Tôi không ở nhà khi FedEx giao gói hàng của tôi. Tôi có thể làm gì bây giờ?


Bạn có thể yêu cầu giữ gói hàng tại một địa điểm FedEx lân cận. Để yêu cầu giữ hàng tại địa điểm FedEx, hãy nhấp vào nút Giữ hàng tại địa điểm của FedEx trên trang chi tiết theo dõi và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nơi nhận hàng để xử lý.