• FedEx EarthSmart

About FedEx > Environmental Sustainability > FedEx EarthSmart

 

FedEx EarthSmart

Förutom mer miljöeffektiva fordon och flygplan lägger vi också kraft på att kunna använda förnyelsebar energi i våra anläggningar, ha alternativa lösningar för våra kunder, arbeta för att utveckla ny teknik, och förespråka en sund miljöpolitik.

Vårt EarthSmart® program, som etablerades 2009, hjälper oss att integrera innovativa hållbara rutiner och processer i vårt arbete samt i de tjänster vi erbjuder våra kunder. Genom EarthSmart erkänner FedEx produkter, tjänster, fysiska anläggningar och tillgångar, och initiativ som sätter nya standarder för miljömässig förvaltning och hållbarhet. Vi strävar efter att engagera våra medarbetare och kunder i hållbarhetsarbetet och till att dagligen ta ansvarstagande beslut.

Miljöpolicy

FedEx är medveten om att vår verksamhet, för att vara framgångsrik på lång sikt, är direkt sammankopplat med hur vår planet mår samt hur vi i samhället har det. Vi förblir därför engagerade i att hitta och utveckla miljömässiga lösningar som minskar vår miljöpåverkan, samtidigt som vi vill vara ett föredöme för andra. Som en del i vårt kontinuerliga arbete fokuserar FedEx på följande initiativ. Vi ska:

 • Åta oss att kontinuerligt genomföra förbättringsinsatser för miljön och dess förvaltning.
 • Utvärdera miljömässig påverkan av FedEx förpackningsprodukter, vår verksamhet och anläggningar, och sträva efter att minska påverkan och återställa det som ändå påverkats av vår verksamhet.
 • Förbättra våra medarbetares hållbarhetsengagemang genom detaljerade miljöpolicys och rutiner, utbildning och att uppmärksamma deras miljöarbete.
 • Effektivt använda naturtillgångar för att minska avfallsproduktion, genom exempelvis återvinning och återbruk, innovativa lösningar, samt minska föroreningar.
 • Mäta uppfyllande av miljömål genom att använda en strategi för att fastställa och granska målsättningar och mål/delmål, inventera framsteg, göra medarbetare delaktiga och ansvarsskyldiga, och rapportera till företagsledningen och externa intressenter.
 • Integrera miljömässiga åtaganden och miljöhänsyn i den dagliga verksamheten och i beslutsfattande processer.
 • Delta i utvecklingen av en sund miljöpolitik inom transportbranschen och i näringslivet.
 • Åta oss att både arbeta förebyggande samt vara förberedda att agera snabbt för att minska eventuell miljöpåverkan som orsakas av vår dagliga verksamhet.
 • Använda innovativa lösningar och teknologi för att minimera utsläpp och buller.
 • Främja miljömässig hantering och förvaltning hos våra leverantörer och underleverantörer.
 • Följa alla tillämpliga miljölagar och föreskrifter.
 • Arbeta för att våra medarbetare samt allmänheten är medvetna om våra miljöpolicys.

Ansvarstagande förpackningar

Förutom våra egna miljömål arbetar FedEx för att erbjuda miljövänliga lösningar för våra kunder och distributionskedjor som ett led i att minska koldioxidutsläpp. Genom EarthSmart var FedEx Express det första globala expressleveransföretaget att erbjuda sina kunder koldioxidneutrala kuvert utan extra kostnad - motsvarande lika mycket koldioxid som genererats från transporter av FedEx-kuvert sedan 2012. Under räkenskapsåret 2016 har FedEx Express transporterat över 190 miljoner koldioxidneutrala kuvert vilket motsvarar nästan 75 000 ton CO2e. Sedan programmet startades har det sammanlagt förhindrat utsläpp motsvarande 342 000 ton CO2e.

Genom att optimera våra förpackningslösningar har vi inte bara minskat vårt eget klimatavtryck utan även våra kunders. Under räkenskapsåret 2016 har vårt Packaging Services Planning & Engineering team arbetat med att utveckla 11 förpackningslösningar i olika storlekar för att hjälpa våra kunder att välja ansvarstagande förpackningslösningar för sina produkter.