Pārvadājumu noteikumi

SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šie Pārvadājumu noteikumi IZSLĒDZ FedEx un tā darbinieku vai aģentu ATBILDĪBU par zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem noteiktos apstākļos; IEROBEŽO ATBILDĪBU noteiktu summu apmērā situācijās, kad atbildība tiek atzīta, un PIEPRASA PRASĪJUMU PAZIŅOŠANU stingri noteiktos termiņos. Sūtītājiem rūpīgi jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un, ja nepieciešams, jāapdrošina sūtījumi, lai aizsargātu savas intereses.

Sūtījumiem piemērojami FedEx meitasuzņēmuma, liāles vai neatkarīga uzņēmēja, kuri ir akceptējuši Sūtījumu, vietējie tari un noteikumi.

FEDERAL EXPRESS PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMI EIROPAI, TUVAJIEM AUSTRUMIEM, INDIJAS SUBKONTINENTAM UN ĀFRIKAI, STĀJĀS SPĒKĀ 2012.GADA 6.AUGUSTĀ (grozīti 2016.gada 28.jūlijā).

1. PIEMĒROJAMĪBA

1.1 – 1.1 Šie Noteikumi tiek piemēroti sūtījumu pārvadājumiem no un starp noteiktām valstīm Eiropā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinentā un Āfrikā (“EMEA”), un no un starp norādītajām atrašanās vietām noteiktās valstīs EMEA reģionā, izmantojot tālāk norādītos FedEx pakalpojumus vai pakalpojumu iespējas (ja ir un kur ir pieejamas): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight. FedEx laiku pa laikam var mainīt minētos pakalpojumus. Pēc pieprasījuma klienti var saņemt informāciju par zonām, kuras apkalpo FedEx. Šie nosacījumi netiek piemēroti Apvienotās Karalistes un Indijas iekšējiem sūtījumiem, kam tiek piemēroti atsevišķi pārvadājumu noteikumi. Lūdzu skat. www.fedex. com/ukservices/services/terms.htmlpar par piemērojamiem noteikumiem vietējiem Sūtījumiem Apvienotajā Karalistē un www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ par piemērojamiem noteikumiem vietējiem Sūtījumiem Indijā (ņemiet vērā, fedex.com URL adreses var mainīties). Sūtījumiem, kuri sākas ārpus EMEA, ar galamērķi EMEA vai uz citiem starptautiskiem galamērķiem, ir piemērojami FedEx meitasuzņēmuma, liāles vai neatkarīga uzņēmēja, kuri ir akceptējuši Sūtījumi, vietējie tari un noteikumi. Sūtījumiem, kuri tiek atgriezti izmantojot FedEx Global Returns, ir pakļauti tiem noteikumiem, kuri piemērojami valstij, no kuras Sūtījums tiek atgriezts. Šie pakalpojumu noteikumi var atšķirties starp valstīm. Skatiet fedex.com/globalreturns vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas nodaļu.

1.2 – Sūtījuma pārvadājumiem pa gaisu var tikt piemērota 1929.gada 12.oktobra Varšavas konvencija, grozīta ar 1955.gada 28.septembra Hāgas protokolu un tās visiem turpmākajiem piemērojamajiem protokoliem, vai 1999.gada 28.maija Monreālas konvencija un tās visiem turpmākajiem piemērojamajiem protokoliem, vai 1961.gada 18.septembra Gvadalaharas konvencija. Sūtījumiem, kuri pilnībā vai daļēji tiek pārvadāti ar autotransportu- ar skaidru vienošanos vai citādi- uz, no Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) līgumslēdzējas valsts, vai šīs valsts iekšējā teritorijā, ir piemērojami minētās konvencijas noteikumi. Sūtījumiem, kas tiek pārvadāti starp noteiktām vietām vienas valsts teritorijā, piemērojami šīs valsts tiesību aktu obligātās (imperatīvās) normas.

1.3 – Noteikumi aizstāj visus iepriekš publicētos FedEx noteikumus un nosacījumus. FedEx patur tiesības vienpusēji grozīt, papildināt, mainīt vai papildināt šos Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma. Šie Noteikumi tiek publicēti drukātā veidā un elektroniski vietnē www.fedex.com. Vietnē www. fedex.com pieejamā elektroniskā versija ir noteicošā. Šie Noteikumi papildina pamatnoteikumus un pamatnosacījumus, kas drukāti (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes otrā pusē, un sniedz detalizētu informāciju par tiem. Ja šie Noteikumi ir pretrunā ar jebkuras FedEx (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes, deklarācijas, nosūtīšanas etiķetes vai citas tranzīta dokumentācijas noteikumiem un nosacījumiem, tiek piemēroti šie noteikumi tādā apmērā, kādā tie nav pretrunā ar obligātajām normām attiecībā uz atbildību starptautiskajos pārvadājumos, kas noteikti Varšavas konvencijā vai Monreālas konvencijā un tiem sekojošajos protokolos, citās piemērojamās konvencijās vai jebkuros piemērojamos tarifos; vai Sūtījumiem, kas tiek pārvadāti starp noteiktām vietām vienas valsts teritorijā,— obligātajām (imperatīvajām) normām n attiecībā uz atbildību pārvadājumos, kas noteikta šīs valsts tiesību aktos.

1.4 – Noteikumi (šis termins ietver tādus līgumus un konvencijas, kas šeit skaidri norādīti) atspoguļo pilnu vienošanos starp pusēm un saskaņā ar 1.3. punktu prevalē pār jebkuriem citiem mutiski vai rakstveidā izteiktiem noteikumiem, izslēdz un aizstāj tos neatkarīgi no to atrašanās vai sastādīšanas vietas un, jo īpaši, visus noteikumus, ko mēģina iekļaut Sūtītājs, vai jebkurus citus rakstveidā vai mutiski izteiktus paziņojumus attiecībā uz šiem Noteikumiem. Sūtītājs apliecina, ka viņš nepaļaujas uz nekādiem citiem noteikumiem, garantijām, nosacījumiem, vai apliecinājumiem attiecībā uz pakalpojumu lietošanu saskaņā ar šo Līgumu vai nepieprasa tādus.

1.5 – Šos Noteikumus nedrīkst ignorēt, mainīt vai papildināt, izņemot ar skaidri izteiktu rakstisku vienošanos starp Sūtītāju un FedEx pārstāvi, kuram ir nepārprotamas, rakstveidā izteiktas pilnvaras tā rīkoties.

1.6 – Sūtītājam ir saistošs jebkura tā darbinieka, kalpotāja un pilnvarnieku paraksts (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē.

2. DEFINĪCIJAS

«Noteikumi» ir šie Pārvadājumu noteikumi (šis termins ietver arī tādus līgumus, tiesību aktus un konvencijas, kas šeit skaidri norādīti), kurus FedEx atjauno laiku pa laikam.

“FedEx” ir Federal Express Corporation, tā meitasuzņēmumi un liāles, to attiecīgie darbinieki un pilnvarnieki un neatkarīgi uzņēmēji. Pārvadājuma līgums tiek noslēgts ar FedEx meitasuzņēmumu, liāli vai neatkarīgu uzņēmēju, kurš no Sūtītāja ir pieņēmis Sūtījumu.

«FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight Shipments» ir iekšzemes Sūtījumi noteiktās EMEA valstīs, kur gan Pasūtītājs, gan Saņēmējs atrodas vienā un tajā pašā valstī.

«Sūtītājs» jeb «Pasūtītājs» ir persona ( ziska vai juridiska), kuras vārds (nosaukums) ir norādīts (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē kā sūtītājs.

«Saņēmējs» jeb «Adresāts» ir persona, kuras vārds (nosaukums) ir norādīts (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē kā saņēmējs.

«Paka» ir jebkura viena paka vai vienība, kuru ir akceptējis FedEx, ieskaitot jebkurus tādus priekšmetus, kurus ir nodevis Sūtītājs izmantojot FedEx automātiskās sistēmas, skaitītājus, deklarācijas vai (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes.

«Sūtījums» ir viena vai vairākas vienības, vai nu pakas, vai krava, kura tiek sūtīta saskaņā ar vienu (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi.

“(Aviopārvadājumu) kravas pavadzīme» ir jebkurš pārvadājuma dokuments, deklarācija, marķējums, zīmoga nospiedums, elektronisks ieraksts vai līdzīga lieta, ko lieto FedEx pārvadājumu sistēmā.

«Pārvadāšanas izmaksas» ir maksas, izmaksas un summas, kuras ir noteiktas vai ieturētas par Sūtījumu pārvietošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem vai citiem noteikumiem vai maksām, kas sekojoši tiks ieviestas, bet neietver citas maksas vai nodevas, kuras var tikt ieviestas, tādas kā (bet ne tikai) deklarētās vērtības nodevas, speciālās apstrādes maksas, muitas nodevām un nodokļiem un piemaksām.

«Darbdiena» ir jebkura diena, kurā uzņēmumi ir atvērti komercdarbībai pārsūtīšanas valstī vai reģionā vai galamērķa valstī vai reģionā. Darbdienas un brīvdienas var atšķirties atšķirībā no galamērķa valsts vai reģiona. Klientiem jāsazinās ar FedEx par piegādes nosacījumiem, kuri var tikt ietekmēti.

«Izmaksas» ir Pārvadāšanas izmaksas un jebkuras citas izmaksas vai piemaksas, kuras ir noteiktas vai ieturētas saistībā ar Sūtījuma pārvadāšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem, tostarp, bet ne tikai Papildus Izmaksas, deklarētās vērtības maksas, speciālās apstrādes maksas un citas piemaksas, kuras ir detalizēti aprakstīta šajos Noteikumos vai jebkuros grozītajos (atjaunotajos) Noteikumos, un, ja un kur piemērojams, muitas nodevas un nodokļus, un citas izmaksas, kuras ir saprātīgi radušās FedEx attiecībā uz Sūtījuma pārvadāšanu.

«Pārvadāšanas deklarētā vērtība» ir tā vērtība, ja tā pastāv, kuru norāda Sūtītājs (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē, kura veido FedEx atbildības maksimālo apmēru saistībā ar Pakas Sūtījumu.

«Muitas deklarētā vērtība» ir Sūtījuma satura pārdošanas maksa vai aizstāšanas izmaksas, kā tas nepieciešams muitas procedūrām.

«Piegādes termiņš» ir publicētais FedEx pakalpojumu piegādes nodošanas laiks vai Klientu apkalpošanas nodaļas piedāvātais piegādes nodošanas laiks attiecīgajam Sūtījumam, un kura noteikšanā tiek ņemta vērā sūtāmā prece, sūtīšanas datums, galamērķis, Sūtījuma svars un Sūtījuma vērtība.

«FedEx Konta numurs» vai «FedEx Konts» ir FedEx klientam piešķirts numurs, kas nodrošina konta darbības pārskatīšanu FedEx sistēmā, un par ko attiecīgi maksātājam tiek izrakstīts rēķins.

“Eiropas Iekšējie sūtījumi” ir Sūtījumi starp noteiktām valstīm Eiropā, kā to laiku pa laikam noteicis FedEx vietnē www.fedex.com.

“B2C Sūtījumi”ir Sūtījumi saskaņā ar komercdarījumu starp Pasūtītāju- komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju (persona ( ziska vai juridiska), kura darbojas profesionāliem mērķiem) un Saņēmēju-patērētāju n ( zisku personu, kura darbojas ārpus saviem profesionālajiem mērķiem).

3. LIKMES

Likmes un FedEx darbinieku un pilnvarnieku pakalpojumu piedāvājumi tiek veidotas pamatojoties uz Sūtītāja sniegto informāciju, bet gala likmes un pakalpojumi var atšķirties pamatojoties uz faktiski pasūtītajiem Sūtījumiem un piemērojot šos Noteikumus. FedEx neatbild, nedz arī veic jebkāda veida korekcijas, atmaksu vai kreditēšanu jebkuru pretrunu starp jebkuru likmi vai pakalpojuma piedāvājumu, kas ir veikts pirms Sūtījuma pasūtīšanas, un likmēm un citām Izmaksām, par kurām klientam ir izrakstīts rēķins.

Piemērojamās likmes ir tās likmes, kuras tiek piemērotas un ir spēkā brīdī, kas pārvadājuma līgums tiek noslēgts.

4. RĒĶINI

4.1 – Neatkarīgi no FedEx tiesībām pieprasīt jebkuru Izmaksu samaksu avansā, kā noteikts saskaņā ar Noteikumiem, Rēķini par jebkurām neapmaksātajām Izmaksām maksājami bez atlaides 15 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Rēķini par nodevām un nodokļiem ir maksājami saņemšanas brīdī. FedEx ir tiesīgs, īstenojot savas tiesības un nepaziņojot iepriekš par šādu tiesību īstenošanu, palielināt jebkuru summu, kas nav samaksāta 15 dienu laikā no rēķina datuma, par 15 % (vai tādu summu, ko FedEx nosaka saskaņā ar vietējiem piemērojamiem norēķinu noteikumiem un nosacījumiem), kā nolīgto zaudējumu apmēru par administratīvajām izmaksām, un gada procentu likmi 6 % apmērā virs Eiropas Centrālās bankas likmes (vai tādu likmi, ko FedEx nosaka saskaņā ar vietējiem piemērojamiem norēķinu noteikumiem un nosacījumiem), kas aprēķināma par sākušos mēnesi, vai maksimālo atļauto procentu likmi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ja šī likme ir zemāka.

