Gabenimo sąlygos

Gabenimo sąlygos

Gabenimo sąlygos


SVARBI PASTABA

Šios gabenimo sąlygos NENUMATO „FedEx“ ir jos darbuotojų bei agentų ATSAKOMYBĖS už praradimą, sugadinimą ir vėlavimą pristatyti esant tam tikroms aplinkybėms, APRIBOJA ATSAKOMYBĘ nustatytomis sumomis tais atvejais, kai bendrovė pripažįsta atsakomybę ir REIKALAUJA PRANEŠIMO APIE KETINIMĄ PATEIKTI PRETENZIJAS per griežtai nustatytus terminus. Siuntėjai privalo išsamiai susipažinti su šiomis Sąlygomis ir prireikus, įsigyti draudimo polisą savo interesų apsaugos tikslu.

Siuntimai vykdomi vadovaujantis vietiniais įkainiais ir „FedEx“ dukterinės įmonės, filialo arba nepriklausomo rangovo, kuris priėmė Siuntą, nustatytomis sąlygomis.

„FEDERAL EXPRESS“ GABENIMO SĄLYGOS EUROPOS, VIDURIO RYTŲ, INDIJOS SUBKONTINENTO IR AFRIKOS VALSTYBĖSE, GALIOJANČIOS NUO 2012 M. RUGPJŪČIO 6 D. (atnaujintos 2018 m. liepos 28 d.)


1. TAIKYMAS

1.1 Šios Sąlygos taikomos Siuntoms gabenti iš ir tarp tam tikrų šalių Europoje, Viduriniuose Rytuose, Indijos subkontinente ir Afrikoje (toliau – „EMEA“) bei iš ir tarp nurodytų vietų tam tikrose EMEA šalyse, naudojantis toliau nurodytomis „FedEx“ paslaugomis arba papildomomis paslaugomis (jei ir kur jos taikomos): „FedEx Europe First“, „FedEx International Next Flight“, „FedEx International First“, „FedEx International Priority“, „FedEx International Priority Freight“, „FedEx International Priority Plus“, „FedEx International Broker Select“, „FedEx International Priority DirectDistribution“, „FedEx International Economy“, „FedEx International Economy Freight“, „FedEx International MailService“, „FedEx 1Day Freight“, „FedEx Priority Overnight“ ir „FedEx Standard Overnight“. Šias paslaugas „FedEx“ kartkartėmis gali keisti. Pateikę prašymą klientai gali būti informuoti apie teritorijas, kuriose „FedEx“ teikia paslaugas. Šios Sąlygos netaikomos siunčiant Jungtinėje Karalystėje ir Indijoje; tokiu atveju taikomos atskiros gabenimo sąlygos. Informacijos apie gabenimo sąlygas, taikomas Jungtinėje Karalystėje gabenamoms vidaus siuntoms, ieškokite adresu fedex.com/ukservices/services/terms.html, o informacijos apie gabenimo sąlygas, taikomas Indijoje gabenamoms vidaus siuntoms, – adresu fedex.com/in/domestic/services/terms/ (pastaba: fedex.com URL gali keistis). Siuntoms, kurios išsiunčiamos iš EMEA arba kitų tarptautinių vietovių, taikomi vietiniai tarifai ir „FedEx“ dukterinės įmonės, filialo ar nepriklausomo rangovo, kuris priėmė Siuntą, nuostatos ir sąlygos. Siuntoms, grąžinamos naudojantis paslauga „FedEx Global Returns“, galioja nuostatos ir sąlygos, taikomos šaliai, iš kurios Siuntos grąžinamos. Šios paslaugų teikimo nuostatos ir sąlygos įvairiose šalyse gali skirtis. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, žr. fedex.com/globalreturns arba kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.

1.2 Siuntos gabenimui oru gali būti taikoma 1929 m. spalio 12 d. Varšuvos konvencija, iš dalies pakeista 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagos protokolu, ir visi vėlesni taikytini protokolai arba 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencija ir visi vėlesni taikytini protokolai, taip pat 1961 m. rugsėjo 18 d. Gvadalacharos konvencija. Siuntoms, gabenamoms iš dalies arba vien tik keliais (aiškiai susitarus ar kitu atveju) į arba iš šalies, kuri yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos su pakeitimais šalis, taikomos šios konvencijos sąlygos. Siuntoms, gabenamoms iš arba tarp nurodytų vietų vienoje šalyje, taikomos tos šalies įstatymais nustatytos privalomos taisyklės.

1.3 Šios sąlygos pakeičia visas anksčiau paskelbtas „FedEx“ paslaugų teikimo nuostatas ir sąlygas, kurioms šios Sąlygos taikomos. „FedEx“ pasilieka teisę vienašališkai modifikuoti, taisyti, keisti arba papildyti šias Sąlygas apie tai nepranešusi. Šios Sąlygos skelbiamos spausdintine forma ir elektroniniu formatu adresu www.fedex.com. Elektroninei versijai adresu „fedex.com“ teikiama pirmenybė. Šios Sąlygos papildo ir detalizuoja (oro transporto) važtaraščio kitoje pusėje esančias bendrąsias sąlygas. Atsiradus prieštaravimų tarp šių Sąlygų ir bet kokių „FedEx“ (oro transporto) važtaraščio, deklaracijos, siuntimo ženklo arba kitų pervežimo dokumentų nuostatų ir sąlygų, šioms Sąlygoms teikiama pirmenybė tol, kol jos neprieštarauja su atsakomybe už tarptautinį gabenimą susijusioms privalomosioms taisyklėms, pateiktoms Varšuvos arba Monrealio konvencijose ir jų atitinkamuose vėlesniuose protokoluose, kitose taikomose konvencijose ar bet kokiame taikomame tarifų kainyne, arba (siuntimo iš konkrečios vietos ir tarp konkrečių vietų vienoje šalyje atveju) su atsakomybe už gabenimą susijusioms privalomosioms taisyklėms, pateiktoms tos šalies įstatymuose.

1.4 Šios Sąlygos (kurių nuostatos apima sutartis ir konvencijas, aiškiai nurodytas šiame dokumente) atstoja vientisą sutartį tarp šalių ir, taikant 1.3. skirsnio nuostatas, turi pirmenybę prieš bet kokias kitas nuostatas arba sąlygas (ir jas panaikina bei pakeičia), žodines arba rašytines, kad ir kur jos būtų pateiktos, bei ypač prieš bet kokias nuostatas arba sąlygas, kurias reikalauja įtraukti siuntėjas, arba bet kokius kitus rašytinius arba žodinius pareiškimus, susijusius su šiomis Sąlygomis. Siuntėjas patvirtina, kad jis nesitiki ir nereikalauja jokių kitų nuostatų, garantijų, sąlygų arba atstovavimo, susijusio su paslaugų naudojimu pagal šią Sutartį.

1.5 Šios Sąlygos negali būti perrašytos, pakeistos arba papildytos, jei aiškiai raštu nesusitariama tarp Siuntėjo ir „FedEx“ atstovo, turinčio aiškų rašytinį leidimą tai daryti.

Siuntėjas bus saistomas bet kurio jo darbuotojo, tarnautojo ir agento parašu (oro transporto) važtaraštyje.


2. APIBRĖŽIMAI

„B2C siuntos“ reiškia siuntas, pagal komercinį sandorį vykdomas tarp verslininko-siuntėjo (veikiančio verslo tikslais) ir individualaus vartotojo-gavėjo (veikiančio ne verslo tikslais), bei siuntas, apie kurias nebuvo užpildyta informacija (oro transporto) važtaraščio laukelyje „įmonės pavadinimas“.

„Pristatymas į darbo vietą“ – tai pristatymas į komercines ar verslo patalpas, išskyrus namus, privačias rezidencijas ir B2C siuntas.

„Sąlygos“ reiškia šias gabenimo sąlygas, kurių nuostatos taip pat apima šiame dokumente aiškiai paminėtus susitarimus, įstatymus ir konvencijas ir kurias „FedEx“ kartkartėmis atnaujina.

„FedEx“ reiškia „Federal Express Corporation“, jos dukterines įmones ir filialus, jų atitinkamus darbuotojus ir agentus bei nepriklausomus rangovus. Gabenimo sutartis yra sudaroma su „FedEx“ dukterine įmone, filialu ar nepriklausomu rangovu, kuris priima siuntą iš siuntėjo.

„FedEx 1Day Freight“, „FedEx Priority Overnight“ ir „FedEx Standard Overnight“ siuntos – tai tam tikrų EMEA šalių viduje siunčiamos siuntos, kurių tiek Siuntėjas, tiek Gavėjas yra toje pačioje šalyje.

„Siuntėjas“ – tai asmuo (fizinis ar juridinis), kurio vardas bei pavardė ar pavadinimas (oro transporto) važtaraštyje nurodytas kaip siuntėjo.

„Gavėjas“ – tai asmuo, kurio vardas bei pavardė arba pavadinimas (oro transporto) važtaraštyje nurodytas kaip gavėjo.

„Pakuotė“ – tai bet koks „FedEx“ priimtas paketas arba vienas krovinio vienetas, įskaitant visus daiktus, siuntėjo pateiktus naudojant „FedEx“ automatizuotas sistemas, skaitiklius, kelionės lapus arba (oro transporto) važtaraščius.

„Siunta“ – tai vienas ar daugiau krovinio vienetų (pakuočių ar krovinių), gabenamų pagal vieną (oro transporto) važtaraštį.

„(Oro transporto) važtaraštis“ – tai bet koks siuntimo dokumentas, kelionės lapas, etiketė, antspaudas, elektroninis įrašas ar panašus dokumentas, naudojamas „FedEx“ gabenimo sistemoje.

„Pristatymas į gyvenamąją vietą“ – tai pristatymas į namus ar privačią rezidenciją, įskaitant tas vietas, kuriose dirbama iš namų, ir (arba) toks pristatymas, kai siuntėjas nurodė pristatymo adresą kaip gyvenamąjį.

„Transportavimo išlaidos“ – tai mokesčiai, rinkliavos ir sumos, nustatytos ar paimtos už „FedEx“ vykdomą siuntos gabenimą pagal šias Sąlygas arba bet kurias vėliau nustatytas sąlygas ar mokesčius, bet neįskaitant kitų mokesčių ar rinkliavų, kurie gali būti nustatomi, pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant), deklaruotosios vertės mokesčių, specialių aptarnavimo mokesčių, muitų ir mokesčių bei priemokų.

„Darbo diena“ – tai bet kuri diena, kurią išsiuntimo šalies ar regiono arba paskirties šalies ar regiono įmonės atidaromos veiklai vykdyti. Darbo dienos ir švenčių dienos gali skirtis priklausomai nuo paskirties šalies ar regiono. Dėl pristatymo įsipareigojimų, kuriems tai gali turėti įtakos, klientai turėtų kreiptis į „FedEx“.

„Išlaidos“ – tai transportavimo išlaidos ir kiti mokesčiai ar priemokos, nustatomi arba imami už siuntos gabenimą pagal šias Sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) papildomą apmokestinimą, deklaruotosios vertės mokesčius, specialius aptarnavimo mokesčius ir kitus papildomus mokesčius, išsamiai aprašytus šiose Sąlygose arba bet kuriose atnaujintose sąlygose ir, jei taikytina, muitus ir mokesčius bei kitas išlaidas, kurias „FedEx“ pagrįstai patyrė dėl siuntos gabenimo.

„Vežimui deklaruota vertė“ – tai (oro transporto) važtaraštyje siuntėjo nurodyta vertė, jei tokia yra, kuri yra didžiausia „FedEx“ atsakomybė, susijusi su pakuotės gabenimu.

„Muitinei deklaruota vertė“ – tai siuntos turinio pardavimo arba pakeitimo kaina, reikalinga muitiniam įforminimui atlikti.

„Pristatymo terminas“ – paskelbtas „FedEx“ paslaugos pristatymo įsipareigojimas arba pristatymo įsipareigojimas, kurį nurodo Klientų aptarnavimo centras dėl tos siuntos ir kuriame atsižvelgiama į siunčiamą prekę, išsiuntimo datą, paskirties vietą, siuntos svorį ir jos vertę.

„FedEx“ Kliento numeris“ – tai numeris, kurį „FedEx“ suteikia klientui ir kuriame sumuojama visa kliento vykdoma veikla „FedEx“ sistemoje ir užtikrinamas tinkamas sąskaitų faktūrų išrašymo procesas.

„Siuntos Europos viduje“ – tai siuntos tarp tam tikrų šalių Europos viduje, kaip nurodyta „FedEx“ interneto svetainėje adresu www.fedex.com su galimais pakeitimais.


3. KAINOS

„FedEx“ darbuotojų ir agentų nurodytos kainos ir paslaugos bus grindžiamos Siuntėjo pateikta informacija, tačiau galutinės kainos ir paslaugos gali skirtis priklausomai nuo faktiškai pateiktos Siuntos ir šių Sąlygų taikymo. FedEx“ neatsako ir nevykdys jokių koregavimų, lėšų grąžinimų arba pervedimų dėl neatitikimų tarp įkainių arba paslaugų kainos, kurie buvo nurodyti iki Siuntos perdavimo momento ir įkainių bei kitų Išlaidų, kurios buvo nurodytos klientui išrašytoje sąskaitoje faktūroje. „FedEx“ interneto svetainėje www.fedex.com esančios sistemos „Global Trade Manager“ dalyje „Estimate Duties and Taxes“ pateikiami tik apytikriai muitinės mokesčių ir rinkliavų skaičiavimai, o galutinės faktinės mokesčių ir rinkliavų sumos gali skirtis.

Taikomos tos kainos, kurios yra nustatytos ir galioja tuo metu, kai gabenimo sutartis yra sudaroma.


4. ATSISKAITYMAS

4.1 Nepaisant to, jog vadovaujantis šiose Sąlygose nustatyta tvarka, „FedEx“ pasilieka teisę reikalauti apmokėti bet kokias Išlaidas avansu, sąskaitos faktūros už visas neapmokėtas Išlaidas turi būti apmokėtos be jokių nuolaidų per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Muitų ir mokesčių sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos jas gavus. Sąskaitos faktūros už mokesčius ir rinkliavas yra apmokamos, kai gaunamos. „FedEx“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo padidinti bet kurią iki nustatyto termino neapmokėtą sumą, taikydama 15 % tarifą (arba kitokio dydžio tarifą, kurį „FedEx“ taiko pagal vietines galiojančias mokėjimo sąlygas) kaip delspinigius už administracines išlaidas, taip pat taikyti metines palūkanas, kurių dydis 6 % viršija Europos Centrinio Banko palūkanų normą (arba taikydama kitokio dydžio tarifą, kurį „FedEx“ taiko pagal vietines galiojančias mokėjimo sąlygas) ir kurios skaičiuojamos už prasidėjusį mėnesį, arba kurių dydis atitinka pagal galiojančius įstatymus maksimaliai leistiną palūkanų normą, jei ji yra mažesnė.

4.2 „Siuntėjo sąskaita“ arba „Krovinio siuntėjo sąskaita“ reiškia, kad Išlaidas apmoka Siuntėjas.

4.3 „Gavėjo sąskaita“ arba „Krovinio gavėjo sąskaita“ reiškia, kad Išlaidas apmoka Gavėjas. Norint pateikti Išlaidų sąskaitą Gavėjui, šis Gavėjas turi turėti galiojantį „FedEx“ Kliento numerį, ir šį numerį būtina įrašyti į atitinkamą (oro transporto) važtaraščio skiltį. Siuntos „Gavėjo sąskaitos“ yra priimamos tik tada, kai jas reikia gabenti į nurodytas vietas. Jei Gavėjas atsisako mokėti, Išlaidų sąskaita automatiškai išrašoma Siuntėjui.

4.4 „Trečiosios šalies sąskaita“ reiškia, kad Išlaidų sąskaita bus pateikta kam nors kitam, o ne Siuntėjui ar Gavėjui. Trečiosios šalies galiojantis „FedEx“ Kliento numeris turi būti įrašytas atitinkamoje (oro transporto) važtaraščio skiltyje. Jei jis nėra įrašytas arba jei trečioji šalis neatlieka apmokėjimo, sąskaita už Transportavimo išlaidas bus automatiškai pateikta Siuntėjui, o sąskaita už muitus ir mokesčius, jei tokių yra, – Gavėjui.

4.5 Sandorių „Siuntėjo sąskaita“, „Gavėjo sąskaita“ arba „Trečiosios šalies sąskaita“ (žr. toliau) Pakuotės nebus priimamos, jei (oro transporto) važtaraštyje nebus įrašytas galiojantis „FedEx“ Kliento numeris. „FedEx“ Klientų numeriai neperduodami. Dėl netinkamo naudojimo, įskaitant neteisėtą skirtingoms šalims nuosavybės teise priklausančių siuntų konsolidavimą, gali būti panaikintos visos nuolaidos ir atsisakoma teikti paslaugą. Klientas, kuriam suteikiamas „FedEx“ Kliento numeris, turi sumokėti visus klientui taikomus mokesčius, įskaitant tuos, kurie taikomi dėl neteisėto naudojimo. Asmuo, kuriam suteiktas kliento numeris, yra atsakingas už to numerio saugojimą. „FedEx“ Kliento numerį galima atskleisti tik tiems asmenims, kuriems leidžiama siųsti kliento vardu. Jei „FedEx“ Kliento numeris neatnaujinamas, jam gali būti suteikta būsena „tik grynieji pinigai“. Kliento numeriui suteikus būseną „tik grynieji pinigai“, Pakuočių pristatymas gali būti atidėtas, atmestas arba jos gali būti grąžinamos, kol bus įgyvendintos mokėjimo sąlygos.

4.6 Jei taikytina, Siuntos turiniui gali būti taikomi muitai ir mokesčiai. „FedEx“ neprivalo iš anksto sumokėti muitų ir mokesčių bei gali reikalauti, kad Siuntėjas, Gavėjas ar atsakinga trečioji šalis sumokėtų „FedEx“ prieš „FedEx“ įvykdant atsakomybę už muitus ir mokesčius. Gavėjas turės apmokėti tokius muitus ir mokesčius, jei (oro transporto) važtaražtyje nebus pažymėtas langelis „Bill Sender Duties and Taxes“ arba „Bill Third Party Duties and Taxes“ ir nurodytas galiojantis „FedEx“ Kliento numeris. Tokios parinktys galimos tik nurodytose vietose. Daugiau informacijos apie vietas galima gauti paprašius.

4.7 NEPAISANT KITŲ MOKĖJIMO NURODYMŲ ARBA PRIEŠTARAUJANČIŲ NUOSTATŲ, SIUNTĖJAS VISADA LIEKA GALUTINAI ATSAKINGAS UŽ MOKESČIUS, ĮSKAITANT BET KOKIUS MUITUS IR MOKESČIUS, JEI TOKIŲ YRA.

4.8 Mokesčiai, kuriems reikia keitimo iš kitos valiutos, nei ta, kuria pateikta sąskaita mokėtojui, bus skaičiuojami kasdien, naudojant vidutinę siūlomą kainą, gautą iš OANDA, internetinės keitimo kurso paslaugos. Vidutinė siūloma kaina yra vidutinė kaina, kuria pirkėjams siūloma pirkti valiutą iš pardavėjų per tam tikrą laikotarpį. Šiuos valiutų keitimo kursus galima rasti adresu oanda.com. Dalyvaujančių Europos Sąjungos šalių valiutos turės įstatymų nustatytą keitimo į EURUS kursą. Už keitimą iš ne JAV valiutos į JAV dolerius reikės sumokėti papildomą 1,75 % keitimo mokestį, už keitimą iš JAV dolerių į bet kurią valiutą – 2,3 %, o už keitimą tarp visų ne JAV valiutų – 2,0 %. Už keitimą tarp su EURU susijusių valiutų keitimo mokestis neimamas. Mokesčiai kitomis valiutomis nei JAV doleriai, kurios nėra laisvai keičiamos, bus keičiami į JAV dolerius ir už juos bus mūsų pasirinkimu pateikta sąskaita mokėtojui pagal laisvosios rinkos kursą arba pagal oficialų kursą, kuriuo „FedEx“ buvo leista pirkti JAV dolerius atitinkama valiuta. Keičiant į ne hiperinfliacines valiutas, bus naudojamas išsiuntimo datos kursas. Tačiau pasiliekame teisę šalyse, kuriose valiuta yra nepastovi, naudoti sąskaitos faktūros išrašymo dieną, o ne išsiuntimo dieną galiojantį valiutos keitimo kursą.

4.9 Kai siuntos inicijuojamos per sistemos „FedEx Ship Manager™“ funkciją „Create Import Shipment“ adresu fedex.com, nepaisant jokių „FedEx“ suteiktų mokėjimo nurodymų, šalis, inicijuojanti importo siuntos sandorį su „FedEx“, atsako už visus mokesčius ir rinkliavas, įskaitant visus specialius aptarnavimo mokesčius bei visus muitus ir mokesčius už tokias Siuntas.

Siuntoms, inicijuotos naudojant funkciją „Create Import Shipment“ adresu fedex.com, taikomos nuostatos ir sąlygos, taikytinos šaliai, iš kurios siunčiama siunta. Šios paslaugų teikimo nuostatos ir sąlygos įvairiose šalyse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mūsų vietinį biurą siuntimo šalyje.


5. SĄSKAITOS FAKTŪROS KOREGAVIMAS / TŪRINIS SVORIS

5.1 „FedEx“ gali atlikti kiekvieno (oro transporto) važtaraščio auditą, kad patikrintų pasirinktą paslaugą ir Pakuotės/ Siuntos svorį. Jei pasirinkta netinkama paslauga arba įvestas netinkamas svoris, „FedEx“ gali bet kada atitinkamai pakoreguoti (oro transporto) važtaraštį bei sąskaitą faktūrą ir turi teisę imti specialų aptarnavimo mokestį už tokį koregavimą bei pataisas.

5.2 Kai (oro transporto) važtaraštį Siuntėjas užpildo automatizuotoje Siuntų sistemoje ir (oro transporto) važtaraštyje nustatomi praleidimai arba neteisingai įvesti duomenys apie pakuočių svorį arba kiekį, sąskaita faktūra išrašoma remiantis „FedEx“ nustatytu gabenamų pakuočių kiekiu ir arba tūriniu svoriu sąskaitos faktūros išrašymo momentu, arba „FedEx“ nustatytu standartiniu vienos Pakuotės svoriu, kurį galima sužinoti pateikus prašymą.

5.3 Išlaidos gali būti įvertinamos pagal tūrinį svorį. Tūrinis svoris nustatomas dauginant Pakuotės ilgį iš aukščio ir pločio (centimetrais) bei dalijant iš 5000 arba kito tokio skaičiaus, kurį „FedEx“ nurodo adresu fedex.com. Jei gautas rezultatas viršija faktinį svorį, papildomos Išlaidos apskaičiuojamos remiantis tūriniu svoriu. Tokių papildomų mokesčių tarifai yra pateikiami paprašius ir gali būti „FedEx“ keičiami be išankstinio įspėjimo.


6. ATSISAKYMAS PRIIMTI SIUNTAS ARBA JŲ ATMETIMAS

„FedEx“ pasilieka teisę bet kada atsisakyti, sulaikyti, atšaukti, atidėti arba grąžinti bet kurią Siuntą, jei tokia Siunta, „FedEx“ nuomone, gali padaryti žalos ar sukelti vėlavimą kitoms Siuntoms, prekėms ar asmenims arba jei tokių siuntų gabenimas draudžiamas pagal įstatymus ar pažeidžia bet kurias iš šių Sąlygų, arba jei už mokėjimą atsakingo asmens ar subjekto „FedEx“ Kliento numerio kredito būsena nėra gera. Faktas, kad „FedEx“ priima Siuntą, nereiškia, kad tokia Siunta atitinka taikytinus įstatymus ir taisykles arba tuo metu galiojančias Sąlygas.


7. APRIBOJIMAI

7.1 Pakuotės dydžio ir svorio apribojimai skiriasi priklausomai nuo šalies arba „FedEx“ paslaugų. Išsamios informacijos galima gauti paprašius.

7.2 Nėra jokių apribojimų bendram iš kelių dalių sudarytos Siuntos svoriui, su sąlyga, kad kiekviena Siuntos Pakuotė neviršija Pakuotės svorio limito, nurodyto paskirties vietai. Dėl Siuntų, kurių svoris yra didesnis nei 225 kg, reikia iš anksto susitarti su „FedEx“. Išsamios informacijos galima gauti paprašius.

7.3 Ypač didelės Pakuotės yra vienetai, sveriantys mažiau nei 68 kg (arba paskirties šalies limitas) ir kurių ilgis bei apimtis kartu viršija 330 cm (arba paskirties šalies limitą). Šių vienetų gali būti atsisakyta arba „FedEx“ nuožiūra jie gali būti laikomi „FedEx International Priority Freight“ arba „FedEx International Economy Freight“ siuntomis, jei „FedEx“ juos priima, o minimalus apmokestinamasis 68 kg svoris gali būti taikomas nepaisant faktinio svorio.

7.4 „FedEx Envelope“ ir „FedEx Pak“ siuntos turi būti pateikiamos atitinkamoje „FedEx“ pakuotėje.

7.5 Viename (oro transporto) važtaraštyje negalima nurodyti daugiau nei vieno tipo paslaugų ir su vienu (oro transporto) važtaraščiu gali būti siunčiama ne daugiau kaip viena „FedEx Envelope“, „FedEx 10kg Box“ arba „FedEx 25kg Box“ siunta.

