ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx

  • ใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx

ใช้ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx สำหรับการจัดส่งบริการบรรจุภัณฑ์ด่วน โดยรวมถึง FedEx International Priority®, FedEx International Economy®* และ FedEx International First®*
ขณะกรอกข้อมูลในใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx กรุณาเขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนโดยกดให้หนักด้วยปากกาลูกลื่นและกรอกเป็นภาษาอังกฤษ

*ใช้ได้สำหรับปลายทางบางประเทศ/เขตปกครอง

  • ข้อมูลผู้ส่งสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

1. ข้อมูลผู้ส่ง

เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชี FedEx ของคุณ


 

ข้อมูลอ้างอิงการเรียกเก็บเงินภายในของคุณ

เพื่อช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูลของคุณ ให้ใช้พื้นที่ที่สำรองไว้นี้สำหรับหมายเลขหรือรหัสการจัดส่งภายในของคุณ เราจะพิมพ์อักขระ 24 ตัวแรกในใบกำกับสินค้าของคุณ

  • ผู้รับสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

2. ผู้รับ

สำหรับการนำส่งที่น่าเชื่อถือ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

  • ข้อมูลพัสดุสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

3. ข้อมูลพัสดุที่จัดส่ง

คำอธิบายสินค้า: ต้องระบุเจาะจงและละเอียดถี่ถ้วน ระบุสินค้าแต่ละรายการแยกเป็นข้อๆ ใช้ใบกำกับสินค้าพาณิชย์สำหรับรายละเอียดคำอธิบายใดๆ ซึ่งระบุได้ไม่หมดในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

มูลค่ารวมสำหรับศุลกากร: ระบุราคาขายหรือมูลค่าตลาดราคากลาง (แม้ไม่ได้จำหน่ายหรือเพื่อจำหน่ายต่อ) ของสิ่งที่บรรจุอยู่ใน
รายการพัสดุที่คุณจัดส่ง มูลค่าดังกล่าวต้องสอดคล้องกับตัวเลขในใบกำกับสินค้าพาณิชย์ของคุณ

มูลค่าที่สำแดงรวมสำหรับการขนส่ง: ต้องไม่เกินจำนวนเงิน "มูลค่ารวมสำหรับศุลกากร"

  • การบริการบรรจุหีบห่อด่วนสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

4. บริการบรรจุภัณฑ์ด่วน

ระบุตัวเลือกบริการของคุณ หากไม่ได้ทำเครื่องหมายบริการใดไว้ เราจะส่งพัสดุที่คุณจัดส่งผ่านทาง FedEx International Priority.

  • การบรรจุหีบห่อสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

5. การบรรจุหีบห่อ

ระบุตัวเลือกการบรรจุหีบห่อของคุณ

  • การจัดการพิเศษสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

6. การดูแลจัดการเป็นพิเศษ

ทำเครื่องหมายถูกในกล่องที่เหมาะสมเพื่อเลือกบริการพิเศษที่ต้องการ

  • การชำระเงินสำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

7. การชำระเงิน

a. เรียกเก็บค่าบริการขนส่ง
เลือกวิธีการชำระเงินและระบุหมายเลขบัญชี FedEx Express หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่เหมาะสม หากผู้รับหรือบุคคลภายนอก
ละเลยที่จะชำระค่าบริการขนส่ง ผู้ส่งมีหน้าที่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว

b. เรียกเก็บค่าอากรและภาษี
การจัดส่งระหว่างประเทศใดๆ อาจมีค่าอากรและภาษีเกิดขึ้นที่
ประเทศปลายทาง
หากผู้ส่งไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ชำระค่าอากรและภาษีในใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศ
ผู้รับจะเป็นผู้ชำระเงินโดยอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากผู้รับหรือบุคคลภายนอกที่ระบุโดยผู้ส่งให้เป็นเป็นผู้ชำระค่า
อากรและภาษีละเลยที่จะชำระ
ผู้ส่งมีหน้าที่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว

  • ลายเซ็นที่ต้องใช้สำหรับใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx ประเทศไทย

8. ลายมือชื่อที่กำหนด

ในขั้นสุดท้าย ให้ลงลายมือชื่อในใบตราส่งสินค้าทางอากาศนั้น ดึงสำเนาของผู้ส่งออก แล้วใส่สำเนาชุดที่เหลือมากับพัสดุที่คุณจัดส่ง