ไม่รับจัดส่งหากไม่มีเอกสารอนุมัติการจัดส่งจากสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศต้นทาง ผู้จัดส่งจะต้องติดต่อสำนักงานการบินพลเรือนในพื้นที่ของตนเพื่อขอรับการอนุมัตินี้