4.2 – «Rēķins Sūtītājam» vai «Rēķins Pasūtītājam» nozīmē, ka rēķins par Izmaksām tiek izrakstīts Sūtītājam.

4.3 – «Rēķins Saņēmējam» vai «Rēķins Adresātam» nozīmē, ka rēķins par Izmaksām tiek izrakstīts Saņēmējam. Lai rēķinu izrakstītu saņēmējam, Saņēmējam jābūt derīgam FedEx Konta numuram un šim numuram jābūt ievadītam (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes attiecīgajā sadaļā. Sūtījumu ar Rēķinu Saņēmējam pārvadājumi ir akceptējami pārvadāšanai tikai uz noteiktām vietām. Ja Saņēmējs atsakās maksāt, rēķins par Izmaksām automātiski tiek izrakstīts Sūtītājam.

4.4 – «Rēķins Trešajai personai» nozīmē, ka rēķins par Izmaksām tiek izrakstīts citai personai nekā Sūtītājam vai Saņēmējam. Trešās personas derīgam FedEx Konta numuram jābūt ievadītam (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes attiecīgajā sadaļā. Ja tas nav tā ievadīts, vai trešā persona atsakās maksāt, rēķins par Pārvadāšanas Izmaksām automātiski tiek izrakstīts Sūtītājam, un rēķins par nodokļiem un nodevām, jā tādas ir, - Saņēmējam.

4.5 – Pakas darījumiem “Rēķins Sūtītājam”, “Rēķins Saņēmējam” vai “Rēķins Trešajai personai” (skat. zemāk) netiks akceptētas, ja vien derīgs FedEx Konta numurs netiks ievadīts (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē. FedEx Konta numuri nav nododami. Nepareiza rīcība, tai skaitā Sūtījumu, kuri pieder dažādām personām, neatļauta konsolidēšana, var izraisīt visu atlaižu zaudēšanu un pakalpojuma atteikšanu. Klients, kuram ir piešķirts FedEx Konts, atbild par visām konta Izmaksām, ieskaitot izmaksām, kas radušās neatļautas rīcības dēļ. Konta turētājs atbild par konta numura drošu glabāšanu. FedEx Konta numurs var tikt izpausts tikai personām, kuras ir tiesīgas veikt maksājumus uz kontu. Ja FedEx konts netiek uzturēts, tas var izraisīt to, kontam tiek piešķirts “tikai skaidrā naudā” statuss. “Tikai skaidrā naudā” statusa piešķiršana kontam var izraisīt Paku kavējumu, noraidīšanu vai atgriešanu līdz tiek panākta vienošanās par maksājumu kārtību.

4.6 – Ja piemērojams, Sūtījuma saturs var tikt aplikts ar nodevām un nodokļiem. FedEx nav jāveic nodokļu un nodevu avansa maksājums, un FedEx var prasīt Sūtītājam, saņēmējam vai atbildīgajai trešajai personai samaksāt FedEx, pirms FedEx maksā par jebkādām nodevu un nodokļu saistībām. Saņēmējs maksā šādus nodokļus un nodevas, ja vien izvēlne “Rēķins Sūtītājam par nodokļiem un nodevām” vai “Rēķins Trešajai personai par nodokļiem un nodevām” nav atzīmēts (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē. Šādas izvēles ir pieejamas tikai noteiktām vietām. Detalizētāka informācija par vietām ir pieejama pēc pieprasījuma.

4.7 – NEATKARĪGI NO JEBKĀDIEM NORĀDĪJUMIEM PAR MAKSĀJUMIEM VAI NOSACĪJUMIEM PAR PRETĒJO, GALA REZULTĀTĀ SŪTĪTĀJS VIENMĒR ATBILD PAR IZMAKSĀM, IESKAITOT JEBKURAS NODEVAS UN NODOKĻUS, JA TĀDI IR.

4.8 – Izmaksas, kurām nepieciešama konvertācija no valūtas, kas ir citāda, nekā valūta, kurā Maksātajam ir izrakstīts rēķins, tiks aprēķinātas ikdienu izmantojot OANDA (interneta valūtas maiņas kursu pakalpojuma) vidējo piedāvāto cenu. Vidējā piedāvātā cena ir vidējā cena, par kuru pircēji piedāvā pirkt valūtu no pārdevējiem noteiktā laikā. Šie valūtu konvertāciju kursi ir pieejami www.oanda.com. Attiecīgajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras piedalās eiro zonā, ir noteikti likumīgi konvertācijas kursi uz eiro. Tiek piemērota papildus valūtas maiņas maksa 1.75% par jebkuras ne ASV valūtas konvertāciju uz ASV dolāriem, 2.3% par ASV dolāru konvertāciju uz jebkuru valūtu un 2,0% par jebkurām ne-ASV valūtas konvertācijām. Konvertācijām starp valūtām, kas attiecas uz eiro, netiek piemērota valūtas maiņas maksa. Izmaksas, kas ir citās valūtās, nekā ASV dolārs, un kuras nav brīvi konvertējamas, tiks konvertētas uz ASV dolāriem, un iekļautas rēķinā Maksātājam, vai nu par brīvu tirgus cenu, vai par o ciālo kursu, par kādu FedEx ir tiesīgs pirkt ASV dolārus attiecīgajā valūtā, pēc FedEx brīva ieskata. Sūtījuma nosūtīšanas dienā esošais maiņas kurss tiks izmantots konvertācijām uz ne-hiperin āciju valūtām. Tomēr, FedEx ir tiesīgs izmantot rēķina izrakstīšanas dienā (sūtījuma nosūtīšanas dienas vietā) esošo maiņas kursu valstīs, kur valūta ir nepastāvīga.

4.9 – Sūtījumi, kuri pasūtīti ar “Izveido importa Sūtījumu” rīku FedEx Ship ManagerTM fedex. com vietnē, neatkarīgi no norādījumiem par maksājumiem, kas sniegti FedEx, puse, ka ierosina importa sūtījuma darījumu ar FedEx. Atbild par, visām izmaksām un maksām, ieskaitot speciālās apstrādes maksas un jebkuras nodevas un nodokļus par šādiem Sūtījumiem, un tai tiks izrakstīts rēķins, un tā piekrīt samaksāt šādas izmaksas un maksas. FedEx Pārvadājumu noteikumi Sūtījumiem, kuri pasūtīti izmantojot Izveido importa Sūtījumu rīku fedex.com vietnē piemērojami noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami sūtījuma pieņemšanas (izcelsmes) valstij. Šie pakalpojumu noteikumi un nosacījumi var atšķirties starp valstīm. Sazinieties ar mūsu vietējo biroju pieņemšanas (izcelsmes) valstī, lai saņemtu detalizētāku informāciju.

5. LABOJUMI RĒĶINĀ / APJOMA SVARS

5.1 – FedEx ir tiesīgs pārbaudīt katru (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi, lai pārbaudītu izvēlēto pakalpojumu un Pakas/Sūtījuma svaru. Ja izvēlētais pakalpojums vai ievadītais svars nav pareizs, un FedEx jebkurā laikā var veikt attiecīgus labojumus (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē un attiecīgus labojumus rēķinā, un tam ir tiesības piemērot speciālo apstrādes maksu par šādu labojumu un grozījumu veikšanu..

5.2 – Ja (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes sastāda Sūtītājs izmantojot automatizēto sūtījumu ierīci, jebkura neievadīta informācija vai kļūdains ieraksts (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē par paku svaru vai skaitu izraisa to, rēķins tiek izrakstīts pamatojoties uz FedEx aplēsi par pārvadāto Paku skaitu un vai nu apjoma svaru rēķina izrakstīšanas laikā, vai arī standarta ksētu svaru saskaņā ar FedEx aplēsi, ko noteicis FedEx un kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

5.3 – Maksa tiek noteikta, pamatojoties uz apjoma svaru. Apjoma svars tiek noteikts reizinot pakas garumu x augstumu x platumu (viss centimetros) un dalot to ar 5000 vai citu skaitli, kā to laiku pa laikam noteiks FedEx vietnē fedex.com. ja rezultāts pārsniedz faktisko svaru, papildus Izmaksas var tikt noteiktas pamatojoties uz apjoma svaru. Šādu papildus Izmaksu likmes ir pieejamas pēc pieprasījuma un FedEx var tās grozīt bez paziņošanas.

6. ATTEIKŠANĀS NO SŪTĪJUMIEM VAI SŪTĪJUMU NORAIDĪŠANA

FedEx ir tiesīgs Jebkurā laikā atteikties no, aizturēt, atcelt, atlikt vai atgriezt jebkuru Sūtījumu, ja pēc FedEx uzskatiem pastāv iespēja, ka šāds sūtījums varētu radīt bojājumus citiem Sūtījumiem, precēm vai cilvēkiem vai kavēt citu sūtījumu piegādi, vai kura piegāde ir aizliegta ar likumu vai ir pretrunā ar jebkuru no šiem Nosacījumiem, vai personas vai uzņēmuma, kura atbild par maksājumu, FedEx kontam nav laba kredītspēja. Apstāklis, ka FedEx pieņem Sūtījumu, nenozīmē, ka dotais Sūtījums atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem vai šiem Noteikumiem.

7. IEROBEŽOJUMI

7.1 – Pakas izmēru un svara ierobežojumi ir atšķirīgi dažādās valstīs vai ir atkarīgi no FedEx pakalpojumiem. Detalizēta informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

7.2 – Vidējā svara vai vairāku vienību Sūtījumi netiek ierobežoti, ja katra Sūtījumā ietilpstošā individuālā Paka nepārsniedz pakai noteikto svara ierobežojumu, kas noteikts attiecīgajam galamērķim. Sūtījumiem, kas pārsniedz 225 kilogramus, nepieciešama atsevišķa vienošanās ar FedEx. Detalizēta informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

7.3 – Īpaši lielas Pakas ir vienības, kuru svars ir mazāks kā 68 kg (vai kā galamērķa valstī noteiktais limits), un kuras pārsniedz 330 cm (vai galamērķa valstī noteikto limitu) garumā kopā ar apkārtmēru. Šādas vienības var tikt atteiktas, vai pēc FedEx vienpusēja ieskata var tikt uzskatītām par FedEx International Priority Freight vai FedEx International Economy Freight sūtījumiem, ja tos akceptē FedEx, un 68kg var tikt noteikts kā minimālais apmaksājamais svars neatkarīgi no faktiskā svara.

7.4 – FedEx Envelope (aploksne) un FedEx Pak (sīkpaka) Sūtījumi pasūtāmi atbilstošā FedEx iepakojumā.

7.5 – Vienā (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē norādāms ne vairāk kā viens pakalpojumu veids un ar vienu (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi var nosūtīt ne vairāk kā vienu FedEx Envelope (aploksne), FedEx 10kg Box (kasti) vai FedEx 25kg Box (kasti).

7.6 – Sūtītājs ir tiesīgs sūtīt līdz 10 dažādām precēm ar vienu (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi.

7.7 – Pasūtītājs ir tiesīgs sūtīt līdz 9,998 Pakām ar vienu (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi.

8. PĀRVADĀŠANAI NEATĻAUTI PRIEKŠMETI

8.1 – Tālāk norādītos priekšmetus nav atļauts pārvadāt uz nevienu galamērķi, ja vien FedEx nav piekritis citādi:

 1. NAUDU (monētas, skaidru naudu, valūtu papīra formā, un naudai ekvivalentus apgrozāmus dokumentus, kā indosējamas akcijas, vērtspapīrus un naudas vēstules), MONĒTU UN MARKU KOLEKCIJAS;
 2. SPRĀGSTVIELAS (1.3.klases sprāgstvielas FedEx nepieņem pārvadāšanai. Dažās valstīs 1.4 Klases sprāgstvielas var būt pieņemamas pārvadāšanai, pirms nosūtīšanas jāsazinās ar Klientu apkalpošanas nodaļu informācijas precizēšanai), PIROTEHNIKA UN CITAS NEJAUŠI DEGOŠAS VAI UZLIESMOJOŠAS LIETAS;
 3. CILVĒKA LĪĶI, ORGĀNI VAI ĶERMEŅA DAĻAS, CILVĒKU UN DZĪVNIEKU EMBRIJI, KREMĒTAS VAI EKSHUMĒTAS MIRSTĪGĀS ATLIEKAS;
 4. SŪTĪJUMI UZ ARMIJAS PASTA NODAĻU/ FLOTES PASTA NODAĻU (APO / FPO) ADRESĒM;
 5. PĒCMAKSAS SŪTĪJUMI;
 6. ŠAUJAMIEROČI, IEROČI, MUNĪCIJA UN TO DAĻAS;
 7. PĀRTIKAS PRODUKTI, ĀTRI BOJĀJOŠA PĀRTIKA UN DZĒRIENI, KURIEM NEPIECIEŠAMA SALDĒTAVA VAI CITĀDA VIDES KONTROLE;
 8. AUGU UN AUGU MATERIĀLI, IESKAITOT SĒKLAS UN GRIEZTIE ZIEDI (GRIEZTI ZIEDI IR PIEŅEMAMI DAŽIEM GALAMĒRĶIEM, INFORMĀCIJA PIEEJAMA PĒC PIEPRASĪJUMA);
 9. LOTERIJAS BIĻETES, AZARTSPĒĻU IERĪCES, KUR TĀS AIZLIEGTAS AR LIKUMU;
 10. ĀTRI BOJĀJOŠĀS PRECES (IZŅEMOT SASKAŅĀ AR 7.PUNKTU), ja vien netiek veikti iepriekšēji pasākumi;
 11. PORNOGRĀFIJA UN / VAI TIKUMĪBU AIZSKAROŠI MATERIĀLI;
 12. SŪTĪJUMI, KAS TIEK VEIKTI SASKAŅĀ AR ZEMĀK MINĒTO, ja vien netiek veikti iepriekšēji pasākumi:
  1. KARNETES (atļaut pagaidu importu demonstrēšanai, u.c. bez nodokļiem);
  2. ATMAKSAS PRASĪJUMUS (pieprasījumus atmaksāt importa nodevas eksporta brīdī);
  3. PAGAIDU IMPORTA ATĻAUJAS (atļauj pagaidu ievešanu remontam, u.c);
  4. Akreditīvus. Sūtījumi, kas attiecas uz akreditīviem, parasti ir aizliegti, izņemot sūtījumus, kas attiecas uz akreditīviem, kuri pieprasa «kurjera kvīti», kā noteikts USP 600 25. pantā, un kuri tiek sūtīti izmantojot FedEx Expanded Service starptautisko aviopārvadājumu kravas pavadzīmi;
 13. BĪSTAMIE ATKRITUMI, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZLIETOTĀS ZEMĀDAS ADATAS UN / VAI ŠĻIRCES VAI MEDICĪNISKIE ATKRITUMI;
 14. SLAPJAIS LEDUS (SASALDĒTS ŪDENS);
 15. SŪTĪJUMI, KURU PĀRVADĀŠANAI, IMPORTAM VAI EKSPORTAM FEDEX NEPIECIEŠAMA JEBKĀDA SPECIĀLA LICENCE VAI ATĻAUJA PĀRVADĀŠANAI, IEVEŠANAI VAI IZVEŠANAI;
 16. SŪTĪJUMI, KURU PĀRVADĀŠANA, IMPORTS VAI EKSPORTS IR AIZLIEGTS AR JEBKURU LIKUMU, STATŪTIEM VAI NOTEIKUMIEM;
 17. SŪTĪJUMI, KURU MUITAI DEKLARĒTĀS VĒRTĪBAS PĀRSNIEDZ ATĻAUTO (SKATĪT 18. IEDAĻU: DEKLARĒTĀS VĒRTĪBAS UN IEROBEŽOTA ATBILDĪBA);
 18. BĪSTAMĀS PRECES, IZŅEMOT TĀS, KAS ATĻAUTAS APAKŠPUNKTĀ 9 «BĪSTAMĀS PRECES»;
 19. BEIGTI VAI IZBĀZTI DZĪVNIEKI
 20. SLAPJAS, TEKOŠAS VAI JEBKĀDU SMAKU IZDALOŠAS PAKAS
 21. PAKAS, KAS IEPAKOTAS KRAFTPAPĪRĀ
 22. DZĪVI DZĪVNIEKU UN KUKAIŅI, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD SŪTĪJUMUS KOORDINĒ UN APSTIPRINA FEDEX DZĪVO DZĪVNIEKU NODAĻA. KLIENTI VAR SAZINĀTIES AR FEDEX VIETĒJO UZŅĒMUMU PĒC PAPILDUS INFORMĀCIJAS. MĀJDZĪVNIEKUS UN DZĪVAS ZIVIS NETIEK AKCEPTĒTAS;
 23. SŪTĪJUMI, KAS VAR SABOJĀT, VAI AIZKAVĒT IEKĀRTAS, PERSONĀLU VAI CITUS SŪTĪJUMUS.

FedEx izslēdz jebkādu atbildību par šādu priekšmetu Sūtījumiem, kuri jebkāda iemesla dēļ pieņemti (to skaitā kļūdaini, vai apzināti pieņemti).

8.2 – Papildus ierobežojumi var tikt piemēroti atkarībā no galamērķa un pakalpojuma un lietotās pakalpojuma izvēles un dažādas normatīvas un muitas formalitātes var būt nepieciešamas noteiktām precēm, tādējādi pagarinot piegādes laiku. FedEx ir tiesīgs noraidīt Pakas, pamatojoties uz šiem ierobežojumiem vai aizsardzības vai drošības iemeslu dēļ. FedEx ir tiesīgs noteikt administratīvu maksu par noraidītām pakām un par preču atgriežas izmaksām, kur tas piemērojams, Sūtītājam. Turpmāka informācija pieejama pēc pieprasījuma.

8.3 – Naudas atmaksas garantiju (skat.17.pantu) nepiemēro priekšmetiem, kas nav pieņemami pārvadāšanai.

9. BĪSTAMĀS PRECES

9.1 – Ne visās FedEx vietās tiek pieņemtas bīstamās preces. Noteiktās FedEx vietās netiek pieņemtas noteiktu kategoriju bīstamās preces un ne visos FedEx pakalpojumos tiek pieņemtas bīstamās preces pārvadāšanai. Sūtījumiem, uz kuriem attiecas Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), nepieciešama speciāla vienošanās par transportu un Sūtītājs sazināsies ar FedEx pārvadāšanas apstiprināšanai/ vienošanās panākšanai pirms pārvadāšanas. FedEx ir tiesīgs atteikties no bīstamo preču pārvadāšanas jebkurā vietā, kur tās nevar pieņemt saskaņā ar piemērojamām tiesībām.

9.2 – Visā, Pakām ar bīstamajām precēm jāatbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajām instrukcijām par bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo preču noteikumiem, un visiem FedEx Express noteikumiem, kas noteiktas pašreizējā IATA tarifā vai citos piemērojamos noteikumos. Sūtītājs vienpusēji atbild par jebkuru kaitējumu, ko izraisa neatbilstība piemērojamiem IATA vai citiem noteikumiem. Sūtītājs nodrošina un atbild par visu bīstamo preču pilnīgi atbilstošu iepakošanu, saskaņā ar visām prasībām attiecībā uz klasi cēšanu, iepakošanu, marķēšanu un etiķetēm, dokumentāciju, un visiem citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Sūtītājs arī nodrošina un ir par to atbildīgs, ka Saņēmējs atbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem. Bīstamās preces var tikt starptautiski pārvadātas tikai izmantojot FedEx Expanded Service International (Paplašinātā starptautiskā pakalpojuma) (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi, ja tiek izmantota papīra formas (aviopārvadājumu) kravas pavadzīme (skat.arī 14.5.punktu MARŠRUTI UN PIEGĀDE).

9.3 – Sūtītājam jāatbilst visiem likumiem un noteikumiem, kas regulē asins un asins komponentu/ pagatavojumu Sūtījumu iepakošanu, marķēšanu un etiķetes, neatkarīgi no tā, vai tie ir infekciozi.

9.4 – FedEx iepakojumu neizmanto bīstamo preču pārvadāšanai (izņemot Bioloģiskā viela, kategorija B [UN 3373], kuru var pārvadāt FedEx UN 3373 Pak) (skat.arī 10.3. un 10.4:pantus IEPAKOJUMS UN MARĶĒŠANA). FedEx Pārvadājumu noteikumi

9.5 – Litija akumulatoru (UN 3090), kas ir primāri ne-atkārtoti uzlādējami, pārvadāšanai nepieciešama iepriekšēja piekrišana.

9.6 – Katram Sūtījumam pievienojams IATA Sūtītāja Bīstamo kravu deklarācijas veidlapa, kad tas ir nepieciešams.

9.7 – Ņemiet vērā: saskaņā ar tiesību aktiem var tikt pieprasīts FedEx ziņot par nepareizi deklarētiem vai nedeklarētiem bīstamo preču Sūtījumiem attiecīgajai vietējai kompetentajai iestādei. Sūtītājam var piemērot naudas sodu un citus sodus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Noteikumi bīstamo preču jomā pieprasa katram Sūtītājam atbilstoši darbam iziet speci sku apmācību par bīstamo preču apriti pirms bīstamo preču Sūtījuma nodošanas FedEx vai citam aviopārvadātājam. Fiziskām personām, nododot Sūtījumu, kas ietver bīstamās preces, Sūtījums ir atbilstoši jāklasi cē, jāiepako, jāmarķē, jāaplīmē ar etiķetēm, un jānorāda, ka tas ir bīstamā prece, un jāpievieno atbilstoši bīstamo preču dokumenti.

9.8 – FedEx ir pienākums uzturēt atbilstošu nepienācīgu bīstamo preču nošķiršanas sistēmu visos transportlīdzekļos un gaisa kuģos. Šī pienākuma dēļ Sūtījumu var pārcelt uz nākamo pieejamo autopārvadājuma reisu vai lidojumu, kurā iespējams veikt atbilstošu nošķiršanu.

9.9 – Naudas atmaksas garantiju (skat.17.pantu) nepiemēro bīstamo preču Sūtījumiem.

10. IEPAKOJUMS UN MARĶĒŠANA

10.1 – Sūtītājam visas Pakas jāsagatavo un jāiepako tā, lai tās būtu droši pārvadājami gaisa un sauszemes transportā, pieņemot, ka tiek ievērota parasta apstrādes kārtība steidzamu pārvadājumu vidē, un ievērojot visus piemērojamos likumus, noteikumus un nolikumus, tostarp tos, kas attiecas uz iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm. Sūtītājs atbild par to, lai (aviopārvadājumu) kravas pavadzīme tiktu atbilstoši aizpildīta. Katrs Sūtījumam jābūt salasāmam un izturīgam marķējumam ar Sūtītāja un Saņēmēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), adresi (t.sk. iela, pilsēta, valsts, ieskaitot pasta indeksu). Starptautiskajiem Sūtījumiem Sūtītāja adresē norādāma valsts, kurā Sūtījums ir nodots FedEx.

10.2 – Sūtītājs nodrošina ar piemērotu iepakojumu tādu izstrādājumu aizsardzību, kas gaisa pārvadājumu laikā var tikt bojāti jebkādu apstākļu rezultātā, kā, piemēram, dēļ temperatūras vai spiediena maiņas. FedEx nav atbildīgs par nekādiem bojājumiem vai trūkumiem, kas radušies nepiemērota iepakojuma dēļ. FedEx neatbild par nekādiem bojājumiem, kas radušies temperatūras vai spiediena maiņas rezultātā.

10.3 – FedEx nenodrošina transportlīdzekļus ar temperatūras regulēšanu. Nekādos apstākļos FedEx nav pienākuma pievienot sauso ledu Sūtījumiem vai sniegt ledus atjaunošanas pakalpojumus, neskatoties uz jebkādiem mutiskiem vai rakstiskiem klienta vai FedEx paziņojumiem par pretējo. FedEx neiesaka izmantot slapjo ledu (sasaldētu ūdeni) kā dzesinātāju.

10.4 – Ja Saņēmējs atsakās no Pakas vai ja Paka tek, ir bojāta, vai izdala smaku (turpmāk kopā tekstā- “Sūce”), tā tiks atgriezta Sūtītājam, ja tas būs iespējams. Ja Sūtītājs atsakās no Pakas, vai to nevar atgriezt Sūces dēļ, Sūtītājs ir atbildīgs un kompensēs vai citādi atlīdzinās FedEx par visiem izdevumiem un maksām, kuras radušās saistībā ar tīrīšanu un/vai Pakas izmantošanu. FedEx ir tiesīgs, bez atbildības uzņemšanās, atteikties no Pakas vai izmantot Paku, ja tai ir Sūces pazīmes.

11. SŪTĪJUMU PĀRBAUDE

11.1 – FedEx pēc saviem ieskatiem vai pēc kompetento institūciju pieprasījuma var bez iepriekšēja paziņojuma jebkurā laikā atvērt un pārbaudīt jebkuru Sūtījumu, un tas nerada nekāda veida atbildību.

11.2 – Saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem FedEx ir jāveic (nejaušas) pārbaudes ar rentgenstaru aparātiem. FedEx ir tiesīgs veikt šādu pārbaudi un ar šo Sūtītājs un Saņēmējs atsakās no jebkādām iespējamām prasījumam par bojājumiem vai kavējumiem (tai skaitā par naudas atmaksas garantiju, bet ne tikai), kas varētu rasties pārbaudes rezultātā.

12. MUITAS FORMALITĀTES

12.1 – Muitas formalitātes Sūtījumiem, kuri šķērso valstu robežas, jāveic galamērķa valstī Muitas iestādē pirms Sūtījums tiek nodots Saņēmējam. Ja FedEx kārto muitas formalitātes, FedEx pēc Muitas pieprasījuma sniegs Muitai visus muitas formalitātēm nepieciešamos datus, kurus ir nodevis Sūtītājs (skat.26.pantu DATU AIZSARDZĪBA).

12.2 – Sūtītājs ir atbildīgs un pārliecinās, ka pārvadājamās preces var ievest galamērķa valstī. Sūtītājs atbild par visu izmaksu par pārvadāšanu uz un atgriešanu no valsts, kur ievešana nav atļauta, segšanu.

12.3 – FedEx dažos gadījumos pēc sava ieskata ir tiesīgs pieņemt Saņēmēja norādījumus par noteikta cita muitas brokera izmantošanu, nevis izmantot FedEx vai Pasūtītāja noteiktu brokeri. Jebkurā gadījumā FedEx ir tiesīgs kārtot Sūtījuma muitas formalitātes, ja brokeris nav noteikts, vai ja brokeris nekārtos muitas formalitātes vai ja nav sniegta precīza un pilna informācija par brokeri (t.sk., bet ne tikai nosaukums, adrese, telefona numurs un pasta indekss).

