ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx

 • ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx

ใช้ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ในการจัดส่งบริการ Express Freight, สินค้าอันตราย, พัสดุประเภท Broker Select และพัสดุประเภท Letter of Credit ขณะกรอกข้อมูลในใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx กรุณาเขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนโดยกดให้หนักด้วยปากกาลูกลื่นและกรอกเป็นภาษาอังกฤษ

 • ข้อมูลผู้ส่งสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

1. ข้อมูลผู้ส่ง

เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชี FedEx ของคุณ


 

ข้อมูลอ้างอิงการเรียกเก็บเงินภายในของคุณ

เพื่อช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูลของคุณ ให้ใช้พื้นที่ที่สำรองไว้นี้สำหรับหมายเลขหรือรหัสการจัดส่งภายในของคุณ เราจะพิมพ์อักขระ 24 ตัวแรกในใบกำกับสินค้าของคุณ

 • ผู้รับสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

2. ผู้รับ

สำหรับการนำส่งที่น่าเชื่อถือ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

 • ข้อมูลพัสดุสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

3. ข้อมูลพัสดุที่จัดส่ง

คำอธิบายสินค้า: ต้องระบุเจาะจงและละเอียดถี่ถ้วน ระบุสินค้าแต่ละรายการแยกเป็นข้อๆ ใช้ใบกำกับสินค้าพาณิชย์สำหรับรายละเอียดคำอธิบายใดๆ ซึ่งระบุได้ไม่หมดในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

มูลค่ารวมสำหรับศุลกากร: ระบุราคาขายหรือมูลค่าตลาดราคากลาง (แม้ไม่ได้จำหน่ายหรือเพื่อจำหน่ายต่อ) ของสิ่งที่บรรจุอยู่ในรายการพัสดุที่คุณจัดส่ง มูลค่าดังกล่าวต้องสอดคล้องกับตัวเลขในใบกำกับสินค้าพาณิชย์ของคุณ

มูลค่าที่สำแดงรวมสำหรับการขนส่ง: ต้องไม่เกินจำนวนเงินมูลค่ารวมสำหรับศุลกากร

 • การบริการบรรจุหีบห่อด่วนสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

4a. บริการบรรจุภัณฑ์ด่วน

ระบุตัวเลือกบริการของคุณ หากไม่ได้ทำเครื่องหมายบริการใดไว้ เราจะส่งพัสดุที่คุณจัดส่งผ่านทาง FedEx International Priority

 • การบริการขนส่งด่วนสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

4b. บริการ Express Freight

ระบุตัวเลือกบริการของคุณที่นี่หากบรรจุภัณฑ์ของคุณมีน้ำหนักเกิน 150 ปอนด์/68 กก. ต้องจองระวางขนส่งพัสดุล่วงหน้า โดยเขียนหมายเลขการจองลงในพื้นที่ที่จัดไว้ให้

 • การบรรจุหีบห่อสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

5. การบรรจุหีบห่อ

ระบุตัวเลือกการบรรจุหีบห่อของคุณ

 • การจัดการพิเศษสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

6a. การดูแลจัดการเป็นพิเศษ

ทำเครื่องหมายถูกในกล่องที่เหมาะสมเพื่อเลือกบริการพิเศษที่ต้องการ ระบุว่าพัสดุที่คุณจัดส่งประกอบด้วยสินค้าอันตรายหรือน้ำแข็งแห้งหรือไม่โดยการทำเครื่องหมายถูกในกล่องที่เหมาะสม

 • การเลือกโบรกเกอร์สำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

6b. การเลือกตัวแทน

กรอกรายละเอียดหากคุณเลือกตัวแทนอื่นที่นอกเหนือจาก FedEx

 • การชำระเงินสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

7. การชำระเงิน

a. เรียกเก็บค่าบริการขนส่ง
เลือกวิธีการชำระเงินและระบุหมายเลขบัญชี FedEx Express หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่เหมาะสม หากผู้รับหรือบุคคลภายนอกละเลยที่จะชำระค่าบริการขนส่ง ผู้ส่งมีหน้าที่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว

b. เรียกเก็บค่าอากรและภาษี
การจัดส่งระหว่างประเทศใดๆ อาจมีค่าอากรและภาษีเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทาง
หากผู้ส่งไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ชำระค่าอากรและภาษีในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
ผู้รับจะเป็นผู้ชำระเงินโดยอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากผู้รับหรือบุคคลภายนอกที่ระบุโดยผู้ส่งให้เป็นเป็นผู้ชำระค่าอากรและภาษีละเลยที่จะชำระ
ผู้ส่งมีหน้าที่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว

 • ลายเซ็นที่ต้องใช้สำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx ประเทศไทย

8. ลายมือชื่อที่กำหนด

ในขั้นสุดท้าย ให้ลงลายมือชื่อในใบตราส่งสินค้าทางอากาศนั้น ดึงสำเนาของผู้ส่งออก แล้วใส่สำเนาชุดที่เหลือมากับพัสดุที่คุณจัดส่ง