Veotingimused

Veotingimused

Veotingimused


OLULINE TEADE

Veotingimused VÄLISTAVAD FedExi ning selle töötajate ja agentide VASTUTUSE saadetiste kadumise, kahjustumise ja viibimise puhul teatud olukordades ning PIIRAVAD VASTUTUST märgitud summade ulatuses juhul, kui ettevõte võtab vastutuse, mis juhul TULEB NÕUE ESITADA rangelt piiritletud aja jooksul. Saatja peab tingimusi hoolikalt lugema ja vajaduse korral enda huvide kaitsmiseks saadetise kindlustama.

Saadetistele kehtivad kohalikud tariifid ja saadetise vastuvõtnud FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja tingimused.

FEDERAL EXPRESSI EUROOPA, LÄHIS-IDA, INDIA SUBKONTINENDI JA AAFRIKA VEOTINGIMUSED ALATES 6. AUGUSTIST 2012 (värskendatud aprillis 2020)


1. RAKENDAMINE

1.1 Need tingimused kehtivad Euroopa, Lähis-Ida, India subkontinendi ja Aafrika riikidest (EMEA) pärinevate ning nendesse riikidesse ja valitud riikide siseselt saadetavate saadetiste veo puhul, mis põhinevad järgmistel FedExi teenustel või teenusevalikutel (kui need on saadaval): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ja FedEx Standard Overnight. FedEx võib neid teenuseid aeg-ajalt muuta. Klient saab soovi korral teavet piirkondade kohta, mida FedEx teenindab. Ühendkuningriigi-sisestele ja India-sisestele saadetistele kehtivad eraldi veotingimused. Vaadake Ühendkuningriigi-sisestele saadetistele kehtivaid veotingimusi veebisaidilt fedex.com/ukservices/services/terms.html ja India-sisestele saadetistele kehtivaid veotingimusi veebisaidilt fedex.com/in/domestic/services/services/ (märkus: fedex.com-i URL-id võivad muutuda). Väljastpoolt EMEA-d EMEA-sse või muudesse rahvusvahelistesse sihtkohtadesse saabuvatele saadetistele kehtivad kohalikud tariifid ning saadetise vastu võtnud FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtja tingimused. Teenuse FedEx Global Returns kaudu tagastatud saadetistele kehtivad riigile, kust saadetis tagastatakse, kohalduvad tingimused. Need teenusetingimused võivad olenevalt riigist erineda. Vaadake üksikasju aadressilt fedex.com/globalreturns või võtke ühendust klienditeenindusega.

1.2 Saadetise vedamisele õhu kaudu võib kehtida Varssavi konventsioon 12. oktoobrist 1929, mida on täiendatud Haagi protokolliga 28. septembrist 1955 ja kõigi järgnevate kohalduvate protokollidega, või Montreali konventsiooni 28. maist 1999 ning kõik järgnevad kohalduvad protokollid, samuti Guadalajara konventsioon 18. septembrist 1961. Osaliselt või täielikult maismaa kaudu transporditavatele saadetistele – sõnaselge lepingu või muu alusel – riigis, riiki või riigist, mis on rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni osapool, kohalduvad selle nõuded ja tingimused. Saadetistele, mida transporditakse määratud asukohtade vahel ühe riigi piires, kohalduvad selle riigi seadustega kehtestatud reeglid.

1.3 Tingimused alistavad kõik varem avaldatud FedExi teenuse nõuded ja tingimused, millele käesolevad tingimused kohalduvad. FedEx jätab endale õiguse tingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta, parandada või täiendada. Tingimused on avaldatud prinditud kujul ja elektrooniliselt aadressil www.fedex.com. Elektrooniline versioon aadressil fedex.com on ülimuslik. Tingimused täiendavad (lennutranspordi) saatelehe tagaküljel märgitud üldisi nõudeid ja tingimusi ning kirjeldavad neid üksikasjalikult. Kui tingimuste ning mis tahes FedExi (lennutranspordi) saatelehe, manifesti, lastikirja või muu transpordidokumendi vahel ilmneb konflikt, on tingimused ülimuslikud, kuni need ei põhjusta konflikti rahvusvaheliste veostega seotud vastutuse eeskirjadega, mis on sätestatud Varssavi või Montreali konventsiooni reeglite ja nende vastavate alamprotokollidega, muude kehtivate konventsioonidega või asjakohaste tariifidega või riigisiseste saadetiste puhul riigi seadustega sätestatud eeskirjadega, mis puudutavad saadetiste vedamisel kehtivat vastutust.

1.4 Tingimused (sh siin selgelt viidatud lepingud ja konventsioonid) moodustavad terve osapoolte vahel sõlmitud lepingu ja jaotise 1.3 järgi ületavad, alistavad ja välistavad muud suusõnalised või kirjalikud, kus tahes ilmuvad või loodud ning eriti saatja lisatavad nõuded ja tingimused ning mis tahes muud nende tingimustega seotud kirjalikud või suusõnalised avaldused. Saatja kinnitab, et ta ei eelda ega taotle selle lepingu alusel teenuste kasutamisega seoses muid nõudeid, garantiisid, tingimusi ega avaldusi.

1.5 Neid tingimusi ei saa alistada, muuta ega täiendada, välja arvatud saatja ja FedExi kirjaliku volitusega esindaja vahelise sõnaselge lepingu alusel.

1.6 Saatja on seotud oma mis tahes töötaja, teenistuja ja agendi allkirjaga (lennutranspordi) saatelehel.


2. MÕISTED

„Jaesaadetised” on äritehinguga seotud saadetised ärisaatja (erialavaldkonnas tegutsev isik) ja individuaalsest tarbijast adressaadi (väljaspool oma erialavaldkonda tegutsev isik) vahel ning saadetised, mille kohta ei täidetud (lennutranspordi) saatelehel välja „ärinimi”.

„Äriline tarne” on tarne, mis tehakse ettevõtte või töökoha aadressile, välja arvatud kodudesse ja isiklikku elukohta, ning välja arvatud jaesaadetiste tarne.

„Tingimused” on need veotingimused, see mõiste hõlmab ka siin sõnaselgelt viidatud lepinguid, seadusi ja konventsioone, mida FedEx võib aeg-ajalt värskendada.

„FedEx” on ettevõte Federal Express Corporation, selle tütarettevõtted ja filiaalid, nende vastavad töötajad ning agendid ja sõltumatud töövõtjad. Veoleping sõlmitakse FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtjaga, kes võtab saadetise saatjalt vastu.

FedExi saadetised 1Day Freight, Priority Overnight ja Standard Overnight on EMEA valitud riikide riigisisesed saadetised, kus nii saatja kui ka adressaat asuvad samas riigis.

„Saatja” ehk „lähetaja” on isik (füüsiline või juriidiline), kelle nimi on toodud (lennutranspordi) saatelehel saatjana.

„Adressaat” ehk „saaja” on isik, kelle nimi on toodud (lennutranspordi) saatelehel adressaadina.

„Pakk”on FedExi vastuvõetud mis tahes üksik pakk või tükk, sealhulgas mis tahes tükk, mille saatja on esitanud FedExi automatiseeritud süsteemide, mõõdikute, manifestide või (lennutranspordi) saatekirjade vahendusel.

„Saadetis” on üks või mitu tükki kas pakkide või veosena, mis liigub ühele (lennutranspordi) saatelehele.

„(Lennutranspordi) saateleht” on FedExi transpordisüsteemis kasutatav mis tahes saatedokument, manifest, silt, tempel, elektrooniline kirje või sarnane üksus.

„Kodutarne” on koju või isiklikku elukohta tehtud tarne, mis hõlmab ka kodust aetavat äri, ja/või tarne, mille korral saatja on tarneaadressiks märkinud koduse aadressi.

„Transporditasud” on tasud, kulud ja summad, mis on arvestatud või määratud saadetise transportimiseks FedExiga kooskõlas tingimuste või mis tahes järgnevalt kehtestatud tingimuste või tasudega, kuid mitte muud arvestada võidavad tasud või kulud, muu hulgas näiteks deklareeritud väärtuse tasud, erikäitlustasud, tollilõivud ja maksud ning lisatasud.

„Tööpäev” on mis tahes päev, mil lähte- või sihtriigis või -piirkonnas on ettevõtted äritegevuseks avatud. Tööpäevad ja riiklikud pühad võivad olenevalt sihtriigist või -piirkonnast erineda. Kliendid peavad FedExiga ühendust võtma seoses tarnekohustustega, mis võivad olla mõjutatud.

„Tasud” on transporditasud ja mis tahes muud tasud või lisatasud, mis on arvestatud või määratud tingimuste alusel seoses saadetise transpordiga, muu hulgas täiendavad tasud, deklareeritud väärtuse tasud, erikäsitlustasud ja muud lisatasud, mida on tingimustes või mis tahes värskendatud tingimustes kirjeldatud, ning (kohaldatavusel) tollilõivud ja maksud ning muud FedExile mõistlikult tekkinud kulud seoses saadetise transpordiga.

„Deklareeritud veoväärtus” on väärtus (kui üldse), mille on näidanud saatja (lennutranspordi) saatelehel ja mis hõlmab Fedexi maksimaalse vastutuse summat seoses paki transportimisega.

„Deklareeritud tolliväärtus” on saadetise sisu müügihind või asenduskulu tolliprotseduuride otstarbel märkimiseks.

„Tarnekohustuse aeg” on FedExi teenuse avaldatud tarnekohustus või klienditeeninduse pakutud tarnekohustus saadetise puhul, mis võtab arvesse tarnitavat kaupa, saatmiskuupäeva, sihtkohta, saadetise kaalu ja saadetise väärtust.

„FedExi kontonumber” ehk „FedExi konto” on number, mille FedEx on kliendile väljastanud tagamaks, et kontotegevus on FedExi süsteemis kokku võetud ja maksjale esitatakse asjakohane arve.

„Euroopa-sisesed saadetised” on Euroopa piires valitud riikides, mida FedEx veebisaidil fedex.com aeg-ajalt määratleb, tarnitavad saadetised.

„Keelatud esemed” on nende tingimuste jaotises 8 (Keelatud esemed) nimetatud kaubad ja saadetise tüübid.


3. HINNAD

Saadetisele kehtivad hinnad on sätestatud FedExi standardhinnakirjades lehel fedex.com või nagu on vastavas FedExi transporditeenuste lepingus sõnaselgelt kokku lepitud. FedExi hinnad ei sisalda tollimakse, makse, tollivormistustasusid ega muid saadetise suhtes kohaldatavaid impordi- või ekspordimakse. FedExi töötajate ja agentide esitatud hinna- ja teenusepakkumiste aluseks on saatja esitatud teave, kuid lõplikud hinnad ning teenused võivad erineda olenevalt tegelikult edastatud saadetisest ja nende tingimuste rakendamisest. FedEx ei kohustu tegema ega tee mingeid korrigeerimisi, hüvitamisi ega krediteerimisi mis tahes vastuolu korral enne saadetise edastamist tehtud hinna- või teenusepakkumise ning kliendile arvel esitatud hindade ja muude tasude vahel. FedEx pakub funktsiooni Estimate Duties and Taxes kaudu veebisaidil fedex.com teenuses FedEx Global Trade Manager ainult hinnangulisi tollilõive ja makse, kuid lõplikud lõivud ja maksud võivad erineda.

Kehtivad hinnad põhinevad veolepingu sõlmimise ajal kehtivatel ja jõustatud hindadel. FedEx jätab endale õiguse aeg-ajalt ja ilma ette teatamata muuta tasusid, mis on sätestatud FedExi standardhinnakirjades või mujal lehel fedex.com.


4. ARVELDAMINE

4.1 Vaatamata asjaolule, et FedEx jätab endale õiguse nõuda tingimuste alusel mis tahes tasude ettemaksmist, tuleb maksmata tasude arved tasuda allahindluseta 15 päeva jooksul alates arve kuupäevast. Lõivude ja maksude arve tuleb tasuda kättesaamisel. FedEx võib õigustest tulenevalt ja ette teatamata suurendada tasumiskuupäeval tasumata summat 15% võrra (või FedExi kohalikes kehtivates maksenõuetes ja -tingimustes määratud summa võrra) halduskuludest tulenevate kahjude eest ning määrata Euroopa Keskpanga määrast 6% võrra suurema aastase intressi (või FedExi kohalikes kehtivates maksenõuetes ja -tingimustes määratud summa), mis arvutatakse iga kuu alguses või kehtivatest seadustest tuleneva maksimaalse lubatud intressimäära alusel, kui see on väiksem.

4.2 „Arve saatjale” ehk „arve lähetajale” tähendab, et arve saadetakse saatjale.

4.3 „Arve adressaadile“ ehk „Arve saajale” tähendab, et arve saadetakse adressaadile. Arvete saatmiseks adressaadile peab adressaadil olema kehtiv FedExi kontonumber, mis tuleb sisestada (lennutranspordi) saatelehe vastavasse jaotisse. Saadetiste transporti arve adressaadile aktsepteeritakse ainult teatud piirkondades. Kui adressaat keeldub maksmisest, saadetakse arve automaatselt saatjale.

4.4 „Arve kolmandale osapoolele” tähendab, et arve saadetakse kellelegi muule kui saatja või adressaat. Kolmanda osapoole kehtiv FedExi kontonumber tuleb sisestada (lennutranspordi) saatelehe vastavasse jaotisse. Kui seda ei sisestata või kui kolmas osapool arvet ei tasu, esitatakse transporditasude arve automaatselt saatjale ning lõivud ja maksud (kui neid on) adressaadile.

4.5 Arve saatjale, arve adressaadile või arve kolmandale osapoolele tehingute puhul (vt allpool) pakke ei aktsepteerita, kui (õhutranspordi) saatelehele ei ole sisestatud kehtivat FedExi kontonumbrit. FedExi kontonumbrid ei ole ülekantavad. Väärkasutamine, sealhulgas eri osapooltele kuuluvate saadetiste volitamata konsolideerimine, võib kaasa tuua kõikide allahindluste eemaldamise ja teenuse osutamisest keeldumise. Klient, kellele FedExi konto väljastatakse, vastutab kõikide kontoga seotud tasude eest, sealhulgas volitamata kasutamisest tulenevate tasude eest. Kontoomanik vastutab kontonumbri turvalisuse eest. FedExi kontonumbrit võib jagada ainult isikutega, kes on volitatud konto nimel saadetisi saatma. Kui FedExi kontot ei ajakohastata, võib see kaasa tuua ainult sularaha kasutamise piirangu. Kontole sularahapiirangu kohaldamine võib kaasa tuua saadetiste viibimise, tagasilükkamise või tagastamise, kuni maksekokkulepete saavutamiseni.

4.6 Vajaduse korral võidakse saadetise sisu alusel arvestada lõivud ja maksud. FedEx ei ole kohustatud lõive ja makse ette tasuma ning võib nõuda saatjalt, adressaadilt või vastutavalt kolmandalt osapoolelt lõivude ja maksude tasumist, enne kui need FedExilt võetakse. Arve nende lõivude ja maksude eest saadetakse adressaadile saadetakse saatjale, välja arvatud juhul, kui (lennutranspordi) saatelehel on täidetud väli „Lõivud ja maksud arve saatjale” või „Lõivude ja maksude arve kolmandale osapoolele” ning (lennutranspordi) saatelehel on näidatud kehtiv FedExi kontonumber. Need valikud on saadaval ainult teatud asukohtade puhul. Asukohtade üksikasjad on saadaval nõudmisel.

4.7 OLENEMATA MIS TAHES VASTUPIDISTEST MAKSEJUHISTEST VÕI SÄTETEST JÄÄB SAATJA ALATI VASTUTAVAKS TASUDE, SH LÕIVUD JA MAKSUD, MAKSMISE EEST, KUI NEID ON.

4.8 Tasud, mille puhul on vajalik valuuta teisendamine muust kui maksja arve valuutast, arvutatakse iga päev, kasutades Interneti-põhiselt vahetuskursiteenuselt OANDA saadud pakkumise mediaanhinda. Pakkumise mediaanhind on keskmine hind, millega ostjad teevad valuuta ostupakkumisi müüjatele antud perioodil. Neid valuutakursse saab vaadata veebisaidil oanda.com. Osalevate Euroopa Liidu riikide valuutadel kehtib seadusega kehtestatud kurss EURO suhtes. Mis tahes USA-välise valuuta teisendamisel USD-ks kehtib täiendav vahetustasu 1,75%, USD teisendamisel mis tahes valuutaks 2,3% ja kõigi USA-väliste valuutade vahelisel teisendamisel 2,0%. EURO-ga seotud valuutade vahel puudub vahetustasu. Tasud muudes valuutades peale USA dollari, mis pole vabalt teisendatavad, teisendatakse USA dollariteks ja arveldatakse maksja kontole meie ainuäranägemisel kas vabaturukursi või ametliku kursiga, mille juures FedExil on lubatud USA dollareid asjakohases valuutas osta. Mittehüperinflatsioonilisteks valuutadeks teisendamisel kasutatakse saatmiskuupäeva kurssi. Siiski jätame endale õiguse kasutada saatmiskuupäeva kursi asemel arve kuupäeva vahetuskurssi neis riikides, kus valuuta on volatiilne.

Saadetiste puhul, mis on algatatud veebisaidil fedex.com teenuses FedEx Ship Manager™ funktsiooniga Importsaadetise loomine, vastutab FedExiga impordisaadetise tehingu algatanud osapool nende saadetiste mis tahes käsitlemistasude ja mis tahes lõivude või maksude eest, talle esitatakse nende eest arve ja ta kohustub neid tasuma vaatamata mis FedExile antud mis tahes maksejuhistele.

4.9 Veebisaidil fedex.com funktsiooniga Importsaadetise loomine algatatud saadetistele kehtivad saadetise lähteriigile kohalduvad nõuded ja tingimused. Need teenusetingimused võivad olenevalt riigist erineda. Vaadake üksikasju lähteriigi kohalikust büroost.

4.10 Kui see on seadusega lubatud, võib FedEx tavapäraselt elektroonilisi arveid esitada, kui maksja ei nõua sõnaselgelt teisiti.


5. ARVE KORRIGEERIMINE / MAHUKAAL

5.1 FedEx võib auditeerida iga (lennutranspordi) saatelehte, et kontrollida valitud teenust ja paki/saadetise massi. Kui valitud teenus või sisestatud mass on vale, võib FedEx (lennutranspordi) saatelehte ja arvet igal ajal vastavalt korrigeerida, samuti on FedExil sel juhul õigus nõuda korrigeerimise ning paranduste eest käsitlemistasu.

5.2 Kui saatja koostab (lennutranspordi) arved automatiseeritud saatmisseadme kaudu ja (lennutranspordi) arvel on pakkide massi või arvuga seoses puudusi või valet teavet, toimub arveldus FedExi transporditavate pakkide hinnangulise arvu ja FedExi veotingimuste alusel, võttes arvesse kas mahukaalu arve koostamise ajal või standardset hinnangulist vaikemassi paki kohta, nagu FedEx on määranud ja mis on nõudmisel saadaval.

5.3 Tasusid võidakse arvestada mahukaalu alusel. Mahukaal määratakse, korrutades paki pikkuse, kõrguse ja laiuse (sentimeetrites) ning jagades selle 5000 või muu arvuga, mille FedEx on veebisaidil fedex.com määranud. Kui tulemus ületab tegelikku massi, võidakse arvestada mahukaalu alusel lisatasud. Selliste lisatasude määrad on saadaval nõudmisel ja FedEx võib neid ette teatamata muuta.


6. SAADETISTEST KEELDUMINE VÕI LOOBUMINE

FedEx jätab endale õiguse saadetisest igal ajal keelduda, saadetist kinni pidada, selle tühistada, edasi lükata või tagastada, kui saadetis võib FedExi arvates tõenäoliselt põhjustada kahju või viivitusi teistele saadetistele, kaupadele või inimestele või kui saadetise vedamine on seadusega keelatud või rikub neid tingimusi või kui maksmise eest vastutava isiku või äriüksuse FedExi konto ei ole piisava laenuvõimega. Kui FedEx võtab saadetise vastu, ei tähenda see, et saadetis vastab asjakohastele seadustele ja määrustele või nendele tingimustele.


7. PIIRANGUD

7.1 Pakkide suuruse- ja massipiirangud erinevad olenevalt riigist ja FedExi teenustest. Üksikasjad on saadaval nõudmisel.

7.2 Mitmeosalise saadetise kombineeritud massile puuduvad piirangud, kui iga pakk saadetises jääb sihtkoha puhul määratud paki kaalupiirangusse. Saadetised üle 225 kg nõuavad eelnevat kokkulepet FedExiga. Üksikasjad on saadaval nõudmisel.

7.3 Eriti suured pakid on tükid, mis kaaluvad alla 68 kg (või sihtriigi piirangu) ning mille pikkus ja ümbermõõt on kokku üle 330 cm (või sihtriigi piirangu). Need tükid võidakse tagasi lükata või FedEx võib neid oma äranägemisel lugeda teenuse Fedex International Priority Freight või FedEx International Economy Freight saadetisteks ja olenemata tegelikust kaalust võidakse kohaldada minimaalset tasustatavat massi 68 kg.

7.4 Teenuste FedEx Envelope ja FedEx Pak saadetisi tuleb edastada sobivas FedExi pakendis.

7.5 Ühel (lennutranspordi) saatelehel tohib näidata ainult üht tüüpi teenust ja ühe (lennutranspordi) saatelehe alusel tohib saata ainult ühe teenuse FedEx Envelope, FedEx 10kg Box või FedEx 25kg Box saadetise.

7.6 Saatjal on lubatud saata ühe (lennutranspordi) saatelehe alusel kuni kümme erinevat kaupa.

7.7. Saatja võib ühe (lennutranspordi) saatelehe alusel saata kuni 9998 pakki.


8. KEELATUD ESEMED

8.1 FedEx keelab järgmiste esemete saatmise ükskõik millisesse sihtkohta ja saatja nõustub selliseid esemeid mitte saatma, kui FedEx pole sõnaselgelt teisiti öelnud (olenevalt sihtkohast võivad kehtida täiendavad piirangud).

a. Tulirelvad, relvastus, laskemoon ja nende osad.

b. 3D-trükimasinad, mis on loodud või töötavad ainult tulirelvade tootmiseks.

c. Lõhkeained (klassi 1.4 lõhkeainete saatmise mõnesse kohta ja mõnest kohast võib olla vastuvõetav, lisateave on saadaval nõudmisel), ilutulestik ja muud süütavad või kergsüttivad esemed.

d. Pommi, käsigranaati või muud plahvatusohtlikku seadet meenutavad esemed. See hõlmab inertseid tooteid, nagu jäljendid, uudsed tooted, koolitusabivahendid ja kunstiteosed, kuid ei piirdu nendega.

e. Militaarvarustus, mis on pärit mis tahes riigist, kus nõutakse ekspordimääruse litsentsi.

f. Inimeste surnukehad, organid või kehaosad, inimeste või loomade embrüod, kremeeritud või ekshumeeritud inimjäänused.

g. Elus loomad, sealhulgas putukad ja lemmikloomad.

h. Loomakorjused, surnud loomad või topised.

i. Taimed ja taimsed materjalid, sealhulgas lõikelilled (lõikelilled on teatud turgudele ja teatud turgudelt saatmiseks vastuvõetavad, sealhulgas Hollandist USA-sse ja kogu Ladina-Ameerikasse, lisateave on saadaval nõudmisel).

j. Kiirestiriknevad toiduained ning jahutamist või muid kindlaid keskkonnatingimusi vajavad toidud ja joogid.

k. Pornograafia ja/või sündsusetu materjal.

l. Raha, muuhulgas sularaha ja sularaha ekvivalendid (nt kaubeldavad vahendid, indosseeritud aktsiad, võlakirjad ja sularahatšekid), kogutavad mündid ja margid.

m. Ohtlikud jäätmed, muuhulgas kasutatud hüpodermilised nõelad ja/või süstlad või muud meditsiinilised, orgaanilised ja tööstuslikud jäätmed).

n. Märgjää (külmutatud vesi)

o Võltsitud kaubad, muuhulgas kaubad, mis on registreeritud kaubamärgiga identsed või registreeritud kaubamärgist oluliselt eristatavad, ilma registreeritud kaubamärgi omaniku nõusoleku või järelevalveta (nimetatakse ka võltskaupadeks või jäljendatud kaupadeks).

p. Marihuaana, sealhulgas meelelahutuslikuks või meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud marihuaana ja marihuaanast saadud kannabidiool (CBD), mis tahes tooted, mille delta-9-tetrahüdrokannabinooli (THC) kontsentratsioon on üle 0,3% kuivaine massist, ja sünteetilised kannabinoidid.

q. Toored või rafineerimata kanepitaimed või nende alamkategooriad (muuhulgas kanepivarred, kanepilehed, kanepililled ja kanepiseemned).

r. Tubakas ja tubakatooted, muuhulgas sigaretid, sigarid, lahtine tubakas, suitsuvaba tubakas, vesipiibud või shisha.

s. Elektroonilised sigaretid.

8.2 FedEx keelab järgmist tüüpi esemete saatmise ükskõik millisesse sihtkohta ja saatja nõustub selliseid esemeid mitte saatma (olenevalt sihtkohast võivad kehtida täiendavad piirangud).

a. Saadetised või kaubad, mille vedu, import või eksport on keelatud mis tahes seaduse, põhikirja või määrusega.

b. Saadetised, mille transpordi, impordi või ekspordi jaoks peab FedEx hankima mis tahes erilitsentsi või loa.

c. Deklareerimata, aktsiisiga maksustatavad saadetised või kaubad, mis vajavad regulatiivset heakskiitu ja tollivormistust.

d. Saadetised, mille tolli deklareeritud väärtus ületab konkreetsesse sihtkohta lubatava väärtuse.

e. Ohtlikud kaubad, välja arvatud juhul, kui need on lubatud nende tingimuste jaotises Ohtlikud kaubad.

f. Märjad, lekkivad või mis tahes lõhna eritavad pakid.

8.3 FedEx ei võta mitte mingisugust vastutust keelatud esemete eest, mis tahes viisil (sh kogemata või märkamata) need ka vastu võetud poleks. FedEx jätab endale õiguse keelduda pakkidest nende piirangute alusel või turvalisuse või ohutusega seotud põhjustel. FedExil on õigus võtta saatjalt tagasilükatud pakkide eest halduslõivu ja kaupade tagastamise eest tasu. Lisateave on saadaval nõudmisel.

8.4 Raha tagasi garantii (vt jaotist 18) ei kehti keelatud esemetele.


9. EKSPORDIMÄÄRUSED

9.1 FedExei vea saadetisi, mis rikuvad ekspordimääruseid. Saatja vastutab kõigi kohalduvate seaduste, määruste ja eeskirjade, muuhulgas USA ekspordihaldusmääruste, USA rahvusvaheliste relvaliikluse määruste, USA välismaiste varade kontrolli määruste ja mis tahes saadetise veoga seotud riigi kohalduvate ekspordiseaduste ja valitsuse määruste järgimise eest. Saatja nõustub kõigi kohalduvate USA valitsuse sanktsiooneidega, millega keelatakse kaupade, teenuste või tehnoloogia eksportimine või uuesti eksportimine USA valitsuse loetletud riikidesse ja piirkondadesse ühepoolselt või kooskõlas teiste riikide sanktsioonidega, ning kinnitab, et järgib neid. Peale selle ei vea FedEx selliseid kaupu, ja saatja nõustub selliseid saadetisi mitte edastama, millega kauplemine on majandussanktsioonide või embargo seadustega piiratud või keelatud. Praeguse loendi riikidest ja territooriumidest, mida FedEx ei teeninda, leiate veebisaidilt fedex.com.

9.2 Lisaks ei vea FedEx selliseid kaupu, ja saatja nõustub selliseid saadetisi mitte edastama, kui saatja või mõni saadetisega seotud osapool on kantud keelatud isikute nimekirja, mida haldab Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium või mis tahes ekspordimääruste või sanktsioonide nimekirja, mille on avaldanud ja mida haldavad järgmised üksused: Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium, välismaiste varade kontrolli amet, Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, tööstus- ja julgeolekubüroo, Ameerika Ühendriikide riigidepartemang, kaitsekaubanduse kontrolli direktoraat, ÜRO sanktsioonide komiteed, Euroopa Liidu Nõukogu ja muud asjaomased asutused. Samuti nõustub saatja, et ta ei ürita majanduslike sanktsioonide alusel saata ühelegi üksusele, mis kuulub mõnele osapoolele, kui tegemist on asjaomase noteerimisasutuse kindlaksmääratud ühise omandiga.

Saatja kohustub tuvastama kõiki saadetisi, mis vajavad ekspordimääruse litsentse, lube või mis peavad läbima muid ekspordieelseid kontrolle, ning esitama FedExile kohalduvate eeskirjade täitmiseks kõik vajalikud dokumendid ja kogu teabe. Saatja vastutab omal kulul ekspordilitsentside või saadetist lubavate nõuete väljaselgitamise eest ning nõutavate litsentside ja lubade saamise eest, ja tagab, et saaja on volitatud päritoluriigi, sihtkohariigi ja mis tahes riigi kohalduvate seaduste ja määruste alusel, mis kinnitavad, et neil on kauba üle jurisdiktsioon. Lisaks vastutab saatja selle eest, et saadetud kauba lõppkasutus või -kasutaja ei rikuks ühtegi konkreetset kontrollipoliitikat, mis piirab konkreetselt loetletud toodete eksportimist, uuesti eksportimist ja edastamist, mille suhtes kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordihaldusmäärused.

9.4 FedEx ei vastuta saatja ega mistahes muu isiku ees kahjude ega kulude eest (muuhulgas trahvid ja karistused) kui saatja ei täida ühtegi ekspordiseadust, -eeskirja ega -määrust või kui see on põhjustatud toimingutest, mida FedEx on teinud kohalduvate seaduste ja määruste järgimiseks. Saatja nõustub FedExile hüvitama mis tahes kahju või kulu (muuhulgas trahvid ja karistused) kui saatja ei täida ühtegi ekspordiseadust, -eeskirja ega -määrust või kui see on põhjustatud toimingutest, mida FedEx on teinud kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks.


10. OHTLIKUD KAUBAD

10.1 Kõik FedExi asukohad ei aktsepteeri ohtlikke kaupu, teatud FedExi asukohad ei aktsepteeri ohtlike kaupade teatud klasse ja FedExi teenuste kaudu ei aktsepteerita ohtlike kaupade saatmist. Saadetised, millele kohaldub ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR), nõuavad transpordi erikorraldust ja saatja peab enne saatmist FedExiga saadetise kinnitamiseks/korralduseks ühendust võtma. FedExil on õigus keelduda ohtlikest kaupadest mis tahes asukohas, kus neid ei ole kehtiva seaduse alusel lubatud vastu võtta.

10.2 Kõik ohtlikke kaupu sisaldavad pakid peavad täitma Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) tehnilisi juhiseid ohtlike kaupade turvaliseks õhutranspordiks, Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) määrusi, kõiki FedEx Expressi erinevusi, mis on loetletud IATA tariifide kehtivas väljaandes, või muid kohalduvaid määrusi. Saatja vastutab ainuisikuliselt mis tahes kehtivate IATA või muude määruste mittevastavusest tingitud kahjude eest. Saatja peab pakkuma kõigi ohtlike kaupade täielikult toimiva pakendi ning vastutab selle eest kooskõlas kõigi liigitamise, pakendamise, märgistamise ja sildistamise, dokumenteerimise nõuete ning mis tahes muude kohalduvate seaduste, määruste või eeskirjadega. Saatja vastutab ka selle eest, et adressaat täidab kõiki kohalduvaid seadusi, määrusi ja eeskirju. Ohtlikke kaupu tohib saata FedExi laiendatud teenuse rahvusvahelise (lennutranspordi) saatekirjaga rahvusvaheliselt ainult paberkujul (lennutranspordi) saatelehe kasutamisel (vt ka jaotist 15.5: MARSRUUDI VALIMINE JA KOHALETOIMETAMINE).

10.3 Saatja peab täitma kõiki kohalduvad seadusi, määrusi või eeskirju vere- ja verd sisaldavate toodete saadetiste pakendamise, märgistamise ja sildistamise kohta olenemata nende nakkusohtlikkusest.

10.4 FedExi pakendit ei tohi kasutada ohtlike kaupade saatmiseks (v.a B-kategooria bioloogilised materjalid [UN 3373], mida võib transportida FedExi pakendis UN 3373 Pak) (vt ka jaotisi 11.3 ja 11.4: PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE).

10.5 Liitiumakud (UN 3090), mis on peamiselt mittelaetavad, vajavad transportimiseks eelnevat heakskiitu. Üksikasjade nägemiseks minge veebisaidile fedex.com ja sisestage märksõna „liitiumakud”.

10.6 Igale saadetisele tuleb nõudmisel lisada IATA ohtlike kaupade lähetaja deklaratsiooni vorm.

10.7 Märkus. FedExilt võidakse seaduse alusel nõuda valesti deklareeritud või deklareerimata ohtlike kaupade saadetistest teatamist asjakohasele kohalikule pädevale asutusele. Saatjale võidakse kohalduva seaduse alusel määrata trahvid ja karistused. Ohtlike kaupade määrused nõuavad igalt saatjalt tööspetsiifilise ohtlike kaupade koolituse läbimist enne ohtlike kaupade saadetise esitamist FedExile või muule lennuoperaatorile. Kui ohtlikke kaupu sisaldava saadetise esitavad üksikisikud, peab see olema nõuetekohaselt klassifitseeritud, pakitud, märgistatud, sildistatud ja ohtliku kaubana tuvastatud ning sisaldama nõuetekohast ohtlike kaupade dokumentatsiooni.

10.8 FedEx peab tagama vastuolus olevate ohtlike kaupade eraldatuse kõigis sõidukites ja lennukites. See vajadus võib põhjustada saadetise viimise järgmisele saadaolevale veokimarsruudile või lennule, kus on võimalik tagada nõuetekohane eraldatus.

10.9 Raha tagasi garantii (vt jaotist 18) ei kehti ohtlike kaupade saatmisele.


10. PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE

11.1 Saatja peab kõik saadetised ette valmistama ning pakendama õhu- ja maanteetranspordi jaoks, võttes arvesse tavapärast hoolsust pakkide käsitsemisel kiirtransporditeenust pakkuvas keskkonnas ning järgides kõiki kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju, sealhulgas neid, mis on seotud pakendamise, märgistamise ning sildistamisega. Saatja vastutab (lennutranspordi) saatelehe nõuetekohase täitmise eest. Igale saadetisele peab olema loetavalt ja vastupidavalt märgitud saatja ning adressaadi nimi, tänav, linn, riik ja sihtnumber. Rahvusvaheliste saadetiste puhul peab saatja aadressis olema näidatud riik, kus saadetis FedExile üle antakse.

11.2 Saatja peab sobival moel pakendama kõik esemed, mis võivad lennutranspordi käigus mis tahes tingimuste tõttu, näiteks temperatuuri- või õhurõhumuutused, kahjustada saada. FedEx ei vastuta temperatuuri- ega rõhumuutustest tulenevate kahjude eest.

11.3 FedEx ei paku reguleeritava temperatuuriga transporti. FedEx ei kohustu mingitel asjaoludel lisama saadetistele kuivjääd ega pakkuma taaskülmutusteenuseid vaatamata mis tahes vastupidistele suulistele või kirjalikele avaldustele kliendilt või FedExilt. FedEx ei soovita kasutada külmutusainena märgjääd (külmutatud vett).

11.4 Kui adressaat keeldub pakist või pakk lekib, on kahjustunud või eritab lõhnu (ühiselt „leke”), tagastatakse see võimaluse korral saatjale. Kui saatja keeldub pakist või seda ei saa lekke tõttu tagastada, vastutab saatja kõigi FedExile tekkivate kulude ja tasude eest seoses paki puhastamise ja/või kõrvaldamisega, ning hüvitab need FedExile. FedExil on ilma kohustusteta õigus keelduda lekkenähtudega pakist või selline pakk kõrvaldada.


12. SAADETISTE ÜLEVAATAMINE

12.1 FedEx võib oma äranägemisel või pädevate organite nõudmisel saadetisi igal ajal ette teatamata avada ja üle vaadata ning sellest ei tulene FedExile mingit vastutust.

12.2 Kooskõlas kehtivate eeskirjadega on FedEx kohustatud saadetisi (juhuslikkuse alusel) läbi valgustama. FedExil on õigus saadetisi läbi valgustada ning saatja ja adressaat loobuvad kõigist võimalikest nõuetest seoses läbivalgustamisest tingitud kahjustuste või viivitustega (muu hulgas raha tagasi garantii).


13. TOLLIPROTSEDUUR

13.1 Riigipiire ületavad saadetised peavad võib-olla tolli läbima. Saatja vastutab selle eest, et kaup saadetakse kooskõlas kõigi tollieeskirjadega, et esitatakse kogu tollivormistuseks vajalik dokumentatsioon ja teave ning et kõik tema poolt kauba ja saadetise kohta esitatud avaldused ning teave on tõesed, õiged ja täielikud ning on seda ka tulevikus, sealhulgas asjakohane harmoneeritud süsteemi kood. Saadetiste, mis vajavad peale (õhutranspordi) saatelehe (nt faktuurarve) ka dokumente, tarneaeg võib olla pikem. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI TEID KARISTADA, NÕUDA TEILT TRAHVE VÕI KAHJUTASU VÕI MUID TASUSID, MUUHULGAS HOIUTASUSID, MIS TULENEVAD PÄDEVA VALITSUSASUTUSE TÄITETOIMINGUTEST VÕI TEIE POOLT SIIN ESITATUD KOHUSTUSTE TÄITMATA JÄTMISEST.

13.2 Saatja vastutab omal kulul selle eest, et rahvusvaheliselt saadetud kaubad oleksid kohalduvate seaduste kohaselt sihtriiki sisenemiseks vastuvõetavad ja vastaksid kõikidele litsentside või lubade andmise nõuetele, kui see on kohaldatav.

13.3 Saatjalt võidakse nõuda ka lisateavet, et saada enne saajale kohaletoimetamist luba sihtriigi teistelt reguleerivatelt asutustelt. Saadetiste, mis sisaldavad kaupu või tooteid, mida reguleerivad mitmed valitsusasutused teistes sihtriikides (nt toiduohutuse, rahvatervise kaitse, farmaatsiatoodete, meditsiinitoodete, taimede ja loomade, eluslooduse toodete, telekommunikatsiooni ja muude elektrooniliste seadmete standardite eest vastutavad riiklikud asutused või nendega võrdväärsed asutused) tollivormistus võib võtta kauem aega. Kõik tasud saatmisel riikidesse ja tagastamisel riikidest, kuhu sisenemine pole lubatud, tasub saatja.

13.4 Kui saadetist hoitakse tollis või muus agentuuris ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kinni, võib FedEx püüda adressaati teavitada. Kui kohalik seadus nõuab adressaadilt korrektse teabe või dokumentatsiooni esitamist ja adressaat seda mõistliku aja jooksul, mille võib FedEx määrata, ei tee, võidakse saadetis kohalduva seaduse alusel tarnimatuks lugeda (vt jaotist 17: Tarnimatud saadetised). Kui adressaat ei esita vajalikku teavet või dokumente ja kohalik seadus lubab neid esitada saatjal, võib FedEx püüda teavitada saatjat. Kui ka saatja seda teavet või dokumente mõistliku aja jooksul, mille FedEx võib määrata, ei esita, loetakse saadetis kohalduva seaduse alusel tarnimatuks. FedEx ei vastuta selle eest, kui tal ei ole võimalik saadetist ebaõige või puuduva dokumentatsiooni tõttu kohale toimetada, olenemata sellest, kas FedEx püüab adressaati või saatjat teavitada.

13.5 Kui kohalik seadus lubab või kui ei ole ette nähtud teisiti (nt allpool kirjeldatud valik „FedExi rahvusvahelise vahendaja valimine“), korraldab FedEx rahvusvaheliste saadetiste tollivormistuse. FedEx edastab saadetise teabe tollivormistuseks tollile ja teistele reguleerivatele asutustele. FedEx võib vajaduse korral võtta lisatasusid rahvusvaheliste saadetiste tolli töötlemise eest, saatja, saaja või kolmanda isiku taotletud teenuste eest või et katta kulud, mille regulatiivasutus on FedExile edastanud normatiivide esitamise eest. Tasude tüübid ja suurused on riigiti erinevad. (Vaadake lehelt fedex.com/ancillary/go/service oma sihtriigi tolliteenuse lisatasude loendit.)

13.6 FedEx tegutseb kliendi või saaja (vajaduse kohaselt) esindajana üksnes saadetise tollivormistuseks ja tollikontrolli läbimiseks. Kui see on kohaldatav ja asjakohane, võib saatja volitada FedExi või tema volitatud agendid tegema ja täitma tollideklaratsiooni ning kõik seotud toimingud saatja või vastuvõtja nimel, arvel ja riisikol tema otsese esindajana. Saatja tagab, et saaja volitab FedExi vastavalt sellele sättele, kui see on kohaldatav.

13.7 FedEx ei tee ettemakseid ega saada arveid tollimaksude ja maksude eest, kui broneerimise ajal on valitud vahendaja valimise suvand. Kauba vastuvõetavus ja piirangud FedExi rahvusvahelise maakleri valimise suvandi kasutamisel erinevad riigiti.

13.8 FedEx võib mõnes olukorras oma äranägemise järgi aktsepteerida juhiseid kasutada muud tolliagentuuri kui FedEx (või FedExi valitud vahendaja) või saatja määratud agentuuri. Igal juhul on FedExil (või FedExi valitud vahendajal) õigus saadetis tollivormistada, kui agentuuri ei ole võimalik kindlaks määrata või kui see tollivormistust ei teosta või kui FedExile ei esitata täielikku agentuuriteavet (sealhulgas selle nimi, aadress, telefoninumber ja sihtnumber).

13.9 Saadetiste puhul, mille saaja peab tollivormistuse läbi viima, saadab FedEx saajale õigeaegselt kauba tollidokumendid.


14. TOLLIMAKSUD JA MAKSUD

14.1 FedEx võib teatud esemete tollivormistuse lõpuleviimiseks nõuda ettemaksu tollis arvestatud tollimaksude ja maksude eest ning selle eest lisatasu küsida. Kõigi saadetiste puhul võib FedEx maksjaga ühendust võtta ja nõuda tagasimaksekorralduse kinnitamist tollivormistuse ja kättetoimetamise lõpetamise tingimusena ning nõuda FedExi äranägemisel enne saadetise saajale väljastamist tollimaksude ja maksude tasumist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust FedExi klienditeenindusega.

14.2 FedEx pakub funktsiooni Estimate Duties and Taxes kaudu veebisaidil fedex.com teenuses FedEx Global Trade Manager hinnangulisi tollimakse ja makse. Lõplikud tollimaksud ja maksud võivad erineda.

14.3 Kui saadetise arvestatud tollimaksude ja maksude täpsus või sobivus on vaidlustatud, võib FedEx või tema määratud vahendaja saadetisega seotud saatedokumendid üle vaadata. Kui FedEx leiab, et tollimaksud ja maksud on õigesti arvestatud, nõustub saatja tollimaksud ja maksud tasuma või tagab, et need tasub saaja.

14.4 Juhul, kui FedEx maksab maksja nimel tollimaksud, maksud või muud tasud, arvestatakse maksjale tolliteenuse lisatasu, mis põhineb kindlal summal või protsendil ettemakstud kogusummast. See tolliteenuse lisatasu sõltub sihtriigist. Lisateavet tolliteenuse lisatasude kohta leiate lehelt https://www.fedex.com/et-ee/ancillary-clearance-service.html

14.5 Kui saatja ei saa (õhutranspordi) saatelehel maksjat määrata, arvestatakse tollimaksud ja maksud automaatselt saajale, kui see on lubatud. Valikud „Saada tollimaksude ja maksude arve saatjale“ ning „Saada tollimaksude ja maksude arve kolmandale poolele“ on saadaval ainult teatud asukohtade puhul. Lisateabe saamiseks võta ühedust FedExi klienditeenindusega.

14.6 VAATAMATA VASTUPIDISTELE MAKSEJUHISTELE, VASTUTAB SAATJA KÕIGI TOLLIMAKSUDE JA MAKSUDE NING TASUDE JA LISATASUDE MAKSMISE EEST, MIS ON SEOTUD MEIE TOLLIMAKSUDE JA MAKSUDE ETTEMAKSUGA, KUI MAKSET POLE TEHTUD. Kui saaja või kolmas pool, kellelt hüvitamiskorraldust taotletakse, keeldub vajalike tollimaksude ja maksude tasumisest, võime saatjaga ühendust võtta. Kui saatja keeldub rahuldavate korralduste tegemisest FedExile hüvitamiseks, võidakse saadetis saatjale tagastada (sel juhul vastutab saatja nii algsete tasude kui ka tagastustasude maksmise eest) või pannakse üldjärjekorra lattu või tollilattu või loetakse tarnimatuks Kui saadetise transporditasud arvestatakse krediitkaardilt, jätab FedEx endale õiguse võtta krediitkaardikontolt ka saadetisega kaasnevad saamata tollimaksud ja maksud.

14.7 Saadetised võivad viibida, kui FedEx ei saa teatud asukohtade puhul piisavat hüvitamiskinnitust tollimaksude ja maksude ettemaksuna tasumise kohta. Sellised viivitused või tingimuste muul viisil mittetäitmine on vastutus, millest FedEx keeldub, mitte teenusetõrked. Raha tagasi garantii ei kata neid. (Vaata jaotist 18. Raha tagasi garantii ja jaotist 20. Vastutused, millest FedEx keeldub.)

14.8 Tollimaksude ja maksude tasumine toimub FedExi äranägemisel ühel järgmistest viisidest: sularaha, tšekk (isiklik või ettevõtte oma, kui on kehtiv isikutuvastust), krediitkaart, maksekorraldus, reisitšekk või deebetkonto või viivituseta maksekonto. FedEx ei aktsepteeri tollimaksude ja maksude ettemaksu saatmise ajal.

14.9 FedEx ei vastuta tolliasutuses loobutud saadetiste eest ja need saadetised võidakse lugeda tarnimatuks.


15. MARSRUUDI VALIMINE JA KOHALETOIMETAMINE

15.1 FedEx jätab endale õiguse valida saadetise jaoks sobivaima marsruudi. Marsruudil, mis lepitakse kokku saadetise edastamisel, pole vahepeatusi. FedEx võib mõne saadetise oma äranägemisel konsolideerida või suunata transportimiseks kolmanda osapoole sõiduki, kolmanda osapoole lennutranspordi või tellimuslennu või siselennu vahendusel. FedEx ei kohustu ühtki saadetist ümber suunama kolmandasse riiki ega vedama saadetist ühegi kindla lennuki või muu sõidukiga ega ühelgi kindlal marsruudil ega võtma ühendust üheski punktis vastavalt mis tahes graafikutele. FedEx võib ette teatamata asendada alternatiivse vedaja, lennuki või sõiduki, marsruudilt või marsruutidelt kõrvale kalduda või transportida saadetist mootorsõidukiga. Saatja nõustub FedExi õigusega mis tahes saadetist ümber suunata (sealhulgas teiste vedajate kasutamine), et selle kohaletoimetamist hõlbustada.

