เหตุขัดข้องในการให้บริการ

สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม อาจทำให้เกิดการขัดข้องในการจัดส่งพัสดุของ FedEx และการดำเนินการห่วงโซ่อุปทานของคุณได้ ไม่ว่าในเวลาใด ที่ใด และโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เมื่อเกิดการขัดจังหวะขึ้น เราจะแจ้งข้อมูลล่าสุดในหน้านี้เพื่อให้คุณทราบถึงเหตุขัดข้องในการให้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้น

  • ประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับการกระทบการให้บริการการจัดส่ง

สมัครเพื่อรับอีเมล์จาก FedEx