FedEx Logo

Các Tùy Chọn Trợ Giúp


Menu Trợ giúp
Nhấp vào menu Trợ giúp ở đầu mỗi trang để truy cập các công cụ sau đây:

 • Trợ giúp về trang này — Bao gồm Câu hỏi thường gặp, các hướng dẫn cụ thể và thông tin bổ sung về các phần và quy trình bạn thấy trên màn hình.
 • Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến — Cho phép bạn Tìm câu trả lời trực tuyến, trò chuyện trực tuyến với Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật FedEx hoặc Gửi câu hỏi.
 • Hướng dẫn trợ giúp tương tác — Cung cấp bản Minh họa, cho phép thực hành sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, trợ giúp trong các giao dịch thực tế, bản Hướng dẫn người dùng có thể in được và thông tin “Có gì mới”.


Liên hệ với FedEx
Tham khảo Hỗ trợ khách hàng của FedEx để biết cách liên hệ với FedEx qua email, thư hoặc điện thoại.

Lô hàng nhập khẩu


Lô hàng nhập khẩu FedEx được khởi tạo bởi một thương nhân hoặc khách hàng và cho phép nhập gói hàng nhập khẩu vào hệ thống FedEx tại bất kỳ địa điểm nào. Chức năng này giúp giám sát quá trình nhập khẩu từ khi nhận gói hàng đến khi giao lại cho địa điểm nhập khẩu.

 • Chức năng Nhập khẩu sẵn có cho FedEx Express®.
 • Không thể sử dụng nhãn xuất ra nước ngoài thông thường cho mục đích nhập khẩu.
 • Bạn có thể theo dõi và xem gói hàng ngay khi lần đầu tiên quét lô hàng được nhận vào hệ thống FedEx.
 • Bạn không bị tính hóa đơn cho lô hàng nhập khẩu nếu nhãn lô hàng nhập khẩu chưa được sử dụng.


Lô hàng nhập khẩu FedEx sẽ tự động hóa quy trình nhập khẩu bằng cách cho phép thương nhân:

 • In nhãn vận chuyển nhập khẩu để gửi cùng với gói hàng xuất ra nước ngoài.
 • Gửi qua email cho khách hàng một nhãn vận chuyển–sẵn–dùng, được bảo vệ bằng mật–khẩu.
 • Tạo yêu cầu nhận hàng và nhãn cho lô hàng nhập khẩu của khách hàng
 • Theo dõi gói hàng nhập khẩu bằng số RMA (Ủy quyền đối với hàng hóa trả lại) do thương–nhân chỉ định.
 • Liên kết lô hàng nhập khẩu với lô hàng thay thế xuất ra nước ngoài để phục vụ mục đích theo dõi.


Các điều khoản và điều kiện, giá cước và phí thêm vào dành cho dịch vụ nhập khẩu khác với các điều khoản và điều kiện, giá cước và phí thêm vào liên quan đến các lô hàng FedEx® thông thường. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về dịch vụ FedEx tại fedex.com để biết thêm thông tin.

Chỉ tạo lô hàng nhập khẩu mới


 1. Chọn Chuẩn bị lô hàng nhập khẩu từ tab Chuẩn bị lô hàng.
 2. Hoàn thành các thông tin bắt buộc trên màn hình Chuẩn bị lô hàng nhập khẩu và nhấp vào Vận chuyển để xử lý hàng nhập khẩu của bạn.


Để được trợ giúp chi tiết về các phần trên màn hình này, tiếp tục đọc bên dưới hoặc chọn một trong các chủ đề cụ thể sau. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết Trợ giúp nằm ở đầu mỗi phần:

Xem thêm thông tin

Nhập khẩu gói hàng đếnThông tin người nhận
Sử dụng một trong các tùy chọn sau để nhập hoặc chọn thông tin người nhận của bạn:

 • Chọn người nhận đã lưu từ menu thả xuống có tên Công ty hoặc Tên liên hệ.
 • Nhập tất cả thông tin bắt buộc về người nhận mới.


Thực hiện kiểm tra địa chỉ chi tiết
Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn FedEx kiểm tra địa chỉ người nhận của bạn. Để tùy chỉnh Công cụ kiểm tra địa chỉ, vào tab Danh sách của tôi và chọn Sổ địa chỉ, rồi chọn Tùy chỉnh để đặt giá trị mặc định. Tham khảo Công cụ kiểm tra địa chỉ để biết thêm thông tin cụ thể về Công cụ kiểm tra địa chỉ của FedEx.

Lưu thông tin người nhận

 • Lưu địa chỉ mới vào sổ địa chỉ: Chọn tùy chọn này để lưu người nhận để sử dụng trong tương lai.
 • Lưu thay đổi vào sổ địa chỉ: Chọn tùy chọn này để lưu cập nhật vào thông tin người nhận trong Sổ địa chỉ.

Nhập khẩu gói hàng từ


Thông tin người gửi
Sử dụng một trong các tùy chọn sau để thay đổi người gửi:

 • Chọn một người gửi khác từ menu thả xuống có tên ID liên hệ, Công ty hoặc Tên liên hệ.
 • Nhập tất cả thông tin bắt buộc cho người gửi mới.


Lưu thông tin người gửi
Chọn Lưu địa chỉ mới trong sổ địa chỉ để lưu người gửi mới để sử dụng cho các lô hàng trong tương lai.

Xem thêm thông tin

Chi Tiết Gói Hàng & Lô Hàng Nhập Khẩu
Loại nhãn nhập khẩu
Chọn một trong các tùy chọn sau:

 • In: Chọn tùy chọn này để kèm nhãn nhập khẩu vào lô hàng xuất ra nước ngoài hoặc gửi nhãn nhập khẩu đã in trong một thư riêng gửi đến khách hàng. Có thể sử dụng nhãn này tại một thời điểm khác trong tương lai. Chi tiết về yêu cầu In nhãn nhập khẩu FedEx® được lưu trữ trong Lịch sử vận chuyển của bạn.
 • Gửi email nhãn: chọn tùy chọn này để gửi cho khách hàng của bạn một email có chứa liên kết truy xuất nhãn nhập khẩu của họ. Tham khảo Gửi email nhãn nhập khẩu để biết thêm thông tin


Loại dịch vụ
Chọn loại dịch vụ từ menu thả xuống. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về dịch vụ FedEx tại fedex.com để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ và cam kết giao hàng của FedEx.

Loại gói hàng
Chọn loại gói hàng từ menu thả xuống. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về dịch vụ FedEx tại fedex.com để biết thông tin chi tiết về dịch vụ đóng gói của FedEx.

Số lượng gói hàng
Nếu bạn vận chuyển nhiều gói hàng và các gói hàng không giống nhau, hãy nhập thông tin của từng gói hàng riêng lẻ trong phần Chi tiết lô hàng nhiều kiện (MPS). Phần này cho phép In và gửi email nhãn nhập khẩu tối đa là 10 dòng.
Trọng lượng hoặc Tổng trọng lượng
Nhập trọng lượng lô hàng nhập khẩu. Nếu lô hàng có chứa nhiều gói hàng, nhập tổng trọng lượng của tất cả các gói hàng.

FedEx có quyền cân lại và đo (các) gói hàng của bạn. Giá cước của bạn có thể thay đổi tùy theo trọng lượng hoặc kích thước thực.

Kích thước
Chọn một hồ sơ kích thước đã lưu từ menu thả xuống hoặc chọn Nhập kích thước theo cách thủ công. Mỗi kích thước của gói hàng có số đo tối thiểu là 1 in/cm: chiều dài (L), chiều rộng (W) và chiều cao (H).

Để lưu kích thước để sử dụng cho các lô hàng trong tương lai, nhấp vào Lưu hồ sơ kích thước và nhập tên Hồ sơ, tối đa 10 ký tự. Bạn có thể lưu tối đa 20 hồ sơ. Để xem, sửa đổi hoặc xóa hồ sơ kích thước, chọn Kích thước từ tab Danh sách của tôi. Tham khảo Kích thước để biết thêm thông tin.

Giá trị khai báo hoặc tổng giá trị khai báo
Nhập giá trị khai báo cho lô hàng nhập khẩu. Nếu lô hàng có chứa nhiều gói hàng, nhập tổng giá trị của tất cả các gói hàng.

Giá trị khai báo của gói hàng bất kỳ thể hiện trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi đối với một lô hàng trong gói hàng đó, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, mọi mất mát, thiệt hại, chậm trễ, giao hàng nhầm, không giao hàng, thông tin sai, bất kỳ sai sót nào trong cung cấp thông tin hay truyền đạt sai thông tin liên quan đến lô hàng. Người gửi có trách nhiệm chứng minh những thiệt hại thực tế. Các rủi ro về mọi mất mát vượt quá giá trị khai báo sẽ được người gửi gánh chịu. Bạn có thể chuyển rủi ro này sang một hãng bảo hiểm do bạn lựa chọn thông qua việc mua hợp đồng bảo hiểm. Liên hệ với nhân viên hoặc nhân viên môi giới bảo hiểm nếu bạn muốn được bao trả theo bảo hiểm.

