Zasoby

W firmie FedEx, jesteśmy zobowiązani do utrzymywania pełnej przejrzystości i należytego ładu korporacyjnego. Często rozpowszechniamy informacje związane z firmą, aby wszystkie zainteresowane strony były dobrze poinformowane i świadome sytuacji w firmie.

Dostępne publikacje i raporty obejmują:

Broszura firmowa FedEx
Pobierz broszurę firmową FedEx aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie usługi świadczy FedEx.

Raport Roczny FedEx
Pobierz najnowszy Raport Roczny FedEx oraz dowiedz się, w jaki sposób dynamika naszych działąń wpływa na osiąganie doskonałych wyników finansowych przez firmę FedEx .

Report FedEx Global Citizenship
Dowiedz się, jak FedEx angażuje się w skomunikowanie świata w sposób przyjazny dla środowiska, oraz w zwiększanie długoterminowej wartości spółki dla akcjonariuszy oraz dla wspólnot i przedsiębiorstw, które polegają na naszych usługach.

Magazyn Access Now
Przegląd Access, bezpłatny doroczny magazyn biznesowy wydawany przez FedEx, identyfikuje potężne, pozytywne światowe trendy obserwując społeczeństwo, gospodarkę i świat z perspektywy różnych punktów widzenia.

Diverse Appeal
Dowiedz się więcej o firmie FedEx i jej zaangażowaniu w rozwój różnorodności w Diverse Appeal, magazynie, który wskazuje na korzyści biznesowe płynące z różnorodności i integracji w FedEx.

Raporty badawcze SRI
W ramach naszego zaangażowania na rzecz pomocy innym w osiąganiu tego, co jest możliwe dzięki swobodzie przemieszczania się, firma FedEx zleciła niezależnej, niedochodowej firmie badawczej SRI International zbadanie i zmierzenie dostępności do wszystkich zakątków świata. Zapoznaj się z raportami na temat dostępności świata wymienionymi poniżej: