Veotingimused

Veotingimused

Veotingimused


OLULINE TEADE

Veotingimused VÄLISTAVAD FedExi ning selle töötajate ja agentide VASTUTUSE saadetiste kadumise, kahjustumise ja viibimise puhul teatud olukordades ning PIIRAVAD VASTUTUST märgitud summade ulatuses juhul, kui ettevõte võtab vastutuse, mis juhul TULEB NÕUE ESITADA rangelt piiritletud aja jooksul. Saatja peab tingimusi hoolikalt lugema ja vajaduse korral enda huvide kaitsmiseks saadetise kindlustama.

Saadetistele kehtivad kohalikud tariifid ja saadetise vastuvõtnud FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja tingimused.

FedEx Expressi Euroopa veotingimused (kehtivad alates 1. juunist 2021)


1. Rakendamine.

1.1 Neid tingimusi kohaldatakse Euroopast tulevate, Euroopa riikide ja territooriumite vaheliste ning siseste saadetiste veole. Neid tingimusi ei kohaldata Prantsusmaa- ja Poola-sisestele saadetistele, mille kohta kehtivad eraldi riigisisesed kaubaveo tingimused. Mõnel turul võivad nende tingimuste asemel või lisaks nendele tingimustele kehtida ka kohalikud tingimused või postimäärused (mõlemal juhul on asjakohastes riikides ja territooriumidel kehtivad tingimused saadaval veebilehel fedex.com). Väljastpoolt Euroopat pärinevate saadetiste suhtes kehtivad kohalikud tariifid ning saadetise vastu võtnud FedExi sidusettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja tingimused. Tagastatavate saadetiste suhtes rakenduvad tingimused, mis kehtivad selles riigis või territooriumil, kust saadetis tagastatakse. Lisateavet mistahes FedExi teenuste osa kohta leiate lehelt fedex.com.

1.2 Saadetise rahvusvahelise õhuveo suhtes kohaldatakse vastavalt vajadusele Montreali konventsiooni või Varssavi konventsiooni. Saadetise rahvusvahelise autoveo suhtes kohaldatakse vastavalt vajadusele Rahvusvahelist kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR). Riigisiseselt (ühes riigis kindlaksmääratud asukohtade vahel) veetavate saadetiste suhtes kehtivad selle riigi seadused, need tingimused ja kõik kohaldatavad FedExi kohalikud veotingimused.

1.3 Kohalikul fedex.com veebilehel avaldatud nende tingimuste viimane veebiversioon on ülimuslik ja asendab tingimuste kõik varasemad või muud versioonid. Saadetise edastamisega FedExile nõustub saatja vastaval ajal kehtivate tingimustega. FedEx jätab omale õiguse neid tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta või täiendada.  

1.4 Vastuolu korral nende tingimuste ja mis tahes muu FedExi transiididokumentatsiooni, sealhulgas mis tahes FedExi õhutranspordi saatelehe, manifesti või saatemärgise tingimuste vahel on need tingimused ülimuslikud, kuivõrd need ei ole vastuolus kohaldatava(te) konventsiooni(de)ga või muude kohustuslikult kohaldatavate seaduste, sealhulgas kehtivate kohalike postieeskirjadega.

1.5 FedEx võib saadaolevaid teenuseid aeg-ajalt muuta või need peatada. Selline muutmine või peatamine kehtib pärast seda kuupäeva FedExi tarnitud saadetiste suhtes. Praeguste teenuste üksikasjad on saadaval aadressil fedex.com. 

1.6 Nendes tingimustes tehakse kõik FedExi otsused FedExi ainuisikulisel äranägemisel ja „kaasa arvatud” tähendab „kaasa arvatud, kuid mitte ainult”, kui pole sõnaselgelt teisiti öeldud.


2. Mõisted.

„Õhutranspordi saateleht” või „saateleht” tähendab mis tahes veodokumenti, lastideklaratsiooni, saatelehte, etiketti, templit, elektroonilist sisendit või muud sarnast, mida kasutatakse FedEx Expressi transpordisüsteemis saadetise liikumise algatamiseks. 

„Kõrvalteenused” on kõik teenused, mis ei ole transporditeenused.

„Jaesaadetised” tähendab saadetisi ärisaatja (tegutsevad professionaalsetel eesmärkidel) ja üksiku tarbija-saaja (kes tegutseb väljaspool oma ametialaseid eesmärke) vahelise äritehingu alusel.

„Tööpäev” on iga päev, mil ettevõtted on nende päritoluriigis, -territooriumil või -piirkonnas või sihtriigis või -piirkonnas äritegevuseks avatud. Tööpäevad ja pühad võivad erinevates riikides, territooriumitel või piirkondades erineda. Tarnekohustuste osas, mida see võib mõjutada, pöörduge FedExi poole.

„Äritarne” on tarnimine kaubandus- või äriruumidesse, välja arvatud (a) kodud või eramud, (b) asukohad, kus ettevõtet juhitakse kodust või elukoht, mille saatja on määranud eramuks, ja (c) jaesaadetised.

„Tasud” on transporditasud ja mis tahes muud tasud või lisatasud, mida on nende tingimuste kohaselt aeg-ajalt hinnatud või sisse nõutud, sealhulgas kütuse- ja muud lisatasud, kõrvalteenuste lisatasud, täiendavad tasud, veo deklareeritud väärtuse tasud, tagastustasud, spetsiaalsed käitlustasud, tollimaksud ja maksud, impordi ja ekspordi lisatasud ning muud FedExi mõistlikult tekkinud kulud seoses saadetise transpordiga. Üksikasjad muude tasude või lisatasude kohta leiate fedex.com veebilehelt.

„CMR” – 1956. aastal vastu võetud ja 1978. aastal muudetud Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon. 

„Tingimused” on need veebisaidil fedex.com aeg-ajalt ajakohastatavad veotingimused. 

„Konventsioonid” on ühiselt Varssavi konventsioon, Montreali konventsioon ja Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon.

„Veo deklareeritud väärtus" on väärtus, mille saatja on õhutranspordi saatelehel märkinud, kui see on kohaldatav, sätestades FedExi vastutuse saadetise maksimaalse summa osas, mille eest Saatja maksab nõutavat tasu.

„Tolli deklareeritud väärtus” on saadetise sisu müügihind või asenduskulu tolliprotseduuride otstarbel märkimiseks.

„Tarnekohustuse aeg” on FedExi teenuse avaldatud tarnekohustuse aeg ehk FedExi klienditeeninduse poolt selle saadetise jaoks määratud tarneaeg, mis võtab arvesse saadetavat kaupa, kuupäeva, täpset sihtkohta, kaalu ja saadetise väärtust.

Euroopa all mõistetakse ühiselt järgmisi riike: Albaania, Armeenia, Austria, Aserbaidžaan, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Malta, Moldova, Montenegro, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Ühendkuningriik ja Ukraina. 

„FedEx” või „FedEx Express” – Federal Express Corporation, selle tütarettevõtted, harud ja sidusettevõtted ning nende töötajad ja agendid (kohaldatavas ulatuses).

„FedExi kontonumber” või „FedExi konto” on FedExi kliendile väljastatud number, mis tagab konto tegevuse kokkuvõtte FedExi süsteemis ja arve nõuetekohase esitamise maksjale.

„Veos” on mistahes üheosaline, libisemis- või kaubaveoüksus, mille maksustatav kaal on vähemalt 68 kilogrammi (kilogrammi murdosa ümardatakse järgmise raskema kilogrammini) või pikem kui 274 sentimeetrit või suurem kui 330 sentimeetrit pluss ümbermõõt.   

„Lekke” tähendus on määratletud jaotises 7 (Saadetise ettevalmistamine).

„Montreali konventsioon” – 28. mail 1999. aastal vastu võetud Montreali konventsioon ja kõik järgnevad kohaldatavad protokollid. 

„Pakk” on mis tahes üksik pakk või ühik, mille saatja annab FedExile transpordi eesmärgil ja mille FedEx saatjalt vastu võtab.

„Keelatud esemed” on nende tingimustejaotises 10 (Keelatud esemed) nimetatud kaubad ja saadetise tüübid.

„Saaja” on füüsiline või juriidiline isik, kes on õhutranspordi saatelehel märgitud saadetise saajaks.

„Kojutarne” on koju või isiklikku elukohta tehtud tarne, mis hõlmab ka kodust aetavat äri, või tarne, mille korral saatja on tarneaadressiks märkinud koduse aadressi.

„Saatja” on füüsiline või juriidiline isik, kes on õhutranspordi saatelehel märgitud saadetise saatjaks.

„Teenuse ebaõnnestumine” on esmakordne saadetise kohaletoimetamise katse, mis toimub 60 sekundit või enam pärast kohaldatavat tarnekohustuse aega, kui nendes tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Mis tahes veebis või mujal avaldatud või FedExi klienditeeninduse poolt märgitud tarneaeg, mis põhineb saatja esitatud mittetäielikul teabel, on ainult hinnanguline ega ole määratud tarnekohustuse aeg. FedExi dokumendid seoses pakutud tarneaegadega moodustavad lõpliku tõendi mis tahes sellistest pakkumistest.

„Teenus” tähendab kõrvalteenused ja transporditeenused ühiselt. 

„Saadetis” on üks või enam pakki või veost, mis liigub (liiguvad) ühe õhutranspordi saatelehe kaudu.

„Transporditasud” on FedExi poolt vastavalt nendele tingimustele aeg-ajalt üle vaadatud saadetise liikumise hinnad, välja arvatud muud tasud või lisatasud, mida võidakse üle vaadata või nõuda, näiteks kütuse lisatasud, täiendavad kliirimisteenuse tasud, täiendavad tasud, veo deklareeritud väärtuse tasud, erikäitluse tasud, tollimaksud ja maksud, impordi ja ekspordi lisatasud ning muud lisatasud.

„Transporditeenused” on saadetise veoteenused, mida FedEx pakub ja osutab vastavalt FedEx Expressi õhutranspordi saatelehele, välja arvatud TNT saatelehed. Täielik teave selliste teenuste, sealhulgas toodete nimede, kättesaadavuse ja tarneaegade kohta on saadaval aadressil fedex.com või vastavalt vajadusele hinna- või transporditeenuste lepingus.   

"Unikaalsed esemed" on esemed, millele kehtivad täiendavad tingimused (vtjaotis 20.3 (Maksimaalne vastutus: veo deklareeritud väärtus)) nende olemuse tõttu, sealhulgas vääriskivid, väärismetallid, ehted, kaitsmata mööbel, klaas, portselan, kunstiesemed, antiikesemed, karusnahad, kollektsiooniesemed, muusikariistad, olulised dokumendid, sealhulgas passid, nutitelefonid, nutikellad, tahvelarvutid, sülearvutid, elektroonilised ekraanid, plasmaekraanid, filmid, lindid, kettad, mälukaardid või mis tahes muud andmed või pildid, mis on kaubakandjad. 

„Varssavi konventsioon” on 12. oktoobril 1929. aastal vastu võetud Varssavi konventsioon, mida on muudetud 28. septembri 1955. aasta Haagi protokolli ja kõigi järgnevate kohaldatavate protokollidega, samuti Guadalajara 18. septembril 1961. aastal vastu võetud Guadalajara konventsiooniga. 


3. Tasud.

Saadetise suhtes kohaldatavad transporditasud on sätestatud FedExi standardhindades veebisaidil fedex.com, või nagu on vastavas FedExi transporditeenuste lepingus sõnaselgelt kokku lepitud. FedExi hinnapakkumised on ainult hinnangulised, tuginedes saatja esitatud teabele. Lõplikud tasud ja teenused võivad erineda sõltuvalt tegelikult saadetud saadetisest ja nende tingimuste kohaldamisest. FedEx ei vastuta ega tee mingeid parandusi, tagasimakseid ega paku krediiti mis tahes vastuolude tõttu mis tahes tasu või teenuse pakkumises, mis tehti enne saadetise pakkumust ja maksjale arve esitamist. Rakendatud tasud on need tasud, mis kehtivad FedExi asjakohase transporditeenuste lepingu sõlmimise ajal ning FedExil on õigus aeg-ajalt ja ette teatamata kohandada fedex.com veebisaidil olevaid FedExi standardhindades sätestatud tasusid.


4. Kütus ja muud lisatasud.

FedEx jätab endale õiguse aeg-ajalt ja ette teatamata hinnata ning läbi vaadata oma kütuse lisatasusid ja muud fedex.com veebilehel sätestatud lisatasusid. Selliste muudatuste kestuse ja suuruse määrab FedEx. Saadetise edastamisega FedExile nõustub saatja maksma sel ajal kehtinud lisatasu(d). Praeguste lisatasude üksikasjad on saadaval aadressil fedex.com.


5. Arve kohandused ja mahukaal (mahuline kaal).

5.1 Mahukaalu hinnastamine rakendub kõikidele saadetistele saadetise põhiselt. Kui mahukaal ületab tegelikku kaalu, arvutatakse saadetise tasud mahukaalu alusel ning neile rakenduvad lisatasud. 

5.2 Mahukaal määratakse, korrutades paki pikkuse x kõrguse x laiuse (kõik sentimeetrites) ja jagades selle standardse mõõdu-jagajaga (DIM) või muu numbriga, mis kehtib selle saadetise FedExile üleandmise ajal, nagu on täpsustatud FedExi kodulehel fedex.com. 

5.3 FedEx võib auditeerida kõiki õhutranspordi saatelehti, kontrollimaks valitud transporditeenuse, saadetise/paki tegelikku või mahukaalu või saadetises olevate pakkide hulka. Kui valitud transporditeenus, tegelik või mahukaal või saadetiste arv on õhutranspordi saatelehel ebakorrektne, võib FedEx õhutranspordi saatelehel parandusi teha.

5.4 FedEx võib arvet korrigeerida ja ettevõttel on õigus küsida õhutranspordi saatelehel tehtud paranduste ja muudatuste tegemise eest spetsiaalset käitlustasu. Selliste paranduste või kohanduste tegemiseks kasutatud meetod(id) ja tasud on soovi korral saadaval.


6. Arveldamine

6.1 Transporditasude arved ja nendega seotud tasud makstakse üldiselt ilma kinnipidamise või tasaarvelduseta 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast. Teatud riikides võib kehtida erinev maksetähtaeg; üksikasjad on nõudmisel saadaval. Arved tollimaksude, maksude ja muude nendega seotud tasude eest tasutakse kättesaamisel. Vaatamata sellele jätab FedEx endale õiguse nõuda mis tahes tasude eest ettemaksu. 

6.2 Kui see on seadusega lubatud, võib FedEx tavapäraselt elektroonilisi arveid esitada, kui maksja ei nõua sõnaselgelt teisiti. 

6.3 FedEx jätab endale õiguse rakendada makseid esmalt vanimatele arvetele kõigil juhtudel, mil ei kasutata eelistatud rahaülekande meetodeid või kui raha tasumise üksikasjad ei ole esitatud.

6.4 Hilinenud makse korral jätab FedEx endale õiguse rakendada sellise hilinenud makse eest viivistasu, viiviseid ja halduskulusid. Sellisel juhul võib FedEx rakendada kohaldatavaid tasusid, kulusid ja/või intressimäära(sid) vastavalt FedExi kindlaksmääratud korrale ja kooskõlas mis tahes kehtivate EL-i või kohalike makseviivituse seadustega. 

6.5 Kui makse tuleb tasuda FedExi kontole, peab saadetise algatanud pool selleks, et FedEx saaks saadetise vastu võtta, sisestama õhutranspordi saatelehele kehtiva FedExi kontonumbri. FedExi kontolt võetavad tasud võivad olla järgmised. 

a. „Arve saatja”: FedEx võtab tasud saatja FedExi kontolt. 

b. „Arve saaja”: FedEx võtab tasud saaja FedExi kontolt. Sobilik ainult teatud kohtadesse saatmiseks.

c. „Arve kolmandale osapoolele” tähendab seda, et FedEx võtab tasud kellegi teise kui saatja või saaja FedExi kontolt. 

6.6 Sõltumata maksejuhistest või vastupidistest sätetest jääb saatja (või vastavalt vajadusele impordisaadetise tehingu algatanud pool) alati lõplikult tasude eest vastutavaks, samuti jääb ta vastutama olukordades, kus saaja või kolmas isik keeldub maksmast.

6.7 Arvetega seotud vaidlustused peavad saatja või saaja esitama FedExile hiljemalt (a) 30 päeva pärast arve kuupäeva või (b) arve tasumise tähtajal, olenevalt sellest, kumb on hilisem. FedEx aktsepteerib sellise vaidlustuse esitamist ainult juhul, kui sellel on märgitud järgmine: (a) arve number, (b) õhutranspordi saatelehe number ja (c) vaidlustuse põhjus.

6.8 Tollimaksud ja lõivud. Vajaduse korral võib tollimakse, lõive ja muid sellega seotud tasusid hinnata saadetiste sisu põhjal. Kui FedEx tasub maksja eest tolliametile tollimakse, lõive või muid tasusid, määratakse maksjale täiendava tollivormistuse teenustasu kindla määra või protsendi alusel väljamakstavast kogusummast (olenevalt sellest, kumb on suurem). Vaadake lehelt fedex.com/ancillary/go/service oma sihtriigi tolliteenuse lisatasude loendit. FedEx ei pea maksma tollimakse, lõive ja muid sellega seotud tasusid ning võib nõuda, et saatja, saaja või vastutav kolmas isik maksaks FedExile enne, kui FedEx maksab tollimaksud, lõivud või muud seotud tasud. Saajalt nõutakse selliste tollimaksude ja maksude tasumist, välja arvatud juhul, kui õhutranspordi saatelehel on märgistatud lahter „Arve saatja tollimaksud ja maksud” või „Arve kolmandate isikute tollimaksud ja maksud” ja õhutranspordi saatelehel on märgitud kehtiv FedExi kontonumber. Sellised valikud on saadaval ainult valitud asukohtades. Teatavatel muudel asjaoludel võidakse saatjalt nõuda selliste tollimaksude ja lõivude tasumist, sealhulgas juhul, kui saadetis saadetakse kolmanda osapoole asukohta, kus saaja või arve saanud kolmas isik ei ole resident. Arved tollimaksude, lõivude ja muude nendega seotud tasude eest tasutakse kättesaamisel. Lisateave on saadaval jaotises 13 (Tollivormistus) ning nõudmisel.

6.9 Valuuta konverteerimine.FedExi arved tuleb tasuda arvel märgitud valuutas või muidu kohalikus valuutas FedExi poolt aeg-ajalt esitatud vahetuskursside alusel.


7. Saadetise ettevalmistamine.

7.1Suuruse- ja kaalupiirangud. Paki ja saadetise suuruse- ning kaalupiirangud erinevad päritoluriigi ja sihtriigi kombinatsiooni ning teenuse osas. 

7.2 Mitmeosaline saadetis. Mitmeosalise saadetise kombineeritud massile puuduvad piirangud, kui iga pakk saadetises jääb sihtkoha jaoks määratud paki kaalupiirangusse. 

7.3 Eriti suured saadetised. Saadetised, mis ületavad veebisaidil fedex.com olevates pakendamise juhistes sätestatud teenuse spetsiifilisi kaalupiiranguid, tuleb eelnevalt FedExiga kokku leppida. FedEx jätab endale õiguse keelduda pakkidest või saadetistest, mida FedEx peab sobimatuks või eriti suureks, nagu on täpsemalt kirjeldatud pakendamise juhistes aadressil fedex.com. FedEx võib omal äranägemisel arvata sellised ebasobivad või eriti suured pakid või saadetised kaubaveoks ja seetõttu võidakse rakendada tegelikust kaalust olenemata minimaalset tasulist kaalu, mis on 68 kg. FedExile kaubaveoks edastatavate pakkide minimaalne tasuline kaal on olenemata tegelikust kaalust 68 kg. 

7.4 Ühel õhutranspordi saatelehel tohib näidata ainult üht tüüpi teenust ja ühe õhutranspordi saatelehe alusel tohib saata ainult ühe teenuse FedEx Envelope, FedEx 10kg Box või FedEx 25kg Box saadetise. 

7.5 Pakendamine. Saatja peab kõik saadetised ette valmistama ja pakendama ohutuks transportimiseks vastavalt kauba laadile ning suurusele, võttes arvesse tavapärast hoolsust pakkide käsitsemisel transpordi- ja sorteerimisteenust pakkuvas keskkonnas ning järgides kõiki kehtivaid konventsioone, seadusi, määrusi ja eeskirju, sealhulgas neid, mis on seotud pakendamise, märgistamise ning sildistamisega. 

7.6 Saatja peab sobival moel pakendama kõik esemed, mis võivad transpordi käigus mis tahes tingimuste tõttu, näiteks temperatuuri- või õhurõhumuutuste pärast kahjustada saada. FedEx ei vastuta temperatuuri- ega rõhumuutustest tulenevate mis tahes kahjude eest.

7.7 FedEx ei paku reguleeritava temperatuuriga transporti, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud. Kui pole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, ei ole FedEx kohustatud lisama saadetistele kuivjääd ega pakkuma taaskülmutusteenuseid vaatamata mis tahes vastupidistele kliendi või FedExi suulistele või kirjalikele avaldustele. Kui adressaat keeldub pakist või pakk lekib, on kahjustunud või eritab lõhnu (ühiselt leke), tagastatakse see võimaluse korral saatjale. Kui saatja keeldub pakist või seda ei saa lekke tõttu tagastada, vastutab saatja kõigi FedExile tekkivate kulude ja tasude eest seoses paki puhastamise ja kõrvaldamisega, ning hüvitab need FedExile. Vt jaotis 8 (Saadetistest keeldumine või selle tagasilükkamine).

7.8. Märgistamine. Saatja on kohustatud täitma kõik õhutranspordi saatelehe vajalikud andmed. Igale saadetisele peab olema loetavalt ja vastupidavalt märgitud muu hulgas saatja ning adressaadi nimi, tänav, linn, riik ja sihtnumber. Rahvusvaheliste saadetiste puhul peab saatja aadressis olema näidatud riik, kus saadetis FedExile üle antakse. Saatja peab saadetise välispinnale lisama õhutranspordi saatelehe ja kõik muud nõutavad sildid (nt raske kaal), nii et need oleksid saadetise välispinnal selgelt nähtavad. 

Lisateave saadetise ettevalmistamise kohta on saadaval lehel fedex.com või nõudmisel.


8. Saadetistest keeldumine või nende tagasilükkamine.

FedEx jätab endale õiguse saadetisest igal ajal keelduda, seda kinni pidada, see tühistada, edasi lükata või tagastada, kui saadetis võib FedExi arvates tõenäoliselt põhjustada kahju või viivitusi teistele saadetistele, kaupadele või inimestele, või kui saadetise vedamine on seadusega keelatud või rikub neid tingimusi või kui maksmise eest vastutava isiku või äriüksuse FedExi konto ei ole hea krediidireitinguga või kui saadetiste maht või tüüp erineb oluliselt saadetiste mahust või tüübist, mille saatja algselt FedExile edastas, või mis tahes muul põhjusel. Kui FedEx võtab saadetise vastu, ei tähenda see, et saadetis, sh selle sisu ja kvaliteet vastavad asjakohastele seadustele ja määrustele või nendele tingimustele.


9. Saadetiste kontroll.

9.1 Pädevate asutuste taotlusel või vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele võib FedEx oma äranägemisel avada ning kontrollida mis tahes saadetist. 

9.2 Vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele võidakse FedExilt nõuda saadetis(t)e mitmesuguseid läbivaatusi. Saatja loobub siinkohal läbivaatusest põhjustatud kahjudest või hilinemisest tingitud võimalikest kahjunõuetest (sealhulgas jaotises 19 nimetatud raha tagasi garantiist).


10. Keelatud esemed.

10.1 FedEx keelab järgmiste esemetesaatmise ükskõik millisesse sihtkohta ja saatja nõustub selliseid esemeid mitte saatma, kui FedEx pole sõnaselgelt teisiti öelnud (olenevalt päritolust ja sihtkohast võivad kehtida täiendavad piirangud):

a. tulirelvad, relvastus, laskemoon ja nende osad; 

b. 3D-trükimasinad, mis on loodud või töötavad ainult tulirelvade tootmiseks.

c. Lõhkeained (klassi 1.4 lõhkeainete saatmise mõnesse kohta ja mõnest kohast võib olla vastuvõetav, lisateave on saadaval nõudmisel), ilutulestik ja muud süütavad või kergsüttivad esemed.

d. pommi, käsigranaati või muud plahvatusohtlikku seadet meenutavad esemed. See hõlmab inertseid tooteid, nagu jäljendid, uudsed tooted, koolitusabivahendid ja kunstiteosed, kuid ei piirdu nendega; 

e. militaarvarustus, mis on pärit mis tahes riigist, kus nõutakse ekspordimääruse litsentsi; 

f. inimeste surnukehad, organid või kehaosad, inimeste või loomade embrüod, kremeeritud või ekshumeeritud inimjäänused; 

g. elus loomad, sealhulgas putukad ja lemmikloomad;  

h. loomakorjused, surnud loomad või topised;  

i. taimed ja taimsed materjalid, sealhulgas lõikelilled (lõikelilled on teatud riikidesse ja territooriumitele ja teatud riikidest ja territooriumilt saatmiseks vastuvõetavad, sealhulgas Hollandist USA-sse ja kogu Ladina-Ameerikasse, lisateave on saadaval nõudmisel);  

j. kiirestiriknevad toiduained ning jahutamist või muid kindlaid keskkonnatingimusi vajavad toidud ja joogid; 

k. pornograafia ja sündsusetu materjal; 

l. raha, muu hulgas sularaha ja sularaha ekvivalendid (nt kaubeldavad vahendid, indosseeritud aktsiad, võlakirjad ja sularahatšekid), kogutavad mündid ja margid;  

m. ohtlikud jäätmed, muu hulgas kasutatud hüpodermilised nõelad ja süstlad või muud meditsiinilised, orgaanilised ning tööstuslikud jäätmed;  

n. märgjää (külmutatud vesi); 

o. võltsitud kaubad, muu hulgas kaubad, mis on registreeritud kaubamärgiga identsed või registreeritud kaubamärgist oluliselt eristatamatud, ilma registreeritud kaubamärgi omaniku nõusoleku või järelevalveta (nimetatakse ka võltskaupadeks või jäljendatud kaupadeks); 

p. marihuaana, sealhulgas meelelahutuslikuks või meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud marihuaana ja marihuaanast saadud kannabidiool (CBD), mis tahes tooted, mis sisaldavad tetrahüdrokannabinoole (THC) ning sünteetilisi kannabinoide

q. toored või rafineerimata kanepitaimed või nende alamkategooriad (muu hulgas kanepivarred, kanepilehed, kanepililled ja kanepiseemned); 

r. Tubakas ja tubakatooted, muuhulgas sigaretid, sigarid, lahtine tubakas, suitsuvaba tubakas, vesipiibud või shisha.

s. elektroonilised sigaretid ja nende komponendid, kõik muud sarnased seadmed, mis põhinevad aurustamisel või aerosoolimisel ja kõik mittesüttivad vedelikud või geelid, olenemata nikotiinisisaldusest, mida saab selliste seadmetega kasutada.  

10.2 FedEx keelab järgmist tüüpi saadetiste saatmise ükskõik millisesse sihtkohta ja saatja nõustub selliseid esemeid mitte saatma (olenevalt päritolust ja sihtkohast võivad kehtida täiendavad piirangud):

a. saadetised või kaubad, mille vedu, import või eksport on keelatud mis tahes seaduse, põhikirja või määrusega; 

b. kui FedExiga pole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, siis saadetised, mis nõuavad FedExilt transpordiks, impordiks või ekspordiks spetsiaalse litsentsi või loa saamist; 

c. deklareerimata, aktsiisiga maksustatavad saadetised või kaubad, mis vajavad regulatiivset heakskiitu ja tollivormistust;  

d. saadetised, mille tolli deklareeritud väärtus ületab konkreetsesse sihtkohta lubatava väärtuse; 

e. ohtlikud kaubad, välja arvatud need, mis on lubatud nende tingimuste jaotise 12 (Ohtlikud kaubad) alusel; ja  

f. märjad, lekkivad või mis tahes lõhna eritavad pakid.  

10.3 FedEx ei võta mitte mingisugust vastutust keelatud esemete eest, mis tahes viisil (sh kogemata või märkamata) need ka vastu võetud poleks. FedEx jätab endale õiguse keelduda pakkidest nende piirangute alusel või turvalisuse või ohutusega seotud põhjustel. FedEx võib tagasilükatud saadetiste ja vajaduse korral saatjale kauba tagastamise kulude eest nõuda haldustasu. Lisateave on saadaval nõudmisel.

10.4 Jaotis 19 (Raha tagasi garantii) ei kehti keelatud esemeid sisaldavatele saadetistele. 


11. Ekspordikontrollid.

9.1 FedEx ei vea saadetisi, mis rikuvad ekspordikontrolli seaduseid. Saatja vastutab kõigi kohalduvate seaduste, määruste ja eeskirjade, muu hulgas USA ekspordihaldusmääruste, USA rahvusvaheliste relvakaubanduse määruste, USA välismaiste varade kontrolli määruste ja mis tahes saadetise veoga seotud riigis kohalduvate ekspordiseaduste ja valitsuse määruste järgimise eest. Saatja nõustub kõigi kohalduvate USA valitsuse sanktsioonidega, millega keelatakse kaupade, teenuste või tehnoloogia eksportimine või uuesti eksportimine USA valitsuse loetletud riikidesse ja piirkondadesse ühepoolselt või kooskõlas teiste riikide sanktsioonidega, ning kinnitab, et järgib neid. Peale selle ei vea FedEx selliseid kaupu, ja saatja nõustub selliseid saadetisi mitte edastama, millega kauplemine on majandussanktsioonide või embargo seadustega piiratud või keelatud. Praeguse loendi riikidest ja territooriumidest, mida FedEx ei teeninda, leiate veebisaidilt fedex.com.

11.2 Lisaks ei vea FedEx selliseid kaupu, ja saatja kohustub selliseid saadetisi mitte edastama, mille saatja või mõni saadetisega seotud osapool on kantud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi poolt hallatavasse keelatud isikute nimekirja või mis tahes ekspordikontrolli või sanktsioonide nimekirja, mille on avaldanud ja mida haldavad järgmised üksused: Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium, välismaiste varade kontrolli amet, Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, tööstus- ja julgeolekubüroo, Ameerika Ühendriikide riigidepartemang, kaitsekaubanduse kontrolli direktoraat, ÜRO sanktsioonide komiteed, Euroopa Liidu Nõukogu ja muud asjaomased asutused. Samuti nõustub ja kinnitab saatja, et ta ei ürita saata kaupu ühelegi üksusele, mis kuulub mõnele osapoolele, kui tegemist on asjaomase noteerimisorgani poolt kindlaks määratud kaasomandiga, kelle suhtes kohaldatakse majanduslikke sanktsioone.

11.3 Saatja kohustub tuvastama kõiki saadetisi, mis vajavad ekspordimääruse litsentse, lube või mis peavad läbima muid ekspordieelseid kontrolle, ning esitama FedExile kohalduvate seaduste ja eeskirjade täitmiseks kõik vajalikud dokumendid ja kogu teabe. Saatja vastutab omal kulul ekspordilitsentside või saadetist lubavate nõuete väljaselgitamise eest ning nõutavate litsentside ja lubade saamise eest, ja tagab, et saaja on volitatud päritoluriigi, sihtkohariigi ja mis tahes riigi kohalduvate seaduste ja määruste alusel, mis kinnitavad, et neil on kauba üle jurisdiktsioon. Lisaks vastutab saatja selle eest, et saadetud kauba lõppkasutus või -kasutaja ei rikuks mingeid konkreetseid kontrollimise eeskirju, mis piiravad konkreetselt loetletud toodete eksportimist, uuesti eksportimist ja edastamist, mille suhtes kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordihaldusmäärused.

11.4 FedEx ei vastuta saatja ega mistahes muu isiku ees kahjude ega kulude, muu hulgas trahvide ja karistuste eest, kui saatja ei järgi mingit ekspordiseadust, -eeskirja ega -määrust või kui see on põhjustatud toimingutest, mida FedEx on teinud kohalduvate seaduste ja määruste järgimiseks. Saatja nõustub FedExile hüvitama mis tahes kahju või kulu, muu hulgas trahvid ja karistused, kui saatja ei järgi mingit ekspordiseadust, -eeskirja ega -määrust või kui see on põhjustatud toimingutest, mida FedEx on teinud kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks.


12. Ohtlikud kaubad.

12.1 Ohtlike kaupade tuvastamine. „Ohtlikud kaubad” on esemed, mis transportimisel võivad ohustada inimesi, loomi, keskkonda või vedajat. Saatja ülesanne on tuvastada, kas tema saadetis sisaldab ohtlikke kaupu, mis on klassifitseeritud ÜRO ohtlike kaupade veo soovitustes, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poolt, ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa lepingus (ADR), Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) poolt ning kohaldatavates seadustes ja määrustes.

12.2 Sihtkoha piirangud. Ohtlike kaupade veo puhul esineb hulgas sihtkohtades piiranguid. Kui saatjal on küsimusi teenindatavate riikide, kaupade piirangute kohta riigiti või teenuse kättesaadavuse kohta, võtke ühendust FedExi klienditeenindusega. 

