Print   Print    Close
เงื่อนไขและข้อกำหนด
FEDEX ACQUISITION PROGRAM ("CAMPAIGN")
 1. การส่งพัสดุด้วยบัญชีของ FedEx หมายเลขที่ระบุในอีเมล์นี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 2. ระยะเวลาของโปรโมชั่น: ระยะเวลาของโปรโมชั่นระบุในอีเมล์แจ้งนี้
 3. การเข้าร่วมโปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า ที่ได้รับเชิญโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และยังไม่เคยมีบัญชีขนส่งกับ FedEx มาก่อน การยืนยันการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้โดยการได้รับแจ้งทางอีเมล์นี้
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับผู้มีบัญชีขนส่ง Cash Account, หรือ Aggregate Account ได้
  3. หากผู้เข้าร่วมถือบัญชีธุรกิจของ FedExในนามนิติบุคคล ให้สามารถแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทน (“ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง”) และเข้าร่วมโปรโมชั่นในฐานะตัวแทนของผู้เข้าร่วมได้ แต่มิใช่เป็นการเข้าร่วมในชื่อหรือในฐานะตัวแทนของตนเอง และอนุญาตให้มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคนต่อผู้เข้าร่วมแต่ละราย
  4. บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามเกณฑ์ของกฏหมายที่บังคับใช้กับโปรโมชั่นนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ ให้เข้าร่วมก่อน
  5. การสมัครเข้าร่วมที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ที่อาจถูกโต้แย้ง และที่ไม่สมบูรณ์ จะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีสิทธิได้รับของรางวัล
  6. FedEx จะไม่รับผิดใดๆทั้งสิ้นในกรณีความล่าช้า สูญหาย หรือการเข้าร่วมด้วยความสำคัญผิด ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการส่งข้อมูลการเข้าร่วม เนื่องจากความติดขัดทางเทคนิค ความแออัดของระบบเน็ตเวิร์ค หรือเหตุอื่นใดๆ
 4. โปรโมชั่น ส่วนลดพิศษ
  1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีขนส่งและสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นเป็นได้สำเร็จตามที่ระบุในข้อ 3 ด้านบน จะได้รับส่วนลดตามที่ระบุในอีเมล์แจ้งนี้ จากอัตราค่าขนส่งปรกติ (list-priced basic freight charge) ในการขนส่งแต่ละครั้ง ส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับ ค่าอากรและภาษี ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมอากรและภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆได้
  2. การส่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • การขนส่งจะต้องถูกทำจ่ายผ่านหมายเลขบัญชี FedEx ที่ระบุในอีเมล์แจ้งนี้ จึงจะสามารถได้รับส่วนลดพิเศษได้
   • การขนส่งจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นที่ระบุในอีเมล์แจ้งนี้
   • พัสดุจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม และทำการขนส่งผ่านบริการ International Priority (IP) และ International Economy (IE) เท่านั้น
   • พัสดุจะต้องไม่ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ กล่อง FedEx 10kg หรือ 25kg, Sport Rate, International Priority Freight (IPF), International Economy Freight (IEF), International Priority Direct Distribution (IPD), International Economy Direct Distribution (IED) และ International First (INF)
  3. ส่วนลดนี้มอบให้หมายเลขบัญชีขนส่ง FedEx ที่ระบุในอีเมล์แจ้งนี้เท่านั้น และไม่สามารถโอนหรือนำมาใช้กับหมายเลขบัญชีขนส่ง FedEx อื่นๆที่อยู่ภายใต้ชื่อหรือบริษัทเดียวกันได้
  4. โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆของ FedEx ได้
 5. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป
  1. FedEx จะไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นในกรณีความสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่เกิดจาก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อม) การบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดขึ้น หรือจากผลทางภาษีที่อาจเกิดจากการตอบรับของรางวัลใดๆ เว้นแต่ความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฏหมาย
  2. กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง (และครอบครัว) ของ FedEx องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ FedEx โรงพิมพ์ผู้จัดหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน และตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือนิติบุคคลใดๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลให้เงินสนับสนุน ไม่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ได้
  3. โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นตามที่ระบุนี้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะได้แจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้ FedEx สามารถนำข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้ มาเก็บบันทึกในฐานข้อมูล ซึ่ง FedEx อาจนำไปใช้ในสื่อใดๆ เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในอนาคตได้
  4. หากโปรโมชั่นใดๆ ตามที่ระบุไว้ไม่สามารถกระทำได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึง การก้าวก่าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต กลฉ้อฉล ความล้มเหลวด้านเทคนิค และเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ FedEx ซึ่งส่งผลเสีย หรือ ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านการบริหาร ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินงานของโปรโมชั่นอย่างเหมาะสม FedEx ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก บอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับโปรโมชั่นโดยชั่วคราว
  5. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้กับโบรชัวร์ การตลาด หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโฆษณาอื่นๆ จะถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นที่สุด
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งตามที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill) ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการขนส่ง จะใช้บังคับกับการขนส่งนี้ หากข้อความในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill) ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (FedEx Express Air Waybill)
  7. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ให้ถือการตัดสินใจของ FedEx เป็นที่สุดและจะไม่ยอมรับการโต้ตอบใดๆทั้งสิ้น FedEx จะไม่มีหน้าที่ให้ของรางวัล หากกรณีดังกล่าวขัดกับกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้
  8. FedEx ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Close