaja täielikud andmed tuleb sisestada (lennu)saatelehele või tarneautomaati;
 8. raha ei tagastata ega krediteerita saadetiste korral, mille kohaletoimetamine viibis ebaõige või mittetäieliku aadressi või asjaolu tõttu, et saadetise vastuvõtja ei olnud kättesaadav või keeldus saadetist vastu võtmast, vaatamata asjaolule, kas pakk on saatjale tagastatud või mitte, või keeldus allkirja andmast paki vastuvõtmise kohta, või tingimusel, mis lubab tarneaega pikendada, mis on märgitud siin või jaotises 19 „VASTUTUS, MILLEST FEDEX KEELDUB”;
 9. raha tagastamise garantii antakse ainult veotasudele ja see ei kehti saatja või saaja makstavate lõivude, maksude või deklareeritud väärtuse tasu suhtes või mis tahes muu tasu ja/või kaotsimineku või kahjustumise kohta;
 10. raha ei tagastata ega krediteerita saatjatele, kes kasutavad tarneautomaate ja kes on pakile või saadetisele sisestanud vale jälgimisnumbri;
 11. teenuse tõrkeks ei loeta olukorda, kui saadetise lähetamisel sisestatud kontonumbri laenuvõime on ebapiisav ja pakk peeti kinni alternatiivse makseviisi määramiseni. Selle sätte puhul tähendab piisav laenuvõime seda, et 1) FedExi kontole laekunud makse on kehtiv, 2) kontole ei ole määratud ainult sularaha kasutamise piirangut ja 3) ettevõtte või kommertskonto puhul ei ületa saldo FedExi määratud krediidilimiiti;
 12. Raha tagastamise garantii ei kehti kohaletoimetamatute või tagastatud saadetiste kohta, või kui saadetis sisaldab ohtlikke kaupu või kuiva jääd;
 13. raha tagastamise garantii ei kehti tarneviivituste puhul, mille põhjuseks on FedExi eeskirjad, millega sätestatakse lõivude ja maksude tasumine enne tollivormistust või tarnimist;
 14. veotasud krediteeritakse ainult maksja kontole ja raha tagastatakse ainult maksjale;
 15. raha tagastamise garantii alusel krediteeritakse või tagastatakse raha ainult nende saadetiste veotasude eest, mille saatmine selleks põhjust andis;
 16. täpse tarne täitmise aja saab teada ainult klienditeenindusest, esitades järgmised andmed.
  1. Saadetav kaup;
  2. saatmise kuupäev;
  3. täpne sihtkoht;2. saadetise kaal;
   5. saadetise väärtus.

   Mis tahes teelolekuaeg, mis on avaldatud FedExi teenusejuhendis või mujal või on teatatud klienditeeninduse poolt ilma eespool olevat viit nõutud fakti arvesse võtmata, loetakse ainult hinnanguliseks ja see ei ole tarne täitmise aeg. Veenvaks tõendiks kõnealuste tarneaegade kohta on FedExi andmed.
 17. Raha tagastamise garantii saadetistele, mille sihtkoht asub meie laiendatud teeninduspiirkonnas, kehtib ainult selle osa kohta transpordist, mida FedEx ise teeb;
 18. kättesaamiskoha ja/või sihtkoha puhkepäevad mõjutavad FedExi edastatavate saadetiste teelolekuaegu. Tarned, mis tavalise graafiku alusel peaks tehtama päeval, mis on puhkepäev, tehakse selle asemel järgmisel tööpäeval. Tarne täitmise aega pikendatakse ajavahemiku võrra, mis vastab puhkepäevade arvule;
 19. FedEx International Next Flight teenuse korral võib teatatud tarne täitmise aeg muutuda mitmetel põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult järgmistel juhtudel: lendude edasilükkamine või tühistamine lennujuhtimise, ilmastikuga seotud või tehniliste probleemide tõttu. Juhul kui tarne täitmise aega muudetakse, siis kehtib raha tagastamise garantii ainult viimasena teatatud tarne täitmise aja kohta;
 20. Raha tagastamise garantii ei kehti saadetiste kohta, eriti B2C (ettevõtjalt tarbijale) saadetiste kohta, mille suhtes saaja on FedExile andnud spetsiaalsed kohaletoimetamisjuhised kooskõlas jaotisega 14.10.

17.2 FedEx Europe First teenuse valiku korral, kui FedExile esitatakse vastav taotlus, tagastab või krediteerib FedEx (oma äranägemise järgi) kehtiva arve alusel i) saatjale tema makstud FedEx Europe First tarne tasu, ent mitte veotasu, juhul kui saadetise esmane tarnimise katse toimub 60 sekundit või rohkem pärast kehtivat FedEx Europe First valikulise teenuse tarne täitmise aega, ja ii) saatjale tema makstud veotasu (lisaks FedEx Europe First tarne tasule), kui saadetise esmane tarnimise katse toimub 60 sekundit või rohkem pärast kehtivat FedEx International Priority teenuse raames tarne täitmise aega ilma FedEx Europe First valikulise teenuseta. Kõik jaotises 17.1 märgitud piirangud kehtivad võrdväärselt FedEx Europe First valikulise teenuse suhtes.