12.4 – Sūtītājs nodrošina, ka visi nepieciešamie dokumenti papildus (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmei ir iesniegti un pareizi aizpildīti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, bet ne tikai jebkuras valsts, uz kuru, no kuras, caur kuru, vai pār kuru Sūtījums var tikt pārvadāts, likumiem muitas, importa un eksporta jomā un valdību noteikumiem. Jebkuriem Sūtījumiem FedEx Global Returns pakalpojumā, kuri ir pārsūtīti uz trešo valsti, arī ir jāatbilst pirmās valsts, no kurienes izgāja Sūtījums, eksporta kontroles prasībām. Ja nav nodrošināta un/vai nav pareizi aizpildīta visi nepieciešami dokumenti (tostarp (aviopārvadājumu) kravas pavadzīme), FedEx neuzņemas nekādu atbildību pret Sūtītāju vai jebkuru citu personu par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām vai kavējumiem, kas radušies, jo Sūtītājs nav izpildījis šo nosacījumu. Ja Muita vai citas iestādes iztur Sūtījumus dēļ nepareiziem vai trūkstošiem dokumentiem, FedEx var vispirms mēģināt paziņot to Saņēmējam. Ja vietējie tiesību akti nosaka, ka Saņēmējs iesniedz pareizu informāciju vai dokumentus, un Saņēmējs to neiesniedz saprātīgā termiņā, kuru noteiks FedEx, Sūtījums var tikt atzīts par nepiegādājamu (skat.16.pantu NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI). Ja Saņēmējs nesniedz nepieciešamo informāciju vai dokumentus, un vietējie tiesību akti atļauj Sūtītājam to iesniegt, FedEx var mēģināt paziņot to Sūtītājam. Ja arī Sūtītājs neiesniedz informāciju vai dokumentus saprātīgā termiņā, kuru noteiks FedEx, Sūtījums tiks uzskatīts par nepiegādājamu. FedEx neuzņemas nekādu atbildību par tā nespēju pabeigt piegādi dēļ nepareiziem vai trūkstošiem dokumentiem, neatkarīgi no tā, vai FedEx mēģināja vai nemēģināja paziņot par to saņēmējam vai Sūtītājam. FedEx ir tiesīgs pieprasīt maksāt administratīvu maksu par šādas pareizas vai pilnas informācijas iegūšanu.

12.5 – Ja piemērojams, Sūtītājs, kurš dzīvo/ir reģistrēts Eiropas Savienībā var pilnvarot FedEx vai FedEx pilnvarniekus sastādīt uz aizpildīt (re-) eksporta deklarācijas un veikt visas saistītās darbības kā tiešajam pārstāvim Sūtītāja vārdā un uz Sūtītāja rēķina un risku.

12.6 – FedEx ir tiesīgs piemērot papildu Izmaksas par muitas formalitātēm vai pakalpojumiem saistībā ar Sūtījuma muitas formalitāšu kārtošanu («Papildu formalitāšu pakalpojuma maksa»). Klientiem jāsazinās ar FedEx par papildu informāciju attiecībā uz Papildu formalitāšu pakalpojuma maksu.

12.7 – FedEx neuzņemas nekādu atbildību par Sūtījumiem, kas ir atstāti Muitā, un šādi Sūtījumi var tikt atzīti par nepiegādājamiem (skat.16.pantu NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI).

13. NODEVAS UN NODOKĻI

13.1 – Ja un kur piemērojams, neietekmējot 4.6. un 4.7. punktā noteikto, FedEx var nolemt pusei, kas ir atbildīga par šādu maksājumu samaksu (“Maksātājs”), piemērot iepriekšēju samaksu par visām muitas noteiktajām nodevām un nodokļiem. FedEx var sazināties ar Maksātāju par visiem Sūtījumiem pirms muitas formalitāšu pabeigšanas, lai apstiprinātu summas atlīdzināšanas kārtību. FedEx pēc sava ieskata ir tiesīgs pieprasīt atlīdzināšanas kārtības apstiprināšanu kā priekšnosacījumu formalitāšu un piegādes pabeigšanai, tai skaitā, bet ne tikai, piegādes saņēmējiem gadījumus, kad pēc FedEx uzskata Saņēmēji nav kredītspējīgi, vai Sūtījumu ar augstu deklarēto vērtību piegādes.

13.2 – Ja Saņēmējs vai trešā persona, no kuras tiek prasīts atlīdzināšanas apstiprinājums, atsakās maksāt nodevas un nodokļus, lai Muitas iestādes varētu izdot Sūtījumu, FedEx var sazināties ar Sūtītāju. Ja Sūtītājs atsakās veikt pietiekamus pasākumus, lai atlīdzinātu FedEx, Sūtījumu atgriež Sūtītājam, vai novieto vispārējā noliktavā vai muitas noliktavā vai Sūtījumu atzīst par nepiegādājamu (skat.16.pantu NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI). Tad Sūtītājs atbild gan par oriģinālajām (sākotnējām) Izmaksām, gan par atgriešanas Izmaksām. Ja FedEx avansā ir maksājis jebkādas summas kā nodevas vai nodokļus vai nu oriģinālajā (sākotnēji paredzētajā) galamērķī, vai pie Sūtījuma atgriešanas, Sūtītājs ir atbildīgs arī par šādām summām un jebkādām maksām un piemaksām, kas saistītas ar FedEx avansā maksātajiem nodevām un nodokļiem.

13.3 – Jebkurš Sūtījums var kavēties, ja FedEx nespēj iegūt pietiekošu apstiprinājumu par pasākumiem, par kuriem veicama samaksa, un kuru summa tiek noteikta kā avansa maksājums par nodevām un nodokļiem. Šādi kavējumi vai jebkura cita neatbilstība šiem Noteikumiem uzskatāma par neuzņemtām saistībām un par Pakalpojuma trūkumiem un to nesedz Naudas atmaksas garantija (skat.17.punktu NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA un 19.punktu NEUZŅEMTĀS SAISTĪBAS).

13.4 – Ja FedEx maksā nodevas un nodokļus avansā, tas patur tiesības piemērot papildu piemaksu. Sūtītājam jāvadās pēc FedEx likmju lapas, kura ir spēkā pārvadāšanas laikā vai jāsazinās ar FedEx, lai saņemtu piemaksas skaidrojumu. Neskatoties uz FedEx tiesībām izsolīt vai citādi atsavināt preces, lai atgūtu neatlīdzinātās Izmaksas, Sūtītājs paliek atbildīgs par šādām Izmaksām.

13.5 – Muitas iestādes var piemērot muitas nodevas un/vai importa PVN vai jebkuras citas attiecīgās nodevas un nodokļus ar pēcapmaksu, kā arī piemērot FedEx naudas sodu, citu sodu, un/vai kavējuma procentus, ja saistībā ar Sūtījumiem tika sniegta neprecīza vai nepilnīga informācija un/vai dokumenti muitas formalitātēm, kā, piemēram, rēķini, (muitas) vērtības, valūtas vai preču kodi. Ja Sūtītājs vai Saņēmējs sniedza FedEx vai Sūtītāja vai Saņēmēja vārdā vai pēc viņu norādījuma vai uz viņu atbildību tika sniegta FedEx neprecīza vai nepilnīga informācija/dokumenti, Sūtītājs, Saņēmējs, un, ja piemērojams, atbildīgā trešā personā, būs solidāri atbildīgi pret FedEx par jebkurām attiecīgajām summām.

14. MARŠRUTI UN PIEGĀDE

14.1 – FedEx ir tiesīgs izvēlēties jebkādu Sūtījuma maršrutu kādu tas uzskata par piemērotu. Maršrutiem, kuri ir nolīgti Sūtījuma pasūtīšanas laikā, nav paredzēta apstāšanās vieta. Dažus FedEx Pārvadājumu noteikumi Sūtījumus FedEx var apvienot vai nodot pārvadāšanai ar trešās personas transportlīdzekli, vai trešās personas aviopārvadātājiem, vai uz čartera vai starplīniju pārvadājumu pamata, pēc FedEx vienpusēja ieskata. FedEx nav pienākuma pāradresēt Sūtījumu (mainīt maršrutu) uz trešo valsti, vai pārvadāt Sūtījumu ar kādu īpašu gaisa kuģi vai citu transportlīdzekli, vai pa kādu noteiktu maršrutu vai jebkurā vietā veikt savienojumus atbilstoši kādiem gra kiem. FedEx ir tiesīgs, bez iepriekšēja paziņojuma, nomainīt pārvadātāju, gaisa kuģi vai citu transportlīdzekli ar citu, novirzīties no maršruta vai maršrutiem, vai likt Sūtījumu pārvadāt ar autotransportu. Sūtītājs piekrīt FedEx tiesībām novirzīt jebkuru Sūtījumu (tai skaitā izmantot citus pārvadātājus), lai veicinātu Sūtījuma piegādi.

14.2 – FedEx var veikt piegādi Saņēmējam uz (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē norādīto adresi vai citai ziskai vai juridiskai personai, nekā tā, kas norādīta (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē, kurai ir neapšaubāmas pilnvaras pieņemt sūtījumu Saņēmēja vārdā. Sūtījuma adresei vienmēr jāietver pilna Saņēmēja adrese un tā telefona vai faksimila numurs. Pasūtītājs atzīst un nepārprotami piekrīt, ka noteiktās galamērķa valstīs piegāde var tikt veikta trešajai personai vai uz pasta kastīti vai uz jebkuru citu vietu, kura ir pieejama Saņēmējam. (Pasta nodaļu pasta kastīšu adreses var tikt izmantotas noteiktās ārvalstu teritorijās, bet (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē norādāms arī derīgs telefona, faksimila vai teleksa numurs. FedEx neveic piegādes uz ASV militārā pasta nodaļu pasta kastīšu adresēm, kā, piemēram, armijas pasta nodaļu (APO) vai otes pasta nodaļu (FPO).

14.3 – FedEx nekādos apstākļos neatbild par jebkurām prasībām, kas attiecas uz Muitas vai citu valsts iestāžu veiktu preču tranzītā arestu vai aizturēšanu.

14.4 – Sūtījumi uz viesnīcām, slimnīcām, valsts birojiem vai ēkām, universitāšu teritorijām vai citām telpām, kurām ir pasta sūtījumu telpa vai centrāla sūtījumu pieņemšanas zona var tikt piegādāti uz pasta sūtījumu telpu vai centrālo sūtījumu pieņemšanas zonu, ja vien FedEx pirms pārvadāšanas nav atļāvis un apstiprinājis citādi.

14.5 – Bīstamās preces nevar pāradresēt uz citu adresi nekā Sūtītāja norādīto sākotnēji paredzēto Saņēmēja adresi. (Ņemiet vērā: Sūtījumus var paturēt līdz savākšanai vai atgriezt Sūtītājam).

14.6 – Jebkuras pieprasītās adreses maiņas, izņemot pāradresāciju (maršruta maiņu) vai adreses precizēšanu, tiek uzskatītas par jaunu Sūtījumu, un tiek piemērotas jaunas Pārvadāšanas izmaksas.

14.7 – Par piegādēm sestdienās, ja ir pieejamas, maksājama speciāla apstrādes maksa tajās valstīs, kur sestdiena nav vispārēja darbdiena.

14.8 – Par FedEx Europe First pakalpojuma izvēli piegādei agrā rītā, ja pieejama, maksājama papildus piegādes maksa (turpmāk «FedEx Europe First piegādes maksa»).

14.9 – FedEx pēc sava ieskata var attiekties savākt vai piegādāt Sūtījumu vai ir tiesīgs izmantot alternatīvu savākšanas vai piegādāšanas kārtību, lai nodrošinātu FedEx darbinieku drošību un gadījumos, kuros FedEx uzskata, ka tā pakalpojumi var tikt izmantoti, lai pārkāptu piemērojamos tiesību aktus.

14.10 – A) Pasūtītāja norādījumi par piegādi. FedEx piedāvā vienu vai vairākas Paraksta par piegādi variantus, kurus var izvēlēties Pasūtītājs aizpildot (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi. Paraksta par piegādi varianti nav pieejami visiem Sūtījumiem, un tiem ir ģeogrā skāki vai citi ierobežojumi, un tos FedEx jebkurā brīdī var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma. Skatiet fedex. com par Paraksta par piegādi variantu pieejamību un nosacījumiem.

Pasūtītājs un Saņēmējs katrs atzīst, ka Paraksta par piegādi varianti, kurus izvēlas Pasūtītājs, var attiekties, bet ne tikai, uz (i) Sūtījuma izsniegšanu bez paraksta par piegādi; (ii) piegādi kaimiņam, vai šveicaram/ēkas pārvaldniekam vai tamlīdzīgi; (iii) B2C Sūtījuma izsniegšanu tikai pilngadīgai personai piegādes adresē; (iv) vai jebkuru no iepriekšminēto norādījumu kombinācijām. Pasūtītāja izvēlētais Paraksta par piegādi variants ir noteicošs pār jebkādiem no Saņēmēja saņemtiem papildus norādījumiem par piegādi. Vēršam Pasūtītāja un Saņēmēja uzmanību uz šo Pārvadājumu Noteikumu 19.4e.punktu.

Par Paraksta par piegādi variantiem var tikt piemērotas papildus piemaksas. Vēršam Pasūtītāja un saņēmēja uzmanību uz šo Pārvadājumu Noteikumu 22.punktu.

Ja nav izvēlēts Paraksta par piegādi variants, FedEx sekos savām standarta piegādes procedūrām.

14.10 – B) Saņēmēja norādījumi par piegādi. B2C Sūtījumi noteiktās vietās var tikt piegādāti saskaņā ar no Saņēmēja saņemtiem papildus norādījumiem. Pasūtītājs skaidri atzīst un piekrīt, ka ŠIE NORĀDĪJUMI VAR GROZĪT SĀKOTNĒJI NOLĪGTOS PIEGĀDES NORĀDĪJUMUS UN/VAI PIEGĀDES TERMIŅU. Pasūtītājs un Saņēmējs katrs atzīst, ka no Saņēmēja saņemtie norādījumi var attiekties, bet ne tikai uz (i) piegādes laika atlikšanu; (ii) piegādi kaimiņam, (iii) piegādi citā adresē un /vai citai personai, ja šī cita adrese ir tajā pašā valstī, kas norādīta (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē; (iv) norādījumi, kur atstāt B2C Sūtījumu bez paraksta par piegādi saņemšanas; (v) B2C Sūtījuma atstāšanu savākšanas punktā (piemēram, vietējā veikalā); vai (vi) jebkuru no iepriekšminēto norādījumu kombinācijām. Puses piekrīt, ka FedEx īslaicīgi paturot B2C Sūtījumu saskaņā ar Saņēmēja norādījumiem, tas tiek uzskatīts par pārvadājuma līguma daļu.

B2C Sūtījumu pieejamie piegādes varianti ir atkarīgi no laika, ģeogrā skiem un cietiem ierobežojumiem, un FedEx tos var grozīt jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma. Skatiet fedex. com par piegādes variantu iespējām un nosacījumiem. Naudas atmaksas garantija (skat.17. punktu) neattiecas uz B2C Sūtījumiem, par kuriem Saņēmējs ir devis papildus piegādes norādījumus saskaņā ar šo noteikumu.

FedEx pieņem papildus piegādes norādījumus tikai par B2C Sūtījumiem. TOMĒR, JA SAŅĒMĒJS SNIEDZ PAPILDUS PIEGĀDES NORĀDĪJUMUS CITIEM NE B2C SŪTĪJUMIEM, TAD PASŪTĪTĀJS UN SAŅĒMĒJS ABI ATZĪST UN PIEKRĪT, KA ŠIE NOTEIKUMI TIEM IR SAISTOŠI.

15. ATKĀRTOTAS PIEGĀDES PAKALPOJUMS

15.1 – Atkārtotas piegādes pakalpojums tiek sniegts bez papildus maksas. Paziņojums par piegādes mēģinājumu tiks atstāts Saņēmēja adresē pēc katra piegādes mēģinājuma, norādot ierašanās datumu un laiku. Katrs Sūtījums, kuru nevar piegādāt pēc trīs (3) piegādes mēģinājumiem, tiks atgriezts tuvākajā FedEx punktā un tiks mēģināts par to paziņot Saņēmējam. Piegādes uz privātu adresi (turpmāk- „Piegādes dzīvesvietā”) gadījumā tikai viens atkārtotas piegādes mēģinājums tiks veikts pēc sākotnējā piegādes mēģinājuma.

15.2 – Ja Sūtījums nav piegādāts pēc trīs (3) piegādes mēģinājumiem (diviem (2)- Piegādes dzīvesvietā gadījumā)), vai tiek paturēts 5 (piecas) Darbdienas no Sūtījuma saņemšanas datuma, un, kur piemērojams, pēc muitas formalitāšu nokārtošanas galamērķa punktā, Sūtījums tiks uzskatīts par nepiegādājamu (skat. 16.punktu NEPIEGĀDĀJAMIE SŪTĪJUMI).

16. NEPIEGĀDĀJAMIE SŪTĪJUMI

16.1 – Nepiegādājams Sūtījums ir tāds, kuru bevar piegādāt jebkuru šādu iemeslu dēļ, bet ne tikai: (i) Saņēmēja adrese ir nepilnīga, nelikumīga, nepareiza vai to nevar atrast, (ii) Sūtījums adresēts uz teritoriju, kuru FedEx neapkalpo; (iii) Saņēmēja uzņēmējdarbības vieta ir slēgta; (iv) piegāde ir neiespējama, jo atbilstošā persona nav pieejama vai atsakās pieņemt Sūtījumu vai parakstīties par Sūtījuma saņemšanu sākotnējā vai atkārtotos piegādes mēģinājumos, (v) Sūtījuma muitas formalitātes nevar nokārtot, (vi) Sūtījums, iespējams, var radīt zaudējumus, vai kavēt citus Sūtījumus vai īpašumu, vai savainot cilvēkus, (vii) Sūtījums ietver aizliegtus priekšmetus, (viii) saņēmējs nevar vai atsakās maksāt Rēķinu Sūtījuma saņēmējam, (ix) Sūtījums ir neatbilstoši iepakots, (x) Sūtījuma saturs vai iepakojums ir sabojāts tādā veidā, ka pārsaiņošana nav iespējama.

16.2 – Ja Sūtījums jebkādu iemeslu dēļ nav piegādājams, FedEx var mēģināt par to paziņot Sūtītājam, lai vienotos par Sūtījuma atgriešanu, neietekmējot nekādus vietējos tiesību aktu ierobežojumus. Ja ar Sūtītāju nav iespējams sazināties piecu (5) darbdienu laikā, vai Sūtītājs nesniedz norādījumus saprātīgā termiņā, ko nosaka FedEx, FedEx pēc sava ieskata var atgriezt Sūtījumu Sūtītājam; vai novietot Sūtījumu vispārējā noliktavā vai muitas noliktavā vai izmantot Sūtījumu. Ja Sūtījumu nevar piegādāt, nokārtot muitas formalitātes vai atgriezt, FedEx pēc sava ieskata var nodot vai izmantot Sūtījumu. Sūtītājs atbild par jebkādiem un visiem izdevumiem, Izmaksām, un maksām, kas radušās atgriežot, glabājot vai izmantojot nepiegādājamos Sūtījumus, ja vien Sūtījums ir nepiegādājams FedEx vainas dēļ.

16.3 – Sūtījumi, kuri nav atgriežami vietējo tiesību aktu ierobežojumu dēļ, tiks vai nu novietoti vispārējā noliktavā vai muitas noliktavā vai tiks izmantoti pēc FedEx ieskata un jebkurā vietā. Sūtītājs piekrīt maksāt jebkuras izmaksas, kas radušās Fedex par šādu novietošanu vai izmantošanu.

16.4 – Sūtītājs segs atgriešanas Izmaksas kopā ar oriģinālajām (sākotnējām) izmaksām, ja vien Sūtījums ir nepiegādājams FedEx vainas dēļ. Tās ietver arī jebkuras citas FedEx radušās Izmaksas, tostarp, bet ne tikai nodevas, nodokļus un glabāšanas maksas, ja piemērojams. Sūtītājs iesniegs aizpildītu atgriešanas (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi un citus nepieciešamos dokumentus par atgrieztajiem Sūtījumiem, kuri ietver bīstamās preces.

17. NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJAS POLITIKA

17.1 – FedEx piedāvā Naudas atmaksas garantiju šādiem pakalpojumiem vai pakalpojumu izvēlēm (ja un kur pieejams): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (tikai starpkontinentāliem Sūtījumiem), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Lai novērstu šaubas, Naudas atmaksas garantija neattiecas uz Eiropas iekšējiem Sūtījumiem, izmantojot FedEx International Economy pakalpojumu. FedEx pēc pieprasījuma vai nu atmaksā vai pēc sava ieskata (pēc FedEx vienpusējas izvēles) izrakstīs attiecīgu kredītrēķinu par Sūtītāja veiktajām Pārvadāšanas Izmaksām, ja Sūtījuma piegādes pirmais mēģinājums notiek pēc 60 vai vairāk sekundēm pēc piemērojamā Piegādes termiņa (“Pakalpojuma neizpilde”). Tomēr Naudas atmaksas garantijas politika tiek piemērota tikai tad, ja FedEx pēc sūtījuma Paņemšanas ir noteicis piegādes termiņu.

Minēto naudas atmaksas garantiju, ja tāda ir pieejama (klienti var precizēt plašāku informāciju FedEx), FedEx pēc sava ieskata var atlikt, grozīt vai atcelt bez iepriekšēja paziņojuma Sūtītājam vai Saņēmējam. FedEx Pārvadājumu noteikumi

Lai varētu pretendēt uz atmaksu vai kredītrēķinu, jāievēro šādi ierobežojumi:

 1. Ja Muitas vai citu tiesību aktos noteikto formalitāšu kārtošana kavējas dēļ inspekcijas vai paraugu ņemšanas prasībām, vai dēļ Sūtītāja kļūdām vai pielaistiem trūkumiem dokumentos, vai pakas apstrāde kavējas dēļ tā, ka FedEx izpilda aviācijas vai citas drošības prasības, Piegādes termiņš tiek grozīts pievienojot vienu darbdienu par katru dienu (vai tās daļu), kurā formalitāšu kārtošana kavējas;
 2. Sūtījumiem, par kuriem izrakstīts rēķins, un Sūtījumiem, kuri nosūtīti izmantojot automātisko sūtīšanas ierīci, FedEx ir jāsaņem rakstisks paziņojums par Pakalpojuma neizpildi 15 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Sūtītājs sniegs pierādījumus ka ir veicis attiecīgu rēķina apmaksu, norādīt rēķina numuru maksājumā. Ja rēķins nav apmaksāts pilnībā, katras šādas neapmaksātās maksas iemesls jāatzīmē pie attiecīgā (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes vai Pakas izsekošanas numurā;
 3. Attiecībā uz pakalpojumu neizpildi Sūtījumiem, par kuriem FedEx nav izrakstījis rēķinu (maksāti vai nu skaidrā naudā, vai ar čeku, naudas pārveduma rīkojumu, kredītkarti vai citādi), Sūtītājs paziņo rakstiski FedEx 15 dienu laikā pēc Sūtījuma nodošanas nosūtīšanai datuma;
 4. Paziņojumam jāietver FedEx Konta numurs, ja tāds pastāv, (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes vai Pakas izsekošanas numurs, Sūtījuma nodošanas nosūtīšanai datums un pilna un pareiza Saņēmēja informācija;
 5. Netiks uzskatīts, ka pastāv Pakalpojuma neizpilde, ja 30 dienu laikā, pēc tam, kad FedEx ir saņēmis paziņojumu, FedEx iesniedz pierādījumus vai nu par piegādi termiņā, kas ietver piegādes datumu un laiku un personas, kura parakstījusies par Sūtījuma saņemšanu, vārdu, vai informāciju par pakalpojuma izņēmumiem, kas norāda, ka Sūtījumu nepiegādāja laicīgi dēļ jebkuriem pieļaujamiem piegādes termiņa pagarinājumiem vai dēļ 19.punktā (NEUZŅEMTĀS SAISTĪBAS) noteiktiem apstākļiem;
 6. Par katru Paku ir pieļaujama tikai viena atmaksa vai kredītrēķins. Ja jebkurai Pakai vairāku paku Sūtījumā rodas Pakalpojuma neizpilde, atmaksa tiek veikta vai kredītrēķins tiek izrakstīts vienīgi proporcionāli Pārvadāšanas izmaksām, kas attiecas uz konkrēto Paku;
 7. Atmaksa tiek veikta vai kredītrēķins tiek izrakstīts tikai ja sūtīšanas laikā tika iesniegta pilna un precīza informācija par Saņēmēju. Pilna informācija par saņēmēju norādāma vai nu (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē, vai izmantojot automātisko nosūtīšanas ierīci;
 8. Atmaksa netiek veikta vai kredītrēķins netiek izrakstīts, ja Sūtījumi kavējas dēļ nepareizām vai nepilnīgām adresēm vai personas nepieejamībai vai atteikumam akceptēt piegādi, neatkarīgi no tā vai paka ir vai nav atgriezta Sūtītājam, vai parakstīties par Pakas saņemšanu, vai dēļ jebkāda sājos Noteikumos noteikta piegādes termiņa pagarinājuma iemesla, vai 19.punktā (NEUZŅEMTĀS SAISTĪBAS) noteiktiem iemesliem;
 9. Šī Naudas atmaksas garantija attiecas tikai uz Pārvadāšanas izmaksām un neattiecas uz nodevām, nodokļiem, vai deklarētās vērtības maksām vai jebkurām citām Izmaksām un/vai nu Sūtītājam vai Saņēmējam radušamies zaudējumiem vai kaitējumam; j)
 10.  Atmaksa netiek veikta vai kredītrēķins netiek izrakstīts klientiem, kuri lieto automātiskās nosūtīšanas ierīces, ja attiecīgajai Pakai vai Sūtījumam tika piemēroti nepareizi Paku izsekošanas numuri;
 11. Netiks uzskatīts, ka pastāv Pakalpojuma neizpilde, ja sūtīšanas laikā «rēķins» tika attiecināts uz FedEx Konta numuru, kuram nav laba kredītspēja un paka tika aizturēta, līdz tika nodrošināta alternatīva maksājuma kārtība. Šī noteikuma vajadzībām „laba kredītspēja” nozīmē, ka (i) FedEx Kontā ir esošs maksājums, (2) FedEx Kontam nav «tikai skaidrā naudā» statuss, un (3) komerciāliem vai uzņēmuma FedEx Kontiem bilance nepārsniedz FedEx noteikto kredītlimitu;
 12. Šī Naudas atmaksas garantija neattiecas uz nepiegādājamiem vai atgrieztiem Sūtījumiem vai jebkuriem Sūtījumiem, kas ietver bīstamās preces vai sauso ledu;
 13. Šī Naudas atmaksas garantija neattiecas uz piegādes kavējumiem, kurus izraisa FedEx politiku par nodevu un nodokļu maksāšanu pirms muitas formalitāšu nokārtošanas vai pie piegādes ievērošana;
 14. Kredītrēķini par Pārvadāšanas Izmaksām tiks piemēroti tikai maksātāja kontam, un atmaksas tiks veiktas tikai maksātājam;
 15.  Kredītrēķins vai atmaksa saskaņā ar šo Naudas atmaksas garantiju tiks piemērota tikai par Pārvadāšanas Izmaksām tam Sūtījumam, kurš ir par pamatu kredītmaksājumam;
 16. Precīzu Piegādes termiņu var uzzināt tikai sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu un iesniedzot šādu informāciju::
  1. Nosūtītās preces;
  2. Nosūtīšanas datums;
  3. Precīzs galamērķis;
  4. Sūtījuma svars;
  5. Sūtījuma vērtība;
  Jebkurš FedEx pakalpojumu rokasgrāmatā vai citur publicētais vai Klientu apkalpošanas nodaļas piedāvātais tranzīta laiks bez augstākminētiem pieciem nepieciešamiem datiem ir uzskatāms tikai par aplēsi un nav minētais Piegādes termiņš. FedEx ieraksti par piedāvātajiem piegādes termiņiem ir izšķirošs pierādījums par šādiem piedāvājumiem.
 17. Šī Naudas atmaksas garantija Sūtījumiem, kuru piegāde paredzēta uz mūsu paplašināto pakalpojumu teritorijām, piemērojama tikai proporcionāli tai pārvadājuma daļai, kuru FedEx veic tieši;
 18. Brīvdienas Sūtījumu savākšanas vietā un/vai galamērķa vietā ietekmē FedEx tranzīta laiku. Piegādes, kuras normāli tiek plānotas veikt dienā, kurā iekrīt brīvdiena, tiks pārplānota piegādei nākamajā Darbdienā. Piegādes termiņš tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst brīvdienu ilgumam;
 19. FedEx International Next Flight pakalpojumā piedāvātais Piegādes termiņš var tikt grozīts vairāku iemeslu dēļ, tai skaitā, bet ne tikai šādu iemeslu dēļ: lidmašīnas reisu kavējumi vai atcelšana gaisa satiksmes kontroles, , laika vai mehānisku problēmu dēļ. Ja Piegādes termiņš ir grozīts, Naudas atmaksas garantija attiecas tikai uz pēdējo piedāvāto Piegādes termiņu;
 20. Šī Naudas atmaksas garantija neattiecas uz Sūtījumiem, īpaši B2C Sūtījumiem, attiecībā uz kuriem Saņēmējs ir sniedzis FedEx īpašus piegādes norādījumus saskaņā ar 14.10.punktu.

17.2 – FedEx Europe First pakalpojuma izvēlē FedEx pēc pieprasījuma vai nu atmaksās vai pēc sava ieskata (pēc FedEx vienpusējas izvēles) izrakstīs kredītrēķinu pret attiecīgo rēķinu par i) Sūtītāja samaksāto FedEx Europe First Delivery Maksu, bet ne Pārvadāšanas Izmaksas, ja Sūtījuma pirmais piegādes mēģinājums notiek 60 vai vairāk sekundes pēc FedEx Europe First pakalpojuma izvēlei piemērojamā Piegādes termiņa un ii) Sūtītāja samaksātās Pārvadāšanas Izmaksas (papildus FedEx Europe First Delivery Maksai), ja Sūtījuma pirmais piegādes mēģinājums notiek 60 vai vairāk sekundes pēc FedEx International Priority (bez FedEx Europe First Delivery pakalpojuma izvēles) piemērojamā Piegādes termiņa. Visi 17.1.punktā punktā minētie ierobežojumi līdzvērtīgi attiecas uz FedEx Europe First pakalpojuma izvēli.

17.3 – Ja Sūtītājs izvēlas atstāt Sūtījumu vai nu FedEx autorizētajā Sūtījumu centrā vai FedEx Sūtījumu atstāšanas kastē (Drop Box) Piegādes termiņš sākas ar brīdi, kad FedEx izņem Sūtījumu attiecīgi no FedEx autorizētā Sūtījumu centra vai FedEx Sūtījumu atstāšanas kastes (Drop Box). Detalizēta informācija par piemērojamiem Sūtījumu izņemšanas laikiem, kas ir spēkā attiecīgajā laikā, var atrast attiecīgi FedEx autorizētajā Sūtījumu centrā vai pie FedEx Sūtījumu atstāšanas kastes (Drop Box).

18. DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

18.1 – Ja vien Sūtītājs (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē nenorāda lielāku Pārvadāšanas deklarēto vērtību un nemaksā nepieciešamo maksu, FedEx atbildības apjoms nepārsniedz lielāko no šīm summām: a) summa, kas noteikta piemērojamajās starptautiskajās vienošanās vai vietējos tiesību aktos; b) 22 EUR par kilogramu; c) 100 USD par Sūtījumu. Ja vien Sūtītājs (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē nenorāda lielāku Pārvadāšanas deklarēto vērtību un nemaksā nepieciešamo maksu, pakalpojumu FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight Sūtījumiem Beļģijā, Dānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Šveicē un Apvienotajos Arābu Emirātos FedEx atbildības apjoms nepārsniedz lielāko no šīm summām: a) summa, kas noteikta piemērojamos vietējos tiesību aktos; b) 10 EUR par kilogramu; c) 100 USD par Sūtījumu. Ja vien Sūtītājs (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē nenorāda lielāku Pārvadāšanas deklarēto vērtību un nemaksā nepieciešamo maksu, pakalpojumu FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight Sūtījumiem Vācijā FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) 4 EUR par kilogramu saskaņā ar Vācijas tirdzniecības kodeksu (HGB); b) 100 USD par Sūtījumu.

18.2 – FedEx neapdrošina atbildību par kravu vai visus riskus, bet Sūtītājs var maksāt papildus maksu par Pārvadāšanas deklarēto vērtību virs 18.1.punktā noteiktiem limitiem. Sūtītājam jāvadās no FedEx likmju lapām, kas ir spēkā sūtīšanas laikā, vai jāzvana FedEx lai noskaidrotu papildus maksu.

Jebkuras Pakas Pārvadāšanas deklarētā vērtība atbilst FedEx maksimālajam atbildības apmēram saistībā ar šādas Pakas sūtīšanu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, jebkādu informācijas nesniegšanu saistībā ar Sūtījumu vai nepareizas informācijas sniegšanu. Sūtītājs uzņemas jebkurus zaudējumus, kas pārsniedz Pārvadāšanas deklarēto vērtību, un zaudējumu riskus. Iesakām klientiem sazināties ar viņu apdrošināšanas aģentiem vai brokeriem par apdrošināšanas segumu. PAT JA IR DEKLARĒTA AUGSTĀKA PĀRVADĀŠANAS VĒRTĪBA. FEDEX ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU SŪTĪJUMA SATURAM NEPĀRSNIEDZ SŪTĪJUMA SATURA FAKTISKO VĒRTĪBU UN FEDEX IR TIESĪGS PIEPRASĪT NEATKARĪGUS PIERĀDĪJUMUS PAR SŪTĪJUMA SATURA VĒRTĪBU, ATTIECĪBĀ PAR KURU IR CELTS PRASĪJUMS.

18.3 – Maksimālā Muitas deklarētā vērtība un maksimālā Pārvadāšanas deklarētā vērtība ir ierobežota, un dažādās vietās tā var atšķirties. Ja piemērojams, Pārvadāšanas deklarētā vērtība nedrīkst pārsniegt Muitas deklarēto vērtību. Maksimālā Muitas deklarētā vērtība un maksimālā Pārvadāšanas deklarētā vērtība FedEx Envelope (aploksnes) vai FedEx Pak (sīkpakas) saturam neatkarīgi no galamērķa ir lielākā no šādām summām: 100 USD par Sūtījumu vai 9,07 USD par mārciņu. Preces, kuru vērtība (faktiskā vai deklarētā) ir lielāka par minētajām summām, NEDRĪKST sūtīt FedEx Envelope (aploksnē) vai FedEx Pak (sīkpakā). Ja FedEx nav FedEx Pārvadājumu noteikumi norādījis citādi, maksimālā Pārvadāšanas deklarētā vērtība ir 50 000 USD par Sūtījumu, izņemot FedEx International Priority Freight un FedEx International Economy Freight, kuru maksimālās Pārvadāšanas deklarētās vērtības ierobežojums ir 100 000 USD par Sūtījumu uz vairumu galamērķu. Sūtītājam jāvadās pēc FedEx likmju lapas, kura ir spēkā pārvadāšanas laikā vai jāsazvanās ar FedEx, lai saņemtu deklarēto vērtību ierobežojumu skaidrojumu.

18.4 – Sūtījumiem, kuros ir tālāk norādītie priekšmeti ar ārkārtēju vērtību, maksimālās Pārvadāšanas deklarētās vērtības ierobežojums ir lielākā no šādām summām: 1 000 USD par sūtījumu vai 9,07 USD par mārciņu. Atsevišķās valstīs jebkuru šādu priekšmetu imports var būt aizliegts, un zemāks Pārvadāšanas deklarētās vērtības ierobežojums valstij, ja tāds ir noteikts, attieksies uz šādu noteikto ierobežojumu šādām lietām:
- Mākslas darbi, tostarp jebkuri darbi, kas radīti vai attīstīti izmantojot prasmes, gaumi vai radošo talantu, pārdošanai, demonstrēšanai vai kolekcionēšanai. Tas ietver, bet ne tikai, priekšmetus (un to daļas), kā, piemēram, gleznas, zīmējumus, vāzes, gobelēnus, ierobežotas tirāžas izdevumus, tēlotāja mākslas darbi, statujas, skulptūras, kolekciju priekšmetus, pielāgotus vai personalizētus mūzikas instrumentus vai līdzīgiem priekšmetus;
- Senlietas vai kolekciju priekšmeti, vai jebkura prece, kam piemīt pagājušā laikmeta stils vai mode, un kuras vēsture, vecums vai raritāte palielinās to cenu. Šie priekšmeti ietver, bet ne tikai, mēbeles, traukus, porcelānu, keramikas un stikla izstrādājumus. Kolekcionējamie priekšmeti var būt mūsdienīgi vai attiekties uz pagājušo laikmetu;
- Filmas, fotogrā ju attēli (ieskaitot negatīvus), fotogrā ju papildelementus un diapozitīvus; - Jebkura prece, kas pēc savas raksturīgās būtības ir īpaši jutīga pret bojājumiem, vai kuras tirgus vērtība ir īpaši mainīga vai to grūti noteikt;
- Stikls, tostarp, bet ne tikai, izkārtnes, spoguļi, keramika, porcelāns, kristāls, ierāmēts stikls un jebkuras citas līdzīgi plīstošas preces;
- Plazmas ekrāni;
- Juvelierizstrādājumi, tostarp, bet ne tikai, bižutērija, pulksteņi un to daļas, dārgakmeņi vai akmeņi (dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, pulēti vai nepulēti), rūpnieciskie dimanti un rotaslietas, kas izgatavoti no dārgmetāla;
- Dārgmetāli, tostarp, bet ne tikai, zelts un sudrabs, sudraba lietņi vai putekļi, nogulsnes vai platīns (izņemot elektronisko mašīnu netaņemamās sastāvdaļas);
- Kažokādas, tai skaitā, bet ne tikai, kažokādu apģērbi, kažokādas apdares un citas kažokādas;
- Akcijas, obligācijas, naudas vēstules vai naudas ekvivalenti, tostarp, bet ne tikai, pārtikas pabalstu kartiņas, pastmarkas (nekolekcionējamas), ceļojuma čeki, loterijas biļetes, maksājuma uzdevumi, dāvanu kartes un dāvanu serti kāti, priekšapmaksas telekartes (izņemot tās, kas prasa kodu aktivizēšanai), obligāciju kuponi un uzrādītāja obligācijas;
- Kolekciju priekšmeti, piemēram, sportistu kartiņas, suvenīri un piemiņlietas. (Kolekciju monētas un pastmarkas nedrīkst nosūtīt. Lūdzu skat. Pārvadājumam neatļauto preču sadaļu);
- Ģitāras un citi mūzikas instrumenti, kas ir vairāk nekā 20 gadus veci, un pielāgoti vai personalizēti mūzikas instrumenti.

Sūtītājs atbild par pareizu (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmes vai citu sūtīšanas dokumentu aizpildīšanu, tai skaitā deklarētās vērtības sadaļas aizpildīšanu. FedEx nevar pieņemt pieprasījumus mainīt informāciju par deklarēto vērtību (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē pēc tam, kad Sūtījums ir nodots FedEx.

18.5 – Ja Sūtītājs nav norādījis (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē Pārvadāšanas deklarēto vērtību katrai Pakai, bet ir norādījis visu Paku kopējo deklarēto vērtību, katras Pakas deklarētā vērtība tiek noteikta kopējo deklarēto vērtību izdalot ar (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē norādīto Paku skaitu. Jebkurā gadījumā nevienas Pakas Sūtījumā deklarētā vērtība nevar pārsniegt Sūtījuma deklarēto vērtību.

