Prevozni pogoji


POMEMBNO OBVESTILO

Ta določila IZKLJUČUJEJO ODGOVORNOST družbe FedEx, njenih zaposlenih ali zastopnikov za izgubo, škodo ali zamudo v določenih okoliščinah; OMEJUJEJO ODGOVORNOST od navedenih zneskov, kjer prevzemajo odgovornosti in ZAHTEVAJO OBVESTILO OB UVELJAVLJANJU ŠKODNIH ZAHTEVKOV v natančno omejenem časovnem okviru. Pošiljatelji blaga morajo natančno preučiti te Pogoje in kjer je to potrebno pridobiti zavarovalno kritje za zaščito svojih interesov.

Pošiljke so usklajene z lokalnimi tarifimi in pogoji hčerinskih družb, podružnic družbe FedEx ali s samostojnimi pogodbenimi izvajalci, ki so pošiljko sprejeli.

PREVOZNI POGOJI DRUŽBE FEDERAL EXPRESS ZA EVROPO, BLIŽNJI VZHOD, INDIJSKI PODKONTINENT TER AFRIKO, Z VELJAVNOSTJO OD 6. AVGUSTA 2012 (nazadnje posodobljeni 6. decembra 2013) NAPREJ

1. UPORABA

1.1 Pogoji veljajo za prevoz pošiljk od izbranih držav v Evropi in med njimi, na Bližnjem Vzhodu, na Indijskem podkontinentu, in v Afriki (v nadaljevanju: EMEA) ter od  posamznih lokacij znotraj izbranih držav v EMEA; uporabljajo lahko  naslednje storitve ali izbirne možnosti družbe FedEx (kadar je to mogoče): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ter FedEx Standard Overnight. Te storitve lahko družba FedEx občasno spreminja oz. dopolnjuje. Družba FedEx lahko na zahtevo stranke obvesti o območjih, na katerih družba opravlja storitve. Ti Pogoji ne veljajo za pošiljke, poslane v notranjem prometu znotraj območja Velike Britanije in Indije, za katere veljajo ločeni prevozni pogoji. Prevozne pogoje, ki veljajo za pošiljke znotraj Velike Britanije, si oglejte na spletnem naslovu: www.fedex.com/ukservices/services/terms.html, in www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ za prevozne pogoje pri prevažanju  pošiljk znotraj Indije (opomba: URL-ji družbe FedEx se lahko kadarkoli spremenijo). Pošiljke, ki izvirajo zunaj EMEA in so namenjene v EMEA ali druge mednarodne destinacije, so v skladu z lokalnimi tarifami in določili ter pogoji hčerinske družbe, podružnice ali samostojnega pogodbenega izvajalca družbe FedEx , ki je pošiljko sprejel. Pošiljke, ki so vrnjene s pomočjo FedEx Global Returns, urejajo pogoji, ki veljajo v državi, od koder se vrača pošiljka. Ti pogoji se lahko razlikujejo od države do države. Podrobnosti najdete na strani fedex.com/globalreturns ali se za nadaljne informacije posvetujte z Oddelkom za podporo strankam.

1.2 Zračni prevoz pošiljke je lahko v skladu z Varšavski konvenciji z dne (12. oktobra 1929), dopolnjen s Haaškim protokolom z dne (28. septembra 1955) in vsemi naknadno sprejetimi protokoli: z Montrealsko konvencijo (28. maja 1999) in tudi z  vsemi naknadno sprejetimi protokoli, kot tudi Guadalajarsko konvencijo (18. septembra 1961). Pošiljke, ki se prevažajo delno ali izključno z uporabo cestnega prometa - na podlagi izrecnega dogovora ali kako drugače v državo ali iz nje, če je pogodbenica Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga, z dopolnitvami, so podvržene pogojem omenjene Konvencije. Pošiljke, ki se prevažajo od določenih lokacij in med njimi znotraj iste države, so usklajene s predpisi ki jih določa zakonodaja te države.

1.3 Ti Pogoji nadomeščajo vse prejšnje objavljene pogoje storitev družbe FedEx, za katere ti veljajo. Družba FedEx si pridržuje pravico enostranske spremembe, dopolnil in preoblikovanja teh Pogojev brez predhodnega obvestila. Objavljeni so v tiskani in elektronski obliki na spletnem naslovu www.fedex.com. Pomembnejša je Elektronska različica na spletni strani www.fedex.com. Pogoji dopolnjujejo in natančno določajo splošne pogoje na zadnji strani (letalskega) tovornega lista. V primeru nasprotja med temi Pogoji in tistimi, ki navedeni na katerem koli (letalskem) tovornem listu, seznamu blaga, naslovni nalepki ali drugi prevozni dokumentaciji družbe FedEx, prevladajo slednji, dokler ne kršijo prisilnih predpisov, ki se nanašajo na odgovornost za mednarodni prevoz blaga, kot jih določa Varšavska ali Montrealska konvencija in njuni naknadno sprejeti protokoli, druge veljavne konvencije ali katerakoli veljavna tarifa; oziroma za pošiljke, ki se prevažajo od določenih  lokacij in med njimi znotraj iste države, ali prisilnih predpisov glede odgovornosti za prevoz, ki jih predpisuje zakonodaja te države.

1.4 Ti Pogoji (ki upoštevajo tiste dogovore in konvencije, izrecno navedene v teh Pogojih) predstavljajo celotni sporazum med strankama in glede na poglavje 1.3 prevladujejo, izključujejo in nadomeščajo kakršne koli druge pogoje, navedene ustno ali v pisni obliki, ne glede na mesto nastanka, še posebej kakršne koli pogoje, ki jih želi pošiljatelj vključiti ali kakšne koli druge pisne ali ustne izjave v povezavi s temi Pogoji. Pošiljatelj potrjuje, da se ne sklicuj in ne uveljavlja kakršne koli druga določila, jamstva, pogoje ali zagotovila v zvezi z uporabo storitev po tej Pogodbi.

1.5 Te Pogoje ni mogoče nadomestiti, spremeniti ali dopolniti brez izrecnega pisnega soglasja med pošiljateljem in zastopnikom družbe FedEx, ki ima za to izrecno pisno pooblastilo.

1.6 Pošiljatelja obvezuje podpis katerega koli svojega zaposlenega, uslužbenca in zastopnika na (letalskem) tovornem listu.

2. OPREDELITEV POJMOV

»Pogoji« pomenijo prevozne pogoje, ki vključujejo in upoštevajo tudi tiste sporazume, zakonodajo in konvencije, ki so izrecno navedene in njihove občasne dopolnitve s strani družbe FedEx.

»Družba FedEx« vključuje korporacijo Federal Express, njene hčerinske družbe in podružnice, njihove zaposlene delavce, zastopnike in samostojne pogodbene izvajalce. Prevozna pogodba se sklene s hčerinsko družbo, podružnico ali samostojnim pogodbenim izvajalcem družbe FedEx, ki sprejme pošiljko od pošiljatelja.
Oznke »FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight in FedEx Standard Overnight Shipments« pomenijo pošiljke, ki se prevažajo znotraj države, v izbranih državah EMEA, kjer je tako pošiljatelj kot prejemnik znotraj iste države.

»Pošiljatelj« ali »odpremnik« pomeni oseba (fizična ali pravna), katere naziv/ime kot pošiljatelj je naveden na (letalskem) tovornem listu.

»Prejemnik« ali »konsignatar« pomeni oseba, katere ime je kot prejemnik naveden na (letalskem) tovornem listu.

»Paket« pomeni kakršen koli posamezen paket ali kos, ki ga sprejme družba FedEx, in vključuje kakršne koli predmete, ki jih odda pošiljatelj z uporabo avtomatskih sistemov, števcev, seznamov blaga ali (letalskih) tovornih listov družbe FedEx.
»Pošiljka« pomeni eden ali več kosov, bodisi v obliki paketov ali tovora, ki se prevaža pod enim (letalskim) tovornim listom.

»(Letalski) tovorni list« pomeni kakršen koli odpremni dokument, seznam blaga, oznaka, žig, elektronski vnos ali podoben predmet, ki ga uporablja prevozni sistem družbe FedEx.

»Prevozni stroški« pomenijo nadomestila, stroške ter zneske, ki jih odmeri ali zaračuna družba FedEx za prevoz pošiljke v skladu s temi ali drugimi Pogoji, pa tudi z  naknadno zahtevanimi nadomestili, vendar brez drugih nadomestil ali stroškov, ki se lahko odmerijo; to so (vendar ne omejeno na) stroški v zvezi z deklarirano vrednostjo blaga, posebna nadomestila za ravnanje z blagom, carinske dajatve in davki ter doplačila.

»Delovni dan« pomeni kateri koli dan, v katerem podjetja v državi ali območju odpreme ali območju destinacije poslujejo (so odprta za poslovanje). Delovni dnevi in prazniki se razlikujejo glede na državo ali območje destinacije. Stranke lahko pokličejo družbo FedEx in se seznanijo s pravili in obvezami glede dostave za posamezno državo ali destinacijo.

»Stroški« pomenijo prevozne stroške in kakršni koli druge stroške ali doplačila, ki se odmerijo ali zaračunajo v zvezi s prevozom pošiljke v skladu s temi Pogoji. Vključujejo - vendar ne omejeno na postranske stroške, glede deklarirane vrednosti-posebna nadomestila za ravnanja z blagom in druga doplačila, opisana v teh Pogojih ali katerih koli dopolnitvah teh in kadar je to potrebno tudi carinske dajatve, davke in druge stroške, ki jih upravičeno nosi družba FedEx v povezavi s prevozom pošiljke.

»Deklarirana vrednost za prevoz« pomeni vrednost, ki je deklarirana in jo pošiljatelj navede na (letalskem) tovornem listu; predstavlja maksimalno odgovornost, ki jo prevzema družba FedEx v zvezi z odpremo paketa.
»Deklarirana vrednost za carinjenje« pomeni prodajna cena ali nadomestitveni stroški za vsebino pošiljke, za katero se zahteva carinjenje.

»Čas zagotovljene dostave« pomeni objavljeno časovno zagotovilo dostave, ki se nanaša na storitev družbe FedEx ali dostavna zaveza, ki jo je dal Oddelek za podporo strankam za isto pošiljko in upošteva blago, ki se pošilja, datum odpreme, destinacijo, težo pošiljke in vrednost pošiljke.

»FedEx številka računa« ali »FedEx račun« pomeni številko, ki jo družba FedEx izda stranki in zagotavlja, da FedExov sistem povzame/izpolni dejavnost na računu; v skladu s tem se plačniku na ustrezen način izda račun.

»Pošiljke znotraj Evrope« pomenijo pošiljke med izbranimi državami znotraj Evrope, kot to z občasnimi dopolnitvami določa družba FedEx na spletni strani: www.fedex.com.

„Pošiljke med podjetji in končnimi potrošniki, B2C“ so pošiljke na podlagi trgovinskega posla med pošiljateljem - trgovcem (osebo (fizično ali pravno), ki deluje za poklicne namene) in prejemnikom – končnim potrošnikom (fizično osebo, ki deluje zunaj svojih poklicnih namenov).

3. PREDPISANE CENE

Predpisane cene in cene za storitve, ki jih navajajo zaposleni in zastopniki družbe FedEx, temeljijo na podatkih, ki jih zagotavlja pošiljatelj. Vendar se lahko končne cene in storitve razlikujejo glede na pošiljko, ki se dejansko odda, in glede na uporabo/upoštevanje teh Pogojev. Družba FedEx ne krije, niti ne prizna kakršnekoli prilagoditve, povračila ali dobropisa, ki nastanejo kot posledica razlike v katerikoli ceni, tudi ceni za storitev, ki je bila ponujena pred oddajo pošiljke, cen ter drugih stroškov, ki so se zaračunali stranki. Družba FedEx zagotavlja le ocene carinskih dajatev in davkov preko svoje aplikacije Estimate Duties and Taxes (ocena dajatev in davkov) v programu FedEx Global Trade Manager na naslovu fedex.com, vendar tudi tu lahko nastanejo razlike v vrednosti končnih dajatev in davkov.

Uporabljene cene zajemajo tiste, ki se uporabljajo in veljajo v trenutku sklenitve prevozne pogodbe.

4. IZDAJANJE RAČUNOV

4.1 Ne glede na to da si družba FedEx pridržuje pravico, da zahteva plačilo katerega koli stroška vnaprej, kot je določeno v teh Pogojih, morajo biti računi za katere koli neplačane stroške plačani brez popusta v petnajstih (15) dneh od dneva izdaje računa. Računi za dajatve in davke se plačajo ob prejemu. Družba FedEx si pridržuje pravico povečati kateri koli znesek, ki ni bil plačan ob zapadlosti, takoj in brez ponujene dodatne možnosti plačila, v višini 15 % (ali v takšnem znesku, ki ga določi družba FedEx skladno z veljavnimi lokalnimi plačilnimi pogoji) kot pogodbena kazen za administrativne stroške in za letno obrestne mero, ki za 6 % presega obrestno mero Evropske centralne banke (ali za takšno obrestno mero, ki jo določi družba FedEx, skladno z veljavnimi lokalnimi plačilnimi pogoji); obračuna se za vsak začeti mesec, ali najvišjo dovoljeno obrestno mero, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja, če je ta nižja.

4.2 »Račun pošiljatelju« ali »račun odpremniku« pomeni, da se stroški zaračunajo pošiljatelju.

4.3 »Račun prejemniku« ali »račun - konsignatarju« pomeni, da se stroški zaračunajo prejemniku. Prejemniku je mogoče zaračunati stroške le, če ima veljavno FedExovo številko računa, ki mora biti vnesena v ustrezno polje na (letalskem) tovornem listu. Pošiljke z računom prejemniku se sprejmejo v prevoz le do natančno določenih lokacij. Če prejemnik zavrne plačilo, se stroški samodejno zaračunajo pošiljatelju.

4.4 »Račun tretji osebi« pomeni, da se stroški zaračunajo osebi, ki ni pošiljatelj ali prejemnik. Veljavno FedExovo številko računa tretje osebe je treba vnesti v ustrezno polje na (letalskem) tovornem listu. Če se ta ne vnese na ta način, ali če tretja oseba ne plača računa, se prevozni stroški samodejno zaračunajo pošiljatelju, dajatve in davki, če so nastali, pa prejemniku.

4.5 Za transakcije »račun pošiljatelju«, »račun prejemniku« ali »račun tretji osebi« (glej spodaj), se paketi ne bodo sprejeli, dokler se ne vnese veljavne FedExove številke računa na (letalski) tovorni list. FedExove številke računov so neprenosljive. Zaradi zlorabe - vključno z nepooblaščenim združevanjem pošiljk v lasti različnih strank - se lahko ukinejo vsi popusti, storitve se lahko tudi zavrne. Stranka, kateri je izdan FedExov račun, odgovarja za vse stroške, ki bremenijo ta račun, vključno s tistimi, ki nastanejo zaradi nepooblaščene uporabe. Imetnik računa je odgovoren za varno hranitev številke računa. FedExova številka računa se sme razkriti le osebam, ki so pridobile pooblastilo za odpremo na računu. Nezmožnost vodenja tekočega FedExovega računa, lahko povzroči spremembo statusa računa na "izključno gotovina". Zaradi spremembe statusa računa na "izključno gotovina" se lahko pošiljke dostavljajo z zamudo, so zavrnjene ali vrnjene, vse dokler se plačilo ne izvede.

4.6 Če sploh, se lahko dajatve in davki odmerijo glede na vsebino pošiljk. Družba FedEx ni dolžna plačati akontacije na dajatve ali davke ter lahko zahteva, da jih pošiljatelj, prejemnik ali odgovorna tretja oseba plača družbi FedEx, preden se družba FedEx razbremeni kakršne koli odgovornosti za dajatve in davke. Prejemniku se takšne dajatve ali davki zaračunajo, razen če je polje "pošiljatelju zaračunati dajatve in davke" ali "tretji osebi zaračunati dajatve in davke" označeno na (letalskem) tovornem listu in je navedena veljavna FedExova številka računa na (letalskem) tovornem listu. Takšne možnosti so na voljo le za natančno določene lokacije. Nadaljnje informacije o lokacijah se lahko pridobijo na zahtevo.

4.7 NE GLEDE NA KAKRŠNA KOLI NAVODILA O PLAČILIH ALI DOLOČBAH,  KI TEMU NASPROTUJEJO, POŠILJATELJ VEDNO PREVZAME KONČNO ODGOVORNOST ZA STROŠKE, VKLJUČNO S KAKRŠNIMI KOLI DAJATVAMI IN DAVKI.

4.8 Stroški, zahtevani za pretvorbo iz valute, ki je drugačna od valute, v kateri se plačniku izda račun, se obračunajo dnevno po srednjem prodajnem tečaju OANDA, (spletna storitev menjalnih tečajev). Srednji prodajni tečaj je povprečna cena, ki jo ponujajo kupci za nakup tujih valut od prodajalcev v določenem obdobju. Menjalni tečaji so dostopni na www.oanda.com. Valute sodelujočih držav, članic Evropske unije, vsebujejo zakonsko predpisane tečaje glede na EVRO. Tu je še dodatna pristojbina v višini 1,75 % za pretvorbo iz katerekoli valute izven Združenih držav v ameriški dolar (USD); 2,3 % iz USD v katero koli drugo valuto in 2.0 % za pretvorbo med valutami, ki niso iz ZDA. Nadomestilo za pretvorbo se ne zaračuna med valutami, ki so povezane z EVROM. Stroški v valutah, ki niso ameriški dolar in niso prosto zamenljive, se pretvorijo v ameriške dolarje (USD) in bremenijo plačnikov račun, bodisi po prosti tržni ceni ali po uradni ceni, po kateri je družba FedEx lahko kupila ameriške dolarje v posamezni valuti, po njeni lastni izbiri. Cena, ki velja na datum odpreme, se uporabi za pretvorbe v valute, ki niso podvržene hiperinflaciji. V državah, ki so znane po nestanovitnosti valute, si pridržujemo pravico uporabiti menjalni tečaj na datum računa, z razliko od datuma odpreme.

5. POPRAVKI RAČUNA / PROSTORNINSKA TEŽA

5.1 Družba FedEx sme pregledati vsak (letalski) tovorni list, lahko preveri izbrano storitev in težo paketa oz. pošiljke. Kadar je izbrana storitev ali vnesena teža nepravilna, lahko družba FedEx izvede ustrezne popravke na (letalskem) tovornem listu in kadarkoli ustrezno prilagodi račun. Zaradi takšnih popravkov ali sprememb ima tudi pravico zaračunati posebno nadomestilo za ravnanje z blagom.

5.2 Kadar pošiljatelj izdela (letalski) tovorni listi s katerokoli napravo za samodejno odpremo, bo zaradi kakršnekoli opustitve ali nepravilnega zapisa na (letalskem) tovornem listu o teži ali številu paketov, družba FedEx izdala račun, ki bo temeljil na njeni oceni števila prevoženih paketov; ob tem bo upoštevana prostorninska teža v času izdaje računa in ocena standardne privzete teže za paket, kot to določa družba FedEx in ki bo dostopna na zahtevo.

5.3 Stroški se odmerijo na podlagi prostorninske teže. Prostorninska teža se izračuna z zmnožkom dolžine, višine in širine paketa (vse v centimetrih), ki se nato deli z 5000 ali kakšnim drugim številom, ki ga občasno določi družba FedEx na svoji spletni strani   fedex.com. Če rezultat presega dejansko težo, se lahko na osnovi prostorninske teže zaračunajo dodatni stroški. Višina takšnih dodatnih stroškov je na voljo na zahtevo, družba FedEx pa jih lahko spremeni brez kakršnega koli predhodnega obvestila.

6. ODKLONITEV ALI ZAVRNITEV POŠILJK

Družba FedEx si pridržuje pravico kadarkoli zavrniti, zadržati, preklicati, odložiti ali vrniti katero koli pošiljko, če po njenem mnenju obstaja verjetnost, da bi takšna pošiljka povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah, blagu ali posameznikih; podobno ravna ob prevozu, ki ga zakonodaja prepoveduje, če krši katerega koli od teh Pogojev ali če ima FedExov račun fizična ali pravna oseba, ki je zavezana k plačilu, pa je slabo kreditno sposobna. Dejstvo, da družba FedEx sprejme pošiljko, še ne pomeni, da takšna pošiljka ustreza veljavnim zakonom in predpisom ali veljavnim Pogojem.

7. OMEJITVE

7.1 Omejitve za velikost in težo paketa so različne glede na države ali storitve družbe FedEx. Informacije o tem so na voljo na zahtevo.

7.2 Glede skupne teže večkosovne pošiljke ni nobene omejitve, vendar vsak posamezen paket znotraj pošiljke ne sme presegati omejitve teže za posamezen paket, ki je predpisana za določeno destinacijo. Za pošiljke, ki presegajo težo 225 kg, je potreben predhodni dogovor z družbo FedEx. Informacije o tem so na voljo na zahtevo.

7.3 Posebej veliki paketi so kosi, ki tehtajo manj kot 68 kg (ali skladno z omejitvijo namembne države) in so daljši od 330 cm (ali skladno z omejitvijo namembne države) tako glede dolžine kot obsega. Ti kosi se lahko zavrnejo, ali se lahko skladno z lastno presojo družbe FedEx obravnavajo kot FedEx International Priority Freight ali FedEx International Economy Freight pošiljke, če jih sprejme družba FedEx; upošteva se lahko celo minimalna zaračunana teža 68 kg, ne glede na dejansko težo.

7.4 Pošiljke se ponudijo v FedEx Envelope in FedEx Pak ali drugi ustrezni FedExovi embalaži.

7.5 Na enem (letalskem) tovornem listu je lahko navedena ne več kot ena vrsta storitve in ne več kot ena vrsta embalaže;  FedEx Envelope, FedEx 10kg Box ali FedEx 25kg Box se lahko odpošlje na enem (letalskem) tovornem listu.