17.3 Juhul kui saatja otsustab jätta saadetise kas FedExi volitatud tarnekeskusesse (FedEx Authorised Ship Centre) või FedExi edastuskasti (FedEx Drop Box) algab tarne täitmise aeg siis, kui FedEx võtab saadetise kas nimetatud tarnekeskusest või edastuskastist vastu. Teave rakendatavate ajast-ajani kehtivate lõpptähtaegade kohta on kättesaadav vastavalt kas FedEx Authorised Ship Centre’is või FedEx Drop Boxis.

18. DEKLAREERITUD VÄÄRTUS JA VASTUTUSE PIIRANGUD

18.1 FedExi vastutus piirneb järgmisega olenevalt sellest, milline summa on suurim: a) kehtiva rahvusvahelise leppe või kohaliku seaduse alusel määratud summa või b) 22 eurot kilogrammi kohta või c) 100 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud juhul, kui saatja sisestab suurema deklareeritud kauba väärtuse (lennu)saatelehele ja tasub nõutud summa. FedEx Economy, FedEx 1Day Freighti, FedEx Priority Overnighti ja FedEx Standard Overnighti saadetise puhul Austrias, Belgias, Taanis, Luksemburgis, Hollandis, Šveitsis ja Araabia Ühendemiraatides piirneb FedExi vastutus järgmisega olenevalt sellest, milline summa on suurim: a) kehtiva kohaliku seaduse alusel määratud summa või b) 10 eurot kilogrammi kohta või c) 100 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud juhul, kui saatja sisestab suurema deklareeritud kauba väärtuse (lennu) saatelehele ja tasub nõutud summa. FedEx Economy, FedEx 1Day Freighti, FedEx Priority Overnighti ja FedEx Standard Overnighti saadetise puhul Saksamaal piirneb FedExi vastutus järgmisega olenevalt sellest, milline summa on suurem: a) 4 eurot kilogrammi kohta kooskõlas Saksamaa ärikoodeksiga (Handelsgesetzbuch, HGB) või b) 100 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud juhul, kui saatja sisestab suurema deklareeritud kauba väärtuse (lennu)saatelehele ja tasub nõutud summa.

18.2 FedEx ei paku lastivastutuse või koguriskivastutuse kindlustust, aga saatja võib tasuda lisatasu suurema deklareeritud kauba väärtuse eest, mis ületab ülal jaotises 18.1 esitatud piirmäärasid. Saatja peab lähtuma saatmise ajal kehtivast FedExi hinnakirjast või küsima FedExilt selgitusi lisatasu kohta. Mistahes paki deklareeritud veoväärtus kujutab endast FedExi maksimaalset vastutust seoses paki saatmisega, hõlmates muu hulgas kuid mitte ainult kaotsiminekut, kahjustusi, hilinemisi, valetarnet, suutmatust teavet esitada või saadetisega seotud teabe ekslikku esitamist. Saatja kannab vastutust kogu kahju eest, mis ületab deklareeritud veoväärtust. Klientidel soovitatakse kindlustuskaitse asjus võtta ühendust oma kindlustusagendi või -maakleriga. ISEGI KUI ON DEKLAREERITUD KÕRGEM VEOVÄÄRTUS, EI ÜLETA FEDEXI VASTUTUS SAADETISE SISU KADUMISE VÕI KAHJUSTAMISE EEST SISU TEGELIKKU VÄÄRTUST JA FEDEXIL ON ÕIGUS NÕUDA SELLISE SAADETISE, MILLE KOHTA NÕUE ESITATAKSE, SISU VÄÄRTUSE ERAPOOLETUT HINDAMIST.

18.3 Maksimaalne deklareeritud tolliväärtus ja veoväärtus on piiratud ja võib olenevalt asukohast varieeruda. Kui deklareeritud veoväärtus on kohaldatav, ei tohi see ületada deklareeritud tolliväärtust. FedEx Envelope’i või FedEx Paki sisu deklareeritud maksimaalne tolliväärtus ja veoväärtus olenemata sihtkohast on 100 USA dollarit saadetise kohta või 9,07 USA dollarit naela kohta olenevalt sellest, kumb on suurem. Kaupade, mille (tegelik või deklareeritud) väärtus on neist summadest suurem, tarnimisel EI OLE soovitatav valida FedEx Envelope või FedEx Pak lahendusi. Kui FedEx ei ole sätestanud teisiti, on maksimaalne deklareeritud veoväärtus 50 000 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud FedEx International Priority Freighti ja FedEx International Economy Freighti puhul, mille maksimaalne deklareeritud veoväärtus enamiku sihtkohtade puhul on 100 000 USA dollarit saadetise kohta. Saatja peab lähtuma saatmise ajal kehtivast FedExi hinnakirjast või küsima FedExilt selgitusi deklareeritud veoväärtuse kohta.

