Uppdateringar och meddelanden om service och regler

 • Uppdateringar och meddelanden om service och regler

Serviceuppdateringar

Specificera sektion II-litiumbatterier när du förbereder ett paket för frakt

IATA har rapporterat att litiumbatterier nu är förstahandsvalet som energikälla för många konsumentvaror, i allt från mobiltelefoner och barnleksaker till bilar och el-cyklar. Paket med sådant innehåll anses dock utgöra farligt gods och kan representera en säkerhetsrisk om de inte förbereds i enlighet med transportriktlinjer. Klicka här för mer information.

Minska risk och förbättra säkerhet

Från och med nu, när du förbereder paket som innehåller litiumbatterier enligt sektion II (UN3481 och UN3091) med hjälp av FedEx Ship Manager® Software, FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services eller FedEx®-kompatibla lösningar, ska du ange vilken typ av litiumbatterier du har inkluderat i paketet.

Eftersom sektion II-litiumbatterier inte regleras i lika hög grad som andra typer av litiumbatterier kommer ditt val hjälpa oss öka deras synlighet i vårt nätverk och säkerställa säkerhet och integritet för ditt farliga gods fram till sin slutdestination.

Specificeras i programmet

FedEx Ship Manager® Software

 1. Öppna FedEx Ship Manager
 2. Välj Skicka och sedan Skapa en försändelse för att fylla i uppgifter om din försändelse.
 3. Under Specialhantering bockar du för ”Litiumbatterier/-celler” och klickar på Redigera för att välja en beskrivning som gäller för försändelsen:
  • Jon förpackad med utrustning (UN 3481, PI966)
  • Jon ingår i utrustning (UN 3481, PI967)
  • Metall förpackad med utrustning (UN 3091, PI966)
  • Metall ingår i utrustning (UN 3091, PI970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services eller FedEx®-kompatibla lösningar

 1. Öppna den fraktlösning du föredrar
 2. Fyll i uppgifterna på vanligt sätt
 3. I avsnittet Farligt gods specificerar du relevanta klassificeringar för litiumbatterier/celler som gäller för försändelsen:
  • Jon förpackad med utrustning (UN 3481, PI966)
  • Jon ingår i utrustning (UN 3481, PI967)
  • Metall förpackad med utrustning (UN 3091, PI966)
  • Metall ingår i utrustning (UN 3091, PI970)

Klicka här för de senaste uppdateringarna, utvecklingsguider och annan information om det fraktprogram du valt från FedEx Developer Resource Centre.

Mer information

 • Besök vår sida om frakt av litiumbatterier.
 • Kontakta vår kundtjänst och fråga efter specialisten på farligt gods
 • Läs mer om litiumbatterier i IATA:s manual för farligt gods som kan köpas på iata.org. Manualen innehåller information om förpackning, märkning, etikettering av och dokumentation om litiumbatterier.

Ange ’Section II litiumbatterier’ när du förbereder din försändelse via vårt online-verktyg

IATA (International Air Transport Association) har konstaterat att litiumbatterier är numera den mest använda energikällan i många konsumtionsvaror, exempelvis mobiltelefoner, barnleksaker, bilar och elcyklar. Litiumbatterier klassas som farligt gods och transport av sådana litiumbatterier har visat sig utgöra en reell säkerhetsrisk, särskilt om de inte förbereds för transport i enlighet med gällande transportbestämmelser. Klicka här för mer information.

Minska riskerna och öka säkerheten

Hädanefter ska du - när du förbereder försändelser som innehåller litiumbatterier Section II (UN3481 och UN3091) med FedEx Ship ManagerTM på fedex.com - ange vilken typ /vilka typer av litiumbatterier som din försändelse innehåller.

Då hjälper du oss att synliggöra sådant farligt gods - eftersom Section II litiumbatterier inte är lika hårt reglerade som andra litiumbatterier - och dess väg genom vårt nätverk. Detta förfarande ger ökad säkerhet och integritet för ditt gods ända fram till dess slutdestination.

