ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. ในการที่คุณลงทะเบียนในแคมเปญนี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข

2. ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2019

3. การเข้าร่วมแคมเปญ

i. แคมเปญนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ FedEx Express ประเทศไทยทุกช่องทาง (“ผู้เข้าร่วม”) โดยต้องมีใช้บริการจัดส่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้: -

(a) สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร การจัดส่งสำหรับลูกค้าที่เพิ่งลงทะเบียนบัญชีครั้งแรก ซึ่งจะต้องลงทะเบียนและจัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี สำหรับการจัดส่งครั้งแรกจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท และได้รับเพิ่มอีก 700 บาทสำหรับการจัดส่งครั้งที่ 3 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี

(b) สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล การจัดส่งสำหรับลูกค้าที่เพิ่งลงทะเบียนบัญชีครั้งแรก ซึ่งจะต้องลงทะเบียนและจัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับหมายเลขบัญชี สำหรับการจัดส่งครั้งที่ 3 จะได้รับบัตรกำนัล จำนวน 1,000 บาท

(c) สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศและชำระค่าบริการขนส่งในประเทศไทยเท่านั้น

 

ii. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฏหมายที่บังคับใช้กับแคมเปญนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน

iii. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฏหมายที่บังคับใช้กับแคมเปญนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน

iv. FedEx จะไม่รับผิดใดๆทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเน็ตเวิร์ค หรือเหตุอื่นใดๆ
 

4. รางวัล: การคัดเลือกและการประกาศผู้รับรางวัล

i. ผู้เข้าร่วมจะได้รับบัตรกำนัล Central เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแคมเปญ

ii. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่ระบุ เป็นของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด รางวัล สิ่งของ หรือบริการอื่นๆที่มีมูลค่าได้

iii. ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาของแคมเปญ โดยการจัดส่งของรางวัลไปให้ไปตามที่อยู่ของผู้เข้าร่วม

iv. ไม่อนุญาตให้นำการขนส่งจากบัญชีอื่นมานับรวมกับการขนส่งภายใต้แคมเปญนี้ การรวมการขนส่งดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลภายใต้แคมเปญนี้
 

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

I. FedEx จะไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นในกรณีความสูญเสีย หรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลกระทบ) ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม หรือบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล และภาระหน้าที่ทางภาษีที่อาจเกิดจากการตอบรับของรางวัลใดๆ เว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฏหมาย

II. กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง (และครอบครัว) ของ FedEx องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ FedEx โรงพิมพ์ ผู้จัดหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ นิติบุคคลที่หน่วยงานรัฐบาล พรรคการเมือง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ให้เงินสนับสนุน ไม่สามารถเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้

III. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ผู้ชนะลงนามในหนังสือรับรองคุณสมบัติ (Certificate of Eligibility) ก่อนที่ผู้ชนะจะได้รับรางวัล เพื่อยืนยันว่าผู้ชนะมิได้ถูกกีดกันจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และผู้ชนะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมด การกรอกข้อมูลในหนังสือรับรองนี้ให้ครบถ้วนด้วยความสัตย์จริงถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะให้รางวัล

IV. โดยการเข้าร่วมแคมเปญตามที่ระบุนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้แจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้ FedEx สามารถนำข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้ มาเก็บบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx อาจนำไปใช้ในสื่อใดๆ เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในอนาคตได้

V. หากแคมเปญนี้ไม่สามารถกระทำได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง การก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต กลฉ้อฉล ความล้มเหลวด้านเทคนิค และเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx ซึ่งส่งผลเสีย หรือ ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านการบริหาร ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินงานของแคมเปญอย่างเหมาะสม FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก บอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับแคมเปญโดยชั่วคราว

VI. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งตามที่ระบุใน FedEx Express Air Waybill ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการขนส่ง จะใช้บังคับกับการขนส่งนี้ หากข้อความใน FedEx Express Air Waybill ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามที่ระบุใน FedEx Express Air Waybill

VII. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ ให้ถือการตัดสินใจของ FedEx เป็นที่สุดและจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใดๆทั้งสิ้น FedEx จะไม่มีหน้าที่ให้ของรางวัล หากกรณีดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้

VIII. FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า