15.2 FedEx võib toimetada saadetise adressaadile (lennutranspordi) saatelehel märgitud aadressil või muule isikule peale (lennutranspordi) saatelehel märgitud isiku, kellel on hinnanguliselt õigus saadetis adressaadi nimel vastu võtta. Kohaletoimetamise aadress peab alati sisaldama adressaadi täielikku aadressi ja telefoni- või faksinumbrit. Saatja kinnitab ja nõustub otseselt, et teatud sihtriikides võidakse saadetis toimetada kolmandale osapoolele või postkasti või muusse adressaadi jaoks kättesaadavasse kohta. (Teatud rahvusvaheliste asukohtade puhul võib kasutada abonementpostkasti aadresse, kuid need peavad sisaldama (lennutranspordi) saatelehel. kehtivat telefoni-, faksi- või telefaksi numbrit). FedEx ei tarni saadetisi USA militaarabonementpostkastidesse, nagu APO ja FPO).

15.3 FedEx ei vastuta ühelgi juhul nõuete eest, mis esitatakse juhul, kui tolliagentuur või muu valitsusasutus arestib või hõivab kaubad transpordi käigus.

15.4 Saadetised hotellidesse, haiglatesse, valitsusasutustesse või paigaldistesse, ülikoolilinnakutesse või muudesse asutustesse, kus on postiruum või keskne vastuvõtuala, võidakse tarnida postiruumi või kesksesse vastuvõtualasse, kui FedExiga pole enne saatmist teisiti kokku lepitud.

15.5 Ohtlikke kaupu ei pruugita ümber suunata muule aadressile peale saatja esitatud algse adressaadi aadressi. (Märkus. Saadetised võidakse panna vastuvõtmiseni ootele või tagastada saatjale.)

15.6 Aadressi, mis pole ümbersuunamisaadress või aadressiparandus, muutmise taotlus on uus saadetis ja kohalduvad uued transporditasud.

15.7 Laupäevasele tarnele (kui on saadaval) kehtib erikäsitlustasu neis riikides, kus laupäev pole tavaline tööpäev.

15.8 Teenusevalikule FedEx Europe First varahommikuse tarne puhul (kui on saadaval) kohaldub täiendav kohaletoimetamise tasu („FedEx Europe First Delivery tasu”).

145.9 FedEx võib oma äranägemisel keelduda saadetise vastuvõtmisest või kohaletoimetamisest või kasutada alternatiivseid vastuvõtmis- või kohaletoimetusmeetodeid oma töötajate ohutuse säilitamiseks ning juhtudel, kus FedEx usub, et tema teenuseid võidakse kasutada kohalikke seaduseid, määruseid või eeskirju rikkudes.

15.10A Saatja tarnejuhised
FedEx pakub üht või mitut tarne allkirja valikut, mille võib saatja valida (lennutranspordi) saatelehe täitmisel. Tarne allkirja valikud ei ole saadaval kõigi saadetiste puhul ning sõltuvad geograafilistest ja muudest piirangutest ning FedEx võib neid aeg-ajalt ette teatamata muuta. Tarne allkirja valiku saadavust ja tingimusi saab vaadata veebisaidil fedex.com.

Saatja ja adressaat kinnitavad, et saatja valitud tarne allkirja valikud võivad olla seotud muu hulgas järgmisega: i) saadetise väljastamine tarne allkirjata, ii) tarnimine naabrile või hoone uksehoidjale/administraatorile vms, iii) jaesaadetise väljastamine ainult tarneaadressil olevale täisealisele isikule, iv) eespool toodud juhiste mis tahes kombinatsioon. Saatja valitud tarne allkirja valik on tähtsam kui adressaadilt saadud mis tahes täiendavad tarnejuhised. Saatja ja adressaat peavad pöörama tähelepanu veotingimuste jaotisele 20.4e. 

Seoses tarne allkirja valikutega võidakse määrata lisatasud. Saatja ja adressaat peavad pöörama tähelepanu veotingimuste jaotisele 23.

Kui tarne allkirja valikut pole valitud, järgib FedEx oma standardseid tarneprotseduure.

15.10B Adressaadi tarnejuhised
Valitud asukohtades võidakse jaesaadetised kohale toimetada kooskõlas adressaadilt saadud lisajuhistega. Saatja kinnitab ja nõustub sõnaselgelt, et NEED JUHISED VÕIVAD MUUTA ALGSELT KOKKU LEPITUD TARNEJUHISEID JA/VÕI TARNEKOHUSTUSE AEGA. Saatja ja adressaat kinnitavad ning nõustuvad, et adressaadi tarnejuhised võivad olla seotud muu hulgas järgmisega: i) tarneaja edasilükkamine, ii) tarnimine naabrile, iii) tarnimine teisele aadressile ja/või teisele isikule, kui see teine aadress asub samas riigis, nagu on näidatud (lennutranspordi) saatelehel, iv) juhiste andmine, kuhu jätta jaesaadetis ilma tarne allkirja hankimata, v) jaesaadetise jätmine kättesaamispunkti (nt kohalik kauplus) või vi) eespool toodud juhiste mis tahes kombinatsioon. Osapooled nõustuvad, et jaesaadetise ajutine hoidmine FedExis kooskõlas adressaadi juhistega, nt tarne edasilükkamisel, on veolepingu osa. Osapooled nõustuvad, et jaesaadetise ajutine hoidmine FedExis kooskõlas adressaadi juhistega, nt tarne edasilükkamisel, on veolepingu osa.

Jaesaadetiste saadaolevad tarnevalikud sõltuvad ajast, geograafilistest ja muudest piirangutest ning FedEx võib neid aeg-ajalt ette teatamata muuta. Tarnevalikute saadavust ja tingimusi saab vaadata veebisaidil fedex.com. Raha tagasi garantii (vt jaotist 18) ei kohaldu jaesaadetistele, mille kohta adressaat on selle sättega kooskõlas andnud täiendavad tarnejuhised.

FedEx aktsepteerib jaesaadetiste puhul ainult täiendavaid tarnejuhiseid. KUI AGA ADRESSAAT ANNAB TÄIENDAVAD TARNEJUHISED MUUDE KUI JAESAADETISTE PUHUL, SIIS NII SAATJA KUI KA ADRESSAAT KINNITAVAD JA NÕUSTUVAD NENDE SÄTETE JÄRGIMISEGA.


16. KORDUSTARNE TEENUS

16.1 Ärilised tarned. FedEx teeb tarnekatse uuesti kas automaatselt või nõudmisel, kui: 1) saaja aadressil või naabruses asuval aadressil pole kedagi, kes saaks paki eest allkirja anda ja ühtegi väljastusallkirja pole talletatud; 2) saatja on valinud FedExi tarneallkirja valiku ja puudub saaja, kes saaks paki eest allkirja anda; või 3) FedEx otsustab oma äranägemisel, et pakki ei saa väljastada. Kui ärilist saadetist ei ole pärast kolme (3) tarnekatset kohale toimetatud või kui seda on hoitud viis (5) tööpäeva alates esimesest tarnekatsest ja see on sihtriigis tolliprotseduurid läbinud, loetakse see tarnimatuks (vt jaotist 17: Tarnimatud saadetised).

16.2 Kodutarned ja jaesaadetised. Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa esimesel katsel kohale toimetada, võib FedEx oma äranägemisel proovida uuesti tarnida, hoida saadetist kuni saajalt täiendavate tarnejuhiste saamiseni või tarnida FedExi valitud asukohta. Kui kodutarnet või jaesaadetist ei saa korduskatse(te) käigus kohale toimetada, või saaja ei anna täiendavaid tarnejuhiseid, või FedEx ei saa tarnida teise asukohta, mille FedEx valis, võidakse saadetis lugeda tarnimatuks (vt jaotist 17: Tarnimatud saadetised).


17. TARNIMATUD SAADETISED

17.1 Tarnimatu saadetis on saadetis, mida ei saa tarnida muu hulgas järgmistel põhjustel: i) adressaadi aadress on ebatäielik, loetamatu, vale või mittetuvastatav, ii) saadetis on adresseeritud piirkonda, mida FedEx ei teeninda, iii) adressaadi äritegevuse koht on suletud, iv) tarne on võimatu, kuna saadetise vastuvõtuks või saadetise kohaletoimetamise allkirjastamiseks sobiv isik algsel või korduval tarnekatsel puudub või sellest keeldub, v) saadetis ei saa tolliprotseduure läbida, vi) saadetis võib põhjustada teistele saadetistele või varale kahjustusi või põhjustada nende tarne viibimist või tekitada kehavigastusi, vii) saadetis sisaldab keelatud esemeid, viii) adressaat ei saa arvet saadetise adressaadile tasuda või keeldub seda tegemast, ix) saadetis on sobimatult pakendatud või x) saadetise sisu või pakend on kahjustunud sellises ulatuses, et uuesti pakendamine pole võimalik.

17.2 Kui saadetis on mis tahes põhjusel tarnimatu, võib FedEx püüda saatjat teavitada, et korraldada saadetise tagastamine, ilma et see piiraks mis tahes kohalikke määrusi. Kui saatjaga ei ole võimalik viie (5) tööpäeva jooksul ühendust võtta või mõistliku ajaperioodi, mille FedEx määrab, jooksul juhiseid anda, võib FedEx oma äranägemisel saadetise saatjale tagastada või paigutada saadetise üldjärjekorra lattu või tollilattu või saadetise kõrvaldada. Kui saadetise tarnimine, tolliprotseduuride läbimine või tagastamine pole võimalik, võib FedEx saadetise oma äranägemisel üle viia või kõrvaldada. Saatja vastutab kõigi tarnimatu saadetise tagastamise, hoiustamise või kõrvaldamisega kaasnevate kulude ja tasude eest, välja arvatud juhul, kui saadetis oli tarnimatu FedExi tõrke tõttu.

17.3 Saadetised, mida pole võimalik seaduspiirangute tõttu tagastada, paigutatakse kas üldjärjekorra lattu või tollilattu või kõrvaldatakse FedExi äranägemisel ja mis tahes asukohas. Saatja nõustub tasuma kõik FedExile selle paigutamise või kõrvaldamisega tekkinud kulud.

17.4 Tagastustasud arvestatakse saatjale koos algsete tasudega, välja arvatud juhul, kui saadetis oli tarnimatu FedExi tõrke tõttu. Samuti arvatakse kaasnevaks ka mis tahes muud FedExile tekkinud kulud, muu hulgas lõivud, maksud ja ladustamistasud (kohaldatavusel). Ohtlikke kaupu sisaldavate tagastatud saadetiste puhul peab saatja esitama täidetud (lennutranspordi) tagastusarve) ja kõik muud nõutavad dokumendid.


18. RAHA TAGASI GARANTII POLIITIKA

18.1 FedEx raha tagasi garantiid järgmiste teenuste või teenusevalikute puhul (saadavusel): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (välja arvatud Euroopa-sisesed saadetised), FedEx International Economy Freight (välja arvatud Euroopa-sisesed saadetised), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Kahtluse vältimiseks ei kohaldu raha tagasi garantii Euroopa-sisestele saadetistele teenuse FedEx International Economy kaudu. Kui FedExile esitatakse vastav taotlus, tagastab või krediteerib FedEx oma äranägemisel saatja tasutud transporditasud kehtiva arve alusel, kui saadetise esmane tarnimise katse toimub 60 sekundit või rohkem pärast kehtivat tarnekohustuse aega („teenuse” tõrge). Raha tagasi garantii poliitika kehtib siiski vaid juhul, kui FedEx on pärast saadetise kättesaamist tarnekohustuse aktsepteerinud.

FedEx võib selle raha tagasi garantii, kui see on saadaval (üksikasju saab FedExilt), oma äranägemisel peatada, seda muuta või selle tühistada ilma saatjat või adressaati teavitamata.

Tagasimakse või krediidi jaoks kvalifitseerumisel kehtivad järgmised piirangud:

a. kui kontrollimise või proovide võtmise nõuded või saatja dokumentatsiooni vead või puudused põhjustavad tolli- või muude regulatiivprotseduuride viibimist või paki töötlemine viibib, kuna FedEx järgib lennundus- või muid turbenõudeid, lisatakse tarnekohustuse ajale üks tööpäev iga päeva (või päeva osa) kohta, mille võrra need protseduurid viibivad;

b. Esitatud arvega saadetiste ja automatiseeritud saatmisseadmega saadetud saadetiste korral peab FedEx saama kirjaliku teavituse teenuse tõrkest 15 päeva jooksul arve kuupäevast. Saatja peab koos maksetõendiga esitama selle arve numbri, mille kohta makse käib. Kui arvet ei ole täies ulatuses tasutud, tuleb koos (lennutranspordi) saatelehe või paki jälgimisnumbriga esitada põhjus iga maksmata tasu kohta.

c. saadetiste korral, mille kohta pole FedEx arvet esitanud (mis on makstud sularahas, tšekiga, maksekorralduse, krediitkaardiga või muul viisil), peab saatja teavitama FedExi kirjalikult teenuse tõrkest 15 päeva jooksul pärast saatmiskuupäeva.

d. Teavitus peab sisaldama FedExi kontonumbrit (kui on olemas), (lennutranspordi) saatelehte või paki jälgimisnumbrit, saatmiskuupäeva ning adressaadi täielikku ja täpset teavet.

e. teenuse tõrkeks ei loeta olukorda, kui FedEx esitab 30 päeva jooksul pärast teatise saamist tõendi õigeaegse tarne kohta, mis hõlmab tarnimise kuupäeva ja kellaaega ning saadetise kättesaamist allkirjaga kinnitanud isiku nime, või teabe teenuse erandi kohta, mis näitab, et õigeaegne tarnimine ebaõnnestus siin või jaotises 20. VASTUTUSED, MILLEST FEDEX KEELDUB märgitud tingimusel, mis lubab tarneaega pikendada;

f. Iga paki kohta on lubatud vaid üks tagasimakse või krediteerimine. Kui teenuse tõrge ilmneb mitmest pakist koosneva saadetise ühe paki puhul, krediteeritakse või tagastatakse raha vaid sellele pakile kehtivate transporditasude ulatuses.

g. Raha krediteeritakse või tagastatakse vaid juhul, kui saadetise lähetamise ajal esitati adressaadi täielik ja täpne teave. Adressaadi täieliku teave tuleb esitada (lennutranspordi) saatelehel või automatiseeritud saatmisseadmes.

h. Raha ei tagastata ega krediteerita saadetiste puhul, mille tarnimine viibib vale aadressi tõttu või juhul, kui isik ei saa saadetist vastu võtta või keeldub saadetist vastu võtmast (olenemata sellest, kas pakk saadetakse saatjale tagasi) või kui isik keeldub paki vastuvõtmist allkirjaga kinnitamast või mis tahes siin märgitud tingimuse tõttu, mis lubab tarneaega pikendada, või põhjustel, mida kirjeldatakse jaotises 20: VASTUTUSED, MILLEST FEDEX KEELDUB.

i. Raha tagasi garantii kohaldub vaid transporditasudele ega kohaldu lõivudele, maksudele ega deklareeritud väärtuse tasudele ega muudele saatjale või adressaadile tekkinud tasudele ja/või kadudele või kahjudele.

j. Raha ei tagastata ega krediteerita klientidele, kes kasutavad automatiseeritud saatmisseadmeid ja pakile või saadetisele sisestatakse vale jälgimisnumber.

k. Teenuse tõrkeks ei loeta olukorda, kui saadetise lähetamisel sisestatud FedExi kontonumbri laenuvõime on ebapiisav ja pakk peeti kinni alternatiivse makseviisi määramiseni. Selle sätte puhul tähendab piisav laenuvõime seda, et 1) FedExi kontole laekunud makse on kehtiv, 2) kontole ei ole määratud ainult sularaha kasutamise piirangut ja 3) ettevõtte või kommertskonto puhul ei ületa saldo FedExi määratud krediidilimiiti.

l. Raha tagasi garantii ei kohaldu tarnimatutele ega tagastatud saadetistele ega ohtlikke kaupu või kuivjääd sisaldavatele saadetistele.

m. Raha tagasi garantii ei kehti tarneviivitustele, mis tulenevad FedExi eeskirjade järgimisest seoses lõivude ja maksude tasumisega enne tolliprotseduure või kohaletoimetamisel.

n. Transporditasude krediit kantakse ainult maksja kontole ja rahatagastus võimaldatakse ainult maksjale.

o. Krediit või rahatagastus selle raha tagasi garantii alusel kohaldub ainult selle saadetise transporditasudele, mis andis krediidi tekkeks aluse.

p. Täpse tarnekohustuse aja saab teada ainult klienditeenindusega ühendust võttes ja järgmist teavet esitades:

1. saadetav kaup;

2. saatmiskuupäev;

3. täpne sihtkoht;

4. saadetise mass;

5. saadetise väärtus.

FedExi teenusejuhendis või mujal avaldatud või klienditeeninduse pakutud tarneaeg ilma viie ülaltoodud faktita on vaid hinnanguline ja seda ei käsitleta tarnekohustuse ajana. FedExi dokumendid seoses pakutud tarneaegadega moodustavad lõpliku tõendi mis tahes sellistest pakkumistest;

q. Raha tagasi garantii meie laiendatud teenusepiirkonna jaoks määratud saadetiste puhul kohaldub ainult otse FedExi osutatud transporditeenuse osale.

r. FedExi tarneaegu mõjutavad vastuvõtmiskoha ja/või sihtkoha riiklikud pühad. Tavajuhul riiklikule pühale planeeritavad tarned tarnitakse järgmisel tööpäeval. Tarnekohustuse aeg pikeneb riiklike pühade kestuse võrra.

s. Teenuse FedEx International Next Flight puhul võib pakutud tarnekohustuse aeg muutuda mitmel põhjusel, muu hulgas lendude hilinemised või tühistamised õhuliikluse juhtimise, ilmaolude või mehaaniliste probleemide tõttu. Tarnekohustuse aja muutumisel kohaldub raha tagasi garantii ainult viimati pakutud tarnekohustuse ajale.

t. Raha tagasi garantii ei kohaldu kõigile saadetistele, eriti jaesaadetistele, mille puhul adressaat on andnud FedExile konkreetsed tarnejuhised kooskõlas jaotisega 15.10.

18.2 Teenusevaliku FedEx Europe First puhul tagastab või krediteerib FedEx vastava taotluse esitamisel oma äranägemisel i) saatja tasutud teenuse FedEx Europe First Delivery tasu, kuid mitte transporditasud, kui saadetise esmane tarnimise katse toimub 60 sekundit või rohkem pärast teenusevaliku FedEx Europe First puhul kehtivat tarnekohustuse aega, ja ii) saatja tasutud transporditasud (lisaks teenuse FedEx Europe First Delivery tasule), kui saadetise esmane tarnimise katse toimub 60 sekundit või rohkem pärast teenuse FedEx International Priority puhul kehtivat tarnekohustuse aega ilma teenusevalikuta FedEx Europe First. Kõik jaotises 18.1 kehtestatud keelud ja piirangud kohalduvad samavõrra teenusevalikule FedEx Europe First.

18.3 Kui saatja otsustab jätta saadetise kas FedExi volitatud tarnekeskusse või FedEx Drop Boxi, algab tarnekohustuse aeg alates sellest, kui FedEx võtab saadetise FedExi volitatud tarnekeskusest või FedEx Drop Boxist peale. Antud ajahetkel kehtivad tööaja lõpu üksikasjad on saadaval FedExi volitatud tarnekeskuses või FedEx Drop Boxis.


19. DEKLAREERITUD VÄÄRTUS JA VASTUTUSE PIIRANGUD

19.1 FedExi vastutus piirneb järgmisega olenevalt sellest, milline summa on suurim: a) kehtiva rahvusvahelise leppe või kohaliku seaduse alusel määratud summa või b) 22 eurot kilogrammi kohta või c) 100 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud juhul, kui saatja sisestab suurema deklareeritud kauba väärtuse (lennutranspordi) saatelehele ja tasub nõutud summa. FedEx Economy, FedEx 1Day Freighti, FedEx Priority Overnighti ja FedEx Standard Overnighti saadetise puhul Austrias, Belgias, Taanis, Luksemburgis, Hollandis, Šveitsis ja Araabia Ühendemiraatides piirneb FedExi vastutus järgmisega olenevalt sellest, milline summa on suurim: a) kehtiva kohaliku seaduse alusel määratud summa või b) 10 eurot kilogrammi kohta või c) 100 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud juhul, kui saatja sisestab suurema deklareeritud kauba väärtuse (lennutranspordi) saatelehele ja tasub nõutud summa. FedEx Economy, FedEx 1Day Freighti, FedEx Priority Overnighti ja FedEx Standard Overnighti saadetise puhul Saksamaal piirneb FedExi vastutus järgmisega olenevalt sellest, milline summa on suurem: a) 4 eurot kilogrammi kohta Saksamaa ärikoodeksi (Handelsgesetzbuch, HGB) või b) 100 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud juhul, kui saatja sisestab suurema deklareeritud kauba väärtuse lennutranspordi saatelehele ja tasub nõutud summa.

19.2 FedEx ei anna veosekohustust ega koguriskikindlustust, kuid saatja võib maksta lisatasu deklareeritud veoväärtuse puhul, mis ületab eespool toodud jaotises 19.1 näidatud piiranguid. Saatja leiab lisatasu selgituse saatmise ajal kehtivast FedExi hinnakirjast või saab seda FedExile helistades. Mis tahes paki deklareeritud veoväärtus kujutab FedExi maksimaalset vastutust seoses paki saatmisega. See hõlmab muu hulgas kahjusid, kahjumit, viivitusi, valetarnet, suutmatust teavet esitada või saadetisega seotud teabe ekslikku esitamist. Saatja vastutab deklareeritud veoväärtust ületavate võimalike kahjude eest. Klientidel palutakse kindlustuskaitse saamiseks pöörduda oma kindlustusagendi või ‑agentuuri poole. ISEGI KUI DEKLAREERITAKSE SUUREM VEO VÄÄRTUS, EI OLE FEDEXI VASTUTUS SAADETISE SISU KADUMISE VÕI KAHJUSTUMISE EEST SUUREM KUI SAADETISE SISU TEGELIK VÄÄRTUS JA FEDEXIL ON ÕIGUS NÕUDA NÕUDE ALUSEKS OLEVA SAADETISE SISU VÄÄRTUSE KOHTA SÕLTUMATUT TÕENDIT.

19.3 Maksimaalne deklareeritud tolliväärtus ja veoväärtus on piiratud ning võib olenevalt asukohast varieeruda. Kui deklareeritud veoväärtus on kohaldatav, ei tohi see ületada deklareeritud tolliväärtust. Teenuse FedEx Envelope või FedEx Pak sisu deklareeritud maksimaalne tolliväärtus ja veoväärtus olenemata sihtkohast on 100 USA dollarit saadetise kohta või 9,07 USA dollarit naela kohta olenevalt sellest, kumb on suurem. Kaupade, mille väärtus (tegelik või deklareeritud) on neist summadest suurem, tarnimiseks tuleb kasutada muud moodust kui FedEx Envelope või FedEx Pak. Kui FedEx ei ole sätestanud teisiti, on maksimaalne deklareeritud veoväärtus 50 000 USA dollarit saadetise kohta, välja arvatud teenuste FedEx International Priority Freight ja FedEx International Economy Freight puhul, mille maksimaalne deklareeritud veoväärtus on enamiku sihtkohtade puhul 100 000 USA dollarit saadetise kohta. Saatja leiab lisatasu selgituse saatmise ajal kehtivast FedExi hinnakirjast või saab seda FedExile helistades.