12.3 Saadaolevad teenused. Teatud ohtlike kaupade saadetised peavad lennutransiidi ajal ligipääsetavad olema ning need on kategoriseeritud kui „Ligipääsetavad ohtlikud kaubad”. „Kättesaamatuid ohtlikke kaupu” ei pea lennule laadima selliselt, et need on transiidi ajal kättesaadavad. Ohtlike kaupade kategooria võib mõjutada seda, millist teenust saab vedamiseks kasutada. FedEx peab tagama vastuolus olevate ohtlike kaupade eraldatuse kõigis sõidukites ja lennukites. See vajadus võib põhjustada saadetise viimise järgmisele saadaolevale veokimarsruudile või lennule, kus on võimalik tagada nõuetekohane eraldatus.

12.4 Lisatasud. Ohtlikke kaupu sisaldavate saadetiste puhul kehtivad spetsiaalsed käitlustasud. Lisatasud põhinevad klassifikatsioonil ja nõutava erikäitluse liigil, sealhulgas asjaolul, kas esemed peavad olema transiidi ajal ligipääsetavad.

12.5 Ohtlike kaupade regulatsioonid. Kõik pakid, mis sisaldavad ohtlikke kaupu, peavad vastama kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele, sealhulgas ICAO ohtlike kaupade ohutu õhutranspordi tehnilistele juhistele ja IATA ohtlike kaupade eeskirjadele. Ohtlike kaupade saatjad peavad järgima kõiki FedExi variatsioone, mis on loetletud IATA ohtlike kaupade eeskirjade praeguses versioonis. Ohtlike kaupade saadetised, mille suhtes kohaldatakse ADR-i, vajavad spetsiaalset veokorda ja saatja peab enne saatmist korralduste tegemiseks FedExiga ühendust võtma.

12.6 Liitiumakud. Liitiumakud (UN 3090), mis on peamiselt mittelaetavad, vajavad transportimiseks eelnevat heakskiitu. See kehtib IATA jaotise IA ja jaotise IB liitiumakude kohta. FedEx ei aktsepteeri UN 3090 ja UN 3480 liitiumakusid, mida tarnitakse IATA II jaotise saadetistena; nende tarne peab toimuma täielikult reguleeritud IATA IA või IB jaotisena. Lisaks ei aktsepteeri FedEx Express akujäätmeid või ringlussevõtu või kõrvaldamise eesmärgil tarnitavaid akusid, sealhulgas kahjustatud või defektseid akusid (vt IATA variatsiooni FX–04).

12.7 Tarne ettevalmistus. Saatja vastutab ohtlike kaupade saadetiste kindlakstegemise, klassifitseerimise, pakendamise, märgistamise, sildistamise ja dokumentide täitmise eest kooskõlas kõigi kohaldatavate rahvusvaheliste lepingute, seaduste ja määrustega. Saatja vastutab ka selle eest, et saaja järgiks kõiki kohaldatavaid lepinguid, seadusi ja määrusi. Igale saadetisele tuleb vajaduse korral lisada asjakohane ohtlike kaupade dokumentatsioon (nt IATA Saatja ohtlike kaupade deklaratsiooni vorm). Kuna FedEx ei paku ohtlike kaupade saadetiste pakkimis- ja saatmislahendusi, võib FedEx nõuda, et saatja palkaks ohtlike kaupade saadetise probleemi lahendamiseks professionaalse paki-ja-saada teenusepakkuja, et FedEx saaks tarne ohutult lõpule viia. Kui saatja ei suuda ohtlikke kaupu vastavalt sellele jaotisele ette valmistada, võib see osutuda kättetoimetamatuks saadetiseks. Saatja peab esitama kogu nõutava teabe ja täitma kõik õhutranspordi saatelehel olevad ohtlike kaupadega seotud lahtrid. Saatjad, kes kasutavad ohtlike kaupade saatmiseks elektroonilisi süsteeme, peavad vastavalt elektroonilisele süsteemile valima eriteenused, käitlemise või lipu, näitamaks et nende saadetis sisaldab ohtlikke kaupu. Kasutades paberil olevat õhutranspordi saatelehte elektroonilise saatelahenduse asemel, saab ohtlikke kaupu rahvusvaheliselt vedada ainult siis, kui kasutada FedExi laiendatud teenuse rahvusvahelist lennutranspordi saatekirja.

12.8 Pakendamine. FedExi pakendeid ei tohi kasutada ohtlike kaupade (sealhulgas kuivjää) saatmiseks, välja arvatud a) lubatud IATA II jaotise liitiumakud, mida võib tarnida FedExi kastides ja tuubides, ja b) bioloogilised ained, B-kategooria ( UN 3373), mida võib saata järgmistes pakendites: FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box või mis tahes FedEx TempAssure.

12.9 Ohtlike kaupade edastamine ja kohaletoimetamine. Kõik FedExi asukohad ei aktsepteeri ohtlikke kaupu. Teatud FedExi asukohad ei aktsepteeri teatud klasside ohtlikke kaupu ja ohtlike kaupade vedu ei lubata kõigi transporditeenuste abil. FedEx jätab endale õiguse keelduda ohtlikest kaupadest kõikjal, kus neid ei saa vastavalt kehtivale seadusele või FedExi äranägemisel aktsepteerida. Kui seda ei viida ohtlikke kaupu vastu võtvasse mehitatud asukohta, tuleb saadetis FedExile edastada, korraldades saadetise pealevõtu kliendi asukohast kokkulepitud ajal.  

12.10 Ümbersuunamise keelamine. Ohtlikke kaupu ei või ümber suunata muule aadressile peale saatja antud saaja algse aadressi. 

12.11 Potentsiaalne saatja vastutus. Kohaldatavad seadused ja määrused võivad nõuda, et FedEx teataks ohtlike kaupade alla kuuluvatest valesti deklareeritud või deklareerimata saadetistest vastavatele reguleerivatele või valitsusasutustele. Saatjale võidakse kohalduva seaduse alusel määrata trahvid ja karistused. 

12.12 Jaotis 19 (Raha tagasi garantii) ei kehti ohtlike kaupade saadetistele. 


13. Tollivormistus.

13.1 Riigipiire ületavad saadetised tuleb võib-olla tollis vormistada. Saatja vastutab selle eest, et kaup saadetakse kooskõlas kõigi tollieeskirjadega, et esitatakse kogu tollivormistuseks vajalik dokumentatsioon ja teave ning et kõik tema poolt kauba ja saadetise kohta esitatud avaldused ning teave, sealhulgas asjakohane harmoneeritud süsteemi kood, on tõesed, õiged ja täielikud ning on seda ka tulevikus. Muid dokumente peale õhutranspordi saatelehe (nt faktuurarve) vajavate saadetiste tarneaeg võib olla pikem. FedEx jätab endale õiguse nõuda saatjalt oma äranägemisel sisse kõik karistused, trahvid, kahjud või muud kulud või tasud, sealhulgas ladustamistasud, mis tulenevad pädeva valitsusasutuse jõustamisoimingutest või saatja siinses dokumendis sätestatud kohustuste täitmata jätmisest. 

13.2 Saatja vastutab omal kulul selle eest, et rahvusvaheliselt saadetud kaubad oleksid kohalduvate seaduste kohaselt sihtriiki sisenemiseks vastuvõetavad ja vastaksid kõikidele litsentside või lubade andmise nõuetele, kui see on kohaldatav.

13.3 Saatjalt võidakse nõuda ka lisateavet, et saada enne saajale kohaletoimetamist luba sihtriigi teistelt reguleerivatelt asutustelt. Saadetiste, mis sisaldavad kaupu või tooteid, mida reguleerivad mitmed valitsusasutused teistes sihtriikides (nt toiduohutuse, rahvatervise kaitse, farmaatsiatoodete, meditsiinitoodete, taimede ja loomade, eluslooduse toodete, telekommunikatsiooni ja muude elektrooniliste seadmete standardite eest vastutavad riiklikud asutused või nendega võrdväärsed asutused) tollivormistus võib võtta kauem aega. Kõik tasud saatmisel riikidesse ja tagastamisel riikidest, kuhu sisenemine pole lubatud, tasub saatja.

13.4 Kui saadetist hoitakse tollis või muus agentuuris ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kinni, võib FedEx püüda saajat teavitada. Kui kohalik seadus nõuab saajalt korrektse teabe või dokumentatsiooni esitamist ja saaja seda mõistliku aja jooksul, mille võib FedEx määrata, ei tee, võidakse saadetis kohalduva seaduse alusel tarnimatuks lugeda (vt jaotist 18 (Tarnimatud saadetised)). Kui saaja ei esita vajalikku teavet või dokumente ja kohalik seadus lubab neid esitada saatjal, võib FedEx püüda teavitada saatjat. Kui ka saatja seda teavet või dokumente mõistliku aja jooksul, mille FedEx võib määrata, ei esita, loetakse saadetis kohalduva seaduse alusel tarnimatuks. FedEx ei vastuta selle eest, kui tal ei ole võimalik saadetist ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kohale toimetada, olenemata sellest, kas FedEx püüab saajat või saatjat teavitada. 

13.5 Kui kohalik seadus lubab või kui ei ole ette nähtud teisiti (nt allpool kirjeldatud jaotise „FedExi rahvusvahelise vahendaja valimine“ kaudu), korraldab FedEx rahvusvaheliste saadetiste tollivormistuse. FedEx edastab saadetise teabe tollivormistuseks tollile ja teistele reguleerivatele asutustele. FedEx võib vajaduse korral võtta lisatasusid rahvusvaheliste saadetiste tollivormistuse eest, tolliasutustele maksja nimel tollimaksude ja maksude tasumise eest, saatja, saaja või kolmanda isiku taotletud teenuste eest või et katta kulud, mille reguleeriv asutus on FedExile edastanud normatiivide esitamise eest. Tasude tüübid ja suurused on riigiti erinevad. Vaadake lehelt fedex.com/ancillary/go/service oma sihtriigi tolliteenuse lisatasude loendit.

13.6 FedEx tegutseb saatja või saaja esindajana (vajaduse kohaselt) üksnes saadetise tollivormistuseks ja tollikontrolli läbimiseks. Kui see on kohaldatav ja asjakohane, võib saatja volitada FedExi või tema volitatud agendid tegema ja täitma tollideklaratsiooni ning kõiki seotud toiminguid saatja või saaja nimel, arvel ja riisikol tema otsese esindajana. Saatja tagab, et saaja volitab FedExi vastavalt sellele sättele, kui see on kohaldatav. 

13.7 FedEx ei maksa välja ega saada arveid tollimaksude ja maksude eest, kui broneerimise ajal on valitud vahendaja valimise suvand. Kauba vastuvõetavus ja piirangud FedExi rahvusvahelise vahendaja valimise suvandi kasutamisel erinevad riigiti.

13.8 FedEx võib mõnes olukorras oma äranägemise järgi aktsepteerida juhiseid kasutada muud tolliagentuuri kui FedEx (või FedExi valitud vahendaja) või saatja määratud agentuuri. Igal juhul on FedExil (või FedExi valitud vahendajal) õigus saadetis tollivormistada, kui agentuuri ei ole võimalik kindlaks määrata või kui see tollivormistust ei teosta või kui FedExile ei esitata täielikku agentuuriteavet (sealhulgas selle nimi, aadress, telefoninumber ja sihtnumber).