7.6 Pošiljatelj sme odposlati največ 10 različnih vrst blaga na enem (letalskem) tovornem listu.

7.7 Odpremnik/pošiljatelj sme odposlati največ 9.998 paketov na enem (letalskem) tovornem listu.

8. PREDMETI, KI SO NESPREJEMLJIVI ZA PREVOZ

8.1 Naslednji predmeti niso sprejemljivi za prevoz v katero koli destinacijo, razen če ni drugače dogovorjeno z družbo FedEx:

 1. DENAR (kovanci, gotovina, bankovci tuje valute in prenosni vrednostni papirji, ki ustrezajo gotovini, npr.: imenske delnice, obveznice in vrednostna pisma), ZBIRATELJSKI KOVANCI IN ZNAMKE;
 2. EKPLOZIVNA TELESA (eksplozivi razreda 1.3 niso sprejemljivi za prevoz družbe FedEx. V določenih državah so lahko eksplozivi razreda 1.4 sprejemljivi za prevoz, vendar je potrebno za dodatne informacije pred pošiljanjem poklicati Oddelek za podporo strankam), OGNJEMENT IN DRUGI PREDMETI, KI SO VNETLJIVI ALI SE LAHKO VNAMEJO;
 3. ČLOVEŠKA TRUPLA, ORGANI ALI DELI TELESA, ČLOVEŠKI IN ŽIVALSKI ZARODKI, KREMIRANI ALI IZKOPANI ČLOVEŠKI OSTANKI;
 4. POŠILJKE NA APO / FPO (VOJSKA/MORNARICA) NASLOVE;
 5. POŠILJKE S PLAČILOM PO POVZETJU;
 6. STRELNO OROŽJE, OROŽJE IN NJEGOVI DELI, MUNICIJA/STRELIVO;
 7. ŽIVILA, POKVARLJIVA ŽIVILA IN PIJAČA, KI ZAHTEVA HLAJENJE ALI DRUGAČEN NADZOR OKOLJA;
 8. RASTLINE IN RASTLINSKI MATERIAL, VKLJUČNO SEMENA IN REZANO CVETJE (REZANO CVETJE JE SPREJEMLJIVO ZA DOLOČENE DESTINACIJE -INFORMACIJE NA ZAHTEVO);
 9. LOTERIJSKI LISTKI, IGRALNIŠKE NAPRAVE, KJER TO PREPOVEDUJE ZAKONODAJA;
 10. POKVARLJIVO BLAGO (DRUGO KOT POD TOČKO 7), razen po predhodnem dogovoru;
 11. PORNOGRAFIJA IN/ALI NESPODOBNA GRADIVA;
 12. POŠILJKE, KI SODIJO V naslednje skupine - razen po predhodnem dogovoru:
  1. KARNET - ZVEZEK (dopuščen začasen uvoz za razstavo, itd. brez dajatev);
  2. ZAHTEVKI PO VRAČILIH (zahtevki za povračilo uvoznih dajatev v času izvoza);
  3. ZAČASNO UVOZNO JAMSTVO (dovoljeno v primeru začasnega uvoza blaga za popravilo, itd.);
  4. Akreditivi. Pošiljke, ki sodijo k akreditivom, so običajno prepovedane, z izjemo tistih, ki zahtevajo "kurirsko potrdilo", kot to določa 25. člen UCP 600, in so poslane s FedExovo razširjeno storitvijo mednarodnega (letalskega) tovornega lista;
 13. NEVARNI ODPADKI, VKLJUČNO - VENDAR NE OMEJENO – NA RABLJENE HIPODERMIČNE IGLE, IN/ALI BRIZGE ALI MEDICINSKE ODPADKE;
 14. MOKRI LED (ZAMRZNJENA VODA);
 15. POŠILJKE, ZA KATERE MORA DRUŽBA FEDEX PRIDOBITI POSEBNO LICENCO ALI DOVOLJENJE ZA PREVOZ, UVOZ ALI IZVOZ;
 16. POŠILJKE, KATERIH PREVOZ, UVOZ ALI IZVOZ PREPOVEDUJE KATERIKOLI ZAKON ALI PREDPIS;
 17. POŠILJKE Z DEKLARIRANO VREDNOSTJO ZA CARINJENJE, KI PRESEGA DOVOLJENO VREDNOST (Glej poglavje 18: DEKLARIRANA VREDNOST IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI);
 18. NEVARNO BLAGO, RAZEN TISTEGA POD TOČKO 9 "NEVARNO BLAGO";
 19. MRTVE  ALI PREPARIRANE ŽIVALI;
 20. PAKETI, KI SO MOKRI, PUŠČAJO ALI ODDAJAJO KAKRŠEN KOLI VONJ;
 21. PAKETI, ZAVITI V OVOJNI PAPIR;
 22. ŽIVE ŽIVALI IN ŽUŽELKE, RAZEN ČE POŠILJKO USKLADI IN ODOBRI PISARNA ZA ŽIVE ŽIVALI DRUŽBE FEDEX. STRANKE LAHKO ZA DODATNO POMOČ POKLIČEJO LOKALNO PODRUŽNICO FEDEX. DOMAČE ŽIVALI IN ŽIVE RIBE NE SPREJEMAMO;
 23. POŠILJKE, KI LAHKO POVZROČIJO ŠKODO ALI ZAMUDO PRI OPREMI, OSEBJU ALI DRUGIH POŠILJKAH.

Družba FedEx ne sprejema odgovornosti za pošiljke navedenih predmetov, ne glede na način prevzema (vključno s prevzemom po pomoti).
8.2 Dodatne omejitve se lahko nanašajo na destinacijo in storitev ter uporabljeno izbirno možnost storitve. Za določeno blago se tudi lahko zahtevajo različne regulatorne in carinske formalnosti, kar podaljšuje čas prevoza. Družba FedEx si pridržuje pravico, da zaradi takih omejitev ali iz varnostnih razlogov in zaščite takšne pakete zavrne. Ima pravico, da pošiljatelju zaračuna administrativno nadomestilo za zavrnjene pakete in stroške vračila blaga, kjer je to potrebno. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo.

8.3 Garancija za vračilo denarja (glej poglavje 17) ne velja za predmete, ki so nesprejemljivi za prevoz.

9. NEVARNO BLAGO

9.1 Nevarnega blaga ne sprejemajo vse podružnice družbe FedEx enako. Določene podružnice družbe FedEx ne sprejemajo natančno določenih razredov nevarnega blaga. Tega ni mogoče odpremiti s pomočjo vseh storitev družbe FedEx. Pošiljke, ki sodijo v okvir Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti,  (ADR) zahtevajo posebne prevozne dogovore; poleg tega pa mora pošiljatelj obvestiti družbo FedEx, da potrdi odpremo /dogovorov pred samim odpošiljanjem. Družba FedEx si pridržuje pravico, da nevarno blago zavrne na kateri koli lokaciji, kjer sprejem ni mogoč v skladu z veljavno zakonodajo.

9.2 Vsi paketi, ki vsebujejo nevarno blago, morajo ustrezati Tehničnim navodilom Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za varen zračni prevoz nevarnega blaga, Pravilom Mednarodnega združenja za zračni transport (IATA) za pakiranje nevarnega blaga, vsem FedEx Express različicam, navedenih v veljavni izdaji IATA tarifah ali drugim veljavnim predpisom. Za kakršno koli škodo, ki jo povzroči neupoštevanje katerega koli predpisa IATA ali drugih predpisov, je odgovoren izključno pošiljatelj. Pošiljatelj mora zagotoviti in je tudi odgovoren za popolno ustreznost  pakiranja vsega nevarnega blaga, v skladu z vsemi zahtevami glede klasifikacij, embalaže, označevanja in etiketiranje, dokumentacije in tudi z vsemi drugimi veljavnimi zakoni, predpisi ali pravili. Pošiljatelj tudi odgovarja za prejemnika, da tudi ta upošteva vse veljavne zakone, predpise in pravila. Nevarno blago se lahko odpošlje z mednarodno dostavo le z uporabo razširjene storitve mednarodnega (letalskega) tovornega lista družbe FedEx, kadar se uporabi papirnati (letalski) tovorni list (glej tudi poglavje 14.5:  USMERJANJE IN DOSTAVA).

9.3 Pošiljatelj mora upoštevati vse veljavne zakone, predpise in pravila, ki urejajo pakiranje, označevanje ter etiketiranje pošiljk krvi ali krvnih izdelkov, ne glede na to ali obstaja nevarnost nalezljivosti.

9.4 Embalaž družbe FedEx ni dovoljeno uporabljati za odpremo nevarnega blaga (razen za biološke substance kategorije B [UN 3373]; te se lahko odpošljejo v embalaži družbe FedEx UN 3373 Pak) (glej tudi poglavja 10.3 in 10.4: EMBALAŽA IN OZNAČEVANJE).

9.5 Za litijske baterije (UN 3090), ki niso primarno polnilne baterije, je pred odpošiljanjem potrebna predhodna odobritev. Če potrebujete več informacij, obiščite fedex.com in vnesite geslo "lithium batteries."

9.6 Če je potrebno, mora imeti vsaka pošiljko priložen IATA obrazec odpremnikove  deklaracije o nevarnem blagu.

9.7 Opomba:  Zakonodaja lahko od družbe FedEx zahteva, da se nepravilno deklarirane ali nedeklarirane pošiljke nevarnega blaga prijavijo pristojnim lokalnim oblastem. Zaradi tega se lahko pošiljatelju naloži plačilo globe ali kazni po veljavni zakonodaji.   Prepisi o nevarnem blagu zahtevajo, da se vsak pošiljatelj pred oddajo pošiljke z nevarnim blagom družbi FedEx ali drugemu letalskemu prevozniku udeleži usposabljanja, vezanega na njegovo delovno mesto. Kadar posamezniki oddajo pošiljko z nevarnim blagom, jo morajo pravilno uvrstiti (klasifikacija), zapakirati, označiti, etiketirati in določiti kot nevarno blago; pošiljki je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo za nevarno blago.

9.8 Družba FedEx mora poskrbeti za pravilno ločitev nekompatibilnega (nezdružljivega) nevarnega blaga na vseh vozilih in na letalu. Zaradi upoštevanja te zahteve, se pošiljka prestavi na prvo naslednjo razpoložljivo traso tovornjaka ali leta, kjer je mogoče zagotavljati ustrezno ločenost.

9.9 Garancija za vračilo denarja (glej poglavje 17) ne velja za pošiljke z nevarnim blagom.

10. EMBALAŽA IN OZNAČEVANJE

10.1 Pošiljatelj je dolžan vse pakete pripraviti in zapakirati za varen prevoz po zraku in cesti, poskrbeti mora za pravilno rokovanje znotraj okolja ekspresnega prevoza, v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in pravili, vključno s tistimi, ki urejajo embalažo, označevanje in etiketiranje. Pošiljatelj odgovarja za pravilno izpolnitev (letalskega) tovornega lista. Vsako pošiljko je potrebno na čitljiv in trajen način označiti z imenom, naslovom ulice, mesta ter države, vključno s poštno številko pošiljatelja in prejemnika. Pri mednarodnih pošiljkah mora pošiljateljev naslov vsebovati državo, v kateri se pošiljka odda družbi FedEx .

10.2 Vse predmete, ki se zaradi sprememb, nastalih pri zračnem prevozu - npr. zaradi razlike v temperaturi ali zračnemu tlaku- hitro poškodujejo,  mora pošiljatelj ustrezno zaščititi s primerno embalažo. Družba FedEx ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi spremembe temperature ali tlaka.

10.3 Družba FedEx ne zagotavlja temperaturno nadzorovanega prevoza. Družba FedEx ni pod nobenimi pogoji zavezana dodajati k pošiljkam suh led ali zagotavljati ponovno zamrzovanje, razen če to ni določeno v kakršnihkoli ustnih ali pisnih izjavah stranke ali družbe FedEx. Družba FedEx ne priporoča uporabo mokrega ledu (zamrznjene vode) kot hladilno sredstvo.

10.4 Če prejemnik zavrne paket ali paket pušča, če je poškodovan, ali oddaja vonj (skupno "prepuščanje") se vrne pošiljatelju, če je to mogoče. Če pošiljatelj takšen paket zavrne ali ga zaradi prepuščanja ne more vrniti, pošiljatelj prevzame odgovornost in soglaša, da bo nadomestil ali kako drugače povrnil škodo družbi FedEx za vse stroške, dajatve in odhodke, ki jih ta imela s čiščenjem in/ali odstranitvijo paketa. Družba FedEx si pridržuje pravico, in ne prevzema nobene odgovornosti, da paket, ki kaže znake prepuščanja, zavrne ali zavrže.

11. PREGLED POŠILJK

11.1 Družba FedEx lahko po lastni presoji, ali na zahtevo pristojnih oblasti, odpre in pregleda katero koli pošiljko brez kakršnega koli obvestila in zaradi tega ne nosi nobene odgovornosti.

