Màn hình chọn gói hàng


  • FedEx Envelope: Cho lô hàng nặng tối đa 0,5 kg.
  • FedEx Pak: Cho lô hàng nặng tối đa 2,5 kg.
  • FedEx® Small Box, FedEx® Medium Box, and FedEx® Tube: Cho lô hàng nặng tối đa 9,07 kg.
  • FedEx® Large Box: Cho lô hàng nặng tối đa 9,07 kg.

Để đảm bảo gói hàng đến nơi an toàn và không bị hư hại, vui lòng tuân theo các giới hạn trọng lượng ở trên. Trọng lượng vượt quá giới hạn có thể làm phát sinh phụ phí. Gói hàng quá đầy có thể làm phát sinh phụ phí hoặc bị tính giá lại.