13.9 Saadetiste puhul, mille saaja peab tollivormistuse läbi viima, saadab FedEx saajale õigeaegselt kauba tollidokumendid.


14. Tollimaksud ja maksud.

14.1 FedEx võib teatud esemete tollivormistuse lõpuleviimiseks nõuda tollis arvestatud tollimaksude ja maksude välja maksmist ning selle eest lisatasu küsida. Kõigi saadetiste puhul võib FedEx maksjaga ühendust võtta ja nõuda tagasimaksekorralduse kinnitamist tollivormistuse ja kättetoimetamise lõpetamise tingimusena ning nõuda FedExi äranägemisel enne saadetise saajale väljastamist tollimaksude ja lõivude tasumist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust FedExi klienditeenindusega. 

14.2 FedEx pakub tollimaksude ja maksude prognoose ainult läbi lehel fedex.com olevate hinnanguliste tollimaksude ja maksude. Lõplikud tollimaksud ja maksud võivad sellest erineda.

14.3 Kui saadetise arvestatud tollimaksude ja maksude täpsus või sobivus on vaidlustatud, võib FedEx või tema määratud vahendaja saadetisega seotud saatedokumendid üle vaadata. Kui FedEx leiab, et tollimaksud ja maksud on õigesti arvestatud, nõustub saatja tollimaksud ja maksud tasuma või tagab, et need tasub saaja.

14.4 Juhul, kui FedEx tasub maksja nimel tolliametile tollimaksud, lõivud või muud tasud, arvestatakse maksjale täiendava tollivormistuse teenustasu, mis põhineb kindlal määral või protsendil kogu ettemakstud summast. See tolliteenuse lisatasu sõltub sihtriigist. Lisateavet nõutava tolliteenuse lisatasu kohta vt fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Kui saatja ei saa õhutranspordi saatelehel maksjat määrata, arvestatakse tollimaksud ja lõivud automaatselt saajale, kui see on lubatud. Valikud „Saada tollimaksude ja lõivude arve saatjale“ ning „Saada tollimaksude ja lõivude arve kolmandale poolele“ on saadaval ainult teatud asukohtade puhul. Lisateabe saamiseks võtke ühendust FedExi klienditeenindusega.

14.6 Vaatamata vastupidistele maksejuhistele, vastutab saatja kõigi tollimaksude ja maksude ning tasude ja lisatasude maksmise eest, mis on seotud FedExi poolse tollimaksude ja maksude tasumisega, kui makset pole saadud. Kui saaja või kolmas pool, kellelt hüvitamiskorraldust taotletakse, keeldub vajalike tollimaksude ja maksude tasumisest, võib FedEx saatjaga ühendust võtta. Kui saatja keeldub rahuldavate korralduste tegemisest FedExile hüvitamiseks, võidakse saadetis saatjale tagastada (sel juhul vastutab saatja nii algsete tasude kui ka tagastustasude maksmise eest) või pannakse saadetis ajutisesse lattu, üldjärjekorra lattu või tollilattu või loetakse tarnimatuks. Kui saadetise transporditasud arvestatakse krediitkaardilt, jätab FedEx endale õiguse võtta krediitkaardikontolt ka saadetisega kaasnevad saamata tollimaksud ja maksud. 

14.7 Saadetised võivad viibida, kui FedEx ei saa teatud asukohtade puhul piisavat hüvitamiskinnitust tollimaksude ja lõivude väljamaksmise kohta, vastavalt teatud asukohtades kättesaadavatele võimalustele. Sellised viivitused või nende tingimuste muul viisil mittetäitmine on vastutus, millest FedEx keeldub, mitte teenusetõrked. Need ei ole kaetud raha tagasi garantiiga (vtjaotis 19 (Raha tagasi garantii) ning jaotis 21 (Eeldamatud kohustused)). 

14.8 Tollimaksude ja maksude tasumine toimub FedExi äranägemisel ühel järgmistest viisidest: sularaha, tšekk (isiklik või ettevõtte oma, kui on kehtiv isikutuvastus), krediitkaart, maksekorraldus, reisitšekk või deebetkonto või viivituseta maksekonto. FedEx ei aktsepteeri tollimaksude ja lõivude ettemakseid. 

14.9 FedEx ei vastuta tolliasutuses loobutud saadetiste eest ja sellised saadetised võidakse lugeda tarnimatuks. 


15. Marsruutimine.

FedEx määrab kõigi saadetiste marsruudi. Marsruut võib aeg-ajalt ilma ette teatamata muutuda. FedEx ei saa avalikustada oma marsruudi üksikasju ega üksikasjalikke võrgustiku turvameetmeid, kaitsmaks seal reisivaid kaupu. Seetõttu ei ole ka FedExi võrgustiku asukohtade ega sõidukite auditeerimine lubatud, välja arvatud juhul, kui selleks on seadusest tulenev nõue. 


16. Kättetoimetamine.

16.1 Saadetised tarnitakse saaja aadressile vastavalt allpool olevatele jaotistele 16.7, 16.8 ja 16.9. Puudub igasugune kohustus saadetise isiklikuks transportimiseks saajale. FedEx võib tarnida saadetise saajale või mõnele muule isikule, kellel on volitused saadetise vastuvõtmiseks saaja nimel. Saadetise aadressid peaksid alati sisaldama saaja täielikku aadressi, tema telefoninumbrit ja e-posti aadressi. 

16.2 Teatavate rahvusvaheliste asukohtade puhul võib postiaadresse kasutada tingimusel, et saatja edastab FedExile kohaletoimetamise hõlbustamiseks saaja telefoninumbri.

16.3 FedEx ei vastuta ühelgi juhul nõuete eest, mis esitatakse juhul, kui tolli- või muu valitsusasutus arestib või hõivab kaubad transpordi käigus.

16.4 Saadetised hotellidesse, haiglatesse, valitsusasutustesse või paigaldistesse, ülikoolilinnakutesse või muudesse asutustesse, kus on postiruum või keskne vastuvõtuala, võidakse tarnida postiruumi või kesksele vastuvõtualale, kui FedExiga pole enne saatmist teisiti kokku lepitud.

16.5 FedEx loeb aadressi muutmise taotluse, mis pole ümbersuunamine või aadressiparandus, uueks saadetiseks ja kohalduda võivad uued transporditasud.

16.6 Laupäevasele tarnele (kui on saadaval) kehtib erikäitlustasu neis riikides, kus laupäev pole tavaline tööpäev.

16.7 FedEx võib keelduda saadetise vastuvõtmisest või kohaletoimetamisest või kasutada alternatiivseid vastuvõtmis- või kohaletoimetusmeetodeid oma töötajate ohutuse säilitamiseks ning juhtudel, kus FedEx usub, et tema teenuseid võidakse kasutada kohalikke seaduseid, määruseid või eeskirju rikkudes.

16.8 Saatja saatmisjuhised: tarne allkirja valikud  

a. FedEx pakub „Tarne allkirja valikuid”, mille saatja saab valida õhutranspordi saatelehe täitmise ajal, valitud riikidesse ja piirkondadesse ning valitud riikidest ja piirkondadest ning teatud transporditeenuste jaoks (lisateabe saamiseks vaadake fedex.com või võtke ühendust FedExi klienditeenindusega). 

b. Saatja kinnitab, et saatja valitud tarne allkirja valikud võivad olla seotud muu hulgas järgmisega: i) saadetise väljastamine tarne allkirjata, ii) tarnimine naabrile või hoone uksehoidjale/administraatorile vms, iii) jaesaadetise väljastamine ainult tarneaadressil olevale täisealisele isikule, iv) eespool toodud juhiste mis tahes kombinatsioon. Saatja valitud tarne allkirja valik on tähtsam kui saajalt saadud mis tahes täiendavad tarnejuhised. 

c. Seoses tarne allkirja valikutega võivad rakenduda lisatasud. Vt jaotis 4 (Kütus ja muud lisatasud).

d. Kui saatja ei vali tarne allkirja valikut, järgib FedEx oma standardseid tarneprotseduure.

16.9 Tarnejuhised saajalt: jaesaadetised  

a. Valitud asukohtades võib FedEx tarnida jaesaadetisi vastavalt FedExilt saajalt saadud täiendavatele juhistele. Saatja kinnitab ja nõustub selgesõnaliselt, et need juhised võivad muuta algselt kokkulepitud tarnejuhiseid või tarnekohustuste aega, mis olid FedExi ja saatja vahel algselt kokku lepitud. 

b. Saatja kinnitab ning nõustub, et saatja tarnejuhised võivad olla seotud muu hulgas järgmisega: i) tarneaja edasilükkamine; ii) tarnimine naabrile, uksehoidjale või administraatorile; iii) tarnimine teisele aadressile ja/või teisele isikule, kui see teine aadress asub samas riigis, nagu on näidatud õhutranspordi saatelehel; iv) juhiste andmine, kuhu jätta jaesaadetis ilma tarne allkirja hankimata; v) jaesaadetise jätmine kättesaamispunkti (nt kohalik kauplus) või vi) eespool toodud juhiste mis tahes kombinatsioon. Veo (osa) tühistamise korral enne saatja ja/või saaja poolset üleandmist jäävad kõik tasud kehtivaks ning need tuleb FedExile tasuda.  

c. FedEx võib aeg-ajalt muuta jaesaadetiste kohaletoimetamise võimaluste kättesaadavust, sõltuvalt geograafilistest ja muudest piirangutest. Lisateavet kohaletoimetamise võimaluste ja tingimuste kohta leiate aadressilt fedex.com. 

d. Jaotis 19 (Raha tagasi garantii) ei kohaldu jaesaadetistele, mille kohta adressaat on selle sättega kooskõlas andnud täiendavad tarnejuhised. 

e. Kui saaja esitab täiendavaid tarnimisjuhiseid muude kui jaesaadetiste osas, kinnitab ja nõustub saatja jaotise 16 siduvusega.


17. Edasitoimetamine.

17.1  Ärilised tarned.  FedEx teeb tarnekatse uuesti kas automaatselt või nõudmisel järgmistel juhtudel: a) saaja aadressil või naabruses asuval aadressil pole kedagi, kes saaks paki eest allkirja anda ja ühtegi väljastusallkirja pole talletatud; b) saatja on valinud FedExi tarneallkirja valiku ja puudub saaja, kes saaks paki eest allkirja anda; või c) FedEx otsustab oma äranägemisel, et pakki tuleb kinni hoida. Kui ärilist saadetist ei ole pärast kolme (3) tarnekatset kohale toimetatud või kui seda on hoitud viis (5) tööpäeva alates esimesest tarnekatsest ja see on sihtriigis tolliprotseduurid läbinud, loetakse see tarnimatuks (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised).

17.2 Kodutarned ja jaesaadetised.  Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa esimesel katsel saaja aadressile või naabri aadressile kohale toimetada, võib FedEx oma äranägemisel proovida uuesti tarnida, hoida saadetist kuni saatjalt või adressaadilt täiendavate tarnejuhiste saamiseni või tarnida FedExi valitud asukohta. Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa korduskatse(te) käigus kohale toimetada või saaja ei anna täiendavaid tarnejuhiseid või FedEx ei saa tarnida teise asukohta, mille FedEx valis, võidakse saadetis lugeda tarnimatuks (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised)).


