Juni 2016

 • Nu har den nya unionstullkodexen (UCC) trätt i kraft

Nu har den nya unionstullkodexen (UCC) trätt i kraft

Dela denna sida:

Från den 1 maj 2016 blev Unionstullkodexen (UCC) den tillämpliga tullagen inom den Europeiska Unionens (EU) alla tjugoåtta medlemsländer.

Dess införande kommer att ha en betydande inverkan på hur varor importeras, exporteras, klareras och vidarebefordras. Det är därför mycket viktigt att ni säkerställer att ni känner till alla nya bestämmelser i UCC.

Vi har tagit fram en kort sammanfattning för att hjälpa er att få en överblick av de viktigaste förändringarna av UCC som påverkar era FedEx-försändelser:

 • Observera att de få EU-länder som tidigare inte har debiterat importavgifter på mindre än 10 euro måste uppfylla detta krav nu.
 • Det är nu obligatoriskt att bindande klassificeringsbesked (BTI) ska anges på alla tulldeklarationer relaterade till förflyttning av tillämpliga produkter. Se därför till att informera oss om detta BTI-nummer, så att vi kan underlätta snabb hantering av era försändelser.
 • Tänk på att giltighetstiden för BTI-nummer nu är minskad från sex till endast tre år.
 • Det högsta värdet för värdedeklaration (DV1) har nu ökats till 20 000 euro (det var tidigare 10 000 euro). Vänligen ha detta i åtanke när ni förbereder egna deklarationer.
 • Royalties och licensavgifter som debiteras en kund måste identifieras specifikt på handelsfakturan.
 • Innan de nya UCC-förordningarna var det värdet av den första försäljningen av relevant produkt som användes vid beräkningen av tullavgifter och skatter. Numera kommer tullavgifter och skatter baseras på värdet av den sista försäljningen.
 • Tullmyndigheterna i varje medlemsstat är skyldiga att ompröva alla befintliga tullrelaterade tillstånd. Om ni redan har ett sådant tillstånd måste det granskas senast den 1 maj 2019.
  Observera att IPR-licenser (Inward Processing Relief) och PCC-licenser (Processing under Customs Control) kommer att slås samman till en enda IPR-beslagtagningslicens.
 • Importörer eller exportörer som inte har sitt säte inom EU måste utse ett skatteombud i EU för att representera dem. Ni bör också ge denna information till FedEx så snart som möjligt, så att vi kan upprätta korrekta tulldeklarationsförfaranden med ert skatteombud.
 • Den summariska införseldeklarationen (ENS), som tidigare bara har tillämpats på varor med värden över 22 euro, kommer att bli obligatorisk för alla försändelser oavsett värde från och med 2020. I praktiken innebär detta att alla försändelser kan stoppas för tullgranskning, vilket kan resultera i dröjsmål vid klareringen.
  Dessutom kommer en 6-siffrig harmoniserad kod krävas för varje vara och ska anges på varje ENS från och med år 2020. Men vi föreslår att ni börjar inkludera dessa koder på alla handelsfakturor innan detta datum.

Införandet av de nya UCC-reglerna i hela EU kommer att kräva betydande förändringar av många nationella tullsystem och -förfaranden. Så det enklaste sättet att hålla er uppdaterade med exakta datum och relaterade dokumentationskrav är att regelbundet kontrollera all information på de nationella tullmyndigheternas webbplatser.
EU-kommissionen har dessutom publicerat vägledningsdokument om vissa viktiga ämnen, som förtydligar det praktiska genomförandet. Konsultera dessa dokument för mer information.