FedEx - fedex.com Gebruiksvoorwaarden

ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP UW GEBRUIK VAN FEDEX.COM, WAARONDER FEDEX SHIP MANAGER® AT FEDEX.COM EN FEDEX SHIP MANAGERTM LITE ("HIERNAGENOEMD SHIP MANAGER"), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER ("GTM"), FEDEX® MOBILE EN FEDEX® BILLING ONLINE. HET BEKIJKEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U VOOR UZELF EN DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA AANGEGEVEN DOOR "U" OF "UW") INSTEMT MET ELK VAN ONDERSTAANDE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

FEDEX KAN LATER, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN. DOOR VERDER VAN DE WEBSITE GEBRUIK TE MAKEN STEMT U AUTOMATISCH IN MET DEZE WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN. VOOR BEPAALDE SPECIFIEKE FUNCTIES, OPTIES, INFORMATIE EN TOEPASSINGEN BINNEN FEDEX.COM KUNNEN SPECIFIEKE EXTRA VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN.

Artikel 1. Definities

Inhoud: informatie, afbeeldingen, producten, kenmerken, functies, services en links op fedex.com, met inbegrip van FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager en FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, met alle ouder- en dochterbedrijven.

U: uzelf en de entiteit die u vertegenwoordigt.

Artikel 2. Gebruik van fedex.com

fedex.com is uitsluitend bedoeld als interactietool voor huidige en potentiële klanten van FedEx met FedEx en mag om geen enkele andere reden worden gebruikt door een andere persoon of entiteit. In het bijzonder mogen verzendingen, traceermogelijkheden, tariefbepalingen, ontvangst van FedEx-facturen en elektronische betalingen ("EFT"), afleveringsadressen, identificatie en voorbereiding van internationale documenten, raming van kosten en accijnzen en alle andere informatie en services uitsluitend door huidige en potentiële FedEx-klanten worden gebruikt voor eigen verzendingen. Tenzij anders aangegeven in de gebruiksvoorwaarden van een specifiek interactief onderdeel van fedex.com, is het gebruik van fedex.com om informatie te geven of zendingen voor te bereiden door of voor afzenders van een derde partij uitdrukkelijk verboden. Het gebruik van automatische inbel- of zoekapparatuur om informatie te bekomen via fedex.com is uitdrukkelijk verboden.

FedEx aanvaardt geen ideeën, concepten of technieken voor nieuwe services of producten via fedex.com. Indien dergelijke informatie wordt ontvangen, wordt deze niet als vertrouwelijk behandeld en wordt FedEx verondersteld hier vrij gebruik van te mogen maken, deze informatie naar eigen oordeel te verspreiden en te gebuiken.

Artikel 3. Registratie op fedex.com

U kunt ervoor opteren zich op fedex.com te registreren om toegang te krijgen tot de interactieve functies van fedex.com. fedex.com Login biedt toegang tot FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile en andere online services. De beschikbaarheid van deze services is landafhankelijk. Het is mogelijk dat FedEx in de toekomst nieuwe services zal aanbieden die toegankelijk zullen zijn via fedex.com Login. Als dit het geval is zullen gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd, zich niet opnieuw moeten registreren.

Door zich te registreren op fedex.com, stemt u in om accurate en actuele informatie te verstrekken over uzelf zoals dit wordt gevraagd op de registratiepagina's van fedex.com Login en om uw online-profiel meteen bij te werken wanneer deze informatie wijzigt.

Sommige fedex.com services worden beschikbaar gesteld aan klanten in bepaalde landen/gebieden en niet in andere. U stemt alleen in te registeren voor fedex.com services die worden aangeboden op de fedex.com-website van het land/gebied waarin uw FedEx-account is geregistreerd Als uw FedEx-account bijvoorbeeld gevestigd in in Groot-Brittannië, registreert u voor de services aangeboden op fedex.com/gb en niet voor services aangeboden op fedex.com/us.

Als u zich registreert via fedex.com Login Registration, moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk karakter van het wachtwoord en de gebruikersnaam en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw wachtwoord en gebruikersnaam. U stemt ermee in om (a) FedEx onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik va uw gebruikersnaam en wachtwoord en (b) ervoor te zorgen uw fedex.com-sessie af te sluiten bij het verlaten van de website.