Enkelt att använda

 1. I sidhuvudet överst på denna sida välj Skicka och Skicka online - alla funktioner
 2. Ange användarnamn och lösenord (om du inte redan är inloggad)
 3. Välj Skicka och sedan Skapa en försändelse för att ange information om försändelsen
 4. Under Särskilda tjänster (tillval), välj "Lithiumbatteries/Cells" och den beskrivning som passar din försändelse:
  • Lithium Ion Batteries/Cells packed with equipment (UN 3481 - Packing Instruction 966)
  • Lithium Ion Batteries/Cells contained in equipment (UN 3481 - Packing Instruction 967)
  • Lithium Metal Batteries/Cells packed with equipment (UN 3091 - Packing Instruction 969)
  • Lithium Metal Batteries/Cells contained in equipment (UN 3091 - Packing Instruction 970)

För mer information

 • Besök vår informationssida om transport av litiumbatterier.
 • Kontakta FedEx Express kundtjänst och fråga efter vår farligt gods specialist
 • Läs mer om litiumbatterier i IATA Dangerous Goods Regulations manual som finns att köpa på iata.org. Denna manual innehåller information om hur du ska förpacka litiumbatterier, märkning, klassificering och dokumentation.

Inställd service till och från Syrien och Libyen – 7 februari, 2012

Syrien
Med omedelbar effekt och i enighet med USA:s exekutiva order är service till och från Syrien inställd.

Libyen
All service till och från Libyen är inställd.
Vi vill tacka våra kunder för deras förståelse för situationen.

Regeluppdateringar

Ytterligare information om det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA)

Handelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada trädde provisoriskt i kraft den 21 september 2017. Avtalet skapar värdefulla affärsmöjligheter inom båda regionerna genom att förenkla import och export av varor och tjänster.

Så här gynnas ditt företag
Från och med den 21 september (då avtalet trädde i kraft) tar CETA bort cirka 98 % av importtullarna1 mellan EU och Kanada, vilket innebär att det blir billigare för företag inom EU att bedriva handel med Kanada (och naturligtvis även för kanadensiska företag att bedriva handel med Europa). Avtalet kan även leda till nya handelspartners och investeringsmöjligheter, samt gör det enklare att få tillgång till material, komponenter och mycket mer.

Regler
För att få 0% i tullavgift måste varor som importeras till Kanada ha sitt ursprung inom EU (och omvänt gäller att varor som importeras till EU ska ha sitt ursprung i Kanada). Obs! Ursprungsintyg (certificates of origin) kommer inte att utfärdas av tullmyndigheterna och ursprungsintyg/varucertifikat EUR1 kan inte längre användas som bevis för varans ursprung. Bevis om varans ursprung fastställs nu genom en deklaration och inte genom ett officiellt intyg.

Som exportör ska du skriva en ursprungsdeklaration på din handelsfaktura - eller annat kommersiellt dokument - tillsammans med en fullständig beskrivning av dina varor/produkter. Dina varor/produkter med ursprung inom EU kommer då att få tullfrihet genom CETA, med ursprungsdeklarationen som grund.

Obs! För försändelser med ett värde över EUR 6 000 ska du ange ditt Registered Exporter Number (kallas även REX nummer) tillsammans med din ursprungsdeklaration. Har du inte något REX nummer måste du registrera dig i REX-systemet innan du fortsätter.

För att se ett exempel på en ursprungsdeklaration eller för att veta mer om REX registrering, vänligen besök vår CETA sida.

Hur kan FedEx hjälpa till
På FedEx kan vi hjälpa ditt företag att nå sin potential på global nivå. När det gäller export till Kanada erbjuder vi service med tullklarerade försändelser från dörr-till-dörr från EU till Kanada på bara 1-3 arbetsdagar2.

Vänligen kontakta FedEx om du funderar på att göra affärer med Kanada.

1 Vissa jordbruksprodukter kommer att förbli begränsade och tullar på vissa andra produkter kommer att elimineras genom en avveckling av tariffen under de närmaste åren.
2 Transittider och service kan variera beroende på destination och ursprung. Vänligen kontakta kundservice på 0200 252 252 för att validera tillgängligheten beroende på postnummer.

Viktiga ändringar avseende frakt av hälsovårdsprodukter som omfattas av FDA-övervakning

Export av produkter som övervakas av Food and Drug Administration (FDA) till USA har alltid inneburit att transportföretag tillhandahåller den obligatoriska produktinformation som föreskrivs av FDA på försändelsedokumentationen.

Nyligen ökade FDA antalet uppgifter som krävs för att färdigställa försändelseposter som inkluderade ett tillägg av FDA:s koder för produkt och avsedd användning, företrädesvis som en del av den medföljande handelsfakturan eller på ett separat faktablad. Dessa är obligatoriska och innebär att det inte längre är tillåtet att ange UNKNOWN (UNK) i någon kategori.

De nya tilläggen gäller för alla varor som övervakas av FDA - medicinska anordningar, läkemedel för människor och djur och biologiska produkter - men de största förändringen avser medicinska anordningar. Om någon del av den medföljande försändelsedokumentationen är felaktig eller ofullständig, kommer sådana försändelser inte längre att godtas för import i USA.

För att undvika försändelseförseningar, uppmanar vi alla FedEx kunder som exporterar produkter som övervakas av FDA att se till att deras försändelsedokumentation är korrekt, fullständig och till fullo uppfyller FDA:s krav.

Om du vill få mer information om hur du kontrollerar att din försändelsedokumentation uppfyller de nya kraven, klickar du här. Alternativt kan du följa riktlinjerna som tillhandahålls på FDA:s webbplats

FedEx Express regeländring beträffande litiumbatteriförsändelser (från och med 1 januari 2017)

FedEx Express gör följande ändringar i våra fraktregler beträffande farligt gods. Detta gör vi på eget initiativ inför förmodade kommande föreskriftsändringar på grund av ökande oro över säker hantering av bulk- eller fristående försändelser av litiumbatterier.

Fr.o.m. 1 januari 2017 kan FedEx Express-kunder som skickar bulkförsändelser med litiumbatterier (UN 3090 och UN 3480) endast göra detta genom att behandla alla sådana försändelser som helt föreskriftsreglerat farligt gods.

Detta initiativ hjälper oss även att öka litiumbatteritypers synlighet i hela vårt nätverk och tillhandahålla säker transport av sådana försändelser med farligt gods fram till deras slutdestinationer.

 

Hur ändrar detta initiativ bulkförsändelser med litiumbatterier?
Fr.o.m. 1 januari 2017 måste FedEx Express-kunder som skickar UN 3090- och UN 3480-försändelser utföra följande steg:

 • Lägga till avsändardeklaration för farligt gods som endast kan fyllas i av personal som utbildats med avseende på farligt gods.
 • Omfatta Förenta nationernas (FN:s) nummer i litiumbatteriets märke (IATA-figuren 7.1.C), som du kan använda efter 1 januari 2017.  Men om du vill använda din företiketterade förpackning eller etiketter som du har i lager med litiumbatteriets etikett (IATA-figuren 7.4.H) kan du fortsätta att göra detta tills 31 december 2018, efter vilket litiumbatteriets märke blir obligatoriskt.  OBS! Om du använder litiumbatteriets etikett begär FedEx att du lägger till FN:s nummer på förpackningen bredvid etiketten [FX-05].  Detta kommer att bli ett obligatoriskt krav från FedEx den 1 juli 2017.

 • Etikett för litiumbatterier
  (giltig till och med 31 december 2018)

  Lithium Battery Label

  * Plats för FN-nummer
  ** Plats för telefonnummer för ytterligare information

  Märke för litiumbatterier
  (giltig från och med 1 januari 2017)

  Lithium Battery Label


  Dessutom, även om den nya regeln inte gäller enskilda litiumbatterier som packats med eller finns inuti utrustningen (UN3091 och UN3481 enligt definitionen i Avsnitt II), måste du följa samma anvisningar ovan beträffande placering av litiumbatterimärket eller litiumbatterietiketten.

 • Lägg till en Klass 9 -litiumbatterietikett och Endast fraktflyg-etikett till varje försändelse

  Cargo Aircraft Only label      Class 9 Lithium Battery Label

 • Granska litiumbatteriförsändelsens hela emballage för att garantera att det uppfyller IATA:s packningsanvisningar UN 3480 - PI965 och UN 3090 - PI968.

  Notera att det kan tillkomma en tilläggsavgift för farligt gods till försändelser med sådana litiumbatterier.

 

Var kan du hitta mer information?
 • Gå till www.fedex.com/se/learn/lithium-batteries.html
 • Kontakta din FedEx Express-kundtjänst på 0200 252 252 och fråga efter farligt gods-specialisten
 • Läs om den nya FedEx Express-regeländringen beträffande litiumbatterier i IATA:s Dangerous Goods Regulations Manual (handbok om föreskrifter för farligt gods) som finns att köpa på www.iata.orgDen innehåller information om packning, märkning, etikettering av och dokumentation om litiumbatterier.

Unionens tullkod (UCC) blir tillämplig lag från och med den 1 maj

Från den 1 maj 2016 blir Unionstullkodexen (UCC) den tillämpliga tullagen inom den Europeiska Unionens (EU) alla tjugoåtta medlemsländer.