18.4 Järgmisi väärtuslikke esemeid sisaldavate saadetiste maksimaalne deklareeritud veoväärtus on 1000 USA dollarit saadetise kohta või 9,07 USA dollarit naela kohta olenevalt sellest, kumb on suurem. Järgmiste kaupade importimine võib riigiti keelatud olla. Nimetatud piirangut aitab kontrolli all hoida asjaomase riigi puhul rakendatav madalam deklareeritud veoväärtus, kui see on üldse kohaldatav:

 • Kunstiteosed, sealhulgas mis tahes töö, mis on loodud või teostatud oskuste, maitse või loomingulise ande abil müügi, eksponeerimise või kollektsioneerimise eesmärgil. Sealhulgas, kuid mitte ainult esemed (ja nende osad) nagu maalid, joonistused, vaasid, käsitöövaibad, piiratud tiraažiga trükised, kunstiesemed, kujud, skulptuurid, kollektsiooniobjektid, kohandatud või individualiseeritud muusikariistad või muu sarnane;
 • antiikesemed või kollektsiooniobjektid või muud kaubad, mis demonstreerivad mõne möödunud ajajärgu stiili või moodi ning mille ajalugu, vanus või haruldus lisavad nendele väärtust. Selliste esemete hulka kuuluvad, kuid mitte ainult mööbel, lauatarbed, portselan, keraamika ja klaasist esemed. Kollektsiooniobjektid võivad olla tänapäevased või kuuluda mõnda möödunud ajajärku.
 • Filmid, fotokujutised (sealhulgas fotonegatiivid), fotoplaadid ja diapositiivid;
 • mis tahes kaup, mis juba oma olemuse tõttu võib kergelt kahjustatud saada, või mille turuväärtus on eriti muutuv või raskesti määratav;
 • klaasesemed, sealhulgas, kuid mitte ainult, sildid, peeglid, keraamika, portselan, kristall, raamitud klaas ja mis tahes muu kaup, mis oma omaduste poolest on sarnaselt kergesti purunev;
 • plasmaekraanid;
 • juveelid, sealhulgas, kuid mitte ainult strassist juveeltooted, kellad ja nende osad, kalliskivid või kivid (vääris- või poolvääriskivid, lihvitud või lihvimata), tööstuslikud teemandid ja väärismetallist ehted;
 • väärismetallid, sealhulgas kuid mitte ainult kuld ja hõbe, hõbedakang või -tolm, sadestised või plaatina (v.a elektroonikaseadme integreeritud osana);
 • karusnahad, sealhulgas, kuid mitte ainult karusnahast rõivad, karusnahaga kaunistatud rõivad, pargitud karusnahad;
 • aktsiad, võlakirjad, vekslid või raha ekvivalendid, sealhulgas kuid mitte ainult toidutalongid, postmargid (mitte kollektsioneeritavad), reisitšekid, loteriipiletid, rahakaardid, kinkekaardid, ettemaksuga kõnekaardid (v.a need, mis aktiveeritakse koodi abil), kupongvõlakirjad ja esitaja võlakirjad; FedEx Veotingimused - kollektsioneerimisobjektid nagu näiteks spordikaardid, suveniirid ja mälestusesemed. (Kollektsioneerimisobjektiks olevaid münte ja marke ei tohi saata. Vt jaotis „Esemed, mida vedamiseks vastu ei võeta”);
 • kitarrid ja teised muusikariistad, mis on rohkem kui 20 aastat vanad ja kohandatud või individualiseeritud muusikariistad.

Saatja vastutab täpse (lennu)saatelehe või muu saatedokumendi täitmise eest, sealhulgas deklareeritud väärtuse kohta kehtiva osa täitmise eest. FedEx ei saa täita palveid deklareeritud väärtuse kohta kehtiva teabe muutmise kohta (lennu)saatelehel, kui see on juba FedExile üle antud.

18.5 Kui saatja ei ole (lennu)saatelehel märkinud iga paki kohta eraldi deklareeritud veoväärtust, vaid on märkinud veoväärtuse kokku kõikide pakkide kohta, määratakse iga paki veoväärtus kindlaks jagades kogu deklareeritud veoväärtuse (lennu)saatelehel oleva pakkide arvuga. Mitte mingil juhul ei tohi ühegi ühes saadetises oleva paki deklareeritud veoväärtus ületada saadetise deklareeritud veoväärtust).

18.6 FedEx ei vastuta vedamiseks mitteaktsepteeritavaid esemeid sisaldavate saadetiste kadumise, kahjustumise, hilinemiste, valetarnete või tarnimata jätmise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult sularaha või välisvaluuta (vt jaotis 8 „ESEMED, MIDA EI AKTSEPTEERITA VEDAMISEKS”).

18.7 Mistahes deklareeritud väärtus, mis ületab FedExi lubatud maksimumi, on kehtetu. Lubatud maksimumi ületava deklareeritud väärtusega saadetise aktsepteerimine vedamiseks FedExi poolt (kas tahtmatult, kavatsuslikult või muul moel) ei tähenda loobumist ühestki käesolevate veotingimuste sättest või lubatud maksimumist seoses asjaomase saadetisega.

18.8 Kui saadetise deklareeritud veoväärtus ületab lubatud piirmäärad (vt jaotised 18.3 ja 18.4), vähendatakse see väärtus automaatselt kuni taolise saadetise korral lubatud piirmäärani.

18.9 – Vaatamata saadetise deklareeritud veoväärtusele ei ületa FedExi vastutus saadetise kadumise, kahjustumise, hilinemise, valetarne ja tarnimata jätmise puhul ning teabe esitamata jätmise või teabe vale esitamise puhul saadetise parandamiskulusid, selle vähendatud väärtust või asendamiseks tehtavat kulu, olenevalt sellest, milline summa on väikseim.

19. VASTUTUS, MILLEST FEDEX KEELDUB

19.1 FEDEX EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL OTSESTE, JUHUSLIKE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE VÕI ERIKAHJUDE EEST, MIS ÜLETAVAD DEKLAREERITUD VÄÄRTUSE (JAOTISES 18 MÄÄRATUD PIIRANGUTE ALUSEL) VÕI VASTUTUSE PIIRANGUID, MIS ON MÄÄRATUD KEHTIVATE RAHVUSVAHELISTE KONVENTSIOONIDE JA NENDE MUUDATUSTEGA VÕI ÜHES RIIGIS ASUVATE MÄÄRATUD ASUKOHTADE VAHELISTE SAADETISTE PUHUL KEHTIVATE SEADUSTEGA OLENEVALT SELLEST, MILLINE VÄÄRTUS ON SUURIM, SÕLTUMATA SELLEST, KAS FEDEX TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA, ET SELLINE KAHJU VÕIB TEKKIDA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT SAAMATA JÄÄNUD SISSETULEK VÕI TULU.

19.2 FEDEX EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL JUHUSLIKE, KAUDSETE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE EGA ERIKAHJUDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT SISSETULEKU VÕI TULU VÄHENEMISE EEST.

19.3 FedEx ei vastuta kadumise või hilinemise eest jaotises 19.4 sätestatud asjaolude esinemisel. Mis tahes sellise kadumise või hilinemise riski võtab saatja ja saatja peab ühendust võtma kindlustusagendi või -maakleriga juhul kui soovitakse kindlustuskaitset. FEDEX EI PAKU KINDLUSTUSKAITSET.

19.4 FedEx ei vastuta ega korrigeeri midagi, ei tagasta raha ega krediteeri mingil moel kadumist, hävimist, hilinemist, valetarnet või tarnimata jätmist, valeteavet või teabe esitama jätmist, sealhulgas, kuid mitte ainult sellist kadumist, hävimist, hilinemist, valetarnet, tarnimata jätmist, valeteavet või teabe esitamata jätmist, mis tulenes või mille põhjuseks oli(d):

 1. saatja, saatja või mis tahes muu saadetisest huvitatud isiku tegevus või tegevusetus;
 2. saadetise iseloom või mis tahes loomupärane defekt;
 3. (lennu)saatelehe või käesolevate veotingimuste mis tahes tingimuse, tariifide või muude asjaomase saadetise suhtes rakendatavate tingimuste rikkumine, sealhulgas, kuid mitte ainult veose ebaõige deklareerimine, saadetise vale või ebapiisav pakendamine, kinnitamine, märgistamine või adresseerimine;
 4. mis tahes sündmused, mille üle FedEx ei oma kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult ohud õhus, rahvavaenlased, näiva või oma tegeliku pädevuse raames tegutsevad ametivõimud, tolliametnike tegevus või tegevusetus, massirahutused, streigid või muud kohalikud meeleavaldused, rahvarahutused, ohuolukorrad ilmastikutingimustest kuni sõjaseisukorrani, või riigisisesed, rahvusvahelised või kohalikud katkestused õhu või maatranspordi toimimises, mis tahes isiku(te) või üksuste kriminaalne tegevus, sealhulgas terrorismiaktid, streigid või oodatavad streigid (mis tahes üksuste, kuid mitte ainult teiste vedajate, kauplejate või tarnijate), looduskatastroofid, kommunikatsiooni- ja infosüsteemide (sealhulgas, kuid mitte ainult FedExi süsteemide) katkestus või rike, mehaaniline viivitus või olukord, mis on ohtlik FedExi töötajatele;
 5. mis tahes muu isiku, kes ei ole FedExi töötaja, tegevus või tegevusetus; saatja, saaja või isiku, kes väidab end olevat saatja või saaja, suuliste või kirjalike tarnejuhiste järgmine;
 6. saatja pakendatud ja suletud kaupade kaotsiminek või kahjustumine eeldusel, et tarnimisel on kinnitus terve ja pakk on terviklik;
 7. mis tahes tarneviivitus või FedExi suutmatus tarnet lõpuni teostada tolli- või teiste ametiasutuste tegevuse või tegevusetuse tõttu;
 8. FedExi lõivude ja maksude tasumise eeskirjadest kinnipidamisest põhjustatud tarneviivitused;
 9. FedExi suutmatus hankida koopiat tarnekirjetest või koopiat allkirjast, mis tarnimisel saadi;
 10. magnetlintidel, failides või muudel andmekandjatel olevate andmete, kustumine, kaotsiminek või taastamatuks muutumine või fotode või heliradade kustumine või kahjustumine valgusega kokku puutunud filmil;
 11. päevavalguslampide, neoonvalgustuse, neoonsiltide, röntgenitorude, lasertorude ja lambipirnide, kvartskristalli, kvartslampide, klaastorude (sellised, mida kasutatakse näidiste jaoks) ja klaasanumate (sellised, mida kasutatakse laborites) või muude loomupäraselt kergesti purunevate esemete kahjustumine teelolekul või käsitsemisel;
 12. FedExi suutmatus järgida paki orientatsiooni märgiseid (nt nooled „ÜLES”, märgised „SEE KÜLG ÜLAL”);
 13. saatja ei saada kaupu FedExi poolt enne saatmist heakskiidetud pakendis, juhul kui selline eelnev heakskiitmine on soovitatav või nõutav;
 14. FedExi suutmatus teatada saatjale mis tahes viivitusest, kadumisest või kahjustusest või ebatäpsus asjaomases teates;
 15. ilma allkirja saamata vabastatud saadetised, kui vastuvõtja antud volitus saadetiste vabastamiseks on toimikus olemas;
 16. FedExi ebaõnnestunud katse või suutmatus püüda saatja või saajaga ühendust võtta ebatäieliku või ebatäpse aadressi, ebakorrektsete või ebatäielike dokumentide, saadetise vabastamise eelduseks olevate lõivude ja maksude maksmise või ebatäieliku või ebatäpse tollimaakleri aadressi suhtes;
 17. mis tahes paki kadumine või kahjustumine, mille kohta FedExil puuduvad andmed selle vastuvõtmise kohta;
 18. mudelite saatmine (sealhulgas, kuid mitte ainult arhitektuursed maketid, nukumajad jms);
 19. portfellide, kohvrite, rõivakottide, alumiiniumist kohvrite, plastikkohvrite või muude esemete, mille välisviimistlus võib kahjustatud saada kleebissiltide, määrdumise või märgistuse tõttu, juhul kui need ei ole saatmise jaoks piisavalt kaitsvasse ümbrisesse paigutatud;
 20. keelatud esemeid sisaldava saadetise kahjustumine, viibimine või kadumine;
 21. kahjustus, mis on tekkinud asjaolu tõttu, et saatja ei pakendanud saadetavat materjali sellisel viisil, mis oleks seda piisavalt kaitsnud kahjustumise eest, kusjuures piisavust hindab FedEx mõistlikul viisil, võttes arvesse normaalset käsitsemist, mida võib eeldada FedExi taolise vedaja poolt;
 22. mis tahes isiku või finantsasjade kohta kehtiva teabe kaotsiminek, sealhulgas, kuid mitte ainult isikukoodid, sünnikuupäevad, juhilubade numbrid, krediit- või deebetkaartide numbrid ja teave rahaliste vahendite kontode kohta;
 23. saatja suutmatus kustutada kõik saadetised, mis on sisestatud FedExi selvearvelduste süsteemi (self-invoicing system), elektroonilisse tarneseadmesse (Internet shipping device) või paki saatmiseks muud elektroonilist saatmismeetodit kasutades, kui pakki ei antud FedExile edastamiseks;
 24. kasutatud FedExi kontonumber on ebatäielik, ebatäpne või kehtetu, või ei ole saatedokumentides olevates arveldamisjuhistes kasutataval FedExi kontol piisav laenuvõime;
 25. kergesti riknevate või selliste kaupade saatmine, mida kuumus või külm võivad kahjustada, sealhulgas, kuid mitte ainult mistahes alkohoolsed joogid, taimed, taimne materjal, tubakatooted, jaanalinnu ja emu munad või elusad vesiviljelusloomad;
 26. arvutite või nende osade või mis tahes elektrooniliste seadmete kahjustumine, kui need on saadetud pakendis, mis ei ole:
  1. tootja originaalpakend, mis on kahjustamata ja on säilitanud hea, jäiga vormi;
  2. FedExi pakendamisjuhistega (mis on leitavad aadressil fedex.com) kooskõlas olev pakend;
  3. sülearvutite saatmiseks mõeldud FedExi sülearvutipakend;
  4. mobiiltelefonide, käes hoitavate arvutite, MP3-mängijate ja muude sarnaste esemete saatmiseks mõeldud FedExi väikeste elektroonikaseadmete pakend;
 27.  pakendi, nõuande, abi või juhiste andmine saadetise asjakohaseks pakendamiseks ei tähenda, et FedEx võtab endale vastutuse, välja arvatud juhul, kui selline nõuanne, abi või juhis on FedExi pakendite disaini ja arendamisüksuse (FedEx Packaging Design and Development) poolt kirjalikus vormis heakskiidetud ja vastutuse võtmine kahjustatud saadetise eest on sõnaselgelt kirjas;
 28. kahjustused, millele osutab mis tahes põrutuse, kallutuse või temperatuuri jälgimise seade;
 29. suutmatus tarnida tarne täitmise aja piires saadetisi, mille aadress ei ole täielik või täpne. (Vt jaotist kohaletoimetamatute saadetiste kohta);
 30. alkoholisaadetiste kadumine või kahjustumine, välja arvatud juhul, kui kasutatakse heakskiidetud pakenditüüpi ja FedExi pakendite disaini ja arendamisüksus on asjaomase pakendi enne saatmist heakskiitnud;
 31. saadetised, mis sisaldavad ohtlikke kaupu, mida saatja ei olnud õigesti deklareerinud, sealhulgas kohane dokumentatsioon, märgistused, sildid ja pakend. Deklareerimata või peidetud ohtliku kauba kohta esitatud nõude eest FedEx ei maksa ja FedExi raha tagastamise garantii ei kehti;
 32. FedEx ei vastuta teenuse või valikulise teenuse osutamata jätmise eest, kui FedExi andmed ei näita, et saatja on valinud asjaomase teenuse või valikulise teenuse.