7.6 Su vienu (oro transporto) važtaraščiu Siuntėjui leidžiama siųsti ne daugiau kaip dešimt skirtingų prekių.

7.7 Siuntėjui su vienu (oro transporto) važtaraščiu leidžiama siųsti daugiausiai 9 998 pakuotes.


8. GABENTI NEPRIIMTINI DAIKTAI

8.1 Toliau išvardyti daiktai yra nepriimtini gabenti į bet kurią paskirties vietą, išskyrus atvejus, kai „FedEx“ sutinka tai daryti:

 • PINIGAI (monetos, grynieji pinigai, valiutos banknotai ir apyvartinės priemonės, lygiavertės pinigams, pavyzdžiui, indosuotos akcijos, obligacijos ir čekiai), KOLEKCINĖS MONETOS IR PAŠTO ŽENKLAI;
 • SPROGMENYS (1.3 klasės sprogmenys „FedEx“ yra nepriimtini gabenti, 1.4 klasės sprogmenys tam tikrose šalyse gali būti priimtini gabenti – prieš siunčiant reikia kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą dėl išsamios informacijos), FEJERVERKAI IR KITI PADEGAMIEJI AR DEGŪS DAIKTAI;
 • ŽMONIŲ PALAIKAI, ORGANAI AR KŪNO DALYS, ŽMONIŲ IR GYVŪNŲ EMBRIONAI, KREMUOTI AR EKSHUMUOTI ŽMONIŲ PALAIKAI;
 • SIUNTOS KARIUOMENĖS/ LAIVYNO PAŠTO ADRESAIS;
 • PRISTAČIUS APMOKAMOS (IŠPIRKTINĖS) SIUNTOS;
 • ŠAUNAMIEJI GINKLAI, GINKLAI, AMUNICIJA IR JŲ DALYS;
 • MAISTO PRODUKTAI, GREITAI GENDANTYS MAISTO PRODUKTAI IR GĖRIMAI, KURIUOS REIKIA LAIKYTI ŠALTAI ARBA KITOJE KONTROLIUOJAMOJE APLINKOJE;
 • AUGALAI IR AUGALŲ MEDŽIAGOS, ĮSKAITANT SĖKLAS IR SKINTAS GĖLES (SKINTOS GĖLĖS PRIIMTINOS GABENTI Į TAM TIKRAS PASKIRTIES VIETAS; INFORMACIJOS SUTEIKIAMA PAPRAŠIUS);
 • LOTERIJOS BILIETAI, LOŠIMO ĮRENGINIAI, KAI TAI DRAUDŽIAMA ĮSTATYMAIS;
 • GREITAI GENDANČIOS PREKĖS (KITOS, NEI NURODYTA 7 PUNKTE), jei nesusitarta iš anksto;
 • PORNOGRAFIJA IR (ARBA) NEPADORAUS TURINIO MEDŽIAGA;
 • SIUNTOS, TVARKOMOS PAGAL toliau nurodytus dokumentus, jei nesusitariama iš anksto:

  • MUITINĖS LICENCIJAS (leidžia laikinai įvežti eksponuoti ir t. t. be muitų);
  • PRAŠYMUS GRĄŽINTI MUITUS (prašymus grąžinti importo muitus eksporto metu);
  • LAIKINOJO ĮVEŽIMO LEIDIMUS (leidžia laikinai importuoti remontui ir t. t.);
  • Akredityvai. Siuntos, kurioms taikomi akredityvai, paprastai draudžiamos, išskyrus siuntas, kurioms taikomi akredityvai, reikalaujantys „kurjerio kvito“, kaip apibrėžta USP 600 25 straipsnyje, ir kurios siunčiamos naudojant „FedEx Expanded Service“ tarptautinį oro transporto važtaraštį;
 • PAVOJINGOS ATLIEKOS, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) PANAUDOTAS HIPODERMINES ADATAS IR (ARBA) ŠVIRKŠTUS AR MEDICININES ATLIEKAS;
 • NATŪRALUS LEDAS (ŠALDYTAS VANDUO);
 • SIUNTOS, KURIOMS REIKIA, KAD „FEDEX“ GAUTŲ BET KOKIĄ SPECIALIĄ LICENCIJĄ ARBA LEIDIMĄ TRANSPORTUOTI, IMPORTUOTI ARBA EKSPORTUOTI;
 • SIUNTOS, KURIŲ GABENIMAS, IMPORTAVIMAS ARBA EKSPORTAVIMAS DRAUDŽIAMAS BET KOKIAIS ĮSTATYMAIS, NUOSTATAIS AR TEISĖS AKTAIS;
 • SIUNTOS SU MUITINEI DEKLARUOTA VERTE, KURI VIRŠIJA LEISTINĄJĄ (žr. 18 skyrių: DEKLARUOTOJI VERTĖ IR ATSAKOMYBĖS RIBOS);
 • PAVOJINGI KROVINIAI, IŠSKYRUS LEIDŽIAMUS PAGAL 9 SKYRIŲ „PAVOJINGI KROVINIAI“;
 • NEGYVI GYVŪNAI ARBA GYVŪNŲ IŠKAMŠOS;
 • PAKUOTĖS, KURIOS YRA ŠLAPIOS, PRATEKA ARBA SKLEIDŽIA KOKĮ NORS KVAPĄ;
 • PAKUOTĖS, KURIOS YRA ĮVYNIOTOS Į KRAFTPOPIERIŲ;
 • GYVI GYVŪNAI IR VABZDŽIAI, IŠSKYRUS TADA, KAI SIUNTĄ KOORDINUOJA IR PATVIRTINA „FEDEX“ GYVŲ GYVŪNŲ REGISTRATŪRA; KLIENTAI GALI KREIPTIS Į VIETINĮ „FEDEX“ SKYRIŲ DĖL PAGALBOS (NAMINIAI GYVŪNAI IR GYVOS ŽUVYS NEPRIIMAMI);
 • SIUNTOS, KURIOS GALI SUKELTI ŽALOS ĮRANGAI, PERSONALUI AR KITOMS SIUNTOMS AR DĖL KURIŲ GALI BŪTI VĖLUOJAMA.

„FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už Siuntas, kuriose yra tokių daiktų, nepriklausomai nuo to, kaip jos buvo priimtos (įskaitant priėmimą per klaidą arba gavus pranešimą).

8.2 Priklausomai nuo paskirties vietos ir paslaugų bei papildomų paslaugų pasirinkimo, o taip pat įvairių teisės aktų bei muitinės reikalavimų, kurie nustatomi atskiriems krovinio vienetams, gali būti taikomi papildomi apribojimai, prailginantys pervežimo laiką. „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti gabenti pakuotes remdamasi šiais apribojimais arba dėl su saugumu ar sauga susijusių priežasčių. „FedEx“ turi teisę Siuntėjui taikyti administravimo mokestį už atmestas Pakuotes ir, kai taikytina, už krovinio grąžinimą. Daugiau informacijos galima gauti paprašius.

8.3 Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių) netaikoma daiktams, kurie nepriimtini gabenti.


9. PAVOJINGI KROVINIAI

9.1 Ne visi „FedEx“ punktai priima pavojingus krovinius, tam tikri „FedEx“ punktai nepriima tam tikrų klasių pavojingų krovinių, ir pavojingi kroviniai priimami siųsti naudojantis ne visomis „FedEx“ paslaugomis. Siuntoms, kurioms taikoma Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), reikia specialių susitarimų dėl gabenimo, ir Siuntėjas prieš siųsdamas turi susisiekti su „FedEx“, kad gautų patvirtinimą/ susitartų. „FedEx“ pasilieka teisę atsisakyti gabenti pavojingus krovinius bet kurioje vietoje, kurioje jie negali būti priimti pagal galiojančius įstatymus.

9.2 Visos Pakuotės, kuriose yra pavojingų krovinių, turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) pavojingų krovinių transportavimo oru technines instrukcijas, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių taisykles, visus „FedEx Express“ reikalavimus, nurodytus galiojančioje IATA tarifų redakcijoje arba kitus galiojančius reglamentus. Už bet kokią žalą, atsiradusią dėl to, kad Siuntėjas nesilaikė bet kokių taikomų IATA ar kitų taisyklių, bus atsakingas tik pats Siuntėjas. Siuntėjas privalo užtikrinti ir atsako už tai, kad visų pavojingų krovinių pakuotės atitiktų visus reikalavimus dėl klasifikavimo, pakavimo, žymėjimo ir ženklinimo, dokumentų įforminimo, taip pat ir visų kitų galiojančių įstatymų, teisės aktų arba taisyklių reikalavimus. Siuntėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad Gavėjas laikytųsi visų taikomų įstatymų, teisės aktų ir taisyklių. Pavojingi kroviniai į kitas šalis siunčiami naudojant „FedEx Expanded Service“ tarptautinį (oro transporto) važtaraštį gali būti tik tada, kai naudojamas popierinis (oro transporto) važtaraštis (taip pat žr. skyriaus „MARŠRUTO PARINKIMAS IR PRISTATYMAS“ 14.5 skirsnį).

9.3 Siuntėjas turi laikytis visų galiojančių įstatymų, teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių kraujo ir kraujo produktų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užkrečiami, siuntų pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą.

9.4 „FedEx“ pakuotė negali būti naudojama pavojingiems kroviniams (išskyrus B kategorijos (JT 3373) biologinę medžiagą, kuri gali būti siunčiama „FedEx UN 3373 Pak“) siųsti (taip pat žr. skyriaus „PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS“ 10.3 ir 10.4 skirsnius).

9.5 Norint siųsti ličio baterijas (JT 3090), kurios yra pirminės neįkraunamos, reikalingas išankstinis patvirtinimas. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite adresu fedex.com ir įveskite raktinius žodžius „lithium batteries“.

9.6 Prie kiekvienos Siuntos prireikus turi būti pridėta IATA siuntėjo deklaracija dėl pavojingų krovinių.

9.7 Pastaba: pagal įstatymus „FedEx“ gali privalėti pranešti apie netinkamai deklaruotas arba nedeklaruotas pavojingų krovinių Siuntas atitinkamai vietinei kompetentingai institucijai. Siuntėjui gali būti taikomos baudos ir nuobaudos pagal galiojančius įstatymus. Taisyklėse dėl pavojingų krovinių reikalaujama, kad prieš pateikdamas pavojingų krovinių siuntą „FedEx“ ar kitam oro vežėjui, kiekvienas Siuntėjas turi būti išklausęs specialius mokymus apie darbą su pavojingais kroviniais. Kai asmenys pateikia Siuntą, kurioje yra pavojingų krovinių, ji turi būti tinkamai klasifikuota, supakuota, pažymėta, paženklinta ir identifikuota kaip pavojingas krovinys, ir joje turi būti pridėti tinkami pavojingų krovinių dokumentai.

9.8 „FedEx“ privalo išlaikyti tinkamą nesuderinamų pavojingų krovinių atskyrimą visose transporto priemonėse ir orlaiviuose. Dėl šios būtinybės Siunta gali būti perkelta į kitą galimą sunkvežimio reisą ar skrydį, kuriame galima išlaikyti tinkamą atskyrimą.

9.9 Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių) pavojingų krovinių siuntoms netaikoma.


10. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

10.1 Siuntėjas privalo paruošti ir supakuoti visas Pakuotes saugiam transportavimui oro ir kelių transportu, atsižvelgdamas į standartinius veiksmus, vykdomus skubaus transportavimo atveju ir laikydamasis visų galiojančių įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimų, įskaitant ir tų, kurie reglamentuoja pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą. Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą (oro transporto) važtaraščio užpildymą. Kiekviena Siunta turi būti įskaitomai ir aiškiai pažymėta vardu bei pavarde arba pavadinimu ir adresu su gatve, miestu bei šalimi, įskaitant Siuntėjo ir gavėjo pašto kodus. Jei Siunta tarptautinė, Siuntėjo adrese turi būti nurodyta šalis, kurioje Siunta pateikiama „FedEx“.

10.2 Siuntėjas turi tinkamai apsaugoti atitinkamu įpakavimu visus daiktus, kurie gali būti pažeidžiami dėl bet kokių sąlygų, galinčių atsirasti transportavimo oru metu, pavyzdžiui, temperatūros ar atmosferos slėgio pokyčių. 10.2 „FedEx“ nebus atsakinga už jokią žalą, kylančią dėl temperatūros ar slėgio pokyčių.

10.3 „FedEx“ nesuteikia transporto, kuriame kontroliuojama temperatūra. „FedEx“ jokiomis aplinkybėmis neprivalo į Siuntas pridėti sausojo ledo arba teikti pakartotinio atšaldymo ledu paslaugų, nepriklausomai nuo kliento ar „FedEx“ žodžiu ar raštu pateiktų tam prieštaraujančių pareiškimų. „FedEx“ nerekomenduoja naudoti natūralaus ledo (šaldyto vandens) kaip šaldymo medžiagos.

10.4 Jei Gavėjas atsisako priimti Pakuotę arba jei Pakuotė prateka, yra sugadinta arba skleidžia kvapą (bendrai – „protėkis“), jei įmanoma, ji bus grąžinta Siuntėjui. Jei Siuntėjas atsisako priimti Pakuotę arba jei ji negali būti grąžinta dėl protėkio, Siuntėjas yra atsakingas ir sutinka kompensuoti ir kitaip atlyginti „FedEx“ už visas sąnaudas, mokesčius ir išlaidas, susijusias su Pakuotės sutvarkymu ir (arba) utilizavimu. „FedEx“ pasilieka teisę neprisiimdama atsakomybės atsisakyti priimti arba utilizuoti Pakuotę, kurioje yra protėkio požymių.


11. SIUNTŲ PATIKRA

11.1. „FedEx“ gali bet kada savo nuožiūra arba kompetentingų institucijų prašymu atidaryti ir patikrinti bet kurią Siuntą, ir jai už tai nebus taikoma jokia atsakomybė.

11.2. Pagal taikomus teisės aktus „FedEx“ reikalaujama atlikti (atsitiktine tvarka) patikrą rentgeno spinduliais. „FedEx“ gali atlikti tokią patikrą, o Siuntėjas ir Gavėjas šiuo dokumentu atsisako bet kokių galimų pretenzijų dėl žalos ar vėlavimo (įskaitant, bet neapsiribojant pinigų grąžinimo garantija), atsiradusių dėl patikros.


12. MUITINĖS PROCEDŪROS

12.1 Siuntoms, kurios gabenamos kertant valstybių sienas, iki jų pristatymo Gavėjui gali būti taikomos paskirties valstybėje nustatytos muitinio įforminimo procedūros. Tais atvejais, kai muitinio įforminimo paslaugas teikia „FedEx“, „FedEx“, gavusi muitinės prašymą, pateikia muitinei visus muitinės formalumų atlikimui reikalingus duomenis, kuriuos gavo iš Siuntėjo (žr. 26 skyrių „DUOMENŲ APSAUGA“).

12.2 Siuntėjas atsako už tai, kad vežami kroviniai būtų leidžiami įvežti į paskirties valstybės teritoriją. Atsakomybė už visas išlaidas, susijusias su krovinio vežimu į valstybes ir jų grąžinimu iš valstybių, kuriose jų įvežimas yra neleidžiamas, tenka Siuntėjui.

12.3 Kai kuriais atvejais „FedEx“ gali savo nuožiūra priimti gavėjo nurodymus naudotis įvardyto muitinės tarpininko, o ne „FedEx“ ar Siuntėjo įvardyto tarpininko paslaugomis. Bet kuriuo atveju „FedEx“ pasilieka teisę pati atlikti Siuntos muitinio įforminimo procedūrą, jei muitinės tarpininkas negali būti nustatytas arba atsisako atlikti muitinės formalumus arba jei informacija apie muitinės tarpininką (įskaitant, bet neapsiribojant pavadinimą, adresą, telefono numerį ir pašto kodą) nebuvo teisinga ir tiksli.

12.4 Siuntėjo pareiga yra užtikrinti, kad visi būtini dokumentai, pridedami prie (oro transporto) važtaraščio, būtų pateikti ir tiksliai užpildyti laikantis visų taikomų įstatymų, taisyklių ir teisės aktų, įskaitant (bet neapsiribojant) muitų įstatymus, importo ir eksporto įstatymus bei bet kurios šalies, į/ iš/ per arba virš kurios gali būti vežama Siunta, vyriausybės reglamentus. Bet kurios „FedEx Global Returns“ paslaugos Siuntos, kurios persiunčiamos į trečiąją šalį, taip pat turi atitikti pirmojo išvykimo šalies eksporto kontrolės reikalavimus. Tuo atveju, jei visi šie dokumentai (įskaitant (oro transporto) važtaraštį) nebus pateikti ir/arba tinkamai užpildyti, „FedEx“ neprisiima Siuntėjo arba bet kurio kito asmens atžvilgiu jokios atsakomybės už nuostolius, išlaidas arba vėlavimą pristatyti dėl šio punkto nuostatų nesilaikymo iš Siuntėjo pusės. Kai Siuntos laikomos muitinėje ar kitose agentūrose dėl neteisingų ar trūkstamų dokumentų, „FedEx“ gali pirmiausia bandyti pranešti apie tai Gavėjui. Jei pagal vietinius įstatymus reikalaujama, kad Gavėjas pateiktų teisingą informaciją ar dokumentus, o Gavėjas to nepadaro per pagrįstą laiką, kurį „FedEx“ gali nustatyti, Siunta gali būti laikoma nepristatoma (žr. 16 skyrių „NEPRISTATOMOS SIUNTOS“). Jei Gavėjas nepateikia reikiamos informacijos ar dokumentų, o vietiniais įstatymais leidžiama Siuntėjui juos pateikti, „FedEx“ gali bandyti pranešti apie tai Siuntėjui. Jei Siuntėjas taip pat nepateikia informacijos ar dokumentų per pagrįstą laiką, kurį „FedEx“ gali nustatyti, siunta laikoma nepristatoma. „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad nesugeba užbaigti pristatymo dėl neteisingų ar trūkstamų dokumentų, nepriklausomai nuo to, ar bando apie tai pranešti Gavėjui arba Siuntėjui, ar ne. „FedEx“ turi teisę taikyti administracinį mokestį už tokios taisomosios ar išsamios informacijos gavimą.

12.5 Jei taikoma, Europos Sąjungos teritorijoje gyvenantis/ įsteigtas siuntėjas gali įgalioti „FedEx“ arba jos agentus būti jo tiesioginiu atstovu ir siuntėjo vardu, sąskaita ir rizika parengti bei pateikti (re)eksporto deklaracijas, taip pat atlikti visus kitus susijusius veiksmus.

12.6 „FedEx“ pasilieka teisę reikalauti apmokėti papildomas Išlaidas už Siuntos muitinio įforminimo procedūras arba už su muitinio įforminimo procedūromis susijusias papildomas paslaugas („Ancillary Clearance Service Fees“). Norėdami gauti daugiau informacijos apie papildomus muitinio įforminimo paslaugos mokesčius, klientai turėtų kreiptis į „FedEx“.

12.7 „FedEx“ neprisiima jokios atsakomybės už muitinėje užlaikytas Siuntas, ir tokios Siuntos gali būti laikomos nepristatomomis (žr. 16 skyrių „NEPRISTATOMOS SIUNTOS“).


13. MUITAI IR MOKESČIAI

13.1 Jei ir kur taikoma, nepažeidžiant 4.6 ir 4.7 punktų nuostatų, „FedEx“ gali priimti sprendimą dėl muitinės mokesčių ir rinkliavų apmokėjimo avansu šalies, kuri privalo atlikti tokį mokėjimą („Mokėtojas“), vardu. Dėl visų siuntų „FedEx“ gali susisiekti su Mokėtoju prieš atliekant muitinį įforminimą, kad šis patvirtintų susitarimą dėl sumų, kurios bus sumokėtos avansu, kompensavimo. „FedEx“ gali savo nuožiūra reikalauti, kad patvirtinimas dėl avansu sumokėtos sumos atlyginimo būtų pateiktas kaip sąlyga užbaigti muitinio įforminimo procedūrą ir pristatyti krovinį, įskaitant (tačiau neapsiribojant) atvejus, kai kroviniai pristatomi Gavėjams, kurie „FedEx“ manymu yra nemokūs ir atvejus, kai deklaruojamos Siuntos vertės yra didelės.

13.2 Jei Gavėjas arba trečioji šalis, iš kurios prašoma patvirtinimo dėl kompensacijos, atsisako sumokėti muitus ir mokesčius, reikalingus siuntai paimti iš muitinės, „FedEx“ gali susisiekti su Siuntėju. Jei Siuntėjas atsisako pateikti patvirtinimą dėl avansu sumokėtos sumos atlyginimo „FedEx“, siunta grąžinama Siuntėjui arba patalpinama į bendrąjį sandėlį arba muitinės sandėlį arba laikoma siunta, kurios neįmanoma pristatyti (žr. 16 skyrių „NEPRISTATOMOS SIUNTOS“). Tokiu atveju Siuntėjas privalo apmokėti tiek pirmines Išlaidas, tiek ir grąžinimo Išlaidas. Jei „FedEx“ sumoka avansu kokius nors mokesčius ir muitus pradinėje siuntimo vietoje arba grąžinimo metu, Siuntėjas privalo apmokėti ir visas šias sumas, taip pat ir visus mokesčius ir papildomas išlaidas, susijusius su „FedEx“ atliktu mokesčių ir rinkliavų sumokėjimu avansu.

13.3 Siuntos pristatymas gali būti uždelstas, jei „FedEx“ negaus tinkamo patvirtinimo dėl avansu sumokėtos mokesčių ir rinkliavų sumos atlyginimo. Tokio pobūdžio uždelsimai arba bet kokie kiti šių Sąlygų nevykdymo atvejai nelaikomi įsipareigojimų nevykdymu, Aptarnavimo sąlygų pažeidimu ir jiems netaikoma Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių „PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA“ ir 19 skyrių „NEPRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI“).

13.4 Jei „FedEx“ sumoka mokesčius ir rinkliavas avansu, ji pasilieka teisę priskaičiuoti papildomas išlaidas. Informacija apie papildomų išlaidų įkainius pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame išsiuntimo metu arba susisiekus su „FedEx“. Nepaisant to, kad „FedEx“ pasilieka teisę parduoti aukcione ar kitaip disponuoti prekėmis, kad susigrąžintų neatlygintas Išlaidas, Siuntėjas lieka atsakingas už tokias Išlaidas.

13.5 Muitinė „FedEx“ atžvilgiu gali taikyti muito mokesčius ir/ arba importo PVM arba bet kuriuos kitus atitinkamus nesumokėtus mokesčius ir rinkliavas, taip pat skirti baudas, bausmes ir arba delspinigius už laiku nesumokėtas sumas, jei siuntos atžvilgiu buvo pateikta netiksli arba neteisinga informacija ir/ arba dokumentai, kaip, pavyzdžiui, sąskaitos faktūros, (muitinė) vertė, valiutų arba prekių kodai. Jei neteisinga ar neišsami informacija ir (arba) dokumentacija buvo pateikta „FedEx“ siuntėjo ar gavėjo vardu, jo nurodymu ar atsakomybe, gavėjas, siuntėjas ir, jei taikytina, atsakinga trečioji šalis kartu ir atskirai bus skolingi „FedEx“ tą sumą.


14. MARŠRUTO PARINKIMAS IR PRISTATYMAS

14.1 „FedEx“ pasilieka teisę nukreipti Siuntą bet kokiu maršrutu, kuris, jos manymu, yra tinkamas. Maršrute nėra jokių sustojimų, dėl kurių susitariama Siuntos pateikimo metu. Kai kurios Siuntos gali būti „FedEx“ konsoliduotos arba perduotos transportuoti į trečiosios šalies transporto priemonę, trečiosios šalies oro vežėjams arba į užsakomąjį ar tarpinį reisą, kaip „FedEx“ gali nuspręsti savo nuožiūra. „FedEx“ neįsipareigoja vykdyti kurios nors Siuntos peradresavimo į trečiąją šalį arba gabenti Siuntos konkrečiu orlaiviu arba kita transporto priemone, taip pat tam tikru maršrutu arba užtikrinant tarpinius sustojimus tam tikruose punktuose pagal kurį nors grafiką. „FedEx“ gali be išankstinio įspėjimo pakeisti pakaitinį vežėją, orlaivį ar transporto priemonę, nukrypti nuo maršruto ar maršrutų arba nuspręsti Siuntą transportuoti motorine transporto priemone. Siuntėjas sutinka su „FedEx“ teise nukreipti bet kurią Siuntą (įskaitant naudojimąsi kitų vežėjų paslaugomis), siekiant užtikrinti veiksmingesnį jos pristatymą.

14.2 „FedEx“ gali pristatyti Siuntą Gavėjui (oro transporto) važtaraštyje nurodytu adresu arba (oro transporto) važtaraštyje nenurodytam kitam asmeniui ar subjektui, kuris turi akivaizdų įgaliojimą priimti Siuntą Gavėjo vardu. Siuntos adresuose visada turi būti nurodytas visas Gavėjo adresas ir jo telefono ar fakso numeris. Siuntėjas pripažįsta ir aiškiai sutinka, kad tam tikrose paskirties šalyse Siunta gali būti pristatoma trečiajai šaliai arba į pašto dėžutę ar kitą Gavėjui prieinamą vietą. (Pašto dėžutės adresai gali būti naudojami tam tikrose tarptautinėse vietose, tačiau tokiu atveju (oro transporto) važtaraštyje privalo būti nurodytas galiojantis telefono, fakso arba telekso numeris. „FedEx“ negali pristatyti JAV karinio pašto dėžučių adresais, pavyzdžiui, kariuomenės pašto arba laivyno pašto adresais.)

14.3 „FedEx“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už jokią pretenziją, susijusią su muitinės ar kitos valdžios institucijos atliktu prekių konfiskavimu arba sulaikymu tranzito metu.

14.4 Siuntos, adresuotos į viešbučius, ligonines, valstybines įstaigas, universitetų miestelius arba į kitas įstaigas, turinčias pašto skyrių arba centrinio pristatymo punktą, gali būti pristatytos į tokį pašto skyrių arba centrinį pristatymo punktą, nebent iki išsiuntimo pradžios Siuntėjas nurodė kitaip ir „FedEx“ tai patvirtino.

Pavojingi kroviniai negali būti peradresuojami kitu adresu nei tas, kuris iš pat pradžių buvo Siuntėjo nurodytas kaip Gavėjo adresas. (Pastaba: Siuntos gali būti laikomos, kad jas būtų galima atsiimti, arba grąžinamos Siuntėjui.)

