Juni 2016

 • Ny europeisk tollkodeks (Union Customs Code, UCC) har nå trådt i kraft

Ny europeisk tollkodeks (Union Customs Code, UCC) har nå trådt i kraft

Del denne siden:

Med virkning fra 1.mai 2016 ble EUs tollkodeks (Union Customs Code, UCC) den gjeldende tollkodeksen for alle EUs 28 medlemsstater.

Når denne loven nå trer i kraft, vil den ha en betydelig innvirkning på måten varer importeres, eksporteres, tollklareres og videresendes. Det er derfor veldig viktig at du sørger for at du er fullt ut klar over alle de nye bestemmelsene i UCC.

Her er en kort oppsummering som vil gjøre at du får en oversikt over de viktigste endringene i UCC i relasjon til aktiviteten din med FedEx:

 • Merk at de få EU-landene som tidligere ikke har krevd inn toll for forsendelser under 10 EUR, forplikter seg til å følge dette kravet;
 • Det er obligatorisk for alle tolldeklarasjoner relatert til forflytning av berettigede varer å oppgi et referansenummer som fås når du søker om Bindende klassifiseringsuttalelser (BKU). Sørg derfor for at du oppgir dette referansenummeret, slik at vi kan behandle forsendelsen din så raskt som mulig.
 • Husk at gyldighetsperioden for referansenumrene nå er redusert fra seks til kun tre år.
 • Grensen for deklarering har nå blitt økt til 20 000 EUR (den var tidligere satt til 10 000 EUR). Sørg for å ha dette i tankene når du forbereder dine egne deklarasjoner;
 • Royalties og lisensavgift som belastes en kunde må være spesifikt angitt på handelsfakturaen;
 • Før introduksjonen av de nye UCC-bestemmelsene var det verdien av det første salget av et relevant produkt som ble brukt som grunnlag for utregning av toll og avgifter. Toll og avgifter vil nå baseres på verdien av det siste salget.
 • Tollmyndighetene i hver medlemsstat er nødt til å revurdere alle eksisterende tollrelaterte autorisasjoner. Hvis du allerede har en slik autorisasjon, må den senest gjennomgås innen 1.mai.
  Merk at «Inward Processing Relief (IPR)» og «Processing under Customs Control (PCC)» vil bli til én ordning, «IPR Suspension licence»;
 • Hvis du er en utskiper eller eksportør fra utenfor EU, må du utnevne en skatterepresentant i EU som kan handle på dine vegne. Du skal også oppgi denne informasjonen til FedEx så snart som mulig, slik at vi kan etablere korrekte prosedyrer for tolldeklarasjoner med denne representanten.
 • «The Safety and Security Entry Summary Declaration (ENS)», som tidligere kun har omfattet varer med verdi over 22 EUR, vil bli obligatorisk for alle forsendelser uansett verdi med virkning fra 2020. I praksis betyr dette at enhver forsendelse kan bli stoppet for tollinspeksjon av hensyn til trygghet og sikkerhet, noe som potensielt kan resultere i en klareringsforsinkelse;
  Et sekssifret HS-nummer for hver vare vil også bli påkrevd for hver ENS fra og med 2020. Før denne datoen foreslår vi at du starter å skrive disse kodene på alle handelsfakturaene dine.

Introduksjonen av de nye UCC-forskriftene i hele EU vil kreve betydelige endringer av mange nasjonale tollsystemer og -prosedyrer. Så den enkleste måten å holde deg à jour med nøyaktige implementeringsdatoer og relaterte dokumentasjonskrav, er å regelmessig kontrollere alle detaljene på de nasjonale tollnettsidene.

EU-kommisjonen har også publisert dokumenter med retningslinjer for visse sentrale emner som tegner et klarere bilde av praktisk implementering eller bruk. Vi ber deg se på disse dokumentene for mer informasjon.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til