18.6 – FedEx neatbild par pārvadāšanai neatļautu Sūtījumu, tostarp, bet ne tikai, naudas un valūtas, jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu tiem, kavējumu, nepareizu piegādi vai nepiegādi (skat.8.punktu PĀRVADĀŠANAI NEATĻAUTI PRIEKŠMETI).

18.7 – Jebkāda vērtības deklarēšana, pārsniedzot FedEx atļauto maksimumu, nav spēkā. FedEx piekrišana (nejauša, apzināta vai citāda) jebkura Sūtījuma, kura vērtība pārsniedz pieļauto maksimumu, pārvadāšanai, nav atzīstama par atteikšanos no šo Noteikumu jebkura nosacījuma vai ierobežojuma attiecībā uz šādu Sūtījumu.

18.8 – Ja Sūtījuma Pārvadāšanas deklarētā vērtība pārsniedz noteikto ierobežojumu kat. 18.3 un 18.4.punktus), šāda vērtība automātiski tiek samazināta līdz noteiktajam ierobežojumam.

18.9 – Neatkarīgi no Pakas Pārvadāšanas deklarētās vērtības, FedEx atbildība par zaudējumu, bojājumu, kavējumu, nepareizu piegādi, nepiegādāšanu, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu vai nepareizas informācijas sniegšanu nepārsniedz mazāko no tālāk norādītajām vērtībām: Sūtījuma remonta izmaksas, tā zaudētā vērtība vai nomaiņas izmaksas.

19. NEUZŅEMTĀS SAISTĪBAS

19.1 – FEDEX JEBKURĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR NEKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, VAI TIE BŪTU, TIEŠI, NEJAUŠI, SPECIĀLI VAI RADUŠIES KĀ SEKAS, KURI PĀRSNIEDZ LIELĀKO NO NORĀDĪTAJĀM VĒRTĪBĀM: DEKLARĒTO VĒRTĪBU (KURAS IEROBEŽOJUMI IR NORĀDĪTI 18. PUNKTĀ) VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS, KAS NOTEIKTI PIEMĒROJAMAJĀS STARPTAUTISKAJĀS KONVENCIJĀS UN TO GROZĪJUMOS, VAI SŪTĪJUMIEM NO VIENAS ATRAŠANĀS VIETAS UZ CITU ATRAŠANĀS VIETU VIENAS VALSTS ROBEŽĀS — PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI FEDEX ZINĀJA, VAI TAM VAJADZĒJA ZINĀT , KA ŠĀDI ZAUDĒJUMI, VAR RADĪT, BET NE TIKAI, IENĀKUMU VAI PEĻŅAS SAMAZINĀJUMU.

19.2 – FEDEX JEBKURĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR NEGŪTIEM IENĀKUMIEM VAI PEĻŅU.

19.3 – FedEx neatbild par zaudējumiem vai kavējumiem noteiktos 19.4.punktā minētos gadījumos. Sūtītājs uzņemas jebkuru šādu zaudējumu un kavējumu riskus, un Sūtītājs sazināsies ar apdrošināšanas aģentu vai brokeri, ja ir nepieciešams apdrošināšanas segums. FEDEX NENODROŠINA APDROŠINĀŠANU.

19.4 – FedEx neatbild par, nedz arī ir veicami kādi grozījumi, atmaksas vai izrakstāmi kredītrēķini par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, kavējumiem, nepareizu piegādi, nepiegādāšanu, nepareizu informāciju vai informācijas nesniegšanu, tostarp, bet ne tikai, jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, kavējumiem, nepareizu piegādi, nepiegādāšanu, nepareizu informāciju vai informācijas nesniegšanu, ko izraisīja vai kas radās kā sekas no:

 1. sūtītāja, Saņēmēja vai jebkuras citas personas, kurš ir ieinteresēts Sūtījumā, darbība, pieļauta kļūda, vai bezdarbība;
 2. sūtījuma raksturs, vai raksturīgs vai ražošanas laikā iegūts trūkums;
 3. jebkuru (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmē vai šajos Noteikumos ietverto noteikumu vai nosacījumu pārkāpums, Sūtījumam piemērojamo tarifu vai citu noteikumu un nosacījumu pārkāpums, tostarp, bet ne tikai, nepareiza preču deklarēšana, Sūtījuma neatbilstošs vai nepietiekošs iepakojums, drošība, marķējums vai adrese;
 4. jebkuri notikumi ārpus FedEx kontroles, tostarp, bet ne tikai, apdraudējums no gaisa, valsts ienaidniekiem, valsts iestādēm, kuras darbojas ar acīmredzamu vai faktisku varu, Muitas amatpersonu darbība vai bezdarbība, nemieri, streiki, vai citi vietējie strīdi, iedzīvotāju nemieri, kara vai laika apstākļu izraisīti bīstami incidenti, pārtraukumi valsts, starptautiska vai vietēja mēroga gaisa vai sauszemes transporta tīklā, jebkuru zisku vai juridisku personu noziedzīgi nodarījumi, tostarp terorisms, (jebkurasiestādes vai uzņēmuma, tostarp, bet ne tikai, cita pārvadātāja, pārdevēja vai piegādātāja) streiki vai neplānoti streiki,, dabas katastrofas, komunikāciju un informācijas sistēmu bet ne tikai, FedEx sistēmu) traucējumi un trūkumi, mehāniski (tehniski) kavējumi un apstākļi, kas rada briesmas FedEx personālam;
 5. jebkuras citas personas, nekā FedEx, darbība vai bezdarbība, Sūtītāja, Saņēmēja vai personu, kuras apgalvo, ka pārstāv Sūtītāju vai Saņēmēju, mutiski vai rakstiski piegādes norādījumi;
 6. sūtītāja iepakotu un aizzīmogotu priekšmetu Pakās zudums vai bojājums ar noteikumu, ka piegādes brīdī aizzīmogojums nav salauzts un ir saglabāta Pakas viengabalainība;
 7. jebkādi piegādes kavējumi vai FedEx nespēja pabeigt piegādi dēļ Muitas vai citu regulējošo iestāžu darbības vai bezdarbības;
 8. piegādes kavējumi, kurus izraisa FedEx politiku par nodevu un nodokļu maksāšanu ievērošana;
 9. FedEx nespēja uzrādīt ieraksta par piegādi kopiju vai piegādes brīdī saņemtā paraksta kopiju;
 10. magnētiskās lentēs, datnēs vai citos atmiņas datu nesējos saglabātu datu dzēšana, zudums vai ne-atgūstamība vai neaizsargātas lmas fotoattēlu vai lmu mūzikas dzēšana vai bojājums;
 11. bojājumi dienasgaismas lampu, neona apgaismojuma, neona izkārtņu, rentgena cauruļu, lāzera cauruļu un gaismas spuldžu, kvarca kristāla, kvarca lampu, stikla cauruļu, kā piemēram, tās, ko izmanto paraugiem, un stikla konteineru, kā piemēram, tos, ko izmanto laboratorijās, un citu pēc būtības trauslu priekšmetu pārsūtīšanā vai apritē;
 12. “pakas novietojuma virziena” norāžu (piemēram, “UP” (augšupvērstas) bultas, marķējums “THIS END UP” (Ar šo pusi uz augšu)) neievērošana no FedEx puses;
 13. sūtītājs nav piegādājis preces FedEx apstiprinātā iepakojumā pirms preču sūtīšanas, ja šāds iepriekšējs apstiprinājums ir ieteicams vai nepieciešams;
 14. FedEx nav paziņojis Sūtītājam par jebkādu kavējumu, zaudējumiem vai kaitējumu vai šādā paziņojumā ir jebkādas neprecizitātes;
 15. sūtījumi ir nodoti nesaņemot parakstu, ja lietā ir Saņēmēja parakstīta atļauja atstāt Sūtījumu;
 16. FedEx nav mēģinājis vai nav bijis iespējams sazināties ar Sūtītāju vai Saņēmēju par nepilnīgu vai nepareizu adresi, nepareiziem vai nepilnīgiem dokumentiem, nesamaksātām nodevām un nodokļiem, kas ir nepieciešami, lai varētu nokārtot formalitātes ar Sūtījumu, nepilnīgu vai nepareizu muitas brokera adresi;
 17. jebkuras tādas Pakas zudums vai bojājums, kuras saņemšana nav reģistrēta FedEx;
 18. mēroga modeļu (tostarp, bet ne tikai, arhitektūras maketi, leļļu mājas u.c.) Sūtījumi;
 19. portfeļu, bagāžas, apģērbu somu, alumīnija čemodānu, plastikāta čemodānu, vai citu priekšmetu, kuru ārējā apdare var tikt sabojāta ar smērējošām vai marķējošām uzlīmēm, bojājumi, ja vien šie priekšmeti nav ielikti piemērotā, aizsargājošā konteinerā sūtīšanai;
 20. jebkura aizliegtus priekšmetus saturoša Sūtījuma bojājums, kavējums vai zaudējums;
 21. kaitējums, kas radies Sūtītājam, neiepakojot sūtāmo materiālu piemērotā veidā, lai aizsargātu to no bojājumiem. Piemērotību nosaka FedEx saprātīgā veidā, ņemot vērā sūtījumu apstrādi, kādu varētu normāli sagaidīt no tāda pārvadātāja, kā FedEx;
 22. jebkuras personiskas vai nansiālas informācijas zudums, tostarp, bet ne tikai, sociālās apdrošināšanas numuri, dzimšanas datumi, transportlīdzekļa vadītāja apliecību numuri, kredīt- vai debetkaršu numuri, un nanšu konta informācija;
 23. sūtītājs nav izdzēsis visus Sūtījumus, kas ievadīti FedEx automātiskajā rēķinu izrakstīšanas sistēmā, Interneta sūtīšanas rīkā vai izmantojot jebkuru citu elektroniskās sūtīšanas metodi, lai nosūtītu Paku, gadījumos, kad Sūtījums netiek nodots FedEx;
 24. nepilnīga, neprecīza vai nederīga FedEx konta numura lietošana vai nespēja norādīt derīgu FedEx konta numuru ar labu kredītspēju sūtīšanas dokumentos norādījumiem par rēķinu izrakstīšanu;
 25. ātri bojājošu preču, vai preču, kas var tik bojātas karstuma vai aukstuma ietekmē, tostarp, bet ne tikai jebkuru alkoholisko dzērienu, augu un augu materiālu, tabakas izstrādājumu, strausu vai emu olas, vai dzīvu lauksaimniecības produktu sūtījumi;
 26. bojājumi datoriem, vai jebkurām to sastāvdaļām, vai jebkurām elektroniskām ierīcēm, kuras tiek sūtītas citā iepakojumā, nekā:
  1. ražotāja oriģinālais iepakojums, kurš ir nebojāts, un ir saglabāts labā, stingrā stāvoklī;
  2. iepakojums, kas atbilst FedEx iepakojuma vadlīnijām, kuras ir pieejamas vietnē fedex.com;
  3. FedEx klēpjdatoru iepakojums klēpjdatoru Sūtījumiem;
  4. FedEx mazo elektronisko ierīču iepakojums mobilo telefonu, rokas (plauktas) datoru, MP3 atskaņotāju un tamlīdzīgu priekšmetu Sūtījumiem;
 27. FedEx nodrošinātais Iepakojums, sniegtais padoms, palīdzība vai konsultēšana par Sūtījumu piemēroto iepakojumu nenozīmē, ka FedEx uzņemas atbildību, ja vien FedEx Iepakojuma dizaina un attīstības nodaļa (Packaging Design and Development) nav rakstiski apstiprinājusi šādu padomu, palīdzību vai konsultāciju un rakstveida tekstā ir tieši apliecināta atbildība bojāta Sūtījuma gadījumā;
 28. bojājumi, kurus uzrāda trieciena indikatoru ierīces (shockwatch), sasvēršanās mērītāji vai temperatūras mērinstrumenti;
 29. jebkuru Sūtījumu ar nepilnīgu vai nepareizu adresi Piegādes termiņa neievērošana (skat. sadaļu Nepiegādājami Sūtījumi);
 30. alkohola Sūtījumu zaudējumi vai bojājumi, ja vien nav izmantots apstiprinātais iepakojuma veids vai FedEx Iepakojuma dizaina un attīstības nodaļa (Packaging Design and Development) nav iepriekš apstiprināsi šādu iepakojumu pirms Sūtījuma nosūtīšanas;
 31. bīstamo preču Sūtījumus, kurus Sūtītājs nav atbilstoši deklarējis, tostarp nav iesniedzis atbilstošus dokumentus, marķējumus, etiķetes un iepakojumu. FedEx nemaksā par prasījumiem par nedeklarētām vai apslēptām bīstamām precēm un FedEx Naudas atmaksas garantiju nepiemēro šajā gadījumā;
 32. FedEx neatbild par jebkādu pakalpojumu vai pakalpojumu izvēļu nesniegšanu, ja FedEx dati neparāda,k a Sūtītājs bija izvēlējies šos pakalpojumus vai pakalpojumu izvēles.

19.5 – Izņemot FedEx apzinātas rīcības gadījumus, Sūtītājs atbild par jebkuriem Sūtījuma radītiem zaudējumiem FedEx vai trešajai personai. Sūtītājs garantē un atbrīvo FedEx no jebkādu trešo personu, īpaši Saņēmēja, prasījumiem par jebkādu atbildību, kas pārsniedz atbildību, ko ir uzņēmies FedEx saskaņā ar šiem Noteikumiem.

19.6 – Jebkurš FedEx veiktais maksājums saskaņā ar Sūtītāja vai trešās personas prasījumu nav uzskatāms par atbildības atzīšanu.

20. NEKĀDU GARANTIJU

Ja vien šeit nav skaidri noteikts citādi, FedEx nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas.

21. PRASĪJUMI

21.1 – Prasījumi par bojājumiem, kavējumiem vai trūkumiem: Visi prasījumi par bojājumiem (redzamiem vai slēptiem), kavējumiem (tostarp prasījumi par preču sabojāšanos) vai trūkumiem iesniedzami FedEx 21 kalendāro dienu laikā pēc Sūtījuma piegādes. Šī termiņa neievērošanas gadījumā pret FedEx nevar ierosināt nekādu lietu par kaitējumu (skat. arī 17.punktu NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA par termiņu, lai pieprasītu atmaksu vai kredītrēķinu par Pārvadāšanas Izmaksām dēļ pakalpojuma neizpildes). Ja Saņēmējs ir saņēmis Sūtījumu un nav iesniedzis rakstisku paziņojumu par bojājumiem, piegādes pieņemšanas dokuments ir pirmšķietams (prima facie) pierādījums, ka Sūtījums ir piegādāts labā stāvoklī. Saņēmējam ir jānodod FedEx pārbaudes veikšanai viss pieejamais Sūtījuma saturs, oriģinālās (sākotnējās) iepakojuma kastes un iepakojums, un FedEx tos ir jāpatur līdz prasījuma izskatīšana ir pabeigta, kas ir priekšnosacījums, lai FedEx izskatītu jebkādus prasījumus par bojājumiem.

FedEx patur tiesības pārbaudīt bojāto Sūtījumu klienta telpās, kā arī paņemt bojāto Paku pārbaudes veikšanai FedEx telpās.

Visas oriģinālās (sākotnējās) iepakojuma kastes, iepakojums un saturs ir jāiesniedz FedEx pārbaudei un tas ir jāsaglabā, līdz prasījuma lieta tiek pabeigta.

21.2 – Citi prasījumi (zaudējumi, nepiegādāšana, nepareiza piegāde...) Vis pārējie prasījumi, tostarp, bet ne tikai, prasījumi par zaudējumiem, nepiegādāšanu vai nepareizu piegādi FedEx ir jāsaņem deviņu mēnešu laikā no brīža, kad Paka tika nodota FedEx.

21.3 – Prasījuma iesniegšana un noilgums
Deviņu mēnešu laikā no brīža, kad Paka tika nodota FedEx, prasījums ir jādokumentē, iesniedzot visu attiecīgo informāciju par prasījumu FedEx. FedEx nav pienākuma rīkoties ar jebkuru prasījumu līdz visas Izmaksas ir segtas; prasījuma summu nevar atskaitīt no šīm Izmaksām. Prasījuma tiesības pret FedEx par kaitējuma atlīdzību tiek dzēstas, ja vien nav uzsāktas tiesiskas darbības divu (2) gadu laikā no piegādes brīža (bojājumu gadījumā) vai no brīža, kad Sūtījumu vajadzēja piegādāt (zaudējumu, nepiegādāšanas, nepareizas piegādes vai piegādes kavējuma gadījumā).

Nolīgtais piegādes brīdis noilguma termiņa aprēķināšanas nolūkiem būs nākamā diena, kas seko Sūtījuma piegādes datumam. Likumiskie ierobežojumi, kas paredz īsāku likumisku vai līgumisku termiņu, prevalē pār šo noteikumu.

Saistībā ar Sūtījumu var iesniegt tikai vienu prasījumu. Prasījuma apmaksas pieņemšana dzēš visas tiesības atgūt turpmākos zaudējumus vai prasīt turpmāku atlīdzinājumu saistībā ar attiecīgo Sūtījumu.

22. PIEMAKSAS

FedEx ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma aplikt Sūtījumus ar papildu piemaksām par degvielu un citām izmaksām. Termiņu un summu nosaka FedEx pēc saviem ieskatiem. Sūtītājs, nododot savu Sūtījumu FedEx, piekrīt samaksāt spēkā esošās piemaksas. Plašāka informācija par pašreizējām piemaksām ir pieejama vietnē www.fedex.com.

23. NEATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

Ja FedEx neīsteno vai nepiemēro kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šī nosacījuma un nekādā citā veidā nemazina FedEx tiesības īstenot šādu nosacījumu.

24. OBLIGĀTĀS (IMPERATĪVĀS) TIESĪBU NORMAS

Šie noteikumi neizslēdz jebkādu atbildību gadījumos, kur šādu atbildības izslēgšanu aizliedz tiesību akti.

Ciktāl jebkurš nosacījums, kurš ir ietverts, vai uz kuru atsaucas šie Noteikumi, var būt pretrunā ar jebkuru piemērojamo starptautisko līgumu, vietējo tiesību aktu, valdību noteikumiem, rīkojumiem vai prasībām, šāds nosacījums ir ierobežojams līdz maksimāli atļautajam apjomam, un, šādi ierobežots, tas paliek spēkā kā daļa no līguma starp FedEx un Sūtītāju. Jebkura nosacījuma spēkā neesamība vai spēka zaudēšana neietekmē šo Noteikumu pārējās daļas spēku.

25. MEDIĀCIJA

Beļģijas tiesību akti pieļauj pasta pakalpojumu lietotājiem prasīt pasta sektora ombuda (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) iesaistīšanos, ja lietotājs ir iesniedzis pirms tam sūdzību FedEx. Šāda iesaistīšanas neietekmē šo Noteikumu nosacījumus.

26. DATU AIZSARDZĪBA

26.1 – FedEx apliecina, ka:

 1. tas atbildīs visiem obligāti piemērojamiem tiesību aktiem, kas attiecas uz datu aizsardzību vai privātumu attiecībā uz FedEx veikto datu apstrādi, kas nepieciešama Sūtījuma pārsūtīšanai;
 2. tas uzturēs atbilstošas drošības sistēmas attiecībā uz FedEx glabātiem datiem, lai novērstu nelikumīgu vai neatļautu pieeju datiem vai to neatļautu vai nelikumīgu izmantošanu un šādu datu nejaušu zudumu vai iznīcināšanu vai bojāšanu;
 3. tas apstrādās jebkurus personas datus tikai ciktāl tas būs nepieciešams Sūtījuma pārsūtīšanai;
 4. dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas saprātīgi nepieciešams.

26.2 – Paūtītājs, iesniedzot jebkurus personas datus FedEx, piekrīt, ka FedEx izmanto šos datus FedEx (vai tā pilnvarnieku vai apakšuzņēmēju) saistību izpildes nolūkos saskaņā ar attiecīgo (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi un Noteikumiem. Jo īpaši, Pasūtītājs piekrīt, ka FedEx nodod šos datus Muitas iestādei, ja tas ir nepieciešams muitas formalitātēm, un Muitas iestāde var reģistrēt un ierakstīt šos datus, muitas, drošības, un aizsardzības nolūkos, kā tas ir nepieciešams formalitāšu kārtošanas procesa ietvaros. Pasūtītājs arī piekrīt, ka FedEx nodod šos datus FedEx Corporation, tās meitasuzņēmumiem un liālēm, un apliecina, ka FedEx tāpat var rīkoties ar Adresāta personas datiem.

Attiecībā uz datiem par Adresātu vai trešo personu, kurus Pasūtītājs ir nodevis saistībā ar Sūtījumu, Pasūtītājs apliecina, ka tas ir izpildījis visu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības, tostarp saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas un saskaņojumu šādu datu nodošanai FedEx un FedEx veiktajai šo datu apstrādei Sūtījuma pārsūtīšanai, un, ja Pasūtītājs ir nodevis datus par Adresātu vai trešo personu saistībā ar Sūtījumu, tad Pasūtītājs garantē, apliecina un apņemas, ka viņš kā pilnvarnieks FedEx vārdā, ir izpildījis visu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības, tostarp sniedzis attiecīgajam datu subjektam visu informāciju saistībā ar šādu datu vākšanu, nodošanu un citu apstrādi, tostarp, bet ne tikai:

 1. FedEx kā datu pārziņa identi kācijas datus;
 2. apstrādes mērķi, kas attiecas uz Sūtījuma piegādi;
 3. datu, kurus Pasūtītājs nodod FedEx, kategorijas;
 4. apstiprinājumu, ka dati tiek nodoti FedEx un FedEx saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā un ārpus tās, tostarp ASV, saistībā ar Sūtījumu pārsūtīšanu, ieskaitot alternatīvu piegādes norādījumu saņemšanai no Saņēmēja;
 5. datu nodošanas obligāto vai brīvprātīgo raksturu, un sekas atteikumam nodot datus;
 6. datu subjekta tiesības piekļūt datiem un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, vai iebilst pret to apstrādi likumīgiem mērķiem, un kontaktinformāciju, lai datu subjekts varētu izmantot šādas savas tiesības.

Pasūtītājs atlīdzina FedEx visas izmaksas, prasījumus, zaudējumus un izdevumus, kurus FedEx ir cietis vai veicis saistībā ar to, ka Sūtītājs nav izpildījis šo 26.3.punkta nosacījumu.

Saistībā ar Sūtījuma pārsūtīšanu, FedEx ir tiesīgs izmantot savu apakšuzņēmēju vai pilnvarnieku pakalpojumus un dati var tikt viņiem nodoti tikai viņu pakalpojumu izpildei saistībā ar šādu Sūtījumu un saskaņā ar visiem šiem Noteikumiem.

Federal Express Europe Inc, Federal Express Corporation un FedEx Corporation ir ASV reģistrētas sabiedrības, kuras darbojas visā pasaulē. Sūtījuma izpildes rezultātā personas dati, kas attiecas uz Pasūtītājiem un Adresātiem tiks nodoti uz ASV un citām valstīm ārpus EEZ, kurām var būt atšķirīgi personas datu aizsardzības līmeņi. Nododot sūtījumu un parakstot (aviopārvadājumu) kravas pavadzīmi, Pasūtītājs piekrīt šādu personas datu nodošanai uz šīm valstīm.

Pasūtītājs apliecina, ka saskaņā ar zemāk minēto 26.4.punktu, FedEx ir tiesīgs arī apstrādāt un nodot Adresāta personas datus šajos Noteikumos minētā veidā.

26.3 – Attiecībā uz jebkuriem personas datiem, kurus Pasūtītājs sniedz par saviem darbiniekiem, Adresātu vai jebkuru trešo personu saistībā ar Sūtījumu, Pasūtītājs garantē, apliecina un apņemas, ka tas ir izpildījis visu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības, tostarp saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas un saskaņojumu šādu datu nodošanai FedEx un FedEx veiktajai šo datu apstrādei kā paredzēts šajos Noteikumos, un, ja Pasūtītājs ir nodevis datus par Adresātu vai trešo personu saistībā ar Sūtījumu, tad Pasūtītājs garantē, apliecina un apņemas, ka viņš kā pilnvarnieks FedEx vārdā, ir izpildījis visu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības, tostarp sniedzis attiecīgajam datu subjektam visu informāciju saistībā ar šādu datu vākšanu, nodošanu un citu apstrādi, tostarp, bet ne tikai:

 1. FedEx kā datu pārziņa identi kācijas datus;
 2. apstrādes mērķi (t.i. Sūtījuma pārsūtīšanu) un datu apstrādes nosacījumiem;
 3. datu, kurus Pasūtītājs nodod FedEx, kategorijām;
 4. apstiprinājumu, ka dati tiek nodoti FedEx un FedEx saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas EEZ un ārpus tās, tostarp ASV, saistībā ar Sūtījumu pārsūtīšanu, ieskaitot alternatīvu piegādes norādījumu saņemšanai no Saņēmēja, un pilnvarotā personāla un datu apstrādātāju, kuri piekļūst personas datiem, identi cēšanai;
 5. datu nodošanas obligāto vai brīvprātīgo raksturu, un sekas atteikumam nodot datus;
 6. datu subjekta tiesības piekļūt datiem un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, dzēšanau, bloķēšanu vai likvidēšanu, vai iebilst pret to apstrādi likumīgiem mērķiem, un kontaktinformāciju, lai datu subjekts varētu izmantot šādas savas tiesības.

26.4 – Pasūtītājs atlīdzina FedEx visas izmaksas, prasījumus, zaudējumus un izdevumus, kurus FedEx ir cietis vai veicis saistībā ar to, ka Sūtītājs nav izpildījis šo 26.4.punkta nosacījumu.

26.5 – Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, datu subjekti ir tiesīgi iegūt apstiprinājumu par to, ka pastāv personas dati, kurus FedEx glabā par viņiem, piekļūt šiem datiem, un pieprasīt datu labošanu, dzēšanu, bloķēšanu vai likvidēšanu, kā arī ir tiesīgi atsaukt piekrišanu, kur tas piemērojams. Datu subjekti arī ir tiesīgi iebilst bezmaksas un jebkurā laikā viņu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības (komerciālo paziņojumu) un tirgus izpētes mērķiem ar elektroniskiem vai ne-elektroniskiem līdzekļiem. Datu subjekti ir tiesīgi jebkurā laikā izteikt savas vēlmes par līdzekļiem, caur kuriem viņi vēlas saņemt komerciālos paziņojumus. Datu subjekti var nosūtīt FedEx rakstiskus un parakstītus pieprasījumus šajā sakarā un par jebkuriem jautājumiem, kas attiecas uz FedEx veiktajām datu apstrādes darbībām, kuras minētas augstāk.