19.5 Välja arvatud juhul, kui tegemist on FedExi tahtliku tegevusega, vastutab saatja mis tahes kahjude eest, mille saadetis põhjustas FedExile või kolmandale isikule. Saatja tagab, ilma et see oleks FedExiga seotud, mis tahes kolmanda isiku nõude, eriti saaja nõude, mis tahes ulatuses, mis ületab käesolevates veotingimustes sätestatud vastutuse.

19.6 Mis tahes makse, mille FedEx sooritab saatja või kolmanda isiku nõudmisel, ei tähenda vastutusega nõustumist.

20. GARANTIID PUUDUVAD

FedEx ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid, välja arvatud käesolevas dokumendis selgelt väljendatud juhtudel.

21. NÕUDED

21.1 – Kahjustuste, viivituste ja puudujääkidega seotud nõuded Kõik kahjustuste (nähtavate või varjatud), hilinemiste (sealhulgas nõuded riknemise alusel) või puudujääkidega seotud nõuded tuleb esitada FedExile kirjalikult kahekümne ühe (21) kalendripäeva jooksul pärast saadetise kohaletoimetamist. Pärast seda ei saa FedExi vastu kahjustustega seotud nõudeid esitada (vt ka jaotis 17 RAHA TAGASTAMISE GARANTII ajaperioodil, mil saab esitada nõuet veokulude raha tagastamise või krediteerimise kohta teenuse tõrke tõttu). Saadetise vastuvõtmine saaja poolt, ilma et kahjustuse kohta oleks tehtud kirjalik märge kättesaamise kviitungile, on esmapilgul usutav tõend selle koha, et saadetis toimetati kohale heas seisukorras. FedEx hakkab kaaluma mis tahes kahjunõuet vaid tingimusel, et saaja teeb FedExile uurimiseks kättesaadavaks saadetise sisu, algsed pakendid ja pakkematerjalid.

FedEx jätab endale õiguse uurida kahjustatud saadetist kliendi territooriumil või viia see uurimiseks FedExi territooriumile.

Kõik algsed pakendid, pakkematerjalid ja sisu tuleb teha FedExile uurimiseks kättesaadavaks ja need tuleb alles hoida, kuni nõude uurimine on lõpule viidud.

21.2 – Muud nõuded (kadumine, tarnimata jätmine, valetarne...) Kõik muud nõuded, sealhulgas, kuid mitte ainult kadumise, tarnimata jätmise või valetarnega seotud nõuded peavad laekuma FedExile üheksa kuu jooksul pärast paki edastamiseks üleandmist FedExile.

21.3 – Nõude esitamine ja ajalised piirangud
Üheksa kuu jooksul pärast paki edastamiseks üleandmist FedExile peab see olema dokumenteeritud ja selleks tuleb kogu asjakohane teave FedExile saata. FedEx ei ole kohustatud võtma arvesse ühtegi nõuet, enne kui kõik tasud on makstud. Nõude summat ei tohi arvestata maha kõnealustest tasudest. Õigus FedExilt kahjutasu nõuda muutub tühiseks, kui õigustoimingut ei alustata kahe (2) aasta jooksul alates tarne kuupäevast (kahju korral) või kuupäevast, mil saadetis oleks tulnud kohale toimetada (kadumise, tarnimata jätmise, valetarne või tarne hilinemise korral).

