404 Resource at '/content/fedex-com/sites/se/se_se/sharednavlogin.header.login.html' not found: No resource found

Resource at '/content/fedex-com/sites/se/se_se/sharednavlogin.header.login.html' not found: No resource found

Cannot serve request to /content/fedex-com/sites/se/se_se/sharednavlogin.header.login.html on this server


Tips för hur du skickar smart under julhelgen

 • Holiday Shipping Tips

Skall du skicka gåvor till USA?

Läs igenom våra tips!

Införsel av matvaror till USA
Försändelser med matvaror måste märkas korrekt för att indikera om någon eller båda av följande gäller:

 1. För privat användning eller konsumtion, och ej för återförsäljning
 2. En gåva

U.S. Food and Drug Administration (FDA) definerar matvaruförsändelser som sådana om de innehåller matvaror som mat, dryck, vitaminer, näringsämnen, tuggummi för mänsklig eller djurkonsumption. Även försändelser där endast ett kolli av flera innehåller matvaror defineras som matvaruförsändelse och måste fullfölja kraven på matvaruimporter.

Allmänna förbud

 • Förgängliga matvaror
 • Personliga försändelser av alkoholhaltiga drycker

Krav för HEMMAGJORDA varor:

 • Flygfraktsedeln och Commercial Invoice måste innehålla namn på avsändaren och mottagaren.
 • På flygfraktsedeln och Commercial Invoice måste det stå ”Homemade - For personal use,” (”Hemmagjord – För privat konsumtion”) och där skall även finnas en beskrivning av produkten.
 • Exempel på passande beskrivning: Homemade Chocolate cookies, for personal use (Hemmagjorda chokladkakor, för privat konsumtion).
 • Föranmälning (Prior Notice- PN) via FDA (Food and Drug Administration) krävs för försändelse vars värde överstiger 200 USD.
 • FDA anmälan krävs om värdet på försändelsen överstiger 200 USD.

Krav för varor som skickas från en person till en annan:

 • Flygfraktsedeln och Commercial Invoice måste innehålla namn på avsändaren och mottagaren.
 • Om ett företagsnamn förekommer någonstans på flygfraktsedeln eller Commercial Invoice krävs ett Prior Notice (PN) för alla värden.
 • Termen ”Personal use” och en produktbeskrivning måste finnas på flygfraktsedeln och Commercial Invoice.
 • Exempel på passande beskrivning: Personal use – not for resale – butter cookies.
 • Föranmälan (Prior Notice) till FDA (Food and Drug Administration) krävs för ett deklarerat värde över 200 USD.

Matvaror som köpts i en affär eller via Internet i ett annat land/region:

 • Specialförpackningar beställda från ett onlineföretag och som skickas till en individ kräver föränmälan om ett företagsnamn förekommer någonstans på flygfraktsedeln.
 • Om försändelsen skickas från en person till en annan krävs att flygfraktsedeln och Commercial Invoice innehåller namn på avsändaren och mottagaren.
 • Om ett företagsnamn är angivet som avsändare eller mottagare på flygfraktsedeln eller Commercial Invoice krävs ett förhandsmeddelande (Prior Notice), oavsett värde.
 • En passande beskrivning skall innehålla: Vad det är, hur det är paketerat (vad som finns i paketet t.ex. glasflaska, plastvaddering el. dyl.), mätenhet (kg, gram el. dyl.) kvantitet samt hur eller var det skall användas (t.ex. för mänsklig konsumtion, laboratorietester el. dyl.).

Mer information finns på amerikanska livsmedelsmyndighetens (Food and Drug Administration) hemsida: www.fda.gov 

Försändelser av gåvor till USA med undantag för

matvaruförsändelser eller artiklar under FDAs regelverk

 • Gåvor till ett värde av 100 USD per person får föras in genom den amerikanska tullen utan avgifter eller skatter.
 • Deklaration av gåva: Försändelsen skall vara tydligt märkt på utsidan för att visa att det är en gåva.
 • Grupperade försändelser: Gåvor avsedda för fler än en person kan skickas i samma paket om de kan identifieras med mottagarens namn och värde för varje mottagare. (t.ex. John, June and Julie Stone).
 • Det måste framgå på flygfraktsedeln och Commercial Invoice att gåvan ej är beställd, med namnet på varje person som mottar gåvan och en värdeuppdelning som inte överstiger 100 USD per person.
 • Gåvoförsändelser till privatperson där avsändaren är ett utländskt företag, behandlas normalt inte som en gåvoförsändelse. Undantag från detta kan dock ske om beloppet är inom gränsvärdena och paketet och flygfraktsedeln eller fakturan anger att det är en gåva (exklusive matvaror).
 • Flygfraktsedeln och Commercial Invoice kan även ange ett personnamn och ett företagsnamn (t.ex. Cindy Jones C/O Företag ABC) så länge dokumentation anger att det handlar om en gåva.
 • Undantag: Alkoholhaltiga drycker och parfymer innehållande alkohol. Cigarrer eller cigaretter är ej tull/skatte- befriade. Cigarrer av Kubanskt ursprung får ej sändas till USA.
 • Tullprocedurer för fisk och djurliv kan krävas om produkten härstammar från djurriket eller innehåller delar av djur. 

Kvotbegränsningar på textilvaror gäller inte för gåvor. Produkter omfattas inte av kvotrestriktionerna om produkten förs in som gåva.  

Införsel för personligt bruk
Definition av personligt bruk:
En försändelse bestående av artiklar avsedda enbart för personligt bruk av en individ och inte för kommersiellt bruk eller för försäljning. Obs: Egna ägodelar som fraktas oackompanjerade betraktas inte som införsel för Personligt bruk, utan som personliga tillhörigheter och hushållsartiklar (personal and household effects).

 • Personal Use shipments with a declared value of $200 or less may be released without assessment of duty or tax (except for made to measure suits from Hong Kong)

Försändelser för personligt bruk till ett deklarerat värde upp till 200 USD kan släppas utan tullkostnader (undantaget skräddarsydda kostymer från Hongkong.)

Dokument som krävs: FedEx Flygfraktsedel, Commercial Invoice (CI), specifik information av betydelse för myndigheter, t.ex. FCC (USA:s myndighet för reglering av telekommunikation och radiofrekvensspektrum) och FDA (USA:s motsvarighet till livsmedelsverket och läkemedelsverket).

Särskilda beaktanden:

 • På flygfraktsedeln skall det finnas en beskrivning av innehållet samt en uppgift om personligt bruk, t.ex. ”Personal use, Not for Resale, Ladies´cotton shirts” (För personligt bruk, ej för försäljning, damskjortor i bomull).
 • En uppgift om personligt bruk skall också finnas på Commercial Invoice som fylls i av avsändaren.
 • Försändelser för personligt bruk är undantagna från kvot- och visabestämmelserna.
 • För textilvaror krävs ingen information från tillverkaren om de inte är tullpliktiga.
 • Artiklar för personligt bruk skall fortfarande uppfylla andra myndighetskrav, från t.ex. FDA.
 • Tilläggsavgifter till myndigheter kan bli aktuella.

Information om införsel:

 • Försändelser för personligt bruk vars värde inte överstiger 200 USD kan frisläppas utan tullplikt.
 • För försändelser vilkas värde överstiger 200 USD skall tullavgifter och skatt erläggas i enlighet med försändelsens tariffklass.
 • Vid införsel av varor som inte är tullpliktiga krävs inget importörsnummer.
 • För varor som inte är tullpliktiga krävs ingen tullklareringsavgift om de införs av en expresstransportör.

Kundprofil:
FedEx-kunder som säljer varor via Internet till köpare i USA bör upprätta en kundprofil hos FedEx, för att tillhandahålla nödvändig bakgrundsinformation för myndighetsfrågor. För mer information vänligen kontakta FedEx kundtjänst på 0200 252 252, eller kontakta Customer Profile Center (USA) på 001-888-251-9637.