ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  • FedEx อัตราค่าบริการ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการของ FedEx Express® จะได้รับการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยอิงตามราคาซื้อขายทันทีของ U.S. Gulf Coast (USGC) ที่เผยแพร่ทุกสัปดาห์สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าด ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมนี้จะบังคับใช้กับบริการ FedEx Express® ทั้งหมด ยกเว้นบริการ FedEx International Express Freight® (IXF) และบริการ FedEx International จากสนามบินถึงสนามบิน (ATA)

ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับพัสดุที่จัดส่งแต่ละครั้งจะได้รับการประเมินค่าบริการขนส่งสุทธิและค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังต่อไปนี้ คือ

- ค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทาง (Broker Select)
- ค่าบริการนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุ (ODA)
- ค่าบริการนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ (OPA)
- ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการนำส่งพัสดุถึงที่พักอาศัย (RESI)
- ค่าบริการนำส่งพัสดุวันเสาร์ (SDL) และ
- ค่าบริการไปรับพัสดุวันเสาร์ (SPU)ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมปัจจุบัน

 

วันที่มีผลบังคับใช้
ค่าบริการเพิ่มเติม
สำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออก
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne*
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามทั่วโลก #
Feb 26, 2018 – Mar 4, 2018 14.50% 14.50% 14.50%
Feb 19, 2018 – Feb 25, 2018 15.00% 15.00% 15.00%


หมายเหตุ: มีความล่าช้าประมาณสองสัปดาห์ระหว่างดัชนีราคาน้ำมันและค่าบริการเชื้อเพลิง FedEx อาจใช้เวลาล่าช้านานกว่าเมื่อราคาน้ำมันที่โพสต์ใน eia.gov มีความล่าช้า

* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามข้อกำหนดและเงื่อนไข


FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับพัสดุที่จัดส่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนเงินและระยะเวลาของค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การมอบหมายให้ FedEx เป็นผู้จัดส่งพัสดุของคุณเท่ากับว่าคุณยินยอมที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่กำหนดโดย FedEx แล้ว


  • ตารางค่าบริการเชื้อเพลิง FedEx Express

ดัชนี FedEx Matrix US Gulf Coast (ดอลลาร์/แกลลอน)
ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออกในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ
ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุแบบ ImportOne* ในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ
ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามทั่วโลก# ในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ
มากกว่าหรือเท่ากับ
น้อยกว่า
0 0.43
0.00%
0.00%
0.00%
0.43 0.47
0.50%
0.50%
0.50%
0.47 0.51
1.00%
1.00%
1.00%
0.51 0.55
1.50%
1.50%
1.50%
0.55 0.59
2.00%
2.00%
2.00%
0.59 0.63
2.50%
2.50%
2.50%
0.63 0.67
3.00%
3.00%
3.00%
0.67 0.71
3.50%
3.50%
3.50%
0.71 0.75
4.00%
4.00%
4.00%
0.75 0.79
4.50%
4.50%
4.50%
0.79 0.83
5.00%
5.00%
5.00%
0.83 0.87
5.50%
5.50%
5.50%
0.87 0.91
6.00%
6.00%
6.00%
0.91 0.95
6.50%
6.50%
6.50%
0.95 0.99
7.00%
7.00%
7.00%
0.99 1.03
7.50%
7.50%
7.50%
1.03 1.07
8.00%
8.00%
8.00%
1.07 1.11
8.50%
8.50%
8.50%
1.11 1.15
9.00%
9.00%
9.00%
1.15 1.19
9.50%
9.50%
9.50%
1.19 1.25
10.00%
10.00%
10.00%
1.25 1.31
10.50%
10.50%
10.50%
1.31 1.37
11.00%
11.00%
11.00%
1.37 1.43
11.50%
11.50%
11.50%
1.43 1.49
12.00%
12.00%
12.00%
1.49 1.55
12.50%
12.50%
12.50%
1.55 1.61
13.00%
13.00%
13.00%
1.61 1.67
13.50%
13.50%
13.50%
1.67 1.73
14.00%
14.00%
14.00%
1.73 1.79
14.50%
14.50%
14.50%
1.79 1.85
15.00%
15.00%
15.00%
1.85 1.91
15.50%
15.50%
15.50%
1.91 1.97
16.00%
16.00%
16.00%
1.97 2.03
16.50%
16.50%
16.50%
2.03 2.09
17.00%
17.00%
17.00%
2.09 2.15
17.50%
17.50%
17.50%
2.15 2.21
18.00%
18.00%
18.00%
2.21 2.27
18.50%
18.50%
18.50%
2.27 2.33
19.00%
19.00%
19.00%
2.33 2.39
19.50%
19.50%
19.50%
2.39 2.45
20.00%
20.00%
20.00%
2.45 2.51
20.50%
20.50%
20.50%
2.51 2.57
21.00%
21.00%
21.00%
2.57 2.63
21.50%
21.50%
21.50%
2.63 2.69
22.00%
22.00%
22.00%
2.69 2.75
22.50%
22.50%
22.50%
2.75 2.81
23.00%
23.00%
23.00%
2.81 2.87
23.50%
23.50%
23.50%
2.87 2.93
24.00%
24.00%
24.00%
2.93 2.99
24.50%
24.50%
24.50%
2.99 3.05
25.00%
25.00%
25.00%
3.05 3.11
25.50%
25.50%
25.50%
3.11 3.17
26.00%
26.00%
26.00%
3.17 3.23
26.50%
26.50%
26.50%
3.23 3.29
27.00%
27.00%
27.00%
3.29 3.35
27.50%
27.50%
27.50%
3.35 3.41
28.00%
28.00%
28.00%
3.41 3.47
28.50%
28.50%
28.50%
3.47 3.53
29.00%
29.00%
29.00%
3.53 3.59
29.50%
29.50%
29.50%
3.59 3.65
30.00%
30.00%
30.00%
3.65 3.71
30.50%
30.50%
30.50%
3.71 3.77
31.00%
31.00%
31.00%
3.77 3.83
31.50%
31.50%
31.50%
3.83 3.89
32.00%
32.00%
32.00%
3.89 3.95
32.50%
32.50%
32.50%
3.95 4.01
33.00%
33.00%
33.00%
4.01 4.07
33.50%
33.50%
33.50%
4.07 4.13
34.00%
34.00%
34.00%
4.13 4.19
34.50%
34.50%
34.50%

หมายเหตุ: มีความล่าช้าประมาณสองสัปดาห์ระหว่างดัชนีราคาน้ำมันและค่าบริการเชื้อเพลิง FedEx อาจใช้เวลาล่าช้านานกว่าเมื่อราคาน้ำมันที่โพสต์ใน eia.gov มีความล่าช้า

* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า  

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สาม

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไข หากราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแกลลอน จะมีการปรับปรุงข้อมูลในตารางข้างต้น 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมของ FedEx Express จะบังคับใช้ทุกวันจันทร์ และแสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการของ FedEx Express® จะได้รับการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยอิงตามราคาซื้อขายทันทีของ U.S. Gulf Coast (USGC) ที่เผยแพร่ทุกสัปดาห์สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าด โปรดดูดัชนี USGC สำหรับราคาซื้อขายทันทีของเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอน ราคาในดัชนีเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) และ FedEx ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลนี้

หมายเหตุ: การคลิกที่ลิงก์ดัชนีข้างต้นนี้จะเปิดไฟล์ PDF หรือเว็บไซต์ใหม่ภายนอกเว็บไซต์ fedex.com ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

  • ข้อมูลประวัติค่าบริการเชื้อเพลิง

วันที่มีผลบังคับใช้
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออก
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne*
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามทั่วโลก #
Feb 12, 2018 – Feb 18, 2018 16.50% 16.50% 16.50%
Feb 05, 2018 – Feb 11, 2018 16.50% 16.50% 16.50%
Jan 29, 2018 – Feb 04, 2018 16.00% 16.00% 16.00%
Jan 22, 2018 – Jan 28, 2018 16.00% 16.00% 16.00%
Jan 15, 2018 – Jan 21, 2018 16.00% 16.00% 16.00%
Jan 08, 2018 – Jan 14, 2018 15.50% 15.50% 15.50%


* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สาม

ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลภายนอก