Nhân viên FedEx đang bê các gói hàng

Các câu hỏi về việc tuyển dụng

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nghề nghiệp tại FedEx Express hoặc có thắc mắc về vai trò chúng tôi đang đăng tuyển. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

_content_fedex-com_global_en_kr_about_careers_enquiry-form_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait