ทำงานที่ FedEx

 • ทำงานที่ FedEx

 • บริการระหว่างประเทศและโซลูชั่น
 • ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx
 • เตรียมเอกสารการจัดส่งพัสดุ
 • การบรรจุหีบห่อ

เลือกคนที่เหมาะสม

FedEx มองหาบุคลากรมากความสามารถที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และเคารพเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเหมือนกันกับเรา

ในฐานะบริษัทระดับโลก FedEx ปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพในความหลากหลายและตั้งใจที่จะพัฒนาพนักงานทุกคนเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาออกมา ฝ่ายบริหารเข้าใจดีว่า พนักงานที่ทุ่มเททำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ FedEx ประสบความสำเร็จต่อไป นี่คือหัวใจสำคัญของปรัชญา พนักงาน - บริการ - ผลกำไร

เติบโตไปพร้อมกับ FedEx

FedEx ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ พนักงานเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด FedEx เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการสร้างแผนงานที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสารเชิงบวกภายในองค์กรและพัฒนาความสามารถของพนักงาน พนักงานทุกคนต่างให้คำมั่นว่าจะทำให้ทุกประสบการณ์ของ FedEx โดดเด่นและมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับ FedEx แผนงานสำคัญสำหรับพนักงานได้แก่ …

 • นโยบายการเลื่อนตำแหน่งในองค์กร

  ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของพนักงานในบริษัท พนักงานจะได้รับสิทธิในการสมัคร การพิจารณา และการคัดเลือกให้เข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ก่อนบุคคลภายนอก นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับหลักการ P-S-P ของบริษัทด้วย
 • กระบวนการเปิดประตูต้อนรับ - เปิดโอกาสให้พนักงานได้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อแบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็น และผลตอบกลับให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาต่อไป

 • ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ช่วยรับประกันว่าบริษัทจะจัดการคำร้องเรียนของพนักงานอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม

 • สำรวจ-แสดงความคิดเห็น-ดำเนินการ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหาร

 • ระบบเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพและพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใด

 • โครงการมอบทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพใน FedEx

โครงการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารหรือ AiM (Advance into Management) เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและเติบโตในตำแหน่งบริหารโดยใช้กระบวนการที่เน้นแนวคิดและทักษะสำหรับผู้นำ/ผู้บริหาร