ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  • FedEx อัตราค่าบริการ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการ FedEx Express จะได้รับการปรับในแต่ละเดือนและเป็นไปตามจำนวนเฉลี่ยแบบปัดเศษของราคาซื้อขายทันทีตาม U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอนเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับบริการ FedEx Express® ทั้งหมดยกเว้นบริการ FedEx International Express Freight® (IXF) และบริการ FedEx International จากสนามบินถึงสนามบิน (ATA)

ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับพัสดุที่จัดส่งแต่ละครั้งจะได้รับการประเมินค่าบริการขนส่งสุทธิและค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังต่อไปนี้ คือ

- ค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทาง (Broker Select)
- ค่าบริการนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุ (ODA)
- ค่าบริการนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ (OPA)
- ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการนำส่งพัสดุถึงที่พักอาศัย (RESI)
- ค่าบริการนำส่งพัสดุวันเสาร์ (SDL) และ
- ค่าบริการไปรับพัสดุวันเสาร์ (SPU)ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมปัจจุบัน

 


* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครอง ต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สาม

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข


FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับพัสดุที่จัดส่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนเงินและระยะเวลาของค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การมอบหมายให้ FedEx เป็นผู้จัดส่งพัสดุของคุณเท่ากับว่าคุณยินยอมที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่กำหนดโดย FedEx แล้ว


  • ตารางค่าบริการเชื้อเพลิง FedEx Express


* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า  

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สาม

 

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไข หากราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแกลลอน จะมีการปรับปรุงข้อมูลในตารางข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมของ FedEx Express จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์แรกของแต่ละเดือน ค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวจะแสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับแต่ละเดือนจะพร้อมใช้งานได้ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการใช้บังคับค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าว

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการ FedEx Express จะได้รับการปรับในแต่ละเดือนและเป็นไปตามจำนวนเฉลี่ยแบบปัดเศษของราคาซื้อขายทันทีตาม U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอนเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ ดูดัชนี USGC สำหรับราคาซื้อขายทันทีของเชืื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอน ราคาในดัชนีเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) และ FedEx ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลนี้

หมายเหตุ: การคลิกที่ลิงก์ดัชนีข้างต้นนี้จะเปิดไฟล์ PDF หรือเว็บไซต์ใหม่ภายนอกเว็บไซต์ fedex.com ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่


  • ข้อมูลประวัติค่าบริการเชื้อเพลิง


* สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนรับบริการ ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกแล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สาม