Điều khoản & điều kiện

Nếu bật tính năng Face ID trong ứng dụng FedEx dành cho thiết bị di động, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ ai lưu mẫu khuôn mặt trên thiết bị của bạn đều có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của FedEx thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động này trên thiết bị của bạn. Nếu người khác lưu mẫu khuôn mặt trên thiết bị của bạn và bạn không muốn người đó truy cập và sử dụng các dịch vụ của FedEx thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động này trên thiết bị của bạn thì bạn không nên bật tính năng Face ID. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ thiết bị của mình. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với mọi giao dịch được thực hiện bằng tính năng Face ID trong ứng dụng FedEx dành cho thiết bị di động.

Các mẫu khuôn mặt chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. FedEx không kiểm soát, lưu trữ hay có quyền truy cập vào hồ sơ mẫu khuôn mặt lưu trên thiết bị của bạn. FedEx không thấy được hoặc có quyền truy cập vào hồ sơ mẫu khuôn mặt của bạn trong quá trình xác thực.

Nếu không hài lòng với các điều khoản & điều kiện này, bạn không nên bật tính năng Face ID trong ứng dụng FedEx dành cho thiết bị di động.