Tähtaja määramise eesmärgil loetakse kokkulepitud tarne kuupäevaks päeva, mis järgneb saatmise kuupäevale. Aegumistähtajad, mis on põhikirja või lepingu alusel kokkulepituna lühemana sätestatud, on käesoleva sätte suhtes ülimuslikud.

Seoses ühe saadetisega võib esitada ainult ühe nõude. Maksmise nõude vastuvõtmine tühistab kõik õigused täiendavate kahjutasude nõudmiseks või täiendava kompensatsiooni nõudmiseks seoses kõnealuse saadetisega.

22. LISATASUD

FedEx jätab endale õiguse ise määrata saadetiste tarnimisega seotud lisatasud kütuse ja muu eest sellest ette teatamata. Nende kestuse ja määra otsustab FedEx oma äranägemisel. Kui saatja annab oma saadetise FedExile üle, nõustub ta tasuma lisatasud, mis on jõus kas tellimuse või FedExi poolt vastuvõtmise ajal, mis iganes toimub hiljem, ja FedEx otsustab selliste tasude üle oma äranägemisel. Kehtivate lisatasude kohta loe www.fedex.com.

23. ÕIGUSTEST LOOBUMISE VÄLISTUS

Kui FedEx ei jõusta või ei rakenda käesolevate veotingimuste mis tahes sätet, ei tähenda see sättega seotud õigustest loobumist ega takista FedExi muul moel sätet jõustamast.

24. ÕIGUSE KOHALDAMINE

Käesolevate veotingimustega ei välistata ühtegi vastutust, kui sellise vastutuse väljajätmine on seadustega keelatud.

Juhul kui mõni käesolevates veotingimustes sisalduv või nendes viidatud säte on vastuolus mis tahes rahvusvahelise lepingu, kohaliku seaduse, valitsuse määruse, korralduse või nõudega, piiratakse asjaomast sätet maksimaalse lubatud ulatuseni ja selliselt piiratuna jääb see kehtima osana FedExi ja kliendi vahel sõlmitud lepingust. Mis tahes sätte kehtetus või mittetäidetavus ei mõjuta käesolevate veotingimuste muid osasid.

25. VAHENDAMINE

Belgia seadused lubavad postiteenuse kasutajal nõuda postisektori ombudsmani (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) sekkumist, eeldusel et kasutaja on eelnevalt oma kaebuse FedExile esitanud. Selline sekkumine ei piira käesolevate veotingimuste kohaldamist.

26. ANDMEKAITSE

26.1 FedEx garanteerib, et:

 1. täidab kõiki kehtivaid seadusi, määruseid ja eeskirju, mis on seotud andmekaitse või eraelu puutumatusega, kui ta töötleb isikuandmeid saadetiste edastamise eesmärgil;
 2. hoolitseb tema valduses olevate andmetega seoses asjakohase turvasüsteemi eest, et ennetada ebaseaduslikku ja volitamata andmete kasutamist, andmete juhuslikku kaotsiminekut, hävimist või kahjustumist;
 3. töötleb mis tahes isikuandmeid ainult sellises ulatuses, kui see on vajalik saadetiste edastamiseks;
 4. hoiab andmeid oma valduses ainult niikaua, kuni see on põhjendatult vajalik.

26.2 Saatja nõustub FedExile isiklikke andmeid edastades sellega, et andmeid kasutatakse FedExi (või FedExi agentide või alltöövõtjate) kohustuste täitmiseks asjakohase (lennu)saatelehe ja veotingimuste alusel. Eriti annab saatja FedExile nõusoleku jagada saadetise andmeid, kaasa arvatud isikuandmeid, tolliasutusega, kui see on vajalik tollivormistuseks, ja tolliamet võib sellist informatsiooni salvestada ja kasutada tolli ja ohutuse ja turvalisuse eesmärgil, nagu tollivormistuse raames võib vajalikuks osutuda. Samuti lubab saatja FedExil jagada andmeid ettevõttega FedEx Corporation, selle tütarettevõtete ja filiaalidega ning kinnitab, et FedEx võib teha sama kauba saaja isiklike andmetega.

 1. FedEx on vastutav andmetöötleja;
 2. töötlemise eesmärk on seotud saadetise kohaletoimetamisega;
 3. saatja poolt FedExile antavate andmete liigid;
 4. kinnitus, et asjaomased andmed edastatakse seoses saadetise kohaletoimetamisega FedExile ja FedExi sidusettevõtjatele, kes asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ja sellest väljaspool, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, ning et sealhulgas edastatakse ka saaja antud alternatiivsed juhised kohaletoimetamise kohta;
 5. andmete edastamise kohustuslikkus või valikulisus ning tagajärjed, mis tulenevad keeldumisest andmeid anda;
 6. andmesubjekti õigus andmetele ligi pääseda ja nõuda ebaõigete andmete korrigeerimist või olla vastu andmete töötlemisele seaduslikel eesmärkidel, ja kontaktandmed, mida võib kasutada asjaomaste õiguste kasutamiseks.