14.6 Bet koks prašymas pakeisti adresą, kuris nėra peradresavimas arba neteisingai įrašyto adreso ištaisymas, laikomas nauja Siunta ir jai taikomos naujos Transportavimo išlaidos.

14.7 Už pristatymus šeštadieniais, jei tokia paslauga taikoma, skaičiuojamas papildomas mokestis tose valstybėse, kuriose šeštadienis nėra įprasta darbo diena.

14.8 Už pristatymą anksti ryte, naudojantis paslauga „FedEx Europe First“, jei tokia paslauga taikoma, skaičiuojamas papildomas pristatymo mokestis („FedEx Europe First Delivery Fee“)

14.9 „FedEx“ savo nuožiūra gali atsisakyti paimti ir pristatyti Siuntą arba taikyti alternatyvius paėmimo ir pristatymo būdus, jei siekiama užtikrinti savo darbuotojų saugumą arba tuo atveju, kai „FedEx“ manymu jos paslaugomis gali būti naudojamasi pažeidžiant galiojančių įstatymų, teisės aktų arba taisyklių reikalavimus.

14.10A Siuntėjo nurodymai dėl pristatymo
„FedEx“ siūlo vieną ar daugiau Pristatymo parašo galimybių, kurias Siuntėjas gali pasirinkti pildydamas (oro transporto) važtaraštį. Pristatymo parašo galimybės nesiūlomos visoms Siuntoms, joms taikomi geografiniai ir kiti apribojimai, kuriuos „FedEx“ gali keisti be išankstinio įspėjimo. Daugiau informacijos apie Pristatymo parašo galimybes ir sąlygas rasite internete adresu fedex.com. 

Siuntėjas ir Gavėjas pripažįsta, kad siuntėjo pasirinktos Pristatymo parašo galimybės gali būti susijusios (bet neapsiribojant) su: (i) Siuntos atidavimu be pasirašymo pristačius; ii) pristatymu kaimynui arba durininkui, pastato valdytojui ar pan.; iii) B2C Siuntos atidavimu tik teisėtam pilnamečiui asmeniui, esančiam pristatymo adresu; iv) arba bet kokiu pirmiau minėtų nurodymų deriniu. Siuntėjo pasirinkta Pristatymo parašo galimybė bus svarbesnė už visus papildomus pristatymo nurodymus, gautus iš Gavėjo. Siuntėjo ir Gavėjo dėmesys atkreipiamas į šių Gabenimo sąlygų 19.4e skirsnį. 

Už Pristatymo parašo galimybę gali būti imamos papildomos priemokos. Siuntėjo ir Gavėjo dėmesys atkreipiamas į šių Gabenimo sąlygų 19.4e skirsnį. 

Tuo atveju, jei Pristatymo parašo galimybė nebus pasirinkta, „FedEx“ laikysis standartinės pristatymo tvarkos.

14.10B Gavėjo nurodymai dėl pristatymo
Pasirinktose vietose B2C Siuntos gali būti pristatytos pagal papildomus iš Gavėjo gautus nurodymus. Siuntėjas aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad TIE NURODYMAI GALI KEISTI PRADINIUS SUTARTUS PRISTATYMO NURODYMUS IR (ARBA) PRISTATYMO TERMINUS. Siuntėjas ir Gavėjas pripažįsta ir sutinka, kad Gavėjo nurodymai gali būti susiję (bet neapsiriboja) su: (i) pristatymo laiko atidėjimu; ii) pristatymu kaimynui; iii) pristatymu kitu adresu ir (arba) kitam asmeniui, su sąlyga, kad tas kitas adresas yra toje pačioje šalyje, kaip nurodyta (oro transporto) važtaraštyje; (iv) nurodymais, kur palikti B2C Siuntą, negavus parašo pristačius; v) B2C Siuntos palikimu paėmimo vietoje (pvz., vietinėje parduotuvėje); arba (iv) bet kokiu pirmiau minėtų nurodymų deriniu. Šalys sutinka, kad „FedEx“ atliekamas laikinas B2C Siuntos sulaikymas pagal Gavėjo nurodymus, pavyzdžiui, pristatymo atidėjimas, bus laikomas šios gabenimo sutarties dalimi. 

Siūlomos B2C Siuntų pristatymo galimybės priklauso nuo laiko, geografinių bei kitų apribojimų, ir „FedEx“ kartkartėmis jas gali keisti be išankstinio įspėjimo. Daugiau informacijos apie pristatymo galimybes ir sąlygas rasite internete adresu www.fedex.com.  Pinigų grąžinimo garantija (žr. 17 skyrių) netaikoma B2C Siuntoms, dėl kurių Gavėjas pateikė papildomų pristatymo nurodymų pagal šią nuostatą.

„FedEx“ papildomus pristatymo nurodymus priima tik dėl B2C Siuntų. TAČIAU, JEI GAVĖJAS PATEIKIA PAPILDOMŲ PRISTATYMO NURODYMŲ DĖL KITŲ SIUNTŲ, O NE B2C SIUNTŲ, SIUNTĖJAS IR GAVĖJAS PRIPAŽĮSTA IR SUTINKA LAIKYTIS ŠIŲ NUOSTATŲ.


15. PAKARTOTINIO PRISTATYMO PASLAUGA

15.1 Pristatymas į darbo vietą. „FedEx“ bandys pristatyti siuntas pakartotinai automatiškai arba paprašius, jei: (1) gavėjo ar kaimynų adresu niekas negali pasirašyti dėl siuntos ir faile nėra patvirtinimo atiduoti siuntą be parašo; (2) siuntėjas pasirinko „FedEx“ pristatymo parašo galimybę ir nėra tinkamų gavėjų, galinčių pasirašyti dėl siuntos; arba (3) „FedEx“ savo nuožiūra nusprendžia, kad siuntos atiduoti negalima. Jei siunta nebuvo pristatyta į darbo vietą po trijų (3) bandymų pristatyti arba laikymo penkias (5) darbo dienas nuo pirmojo bandymo pristatyti, ir, kai taikytina, jos atžvilgiu paskirties šalyje yra užbaigtos muitinio įforminimo procedūros, siunta pripažįstama nepristatoma (žr. 13 skyrių „Nepristatomos siuntos“).

15.2 Pristatymas į gyvenamąją vietą ir B2C siuntos. Jei pirmuoju bandymu nepavyksta pristatyti siuntos į gyvenamąją vietą arba B2C siuntos, „FedEx“ gali savo nuožiūra bandyti pristatyti pakartotinai, laikyti siuntą, kol gaus tolesnių pristatymo nurodymų iš gavėjo arba pristatyti ją į „FedEx“ numatytą vietą. Jei nepavyksta pristatyti siuntos į gyvenamąją vietą arba B2C siuntos pakartotiniu (-iais) bandymu (-ais) arba gavėjas nepateikia tolesnių pristatymo nurodymų, arba „FedEx“ negali palengvinti pristatymo kitoje „FedEx“ numatytoje vietoje, siunta gali būti pripažįstama nepristatoma (žr. 13 skyrių „Nepristatomos siuntos“).


16. NEPRISTATOMOS SIUNTOS

16.1 Nepristatoma Siunta yra ta, kuri negali būti pristatyta dėl priežasčių, kurios apima (tuo neapsiribojant), bet kurią iš šių: (i) Gavėjo adresas yra neišsamus, neįskaitomas, neteisingas arba negali būti rastas, (ii) Siunta buvo adresuota teritorijai, kurios „FedEx“ neaptarnauja, (iii) Gavėjo darbo vieta yra uždaryta (iv) pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad atitinkamas asmuo negali arba atsisako priimti Siuntos pristatymą ar pasirašyti dėl pristatymo pirmojo arba pakartotinių bandymų pristatyti metu, (v) Siunta negali praeiti muitinio įforminimo procedūrų, (vi) Siunta galėtų sukelti žalos ar vėlavimą kitoms siuntoms ar nuosavybei arba asmenų sužalojimų, (vii) Siuntoje yra draudžiamų daiktų, (viii) Gavėjas negali arba atsisako apmokėti už Siuntą „Gavėjo sąskaita“, (ix) Siunta buvo neteisingai supakuota arba (x) Siuntos turinys ar įpakavimas yra pažeisti tiek, kad pakartotinis perpakavimas yra neįmanomas.

16.2 Jei Siunta dėl kokios nors priežasties yra nepristatoma, „FedEx“ gali pabandyti pranešti apie tai Siuntėjui, kad susitartų dėl Siuntos grąžinimo, nepažeisdama jokių vietos reguliavimo apribojimų. Jei su Siuntėju negali būti susisiekta per penkias (5) darbo dienas arba jis nepateikia nurodymų per pagrįstą laikotarpį, kurį „FedEx“ nustatė, „FedEx“ savo nuožiūra gali grąžinti Siuntą Siuntėjui, laikyti siuntą bendrajame sandėlyje arba muitinės sandėlyje, arba utilizuoti Siuntą. Jei Siuntos neįmanoma pristatyti, ji negali praeiti muitinės įforminimo procedūrų arba negali būti grąžinta, „FedEx“ gali Siuntą persiųsti arba ją utilizuoti savo nuožiūra. Siuntėjas bus atsakingas už visas išlaidas, rinkliavas ir mokesčius, patirtus grąžinant, saugant ar šalinant nepristatomą Siuntą, jei Siunta nebuvo pristatoma dėl „FedEx“ kaltės.

16.3 Siuntos, kurių negalima grąžinti dėl vietinių reguliavimo apribojimų, bus padėtos į bendrąjį sandėlį ar muitinės sandėlį arba bus utilizuojamos tik „FedEx“ nuožiūra ir bet kurioje vietoje. Siuntėjas sutinka apmokėti visas „FedEx“ patirtas išlaidas, susijusias su tokiu padėjimu ar utilizavimu.

16.4 Siuntos grąžinimo išlaidos skaičiuojamos Siuntėjui kartu su pirminėmis išlaidomis, išskyrus atvejus, kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl „FedEx“ kaltės. Taip pat bus įtraukti kiti „FedEx“ sumokėti mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitais, rinkliavomis ir saugojimo mokesčiais, jei taikytina. Dėl grąžintų Siuntų, kuriose yra pavojingų krovinių, Siuntėjas turi pateikti užpildytą grąžinimo (oro transporto) važtaraštį ir visus kitus reikalingus dokumentus.


17. PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

17.1 „FedEx“ siūlo Pinigų grąžinimo garantiją šioms paslaugoms ar papildomoms paslaugoms (jei ir kur taikoma): „FedEx Europe First“, „FedEx International First“, „FedEx International Next Flight“, „FedEx International Priority“, „FedEx International Priority Freight“, „FedEx International Economy“ (tik tarpkontinentinėms siuntoms), „FedEx International Economy Freight“, „FedEx International Priority Plus“, „FedEx International Broker Select“, „FedEx International Priority DirectDistribution“, „FedEx Standard Overnight“, „FedEx 1Day Freight“, „FedEx Priority Overnight“. Siekiant išvengti abejonių, Pinigų grąžinimo garantija netaikoma Siuntoms, siunčiamoms Europos viduje, naudojantis „FedEx International Economy“ paslauga. Gavusi prašymą, „FedEx“ arba atlygina Siuntėjo patirtas transportavimo išlaidas, arba („FedEx“ nuožiūra) užskaito šių išlaidų sumą atitinkamoje sąskaitoje faktūroje, jei pirmasis bandymas pristatyti Siuntą įvyksta praėjus 60 arba daugiau sekundžių po nurodyto Pristatymo termino („Aptarnavimo sąlygų pažeidimas“). Tačiau Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik tuo atveju, jei įsipareigojimą dėl pristatymo termino „FedEx“ patvirtino po Siuntos paėmimo.

Šią Pinigų grąžinimo garantiją, jei ji yra (klientai turėtų išsamios informacijos pasiteirauti „FedEx“), „FedEx“ gali savo nuožiūra sustabdyti, pakeisti arba atšaukti, nepranešdama apie tai Siuntėjui ar Gavėjui.

Norint įgyti teisę atgauti pinigus arba užskaitymą, taikomi toliau nurodyti apribojimai.