19.4 Järgmisi väärtuslikke esemeid sisaldavate saadetiste maksimaalne deklareeritud veoväärtus on 1000 USA dollarit saadetise kohta või 9,07 USA dollarit naela kohta olenevalt sellest, kumb on suurem. Mis tahes järgmiste esemete importimine võib olla üksikutes riikides keelatud ja nende esemete näidatud piirangut reguleerib asjaomase riigi madalam deklareeritud veoväärtus.

a. Kunstiteosed, sh mis tahes teosed, mis on loodud või arendatud oskusi, maitset või loomingulisust kasutades müügiks, esitlemiseks või kogumiseks. See hõlmab ilma piiranguteta esemeid (ja nende osi), nagu maalid, joonistused, vaasid, gobeläänid, piiratud väljaande trükised, kujutav kunst, kujud, skulptuurid, kollektsioneeritavad esemed, kohandatud või isikupärastatud muusikainstrumendid või sarnased esemed.

b. Antiik- või kollektsioneeritavad esemed või mis tahes kaup, mis väljendab möödunud ajastu stiili või moodi ja mille ajalugu, vanus või rariteetsus tõstab selle väärtust. Need esemed on muu hulgas mööbel, lauanõud, portselan, keraamika ja klaasesemed. Kollektsioneeritavad esemed võivad olla tänapäevased või seotud möödunud ajastuga.

c. Filmid, fotod (sh fotonegatiivid), fotokroomid ja fotoslaidid.

d. Mis tahes kaup, mis oma iseloomu tõttu võib kergesti kahjustuda või mille turuväärtus on eriti kõikuv või keeruline kindlaks teha.

e. Klaasesemed, muu hulgas märgid, peeglid, keraamika, portselan, portselannõud, kristallklaas, raamitud klaas ja muu sarnaste habraste omadustega kaup.

f. Plasmaekraanid.

g. Juveelid, muu hulgas rõivakaunistused, kellad ja nende osad, kaevandatud vääriskivid või poolvääriskivid (lõigatud või lõikamata), kunstteemantid ja väärismetallidest ehted.

h. Väärismetallid, muu hulgas kuld ja hõbe, hõbedakangid, -tolm või -sade või plaatina (v.a elektroonikasüsteemide osana).

i. Karusnahk, muu hulgas karusnahast rõivad, puhknahast rõivad ja toorkarusnahk.

j. Aktsiad, võlakirjad, rahatähed või sularaha ekvivalendid, muu hulgas toidutalongid, postmargid (mittekollektsioneeritavad), reisitšekid, lotopiletid, rahakaardid, kinkekaardid ja kinkepiletid, ettemakstud kõnekaardid (välja arvatud need, mis nõuavad aktiveerimiskoodi), intressikupongid ja esitajaobligatsioonid.

k. Kollektsioneeritavad esemed, nagu spordikaardid, suveniirid ja mälestuskogud. (Kollektsioneeritavaid münte ega marke ei ole lubatud saata. Vaadake jaotist Keelatud esemed).

l. Kitarrid ja muud muusikainstrumendid, mis on vanemad kui 20 aastat, ning kohandatud või isikupärastatud muusikainstrumendid.

m. Saatja vastutab (lennutranspordi) saatelehe või muude saatedokumentide täpse täitmise, sealhulgas deklareeritud väärtuse jaotise täitmise eest. FedEx ei aktsepteeri taotlusi (lennutranspordi) saatelehel toodud deklareeritud väärtuse muutmiseks pärast saadetise edastamist FedExile.

19.5 Kui saatja pole iga (lennutranspordi) saatelehele kantud paki deklareeritud veoväärtust määranud, kuid on määranud kõigi pakkide kogu deklareeritud väärtuse, määratakse iga paki deklareeritud väärtus, jagades kogu deklareeritud väärtuse (lennutranspordi) saatelehel toodud pakkide arvuga. Saadetise mis tahes paki deklareeritud väärtus ei või mingil juhul ületada saadetise deklareeritud väärtust.

19.6 FedEx ei vastuta sobimatute saadetiste, muu hulgas sularaha või valuuta, kadumise, kahjustumise, viibimise, valetarne või tarnimata jätmise eest (vt jaotist 8: Keelatud esemed).

19.7 FedExi lubatud maksimummääradest suuremad deklareeritud väärtused on kehtetud. Kui FedEx võtab (tähelepanematusest tingituna, tahtlikult või muul põhjusel) vastu saadetise, mille deklareeritud väärtus ületab lubatud maksimummäärad, ei muuda see tingimuste sätteid ega piiranguid seoses saadetisega kehtetuks.

19.8 Kui saadetise deklareeritud veoväärtus ületab kehtestatud piirangud (vt jaotisi 19.3 ja 19.4), vähendatakse saadetise väärtust automaatselt kehtestatud piiranguteni.

19.9 Olenemata paki deklareeritud veoväärtusest ei ületa FedExi vastutus kadumise, kahjustumise, viivituste, valetarne, tarnimata jätmise, valeteabe esitamise, teabe esitamata jätmise või teabe vale esitamise puhul saadetise parandamise kulu, selle jääkväärtust või asendamise kulu olenevalt sellest, milline summa on väikseim.


20. VASTUTUSED, MILLEST FEDEX KEELDUB

20.1 FEDEX EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL MINGITE OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE EGA TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE KAHJUDE EEST ÜLE DEKLAREERITUD VÄÄRTUSE (PIIRATUD JAOTISEGA 19) VÕI VASTUTUSE PIIRANGU, NAGU ON SÄTESTATUD KOHALDUVAS RAHVUSVAHELISES KONVENTSIOONIS VÕI ÜHE RIIGI PIIRES MÄÄRATUD ASUKOHTADEST JA NENDE VAHEL TRANSPORDITAVATE SAADETISTE PUHUL KOHALIKUS SEADUSES OLENEVALT SUUREMAST JA OLENEMATA SELLEST, KAS FEDEX TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA SELLISTE KAHJUDE, MUU HULGAS TULU VÕI KASUMI KAOTUS, TEKKE VÕIMALUSEST.

20.2 FEDEX EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL SPETSIAALSETE, JUHUSLIKE, TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE EGA KAUDSETE KADUDE VÕI KAHJUDE, MUU HULGAS TULU VÕI KASUMI KAOTUS, EEST.

20.3 FedEx ei vastuta kadude ega viivituste eest teatud asjaoludel, mis on sätestatud jaotises 20.4. Saatja peab sellise kao või viivituse tekke võimalusega arvestama ja pöörduma soovi korral kindlustuskaitse rakendamiseks kindlustusagendi või ‑agentuuri poole. FEDEX EI PAKU KINDLUSTUSKAITSET.

20.4 FedEx ei kohustu tegema ega tee mingeid korrigeerimisi, hüvitamisi ega krediteerimisi mis tahes kao, kahju, viivituse, tarnimata jätmise või valetarne või valeteabe või teabe esitamata jätmise tagajärjel, muu hulgas juhul, kui selline kadu, kahju, viivitus, tarnimata jätmine, valetarne, valeteave või esitamata teave on põhjustatud või tuleneb järgmistest:

a. saatja, adressaadi või saadetisest huvitatud mis tahes kolmanda osapoole tegevus, kohustuste rikkumine või tegevusetus;

b. Saadetise või mis tahes defekti, omaduse või kaubale omase sisedefekti iseloom.

c. (Lennutranspordi) saatelehel või tingimustes sisalduvate nõuete ja tingimuste, tariifide või muude saadetisele kohalduvate nõuete ja tingimuste rikkumine, muu hulgas veose vale deklareerimine, saadetise vale või ebapiisav pakendamine, kinnitamine, märgistamine või adresseerimine.

d. Mis tahes FedExi kontrolli alt väljas olevad sündmused, muu hulgas õhuriskid, rahvavaenlased, näiliku või tegeliku volitusega tegutsevad kohalikud võimuasutused, tolliametnike tegevus või tegevusetus, mässud, streigid või muud kohalikud vaidlused, tsiviilrahutus, ohuintsident seoses sõjaseisukorra või ilmaoludega või riiklikud, rahvusvahelised või kohalikud häired õhu- või maismaatranspordi võrgustikes, mis tahes isiku(te) või äriüksuste kuriteod, sh terrorismiaktid, streigid või eeldatavad streigid (mis tahes äriüksuses, muu hulgas teiste vedajate, hankijate või tarnijate seas), loodusõnnetused, side- ja teabesüsteemide (muu hulgas FedExi süsteemide), häire või rike, mehaaniline viivitus või tingimused, mis kujutavad ohtu FedExi töötajatele.

e. Mis tahes muu isiku kui FedEx tegevus või tegevusetus seoses saatja, adressaadi või saatjat või adressaati väidetavalt esindava isiku suuliste või kirjalike tarnejuhistega.

f. Saatja pakendatud ja suletud kaupade kaotsiminek või kahjustumine eeldusel, et tarnimisel on kinnitus terve ja pakk on terviklik.

g. Tarne mis tahes viivitus või FedExi võimetus tarnet täita tolli- või muude regulatiivasutuste tegevuse või tegevusetuse tõttu.

h. Tarneviivitused, mille põhjus on FedExi poliitikad lõivude ja maksude tasumise kohta.

i. FedExi võimetus esitada tarnedokumendi koopiat või kohaletoimetamisel saadud allkirja koopiat.

j. Magnetlintidel, failides või muudel andmekandjatel olevate andmete kaotsiminek, kustumine või taastamatuks muutumine või fotode või heliradade kustumine või kahjustumine valgusega kokku puutunud filmil.

k. Luminofoortorude, neoonvalgustite, neoonmärkide, röntgenitorude, lasertorude ja ‑pirnide, kvartskristalli, kvartslampide, klaastorude, mida kasutatakse näiteks proovivõtul, ja klaasmahutite, mida kasutatakse näiteks laborikeskkonnas, ja muude habraste esemete kahjustumine transpordil või käsitsemisel.

l. Kui FedExi ei järgi paki suuna tähiseid (nt ülesnool, tähistus „THIS END UP”).

m. Kui saatja ei pakenda kaupu enne saatmist FedExi heakskiiduga pakendisse, kui selline eelnev heakskiit on soovitatav või nõutav.

n. Kui FedEx ei teavita saatjat mis tahes viivitusest, kaost või kahjust või kui selline teavitus on ebatäpne.

o. Saadetised, mis on väljastatud ilma allkirjata, kui registreeritud on saadetise väljastamine adressaadi allkirja alusel.

p. Kui FedEx ei võta saatja või adressaadiga ühendust või tal ei õnnestu ühendust võtta seoses ebatäieliku või ebatäpse aadressi, vale või ebatäieliku dokumentatsiooni, saadetise väljastamiseks vajalike lõivude ja maksude mittemaksmise või tolliagentuuri ebatäieliku või vale aadressiga.

q. Mis tahes paki kadumine või kahjustumine, mille kohta FedExil puudub kättesaamisdokument.

r. Mudelite (muu hulgas arhitektuurimudelid, nukumajad jne) transportimine.

s. Reisikohvrite, pagasi, rõivakottide, alumiiniumkohvrite, plastkohvrite või muude esemete, mille välisviimistlus võib kleebiste, määrdumise või märgistamise tõttu kahjustuda, kahjustumine, välja arvatud juhul, kui need on pandud transportimiseks piisavasse kaitsekonteinerisse.

t. Mis tahes keelatud eset sisaldava saadetise kahjustumine, viibimine või kadumine.

u. Kahjustus, mis tuleneb asjaolust, et saatja ei ole pakkinud transporditavat materjali viisil, mis kaitseks seda piisavalt kahjustuste eest; piisavust hindab mõistlikel alustel FedEx, lähtudes tavapärasest vedajate, nagu FedEx, käsitlemisviisist.

v. Mis tahes isikliku või finantsilise teabe, muu hulgas isikukoodid, sünnikuupäevad, juhiloanumbrid, krediit- või deebetkaardi numbrid ja finantskonto teave, kadumine.

w. Kui saatja ei kustuta kõiki FedExi iseteenindusliku arvesüsteemi, Interneti-põhisesse saatmisseadmesse või mis tahes muusse paki saatmiseks kasutatavasse elektroonilisse tarnevahendisse sisestatud saadetisi, kui saadetist ei edastata FedExile.

x. Ebatäieliku, ebatäpse või kehtetu FedExi kontonumbri kasutamine või kehtiva ja piisava laenuvõimega FedExi kontonumbri mitteesitamine saatedokumentatsiooni arveldusjuhistes.

y. Kergestiriknevate toodete või kaupade saatmine, mida võib kahjustada kuum või külm, muu hulgas mis tahes alkohoolsete jookide, taimede ja taimematerjalide, tubakatoodete, austrite või emumunade või elusa akvakultuuri saatmine.

z. Arvutite või selle mis tahes osade või mis tahes elektroonikaseadmete kahjustumine, kui neid on tarnitud muus pakendis peale järgmise.

a. tootja kahjustamata ja heas seisukorras jäigas originaalpakendi;

b. FedExi pakendamisjuhiseid, mis on saadaval aadressil fedex.com, järgiva pakendi;

c. FedExi sülearvutipakendi sülearvutite transportimisel;

d. FedExi väikeste elektroonikaseadmete pakendi mobiiltelefonide, pihuarvutite, MP3-mängijate ja muude sarnaste esemete transportimisel;

e. Pakkematerjali, nõuannete, abi või saadetiste sobiva pakkimise suuniste pakkumine FedExilt ei tähenda FedExi vastutuse võtmist, välja arvatud juhul, kui FedEx Packaging Design and Development on sellised nõuanded, abi või suunised kirjalikult heaks kiitnud ja võtnud kahjustunud saadetise eest sõnaselgelt vastutuse.

f. Kahjustused, mida näitavad mis tahes põrutusandurid, inklinomeetrid või termomeetrid.

g. Meie tarnekohustuse aja mittejärgimine mis tahes saadetiste puhul ebatäieliku või vale aadressiga. (Vt jaotist Tarnimatud saadetised);

h. Alkoholisaadetiste kadumine või kahjustumine, välja arvatud juhul, kui kasutatakse heakskiidetud pakendamistüüpi või kui FedEx Packaging Design and Development on sellise pakendamise enne saatmist heaks kiitnud.

i. Ohtlike kaupade saadetised, mida saatja pole nõuetekohaselt deklareerinud, sh nõuetekohane dokumentatsioon, märgistus, sildid ja pakendamine. FedEx ei tasu nõuet deklareerimata või varjatud ohtlike kaupade kohta ja FedExi raha tagasi garantii ei kohaldu;

j. FedEx ei vastuta mis tahes teenuste või teenusevalikute osutamata jätmise eest, kui FedExi dokumentides ei kajastu, et teenused või teenusevalikud on valinud saatja.

20.5 Välja arvatud FedExi tahtliku tegevuse korral vastutab saatja kõigi kahjude eest, mida saadetis on FedExile või kolmandale osapoolele tekitanud. Saatja tagab FedExi kaitstuse kolmanda osapoole ehk adressaadi mis tahes nõuete eest seoses mis tahes kohustustega, mis ületavad tingimustes sätestatud kohustusi.

20.6 FedExi mis tahes makset seoses saatja või kolmanda osapoole nõudega ei või lugeda kohustustega nõustumiseks.


21. GARANTIID PUUDUVAD

FedEx ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid, välja arvatud siin selgelt väljendatud juhtudel.


22. NÕUDED

22.1 Kahjustumise, viivituste või puudustega seotud nõuded
Kõigist kahjustumisest (nähtav või varjatud), viivitustest (sh praakkaup) või puudustest tingitud nõuetest tuleb FedExit kirjalikult teavitada 21 päeva jooksul pärast saadetise kohaletoimetamist, muidu ei ole võimalik FedExi vastu mingeid kahjunõudeid esitada (vt ka jaotisest 18: RAHA TAGASI GARANTII teenuse tõrkest tingitud tagasimakse või transporditasude krediteerimise perioodi). Kui adressaat võtab saadetise vastu ega esita kättesaamisel kirjalikku teatist kahju kohta, loetakse seda piisavaks tõendiks selle kohta, et saadetis toimetati kohale heas seisukorras. Selleks et FedEx võtaks arvesse kahjustustega seotud nõudeid, peab adressaat esitama saadetise sisu, algsed saatepakendid ja pakkematerjali FedExile uurimiseks.

FedEx jätab endale õiguse uurida kahjustatud saadetisi kliendi asutuses või viia kahjustatud pakk tagasi uurimiseks FedExi valdustesse.

Kõik algsed saatepakendid, pakkematerjalid ja sisu tuleb FedExile uurimiseks kättesaadavaks teha ning alles hoida seni, kuni nõude uurimine on lõpule viidud.

22.2 Muud nõuded (kadumine, tarnimata jätmine, valetarne jne)
Kõik muud nõuded, muu hulgas nõuded seoses kadumise, tarnimata jätmise või valetarnega, tuleb esitada FedExile üheksa kuu jooksul pärast paki edastamist FedExile.

22.3 Nõude täitmine ja ajapiirang
Üheksa kuu jooksul pärast paki edastamist FedExile tuleb see dokumenteerida, saates FedExile selle kohta kogu asjakohase teabe. FedEx on kohustatud iga nõude suhtes tegutsema, kuni kõik tasud on makstud; nõude summat ei saa neist tasudest maha arvata. Õigus nõuda FedExilt kahju hüvitamist tühistatakse, kui kahe (2) aasta jooksul alates tarnekuupäevast (kahjustuse korral) või saadetise eeldatavast tarnekuupäevast (kadumine, mittetarne, valetarne või tarneviivitus) ei võeta õiguslikke meetmeid.

Kokkulepitud tarnekuupäev tähtaja arvutamise eesmärgil peab olema saatmiskuupäevale järgnev päev. Selle sätte suhtes on ülimuslikud piirangueeskirjad, mis kehtestavad lühemad seadusjärgsed või lepingus kokkulepitud sätted.

Saadetisega seoses võib registreerida vaid ühe nõude. Nõude tasumisega nõustumine tühistab mis tahes õiguse edasiste kahjude kompenseerimiseks või lisahüvitise nõudmiseks seoses kõnealuse saadetisega.


23. LISATASUD

FedEx jätab endale õiguse ette teatamata ise määrata saadetiste tarnimisega seotud kütusekulud ja muud lisatasud. FedEx määrab kestuse ja summa oma äranägemisel. Saatja nõustub saadetist FedExile edastades tasuma tellimise või kogumise ajast hiljem kehtivad lisatasud, mille FedEx määrab oma äranägemisel. Praeguste lisatasude üksikasjad on saadaval aadressil fedex.com.


24. ÕIGUSTE LOOVUTAMISEST KEELDUMINE

Kui FedEx ei jõusta või ei rakenda nende tingimuste mis tahes sätet, ei tähenda see sättega seotud õigustest loobumist ega takista FedExi muul moel sätet jõustamast.


25. KOHUSTUSLIK SEADUS

25.1 Tingimused ei välista mingit kohustust, mille välistamine on seaduse alusel keelatud.

25.2 Kui tingimustes sisalduv või viidatud mis tahes säte on vastuolus mis tahes kohalduva rahvusvahelise lepingu, kohaliku seaduse, valitsuse määruse, korralduse või nõudega, piiratakse seda sätet maksimaalse lubatud ulatuseni ja jõustub piiratud kujul FedExi ja saatja vahelise lepingu osana. Mis tahes sätte kehtetus või jõustamatus ei mõjuta tingimuste teisi osi.


26. LEPITAMINE

Belgia seadus võimaldab postiteenuste kasutajatel taotleda postiteenuste ombudsmani sekkumist (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), kui kasutaja on oma kaebuse esmalt FedExile esitanud. Selline sekkumine ei piira nende tingimuste sätteid.


27. ANDMEKAITSE

27.1 Sellistel mõistetel nagu „vastutav töötleja“, „isikuandmed“, „andmesubjekt“ ja „töötlemine“ on tähendus, mis on määratletud üldises andmekaitsemääruses (EL) 2016/679 („GDPR“) ning kõigis kohalduvates (kohalikes) andmekaitseseadustes ja -määrustes (koos „andmekaitseseadus“).

27.2 FedEx ja saatja mõistavad, et nad on mõlemad omaenda vastutavad töötlejad seoses isikuandmete („isikuandmed“) töötlemisega osapoolte poolt või nende vahel nende tingimuste kohaselt.

27.3 Seoses mis tahes isikuandmete töötlemisega nendel tingimustel kinnitab saatja, et ta on järginud andmekaitseseadust, muuhulgas on saanud GDPR-i artikli 6 kohaselt õigusliku aluse ja annab GDPR artiklitele 12–14 kohaselt andmesubjektidele teavet, sh teavet, mis sisaldub FedExi privaatsusteatises lehel fedex.com.

27.4 Saatja vabastab FedExi kõigist FedExile põhjustatud tasudest, nõuetest, kahjudest ja kuludest seoses sellega, et saatja ei täida jaotise 27 nõudeid.

27.5 Igasuguste isikuandmete edastamise korral saatjalt FedExile (või vastupidi) Euroopa Majanduspiirkonnast (edaspidi: EMP) või Šveitsist riiki, mis asub väljaspool EMP-d ega ole Šveits, kehtivad vastutavalt töötlejalt vastutavale töötlejale standardsed lepingutingimused (edaspidi: SCC-CC-d), nagu on määratletud GDPR artikli 46 lõike 2 punktis c, mille leiate siit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Sel eesmärgil on SCC-CC-d viidetena täielikult nendesse tingimustesse lisatud. Nende tingimustega nõustudes loetakse, et pooled a) on allkirjastanud SCC-CC-d; b) nõustuvad SCC-CC-de sisuga täielikult; c) järgivad nendes toodud tingimusi. SCC-CC-de kohaselt tegutseb FedEx kui vastutav töötleja andmete eksportijana, seda ka oma sidusettevõtete nimel, ja saatja kui vastutav töötleja tegutseb andmete importijana, või vastupidi, kui see on võimalik. Eelnev ei piira FedExi õigust ainuisikuliselt andmekaitseseaduse kohaselt otsustada kasutada muud sobivat andmeedastusmehhanismi. Edastatud isikuandmed võivad sisaldada üksikisikutest saatjate ja vastuvõtjate kontaktandmeid, näiteks nimesid ja aadresse, mis on vajalikud FedExi teenuste, nt pakkide kohaletoimetamine ja jälgimisfunktsioonide võimaldamine, tõhusaks osutamiseks, nagu on toodud nendes tingimustes ja kooskõlas SCC-CC-de lisaga B.

27.6 Kui Euroopa Liidu Kohus, kohalik järelevalveasutus või sarnane valitsusasutus määrab, et need tingimused ja/või SCC-CC-d ei ole enam seaduslik meetod isikuandmete edastamise korraldamiseks väljaspool EMP-d või Šveitsi, peavad pooled pidama heas usus läbirääkimisi alternatiivse meetodi leidmiseks, mis korraldaks sellist edastamist seaduslikul viisil.