fedex.com Bruksvilkår

Bruksvilkår

Bruksvilkår

FedEx.com

FedEx.com

FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR REGULERER DIN BRUK AV FEDEX.COM, INKLUDERT FEDEX SHIP MANAGER® AT FEDEX.COM OG FEDEX SHIP MANAGER™ LITE (SAMMEN OMTALT SOM «SHIP MANAGER»), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER («GTM»), FEDEX® MOBILE OG FEDEX® BILLING ONLINE. NÅR DU VISER ELLER BRUKER DETTE NETTSTEDET, PÅ VEGNE AV DEG SELV OG ORGANISASJONEN DU REPRESENTERER (HERETTER KALT «DU» ELLER «DIN»), GODTAR DU ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT NEDENFOR.

FEDEX KAN NÅR SOM HELST GJØRE ENDRINGER ELLER MODIFIKASJONER I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE UTEN VARSEL, OG MED DIN PÅFØLGENDE VISNING ELLER BRUK AV FEDEX.COM GODTAR DU DISSE ENDRINGENE OG MODIFISERINGENE. DET FINNES EVENTUELT ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER PÅ FEDEX.COM SOM REGULERER DIN BRUK AV BESTEMTE FUNKSJONER, EGENSKAPER, INFORMASJON OG PROGRAMMER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ FEDEX.COM.


Seksjon 1. Definisjoner
 

Innhold: informasjon, grafikk, produkter, funksjoner, funksjonalitet, tjenester og koblinger på fedex.com, inkludert FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager og FedEx Billing Online.

FedEx Corporate Services, Incorporated, dets morselskap og morselskapets underselskaper.

Du: Deg og foretaket du representerer.


Seksjon 2. Bruk av fedex.com

Bruk av fedex.com er kun beregnet på aktuelle og potensielle FedEx-kunder, slik at de kan samhandle med FedEx. Det kan ikke brukes av andre personer eller virksomheter, eller til andre formål. Nærmere bestemt, alt som gjelder forsendelser, sporing, rangering, mottak av FedEx-fakturaer og remittering ved hjelp av elektronisk pengeoverførsel (EFT / Electronic Funds Transfer), leveringssted, identifisering og forberedelse av internasjonale dokumenter, beregning av skatter og avgifter, samt andre opplysninger og tjenester, kan kun brukes av aktuelle og potensielle FedEx-kunder for egne forsendelser. Med mindre noe annet er angitt i bruksvilkårene til en bestemt interaktiv funksjon på fedex.com, er bruk av fedex.com for å formidle informasjon eller forberede forsendelser for tredjepartssendere uttrykkelig forbudt. Bruk av automatiske oppringingsprogrammer eller andre forespørselsmetoder for å oppnå informasjon via fedex.com er strengt forbudt.FedEx tar ikke imot ideer, konsepter eller teknikker for nye tjenester og produkter via fedex.com. Hvis vi mottar denne typen informasjon, vil den ikke ansees som konfidensiell, og FedEx kan fritt bruke, formidle og utnytte slike opplysninger på den måten de vil.


Seksjon 3. fedex.com Registrering for pålogging via fedex.com

Du kan registrere deg på fedex.com for å få tilgang til interaktive funksjoner på fedex.com. fedex.com Pålogging via fedex.com gir deg tilgang til FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online,FedEx Mobile og andre nettbaserte tjenester. Tilgjengeligheten til disse tjenestene kan variere avhengig av land/område. FedEx vil eventuelt legge til flere funksjoner som kan brukes ved å logge på fedex.com, på et senere tidspunkt. I slike tilfeller vil ikke registrerte brukere være nødt til å registrere seg på nytt.

Ved å registrere deg for fedex.com godtar du at du må oppgi nøyaktige og oppdaterte opplysninger om deg selv når du blir bedt om det ved registrering for pålogging via fedex.com. Du godtar også at du må oppdatere nettprofilen din regelmessig for å garantere nøyaktige og oppdaterte opplysninger til enhver tid.

Enkelte av tjenestene på fedex.com er tilgjengelige for kunder i enkelte land/områder, men ikke i andre. Du godtar at du bare kan registrere deg for tjenester på fedex.com som er tilgjengelige på nettsiden til fedex.com i landet der du har opprettet FedEx-kontoen. Hvis for eksempel din FedEx-konto er basert i Norge, vil du være registrert for å bruke tjenestene på fedex.com/no og ikke for tjenester tilbudt på fedex.com/us.