Artikel 4. Wijzigingen op fedex.com

fedex.com en de Inhoud ervan kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, gewist of bijgewerkt.

Artikel 5. Einde gebruik

FedEx kan fedex.com op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stoppen, tijdelijk onderbreken of wijzigen. Bovendien kan FedEx u en uw gebruikerstoegang op fedex.com voor om het even welke reden, waarover alleen FedEx beslist, blokkeren, beëindigen of onderbreken, terwijl andere gebruikers gewoon toegang blijven krijgen.

Artikel 6. Eigenaarschap

FedEx.com en de Inhoud ervan zijn beschermd door het Amerikaanse en het internationale eigendomsrecht, de wet op het handelsmerk en andere wetten. © 1995-2012 FedEx. Alle rechten voorbehouden.
In het bijzonder kent FedEx, door toegang te geven tot fedex.com, aan niemand eigendomrechten toe op fedex.com of de Inhoud die op fedex.com verschijnt of via fedex.com wordt ter beschikking gesteld. De klant mag fedex.com, een gedeelte ervan of de Inhoud ervan niet kopiëren, wijzigen, vertalen, overdragen, verdelen, aanpassen, reproduceren, decompileren, reverse engineren of uit elkaar nemen.

Artikel 7. Disclaimer

FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN. FEDEX EN ZIJN LICENTIEGEVERS AANVAARDEN GEEN ENKELE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN INBREUKEN MET BETREKKING TOT DEZE INHOUD EN UW VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN.

FEDEX WIJST NADRUKKELIJK ALLE GARANTIE AF EN SLUIT DEZE UIT MET BETREKKING TOT FEDEX.COM, SHIP MANAGER EN HET FUNCTIONEREN VAN INTERNET, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FEDEX GARANDEERT NIET DAT SHIP MANAGER AAN ALLE EISEN VAN DE KLANT VOLDOET OF DAT DE WERKING ONGESTOORD OF STORINGSVRIJ IS, OF DAT EEN FOUT BINNEN SHIP MANAGER HERSTELD ZAL WORDEN. VERDER STAAT FEDEX NIET IN VOOR OF MAAKT GEEN VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE KLANT VAN SHIP MANAGER OF GLOBAL TRADE MANAGER IN VERBAND MET VERMOGEN, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF IN ANDERE OPZICHTEN. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE, VOORSTELLING OF ADVIES GEGEVEN DOOR FEDEX OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FEDEX GEVEN GEEN RECHT OP GARANTIE.

Artikel 8. Beperking aansprakelijkheid.

HET GEBRUIK VAN FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN IS UITSLUITEND VOOR UW RISICO. FEDEX KAN IN GEEN GEVAL TEN OVERSTAAN VAN UZELF OF VAN EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF ANDERE WETTELIJK MOGELIJKE SCHADE VOOR FOUTEN IN OF DOOR HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN WAARONDER, ZONDER HIERTOE BEPERKT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES AAN BESTELLINGEN, GEGEVENS OF SCHADE AAN COMPUTERSYSTEMEN, OOK NIET WANNEER U FEDEX OP DE HOOGTE HEBT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Artikel 9. Schadeloosstelling

U stemt ermee in FedEx, zijn ouder- en dochterbedrijven en hun resp. bestuurders, directieleden, werknemers, agenten en vertegenwoodigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke klacht (i) ten gevolge van Uw inbreuk op deze algemene bepalingen en alle ander activiteiten uitgevoerd in relatie met deze website.

Artikel 10. FedEx Service Guide

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de leverings- en andere services van FedEx zitten vervat in de meest recente versie van FedEx Service Guide, die op eenvoudige vraag verkrijgbaar is. De meest recente versie van de FedEx Service Guide is geldig in geval van conflict tussen een FedEx-levering of de hiermee verband houdende service-informatie op fedex.com en de levering of de hiermee verband houdende service-informatie vervat in de meestrecente versie van de FedEx Service Guide.

Artikel 11. Links naar andere websites

Op de website van fedex.com worden links vermeld die u kunt gebruiken om websites van derden te bezoeken. Geen enkele van deze websites of bedrijven waartoe ze behoren worden door FedEx gecontroleerd. FedEx biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de informatie vermeld of beschikbaar gesteld op dergelijke website noch over de kwaliteit of de aanvaardbaarheid van de producten of services die door dergelijke personen of entiteiten op een van deze websites worden aangeboden.

