september 2016

  • USA inför nya bestämmelser för återimport

USA inför nya bestämmelser för återimport

Dela denna sida:

Viktiga ändringar i bestämmelserna för gods och varor som importeras till USA efter att ha reparerats, ändrats, bearbetats eller anpassats på annat sätt utomlands har nyligen införts.

Det är ändrade föreskrifter i US Harmonised Tariff Schedule, Kapitel 98, som har gjorts i syfte att modernisera och förenkla förfarandet i hur den amerikanske tullen ska registrera och handlägga sådant gods.

Följande ändringar i Section 904 i Tariff Schedule är särskilt viktiga:

  • Alla fungibla (utbytbara) varor som exporteras från USA för reparation, ändring, bearbetning eller annan anpassning och som sedan importeras till USA kan registreras tillsammans på samma importdeklaration.
  • Sådana fungibla varors ursprung, värde och klassificering kan anges genom användning av ett lagerstyrningssystem, baserat på allmänt vedertagna redovisnings- och inventeringsstandarder, så till vida att samma system också används för annat gods som importören deklarerar som fungibla.
  • En ny rubrik har skapats vilken tillåter tullfritt förfarande av vissa varor som tillhör USAs statsmakter som återinförs till USA antingen av USAs statsmakter eller av en leverantör underställd USAs statsmakter.

Fullständig information om dessa ändringar kan fås på US Customs website.