Ngày tạo
Trường này được mặc định là ngày hôm nay.


Xem thêm thông tin

 

Gửi Email Nhãn Nhập Khẩu


Sử dụng tùy chọn này để gửi cho khách hàng của bạn một email có chứa liên kết truy xuất nhãn nhập khẩu của họ. Khách hàng của bạn in nhãn này, dán nhãn lên gói hàng và gửi gói hàng tại địa điểm đặt thùng nhận hàng bất kỳ của FedEx hoặc đưa gói hàng cho tài xế của FedEx. Khách hàng có thể tìm địa điểm đặt thùng nhận hàng gần nhất ngay từ màn hình nhãn nhập khẩu của họ.

Khi bạn xử lý một lô hàng Gửi email nhãn nhập khẩu của FedEx, bạn sẽ không nhìn thấy bản sao của nhãn. Thay vào đó, bạn nhận được xác nhận kèm theo số theo dõi liên quan đến yêu cầu cụ thể này. Chi tiết về yêu cầu Gửi email nhãn nhập khẩu của FedEx được lưu trữ trong Lịch sử vận chuyển của bạn.

Thông tin bổ sung

 • Ngày hết hạn: Nhấp vào biểu tượng lịch và chọn ngày hết hạn truy cập gửi email nhãn.
 • Gửi email nhãn đến: Nhập địa chỉ email gửi nhãn nhập khẩu.
 • Số điện thoại liên hệ về hàng nhập khẩu: nhập số điện thoại mà khách hàng của bạn có thể gọi được nếu họ có câu hỏi về lô hàng nhập khẩu của mình. Để lưu số này làm mặc định khi xử lý gửi email nhãn nhập khẩu, chọn Lưu làm mặc định của tôi.
 • Thư tùy chỉnh: Nhập thư tùy chỉnh, tối đa 200 ký tự, để thêm vào email gửi đến khách hàng của bạn. Để lưu thư này làm mặc định khi xử lý gửi email nhãn nhập khẩu, chọn Lưu làm mặc định của tôi.
 • Mô tả mặt hàng: Mô tả mặt hàng được nhập khẩu.

Xem thêm thông tin

Chi tiết hóa đơn


Lập hóa đơn vận chuyển cho
Chọn tài khoản cần lập hóa đơn cho lô hàng từ menu thả xuống.

 • Nếu bạn chọn Người gửi, trường Số tài khoản sẽ được điền tự động.
 • Nếu bạn chọn Bên thứ ba, hãy nhập số tài khoản FedEx gồm 9 chữ số cần lập hóa đơn vào trường Số tài khoản.

Các trường tham chiếu

 • Nhập hoặc chọn thông tin tham chiếu trong trường Tham chiếu của bạn, chẳng hạn như số khách hàng mà công ty của bạn sử dụng.
 • Nhập số RMA. Số RMA (Ủy quyền đối với hàng hóa trả lại) do bạn chỉ định và giúp xác định một lô hàng là lô hàng Nhập khẩu của FedEx được ủy quyền. Số này được in trên nhãn FedEx và trong phần tham chiếu trên hóa đơn FedEx của bạn.
 • Chọn Trường tham chiếu khác để nhập hoặc chọn số đơn hàng, số hóa đơn và số phòng ban.

Xem thêm thông tin về tham chiếu:

 • Bạn có thể nhập tối đa 30 ký tự vào các trường tham chiếu.
 • Có thể sử dụng tham chiếu cho mục đích theo dõi và báo cáo.
 • Tất cả tham chiếu ngoại trừ Số hóa đơn in trên hóa đơn FedEx Express và FedEx Express Freight của bạn.
 • Tham chiếu in trên tất cả các nhãn vận chuyển.

 

Xem thêm thông tin

Các dịch vụ đặc biệt


Chọn (các) dịch vụ đặc biệt cho lô hàng của bạn và nhập mọi thông tin bắt buộc khác. Các dịch vụ đặc biệt sẵn có của FedEx hiển thị tùy thuộc vào điểm gửi hàng, điểm nhận hàng, loại nhãn nhập khẩu của lô hàng cũng như chi tiết gói hàng & lô hàng.

 • Giữ hàng tại địa điểm FedEx: (Chỉ dành cho vận chuyển dịch vụ FedEx Express và FedEx Express Freight) Chọn tùy chọn này để cho biết rằng người nhận sẽ nhận lô hàng tại địa điểm FedEx. Liên hệ với văn phòng FedEx tại địa phương để biết địa điểm FedEx nào cung cấp dịch vụ này. Chọn tùy chọn hoặc nhấp vào Sửa và nhập địa chỉ địa điểm FedEx mà bạn muốn giữ lô hàng của mình. Rồi nhấp vào OK.
 • Giao hàng vào Thứ Bảy: chọn tùy chọn này để yêu cầu FedEx giao hàng nhập khẩu vào Thứ Bảy.


