ความช่วยเหลือด้านข้อมูลภาษี
บัญชีบริษัท:

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: หมายเลขประจำตัวเฉพาะของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาษี

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: ตัวอักษรหรืออักขระที่ได้จากการจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 15 หลัก  เมื่อท่านกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องกรอกตัวอักษร 2 ตัวแรกซึ่งเป็นรหัสประเทศเข้าไปด้วย

หมายเลขทะเบียนบริษัท: หมายเลขประจำตัวของบริษัทที่ได้รับจากทางการเมื่อทำการจดทะเบียนบริษัท

บัญชีส่วนบุคคล:

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:หมายเลขประจำตัวเฉพาะของแต่ละบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาษี

ปิด