Når du registrerer deg ved hjelp av registrering for pålogging via fedex.com, velger du bruker-ID og passord. Du har ansvaret for å holde disse påloggingsdetaljene konfidensielle, og du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres i med bruker-ID-en og passordet ditt. Du godtar å (a) umiddelbart varsle FedEx om eventuell uautorisert bruk av bruker-ID-en og passordet, og (b) garantere at du avslutter din økt på fedex.com hver gang du bruker nettstedet.


Seksjon 4. Endringer av fedex.com

Nettstedet fedex.com og dets innhold kan når som helst endres, slettes eller oppdateres uten varsel.


Seksjon 5. Avslutning av bruk

FedEx kan når som helst avvikle, suspendere eller endre fedex.com uten varsel, og FedEx kan blokkere, avslutte eller suspendere din og alle brukeres tilgang til fedex.com, uansett årsak, og etter eget skjønn, selv om de fortsetter å gi tilgang til andre.


Seksjon 6. Eierskap

FedEx.com og dets innhold er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og varemerker, samt av andre lover. © 1995-2012 FedEx. Med enerett. Ved å tillate tilgang til fedex.com overdrar FedEx ingen eierrettigheter i fedex.com eller for innholdet som vises på eller gjøres tilgjengelig via fedex.com, til andre. Kunder skal ikke kopiere, endre, oversette, overføre, distribuere, tilpasse, reprodusere, dekompilere, reversere eller demontere noen del av fedex.com eller dets innhold.


Seksjon 7. Garantifraskrivelse

FEDEX.COM OG DETS INNHOLD LEVERES «SOM DET ER». FEDEX OG DERES LISENSINNEHAVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT GARANTIANSVAR, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER, I FORBINDELSE MED DENNE TYPEN INNHOLD OG DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EFEDEX.COM OG DETS INNHOLD.

FEDEX FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED FEDEX.COM, SHIP MANAGER OG FUNKSJONEN TIL INTERNETT, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FEDEX GARANTERER IKKE AT SHIP MANAGER VIL DEKKE ALLE KUNDENS BEHOV ELLER AT PROGRAMMETS TJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTTE ELLER FEILFRIE, ELLER AT EVENTUELLE FEIL MED SHIP MANAGER VIL KORRIGERES. VIDERE KAN IKKE FEDEX KOMME MED NOEN GARANTIER ELLER FREMSTILLING ANGÅENDE KUNDENS BRUK AV SHIP MANAGER ELLER GLOBAL TRADE MANAGER, NÅR DET GJELDER KAPASITET, KORREKTHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON, FREMSTILLING ELLER RÅD GITT AV FEDEX ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT AV FEDEX SKAL UTGJØRE EN GARANTI.


Seksjon 8. Ansvarsbegrensning

BRUK AV FEDEX.COM OG DETS INNHOLD ER PÅ EGET ANSVAR. FEDEX SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER EN ANNEN PART FOR EVENTUELLE SKADER , ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER ANNET, UAVHENGIG AV LOVGIVNINGEN, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV FEIL I ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE FEDEX.COM OG DETS INNHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNINGSKRAV FOR TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGER, DATA ELLER SKADE PÅ EVENTUELLE DATASYSTEMER, SELV OM DU HAR INFORMERT FEDEX OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.


Seksjon 9. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare, kompensere og holde FedEx, deres morselskap og underselskaper, samt deres respektive styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter og representanter, skadesløse i sin helhet mot og for ethvert krav (i) som skyldes ditt brudd på noen av disse betingelsene og vilkårene, og for eventuelle aktiviteter du har foretatt i forbindelse med dette nettstedet.


Seksjon 10. FedEx tjenesteveiledning

Du finner betingelsene og vilkårene for bruk av FedEx-leveringstjenester og andre relaterte tjenester i den nyeste versjonen av FedEx Tjenesteveiledning, som er tilgjengelig etter forespørsel. Den nyeste versjonen av FedEx Tjenesteveiledning skal gjelde ved konflikttilfeller mellom enhver FedEx-levering eller relatert tjenesteinformasjon på fedex.com og leveringen eller den relaterte tjenesteinformasjonen i den nyeste versjonen av FedEx Tjenesteveiledning.


Seksjon 11. Koblinger til andre nettsteder

På nettstedet fedex.com finner du koblinger som tar deg til nettstedene til tredjeparter. Verken disse nettstedene eller selskapene de tilhører, kontrolleres av FedEx. FedEx gir ingen garantier når det gjelder informasjonen som formidles eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder, eller kvaliteten eller egnetheten til produktene eller tjenestene som tilbys av personer og virksomheter på slike nettsteder.

FedEx har ikke testet og gir ingen garantier når det gjelder riktigheten, ytelsen eller kvaliteten til eventuell programvare som finnes på slike nettsteder. Du bør undersøke og evaluere eventuelle risikoer ved tilgang til og bruk av eventuell programvare på Internett før du bruker den.


Seksjon 12. Personvernregler

FedEx Personvernregler styrer bruken av opplysninger innhentet fra deg via fedex.com.


Seksjon 13. Eksport

Du skal holdes eneansvarlig for å overholde alle lover og regler i USA og i andre land der du bruker fedex.com, når det gjelder tilgang, bruk, eksport, re-eksport og import av ethvert innhold som vises på eller er tilgjengelig via fedex.com. .

Du godtar og samtykker i at du ikke skal eksportere eller importere noe innhold til land der eksport og import er forbudt i henhold til amerikansk lov, at du ikke er en statsborger i et slikt land, at du ikke er en nektet part (Denied Party) på USAs Denied Persons List (liste over nektede personer), at du ikke er en Special Designated National (spesielt utpekt statsborger) på det amerikanske finansdepartementets liste over Specially Designated Nationals, og at innholdet ikke skal brukes ved design, utvikling eller produksjon av atomvåpen eller kjemiske eller biologiske våpen.


Seksjon 14. Gjeldende lovgivning og tilsidesettelse av bestemmelser.

Denne Avtalen og din bruk av fedex.com styres av og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i USA og staten Tennessee, ekskludert deres lovkonfliktbestemmelser. Hvis en kompetent domstol av en eller annen årsak etablerer at en bestemmelse i denne Avtalen, eller en del derav, er ugjennomførlig, skal den aktuelle bestemmelsen håndheves i den grad det er mulig.

Ethvert søksmål i forbindelse med fedex.com eller denne Avtalen skal reises innen ett år etter at erstatningskravet eller søksmålet ble lagt frem eller det vil utelukkes, og må henvises til en kompetent domstol innen Shelby County, Tennessee. Denne avtalen kan ikke endres eller modifiseres uten skriftlig tillatelse fra FedEx.


Seksjon 15. Befordringsvilkår

(i) Kunden samtykker i at innenlandsk og internasjonal transport som gjennomføres av FedEx, av enhver forsendelse som er gitt på oppdrag til FedEx via SHIP MANAGER, skal være i samsvar med vilkår, betingelser og ansvarsbegrensninger fastsatt i IKKE OMSETTELIGE luftfraktbrev (AWB), etiketter, manifester eller henteregistre (samlet kalt «Forsendelsesdokumentasjon»), og eventuelt også, etter behov, enhver transportavtale mellom Kunden og FedEx som gjelder en slik forsendelse og enhver gjeldende tariff, serviceveiledning eller standard fraktvilkår. Du kan be om å få tilsendt kopier av disse dokumentene, og de er inkludert i denne Avtalen som referanse. Dersom det er motstrid mellom forsendelsesdokumentasjonen og eventuelt dokument med virkning på daværende tidspunkt eller denne Avtalen, vil transportavtalen, tariffen, tjenesteveiledningen, standardvilkårene for frakt eller denne avtalen ha forrang, i nevnte prioriteringsrekkefølge. Hvis opprinnelsesstedet til en forsendelse er utenfor USA, er transportkontrakten med FedEx' datterselskap, filial eller uavhengige underleverandør som opprinnelig tar imot forsendelsen. Din bruk av Global Trade Manager skal ikke endre ditt ansvar for forberedelsen av og nøyaktigheten av forsendelsesdokumentasjonen, inkludert import- og eksportskjemaer.

(ii) Hvis Kunden bruker SHIP MANAGER til å behandle forsendelser gitt på oppdrag til FedEx for levering til steder utenfor USA eller utenfor opprinnelseslandet for forsendelsen, skal Kunden, på Kundens egen regning, sørge for at betingelsene og vilkårene for internasjonal befordring, som av og til leveres av FedEx (og som av og til kan endres eller modifiseres etter FedEx’ eget skjønn), inkluderes i Forsendelsesdokumentasjonen som instruert av FedEx, for alle slike internasjonale forsendelser. Kunden skal forsvare, kompensere og holde FedEx, deres styremedlemmer, direktører, ansatt og agenter, skadesløse i sin helhet mot og for eventuelle tap, skader, erstatningsansvar og andre kostnader og utgifter som følge av Kundens unnlatelse av å inkludere de internasjonale befordringsvilkårene i Forsendelsesdokumentasjonen for slike internasjonale forsendelser, inkludert, men ikke begrenset til erstatningskrav fra mottakeren av enhver forsendelse, og Kundens manglende evne til å følge FedEx’ instrukser når det gjelder å inkludere vilkårene på Forsendelsesdokumentasjonen for denne typen internasjonale forsendelser.

