FedEx Logo

Lô Hàng Đang Chờ Xử Lý Trong FedEx Ship Manager®

Lô hàng đang chờ xử lý

Các Tùy Chọn Trợ Giúp


Menu Trợ giúp

Nhấp vào menu Trợ giúp ở đầu mỗi trang để truy cập các công cụ sau đây:
 • Trợ giúp về trang này – Bao gồm Câu hỏi thường gặp, các hướng dẫn cụ thể và thông tin bổ sung về các phần và quy trình bạn thấy trên màn hình.
 • Hướng dẫn trợ giúp tương tác – Cung cấp bản minh họa, cho phép thực hành sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, trợ giúp trong các giao dịch thực tế, cung cấp bản Hướng dẫn người dùng có thể in được và thông tin “Có gì mới”.

Liên hệ FedEx

Tham khảo Hỗ trợ khách hàng của FedEx để biết cách liên hệ với FedEx qua email, thư hoặc điện thoại.

Những câu hỏi thường gặp


 1. Lô hàng đang chờ gửi là gì?
 2. Làm thế nào để tạo lô hàng đang chờ xử lý?
 3. Làm thế nào để tiến hành gửi lô hàng đang chờ gửi?
 4. Làm thế nào để hủy lô hàng đang chờ xử lý?

Lô hàng đang chờ xử lý


Lô hàng đang chờ xử lý là một bản ghi lô hàng được lưu để xử lý sau. Bản ghi này cho phép bạn nhập thông tin lô hàng của mình trước thời hạn và in nhãn khi các gói hàng đã sẵn sàng vận chuyển.
 • Lô hàng đang chờ xử lý sẽ hết hạn sau 10 ngày tạo lô hàng hoặc vào một ngày trong tương lai mà bạn đã chọn khi tạo lô hàng.
 • Không thể lưu Lô hàng đang chờ xử lý đối với các lô hàng đã được lên lịch nhận hàng.
 • Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho Lô hàng đang chờ xử lý nếu không xử lý lô hàng và in nhãn.
 • Bạn có thể lưu tối đa 100 lô hàng và có thể vận chuyển tối đa 10 lô hàng cùng một lúc.
 • Bạn có thể xử lý và in nhãn Lô hàng đang chờ xử lý vào bất kỳ lúc nào.
  • Nếu bạn chọn Lô hàng đang chờ xử lý có ngày đã qua hoặc ngày hôm nay, nhãn sẽ in ngày hôm nay.
  • Nếu bạn chọn Lô hàng đang chờ xử lý có ngày trong tương lai, nhãn sẽ in ngày tương lai.
 • Để hiển thị lời nhắc rằng bạn có Lô hàng đang chờ xử lý mỗi khi đăng nhập hoặc đăng xuất FedEx Ship Manger, chọn Nhắc tôi in lô hàng đang chờ xử lý trong phần Hoàn tất lô hàng trên màn hình Tùy chọn.

Tạo lô hàng đang chờ xử lý

 1. Chọn Tạo lô hàng từ tab Chuẩn bị lô hàng.
 2. Nhập thông tin lô hàng. Bạn phải cung cấp thông tin vận chuyển đầy đủ để lưu Lô hàng đang chờ xử lý để xử lý sau trong ngày hôm nay hoặc vào một ngày trong tương lai.
 3. Trong phần Hoàn tất lô hàng, nhấp vào Lưu thành lô hàng đang chờ xử lý Lô hàng được lưu trong nhật ký Lô hàng đang chờ xử lý.

Xem lô hàng đang chờ xử lý

 • Chọn Xem lô hàng đang chờ xử lý từ tab Chuẩn bị lô hàng.

Tìm kiếm lô hàng đang chờ xử lý

 1. Nhập tiêu chí tìm kiếm trong hộp văn bản Tìm kiếm.
 2. Chọn cột muốn tìm kiếm từ menu thả xuống.
 3. Lô hàng đang xử lý trùng khớp với tiêu chí tìm kiếm của bạn sẽ hiển thị trong bảng.

Sắp xếp bảng lô hàng đang chờ xử lý

 • Chọn một tiêu đề cột để sắp xếp bảng theo cột tương ứng theo thứ tự tăng hoặc giảm dần.

Hủy lô hàng đang chờ xử lý

 • Để hủy một hoặc nhiều Lô hàng đang chờ xử lý, chọn (các) hàng và nhấp vào Xóa.
 • Để hủy toàn bộ Lô hàng đang chờ xử lý, chọn tiêu đề hộp kiểm trong cột hộp kiểm để chọn tất cả lô hàng và nhấp vào Xóa.

Sửa lô hàng đang chờ xử lý

Bạn có một vài tùy chọn sẵn có khi muốn sửa một Lô hàng đang chờ xử lý:

 1. Để chỉ sửa Trọng lượng và/hoặc Loại dịch vụ cho lô hàng, chọn Lô hàng đang chờ xử lý, rồi thay đổi Trọng lượng hoặc Loại dịch vụ của lô hàng. Những thay đổi này sẽ được áp dụng khi bạn nhấp vào nút Vận chuyển.
  Lưu ý: Không thể sửa trường Trọng lượng nếu lô hàng có nhiều gói hàng.

 2. Để sửa bất kỳ thông tin nào khác về lô hàng, chọn Lô hàng đang chờ xử lý, nhấp vào Sửa, rồi thực hiện mọi thay đổi cần thiết.
 3. Trong phần Hoàn tất lô hàng, nhấp vào Lưu thành lô hàng đang chờ xử lý để cập nhật Lô hàng đang chờ xử lý hoặc nhấp vào Vận chuyển để xử lý lô hàng.

In nhãn ngày hôm nay

 • Nhấp vào In nhãn ngày hôm nay để xử lý và in nhãn cho tất cả Lô hàng đang chờ xử lý và lấy ngày hôm nay là Ngày vận chuyển.

Xử lý lô hàng đang chờ xử lý

 • Để xử lý một hoặc nhiều Lô hàng đang chờ xử lý, chọn (các) hàng và nhấp vào Vận chuyển.
 • Để xử lý toàn bộ Lô hàng đang chờ xử lý, chọn tiêu đề hộp kiểm cho cột đầu tiên để chọn tất cả lô hàng và nhấp vào Vận chuyển.

Thông tin này được cung cấp cho bạn và việc sử dụng thông tin này tuân theo Thỏa thuận tự động hóa FedEx mà bạn đã mua hoặc được ủy quyền sử dụng FedEx Ship Manager @ fedex.com. Không bảo hành nào được gia hạn và tất cả các đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn, SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ, đối với thông tin này. Mọi xung đột giữa thông tin này và Thỏa thuận tự động hóa hay thỏa thuận vận chuyển giữa bạn và FedEx hoặc giữa thông tin này và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx sẽ được chi phối bởi Thỏa thuận tự động hóa, thỏa thuận vận chuyển và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx, theo thứ tự ưu tiên đó. Việc bạn sử dụng thông tin này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản này.