Dess införande kommer att ha en betydande inverkan på hur varor importeras, exporteras, klareras och vidarebefordras. Det är därför mycket viktigt att ni säkerställer att ni känner till alla nya bestämmelser i UCC.

Vi har tagit fram en kort sammanfattning för att hjälpa er att få en överblick av de viktigaste förändringarna av tullföreskrifter och -förfaranden som påverkar er:

 • tullmyndigheterna i varje medlemsstat är skyldiga att ompröva alla befintliga tullrelaterade tillstånd mellan den 1 maj 2016 och senast den 1 maj 2019,
 • IPR-licenser (Inward Processing Relief) och PCC-licenser (Processing under Customs Control) kommer att slås samman till ett enda system, IPR-beslagtagning,
 • en ny definition av exportör har tagits fram. Observera att alla exportörer måste vara officiellt etablerade och registrerade inom EU, eller representeras av ett officiellt utsett skatteombud,
 • numera har varje individuell tullmyndighet skyldighet att debitera alla tullbelopp, inklusive de för varor värda mindre än 10 euro (för närvarande är detta inte fallet i alla EU-länder),
 • en summarisk införseldeklaration (ENS) planeras att införas under 2020 för alla varuvärden med undantag för brevförsändelser,
 • dessutom kommer en 6-siffrig harmoniserad kod krävas för varje vara och ska anges på varje ENS år 2020.

 

Vad behöver ni förändra?

 • Ett bindande klassificeringsbesked (BTI) ska anges på alla tulldeklarationer som krävs för tillämpliga produkter. Observera att giltighetstiden för BKB minskas till tre år,
 • vid bestämning av förtullningsvärdet för beräkning av tullavgifter och skatter för någon tillämplig produkt, måste hänsyn tas till värdet av den sista försäljningen innan EU-införseln.
 • royalties och licensavgifter måste ingå i tullvärdet i tillämpliga fall,
 • värdesdeklarationen (DV1) som krävs kommer automatiseras och endast krävas vid varuvärden över 20 000 euro.

Det bör observeras att flera av de ovanstående kraven beror på förändringar av nationella tullsystem och -förfaranden. Vi rekommenderar därför att ni regelbundet besöker det specifika landets tullmyndighets webbplats för exakta datum och relaterade dokumentationskrav.*

Under tiden kan ni känna er säkra på att FedEx kommer att ger er uppdateringar och presentera alla dessa nya krav så okomplicerat och enkelt som möjligt.

* Belgiska tullverket - http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm (Franska) -
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/index.htm (Flamländska)

Unionstullkodexen (UCC) – Vanliga frågor

F: Vad kommer att förändras från och med den 1 maj 2016 gällande hur FedEx utför tullklarering åt oss?

S: Det blir ingen skillnad på hur vi utför tullklarering. Förändringar kan dock uppkomma inom en snar framtid..

F: Måste vi förse er med ny eller särskild information i förväg?

S: Numera är bindande klassificeringsbesked (BKB) obligatoriskt. Ni kommer att behöva ge FedEx ert BKB-referensnummer för att garantera att ni får använda den godkända klassificeringen vid er tulldeklaration.

F: Hur lång tid är ett bindande klassificeringsbesked (BKB) giltigt?

S: Ett BKB är endast giltigt i 3 år. Ni måste hålla koll på detta datum och se till att ni lämnar in en ny ansökan i tid, för att undvika avbrott i BKB-processen.

F: Hur bestäms värdet för beräkning av tullavgifter och skatter?

S: Det är värdet av den sista försäljningen innan varorna kom in i EU som måste tas i beaktande.

F: Hur påverkar den nya metoden för beräkning av tullavgifter och skatter indirekt försäljning eller kedjeförsäljning?

S: Varuvärdet ändras om er försändelse skickas utanför EU innan den skickas till slutmålet inom EU.

Om exempelvis ett kinesiskt företag säljer varor till ett företag i Dubai som sedan omedelbart säljer dem vidare till en EU-mottagare, är det mottagarens order som utlöser varornas transport från Kina. Varuvärdet som ska användas på tulldeklarationen vid inträdet i EU är det överenskomna priset mellan säljaren i Dubai och köparen i EU. Det är fakturan från säljaren i Dubai till köparen i EU som behövs vid förtullningen.

F: Hur blir det med royalties och licensavgifter?

S: Om er köpare betalar royalties eller licensavgifter till er, ska ni antingen lista dem separat på fakturan med prisuppgifter eller göra det tydligt att de ingår i den totala summan.