(iii) Trykt signatur. Kunden erkjenner at hvis SHIP MANAGER brukes til å behandle forsendelser til steder utenfor USA eller utenfor opprinnelseslandet for forsendelsen, så må Kunden angi navnet på personen som fyller ut Forsendelsesdokumentasjonen, som skal skrives ut i stedet for den manuelle signaturen på Forsendelsesdokumentasjonen. Det gjelder alle forsendelser som Kunden gir som oppdrag til FedEx ved hjelp av SHIP MANAGER. Kunden skal videre erkjenne at et slikt trykt navn skal være tilstrekkelig som Kundens signatur, og bekrefte at Kunden godtar FedEx’ vilkår og betingelser for befordring i henhold til den gjeldende transportavtalen, tariffen, serviceveiledningen, standardvilkårene eller Forsendelsesdokumentasjonen, som gjelder for forsendelsen og er godtatt av FedEx eller dets uavhengige kontraktør.

(iv) Dersom ikke noe annet fremstår, er utskipers adresse, som er angitt på forsiden av enhver forsendelsesdokumentasjon, utførelsesstedet og avgangsstedet og mottakers adresse på forsiden av Forsendelsesdokumentasjonen, er bestemmelsesstedet. Med mindre annet er angitt på forsiden til forsendelsesdokumentasjonen, er hovedtransportøren av alle forsendelser FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adressen til FedEx Ground is P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Seksjon 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx gir deg muligheten, via SHIP MANAGER, til å bruke FedEx ShipAlert hvis du vil sende en melding til mottakeren for å informere han/hun om forsendelsen. Denne funksjonen er gratis. FedEx kan når som helst endre eller avslutte bruken av FedEx ShipAlert.

FedEx er ikke forpliktet til å betrakte meldingen som privat eller konfidensiell. Ved å bruke FedEx ShipAlert godtar du at FedEx kun leverer den tekniske funksjonaliteten, og at du er eneansvarlig for innholdet i meldingene dine. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for å overvåke eventuelle meldinger som du sender. FedEx kan imidlertid, etter eget skjønn, velge, men er ikke forpliktet til, å se på meldingene dine for å beskytte seg selv.

Ikke bruk FedEx ShipAlert til noe annet enn å formidle informasjon om forsendelsen. Du kan ikke bruke FedEx ShipAlert til å formidle provoserende, krenkende, uanstendig eller annen ulovlig informasjon, eller til å true, trakassere, misbruke eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter eller til å utføre handlinger som strider mot loven. Hvis FedEx ser eller hører om meldinger sendt via FedEx ShipAlert som bryter disse bestemmelsene, eller som kan skade FedEx, kan de iverksette nødvendige handlinger for å beskytte sine egne interesser, inkludert videreformidle eventuelle meldinger til myndighetene.

Du trenger ikke bruke FedEx ShipAlert for å sende en pakke via SHIP MANAGER. FedEx skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser, uansett årsak, i forbindelse med overføring, mottak eller mottaksbekreftelse av meldinger sendt fra eller til deg.


Seksjon 17. Adressebok

I henhold til vilkårene som er oppført her, vil adressene lagres i adresseboken såfremt du fortsetter å bruke SHIP MANAGER. Hvis du ikke bruker SHIP MANAGER over en periode på 6 måneder, vil FedEx slette adressene dine.

FedEx sletter imidlertid ikke kontoen din på SHIP MANAGER. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte FedEx på webmaster@fedex.com. Adresseboken er en gratis funksjon som tilbys av FedEx. Du bør ha en sikkerhetskopi av adressene dine, ettersom FedEx ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tap av adressene i denne adresseboken. FedEx kan når som helst endre eller avslutte denne funksjonen.


Seksjon 18. Prisanslag

Prisanslaget under Courtesy Rate Quote på FedEx Ship Manager, hvis det vises, kan være forskjellig fra de aktuelle kostnadene for forsendelsen. Forskjellene kan være forårsaket av faktisk vekt, dimensjoner og andre faktorer. Se gjeldende tjenesteveiledning for FedEx eller prislistene til FedEx hvis du vil vite mer om hvordan forsendelseskostnader beregnes.


Seksjon 19. H.M. Customs and Excise Forms (skjemaer fra det britiske Toll- og avgiftsdirektoratet)

H.M. Customs and Excise Forms (skjemaer fra det britiske Toll- og avgiftsdirektoratet) Customs and Excise Forms er underlagt Crown-opphavsrett og er reprodusert på Global Trade Manager på lisens fra Controller of Her Majesty's Stationery Office. Gjester på dette nettstedet kan reprodusere og bruke disse skjemaene, men de har ingen rett til å autorisere tredjeparter til å bruke dem.