FedEx heeft geen tests uitgevoerd en biedt geen enkele waarborg met betrekking tot de correctheid, de prestaties of de kwaliteit van software die op een dergelijke website wordt gevonden. U moet zelf de risico's met betrekking tot de toegang en het gebruik van dergelijke software op het internet onderzoeken en inschatten voor u deze in gebruik neemt.

Artikel 12. Bescherming van de privacy

De privacy beleidsverklaring van FedEx regelt het gebruik van Uw informatie verzameld via fedex.com.

Artikel 13. Export

U bent alleen verantwoordelijk voor de conformiteit met alle wetten en regels van de Verenigde Staten en elk ander land/gebied van waaruit U zich toegang kunt verschaffen tot fedex.com met betrekking tot de toegang, het gebruik, de export, de herexport en import van elke Inhoud die verschijnt of of beschikbaar is via fedex.com.

U erkent en aanvaardt dat u geen Inhoud zult exporteren of importeren naar een land/gebied waarvan de export of import door de Amerikaanse wet wordt verboden, dat u geen staatsburgen bent van een dergelijk land/gebied, dat u geen ongewenst persoon bent vermeld op de Amerikaanse lijst van ongewenste personen en dat u geen speciaal staatsburger bent vermeld op de lijst van speciale staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën en dat de Inhoud niet zal worden gebruikt voor het ontwerp, de ontwikkeling of de productie van nucleaire, chemische of biologische wapens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en ontbinding

Deze Overeenkomst en Uw gebruik van fedex.com wordt geregeld en bepaald overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten en de staat Tennessee, tenzij er tussen beide wetgevingen conflicten bestaan. Indien om een of andere reden een competente rechtbank besluit dat een bepaling in deze Overeenkomst of een deel ervan niet-uitvoerbaar is, blijft deze bepaling van kracht voor het toegelaten gedeelte. Elke zaak tegen fedex.com of deze Overeenkomst moet worden ingeleid binnen het jaar nadat de eis of de oorzaak is opgetreden en moet worden ingeleid of voor de competente rechtbank gebracht binnen het gerechtsgebied van Shelby County, Tennessee. Deze Overeenkomst mag niet worden aangepast of gewijzigd zinder schiftelijke goedkeuring van FedEx.

Artikel 15. Vervoersbepalingen

(i) De klant stemt in dat nationaal en internationaal vervoer door FedEx van zendingen aangeboden aan FedEx met behulp van SHIP MANAGER conform de voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid is, zoals beschreven in de NIET VOOR ONDERHANDELING VATBARE luchtvrachtbrief, het label, manifest of ophaaloverzicht (gezamenlijk "Verzenddocumentatie" genoemd) en zoals van toepassing in een vervoersovereenkomst tussen de klant en FedEx die deze zending omvat en in een geldige tarieflijst, servicegids of standaard vervoersvoorwaarden, beschikbaar op aanvraag, en die voor referentie in deze overeenkomst zijn opgenomen. Als de verzenddocumentatie en een geldig document of deze overeenkomst in tegenspraak zijn, zal de vervoersovereenkomst, tarieflijst, Service Guide, standaard vervoersvoorwaarden, of deze overeenkomst gelden, in die volgorde. Als een zending van buiten de Verenigde Staten komt, geldt een vervoerscontract met de FedEx-dochteronderneming, het filiaal of de onafhankelijke contractant die de zending oorspronkelijk aanneemt. Uw gebruik van Global Trade Manager doet niets af van Uw verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de accuraatheid van uw verzenddocumenten met inbegrip van de import/exportdocumenten.

(ii) In het geval dat de klant SHIP MANAGER gebruikt om zendingen te verwerken die aan FedEx zijn aangeboden voor aflevering op locaties buiten de Verenigde Staten of het land/gebied van herkomst zal de klant, op eigen kosten, waarborgen dat de voorwaarden van internationaal vervoer die van tijd tot tijd worden geleverd door FedEx (en die van tijd tot tijd aangepast of gewijzigd kunnen worden door FedEx) op de verzenddocumentatie zijn geplaatst, volgens de instructies van FedEx, voor al deze internationale zendingen. De klant behoedt en vrijwaart FedEx, haar functionarissen, directieleden, werknemers en agenten van en houdt hen niet verantwoordelijk voor verlies, schade, vorderingen en andere posten van kosten en uitgaven die voortkomen uit het verzuim van de klant om de internationale vervoersvoorwaarden aan de verzenddocumentatie aan zulke internationale zendingen te bevestigen, waaronder zonder beperking vorderingen van de geadresseerde van een zending, en het verzuim van de klant om de instructies van FedEx op te volgen met betrekking tot de plaatsing van de voorwaarden op de verzenddocumentatie voor zulke internationale zendingen.