 • Kai muitinės ar kitos įforminimo procedūros atidedamos dėl patikros ar mėginių ėmimo reikalavimų arba dėl Siuntėjo klaidų ar praleidimų dokumentuose, arba kai Pakuotės tvarkymas atidedamas dėl to, kad „FedEx“ laikosi aviacijos ar kitų saugumo reikalavimų, pristatymo įsipareigojimo laikas keičiamas pridedant vieną darbo dieną kiekvienai dienai (arba jos daliai), kurią tokios procedūros vėluoja.
 • Siuntų pagal sąskaitas faktūras ir Siuntų, išsiųstų per automatizuotą sistemą atveju „FedEx“ privalo gauti raštišką pranešimą apie Aptarnavimo sąlygų pažeidimą per 15 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Siuntėjas turi pateikti įrodymą, kad atliko mokėjimą pagal sąskaitos faktūros numerį, kuriam mokėjimas taikomas. Jei sąskaita faktūra nėra visiškai apmokėta, turi būti pranešta apie kiekvieno mokesčio neapmokėjimo priežastis kartu su (oro transporto) važtaraščio arba pakuotės sekimo numeriu.
 • Dėl Siuntų, už kurias „FedEx“ neišrašė sąskaitos faktūros, (apmokėtų grynaisiais pinigais, čekiu, pašto perlaida, mokėjimo kortele ar kitu būdu), Siuntėjas turi raštu informuoti „FedEx“ apie paslaugos neįvykdymą per 15 dienų nuo išsiuntimo dienos.
 • Pranešime turi būti nurodytas „FedEx“ Kliento numeris, jei toks yra, (oro transporto) važtaraščio arba Pakuotės sekimo numeris, išsiuntimo data ir išsami bei tiksli Gavėjo informacija.
 • Paslaugos neįvykdymas nebus laikomas įvykusiu, jei per 30 dienų po pranešimo „FedEx“, ji pateiks įrodymą, kad pristatyta laiku, su pristatymo data ir laiku bei asmens, kuris pasirašė už siuntą, parašu arba paslaugos išimties informacija, nurodančia, kad nepristatyta laiku dėl bet kurios nuostatos, leidžiančios pratęsti pristatymo laiką, ar aplinkybių, aprašytų 19 skyriuje „NEPRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI“.
 • Už kiekvieną Pakuotę leidžiama atlikti tik vieną pinigų grąžinimą arba užskaitą. Jei paslaugos neįvykdymas įvyksta dėl bet kurios Pakuotės, esančios iš kelių pakuočių sudarytoje Siuntoje, atliekamas tik tai pakuotei taikomos Transportavimo išlaidų dalies grąžinimas arba užskaitymas.
 • Pinigų grąžinimas arba užskaitymas bus atliekamas tik tada, jei siunčiant buvo pateikta išsami ir tiksli Gavėjo informacija. Visa Gavėjo informacija turi būti nurodyta (oro transporto) važtaraštyje, arba per automatizuotą siuntimo įrankį.
 • Dėl Siuntų, kurių pristatymas atidedamas dėl neteisingo ar neišsamaus adreso arba dėl asmens, turinčio priimti siuntą, negalėjimo ar atsisakymo priimti siuntą (nepriklausomai nuo to ar Pakuotė grąžinama Siuntėjui, ar ne) ar pasirašyti už Pakuotę, arba dėl tos priežasties, kad bet kuri šių Sąlygų nuostata leidžia pratęsti pristatymo laiką, arba dėl 19 skyriuje „NEPRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI“ aprašytų priežasčių, pinigų grąžinimas arba užskaitymas nebus atliekamas.
 • Ši Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik Transportavimo išlaidoms ir netaikoma muitams, mokesčiams ar deklaruotosios vertės mokesčiams arba kitiems mokesčiams ir (arba) nuostoliams ar žalai, kuriuos patyrė Siuntėjas arba Gavėjas.
 • Pinigų grąžinimas arba užskaitymas nebus atliekamas automatizuotus siuntimo įrankius naudojantiems klientams, jei Pakuotei arba Siuntai priskirti neteisingi siuntos sekimo numeriai.
 • Laikoma, kad Aptarnavimo sąlygų pažeidimas neįvyko, jei sąskaita faktūra pagal „FedEx“ Kliento numerį buvo pateikta tuo metu, kai kliento mokumo istorija nebuvo tinkama ir pakuotė buvo užlaikyta iki tol, kol buvo gautas kitas mokėjimo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas. Šios nuostatos tikslais „tinkama mokumo istorija“ reiškia, kad 1) mokėjimas pagal „FedEx“ Kliento numerį yra galiojantis, 2) „FedEx“ Kliento numeriui nėra suteiktas statusas „tik grynaisiais“ ir 3) Juridiniams asmenims priklausančių „FedEx“ Kliento numerių atveju sąskaitos likutis neviršija „FedEx“ nustatytos kredito ribos;
 • Ši Pinigų grąžinimo garantija netaikoma nepristatomoms ar grąžintoms Siuntoms arba bet kokiai Siuntai, kurioje yra pavojingų krovinių ar sausojo ledo.
 • Ši Pinigų grąžinimo garantija netaikoma pristatymo atidėjimams, atsiradusiems dėl „FedEx“ nuostatų, susijusių su muitų ir mokesčių mokėjimu prieš atliekant muitinį įforminimą arba pristatant.
 • Transportavimo išlaidų suma užskaitoma tik į mokėtojo sąskaitą, taip pat ir išlaidų atlyginimo suma išmokama tik mokėtojui;
 • Išlaidų sumos atlyginimas arba užskaitymas pagal šią Pinigų grąžinimo garantiją taikomas tik Transportavimo išlaidoms už tą Siuntą, kuri yra grąžintinų lėšų priežastimi;
 • Tikslų Įsipareigotą pristatymo terminą galima sužinoti tik susisiekus su Klientų aptarnavimo centru ir pateikus šią informaciją:

  • siunčiama prekė;
  • išsiuntimo data;
  • tiksli paskirties vieta;
  • siuntos svoris;
  • siuntos vertė.

Siuntos tranzito laikas, nurodytas „FedEx“ paslaugų vadove arba kitur, arba nurodytas Klientų aptarnavimo centre nepateikus informacijos pagal aukščiau nurodytus penkis punktus, yra tik preliminarus ir negali būti laikomas Įsipareigotu pristatymo terminu. „FedEx“ įrašai apie nurodytus pristatymo terminus yra galutinis įrodymas dėl tokių nurodytų terminų;

 • Ši Pinigų grąžinimo garantija Siuntoms į teritorijas, kurias aptarnauja mūsų rangovai ar kiti asmenys, taikoma tik tai vežimo daliai, kurią tiesiogiai vykdė „FedEx“.
 • Švenčių dienos atsiėmimo vietoje ir (arba) paskirties vietoje turės įtakos FedEx“ pristatymo terminui. Siuntos, kurių pristatymo terminas sutampa su nedarbo diena, paprastai pristatomos kitą darbo dieną. Įsipareigotas pristatymo terminas bus pratęstas laikotarpiui, lygiam šventės trukmei.
 • „FedEx International Next Flight“ paslaugai nurodytas Įsipareigotas pristatymo terminas gali būti keičiamas dėl daugelio priežasčių, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) šias: skrydžio vėlavimą ar atšaukimą dėl oro eismo valdymo, oro sąlygų ar mechaninių problemų. Jei Įsipareigotas pristatymo terminas keičiasi, pinigų grąžinimo garantija taikoma tik vėliausiai nurodytam pristatymo terminui.
 • Ši Pinigų grąžinimo garantija netaikoma visoms Siuntoms, ypač B2C Siuntoms, dėl kurių Gavėjas pateikė „FedEx“ konkrečius pristatymo nurodymus pagal 14.10 skirsnį.

17.2 Teikiant papildomą „FedEx Europe First“paslaugą, gavusi prašymą, „FedEx“ arba atlygina, arba („FedEx“ nuožiūra) atitinkamoje sąskaitoje faktūroje užskaito i) Siuntėjo sumokėtą mokestį už pristatymą pagal „FedEx Europe First“ paslaugą, o ne mokestį už Transportavimo išlaidas, jei pirmasis bandymas pristatyti Siuntą įvyksta praėjus 60 arba daugiau sekundžių po Įsipareigoto pristatymo termino pagal „FedEx Europe First“ papildomą paslaugą ir ii) Transportavimo išlaidų sumą, kurią sumokėjo Siuntėjas (papildomai prie mokesčio už pristatymą pagal „FedEx Europe First“ paslaugą), jei pirmasis bandymas pristatyti Siuntą įvyksta praėjus 60 arba daugiau sekundžių po Įsipareigoto pristatymo termino pagal „FedEx International Priority" paslaugą be papildomos „FedEx Europe First" paslaugos. Visi 17.1 skirsnyje nurodyti apribojimai ir ribos vienodai taikomi ir „FedEx Europe First“ papildomos paslaugos atveju.

17.3 Jei Siuntėjas nusprendžia palikti siuntą „FedEx“ įgaliotame išsiuntimo centre arba „FedEx Drop Box“, Įsipareigotas pristatymo terminas prasidės tada, kai „FedEx“ paims siuntą iš „FedEx“ įgalioto išsiuntimo centro arba „FedEx Drop Box“, jei taikytina. Daugiau informacijos apie konkrečiu laikotarpiu galiojančius terminus galima gauti susisiekus su „FedEx“ Autorizuotu siuntų paskirstymo centru arba su „FedEx“ Siuntų terminalu, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų variantų yra taikomas.


18. DEKLARUOTOJI VERTĖ IR ATSAKOMYBĖS RIBOS

18.1 Jei Siuntėjas nenurodo didesnės vežimui deklaruotos vertės (oro transporto) važtaraštyje ir nesumoka reikalaujamo mokesčio, „FedEx“ atsakomybė yra apribota iki didesnės iš šių sumų: a) sumos, kuri numatoma tarptautine sutartimi ar vietos įstatymais; b) 22 eurų už kilogramą; arba c) 100 JAV dolerių už Siuntą. Už „FedEx Economy“, „FedEx 1Day Freight“, „FedEx Priority Overnight“ ir „FedEx Standard Overnight“ siuntas Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Šveicarijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose „FedEx“ atsakomybė apribota iki didesnės iš šių sumų: a) sumos, nustatytos pagal taikomus vietos įstatymus; b) 10 eurų už kilogramą arba c) 100 JAV dolerių už Siuntą, jei Siuntėjas nenurodo didesnės vežimui deklaruotos vertės (oro transporto) važtaraštyje ir nesumoka reikalaujamo mokesčio. Už „FedEx Economy“, „FedEx 1Day Freight“, „FedEx Priority Overnight“ ir „FedEx Standard Overnight“ siuntas Vokietijoje „FedEx“ atsakomybė apribota iki didesnės iš šių sumų: a) 4 eurų už kilogramą pagal Vokietijos prekybos kodeksą (HGB) arba b) 100 JAV dolerių už Siuntą, jei Siuntėjas nenurodo didesnės vežimui deklaruotos vertės (oro transporto) važtaraštyje ir nesumoka reikalaujamo mokesčio.

18.2 „FedEx“ neteikia krovinio atsakomybės ir visų rizikų draudimo paslaugos, tačiau Siuntėjas gali sumokėti papildomą mokestį už didesnę deklaruojamą vežimo vertę, viršijančią 18.1 punkto nuostatose nurodytas ribas. Informacija apie papildomų išlaidų įkainius pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame išsiuntimo metu arba susisiekus su „FedEx“. Bet kurios Pakuotės atžvilgiu nurodyta deklaruojama vežimo vertė atitinka maksimalią „FedEx“ atsakomybės sumą už tokios Pakuotės siuntimą, įskaitant, bet neapsiribojant Siuntos praradimą, sugadinimą, vėlavimą pristatyti, netinkamą pristatymą, informacijos apie Siuntą nepateikimą arba netinkamą pateikimą. Siuntėjas prisiima bet kokio nuostolio, viršijančio vežimui deklaruotą vertę, poveikį ir riziką. Klientams rekomenduojama visus su draudimu susijusius klausimus aptarti su savo draudimo agentu arba brokeriu. NET IR TUO ATVEJU, JEI YRA DEKLARUOJAMA DIDESNĖ VEŽIMO VERTĖ, „FEDEX“ ATSAKOMYBĖ UŽ SIUNTOS TURINIO PRARADIMĄ ARBA SUGADINIMĄ NEGALI VIRŠYTI FAKTINĖS SIUNTOS TURINIO VERTĖS IR „FEDEX“ TURI TEISĘ REIKALAUTI PATEIKTI NEŠALIŠKĄ PATVIRTINIMĄ APIE SIUNTOS TURINIO VERTĘ, KURIĄ REIKALAUJAMA ATLYGINTI.

18.3 Maksimali muitinei ir vežimui deklaruota vertė ribojama ir įvairiose vietose gali skirtis. Jei taikytina, siuntimui deklaruota vertė negali viršyti muitinei deklaruotos vertės. Maksimali „FedEx Envelope“ ir „FedEx Pak“ turinio muitinei ir vežimui deklaruota vertė, nepriklausomai nuo paskirties vietos, yra 100 JAV dolerių už siuntą arba 9,07 JAV dolerio už svarą, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė. Prekės, kurių vertė (faktinė arba deklaruotoji) viršija šias sumas, NETURĖTŲ būti siunčiamos naudojant „FedEx Envelope“ arba „FedEx Pak“. Jei „FedEx“ nenurodė kitaip, maksimali vežimui deklaruota vertė yra 50 000 JAV dolerių už Siuntą, išskyrus „FedEx International Priority Freight“ ir „FedEx International Economy Freight“, kurių maksimali vežimui deklaruota vertė ribojama iki 100 000 JAV dolerių suma už Siuntą į daugelį paskirties vietų. Informacija apie maksimalius deklaruojamos vertės limitus pateikiama „FedEx“ kainoraštyje, galiojančiame išsiuntimo metu arba susisiekus su „FedEx".