F: Vad händer med tullbelopp under 10 euro?

S: Tullmyndigheterna har numera skyldighet att debitera alla avgiftsbelopp oavsett värde, vilket innebär att er totalsumma för tull/skatt kommer att öka om ni har sådana försändelser.

F: Är det några förändringar av vilken information som ska finnas på fakturan?

S: Ni måste fortfarande inkludera detaljerad beskrivning av varorna. Senast 2020 måste förutom detta en 6-siffrig harmoniserad kod per produktkategori anges, eftersom den kommer att krävas på den summariska införseldeklarationen (ENS). Koden är gemensam för alla länder som är medlemmar i World Customs Organisation (WCO).

F: Påverkas försändelser med ett värde under 22 euro av UCC?

S: Ni kommer ibland att uppleva en fördröjning av dessa försändelser, eftersom tullmyndigheterna kan stoppa försändelser i denna kategori för att utföra ytterligare säkerhetskontroller. Men ingen omedelbar effekt förväntas.

F: Vad mer bör vi veta som exportör?

S: Definitionen av en exportör ändras nu. Exportören måste vara etablerad i EU eller ha utsett ett skatteombud i EU. Kunder som är involverade i triangelexport påverkas och måste kontrollera om arrangemangen överensstämmer med de nya rättsliga kraven. FedEx råder er att kontakta er revisor eller juridiska konsult om ni är osäkra på era juridiska arrangemang i EU.

F: Krävs DV1 (värdedeklaration) fortfarande?

S: DV1 kommer automatiseras och krävs endast vid varuvärden över 20 000 euro. Men detta är ännu inte ett faktum den 1 maj 2016 och beror på systemförändringar hos de enskilda EU-medlemsländerna.

F: Ändras miniminivån (tullavgiftsfritt varuvärde)?

S: Nej, den är fortfarande 150 euro för tull.

F: Påverkas godkända ekonomiska aktörer (AEO) på något sätt?

S: Om ni inte är AEO-certifierade ännu, läggs ett nytt kriterium till för att få tullförenklingscertifiering. Ni måste bevisa er förtullningspersonals yrkeskvalifikationer, genom att bevisa att de har 3 års yrkeserfarenhet, utbildningsbevis eller en officiell examen.

F: Ändras något gällande våra IPR- (Inward Processing Relief) eller PCC-licenser (Processing under Customs Control)?

S: Ja. IPR och PCC kommer att slås samman till ett enda system. Restitutionssystemet IPR kommer att avskaffas och kompensationsränta kommer inte längre att debiteras, så IPR-beslagtagning kvarstår som enda möjliga system.

Information om förändringar av redovisningen av importmoms

Från och med den 1 januari ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Det kommer inte finnas några övergångsregler eller undantag. Riksdagens beslut från 2013 innebär att alla företag som vid importtillfället är momsregistrerade hos Skatteverket ska redovisa importmomsen i sin momsdeklaration.

Då man som importör eller exportör är ansvarig för att uppgifterna i deklarationen är korrekta så vill vi uppmuntra dig som kund att sätta dig in i de nya reglerna. Enligt Skatteverket är syftet med förändringen att företagen ska slippa ligga ute med pengar i onödan, samt att förenkla hanteringen av importmomsen.

Mer information finns att hitta på tullverkets hemsida (www.tullverket.se) och på skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). På tullverkets hemsida hittar man svar på de vanligaste frågorna och där finns också en video från Tulldagen 2014 där Tullverkets representanter går igenom de nya reglerna.

För frågor om de nya reglerna vill vi först och främst hänvisa till Tullverket och Skatteverket. För frågor som gäller FedEx tullhantering står vi som alltid redo att hjälpa er. Ni kan då kontakta oss via email eller onlinechatt på fedex.com/se. Föredrar ni att ringa så når ni oss på 0200 252 252.

Viktiga uppdateringar

Varning för falsk e-post

Ej tillåten användning av FedEx® firmanamn, tjänstemärken och logotyper
FedEx har uppmärksammats på att dess firmanamn, tjänstemärken och logotyper har använts utan tillåtelse av personer eller företag som på ett bedrägligt sätt utger sig för att vara FedEx eller representera FedEx.