Các Tùy Chọn Dịch Vụ FedEx InSight®
Để chọn các tùy chọn này, bạn phải được đăng ký FedEx InSight và bạn phải kích hoạt FedEx InSight trong phần Dịch vụ đặc biệt trên màn hình Tùy chọn .

 • Chặn dữ liệu lô hàng: Chọn tùy chọn này để cấm người nhận hoặc bên thứ ba xem thông tin lô hàng.
 • Nội dung lô hàng: Chọn tùy chọn này để nhập nội dung cụ thể của lô hàng.


Xem thêm thông tin

Thông báo qua email


 1. Nhập địa chỉ email cho người gửi và người nhận rồi chọn ngôn ngữ email cho người gửi và người nhận từ các menu thả xuống. Để gửi thông báo đến 2 người khác, chọn Thêm người nhận khác và làm theo các bước tương tự.
 2. Bên dưới Loại thông báo, chọn từng loại thông báo bạn muốn gửi.
  • Thông báo Vận chuyển cho biết gói hàng đã được vận chuyển.
  • Thông báo Nhận hàng cho biết gói hàng đã được nhận (áp dụng khi bạn đã lên lịch nhận hàng).
  • Thông báo Ngoại lệ cho biết mọi ngoại lệ có thể gây ra chậm trễ trong giao hàng.
  • Thông báo Giao hàng cho biết gói hàng đã được giao.
 3. Chọn loại định dạng cho thông báo email của bạn.
 4. Để thêm thư tùy chỉnh vào thông báo email của bạn, nhấp vào Thêm thư tùy chỉnh và nhập tối đa 120 ký tự. Thư tùy chỉnh không khả dụng cho định dạng Không dây hoặc các ký tự không phải Tiếng Anh.

 

Xem thêm thông tin

Giá Cước Và Thời Gian Vận Chuyển


Phần Giá cước và Thời gian vận chuyển hiển thị chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển ước tính cho lô hàng của bạn. Báo giá bạn nhận được có thể khác với các khoản phí được lập hóa đơn cho lô hàng của bạn tùy theo trọng lượng, kích thước thực tế của gói hàng và các chi tiết khác của lô hàng. Để biết thông tin về cách tính phí vận chuyển, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về dịch vụ FedEx tại fedex.com.

Để nhận giá cước và thời gian vận chuyển ngoài FedEx Ship Manager, chọn Nhận giá cước và thời gian vận chuyển từ tab Vận chuyển tại fedex.com. Tham khảo Nhận giá cước và thời gian vận chuyển để được trợ giúp về tính năng này.

Đối với các lô hàng FedEx Express, báo giá được dựa trên giá cước liên kết với số tài khoản FedEx của bạn và bao gồm mọi khoản chiết khấu áp dụng.

Chọn dịch vụ
Chọn dịch vụ và tiếp tục hoàn thành lô hàng của bạn. Trường Loại dịch vụ trong phần Chi tiết gói hàng & lô hàng hiển thị lựa chọn dịch vụ mới của bạn.

Xem tất cả dịch vụ
Chọn tùy chọn này để xem tất cả các dịch vụ khả dụng cho lô hàng của bạn.

Xem hoặc in chi tiết giá cước
Nhấp vào Xem chi tiết giá cước.

Xem thêm thông tin

Hoàn tất lô hàng của bạn


Nhấp vào Vận chuyển để xử lý lô hàng của bạn.

Khi màn hình Nhãn hiển thị, bạn có thể in nhãn nhập khẩu dạng bản in và xem hoặc in hướng dẫn. Bạn có thể xem hoặc in xác nhận Gửi email hàng nhập khẩu.

Xem thêm thông tin
Thông tin này được cung cấp cho bạn và việc sử dụng thông tin này tuân theo Thỏa thuận tự động hóa FedEx mà bạn đã mua hoặc được ủy quyền sử dụng FedEx Ship Manager @ fedex.com. Không bảo hành nào được gia hạn và tất cả các đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn, SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ, đối với thông tin này. Mọi xung đột giữa thông tin này và Thỏa thuận tự động hóa hay thỏa thuận vận chuyển giữa bạn và FedEx hoặc giữa thông tin này và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx sẽ được chi phối bởi Thỏa thuận tự động hóa, thỏa thuận vận chuyển và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx, theo thứ tự ưu tiên đó. Việc bạn sử dụng thông tin này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản này.