FedEx Logo

Lịch sử vận chuyển trong FedEx Ship Manager®

Trợ Giúp Về FedEx Ship Manager®

Các Tùy Chọn Trợ Giúp


Menu Trợ giúp

 • Nhấp vào menu Trợ giúp ở đầu mỗi trang để truy cập các công cụ sau đây:
 • Trợ giúp về trang này – Bao gồm Câu hỏi thường gặp, các hướng dẫn cụ thể và thông tin bổ sung về các phần và quy trình bạn thấy trên màn hình.
 • Hướng dẫn trợ giúp tương tác – Cung cấp Bản minh họa, hỗ trợ thực hành qua các ứng dụng của chúng tôi, trợ giúp trong các giao dịch thực tế, cung cấp bản Hướng dẫn người dùng in được và thông báo về “Tính năng mới”.

Liên hệ FedEx

Tham khảo Hỗ trợ khách hàng của FedEx để biết cách liên hệ với FedEx qua email, thư hoặc điện thoại.

Lịch sử vận chuyển


Xem lịch sử lô hàng

 • Nhấp vào tab Lịch sử vận chuyển ở đầu màn hình FedEx Ship Manager trên fedex.com.
 • Trên màn hình này, bạn có thể xem lại hoặc in thông tin về bất kỳ lô hàng nào bạn đã xử lý trong 90 ngày qua.

Tìm kiếm trong lịch sử lô hàng

 1. Nhập tiêu chí tìm kiếm trong hộp văn bản Tìm kiếm
 2. Chọn cột muốn tìm kiếm từ menu thả xuống.
 3. Các lô hàng khớp với tiêu chí tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong bảng.

Sắp xếp bảng lịch sử lô hàng

 • Nhấp vào một tiêu đề cột để sắp xếp bảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo nội dung của cột đó.

Sao chép vào hồ sơ lô hàng của tôi

 • Chọn lô hàng rồi nhấp vào Sao chép vào hồ sơ lô hàng của tôi để lưu thông tin cho các lô hàng sau này.
 • Vui lòng xem lại phần Hồ sơ lô hàng để biết thêm thông tin.

Hủy lô hàng

 1. Chọn lô hàng rồi nhấp vào Hủy.
 2. Sau đó, nhấp vào để xác nhận việc hủy lô hàng.

Tải xuống lịch sử vận chuyển

 • Chọn Tải xuống.
 • Sau đó, làm theo lời nhắc để mở hoặc lưu tệp.
 • Bạn có thể tải xuống Lịch sử vận chuyển trong 90 ngày trước dưới dạng tệp có giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv).
 • Sau đó, bạn có thể nhập tệp này vào Microsoft® Excel hoặc các chương trình khác chấp nhận định dạng .csv.

Theo dõi lô hàng

Bạn có thể xem thông tin theo dõi trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng. Bạn có thể theo dõi lô hàng theo những cách sau:

 1. Chọn các lô hàng trong Lịch sử vận chuyển rồi nhấp vào Theo dõi.
 2. Nhập tối đa 30 số theo dõi FedEx hoặc số của Thẻ gắn trên cửa trong phần Theo dõi lô hàng khác, rồi nhấp vào Theo dõi.
 3. Chọn trường tham chiếu trong menu thả xuống có tên Theo dõi bằng trong phần Theo dõi lô hàng khác.
 4. Nhập thông tin tham chiếu rồi nhấp vào Theo dõi.
 5. Bạn chỉ có thể chọn theo dõi bằng người nhận hoặc ngoại lệ trong phần Tùy chọn theo dõi bổ sung.
 6. Chọn khoảng ngày rồi nhấp vào Theo dõi.
 • Lưu ý: Nếu nhập số theo dõi của Lô hàng nhiều kiện (MPS), bạn sẽ nhận được thông tin theo dõi cho tất cả các lô hàng đi với MPS đó.

Xem hoặc in chi tiết lô hàng

Chọn lô hàng rồi nhấp vào Xem chi tiết. Màn hình Chi tiết lô hàng sẽ hiển thị.
 • Nhấp vào TrướcTiếp tục để xem từng lô hàng nếu bạn chọn nhiều lô hàng.
 • Nhấp vào In nếu bạn muốn in thông tin lô hàng đang hiển thị.
 • Nhấp vào Theo dõi nếu bạn muốn theo dõi lô hàng đang hiển thị.
 • Nhấp vào Quay lại lịch sử nếu bạn muốn quay lại nhật ký Lịch sử vận chuyển.

In lại nhãn hoặc chứng từ giao hàng khác

 • Chọn lô hàng rồi nhấp vào In lại để in lại nhãn vận chuyển, hóa đơn hoặc Hóa đơn thương mại/Hóa đơn chiếu lệ cho một lô hàng khi không có chứng từ gốc.
  • Bạn có thể in lại các chứng từ này trong tối đa 12 giờ tính từ thời gian bắt đầu xử lý lô hàng.
 • Chỉ dùng nhãn in lại khi không có nhãn gốc.
 • Dùng nhãn này để gửi thêm lô hàng khác là hành vi gian lận và có thể khiến bạn bị tính thêm phí lập hóa đơn, đồng thời bị hủy số tài khoản FedEx.

Xem thêm thông tin


Thông tin này được cung cấp cho bạn và việc sử dụng thông tin này tuân theo Thỏa thuận tự động hóa FedEx mà bạn đã mua hoặc được ủy quyền sử dụng FedEx Ship Manager @ fedex.com. Không đảm bảo nào được mở rộng và mọi đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn, SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ, đối với thông tin này. Mọi xung đột giữa thông tin này và Thỏa thuận tự động hóa hay thỏa thuận vận chuyển giữa bạn và FedEx hoặc giữa thông tin này và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx sẽ được chi phối bởi Thỏa thuận tự động hóa, thỏa thuận vận chuyển và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx, theo thứ tự ưu tiên đó. Việc bạn sử dụng thông tin này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản này.