18.4 Siuntų, kuriuose yra toliau nurodytų išskirtinės vertės daiktų, vertė ribojama iki maksimalios vežimui deklaruotos vertės, kuri yra 1 000 JAV dolerių už Siuntą arba 9,07 JAV dolerio už svarą, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė. Šių daiktų įvežimas į tam tikras valstybes gali būti draudžiamas, be to, tam tikroje valstybėje gali būti nustatyta žemesnė deklaruojama vežimo vertė, kuri bus taikoma šiems daiktams:

 • Meno dirbiniai, įskaitant darbus, kurie sukurti taikant įgūdžius, skonį ir kūrybinį talentą ir yra skirti pardavimui, eksponavimui arba kolekcionavimui. Ši sąvoka be apribojimų apima tokius daiktus (ir jų dalis) kaip paveikslai, piešiniai, vazos, gobelenas, riboto tiražo leidiniai, vaizduojamojo meno dirbiniai, statulos, skulptūros, kolekciniai daiktai, pagal specialų užsakymą pagaminti muzikos instrumentai arba panašūs daiktai.
 • Antikvariniai ar kolekciniai daiktai arba bet kokia prekė, kuri pasižymi praeities epochos stiliumi ar mada ir kurios istorija, amžius ar retumas prisideda prie jos vertės. Šie daiktai apima (tuo neapsiribojant) baldus, indus, porceliano, keramikos ir stiklo dirbinius. Kolekciniai daiktai gali būti šiuolaikiniai arba susiję su praeitimi.
 • Filmai, nuotraukos (įskaitant fotonegatyvus), fotochromai ir fotoskaidrės.
 • Bet kokia prekė, kuri dėl savo pobūdžio yra ypač jautri pažeidimams arba kurios rinkos vertė yra kintanti ar sunkiai nustatoma.
 • Stiklo dirbiniai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) ženklus, veidrodžius, keramikos, porceliano, kiniško porceliano, krištolo, įrėminto stiklo dirbinius, ir bet kokia kita prekė, pasižyminti panašiu trapumu.
 • Plazminiai ekranai.
 • Juvelyriniai dirbiniai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bižuteriją, laikrodžius bei jų dalis, inkrustuotus brangakmenius ar akmenis (brangiuosius, pusbrangius,  pjaustytus arba nepjaustytus), pramoninius deimantus ir papuošalus, pagamintus iš brangiųjų metalų.
 • Taurieji metalai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) auksą bei sidabrą, sidabro lydinius ar dulkes, nuosėdas arba platiną (išskyrus kaip sudėtinę elektroninių įrenginių dalį).
 • Kailiai, įskaitant drabužius iš kailio, drabužius iš kirptinio kailio ir gyvūnų kailiukų, tačiau jais neapsiribojant.
 • Akcijos, obligacijos, čekiai ar grynųjų pinigų ekvivalentai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) maisto talonus, pašto ženklus (ne kolekcinius), kelionės čekius, loterijos bilietus, pašto perlaidas, dovanų korteles bei dovanų sertifikatus, iš anksto apmokamas telefono korteles (išskyrus tas, kurioms suaktyvinti reikalingas kodas), obligacijų kuponus ir pareikštines obligacijas.
 • Kolekciniai daiktai, pavyzdžiui, sporto kortelės, suvenyrai ir atmintini daiktai. (Kolekcinės monetos ir pašto ženklai negali būti siunčiami. Žr. skyrių „Gabenti nepriimtini daiktai“.)
 • Gitaros bei kiti muzikos instrumentai, kurie yra senesni nei 20 metų, ir pagal užsakymą pagaminti ar personalizuoti muzikos instrumentai.

Siuntėjas yra atsakingas už tikslų (oro transporto) važtaraščio ar kitų siuntimo dokumentų užpildymą, įskaitant deklaruotosios vertės skilties užpildymą. FedEx“ nesuteikia teisės keisti (oro transporto) važtaraštyje nurodytos informacijos apie deklaruojamą vertę po to, kai šis dokumentas buvo perduotas „FedEx“.

18.5 Kai Siuntėjas (oro transporto) važtaraštyje nėra nurodęs kiekvienos Pakuotės vežimui deklaruotos vertės, tačiau yra nurodęs bendrą visų Pakuočių deklaruotąją vertę, kiekvienos Pakuotės deklaruotoji vertė bus nustatoma dalijant bendrą deklaruotąją vertę iš (oro transporto) važtaraštyje nurodyto Pakuočių skaičiaus. Siuntoje esančios pakuotės deklaruotoji vertė jokiu būdu negali viršyti Siuntos deklaruotosios vertės.

18.6 „FedEx“ neatsako už nepriimtinų Siuntų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) grynuosius pinigus ar valiutą (žr. 8 skyrių „GABENTI NEPRIIMTINI DAIKTAI“), praradimą, sugadinimą, vėlavimą, klaidingą pristatymą ar nepristatymą.

18.7 Bet koks vertės, viršijančios maksimalias „FedEx“ leidžiamas sumas, deklaravimas laikomas negaliojančiu. Jei „FedEx“ priima (dėl neatidumo, tikslingai arba kitu būdu) vežti Siuntas, kurių deklaruojama vertė viršija maksimaliai leistinas ribas, tai nereiškia atsisakymo tokios Siuntos atžvilgiu laikytis šiose Sąlygose nustatytų nuostatų arba apribojimų.

18.8 Jei deklaruojama Siuntos vežimo vertė viršija maksimaliai leistinas ribas (žr. 18.3 ir 18.4 skyrius), tokia vertė automatiškai sumažinama iki maksimalios leistinos ribos.

18.9. Nepaisant deklaruojamos pakuotės vežimo vertės, „FedEx“ atsakomybė praradimo, sugadinimo, vėlavimo, klaidingo pristatymo, nepristatymo, netinkamo informacijos pateikimo, informacijos nepateikimo arba klaidingos informacijos pateikimo negali viršyti Siuntos būklės atstatymo vertės, jos nusidėvėjimo vertės arba jos pakeitimo vertės, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė.


19. NEPRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI

19.1 JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „FEDEX“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, FAKTINIUS ARBA NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, JEI JŲ SUMA VIRŠIJA DEKLARUOJAMĄ VERTĘ (ATSIŽVELGIANT Į 18 SKYRIUJE NUSTATYTUS APRIBOJIMUS) ARBA ATSAKOMYBĘ PAGAL TAIKOMĄ TARPTAUTINĘ SUTARTĮ SU GALIMAIS JOS PAKEITIMAIS, ARBA, JEI VYKDOMAS SIUNTŲ VEŽIMAS IŠ IR TARP KONKREČIŲ VIENOS VALSTYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PUNKTŲ, ATSAKOMYBĘ, NUMATYTĄ TOS VALSTYBĖS ĮSTATYMUOSE, PRIKLAUSOMAI NUO TO, KURI IŠ JŲ YRA DIDESNĖ IR NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR „FEDEX“ ŽINOJO AR NEŽINOJO, AR TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIAI GALI BŪTI PATIRTI, ĮSKAITANT IR PAJAMŲ BEI PELNO PRARADIMĄ, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT.

19.2 JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „FEDEX“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ FAKTINĘ, ATSITIKTINĘ, PRIEŽASTINĘ ARBA NETIESIOGINĘ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT IR PAJAMŲ BEI PELNO PRARADIMĄ, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT.

19.3 „FedEx“ neatsako už praradimą ar vėlavimą tam tikromis aplinkybėmis, nurodytomis 19.4 skirsnyje. Tokio praradimo ar vėlavimo poveikį bei riziką prisiima Siuntėjas, ir Siuntėjas turėtų kreiptis į draudimo agentą ar brokerį, jei pageidauja apdrausti Siuntą. DRAUDIMO PASLAUGŲ„FEDEX“ NETEIKIA.

19.4 „FedEx“ nebus atsakinga ir neatliks jokio koregavimo, pinigų grąžinimo ar kreditavimo dėl bet kokio praradimo, žalos, vėlavimo, klaidingo pristatymo, nepristatymo, informacijos nepateikimo ar klaidingo informacijos pateikimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokį tokį praradimą, žalą, vėlavimą, klaidingą pristatymą, nepristatymą, klaidingos informacijos suteikimą ar informacijos nesuteikimą, kurį sukėlė:

 • Siuntėjo, Gavėjo ar bet kurios kitos šalies, kuri yra suinteresuota siunta, veiksmai, įsipareigojimų nevykdymas ar neveikimas;
 • siuntos pobūdis arba bet koks jos defektas, charakteristika ar būdingas trūkumas;
 • bet kokių (oro transporto) važtaraštyje arba šiose sąlygose esančių nuostatų ir sąlygų, tarifų ar kitų nuostatų ir sąlygų, taikomų Siuntai, pažeidimas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) neteisingą krovinio deklaravimą, netinkamą arba nepakankamą įpakavimą, apsaugojimą, žymėjimą ar adresavimą;
 • bet kokie įvykiai, kurių „FedEx“ negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant oro katastrofas, socialiai pavojingų elementų veiksmus, valstybės institucijų, turinčių teisėtus arba faktinius įgaliojimus, veiksmus, muitinės pareigūnų veiksmus arba neveikimą, riaušes, streikus arba kitus vietinius konfliktus, pilietinius neramumus, pavojus, susijusius su karino veiksmais arba oro sąlygomis, nacionalinių, tarptautinių arba vietinių oro arba kelių transporto tinklų darbo sutrikimus, bet kurio fizinio arba juridinio asmens ar asmenų nusikalstamus veiksmus, įskaitant teroristinius aktus, (kurios nors įmonės, įskaitant, bet neapsiribojant vežėjus, pardavėjus arba tiekėjus) streikus arba planuojamus streikus, gamtos stichijas, ryšių ir informacinių sistemų (įskaitant, bet neapsiribojant „FedEx“ sistemas) sutrikimus arba neveikimą, mechaninio pobūdžio vėlavimus arba sąlygas, kurios kelia pavojų „FedEx“ personalui;
 • bet kurio asmens, išskyrus „FedEx“, veiksmai ar neveikimas, žodinių ar rašytinių Siuntėjo, Gavėjo arba asmenų, tvirtinančių, kad atstovauja Siuntėjui ar Gavėjui, nurodymų laikymasis;
 • Siuntėjo pakuotėse supakuotų ir užantspauduotų daiktų praradimas ar sugadinimas, su sąlyga, kad antspaudas pristatymo metu yra nepažeistas ir išlaikytas esminis Pakuotės vientisumas;
 • bet koks pristatymo vėlavimas arba „FedEx“ nesugebėjimas užbaigti pristatymo ar nepristatymas dėl muitinės ar kitų reguliavimo institucijų veiksmų arba neveikimo;
 • vėlavimas pristatyti dėl „FedEx“ nuostatų, susijusių su muitų ir mokesčių mokėjimu, laikymosi;
 • „FedEx“ nesugebėjimas pateikti pristatymo ataskaitos kopijos arba pristatymo metu gauto parašo kopijos;
 • duomenų, esančių magnetinėse juostose, rinkmenose ar kitose laikmenose, ištrynimas, praradimas ar negalėjimas atkurti arba fotografinių vaizdų ar garso takelių ištrynimas ar pažeidimas dėl sugadintos juostos;
 • žala tranzito metu arba tvarkant fluorescencines lempas, neono lempas, neonines iškabas, rentgeno vamzdelius, lazerinius vamzdelius bei lempas, kvarcinius kristalus, kvarcines lempas, stiklinius mėgintuvėlius, pavyzdžiui, naudojamus laboratorijos aplinkoje, ar kitus daiktus, kuriems būdingas tarpumas;
 • „FedEx“ nesugebėjimas paisyti „pakuotės orientacijos“ grafinio žymėjimo (pvz., rodyklės „AUKŠTYN“, žymėjimas „ŠIS GALAS TURI BŪTI VIRŠUJE“) reikalavimų;
 • Siuntėjo nesugebėjimas supakuoti Siuntą į pakuotę, kurią prieš išsiuntimą patvirtino „FedEx“, tais atvejais, kai toks išankstinis patvirtinimas yra rekomenduojamas arba būtinas;
 • „FedEx“ nesugebėjimas pranešti Siuntėjui apie bet kokį vėlavimą, praradimą ar sugadinimą arba bet koks tokio pranešimo netikslumas;
 • Siuntos atidavimas negavus parašo, jei pateiktas Gavėjo pasirašytas įgaliojimas atiduoti;
 • „FedEx“ nesugebėjimas bandyti arba nebandymas susisiekti su Siuntėju ar Gavėju dėl neišsamaus ar netikslaus adreso, neteisingų ar neišsamių dokumentų, muitų ir mokesčių, reikalingų Siuntai paleisti, nesumokėjimo arba neišsamaus ar neteisingo muitinės tarpininko adreso;
 • bet kokios Pakuotės, dėl kurios „FedEx“ neturi jokio gavimo patvirtinimo, praradimas ar pažeidimas;
 • sumažinto mastelio modelių siuntimas (įskaitant, bet neapsiribojant, architektūriniais modeliais, lėlių nameliais ir t. t.);
 • portfelių, lagaminų, drabužių maišų, aliuminio dėklų, plastikinių dėklų ar kitų daiktų, kurių išorinė apdaila gali būti pažeista lipniomis etiketėmis, nešvarumais ar žymėjimu, sugadinimas, jei jie neįdėti tinkamą apsauginę siuntimo tarą;
 • bet kokios Siuntos, kurioje yra draudžiamas daiktas, pažeidimas, vėlavimas ar praradimas;
 • žala, atsiradusi dėl Siuntėjo nesugebėjimo supakuoti krovinį į tokią tinkamą pakuotę, kuri užtikrintų jo apsaugą nuo sugadinimo, kai Pakuotės tinkamumą nustato „FedEx“, atsižvelgdama į sąlygas, kurioms esant vežėjas, kaip, pavyzdžiui, „FedEx“, atlieka įprastas krovinių pervežimo procedūras;
 • bet kokios asmeninės ar finansinės informacijos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) socialinio draudimo numerius, gimimo datas, vairuotojo pažymėjimų numerius, kredito ar debeto kortelių numerius ir finansinės sąskaitos informaciją, praradimas;
 • Siuntėjo nesugebėjimas panaikinti informacijos apie visas Siuntas, įrašytas „FedEx“ savarankiško sąskaitų faktūrų išrašymo sistemoje, internetinėje siuntų sistemoje arba kitose elektroninėse duomenų bazėse, kurios naudojamos pakuočių siuntimui, kai Siunta nebuvo perduota „FedEx“;
 • neišsamaus, netikslaus ar negaliojančio „FedEx“ Kliento numerio naudojimas arba galiojančio „FedEx“ Kliento numerio, kurio kredito būsena gera, nepateikimas sąskaitos išrašymo nurodymuose, esančiuose siuntimo dokumentuose;
 • greitai gendančių prekių arba prekių, kurios gali būti pažeistos dėl karščio ar šalčio, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokius alkoholinius gėrimus, augalus bei augalų medžiagas, tabako gaminius, stručių ar emu kiaušinius arba gyvą akvakultūrą, siuntimas;
 • kompiuterių ar bet kokių jų sudedamųjų dalių arba elektroninės įrangos pažeidimas, kai jie siunčiami kitoje pakuotėje, o ne:

  • gamintojo originalioje pakuotėje, kuri yra nepažeista ir išlikusi standi, geros būklės;
  • pakuotėje, atitinkančioje „FedEx“ pakavimo gaires, pateikiamas adresu fedex.com;
  • „FedEx“ nešiojamojo kompiuterio pakuotėje, skirtoje nešiojamiesiems kompiuteriams siųsti;
  • „FedEx“ mažų elektroninių prietaisų pakuotėje, skirtoje mobiliesiems telefonams, delniniams kompiuteriams, MP3 leistuvams ir panašiems daiktams siųsti;
 • Aprūpinimas “FedEx“ pakuote, konsultacijos, pagalba ir instrukcijos dėl tinkamos pakuotės nereiškia, jog „FedEx“ prisiima atsakomybę, išskyrus atvejus, kai tokias konsultacijas, pagalbą ir instrukcijas raštu patvirtino „FedEx“ Pakuočių projektavimo ir kūrimo skyrius ir tekste yra aiškiai nurodyta, jog bendrovė prisiima atsakomybę Siuntos sugadinimo atveju;
 • žala, kurią parodo bet kokie šoko nustatymo prietaisai, gulsčiukai ar temperatūros matuokliai;
 • nesugebėjimas laikytis Įsipareigoto pristatymo termino dėl neišsamiai arba neteisingai nurodyto adreso. (žr. skyrių „Nepristatomos siuntos“);
 • alkoholio siuntų praradimas ar sugadinimas, jei nenaudojamas patvirtinto tipo įpakavimas arba jei „FedEx“ Pakuočių projektavimo ir kūrimo skyrius prieš siunčiant nepatvirtino tokio įpakavimo;
 • pavojingi kroviniai, kurių Siuntėjas tinkamai nedeklaravo, įskaitant tinkamus dokumentus, žymėjimą, etiketes ir įpakavimą; „FedEx“ neatlygins pretenzijų dėl nedeklaruotų ar paslėptų pavojingų krovinių ir „FedEx“ Pinigų grąžinimo garantija nebus taikoma;
 • „FedEx“ nebus atsakinga už bet kokių paslaugų ar papildomų paslaugų neįvykdymą, kai „FedEx“ įrašai neatspindi, kad Siuntėjas pasirinko tas paslaugas ar papildomas paslaugas.

19.5 Išskyrus atvejus, kai „FedEx“ veiksmai buvo iš anksto apgalvoti, Siuntėjas atsako už žalą, kurią dėl Siuntos patyrė „FedEx“ arba trečioji šalis. Siuntėjas garantuoja ir laiko „FedEx“ neatsakingą už bet kokią trečiosios šalies, ypač Gavėjo, pretenziją dėl bet kokios atsakomybės, viršijančios atsakomybę, prisiimtą pagal šias Sąlygas.

19.6 Bet koks „FedEx“ atliktas mokėjimas pagal Siuntėjo ar trečiosios šalies pretenziją nelaikomas atsakomybės prisiėmimu.


20. GARANTIJŲ NETEIKIMAS

Kaip aiškiai išreikšta šiame dokumente, „FedEx“ nesuteikia jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų.


21. PRETENZIJOS

21.1 Pretenzijos dėl žalos, vėlavimo ar trūkumo

Apie visas pretenzijas dėl žalos (matomos ar paslėptos), vėlavimo (įskaitant pretenzijas dėl sugedimo) ar trūkumo „FedEx“ turi būti pranešta raštu per 21 kalendorinę dieną nuo Siuntos pristatymo, o to nepadarius, prieš „FedEx“ negalima imtis jokių veiksmų dėl žalos atlyginimo (taip pat žr. 17 skyrių PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA, kuriame nurodomas laikotarpis, per kurį galima reikalauti gabenimo mokesčių grąžinimo ar užskaitymo dėl paslaugos neįvykdymo). Gavėjo patvirtinimas apie gautą Siuntą, kai ant pristatymo dokumento nėra įrašo apie Siuntos sugadinimą yra „prima facie" įrodymas, kad siunta buvo pristatyta geros būklės. Bendrovė „FedEx“ nagrinėja pretenzijas dėl sugadinimo tik tuo atveju, jei „FedEx“ patikrinimui Gavėjas pateikia Siuntos turinį, originalią siuntimo pakuotę ir kartotinę dėžę.

„FedEx“ pasilieka teisę tikrinti pažeistas Siuntas kliento patalpose, taip pat teisę gauti pažeistą pakuotę, kad ji būtų patikrinta „FedEx“ teritorijoje.

Visos originalios siuntimo kartoninės dėžės, įpakavimas ir turinys turi būti prieinami „FedEx“ patikrinti ir saugomi, kol bus išnagrinėta pretenzija.

21.2 Kitos pretenzijos (praradimas, nepristatymas, klaidingas pristatymas ir t. t.)

Visas kitas pretenzijas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pretenzijas dėl praradimo, nepristatymo ar klaidingo pristatymo, „FedEx“ turi gauti per devynis mėnesius nuo Pakuotės perdavimo „FedEx“.

21.3 Pretenzijos pateikimas ir laiko apribojimas

Per devynis mėnesius nuo Pakuotės perdavimo siuntimui bendrovei „FedEx“, pretenzija privalo būti patvirtinta dokumentais ir kartu su visa susijusia ir reikšminga informacija persiųsta „FedEx“. „FedEx“ neprivalo imtis jokių su pretenzija susijusių veiksmų tol, kol nebus apmokėtos visos Išlaidos; pretenzijos suma negali būti išskaičiuojama iš Išlaidų sumos. Teisė į „FedEx“ suteikiamą žalos atlyginimą panaikinama, jei per dvejus (2) metus nuo pristatymo dienos (sugadinimo atveju) arba datos, kai Siunta turėjo būti pristatyta (praradimo, nepristatymo, klaidingo pristatymo ar vėlavimo pristatyti atveju), nesiimama teisinių veiksmų.

Ieškinio senaties termino skaičiavimo tikslu suderinta pristatymo data yra kita diena, einanti po Siuntos išsiuntimo dienos. Jei įstatymuose arba šalių sutarimu numatyti trumpesni ieškinio senaties terminai, šio punkto nuostatos atžvilgiu jie turi viršenybę.

Dėl vienos Siuntos galima pateikti tik vieną pretenziją. Sutikus apmokėti pretenziją, bus panaikinta teisė susigrąžinti tolesnius nuostolius arba reikalauti papildomos kompensacijos, susijusios su šia Siunta.


22. PAPILDOMI MOKESČIAI

„FedEx“ pasilieka teisę nepranešusi priskirti priemokas už degalus ir kitus papildomus mokesčius už Siuntas. Trukmė ir suma nustatoma „FedEx“ nuožiūra. Siuntėjas, pateikdamas savo Siuntą „FedEx“, sutinka sumokėti papildomus mokesčius, taikomus vėliau po užsakymo ar paėmimo laiko; tokius mokesčius „FedEx“ nustato savo nuožiūra. Išsamesnės informacijos apie šiuo metu taikomus papildomus mokesčius galima gauti adresu fedex.com.


23. TEISIŲ NEATSISAKYMAS

Tai, kad „FedEx“ neįgyvendino arba nepritaikė kurios nors šiose Sąlygose esančios nuostatos nereiškia, kad ji atsisako tokios nuostatos ir jokiu būdu neatima iš „FedEx“ teisės tokią nuostatą įgyvendinti arba pritaikyti.


24. PRIVALOMI ĮSTATYMAI

Šiose Sąlygose neatsisakoma jokios atsakomybės, kai šios atsakomybės atsisakyti draudžiama įstatymais.

Jei kuri nors šiose Sąlygose esanti arba minima nuostata prieštarauja kuriai nors taikomai tarptautinei sutarčiai, vietiniam įstatymui, vyriausybės nutarimams, įsakymams arba reikalavimams, tokia nuostata taikoma atsižvelgiant į maksimaliai leistiną jos taikymo apimtį ir tokia apimtimi lieka galioti kaip sutarties tarp „FedEx“ ir Siuntėjo dalis. Kurios nors nuostatos negaliojimas arba neįvykdomumas neturi poveikio jokioms kitoms šių Sąlygų nuostatoms.


25. MEDIACIJA

Belgijos teisė numasto galimybę asmenims, kurie naudojasi pašto paslaugomis, kreiptis dėl kilusio ginčo išsprendimo į pašto paslaugų sektoriaus kontrolierių (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), tačiau su sąlyga, jog prieš tai toks asmuo pateikė savo skundą „FedEx“. Toks ginčo sprendimo būdas neturėtų pažeisti šių Sąlygų nuostatų.


26. DUOMENŲ APSAUGA

26.1 „FedEx“, veikdama kaip duomenų valdytoja, atsako už tai, kad būtų laikomasi taikomų privalomų duomenų apsaugos įstatymų, teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų (taip pat – „duomenys“) tvarkymu gabenant siuntą ar kitu atveju. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „FedEx“ privatumo pranešimą, kurį galima rasti adresu fedex.com. 

26.2 Pateikdamas asmens duomenis apie savo darbuotojus, Gavėją ar bet kurią trečiąją šalį, susijusių su Siunta ar kitaip, Siuntėjas garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja laikytis visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, įskaitant tai, kad gavo visus reikiamus leidimus ir sutikimus dėl tokių duomenų pateikimo bendrovei „FedEx“ ir jų tvarkymo bendrovėje „FedEx“, kaip aprašyta šiose Sąlygose, įskaitant ir tai, kad jis suteikė atitinkamam duomenų subjektui visą informaciją, susijusią su tokių duomenų rinkimu, perdavimu ir tvarkymu, įskaitant (bet neapsiribojant) ir šią informaciją:

 • „FedEx“, kaip duomenis kontroliuojančio subjekto, tapatybę; 
 • duomenų tvarkymo tikslus (t. y. Siuntos gabenimą) ir duomenų tvarkymo sąlygas; 
 • duomenų kategorijas, kurias Siuntėjas perduos „FedEx“; 
 • patvirtinimą, kad asmens duomenys bus perduoti „FedEx“ ir jos dukterinėms įmonėms bei filialams, esantiems Europos Ekonominėje Zonoje ir/ arba už šios zonos ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, tiek, kiek tai yra susiję su Siuntos gabenimu, įskaitant ir iš Gavėjo gautus nurodymus dėl alternatyvaus pristatymo, o taip pat įgaliotų darbuotojų bei duomenų tvarkytojų, naudojančių asmens duomenis, identifikavimą; 
 • privalomą ar neprivalomą asmens duomenų teikimo pobūdį ir pasekmes, galinčias atsirasti dėl atsisakymo pateikti duomenis; 
 • duomenų subjekto teises gauti asmens duomenis ir paprašyti ištaisyti, panaikinti, užblokuoti ar pašalinti netikslius duomenis arba atsisakyti leisti juos tvarkyti teisėtais tikslais, taip pat kontaktinius duomenis, kuriais galima naudotis šių teisių įgyvendinimui. 

26.3 Siuntėjas atlygins „FedEx“ už visas sąnaudas, pretenzijas, žalą ir išlaidas, kurias „FedEx“ patirs dėl to, kad Siuntėjas nesilaikė 26 skyriaus nuostatų.