Miljoner av bedrägliga e-postmeddelanden och sms meddelanden sprids varje dag. De utger sig för att komma från en lång rad källor, och en del utger sig för att komma från FedEx eller representera FedEx. Bedrägliga e-post- och sms-meddelanden, ofta benämnt "nätfiske" eller "märkes-spoofing," blir allt vanligare. Dessa typer av meddelanden använder ofta företagslogotyper, färger och juridiska ansvarsfriskrivningar för att det ska se ut som om de är verkliga. De skickas ut i ett försök att lura människor till att skicka pengar och överlämna personuppgifter som t.ex. användarnamn, lösenord och/eller kreditkortsuppgifter, och i syfte att begå en stöld, identitetsstöld och/eller andra brott.

Känna igen e-post och sms med nätfiskebluffar
Att känna igen nätfiskebluffar i e-post och sms-meddelanden är nyckeln till att skydda dig själv mot sådan stöld och andra brott. Indikatorer om att ett e-post eller sms-meddelande har skickats i bedrägligt syfte är bland annat:

 • Oväntade förfrågningar om pengar i utbyte mot en levererad paket eller annat objekt, personlig och/eller finansiell information, som t.ex. ditt personnummer, bankkontonummer eller annan identifierande information.
 • Länkar till felstavade eller något ändrade webbplatsadresser. Varianter av den riktiga webbplatsadressen fedex.com kan vara till exempel fedx.com eller fed-ex.com.
 • Alarmerande meddelanden och uppmaningar om omedelbara åtgärder, som t.ex. "Ditt konto kommer att spärras inom 24 timmar om du inte svarar" eller påståenden om att du vann på lotteri eller ett pris.
 • Stav- och grammatikfel och överdriven användning av utropstecken (!).


FedEx begär inte, via oombedd post, e-post eller sms betalning eller personuppgifter i utbyte mot gods som är på väg eller befinner sig i FedEx förvar. Om du har tagit emot bedräglig e-post eller sms som utger sig för att komma från FedEx kan du rapportera detta genom att vidarebefordra den till abuse@fedex.com.

Om du undrar eller oroar dig över tjänster som tillhandahålls av FedEx ber vi dig titta närmare på våra tjänster på FedEx-tjänster eller kontakta FedEx kundtjänst.

Internet är ett viktigt sätt för att kunna förena FedEx och våra kunder. Det finns ingen idiotsäker metod för att förhindra obehörig användning av FedEx namn, men vi håller kontinuerligt ett öga på sådan aktivitet för att bidra till att bevaka våra kunders intressen.

Tack för att du hjälper oss att identifiera och vidta åtgärder mot e-post och sms-bluffar.

 


OBS: FedEx är inte ansvarigt för några avgifter eller kostnader som uppstår som ett resultat av bedräglig aktivitet som missbrukar FedEx namn, tjänstemärken och logotyper.

FedEx kräver inte överföringar av pengar genom externa företag eller betalservice-företag innan en försändelse levereras.

Användningen av FedEx logotyp och namn på dessa webbsidor är inte godkänd och vår juridiska avdelning kommer att ta upp detta ärende med berörda myndigheter.

Nätfiske-e-post

FedEx åtar sig att skydda vårt nätverks säkerhet och okränkbarhet.

Även om det inte finns någon idiotsäker metod för att förhindra att FedEx respekterade namn används i skräp-e-post eller potentiella bluffar håller vi konstant ett öga på dylik aktivitet och arbetar tillsammans med polismyndigheter i hela världen.

Vi uppmanar kunderna att misstänka alla förfrågningar som inte kommer direkt från en FedEx-anställd eller ett FedEx-domännamn, i synnerhet om de innehåller en bilaga som kunden ombeds öppna.

Kunder ska inte tveka att kontakta oss om de undrar över hur legitim e-post som begär förskottsbetalning, eller ytterligare information eller personuppgifter, är.

 • Call Us

Ring oss

Klicka nedan för att se alla kontaktuppgifter.

Telefonnummer

 • Write to us

Skriv till oss

Våra kontaktformulär kommer att hjälpa dig nå rätt person direkt.

Gå till formuläret

 • Contact us in other countries

Kontakta oss i andra länder

Kontakta lokal kundsupport i andra länder.

Klicka här

Kontakter

Kundtjänst: 0200 252 252
Vårt team är tillgängligt måndag till fredag från 08:00 till 18:00. Om du ringer från utlandet, ring +46 40 169 160.

Kundtjänst för Freight: +46 40 169 160

FedEx säljteam: 040 16 63 00
Måndag till fredag från 09:00 till 17:00 kan du prata med våra säljare om att anlita FedEx eller diskutera era befintliga priser och tjänster.

x