ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  • FedEx อัตราค่าบริการ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการ FedEx Express จะได้รับการปรับในแต่ละเดือนและเป็นไปตามจำนวนเฉลี่ยแบบปัดเศษของราคาซื้อขายทันทีตาม U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอนเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับบริการ FedEx Express® ทั้งหมดยกเว้นบริการ FedEx International Express Freight® (IXF) และบริการ FedEx International จากสนามบินถึงสนามบิน (ATA)

ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับพัสดุที่จัดส่งแต่ละครั้งจะได้รับการประเมินค่าบริการขนส่งสุทธิและค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังต่อไปนี้ คือ

- ค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทาง (Broker Select)
- ค่าบริการนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุ (ODA)
- ค่าบริการนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ (OPA)
- ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการนำส่งพัสดุถึงที่พักอาศัย (RESI)
- ค่าบริการนำส่งพัสดุวันเสาร์ (SDL) และ
- ค่าบริการไปรับพัสดุวันเสาร์ (SPU)ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมปัจจุบัน

 

วันที่มีผลบังคับใช้
ค่าบริการเพิ่มเติม
สำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออก
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลภายนอกทั่วโลก
Oct 02, 2017 – Nov 05, 2017 11.00% 11.00% 11.00%
Sep 04, 2017 – Oct 01, 2017 9.50% 9.50% 9.50%


* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อัตราค่าบริการเชื้อเพลิงของ FedEx จะมีการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์แทนการประเมินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้แนวที่ใกล้เคียงกับค่าเชื้อเพลิงมากขึ้น สำหรับบัญชี FedEx สามารถคำนวณค่าบริการเชื้อเพลิงความถี่แบบรายสัปดาห์ได้แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ <ที่นี่>  ข้อกำหนดและเงื่อนไข


FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับพัสดุที่จัดส่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนเงินและระยะเวลาของค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การมอบหมายให้ FedEx เป็นผู้จัดส่งพัสดุของคุณเท่ากับว่าคุณยินยอมที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่กำหนดโดย FedEx แล้ว


  • ตารางค่าบริการเชื้อเพลิง FedEx Express

ดัชนี FedEx Matrix US Gulf Coast (ดอลลาร์/แกลลอน)
ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออกในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ
ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุแบบ ImportOne* ในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ
ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลภายนอกทั่วโลก# ในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2012)
มากกว่าหรือเท่ากับ
น้อยกว่า
0 0.59
0.00%
0.00%
0.00%
0.59 0.63
0.50%
0.50%
0.50%
0.63 0.67
1.00%
1.00%
1.00%
0.67 0.71
1.50%
1.50%
1.50%
0.71 0.75
2.00%
2.00%
2.00%
0.75 0.79
2.50%
2.50%
2.50%
0.79 0.83
3.00%
3.00%
3.00%
0.83 0.87
3.50%
3.50%
3.50%
0.87 0.91
4.00%
4.00%
4.00%
0.91 0.95
4.50%
4.50%
4.50%
0.95 0.99
5.00%
5.00%
5.00%
0.99 1.03
5.50%
5.50%
5.50%
1.03 1.07
6.00%
6.00%
6.00%
1.07 1.11
6.50%
6.50%
6.50%
1.11 1.15
7.00%
7.00%
7.00%
1.15 1.19
7.50%
7.50%
7.50%
1.19 1.25
8.00%
8.00%
8.00%
1.25 1.31
8.50%
8.50%
8.50%
1.31 1.37
9.00%
9.00%
9.00%
1.37 1.43
9.50%
9.50%
9.50%
1.43 1.49
10.00%
10.00%
10.00%
1.49 1.55
10.50%
10.50%
10.50%
1.55 1.61
11.00%
11.00%
11.00%
1.61 1.67
11.50%
11.50%
11.50%
1.67 1.73
12.00%
12.00%
12.00%
1.73 1.79
12.50%
12.50%
12.50%
1.79 1.85
13.00%
13.00%
13.00%
1.85 1.91
13.50%
13.50%
13.50%
1.91 1.97
14.00%
14.00%
14.00%
1.97 2.03
14.50%
14.50%
14.50%
2.03 2.09
15.00%
15.00%
15.00%
2.09 2.15
15.50%
15.50%
15.50%
2.15 2.21
16.00%
16.00%
16.00%
2.21 2.27
16.50%
16.50%
16.50%
2.27 2.33
17.00%
17.00%
17.00%
2.33 2.39
17.50%
17.50%
17.50%
2.39 2.45
18.00%
18.00%
18.00%
2.45 2.51
18.50%
18.50%
18.50%
2.51 2.57
19.00%
19.00%
19.00%
2.57 2.63
19.50%
19.50%
19.50%
2.63 2.69
20.00%
20.00%
20.00%
2.69 2.75
20.50%
20.50%
20.50%
2.75 2.81
21.00%
21.00%
21.00%
2.81 2.87
21.50%
21.50%
21.50%
2.87 2.93
22.00%
22.00%
22.00%
2.93 2.99
22.50%
22.50%
22.50%
2.99 3.05
23.00%
23.00%
23.00%
3.05 3.11
23.50%
23.50%
23.50%
3.11 3.17
24.00%
24.00%
24.00%
3.17 3.23
24.50%
24.50%
24.50%
3.23 3.29
25.00%
25.00%
25.00%
3.29 3.35
25.50%
25.50%
25.50%
3.35 3.41
26.00%
26.00%
26.00%
3.41 3.47
26.50%
26.50%
26.50%
3.47 3.53
27.00%
27.00%
27.00%
3.53 3.59
27.50%
27.50%
27.50%
3.59 3.65
28.00%
28.00%
28.00%
3.65 3.71
28.50%
28.50%
28.50%
3.71 3.77
29.00%
29.00%
29.00%
3.77 3.83
29.50%
29.50%
29.50%
3.83 3.89
30.00%
30.00%
30.00%
3.89 3.95
30.50%
30.50%
30.50%
3.95 4.01
31.00%
31.00%
31.00%
4.01 4.07
31.50%
31.50%
31.50%
4.07 4.13
32.00%
32.00%
32.00%
4.13 4.19
32.50%
32.50%
32.50%

* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า  

# สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุสำหรับบุคคลภายนอก


หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อัตราค่าบริการเชื้อเพลิงของ FedEx จะมีการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์แทนการประเมินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้แนวที่ใกล้เคียงกับค่าเชื้อเพลิงมากขึ้น สำหรับบัญชี FedEx สามารถคำนวณค่าบริการเชื้อเพลิงความถี่แบบรายสัปดาห์ได้แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ <ที่นี่>  

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไข หากราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแกลลอน จะมีการปรับปรุงข้อมูลในตารางข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมของ FedEx Express จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์แรกของแต่ละเดือน ค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวจะแสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับแต่ละเดือนจะพร้อมใช้งานได้ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการใช้บังคับค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าว

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการ FedEx Express จะได้รับการปรับในแต่ละเดือนและเป็นไปตามจำนวนเฉลี่ยแบบปัดเศษของราคาซื้อขายทันทีตาม U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอนเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ ดูดัชนี USGC สำหรับราคาซื้อขายทันทีของเชืื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอน ราคาในดัชนีเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) และ FedEx ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลนี้

หมายเหตุ: การคลิกที่ลิงก์ดัชนีข้างต้นนี้จะเปิดไฟล์ PDF หรือเว็บไซต์ใหม่ภายนอกเว็บไซต์ fedex.com ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่


  • ข้อมูลประวัติค่าบริการเชื้อเพลิง

วันที่มีผลบังคับใช้
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออก
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne*
ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลภายนอกทั่วโลก #
Aug 07, 2017 – Sep 03, 2017 8.50% 8.50% 8.50%
Jul 03, 2017 – Aug 06, 2017 9.50% 9.50% 9.50%
Jun 05, 2017 – Jul 02, 2017 10.50% 10.50% 10.50%


* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลภายนอกทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อัตราค่าบริการเชื้อเพลิงของ FedEx จะมีการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์แทนการประเมินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้แนวที่ใกล้เคียงกับค่าเชื้อเพลิงมากขึ้น สำหรับบัญชี FedEx สามารถคำนวณค่าบริการเชื้อเพลิงความถี่แบบรายสัปดาห์ได้แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ <ที่นี่>