Giá cước, ngày/giờ và dịch vụ được hiển thị nghĩa là gì?


Kết quả hiển thị ngày/giờ giao hàng ước tính và giá cước ước tính cho từng dịch vụ sẵn có cho lô hàng của bạn. Kết quả được sắp xếp bắt đầu từ ngày/giờ giao hàng phục vụ đầu tiên. Bạn có thể sắp xếp kết quả theo Ngày hoặc Giá.