(iii) Gedrukte handtekening De klant erkent dat als SHIP MANAGER wordt gebruikt om zendingen te verwerken naar locaties buiten de Verenigde Staten of het land/gebied van herkomst, de klant de naam van de persoon die de verzenddocumentatie invult moet invoeren, om af te drukken in plaats van de schriftelijke handtekening op de verzenddocumentatie, zoals van toepassing, voor alle zendingen die door de klant worden aangeboden aan FedEx via SHIP MANAGER. De klant erkent verder dat zo'n gedrukte naam voldoende zal zijn om de handtekening van de klant te vertegenwoordigen en daarmee de instemming van de klant met de vervoersvoorwaarden van FedEx in de geldige vervoersovereenkomst, tarieflijst, servicegids, standaard voorwaarden of verzenddocumentatie, waaronder de zending door FedEx is geaccepteerd, of door haar onafhankelijke contractant.

(iv) Tenzij anders aangegeven is het adres van de verzender dat is aangegeven op de voorkant van de verzenddocumentatie de plaats van uitvoering en de plaats van vertrek, en het adres van de geadresseerde op de voorkant van de verzenddocumentatie de plaats van bestemming. Tenzij anders aangegeven op de voorkant van de verzenddocumentatie is FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194 de eerste vervoerder. Het adres van FedEx Ground is P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.

Artikel 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx geeft u de kans om via SHIP MANAGER FedEx ShipAlert te gebruiken om een bericht naar de geadresseerde te sturen om deze van de zending op de hoogte te stellen. Deze functie wordt gratis geleverd. FedEx behoudt zich het recht voor om het gebruik van FedEx ShipAlert op ieder moment aan te passen of te beëindigen.

FedEx verplicht zich niet uw bericht privé of vertrouwelijk te houden. Door FedEx ShipAlert te gebruiken erkent u dat FedEx alleen de technische functie levert en dat alleen u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw berichten. FedEx onderneemt niets om door u verzonden berichten te controleren. FedEx kan echter naar eigen goeddunken naar uw berichten kijken om zichzelf te beschermen, maar is niet verplicht dit te doen.

Gebruik FedEx ShipAlert enkel en alleen voor mededelingen en informatie over uw zending. U mag FedEx ShipAlert niet gebruiken voor de verspreiding van opruiende, inbreuk doende, obscene of andere onwettige informatie, of om te bedreigen, treiteren, beledigen of op enige andere wijze schenden van de rechten van anderen of om een onrechtmatige daad te plegen. Als FedEx berichten ziet die via FedEx ShipAlert verzonden zijn en die deze bepalingen schenden, of die FedEx schade kunnen berokkenen, of hoort over zulke berichten, dan mag FedEx alle mogelijke acties ondernemen die nodig zijn om zichzelf te beschermen, inclusief het tonen van berichten aan de autoriteiten.

Het is niet nodig om FedEx ShipAlert te gebruiken voor het versturen van een pakket via SHIP MANAGER. FedEx is niet aansprakelijk voor een eventuele storing of vertraging, om wat voor reden dan ook, in de overbrenging, ontvangst of bevestiging van berichten die door u worden verzonden.

Artikel 17. Adresboek

Conform deze voorwaarden blijven adressen in uw adresboek opgeslagen zolang u SHIP MANAGER gebruikt. Als u SHIP MANAGER gedurende 6 maanden niet gebruikt, zal FedEx uw adressen verwijderen.

FedEx zal uw SHIP MANAGER-account echter niet verwijderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met FedEx via webmaster@fedex.com. Het adresboek is een gratis functie van FedEx. Bewaar altijd een back-upbestand van uw adressen; FedEx is niet verantwoordelijk voor het verlies van adressen die in het adresboek staan. FedEx kan op ieder moment om welke reden dan ook deze functie aanpassen of beëindigen.

Artikel 18. Prijsopgave

De prijsopgave die op FedEx Ship Manager wordt vermeld als prijsopgave, kan verschillen van de reële kostprijs die voor Uw verzending in rekening wordt gebracht. Deze verschillen kunnen ontstaan op basis van het werkelijke gewicht, de werkelijke afmetingen en andere factoren. Raadpleeg de geldige FedEx Service Guide of de FedEx-tarievenlijsten voor gegevens over hoe verzendkosten worden berekend.

Artikel 19 H. M. Douane en accijnsformulieren

H. M. Douane en accijnsformulieren. De H. M. douane en accijnsformulieren zijn onderworpen aan het copyright van de kroon en worden op Global Trade Manager onder licentie van de Controller van Her Majesty's Stationery Office gereproduceerd. Bezoekers van de website mogen deze formulieren gebruiken en reproduceren, maar kunnen derden geen toelating geven om deze documenten te gebruiken.

Sectie 20. FedEx Tracking ondertekend bewijs van aflevering

Bovenop de gebruiksvoorwaarden van fedex.com, beheren de volgende voorwaarden uw toegang tot en gebruik van het bewijs van aflevering met handtekening. Door bewijs van aflevering met handtekening te gebruiken, erkent u en stemt u in dat u de verzender, de ontvanger, of derde betaler bent, of gemachtigd bent te handelen in naam van de verzender, ontvanger of derde betaler, om de handtekening op te halen voor de zending die u wilt traceren. U garandeert en gaat ermee akkoord dat u in uw eigen naam, en in naam van alle personen voor wie u handelt bij het gebruiken van 'bewijs van aflevering met handtekening', de handtekening voor geen andere doeleinden zal gebruiken dan om de aflevering van die zending te bevestigen. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord, in uw eigen naam en in naam van alle personen voor wie u handelt bij het gebruik van 'bewijs van aflevering met handtekening', (i) (naar keuze van FedEx) dat u FedEx, het moederbedrijf en diens dochterbedrijven (collectief "FedEx" voor deze paragraaf) zal schadeloosstellen, verdedigen tegen en vrijwaren van alle claims - ongeacht de aard - die voortkomen uit uw toegang tot en gebruik van 'bewijs van aflevering met handtekening' of uit de ontvangst, het gebruik en verder e-mailen van een ontvangen handtekening; (ii) dat het bewijs van aflevering met handtekening "ALS ZODANIG" wordt verschaft en dat u voor alle risico's bij de toegang tot en het gebruik van 'bewijs van aflevering met handtekening' zelf verantwoordelijk bent; (iii) dat FedEx ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET BEWIJS VAN AFLEVERING MET HANDTEKENING VERWERPEN EN WEREN, ONGEACHT DE AARD, INCLUSIEF DE STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (iv) dat u het bewijs van aflevering met handtekening enkel zal sturen naar de verzender, ontvanger of derde betaler van de zending die u wilt ophalen; (v) dat FedEx onder geen omstandigheden verantwoordelijk kan worden gehouden voor verlies van geld of andere schade wegens de toegang tot en gebruik van 'bewijs van aflevering met handtekening', en dat FedEx bij deze iedere aansprakelijkheid voor zulke schade verwerpt en weert; en (vi) dat uw acties en zendingen verder beheerd worden door en dat u overeenstemt met de voorwaarden in de toepasselijke FedEx Servicegids, vervoersvoorwaardenof vervoersovereenkomst.

Sectie 21. FexEx Traceerupdates

Bovenop de gebruiksvoorwaarden op fedex.com, bepalen de volgende bijkomende voorwaarden de toegang tot en het gebruik van deze aanvraag om ingeschreven te worden voor informatieupdates in verband met traceren ("traceerupdates"). FedEx staat u toe om traceerupdates te vragen voor een zending waarvan u de verzender, ontvanger of derde betaler bent, en u stemt in om enkel traceerupdates aan te vragen voor een zending waarvan u de verzender, ontvanger of derde betaler bent, onderworpen aan deze voorwaarden. U erkent en stemt in dat traceerupdates het privébezit van FedEx zijn en u kosteloos ter beschikking worden gesteld en dat enig gebruik van de informatie in traceerupdates volledig op uw eigen risico is. Nieuwe traceerupdates worden uitsluitend en alleen in de huidige vorm aangeboden en FedEx geeft geen enkele, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of voorwaarde.