11.2 V skladu z veljavnimi predpisi mora družba FedEx opravljati (naključne) rentgenske preglede. Družba FedEx lahko opravlja takšne preglede. Tako pošiljatelj kot prejemnik se zaradi takšnega pregleda odpovedujeta kakršnim koli zahtevkom za povzročeno škodo ali zamudo (vključno, vendar ne omejeno na garancijo za vračilo denarja).

12. CARINJENJE

12.1 Pošiljke, ki prečkajo državno mejo, je potrebno ocariniti v namembni državi že pred dostavo prejemniku. Kjer družba FedEx zagotovi carinjenje, mora FedEx na carinskemu uradu na zahtevo slednjega priskrbeti vse potrebne podatke za carinjenje, ki mu jih zagotovi pošiljatelj (glej poglavje 26: VARSTVO PODATKOV).

12.2 Pošiljatelj odgovarja in zagotavlja, da je odposlano blago primerno za vstop v namembno državo. Vsi stroški za odpremo v določeno državo in za vrnitev, kjer vstop ni dovoljen, in tudi za vrnitev, bremenijo pošiljatelja.

12.3 Družba FedEx lahko v določenih primerih po lastni presoji upošteva navodila prejemnika, če predlaga uporabo drugega carinskega posrednika in ne družbo FedEx, ali pa posrednika, ki ga imenuje odpremnik. V vsakem primeru si družba FedEx pridržuje pravico, da pošiljko carini, če ni mogoče določiti posrednika ali če ta carinjenja ne bo izvedel; prav tako tudi, če niso zagotovljeni natančni in popolni podatki o izbranem posredniku (vključno, vendar ne omejeno na ime, naslov, telefonsko številko in poštno številko).

12.4 Pošiljatelj je dolžan zagotoviti, da se vsa zahtevana dokumentacija poleg (letalskega) tovornega lista predloži in natančno izpolni v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi, vključno - vendar ne omejeno na carinsko zakonodajo, uvozno in izvozno zakonodajo in vladne predpise katerekoli države, kamor in preko katere ali nad katero se prevaža pošiljka. Kakršne koli pošiljke, ki so z uporabo storitve FedEx Global Returns poslane tretji državi,  morajo upoštevati izvozno nadzorne zahteve države, iz katere je bila pošiljka prvotno poslala. Kadar takšne dokumentacije ni mogoče predložiti  in/ali natančno izpolniti - vključno z (letalskim) tovornim listom) - družba FedEx ne prevzema nikakršne odgovornosti do pošiljatelja ali do katerekoli druge osebe; tudi ne za kakršno koli izgubo, izdatke ali zamudo, če pošiljatelj ni upošteval te določbe. Kadar zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije carinske oblasti ali druge agencije pošiljko zadržijo, lahko družba FedEx najprej poskuša obvestiti prejemnika. Če lokalna zakonodaja zahteva pravilne podatke ali dokumentacijo, ki jo mora predložiti prejemnik, vendar tega ne stori v primernem času, ki ga določi družba FedEx, se pošiljka lahko šteje kot nedostavljiva (glej poglavje 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE). V kolikor prejemnik ne zagotovi zahtevanih podatkov ali dokumentacije, lokalna zakonodaja pa omogoča pošiljatelju, da to stori sam, lahko družba FedEx poskuša obvestiti pošiljatelja. Če pošiljatelj prav tako ne zagotovi podatkov ali dokumentacije v primernem času, ki ga določi družba FedEx, se pošiljka šteje kot nedostavljiva. Družba FedEx ne prevzema nikakršne odgovornosti, če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije, pošiljke ni mogla dostaviti,  ne glede na to ali je poskušala obvestiti prejemnika oz. pošiljatelja.  Družba FedEx ima pravico zaračunati administrativno pristojbino za pridobitev takšnih pravilnih ali popolnih podatkov.

12.5 Po potrebi lahko pošiljatelj, ki biva oz. ima sedež v Evropski uniji, pooblasti družbo FedEx ali njene zastopnike, da pripravijo in vložijo (ponovne) izvozne deklaracije in opravijo vse nadaljne postopke kot neposredni zastopnik v imenu pošiljatelja, na njegov račun ter riziko.

12.6 Družba FedEx si pridržuje pravico, da odmeri doplačilo za carinjenje pošiljk in tudi za pomožne storitve pri carinjenju teh ("plačila za pomožne storitve pri carinjenju"). Za več informacij o plačilu pomožnih storitev pri carinjenju lahko stranke pokličejo družbo FedEx.

12.7 Družba FedEx ne prevzema nikakršne odgovornosti za pošiljke, prepuščene carini; te se lahko štejejo za nedostavljive (Glej poglavje 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE).

13. DAJATVE IN DAVKI

13.1 Kadar je potrebno, brez kršitve točk 4.6 ter 4.7,  sme družba FedEx akontirati v imenu stranke, ki je zavezana njihovemu plačilu ("plačnik"), kakršne koli dajatve in davke, ki jih odmeri carinska uprava. Pred dokončnim carinjenjem sme družba FedEx za vse pošiljke obveščati plačnika, da potrdi dogovor o povrnitvi akontiranih zneskov. Družba FedEx lahko po lastni presoji zahteva potrditev dogovora o povrnitvi, kar je tudi pogoj za dokončanje carinjenja in za dostavo, ki vključuje - vendar ne omejeno na primere dostav prejemnikom, za katere družba FedEx meni, da niso kreditno sposobni; tako ravna tudi pri pošiljkah z visokimi deklariranimi vrednostmi.

13.2 Če prejemnik ali tretja oseba, od katere se zahteva potrditev povračila, zavrne plačilo dajatev in davkov, ki jih za sprostitev pošiljke zahteva carinska uprava, lahko družba FedEx obvestiti pošiljatelja. Če pošiljatelj zavrne ustrezne ukrepe za povračilo družbi FedEx, se pošiljka vrne pošiljatelju, lahko se premesti v začasno splošno skladišče ali carinsko skladišče ali se šteje za nedostavljivo (Glej poglavje 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE). Potemtakem pošiljatelj odgovarja za plačilo tako prvotnih stroškov kot stroškov za vračilo. Če družba FedEx akontira kakršne koli zneske kot dajatve in davke, bodisi v prvotnem namembnem kraju ali ob vračilu, bo pošiljatelj tudi odgovarjal za takšne zneske, za vsa nadomestila ter dodatna plačila, povezana z akontacijo dajatev in davkov družbe FedEx.

13.3 Zamuda lahko nastane pri kateri koli pošiljki, če družba FedEx ne pridobi ustrezne potrditve za povrnitev zneskov, ki jih je akontirala za dajatve in davke. Te zamude ali neupoštevanje teh Pogojev predstavljajo neprevzete obveznosti in se ne štejejo kot neizvedena storitev in tudi ne sodijo k garanciji za vračilo denarja (Glej poglavje 17: GARANCIJA ZA VRAČILO DENARJA in poglavje 19: NEPREVZETE OBVEZNOSTI).

13.4 Če družba FedEx akontira dajatve in davke, si pridrži pravico, da to zaračuna kot doplačilo. Pošiljatelj naj preveri cenike družbe FedEx, ki veljajo v času odpreme ali za pojasnila pokliče družbo FedEx. Navkljub dejstvu da si družba FedEx pridržuje pravico licitirati ali drugače prodati blago za povračilo neporavnanih stroškov, je pošiljatelj dolžan te stroške plačati.
13.5 Carinska uprava lahko družbi FedEx odmeri carinske dajatve in/ali uvozni DDV ali kakršne koli bistvene zaostale dajatve in davke, kot tudi globe, kazni in/ali zamudne obresti, če je za pošiljke predložila netočne ali nepopolne podatke za carinjenje in/ ali dokumentacijo - kot npr. račune, (carinske) vrednosti, valute ali kode blaga. Če je družbi FedEx pošiljatelj ali prejemnik, nekdo drug v imenu, po navodilu ali po pooblastilu slednjih, predložil netočne ali nepopolne podatke/ dokumentacijo, potem pošiljatelj, prejemnik in - če je potrebno, odgovorna tretja oseba - solidarno odgovarjajo družbi FedEx za tovrstne zneske.

14. USMERITEV IN DOSTAVA

14.1 Družba FedEx si pridržuje pravico usmeriti pošiljko na kakršen koli način, za katerega meni, da je ustreznejši. V času razpisa za oddajo pošiljke, te ni mogoče kjerkoli na poti, ki je bila načrtovana, zaustaviti. Nekatere pošiljke lahko družba FedEx združi ali odpremi za prevoz na prevoznem sredstvu tretje osebe, letalskega prevoznika tretje osebe, s čarterjem ali medlinijsko povezavo, kar določi družba FedEx po lastni presoji. Družba FedEx ne prevzema nobenih obveznosti zaradi preusmeritve kakršne koli pošiljke do tretje države ali zaradi prevoza s točno določenim letalom ali drugim vozilom, niti po kateri koli točno določeni poti ali izbire povezave v skladu s kakršnim koli razporedom. Družba FedEx lahko brez obvestila, izbere alternativnega prevoznika, letalo ali vozilo, skrene z določene ali določenih poti, lahko se odloči, da pošiljko prevaža motorno vozilo.  Pošiljatelj soglaša s pravico družbe FedEx, da preusmer katero koli pošiljko (vključno z uporabo drugih prevoznikov), če bi si s tem olajšala dostavo.

14.2 Družba FedEx lahko prejemniku dostavi pošiljko na naslov, ki je naveden na (letalskem) tovornem listu, lahko jo dostavi drugi fizični ali pravni osebi, ki ni navedena na (letalskem) tovornem listu, vendar ima jasno pooblastilo za prevzem pošiljke v imenu prejemnika in na njegov račun. Naslovi, kamor se odpremi pošiljka, morajo vedno vsebovati polni naslov prejemnika z njegovo telefonsko številko ali številko faksa. Odpremnik se zaveda in izrecno soglaša, da se v določenih namembnih državah pošiljka dostavi tretji osebi ali v poštni nabiralnik ali na kakršno koli drugo mesto, ki je dostopno prejemniku. Naslovi poštnih predalov se lahko uporabljajo za določene mednarodne lokacije, vendar morajo imeti veljavno številko telefona, faksa ali teleksa na (letalskem) tovornem listu. Družba FedEx ne more dostavljati na naslove poštnih predalov ameriške vojske, kot npr. APO in FPO).

14.3 Družba FedEx v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršen koli zahtevek, ki nastane v primeru, če v času prevoza carinske ali druge državne oblasti blago zasežejo ali zaplenijo.

14.4 Pošiljke, poslane v hotele, bolnišnice, državne urade ali objekte, območja univerze ali druge objekte, ki imajo vložišče ali centralno sprejemno pisarno, se lahko dostavijo na vložišče ali centralno sprejemno pisarno, razen če je še pred odpremo blaga drugače določila in odobrila družba FedEx.

14.5 Nevarnega blaga ni dovoljeno preusmeriti na naslov, ki je drugačen od izvirnega namembnega naslova prejemnika, ki ga priskrbi pošiljatelj. (Opomba: pošiljke se zadržijo do prevzema ali pa se vrnejo pošiljatelju.)

14.6 Kakršna koli zahtevana sprememba naslova, ki ne pomeni preusmeritve ali popravka naslova, je nova pošiljka in se zanjo odmerijo novi prevozni stroški.

14.7 Za sobotno dostavo - če je mogoča - se zaračuna posebno nadomestilo za upravljanje v državah, kjer sobota ni običajen delovni dan.

14.8 Storitev FedEx Europe First za zgodnjo jutranjo dostavo - če je na voljo – sodi k dodatnemu nadomestilu pri dostavi ("FedEx Europe First Delivery Fee").

14.9 Družba FedEx sme po lastni presoji zavrniti prevzem ali dostavo pošiljke, lahko uporabi ali uredi alternativni prevzem ali dostavo, da ohrani varnost svojih zaposlenih; tako postopa tudi v primerih, ko meni, da so njene storitve uporabljene za kršitev katerega koli veljavnega zakona, predpisa ali pravila.

14.10 Pri pošiljkah med podjetji in končnimi potrošniki podjetje FedEx na izbranih lokacijah nudi možnost dostave takšnih pošiljk med podjetji in končnimi potrošniki v skladu z dodatnimi navodili, ki jih prejme od prejemnika. Pošiljatelj izrecno potrjuje in soglaša, da LAHKO TA NAVODILA SPREMENIJO PRVOTNO DOGOVORJENA NAVODILA ZA DOSTAVO IN/ALI OBVEZUJOČ ČAS ZA DOSTAVO. Pošiljatelj in prejemnik potrjujeta in soglašata, da se lahko navodila prejemnika med drugim nanašajo na (i) preložitev roka dostave, (ii) dostavo sosedu, (iii) dostavo na drug naslov in/ali drugi osebi pod pogojem, da je takšen naslov v isti državi, kakor je navedena na (letalskem) tovornem listu, (iv) zagotovitev navodil, kje je treba pustiti pošiljko med podjetjem in končnim potrošnikom brez pridobitve podpisa o opravljeni dostavi; (v) puščanje pošiljke med podjetjem in končnim potrošnikom na nekem prevzemnem mestu (npr. lokalni trgovini), ali na (iv) kombinacije zgornjih navodil. Stranki soglašata, da se začasno zadržanje pošiljke s strani FedEx-a v skladu z navodili prejemnika, npr. da preloži dostavo, šteje kot del pogodbe o prevozu.

Razpoložljive možnosti dostave pošiljk med podjetjem in končnim potrošnikom se nanašajo na časovne, geografske in druge omejitve in jih FedEx lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila. Več o razpoložljivih možnostih in pogojih dostave lahko izveste na www.fedex.com/si. Jamstvo vračila denarja (glejte točko 17) ne velja za pošiljke med podjetjem in končnim potrošnikom, za katere je prejemnik dal dodatna navodila glede dostave v skladu s tem določilom.

FedEx sprejme dodatna navodila glede dostave le za pošiljke med podjetjem in končnim potrošnikom. Če prejemnik zagotovi dodatna navodila za dostavo pošiljk, ki niso opravljene med podjetjem in končnim potrošnikom, pošiljatelj in prejemnik potrjujeta in soglašata, da ju zavezujejo ta določila.

15. STORITEV PONOVNE DOSTAVE

15.1  Ponovna dostava je zagotovljena brez doplačila. Obvestilo o poskusu dostave se po vsakem poskusu dostave in pred odpremo blaga pusti na naslovu prejemnika z navedbo datuma in časa vročitve. Kakršna koli pošiljka, ki je ni mogoče dostaviti po treh (3) poskusih dostave, se vrne najbližji FedExovi podružnici, prejemnika pa se poskuša obvestiti. V primeru dostav na zasebni naslov ("stanovanjske dostave"), se po prvotnem neuspešnem poskusu ponovi le en poskus vročitve.

15.2 Če pošiljka ni dostavljena po treh (3) poskusih dostave, dveh (2) v primeru stanovanjske dostave) ali po petih (5) delovnih dneh od datuma prejema pošiljke in kadar je bilo potrebno carinjenje v namembnem kraju, se šteje pošiljka za nedostavljivo (glej poglavje 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE).

16. NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE

16.1 Nedostavljiva je tista pošiljka, ki je ni mogoče dostaviti iz katerih koli od naslednjih razlogov, ki vključujejo, vendar se ne omejujejo na:
 (i) naslov prejemnika je nepopoln, nečitljiv, nepravilen, ali ga ni mogoče najti,
 (ii) pošiljka je naslovljena na območje, kjer FedEx ne vroča,
 (iii) prejemnikov sedež poslovanja je zaprt,
 (iv) dostava ni možna zaradi nerazpoložljivosti ali je ustrezna oseba, ki bi prevzela dostavo ali podpisala dostavo pošiljke ob prvotnem poskusu ali ponovnih poskusih dostave, pošiljko zavrnila
 (v) pošiljke ni mogoče cariniti,
 (vi) pošiljka bi verjetno povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah ali lastnini, ali poškodovala ljudi,
 (vii) pošiljka obsega prepovedane predmete,
 (viii) prejemnik je ne more plačati ali zavrne plačilo pošiljke "račun prejemniku",
 (ix) pošiljka je bila neustrezno zapakirana,
 (x) vsebina pošiljke ali embalaža je poškodovana do te mere, da ponovno zapakiranje ni mogoče.

16.2 Če je pošiljka iz kakršnegakoli razloga nedostavljiva, družba FedEx poskuša obvestiti pošiljatelja, da uredi vse potrebno za vračilo pošiljke, ne da bi s tem posegala v kakršne koli lokalne normativne omejitve. Če pošiljatelja ni mogoče priklicati v petih (5) delovnih dneh ali ta ne izda navodil v primernem času, kot to določa družba FedEx, sme družba FedEx po lastni presoji vrniti pošiljko pošiljatelju. Lahko jo tudi premesti v začasno splošno skladišče ali carinsko skladišče ali pa se znebi pošiljke. Če pošiljke ni mogoče dostaviti, cariniti ali vrniti, družba FedEx pošiljko prenese ali se je znebi po lastni presoji. Pošiljatelja bremenijo vsakršni stroški, dajatve in nadomestila, ki nastanejo pri vrnitvi, skladiščenju ali uničenju nedostavljive pošiljke, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po krivdi družbe FedEx.

16.3 Pošiljke, ki jih ni mogoče vrniti zaradi lokalnih normativnih omejitev, premestijo v začasno skladišče ali carinsko skladišče ali jih družba FedEx po lastni presoji uniči na kateri koli lokaciji. Pošiljatelj soglaša, da bo plačal kakršne koli stroške, ki so nastale družbi FedEx pri takšni premestitvi ali uničenju.

16.4 Stroški za vračilo se odmerijo pošiljatelju skupaj s prvotnimi stroški, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po krivdi družbe FedEx. Dodajo se tudi kakršni koli drugi stroški, ki so nastali družbi FedEx - vključno, vendar ni omejeno na dajatve, davke in plačila za hrambo, kjer je to potrebno. Za vračilo pošiljk z nevarnim blagom mora pošiljatelj zagotoviti izpolnjen povratni (letalski) tovorni list in vso drugo zahtevano dokumentacijo.

17. MONEY BACK GUARANTEE POLICY

17.1 Družba FedEx zagotavlja vračilo denarja za naslednje storitve ali izbirno možnost storitve (če in kjer je to dostopno): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (le za medcelinske pošiljke), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Takšna garancija za vračilo denarja ne velja za pošiljke znotraj Evrope, kadar uporabljajo storitev FedEx International Economy. Na zahtevo bo družba FedEx denar vrnila ali (odločitev po lastni presoji družbe FedEx) izdala dobropis veljavnemu računu za prevozne stroške, ki so nastali pošiljatelju, v primeru, da je bil opravljen prvi poskus dostave pošiljke v 60 sekundah ali več po veljavnem času zagotovljene dostave ("neizvedba storitve"). Določila garancije za vračilo denarja veljajo le ob sprejemu dostavne zaveze družbe FedEx po prevzemu pošiljke.

Družba FedEx lahko po lastni presoji brez predhodnega obvestila pošiljatelju ali prejemniku to garancija za vračilo denarja – če je na voljo (stranke naj se pozanimajo pri družbi FedEx za dodatne informacije) - začasno prekliče, spremeni ali odvzame.

Za upravičenost do povračila ali dobropisa je treba upoštevati naslednje omejitve:  

 1. kjer je carinjenje ali druga vrsta normativnega carinjenja v zamudi zaradi zahtev pregleda ali vzorčenja, kjer nastanejo zamude zaradi pošiljateljevih napak ali pomanjkljivosti v dokumentaciji ali pri obdelavi paketa zaradi skladnosti družbe FedEx z zahtevami letalstva ali drugimi varnostnimi zahtevami, se čas zagotovljene dostave spremeni s pripisom enega delovnega dneva za vsak dan (ali dela le-tega) zamude pri carinjenju;
 2. za fakturirane pošiljke in pošiljke poslane z uporabo naprave za samodejno odpremo mora družba FedEx prejeti pisno obvestilo o neopravljeni storitvi v 15 dneh od datuma računa. Pošiljatelj mora številki fakture, na katero se nanaša plačilo, priložiti dokaz o opravljenem plačilu. Če faktura ni plačana v celoti, je potrebno razlog za vsak neplačan strošek označiti z (letalskim) tovornim listom ali številko za sledenje paketu
 3. za pošiljke, ki niso fakturirane s strani družbe FedEx (ne glede na to ali so plačane z gotovino, čekom, denarnim nakazilom, kreditno kartico ali drugače), mora nopravljene storitve pošiljatelj pisno prijaviti družbi FedEx v 15 dneh po datumu odpreme pošiljke;
 4. prijava mora vsebovati FedEx številko računa, morebitni (letalski) tovorni list ali številko za sledenje pošiljki, datum odpreme in popolne ter natančne podatke o prejemniku;
 5. v kolikor v 30 (tridesetih) dneh po prijavi neopravljene storitve družba  FedEx priskrbi dokaz o pravočasni dostavi, kjer je naveden datum in čas dostave ter oseba, ki je podpisala pošiljko ali podatki o storitvi, ki izkazujejo, da je ni bilo mogoče pravočasno opraviti iz kakršnegakoli razloga,  ki dopušča podaljšanje časa dostave ali okoliščin, opisanih v poglavju 19: NEPREVZETE OBVEZNOSTI, se šteje, da ne gre za neizpolnitev storitve;
 6. Za paket je dovoljeno le eno povračilo ali dobropis. Če storitve za kateri koli paket, ki je del večdelne paketne pošiljke, ni opravljena, družba izda povračilo ali dobropis le za del prevoznih stroškov, ki veljajo za takšen paket;
 7. povračilo ali dobropis se prizna le, če so bili zagotovljeni popolni in natančni podatki o prejemniku v času odpreme. Popolni podatki o prejemniku morajo biti navedeni na (letalskem) tovornem listu ali preko naprave za samodejno odpremo;
 8. vračilo ali dobropis se ne prizna za pošiljke, ki so zamujene zaradi nepravilnih ali nepopolnih naslovov, zaradi nerazpoložljivosti ali so bile  pri prevzemu dostave zavrnjene, ne glede na to ali se paket vrne pošiljatelju, pri podpisu paketa ali iz katerega koli razloga, ki dopušča podaljšanje časa dostave navedenega v teh Pogojih ali razlogov opisanih v poglavju 19: NEPREVZETE OBVEZNOSTI;
 9. garancija za vračilo denarja velja le za prevozne stroške in ne za dajatve, davke ali stroške za deklarirano vrednost ali katere koli druge stroške, izgubo ali škodo, ki je nastala pošiljatelju ali prejemniku;
 10. vračilo ali dobropis se ne prizna strankam, ki uporabljajo naprave za samodejno odpremo, če so bile pri predmetnem paketu ali pošiljki uporabljene napačne številke za sledenje;
 11. za neopravljeno storitev se šteje, če "račun", priložen k FedExovi številki računa v času odpreme ni izkazoval dobro kreditno sposobnost in je bil paket zadržan, dokler se ni zagotovil drug način plačila. V tej določbi, "dobra kreditna sposobnost" pomeni, da (1) se plačila na FedExov račun izvajajo sproti, da (2) FedExov  račun nima statusa "izključno gotovina" in da (3) za FedExove poslovne račune stanje na računu ne presega odobrenega limita, ki ga je določila družba FedEx;
 12. ta garancija za vračilo denarja ne velja za nedostavljive ali vrnjene pošiljke tudi ne za katero koli pošiljko z nevarnim blagom ali suhim ledom;
 13. garancija za vračilo denarja ne velja za zamude pri dostavi, kadar se upošteva usmeritev družbe FedEx glede plačila dajatev in davkov pred carinjenjem ali ob dostavi;
 14. dobropisi za prevozne stroške se opravijo le na računu plačnika in tudi vračila se nakažejo le plačniku;
 15. dobropis ali vračilo po tej garanciji za vračilo denarja velja le za prevozne stroške za pošiljko, zaradi katerih je nastal dobropis;
 16. natančen čas zagotovljene dostave je mogoče pridobiti le preko Oddelka za podporo strankam in s predložitvijo naslednjih podatkov:
  1. blago, ki je predmet odpreme;
  2. datum odpreme pošiljke;
  3. natančna navedba namembnega kraja;
  4. teža pošiljke;
  5. vrednost pošiljke;
  Kateri koli prevozni čas, objavljen v FedEx Service Guide (storitvenem priročniku) ali drugje, ki je naveden s strani Oddelka za podporo strankam brez zgornjih petih zahtevanih dejstev, je le ocena in ne natančno opredeljen čas zagotovljene dostave. Evidenca družbe FedEx glede navedenih časov dostave predstavlja končni dokaz o takšnih navedbah;
 17. ta garancija za vračilo denarja za pošiljke, ki so namenjene v območja naših razširjenih storitev, velja le za tisti del prevoza, ki ga neposredno zagotavlja družba FedEx;
 18. praznik na lokaciji prevzema in/ ali na namembnem kraju vpliva na prevozne čase družbe FedEx. Dostave, ki so običajno opravijo na praznik, se prerazporedijo za dostavo naslednji delovni dan. Čas zagotovljene dostave se podaljša za čas, ki je enak dolžini praznika;
 19. Za storitev FedEx International Next Flight, se lahko naveden čas zagotovljene dostave spremeni iz več razlogov - vključujoč vendar ne omejeno na naslednje: zamude pri letih ali odpovedi letov zaradi kontrole zračnega prometa, vremena ali tehničnih težav. Če se čas zagotovljene dostave spremeni, velja garancija za vračilo denarja le za zadnji navedeni čas zagotovljene dostave.
 20. To jamstvo vračila denarja ne velja za pošiljke, zlasti pošiljke med podjetjem in končnim potrošnikom, za katere je prejemnik podjetju FedEx dal posebna navodila glede dostave v skladu s točko 14.10.

17.2 Za izbirno možnost storitve FedEx Europe First, bo družba FedEx na zahtevo vrnila ali po lastni izbiri (kar izvede družba FedEx po lastni presoji) izdala dobropis k veljavnemu računu:
  i) za FedEx Europe First Delivery nadomestilo, ki bremeni pošiljatelja, vendar brez prevoznih stroškov, če se prvi poskus dostave pošiljke izvede v 60 sekundah ali več po veljavnem času zagotovljene dostave za izbirno možnost FedEx Europe First ter

 ii) za prevozne stroške, ki so nastali pošiljatelju (poleg FedEx Europe First Delivery nadomestila), če se prvi poskus dostave pošiljke izvede v 60 sekundah ali več po veljavnem času zagotovljene dostave za FedEx International Priority brez FedEx Europe First izbirne možnosti storitve. Vse omejitve, določene v poglavju 17.1 enako veljajo za izbirno možnost storitve FedEx Europe First.

17.3 Če se pošiljatelj odloči oddati pošiljko bodisi pri FedEx Authorised Ship Centre (FedEx pooblaščenem centru za odpremo) ali v spletnem pomnilniku Drop Box družbe FedEx, začne čas zagotovljene dostave teči, ko pošiljko prevzame družba FedEx v FedEx Authorised Ship Centre ali FedEx Drop Box, kadar je to potrebno. Podrobnosti o veljavnih občasnih časovnih prekinitvah poslovanja oz. obdelave podatkov so določene v FedEx Authorised Ship Centre ali FedEx Drop Box, kadar je to potrebno.

18. DEKLARIRANA VREDNOST IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

18.1 Razen če pošiljatelj vpiše višjo deklarirano vrednost za prevoz na (letalski) tovorni list ter plača zahtevano nadomestilo, je odgovornost družbe FedEx omejena na višjega izmed naslednjih zneskov: a) znesek, ki ga določa veljavna mednarodna pogodba ali lokalna zakonodaja;b) 22 EUR na kg;c) 100 USD na pošiljko.
 Za FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ter FedEx Standard Overnight pošiljke znotraj Avstrije, Belgije, Danske, Luksemburga, Nizozemske, Švice ter Združenih arabskih emiratov, se odgovornost družbe FedEx omeji na višjega izmed naslednjih zneskov: a) znesek, ki ga določa veljavna lokalna zakonodaja;  ali b) 10 EUR na kg; ali c) 100 USD na pošiljko, razen če pošiljatelj vpiše višjo deklarirano vrednost za prevoz na (letalski) tovorni list ter plača zahtevano nadomestilo.
 Za FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ter FedEx Standard Overnight Shipments znotraj Nemčije, se odgovornost družbe FedEx omeji na višjega izmed naslednjih zneskov a) 4 EUR na kg v skladu z nemškim trgovinskim zakonikom (HGB); ali b) 100 USD na pošiljko, razen če pošiljatelj vpiše višjo deklarirano vrednost za prevoz na (letalski) tovorni list ter plača zahtevano nadomestilo.

18.2 Družba FedEx ni odgovorna za tovor in ne nudi zavarovanja za vse nevarnosti, vendar lahko pošiljatelj plača dodatek za deklarirano vrednost za prevoz nad omejitvami, ki so določene v poglavju 18.1 zgoraj. Pošiljatelj naj pogleda cenike družbe FedEx, ki veljajo v času odpreme, ali pokliče družbo FedEx za pojasnitev dodatnih stroškov. Deklarirana vrednost za prevoz kakršnega koli paketa predstavlja največjo odgovornost, ki jo prevzame družba FedEx v zvezi s pošiljko, vključujoč vendar ne omejeno na kakršno koli izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo, če ne more zagotoviti informacij ali o pošiljki poda napačne informacije. Pošiljatelj sprejme tveganje za kakršno koli škodo, ki presega deklarirano vrednost za prevoz. Strankam svetujemo, da pokličejo svojega zavarovalniškega zastopnika ali posrednika za zavarovalno kritje. ČETUDI JE ZA PREVOZ DEKLARIRANA VIŠJA VREDNOST, ODGOVORNOST DRUŽBE FEDEX ZA IZGUBO ALI ŠKODO, POVZROČENO VSEBINI POŠILJKE, NE BO PRESEGALA DEJANSKE VREDNOSTI VSEBINE POŠILJKE. DRUŽBA FEDEX IMA PRAVICO ZAHTEVATI NEODVISEN DOKAZ  O VREDNOSTI VSEBINE POŠILJKE, ZA KATERO BIL VLOŽEN ZAHTEVEK.

18.3 Najvišja deklarirana vrednost za carinjenje in prevoz je omejena in se lahko razlikuje glede na lokacijo. Deklarirana vrednost za prevoz ne more presegati deklarirane vrednosti carinjenja. Največja deklarirana vrednost carinjenja in prevoza za vsebino FedEx Envelope ali FedEx Pak - neodvisno od destinacije - je 100 USD na pošiljko ali 9,07 USD na funt teže, katera koli vrednost je višja. Blago z vrednostjo (dejansko ali deklarirano), ki presega takšne zneske, se NE sme odpremiti v pakiranju FedEx Envelope ali FedEx Pak. Razen če družba FedEx ne določi drugače, je najvišja deklarirana vrednost za prevoz 50.000 USD na pošiljko;  razen za izbirno možnost FedEx International Priority Freight ter FedEx International Economy Freight, za kateri velja omejitev maksimalne deklarirane vrednosti za prevoz v višini 100.000 USD na pošiljko do večine destinacij. Pošiljatelj naj pregleda cenik družbe FedEx, ki velja v času odpreme ali pokliče družbo FedEx za pojasnilo o omejitvah deklariranih vrednosti.

18.4 Pošiljke, ki vsebujejo naslednje predmete izjemnih vrednosti so omejene z najvišjo deklarirano vrednostjo za prevoz v višini 1.000 USD na pošiljko ali 9,07 po funtu teže, katera koli je višja. Uvoz katerega koli teh predmetov lahko posamezne države prepovejo. Za gornjo omejitev velja nižja deklarirana vrednost za prevoz v določeno državo, če takšna omejitev sploh obstaja, za naslednje predmete:

 • umetniška dela, vključno z delom, ki je ustvarjeno ali izdelano za prodajo z uporabo veščin, umetniškega poznavanja ali s kreativnim talentom in je namenjeno za prodajo, razstavo ali zbiranje. To brez omejitev vključuje predmete (in njihove dele) kot npr. slike, risbe, vaze, tapiserije, tisk omejene serije, upodabljajoča umetnost, kipi, skulpture, zbirateljski predmeti, glasbeni inštrumenti narejeni po naročilu,  osebni ali podobni predmeti;
 • starine ali zbirateljski predmeti, ali kakršno koli blago, ki prikazuje stil ali modo prejšnjega obdobja, katerega preteklost, starost ali redkost prispeva k njegovi vrednosti. Ti predmeti vključujejo, vendar niso omejeni: pohištvo, namizni pribor, porcelan, keramiko in steklene posode. Zbirateljski predmeti so lahko sodobni ali iz prejšnjih obdobji;
 • filmi, fotografski posnetki (vključno z fotografskimi negativi), fotografski kromi in fotografski diapozitivi;
 • katero koli blago, ki je po naravi posebej občutljiv na poškodbe ali katerega tržna vrednost je posebej spremenljiva in težko določljiva;
 • steklovina, vključno, vendar ne omejeno na: znake, ogledala, keramiko, porcelan, kristalne kozarce, okvirjeno steklo in drugo blago s posebej krhkimi lastnostmi;
 • plazma ekrani;
 • nakit, vključno, vendar ne omejeno na: bižuterijo, ročne ure, in njihove dele, vgrajeni dragulji ali kamni (dragi ali poldragi, brušeni ali nebrušeni), industrijski diamanti in nakit narejen iz žlahtnih kovin;
 • žlahtne kovine, vključno, vendar ne omejeno na: zlato ali srebro, surovo srebro ali srebrn prah, oborina ali platina (razen kot sestavni del električni strojev);
 • krzna, vključno, vendar ne omejeno na: krznena oblačila, krzneno obšita oblačila in neustrojena koža;
 • delnice, obveznice, denarna pisma ali denarni ustrezniki, vključno, vendar ne omejeno na: bone za hrano, znamke (ne zbirateljske), potovalni čeki, loterijski listki, denarna nakazila, darilne kartice in darilni boni, predplačniške telefonske kartice (izključujoč tiste, ki zahtevajo kodo za aktiviranje), obvezniški kuponi in prinosniške obveznice;
 • zbirateljski predmeti kot npr. kartice športnikov, spominki in spomina vredni predmeti (zbirateljski kovanci in znamke niso predmet odpreme. Glej poglavje: Predmeti, ki so nesprejemljivi za prevoz);
 • kitare in drugi glasbeni inštrumenti stari več kot 20 let, narejeni po meri ali osebni glasbeni inštrumenti.

Pošiljatelj odgovarja za natančno izpolnitev (letalskega) tovornega lista ali drugih odpremnih dokumentov, vključno z izpolnitvijo polja z navedbo deklarirane vrednosti. Po oddaji družba FedEx ne more upoštevati zahtev za spremembo podatkov o deklarirani vrednosti na (letalskem) tovornem listu.

18.5 Kadar pošiljatelj ni navedel deklarirane vrednosti za prevoz za vsak paket na (letalskem) tovornem listu, navedel pa je skupno deklarirano vrednost za vse pakete, se deklarirana vrednost za vsak paket izračuna tako, da se celotna deklarirana vrednosti deli s številom paketov na (letalskem) tovornem listu. V nobenem primeru ne sme deklarirana vrednost katerega koli paketa v pošiljki presegati deklarirano vrednost pošiljke.

18.6 Družba FedEx ne odgovarja za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo ali nedostavo nesprejemljivih pošiljk, vključno, vendar ne omejeno na denar ali valuto (glej poglavje 8: PREDMETI, KI SO NESPREJEMLJIVI ZA PREVOZ).

18.7 Kakršna koli deklaracija vrednosti, ki presega zgornje omejitve, ki jih dopušča družba FedEx, je nična in neveljavna. Sprejem v prevoz (ne glede na to ali je nenameren, nameren ali drugačen) katere koli pošiljke z deklarirano vrednostjo, ki presega zgornje dopuščene omejitve, ne pomeni odpovedi katerikoli določbi ali omejitvam v okviru teh Pogojev.

18.8 Če deklarirana vrednost za prevoz pošiljke presega dovoljene omejitve (glej poglavja 18.3. in 18.4.), se takšna vrednost zmanjša samodejno na dovoljeno raven za takšne vrste pošiljke.

18.9 Ne glede na deklarirane vrednosti za prevoz paketa, odgovornost družbe FedEx za izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo, nedostavo, napačne informacije, nezmožnost zagotavljanja podatkov ali napačno dostavo informacij, ne bo presegla stroška za popravilo pošiljke, njegove amortizirane vrednosti ali njegovih nadomestitvenih stroškov, ki je nižja.

19. NEPREVZETE OBVEZNOSTI

19.1 DRUŽBA FEDEX V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, NE GLEDE NA TO ALI JE NEPOSREDNA, NENAMERNA, POSEBNA ALI POSLEDIČNA, KI PRESEGA DEKLARIRANO VREDNOSTI POŠILJKE (V OMEJITVAH POGLAVJA 18) ALI V OKVIRU OMEJITVE ODGOVORNOSTI, DOLOČENE V VELJAVNI MEDNARODNI KONVENCIJI IN NJENIH DOPOLNITVAH, ALI ZA ODPREMO POŠILJK OD TOČNO DOLOČENIH LOKACIJ DO NJIH IN MED NJIMI  ZNOTRAJ ISTE DRŽAVE  IN PO VELJAVNI NACIONALNI ZAKONODAJI,  ČE  JE PREVLADUJOČA, NE GLEDE NA TO ALI JE DRUŽBA FEDEX VEDELA ALI BI MORALA VEDETI, DA TAKŠNA ŠKODA LAHKO NASTANE , VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA IZGUBO DOHODKA ALI DOBIČKA.

19.2 DRUŽBA FEDEX V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA POSEBNO, NENAMERNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO IZGUBO ALI ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA IZGUBO DOHODKA ALI DOBIČKA.

19.3 Družba FedEx ne odgovarja za izgubo ali zamudo v določenih okoliščinah, ki so navedene v poglavju 19.4. Izpostavljenost tveganju in nevarnost kakršne koli takšne izgube ali zamude prevzame pošiljatelj. Pošiljatelj naj se posvetuje z zavarovalniškim zastopnikom ali posrednikom, če si želi zagotoviti zavarovalno kritje. DRUŽBA FEDEX NE ZAGOTAVLJA ZAVAROVALNEGA KRITJA.

19.4 Družba FedEx ne odgovarja in tudi ne zagotavlja kakršnekoli popravke, povračila ali dobropisa, ki nastane zaradi izgube, škode, zamude, napačne dostave, neuspele dostave, napačnega obvestila ali nezmožnosti predložitve podatkov, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli takšno izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo, neuspelo dostavo, napačno obvestilo ali nezmožnost predložitve podatkov, ki so posledica:

 1. storitve, neplačila ali opustitve pošiljatelja, prejemnika ali katere koli druge osebe, ki želijo odposlati pošiljko;
 2. narave pošiljke ali kakršne koli napake, lastnosti ali neločljivo povezane pomanjkljivosti pošiljke;
 3. kršitve katerih koli pogojev, navedenih na (letalskem) tovornem listu ali v teh Pogojih, tarifah ali drugih pogojih, ki veljajo za pošiljko, vključno, vendar ne omejeno na nepravilno deklaracijo tovora, nepravilno ali neustrezno pakiranje, zaščito, označbo ali naslavljanje pošiljk;
 4. kakršnih koli primerov zunaj nadzora družbe FedEx, vključno, vendar ne omejeno na: nevarnosti iz zraka, državne sovražnike, javne oblasti, ki ravnajo z jasnimi in dejanskimi pristojnostmi, dejanja ali opustitve carinskih uradnikov, izgrede, stavke ali druge lokalne spore, družbene nemire, nevarnosti v primeru vojnega stanja ali vremenskih neprilik, nacionalne, mednarodne ali lokalne prekinitve v prevoznem sistemu v zraku in na tleh, kazniva dejanja katere koli fizične ali pravne osebe, ki vključujejo dejanja terorizma, nenapovedanih  ali pričakovanih stavk (katere koli pravne osebe, vključno, vendar ne omejeno na druge prevoznike, prodajalce ali dobavitelje oz. ponudnike storitev), naravne nesreče, prekinitve ali nedelovanje komunikacij in računalniških sistemov (vključuno, vendar ne omejeno na sisteme družbe FedEx), fizične zamude ali pogoje, ki predstavljajo nevarnost osebju družbe FedEx;
 5. storitve ali opustitve katere koli osebe, razen družbe FedEx,  o upoštevanju ustnih ali pisnih navodil glede dostave s strani pošiljatelja, prejemnika ali oseb, ki zatrjujejo, da zastopajo pošiljatelja ali prejemnika;
 6. izgube ali škode na predmetih, ki jih pošiljatelj zapakira in zapečati v pakete, pod pogojem, da je pečat nepoškodovan v času dostave in ohrani svojo osnovno celovitost;
 7. kakršne koli zamude pri dostavi ali nesposobnost ali nezmožnost družbe FedEx, da pošiljke ne dostavi zaradi dejanja ali opustitev carine ali drugih regulatornih agencij;
 8. zamude pri dostavi zaradi upoštevanja usmeritev družbe FedEx o plačilu dajatev in davkov;
 9. nezmožnosti družbe FedEx, da zagotovi kopijo evidence o dostavi ali kopijo podpisa, pridobljenega ob dostavi;
 10. izbrisa podatkov, izgube ali nenadomestljivosti podatkov, zapisanih na magnetnem traku, datotekah ali drugih nosilcev podatkov, izbris ali poškodovanje fotografskih posnetkov ali filmske glasbe zaradi osvetlitve filma;
 11. škode pri prevozu ali rokovanju s fluorescentnimi cevmi, neonskimi lučmi, neonskimi znaki, rentgenskimi cevmi, laserskimi cevmi, in žarnicami, kvarčnim kristalom, kvarčnimi svetilkami, steklenimi cevmi - podobne tistim, ki se uporabljajo za vzorce in steklene posode v laboratorijskih okoljih ali na drugih neločljivo povezanih lomljivih predmetih;
 12. če družba FedEx ne spoštuje označbene grafike glede (npr. označbe puščice "ZGORAJ", "TA DEL NAJ BO OBRNJEN GOR");
 13. pošiljateljeve ni odpremil blaga v embalaži, ki jo pred odpremo odobri družba FedEx, kjer je takšna predhodna odobritev priporočena ali zahtevana;
 14. nče družba FedEx ne obvesti pošiljatelja o kakršni koli zamudi, izgubi ali škodi ali o kakršni koli napaki v takšnem obvestilu;
 15. sproščenih pošiljk brez pridobitve podpisa, če je pooblastilo o sprostitvi dostave, ki ga je podpisal prejemnik, shranjeno v evidenci;
 16. če družbi FedEx, ni uspelo obvestiti pošiljatelja ali prejemnika o nepopolnem ali napačnem naslovu, nepravilni ali nepopolni dokumentaciji, neplačanih dajatvah in davkih, potrebnih za sprostitev pošiljke, ali nepopolnem ali napačnem naslovu carinskega posrednika;
 17. izgube ali poškodbe katerega koli paketa, za katerega družba FedEx nima označenega prejema;
 18. pošiljke s pomanjšanimi modeli – makete (vključno vendar ne omejeno na arhitekturne modele, hiše lutk, itd.);
 19. škode na aktovkah, prtljagi, vrečkah za oblačila, aluminijskih posodah, plastičnih posodah, ali drugih predmetih, katerih zunanji zaključni sloj je lahko poškodovan zaradi lepljivih nalepk, umazanije ali označbe, razen če so te spravljene v ustreznih, zaščitnih posodah za odpremo;
 20. škode, zamude ali izgube katere koli pošiljke s prepovedanim predmetom;
 21. škode, ki nastane, če pošiljatelj ni ustrezno zapakiral material in ga odposlal, ne da bi ga ustrezno zaščitil pred škodo; ustreznost se presoja skladno s smiselno opredelitvijo družbe FedEx; ta upošteva rokovanje, ki se običajno pričakuje od prevoznika, kakršna je družba FedEx;
 22. izgube katerih koli osebnih ali finančnih podatkov, vključno in ne omejeno na: številke socialnega zavarovanja, datumov rojstva, številk vozniškega dovoljenja, številk kreditnih in debetnih kartic in podatkov finančnih računov;
 23. če pošiljatelj ne izbriše vseh pošiljk, vnešenih v sistem samoizdaje računov družbe FedEx, v napravo za spletno pošiljanje ali v kateri koli drugi elektronski način odpremljanja, ki se uporablja za odpremo paketov, kadar pošiljka ni oddana družbi FedEx;
 24. zaradi uporabe nepopolne, nenatančne ali napačne številke računa družbe FedEx ali če ni bila zagotovljena veljavna FedExova številka računa z dobro kreditno sposobnostjo, skladno z navodili o izdajanju računov pri odpremni dokumentaciji;
 25. odpreme pokvarljivega blaga ali blaga, ki se lahko poškoduje z izpostavljenostjo toploti ali mrazu, vključno, vendar ne omejeno na pošiljanje kakršnih koli alkoholnih pijač, rastlin in rastlinskih snovi, tobačnih izdelkov, nojevih ali emujevih jajc ali živih gojenih vodnih živali (akvakultura);
 26. škode nastale na računalnikih, njihovih delih ali na kateri koli elektronski opremi, kadar se odpošlje v kateri koli drugi obliki embalaže, razen v:
  1. originalni embalaži proizvajalca, ki je nepoškodovana in ohranja dobro in nespremenjeno stanje;
  2. embalaža, skladna z usmeritvami družbe FedEx glede pakiranja, ki je dostopna na spletni strani fedex.com;
  3. embalaža družbe FedEx za prenosnike, za pošiljke s prenosniki;
  4. embalaža družbe FedEx za pakiranje malih elektronskih naprav, za pošiljke s prenosnimi telefoni, dlančniki, MP3 predvajalniki in podobnimi predmeti;
 27. Zagotavljanje pakiranja, svetovalnih storitev, pomoči ali usmeritev glede ustreznega pakiranja pošiljk s strani družbe FedEx ne pomeni prevzema nikakršne odgovornosti družbe FedEx, razen če je takšen nasvet, pomoč ali usmeritev pisno odobril oddelek FedEx Packaging Design and Development in v izjavi izrecno prevzema odgovornost v primeru poškodovanja pošiljke;
 28. Škode, ki jo izkazujejo indikatorji (pokazatelji) za šoke in tresljaje - shockwatch in tiltmeter ali instrumenti, ki zaznavajo spremembe temperature;
 29. Neupoštevanje obveze glede časa dostave za katero koli pošiljko z nepopolnim ali nepravilnim naslovom. (glej poglavje Nedostavljive pošiljke);
 30. Izguba ali poškodba pošiljk z alkoholom, razen če se uporabi potrjeno vrsto embalaže ali se predhodno, pred pošiljanjem pridobi odobritev oddelka FedEx Packaging Design and Development za takšno embalažo;
 31. Pošiljke z nevarnim blagom, ki jih pošiljatelj ni pravilno deklariral, vključno s pravilno dokumentacijo, označbami, nalepkami in embalažo. Družba FedEx ni dolžna plačati zahtevka za nedeklarirano ali skrito nevarno blago. Prav tako tu ne velja FedEx garancija za vračilo denarja;
 32. Družba FedEx ne odgovarja, če ne opravi katerokoli storitev ali izbirno možnost storitve, kjer evidenca družbe FedEx pokaže, da je storitve ali izbirno možnost storitve izbral pošiljatelj.

19.5 Razen v primeru naklepne storitve družbe FedEx, pošiljatelj odgovarja za kakršno koli škodo, ki je nastala družbi FedEx ali tretji osebi zaradi pošiljke. Pošiljatelj jamči in varuje družbo FedEx pred kakršnimi koli zahtevki tretjih oseb, predvsem prejemnika, za kakršno koli odgovornost, ki presega prevzeto odgovornost iz teh Pogojev.

19.6 Kakršno koli plačilo, ki ga izvede družba FedEx v skladu z zahtevkom pošiljatelja ali tretje osebe, se ne šteje za prevzem odgovornosti oz. obveznosti.

20. BREZ JAMSTEV

Družba FedEx ne daje nikakršnih jamstev, implicitno ali eksplicitno, razen če niso izrecno dogovorjene v teh pogojih.

21. ZAHTEVKI

21.1 Zahtevki zaradi nastale škode, zamude ali primanjkljaja (blaga)

Vse zahtevke zaradi škode (vidne ali skrite), zamude (vključno z zahtevki zaradi kvarjenja) ali pomanjkanja blaga, je potrebno prijaviti družbi FedEx v pisni obliki v 21 koledarskih dneh po dostavi pošiljke; v nasprotnem primeru ni mogoče vložiti kakršen koli odškodninski zahtevek proti družbi FedEx (glej tudi poglavje 17: GARANCIJA ZA VRAČILO DENARJA za časovno obdobje za zahtevo povračila ali dobropisa za transportne stroške iz naslova neizvedbe storitve). Če je prejemnik pošiljko sprejel brez pisnega obvestila o nastali škodi na povratnici, je dokaz prima facie (na prvi pogled), da je bila pošilja dostavljena v dobrem stanju. Družba FedEx bo obravnavala kakršen koli odškodninski zahtevek, vendar mora prejemnik družbi FedEx omogočiti pregled vsebine, originalnega kartona in pakiranja pošiljke.

Družba FedEx si pridržuje pravico pregledati poškodovane pošiljke v prostorih stranke oz. kupca, kot tudi pravico, da poškodovani paket pregleda v prostorih družbe FedEx.

Družbi FedEx je potrebno omogočiti pregled vseh originalnih kartonov za odpremo, pakiranje in vsebine ter jih zadržati do zaključka obravnave predmetnega zahtevka.

21.2 Drugi zahtevki (izguba, neuspela dostava, napačna dostava, itd)

Vse druge zahtevke, vključno, vendar ne omejeno na zahtevke za izgubo, neuspelo dostavo ali napačno dostavo, je potrebno predložiti družbi FedEx v devetih mesecih od dodelitve paketa družbi Fedex.

21.3 Vložitev zahtevka in časovna omejitev

Najkasneje v devetih mesecih po tem, ko je paket predan družbi FedEx, se pošiljka zabeleži  z vsemi pomembnimi podatki o pošiljki družbi FedEx. Družba FedEx ni dolžna obravnavati kakršen koli zahtevek, če še niso plačani vsi stroški; znesek zahtevka se ne sme odšteti od teh stroškov. Pravica do odškodnine proti družbi FedEx preneha, razen če se vloži tožbeni zahtevek v dveh (2) letih od datuma dostave (v primeru škode) ali od datuma, do katerega bi morala biti pošiljka dostavljena (v primeru izgube, neuspele dostave, napačne dostave ali zamude pri dostavi).

Dogovorjen datum dostave za namene izračuna roka je dan po datumu odpreme. Zakonsko ali pogodbeno dogovorjene določbe o zastaralnem roku prevladajo nad to določbo.

V zvezi s pošiljko je mogoče vložiti le en zahtevek. Po plačilu zahtevka ni mogoče  izterjati ali zahtevati dodatno odškodnino za to pošiljko.

22. DOPLAČILA

Družba FedEx si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila odmeri dodatek za gorivo ter druga doplačila za pošiljke. Trajanje in znesek določi po lastni presoji družbe FedEx. Ko pošiljatelj preda svojo pošiljko družbi FedEx, soglaša, da bo poravnal doplačila, ki veljajo v času naročila ali v času prevzema. Takšna doplačila določi družba FedEx izključno po svoji presoji. Podrobnosti o veljavnih doplačilih so dostopne na spletni strani www.fedex.com.

23. NEODPOVED PRAVICI

Če družba FedEx ne more in kakršnihkoli razlogov uveljaviti ali uporabiti določbo teh Pogojev, to ne pomeni, da se odpoveduje takšni določbi in tudi sicer ne omejuje pravice družbe FedEx, da takšno določbo uveljavi.

24. OBVEZNOST UPORABE ZAKONODAJE

Ti pogoji pa ne izključujejo kakršne koli odgovornosti, če je ta prepovedana z zakonom.
Če katera koli določba, ki jo vsebujejo ali se nanjo sklicujejo ti Pogoji, nasprotuje kateri koli veljavni mednarodni pogodbi, lokalni zakonodaji, vladnim predpisom, navodilom ali zahtevam, se takšna določba omeji do največje dovoljene meje. V takšni omejeni obliki ohrani veljavnost kot del pogodbe med družbo FedEx in pošiljateljem. Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe ne vpliva na druge dele teh Pogojev.

25. MEDIACIJA

Belgijska zakonodaja dopušča uporabnikom poštnih storitev, da zahtevajo posredovanje ombudsmana (varuha) za poštno dejavnost (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), pod pogojem, da je uporabnik predhodno podal svojo pritožbo družbi FedEx. Takšno posredovanje ne sme kršiti določb teh Pogojev.

26. VARSTVO PODATKOV

26.1 Družba FedEx zagotavlja:

 1. upoštevala bo vse obvezno-veljavne zakone, predpise in pravila glede varstva podatkov ali zasebnosti osebnih podatkov, ki jih potrebuje zaradi  odpreme.
 2. ohranjala bo ustrezne varnostne sisteme o podatkih, ki jih hrani in bo tako preprečila nezakonit in nepooblaščen dostop ali uporabo podatkov ter nenamerno izgubo ali uničenje oziroma poškodbo takšnih podatkov. 
 3. osebne podatke bo obdelala le do te mere , da pošiljko odpremi
 4. podatke bo hranila le tako dolgo, kot je to smiselno potrebno.

26.2 S predložitvijo kakršnih koli osebnih podatkov družbi FedEx, odpremnik soglaša, da jih sme družba FedEx uporabljati za svoje namene (ali namene njenih pooblaščencev ali podizvajalcev), ki opravljajo svoje obveznosti skladno s predmetnim (letalskim) tovornim listom in Pogoji. Odpremnik tudi soglaša, da družba FedEx odpremne podatke, vključujoč osebne podatke, deli s carinsko upravo, če je to potrebno za carinjenje. Takšne podatke lahko carinska uprava zabeleži in uporabi ob carinjenju, za varnost in zaščito, kot to zahteva carinski postopek. Odpremnik tudi soglaša, da družba FedEx deli te podatke s korporacijo FedEx, njenimi hčerinskimi družbami in podružnicami in potrjuje, da isto velja za družbo FedEx glede razkrivanja osebnih podatkov konsignatarja.

26.3 V zvezi z morebitnimi podatki, ki jih zagotovi pošiljatelj in ki zadevajo prejemnika ali tretjo stranko v zvezi s pošiljko, pošiljatelj jamči, da je upošteval vse veljavne zakone o varstvu podatkov in pridobil vsa potrebna soglasja in dovoljenja za posredovanje takšnih podatkov podjetju FedEx in za Fedexovo obdelavo teh podatkov za izvedbo pošiljanja. Če je pošiljatelj zagotovil podatke, ki zadevajo prejemnika ali tretjo stranko v zvezi s pošiljko, pošiljatelj jamči, zagotavlja in se zavezuje, da je kot zastopnik v imenu podjetja FedEx upošteval vse veljavne zakone o varstvu podatkov in ustrezni osebi, na katero se nanašajo podatki, da je zagotovil vse informacije v zvezi z zbiranjem, prenosom in obdelavo takšnih podatkov, med drugim tudi:

 1. identiteto FedEx-a kot upravljavca podatkov;
 2. namene obdelave v zvezi z dostavo pošiljke;
 3. vrste podatkov, ki jih bo pošiljatelj posredoval podjetju FedEx;
 4. potrditev, da bodo podatki v zvezi z izvedbo pošiljanja, vključno z drugačnimi navodili za dostavo, prejetimi s strani prejemnika, posredovani podjetju FedEx in njegovim povezanim podjetjem, ki se nahajajo v in/ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora in Združenih držav Amerike;
 5. obvezno ali neobvezno naravo zagotavljanja podatkov in posledic v primeru zavrnitve zagotavljanja podatkov;
 6. pravice osebe, na katero se nanašajo podatki, da dostopa do podatkov in zahteva popravek netočnih podatkov ali nasprotuje njihovi obdelavi za zakonite namene, in kontaktne podatke, ki jih je mogoče uporabiti za uveljavljanje takšnih pravic.

Pošiljatelj bo podjetju FedEx poravnal škodo v zvezi z vsemi stroški, zahtevki, poškodbami in izdatki, ki jih utrpi oz. ima podjetje FedEx v zvezi z pošiljateljevim neupoštevanjem pogoja iz točke 26.3.

26.4 Za potrebe pošiljanja/odpreme lahko družba FedEx uporabi storitve podizvajalcev ali pooblaščencev. Ti podatki se jim posredujejo izključno zaradi opravljanja storitev v zvezi s takšno pošiljko ter v skladu s temi Pogoji.

26.5 Federal Express Europe Inc, Federal Express Corporation ter FedEx Corporation so družbe, ki so registrirane v Združenih državah Amerike s poslovalnicami po celem svetu. Pri odpremi pošiljke se osebni podatki o odpremnikih in konsignatarjih posredujejo v Združene države Amerike in druge države zunaj Evropskega gospodarskega prostora, ki imajo lahko različne ravni zaščite osebnih podatkov. S posredovanjem pošiljke in podpisom (letalskega) tovornega lista odpremnik soglaša s prenosom takšnih osebnih podatkov tem državam.