Saatja hüvitab FedExile kõikidest kuludest, nõuetest, kahjudest ja kulutustest tulenevad kahjud, mida FedEx kannatab või kannab, juhul kui saatja ei täida käesoleva dokumendi tingimust 26.3.

Seoses saadetise kohaletoimetamisega võib FedEx kasutada allhankijate või agentide teenuseid, ning neile edastatakse andmed üksnes selleks, et võimaldada neil osutada teenuseid seoses asjaomaste saadetistega ja kooskõlas käesolevate veotingimustega.

Federal Express Europe Inc, Federal Express Corporation ja FedEx Corporation on äriühingud, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides, ja kelle tegevus toimub kogu maailmas. Saadetise edastamise tulemusena edastatakse saatjate ja saajatega seotud teave Ameerika Ühendriikidesse ning teistesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus isikuandmete kaitse võib olla tagatud erineval tasemel. Saadetist üle andes ja (lennu)saatelehte allkirjastades annab saatja nõusoleku asjaomaste isikuandmete edastamiseks nimetatud riikidesse.

Saatja kinnitab, et kooskõlas allpool jaotises 26.4 sätestatuga võib FedEx töödelda ja edastada ka saaja isikuandmeid käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.

26.3 – Saatja kinnitab seoses andmetega, mida ta esitab oma töötajate, saaja või mis tahes kolmanda isiku kohta seoses saadetisega, et täidab kõiki andmekaitse suhtes kohaldatavaid seadusi ning on hankinud kõik vajalikud nõusolekud ja heakskiidud nende andmete esitamiseks FedExile ja FedExi poolt nende andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevates veotingimustes kirjeldatuga, ja kui saatja on esitanud ka saaja või kolmanda isiku andmed seoses saadetisega, siis saatja garanteerib, esindab ja kohustub FedExi esindajana, et ta on täitnud kõiki andmekaitse suhtes kehtivaid seadusi, sealhulgas on asjaomasele andmesubjektile andnud kogu asjaomasete andmete kogumise, edastamise ja töötlemisega seotud teabe, ilma piiranguteta järgmise osas:

 1. FedEx on vastutav andmetöötleja;
 2. töötlemise eesmärgid (s.o saadetise kohaletoimetamine) ning andmetöötluse tingimused;
 3. saatja poolt FedExile antavate andmete liigid;
 4. kinnitus, et asjaomased andmed edastatakse seoses saadetise kohaletoimetamisega FedExile, FedExi sidusettevõtjatele ja filiaalidele, kes asuvad EMPis ja sellest väljaspool, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, ning et sealhulgas edastatakse ka saaja antud alternatiivsed juhised kohaletoimetamise kohta, ja isikuandmete juurde pääsevate volitatud isikute ning andmetöötlejate isikute identifitseerimine;
 5. isikuandmete edastamise kohustuslikkus või valikulisus ning tagajärjed, mis andmete andmisest keeldumisest tulenevad;
 6. andmesubjekti õigus oma isikuandmetele ligi pääseda ja nõuda ebaõigete andmete korrigeerimist, kustutamist, neile ligipääsu keelamist või nende eemaldamist või keelata andmete töötlemine seaduslikel eesmärkidel, ja kontaktandmed, mida võib kasutada asjaomaste õiguste kasutamiseks.

26.4 – Saatja hüvitab FedExile kõikidest kuludest, nõuetest, kahjudest ja kulutustest tulenevad kahjud, mida FedEx kannatab või kannab, juhul kui saatja ei täida käesolevat tingimust 26.4.

26.5 – Kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega on andmesubjektidel õigus saada kinnitus oma isikuandmete olemasolu kohta ja pääseda juurde FedExi valduses olevatele oma isikuandmetele, ning lasta andmed korrigeerida, kustutada, blokeerida või eemaldada ning ka oma nõusolek tagasi võtta, kui see on asjakohane. Andmesubjektidel on samuti õigus keelata, tasuta ja igal ajal, oma isikuandmete töötlemine otseturunduse ja turu-uuringute eesmärgil elektrooniliste ja mitte-elektrooniliste kanalite kaudu. Andmesubjektid võivad igal ajal teatada oma eelistustest, milliste kanalite vahendusel nad soovivad turundusteateid saada. Selle kohta ning mis tahes küsimustele vastuse saamiseks eespool kirjeldatud FedExi andmetöötluse-alase tegevuse kohta võivad andmesubjektid saata FedExile kirjaliku ja allkirjastatud taotluse.