18.  Tarnimatud saadetised.

18.1 Tarnimatu saadetis on saadetis, mida ei saa tarnida muu hulgas järgmistel põhjustel: i) adressaadi aadress on ebatäielik, loetamatu, vale või mittetuvastatav, ii) saadetise saajaga ei ole võimalik ühendust võtta või saaja ei saa saadetist kätte, iii) saadetis on adresseeritud piirkonda, mida FedEx ei teeninda, iv) adressaadi äritegevuse koht on suletud, v) tarne on võimatu, kuna saadetise vastuvõtuks või saadetise kohaletoimetamise allkirjastamiseks sobiv isik puudub algsel või korduval tarnekatsel või keeldub sellest, vi) saadetis ei saa tolliprotseduure läbida, vii) saadetis võib põhjustada teistele saadetistele või varale kahjustusi või põhjustada nende tarne viibimist või tekitada kehavigastusi, viii) saadetis sisaldab keelatud esemeid, ix) saaja ei saa arvet saadetise saajale tasuda või keeldub seda tegemast, x) saadetis on sobimatult pakendatud või xi) saadetise sisu või pakend on kahjustunud sellises ulatuses, et uuesti pakendamine pole võimalik või xii) mistahes jaotises 17 (Edasitoimetamine) toodud põhjustel.

18.2 Kui saadetis on mis tahes põhjusel tarnimatu, võib FedEx püüda saatjat teavitada, et korraldada saadetise tagastamine, ilma et see piiraks mis tahes kohalikke määrusi. Kui saatjaga ei ole võimalik viie (5) tööpäeva jooksul ühendust võtta või ta ei suuda mõistliku ajaperioodi jooksul juhiseid anda, võib FedEx oma äranägemisel saadetise saatjale tagastada või paigutada saadetise ajutisse või üldjärjekorra lattu või tollilattu või saadetise kõrvaldada. Kui saadetise tarnimine, tolliprotseduuride läbimine või tagastamine pole võimalik, võib FedEx saadetise oma äranägemisel loovutada või kõrvaldada. Saatja vastutab kõigi tarnimatute saadetiste tagastamise, hoiustamise või kõrvaldamisega kaasnevate kulude ja tasude eest, välja arvatud juhul kui saadetis oli tarnimatu FedExi tõrke tõttu.

18.3 Saadetised, mida pole võimalik seaduspiirangute tõttu tagastada, paigutatakse kas ajutisesse lattu, üldjärjekorra lattu või tollilattu või kõrvaldatakse vastavalt kohalikele seadustele. Saatja nõustub tasuma kõik FedExile selle paigutamise või kõrvaldamisega tekkinud kulud.

18.4 Tagastustasud arvestatakse saatjale koos algsete tasudega, välja arvatud juhul, kui saadetis oli tarnimatu FedExi tõrke tõttu. Samuti arvatakse kaasnevaks ka mis tahes muud tagastusprotsessi käigus FedExile tekkinud kulud. Ohtlikke kaupu sisaldavate tarnimatute saadetiste puhul peab saatja esitama täidetud õhutranspordi saatehe ja kõik muud nõutavad dokumendid.


19. Raha tagasi garantii.

Vastavalt siinsetele tingimustele pakub FedEx teatud transporditeenustele raha tagasi garantiid. FedEx võib selle raha tagasi garantii igal ajal peatada, seda muuta või tühistada ilma sellest eelnevalt saatjale või saajale teatamata. Selline peatamine, muutmine või tühistamine kehtib pärast seda kuupäeva FedExile edastatud saadetiste suhtes. Lisateave raha tagasi garantii hetkeseisu kohta on saadaval fedex.com lehel.

19.1Raha tagasi garantii.

a. Teenuse tõrke korral ja taotluse alusel teeb FedEx oma valikul kas tagasimakse või krediteerib maksja transporditasud kehtiva arve alusel, arvestades allpool sätestatud piiranguid.  

b. FedExi raha tagasi garantii kehtib transporditeenustele, välja arvatud intra-Europe economy või FedEx International Connect Plusi alusel saadetud saadetistele. 

c. Kui saatja saadab pakke, mis ületavad saatja tavapäraselt aasta jooksul asukohta saadetavate pakkide keskmist arvu, tüüpi, suurust või kaalu, võib FedEx sellised saadetised küll vastu võtta, kuid peatada raha tagasi garantii või kohandada kohustuste täitmise aegu.

d. Teenuse tõrke korral on selline raha tagasi garantii saatja ainus õiguskaitsevahend saadetise transporditasude või nende osa tagasi saamiseks. Kui raha tagasi garantii peatatakse, puudub mõjutatud saadetisel tarnekohustus ja seega puudub ka transporditasude tagastamise õigus või muu alternatiiv, mis muul juhul teenuse tõrke korral rakenduks. 

19.2 Piirangud.Rakenduvad järgmised piirangud.

a. Iga paki kohta on lubatud vaid üks tagasimakse või krediteerimine. Mitmeosaliste saadetiste korral kehtib see raha tagasi garantii igale saadetise pakile. Kui teenuse tõrge ilmneb mitmest pakist koosneva saadetise ühe paki puhul, krediteeritakse või tagastatakse raha vaid sellele pakile kehtivate transporditasude ulatuses. 

b. Krediit või rahatagastus selle raha tagasi garantii alusel kohaldub ainult selle saadetise transporditasudele, mis andis krediidi suurenemiseks aluse. Raha tagasi garantii ei kehti tollimaksude, lõivude ega muude tasude suhtes, mis ei ole transporditasud.

c. Kui saatja soovib enne esimest kättetoimetamiskatset algsest tarnekohustuse ajast hilisemat kohaletoimetamist, kohandatakse raha tagasi garantii põhimõtte rakendamiseks tarnekohustuse võtmise aeg taotletud tarnekuupäevale või -ajale vastavaks. 

d. Riigipühad vastuvõtupunktis ja sihtkohas võivad mõjutada tarneaega. Raha tagasi garantii rakendamise tarnekohustust pikendatakse pühade pikkusega võrdse perioodi võrra. FedExi rahvusvaheline puhkepäevade ajakava on saadaval aadressil fedex.com; samas võivad riigi kohalikud või piirkondlikud pühad samuti tarneaega mõjutada.

e. Saadetiste tarnekohustuse puhul, mis on kavandatud jõudma kohale seitsme kalendripäeva jooksul enne jõulupühasid, pikendatakse raha tagasi garantiid valitud teenuse ja sihtkoha avaldatud tarnekohustuse kuupäeva päeva lõpuni. 

f. Teenuse FedEx International Next Flight Transportation Services puhul võib pakutud tarnekohustuse aeg muutuda mitmel põhjusel, muu hulgas lendude hilinemised või tühistamised õhuliikluse juhtimise, ilmaolude või mehaaniliste probleemide tõttu. Tarnekohustuse aja muutumisel kohaldub raha tagasi garantii ainult viimati pakutud tarnekohustuse ajale. 

g. Teenuse FedEx Europe First Shipments (mille puhul lisaks FedEx International Priority määrale kehtib ka tarnetasu) korral teeb FedEx taotluse korral tagasimakse või krediteerib selle vastavale arvele järgmistel juhtudel: 

i. teenuse FedEx Europe First tarnetasu, kuid mitte transporditasud teenuse FedEx Europe First Service tõrke korral; või  

ii. transporditasud lisaks teenuse FedEx Europe First tarnetasule teenuse FedEx International Priority tõrke korral.

Kõik kirjeldatud raha tagasi garantii all sätestatud piirangud kehtivad muul viisil võrdselt ka teenuse FedEx Europe First osas.

h. kui saatja otsustab jätta saadetise kas FedExi volitatud tarnekeskusse või FedEx Drop Boxi, algab tarnekohustuse aeg alates sellest, kui FedEx võtab saadetise FedExi volitatud tarnekeskusest või FedEx Drop Boxist peale. Antud ajahetkel kehtivad tööaja lõpu üksikasjad on saadaval FedExi volitatud tarnekeskuses või FedEx Drop Boxis. 

19.3 Erandid. See raha tagasi garantii ei kehti ning FedEx ei ole kohustatud transporditasusid tagasi maksma ega krediteerima järgmistel juhtudel.

a. FedEx esitab õigeaegse kättetoimetamise tõendi, mis sisaldab kohaletoimetamise kuupäeva ja kellaaega ning vajaduse korral saadetisele alla kirjutanud isiku nime.

b. Teenuse tõrge tulenes täielikult või osaliselt mis tahes jaotises 21 (Eeldamatud kohustused kirjeldatud olukorrast.

c. Maksja FedExi kontonumbri krediidireiting ei olnud hea või maksejuhised olid kehtetud.

d. Kõne all olevale pakile või saadetisele lisati kliendi poolt ebakorrektne FedExi jälgimisnumber, kasutades FedExi elektroonilisi tarneseadmeid.

e. Saadetis sisaldas, isegi siis, kui FedEx on sellise saadetise sõnaselgelt aktsepteerinud, keelatud esemeid, ohtlikke kaupu või kuivjääd.

f. Saadetis hilines tolli või muude regulatiivsete nõuete tõttu.

g. Tarne viibimise põhjustas FedExi eeskirjadest kinnipidamine tollimaksude ja maksude tasumisel enne tollivormistust või kättetoimetamisel.

h. Saadetis saadeti kohaletoimetamiseks sobilikule postiaadressile.

i. Saaja esitas FedExile tarnimisjuhised vastavalt jaotisele 16.9 (Saaja juhised: jaesaadetised

j. Saadetis hilines saaja ebaõige, puuduliku või ebatäpse teabe või paki vastuvõtmiseks või allkirjastamiseks sobiva või volitatud isiku kättesaamatuse või keeldumise tõttu.

k. Saadetis oli tarnimatu (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised) või see tagastati.

l. See raha tagasi garantii ei kehti arvete korrigeerimise taotluste kohta, mis põhinevad ületasudel. 

m. FedEx International Broker Select saadetiste puhul, kui saatja või saaja määrab muu tollivahendaja kui FedEx või FedExi määratud vahendaja.

19.4 Tagasimakse või krediiditaotlused. Järgmiste tingimuste, sealhulgas teate edastamine ettenähtud viisil ja tähtaja jooksul, eiramine põhjustab saatja tagasimakse või krediiditaotluse tagasilükkamise, mille tagajärjel ei saa saatja teenuse tõrke korral hüvitist nõuda:

a. Taotluse või teate ajapiirangud.FedEx peab saama transporditasude tagasimakse või krediidi taotlemise teate ühe heakskiidetud kanali kaudu 15 päeva jooksul pärast arve kuupäeva (või tarnekuupäeva, kui see on tasutud ettemaksuga).

b.Nõutav teave. Kõik teenuse tõrke teated peavad selle olemasolul sisaldama saatja FedExi kontonumbrit, õhutranspordi saatelehte või FedExi jälgimisnumbrit; saadetise kuupäeva ning täielikku ja korrektset saaja teavet.

c. Taotluse esitamise meetodid. Maksja võib teenuse tõrke tõttu transporditasude tagasimaksmist või krediiti taotleda e-posti teel, lehel fedex.com või helistades FedExi klienditeenindusele. Meetodid võivad varieeruda olenevalt saadetise asukohast. Ühtegi kõrvalekallet nendest taotluste esitamise viisidest ei peeta kehtivaks. Näiteks ei loeta arve osalist tasumist arve parandamise taotluseks ega tagasimakse taotluse teavituseks.


20. Vastutuse piirangud.

20.1 Transporditeenuste vastutuse standardpiirangud. FedExi vastutus transporditeenuste osutamisega seotud kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise eest piirdub (a) kohaldatavate konventsioonidega ette nähtud summast või (b) 100 USA dollariga saadetise kohta (välja arvatud juhul, kui saatja deklareerib kõrgema veo väärtuse ja maksab nõutava tasu, nagu on kirjeldatud jaotises 20.3), olenevalt sellest, kumb on suurem. FedEx rakendab selliseid limiite ka kõigile kodumaiste transporditeenuste osutamisest tulenevatele nõuetele, kui kehtivates siseriiklikes transpordiseadustes puuduvad kohustuslikud või madalamad vastutuspiirangud (välja arvatud juhul, kui saatja deklareerib veo väärtuseks kõrgema väärtuse ja maksab jaotises 20.3 kirjeldatud nõutava tasu).

20.2 Muude nõuete vastutuse piirangud. Kui seda ei reguleeri jaotis 20.1 (Transporditeenuste vastutuse standardpiirangud), on FedExi vastutus kahjude, kahjustuste, hilinemiste või muude lisateenuste osutamisega seotud muude nõuete või muu lepingurikkumise korral piiratud 3,40 euroga kilogrammi kohta, mitte mingil juhul ei ületa maksimaalne vastutus 10 000 eurot sündmuse või seotud sündmuste seeria kohta.

20.3 Maksimaalne vastutus: veo deklareeritud väärtus FedEx ei paku veosekohustust ega koguriskikindlustust, kuid saatja võib maksta lisatasu veo deklareeritud väärtuse täpsustamiseks õhutranspordi saatelehel, mis ületab eespool toodud jaotistes 20.1 ja 20.2. märgitud piiranguid. Kui saatja teeb sellise valiku, rakenduvad järgmised tingimused.   

a. Veo deklareeritud väärtus näitab FedExi maksimaalset vastutust seoses saadetisega ja see ei saa olla suurem kui õhutranspordi saatelehele märgitud tolli deklareeritud väärtus. 

b. Saatja vastutab deklareeritud veoväärtust ületavate võimalike kahjude eest.

c. Tasu määratakse iga 100 USA dollari (või selle osa) eest, millega veo deklareeritud väärtus ületab eespool sätestatud muul viisil kehtivaid vastutuse standardpiire kuni allpool sätestatud maksimaalsete summadeni. Saatja leiab lisatasu kohta teavet saatmise ajal kehtivast FedExi määrade hinnakirjast või saab seda FedExile helistades. 

d. Sõltumata veo deklareeritud väärtusest ei ületa FedExi vastutus tõendatud kaotsimineku, kahjustumise, hilinemise või muude saadetisega seotud nõuete eest saadetise remondikulusid, amortiseerunud väärtust ega asenduskulusid, olenevalt sellest, kumb on väiksem. FedExil on õigus nõuda saadetise, mille kohta nõue esitati, sisu väärtuse sõltumatut tõendamist. 

e. Maksimaalne tolli deklareeritud väärtus ja veoväärtus on piiratud, võib varieeruda sõltuvalt asukohast ning seda ei pakuta kõikides riikides ja piirkondades. Teenuse FedEx Envelope või FedEx Pak sisu deklareeritud maksimaalne tolliväärtus on olenemata sihtkohast 500 USA dollarit saadetise kohta. Teenuse FedEx Envelope või FedEx Pak sisu deklareeritud maksimaalne tolliväärtus on olenemata sihtkohast 100 USA dollarit saadetise kohta. Kaupasid, mille tegelik või deklareeritud väärtus ületab need summad, ei tohiks saata teenusega FedEx Envelope või FedEx Pak. 

f. Kui FedEx ei ole sätestanud teisiti, on maksimaalne deklareeritud veoväärtus 50000 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud teenuste Freight Transportation Services puhul, mille maksimaalne deklareeritud veoväärtus on 100000 USA dollarit saadetise kohta.

g. Hüvitist ei ole õigus saada (i) kaudsete tagajärgede või (ii) viivituste või kahju eest, mis tuleneb sellest, et saatja rikub nendest tingimustest tulenevaid kohustusi.

h. Kõrvalteenustega seotud kahjude eest ei ole hüvitist ette nähtud.

i. Mis tahes katse deklareerida veo- või tolliväärtus, mis ületab nendes tingimustes lubatud maksimaalseid summasid, on tühine. Sellist deklareeritud väärtust vähendatakse automaatselt saadetise lubatud piirini. FedExi nõusolek mis tahes saadetise veoks, mille deklareeritud väärtus ületab lubatud maksimaalset kogust, ei muuda neid saadetisega seotud sätteid ega piiranguid kehtetuks. FedEx ei aktsepteeri taotlusi õhutranspordi saatelehel toodud deklareeritud väärtuse muutmiseks pärast saadetise edastamist FedExile. 

j. Kui saatja pole iga õhutranspordi saatelehele kantud paki deklareeritud veoväärtust määranud, kuid on määranud kõigi pakkide kogu deklareeritud väärtuse, määratakse iga paki deklareeritud väärtus, jagades kogu deklareeritud väärtus õhutranspordi saatelehel toodud pakkide arvuga. Saadetise mis tahes paki deklareeritud väärtus ei või mingil juhul ületada saadetise deklareeritud väärtust.

20.4 Unikaalsed esemed. FedExi vastutus unikaalseid esemeid sisaldavate saadetiste eest on kas täielikult või osaliselt piiratud maksimaalse deklareeritud veoväärtusega 1000 USA dollarit saadetise kohta või vastava kaubaveo konventsiooniga kehtestatud piirmäära järgi, olenevalt sellest, kumb on suurem.


21. Vastutused, millest FedEx keeldub.

21.1 FedEx ei võta vastutust järgmistel juhtudel:

a. nendes tingimustes sätestatud täiendavate piirangute alusel, kahjude eest, mis ületavad veo deklareeritud väärtust (mida piirab jaotis 20.3 (Maksimaalne vastutus: veo deklareeritud väärtus)) või vastavalt kehtivale konventsioonile rakenduvatele vastutuspiirangutele või saadetiste puhul, mis saadetakse ühes riigis kindlaksmääratud asukohtadest ja nende vahel vastavalt kehtivale kohustuslikule kohalikule seadusele, olenevalt sellest, kumb on suurem, ning olenemata sellest, kas FedEx teadis või oleks pidanud teadma, et sellised kahjud võivad tekkida; 

b. erisugune, juhuslik, kaudne kahju või kahjustus, sealhulgas alternatiivse transpordi kulud, sissetulekute, tulude, kasutamise või kasumi kaotamine, eeldatava kokkuhoiu, firmaväärtuse või võimaluste kadu; ja 

kaotused või viivitused teatavatel asjaoludel, mis on sätestatud jaotises 19.3 (Raha tagasi garantii – erandid.

21.2 Saatja võtab endale igasuguse kaotsimineku, kahjustumise või viivituse ja sellega seotud riski, mis ületab FedExi nendes tingimustes väljatoodu. Soovi korral peaks saatja korraldama oma kindlustuskaitse. FedEx ei paku kindlustuskaitset.

21.3 FedEx ei võta mingit vastutust, samuti ei tee FedEx mis tahes muudatusi, tagasimakseid ega anna krediiti mis tahes kahjude, kahjustuste, viivituste, valetarnete, kohaletoimetamata jätmise, valeandmete või teabe esitamata jätmise eest, mis on põhjustatud või tulenevad mis tahes järgmistest sündmustest (mittetäielik loetelu):

a. saatja, saaja või mis tahes kolmanda saadetisest huvitatud osapoole tegevus, kohustuste rikkumine või tegevusetus;

b. saadetise või mis tahes defekti, omaduse või kaubale omase sisedefekti iseloom;

c. nende tingimuste või muude saadetise suhtes kohaldatavate tingimuste rikkumine, sealhulgas keelatud esemete, ohtlike kaupade saatmine, saadetise vale deklareerimine, kinnitamine, märgistamine või adresseerimine;

d. trahvid või muud rahalised summad, mille mis tahes reguleeriv asutus või kolmas isik on saatjalt või saajalt sisse nõudnud;

e. mis tahes FedExi kontrolli alt väljas olevad sündmused, muu hulgas pandeemia või epideemia, õhuriskid, rahvavaenlased, näiliku või tegeliku volitusega tegutsevad kohalikud võimuasutused, tolliametnike tegevus või tegevusetus, mässud, streigid või muud kohalikud vaidlused, tsiviilrahutus, ohuintsident seoses sõjaseisukorra või ilmaoludega või riiklikud, rahvusvahelised või kohalikud häired õhu- või maismaatranspordi võrgustikes, mis tahes isiku(te) või äriüksuste kuriteod, sh terrorismiaktid, loodusõnnetused, side- ja teabesüsteemide (muu hulgas FedExi süsteemide) häire või rike, mehaaniline viivitus või tingimused, mis kujutavad ohtu FedExi töötajatele;

f. vale või ebapiisav pakkimine, sealhulgas saatja suutmatus kasutada FedExi heakskiidetud pakendeid, kui sellist heakskiitu taotletakse, soovitatakse või nõutakse. Eelkõige peavad arvutid, elektroonika, nõrgad esemed ja alkohol olema pakendatud vastavalt FedExi juhistele, mis on saadaval aadressil fedex.com. Pakendamise või nõustamise, abi või juhiste pakkumine saadetiste asjakohase pakendamise kohta FedExi poolt ei tähenda, et FedExi võtab omale vastutuse, välja arvatud juhul, kui FedEx on kirjalikult sõnaselgelt öelnud teisiti;

g. saatja, saaja või saatjat või saajat esindavate isikute suuliste või kirjalike kättetoimetamisjuhiste täitmine;

h. kohaletoimetamise viibimine, mis on tingitud FedExi tasude maksmise põhimõtete järgimisest; 

i. FedExi võimetus esitada tarnedokumendi koopiat või kohaletoimetamisel saadud allkirja koopiat;

j. magnetlintidel, failides või muudel andmekandjatel olevate andmete kaotsiminek, kustumine või taastamatuks muutumine või fotode või heliradade kustumine või kahjustumine valgusega kokku puutunud filmil;

l. kui FedExi ei järgi paki suuna tähiseid (nt ülesnool, tähistus „THIS END UP”).

l. FedExi poolne saatja või saaja teavitamata jätmine või teavitamisega viivitamine saadetise hilinemisest, kaotsiminekust või kahjustumisest, puudulikust, valest või ebatäpsest saaja või tollimaakleri aadressist, valest, puudulikust või puuduvast dokumentatsioonist või tollimaksude ja maksude tasumata jätmisest, mis on vajalik saadetise vabastamiseks;

m. üksikute esemete kaotsiminek või kahjustada saamine, mille kättesaamise kohta ei ole FedExil kontrollitavat dokumentatsiooni, sealhulgas olukordades, kus FedExile saadetise saatmise ajal on kaubad eelnevalt laaditud haagisele, kaubaalustele või pakendatud selliselt, et saadetise üksuste või sisu arvu ei saa mõistlikult kontrollida;

n. igasuguse isikliku või finantsteabe, sealhulgas sotsiaalkindlustuse numbrite, sünniaegade, juhilubade numbrite, krediit- või deebetkaartide numbrite ja finantskonto andmete kadumine;

o. saatja suutmatus kustutada kõik FedExi saatmisüsteemi või seadmesse sisestatud saadetised, kui saadetisi ei edastata FedExile;

p. kahjustused, mida näitavad mis tahes põrutusandurid, inklinomeetrid või termomeetrid; ja   

q. võimetus täita tarnekohustuse aega saadetise ebatäieliku või ebakorrektse aadressi korral (vt jaotis 18 (Tarnimatud saadetised)).

21.4 Kui FedEx ei vastuta, sealhulgas mis tahes kohustuse korral, mis ületab vastutuse, mille FedEx on nendes tingimustes sõnaselgelt võtnud, vastutab saatja ja nõustub hüvitama FedExile ning hoidma FedEx kahjutuna mis tahes kahju eest, mille saadetis FedExile põhjustas, või kolmanda isiku, eriti saaja nõuete eest.

21.5 FedExi poolt saatja või kolmanda isiku nõude alusel tehtud makseid ei loeta vastutuse aktsepteerimiseks ega selles jaotises 21 sisalduvatest sätetest loobumiseks.


22. Garantiid puuduvad.

FedEx ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid, välja arvatud siin selgelt väljendatud juhtudel.


23. Nõuded.

FedEx aktsepteerib saadetisega seotud nõude esitamist, välja arvatud teenuse rike (vt jaotis 19 (Raha tagasi garantii) , kui taotleja vastab mõnele kohaldatavatest konventsioonidest ja järgib alltoodud korda, vastasel korral ei saa FedExi vastu nõudeid esitada. 

23.1 Kaebuse esitamine. Kõigist nõuetest tuleb FedExile teatada järgmiste tähtaegade jooksul: 

a. kahjude (nähtavad või varjatud), viivituste (sealhulgas riknemisnõuded) või sisu puudumise tõttu esitatavad nõuded tuleb esitada 21 päeva jooksul pärast saadetise kohaletoimetamist. Kui saaja võtab saadetise vastu ega esita kättesaamisel teatist kahju kohta, loetakse seda piisavaks tõendiks selle kohta, et saadetis toimetati kohale heas seisukorras; 

b. kõik muud nõuded, sealhulgas nõuded kaotsimineku, tarnimata jätmise või valetarnete kohta üheksa kuu jooksul pärast saadetise üleandmist FedExile.

Kõigist sellistest pretensioonidest tuleb teavitada kas kohaletoimetamise hetkel asjakohases kohaletoimetamise registris, fedex.com-i kaudu või pöördudes FedExi klienditeeninduse poole. 

23.2 Nõutav teave. Kõik pretensioonid peavad sisaldama täielikku teavet saatja ja saaja kohta, samuti FedExi jälgimisnumbrit, saatmiskuupäeva, esemete arvu ja saadetise kaalu.  Üheksa kuu jooksul pärast saadetise üleandmist FedExile tuleb nõue täielikult dokumenteerida, saates kogu asjakohase tõendava dokumentatsiooni FedExile (nt ostuarved, remondi hinnaprognoosid). Selleks et FedEx võtaks arvesse kahjustustega seotud nõudeid, peab saaja esitama saadetise sisu, algsed pakendid ja pakkematerjali FedExile uurimiseks kas saaja valdustes või FedExi rajatises kuni nõude uurimine on lõpule viidud. 

23.3 Piirangud. FedEx ei ole kohustatud ühegi nõude suhtes tegutsema, kuni kõik tasud on makstud; nõude summat ei saa neist tasudest maha arvata. Saadetisega seoses võib registreerida vaid ühe nõude. Nõude tasumisega nõustumine tühistab mis tahes õiguse edasiste kahjude kompenseerimiseks või lisahüvitise nõudmiseks seoses kõnealuse saadetisega. Saatjatel või saajatel, kelle pakid edastati FedExile kaupmehe kaudu, ei ole juriidilist või võrdset õigust FedExilt hüvitise saamiseks. 

23.4Õiguslikud toimingud. Õigus nõuda FedExilt veo tõttu tekkinud hagi hüvitamist aegub, välja arvatud juhul, kui nõue esitatakse volitatud kohtusse, kahe aasta jooksul alates kättetoimetamise tegelikust kuupäevast (kahju, puuduse või hilinemise korral) või kättetoimetamise eeldatavast kuupäevast (kaotsimineku, tarnimata jätmise või tarnimise ebaõnnestumise korral), olenevalt sellest, kumb on varem.


24. Allhanked.

FedEx jätab endale õiguse allhankida mis tahes teenust või selle osa.


25. Andmekaitse.

27.1 Sellistel mõistetel nagu „vastutav töötleja“, „isikuandmed“, „andmesubjekt“ ja „töötlemine“ on tähendus, mis on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR) ning mis tahes muudes andmekaitseseadustes ja -määrustes, mis kehtivad mis tahes isikuandmete (edaspidi isikuandmed) töötlemisel nende tingimuste alusel (edaspidi ühiselt andmekaitseseadus).

25.2 FedEx ja saatja mõistavad, et nad on mõlemad omaenda vastutavad töötlejad seoses isikuandmete töötlemisega osapoolte poolt või nende vahel siinsete tingimuste alusel.

25.3 Mis tahes isikuandmete töötlemisel nende tingimuste kohaselt kinnitab saatja, et ta on järginud andmekaitseseadust, sealhulgas esitanud andmesubjektidele teavet vastavalt andmekaitseseadusele, edastades FedExi privaatsusteatises sisalduva teabe, mis asub aadressil fedex.com, ja saanud andmetöötluseks juriidilise aluse vastavalt andmekaitseseadusele, näiteks lepingu täitmine, õigustatud huvid või nõusolek.

25.4 Saatja vabastab FedExi kõigist FedExile põhjustatud tasudest, nõuetest, kahjudest ja kuludest seoses sellega, et saatja ei täida jaotise 25 nõudeid.

25.5 Saatja kinnitab, et punktis 25.3 sätestatud õiguslik alus lubab (lisaks) isikuandmete mis tahes ülekandmist FedExile, selle sidusettevõtetele, filiaalidele, nõustajatele, audiitoritele või kolmandatele isikutele, keda FedEx kasutab oma kohustuste täitmiseks saatja ees vastavalt siinsetele tingimustele mis tahes riigis nii Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi EMP) kui ka väljaspool seda.

25.6 Igasuguste isikuandmete edastamise korral saatjalt FedExile (või vastupidi) EMP-st või Šveitsist riiki, mis asub väljaspool EMP-d või Šveitsi, kehtivad vastutavalt töötlejalt vastutavale töötlejale lepingu tüüptingimused (otsus 2004/915/EÜ) (edaspidi SCC-CC-d), nagu on määratletud GDPRi artikli 46 lõike 2 punktis c, mille leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Sel eesmärgil on SCC-CC-d viidetena täielikult nendesse tingimustesse lisatud. Nende tingimustega nõustudes loetakse, et pooled a) on allkirjastanud SCC-CC-d; b) nõustuvad SCC-CC-de sisuga täielikult; c) järgivad nendes toodud tingimusi, ja d) nõustuvad, et mis tahes muudatus või hilisem otsus ja/või URL kehtib ja asendab otsuse ja/või URL-i, nagu on osutatud siinses jaotises 25.6. SCC-CC-de kohaselt tegutseb FedEx kui vastutav töötleja andmete eksportijana, seda ka oma sidusettevõtete nimel, ja saatja kui vastutav töötleja tegutseb andmete importijana või vastupidi, kui see on võimalik. Eelnev ei piira FedExi õigust ainuisikuliselt andmekaitseseaduse kohaselt otsustada kasutada muud sobivat andmeedastusmehhanismi. Edastatud isikuandmed võivad sisaldada üksikisikutest saatjate ja saajate kontaktandmeid, näiteks nimesid ja aadresse, mis on vajalikud FedExi teenuste, nt pakkide kohaletoimetamine ja jälgimisfunktsioonide võimaldamine, tõhusaks osutamiseks, nagu on toodud nendes tingimustes ja kooskõlas SCC-CC-de lisadega.

25.7 Kui Euroopa Liidu Kohus, kohalik järelevalveasutus või sarnane valitsusasutus määrab, et need jaotise 25 ja/või SCC-CC-de tingimused ei ole nüüd või tulevikus enam seaduslik meetod isikuandmete edastamise korraldamiseks väljaspool EMP-d või Šveitsi, peavad pooled pidama heas usus läbirääkimisi alternatiivse meetodi leidmiseks, mis korraldaks niisugust edastamist seaduslikul viisil.


26. Kogu leping.

Need tingimused esindavad kogu poolte vahel sõlmitud lepingut ja, kui jaotisest 1 (Rakendus)ei tulene teisiti, on need muude suuliste või kirjalike tingimuste suhtes ülimuslikud. Neid tingimusi ei saa tühistada, välja arvatud juhul, kui pooled on selles kirjalikult kokku leppinud. 


27. Ülesanne.

Kummagi osapoole lepingujärgseid õigusi ja kohustusi ei tohi teise osapoole kirjaliku nõusolekuta loovutada või delegeerida. Erandina võib FedEx loovutada oma õigused täielikult või osaliselt ja delegeerida oma lepingujärgsed kohustused oma sidusettevõttele. Eelöeldut piiramata on need tingimused siduvad ja kehtivad osapoolte ning nende lubatud õigusjärglaste ja loovutajate kasuks.


28. Õiguste loovutamisest keeldumine.

Kui FedEx ei jõusta või ei rakenda nende tingimuste mis tahes sätet, ei tähenda see sättega seotud õigustest loobumist ega takista FedExi muul moel sätet jõustamast.


29. Kohustuslik seadus.

Need tingimused ei välista mingit kohustust, mille välistamine on seaduse alusel keelatud. Kui tingimustes sisalduv või neis viidatud mis tahes säte on vastuolus mis tahes kohalduva kohustusliku rahvusvahelise lepingu, kohaliku seaduse, valitsuse määruse, korralduse või nõudega, piiratakse seda sätet maksimaalses lubatud ulatuses ning see jõustub piiratud kujul FedExi ja saatja vahelise lepingu osana. Mis tahes sätete kehtetus või jõustamatus ei mõjuta nende tingimuste teisi osi.


30. Vahendus.

Belgia seadused võimaldavad Belgia sissetulevate või väljaminevate postiteenuste kasutajatel taotleda postisektori ombudsmani sekkumist (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRÜSSEL (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRÜSSEL (NL)) tingimusel, et kasutaja on oma kaebuse esmalt FedExile esitanud. Selline sekkumine ei piira nende tingimuste sätteid.


31.  Kohaldatav seadus ja kohtualluvus.

Kui kohaldamisele kuuluvas konventsioonis ei ole teisiti sätestatud, tegelevad siinsete tingimuste ja kõigi vaidlustega, mis tulenevad FedExi osutatud teenustest või on nendega seotud, selle riigi või territooriumi seadused ja kohtud, kus FedEx võtab saadetise vastu teenuste osutamiseks.