FedEx Logo

FedEx Ship Manager ® reporting manager

FedEx Ship Manager ® Help

Các Tùy Chọn Trợ Giúp


Menu Trợ giúp

 • Nhấp vào menu Trợ giúp ở đầu mỗi trang để truy cập các công cụ sau đây:
 • Trợ giúp về trang này – Bao gồm Câu hỏi thường gặp, các hướng dẫn cụ thể và thông tin bổ sung về các phần và quy trình bạn thấy trên màn hình.
 • Hướng dẫn trợ giúp tương tác – Cung cấp Bản minh họa, hỗ trợ thực hành qua các ứng dụng của chúng tôi, trợ giúp trong các giao dịch thực tế, cung cấp bản Hướng dẫn người dùng in được và thông báo về “Tính năng mới”.

 

Liên hệ FedEx

Tham khảo Hỗ trợ khách hàng của FedEx để biết cách liên hệ với FedEx qua email, thư hoặc điện thoại.

Trình quản lý báo cáo


Bạn có thể tạo và in báo cáo cho các lô hàng bạn đã xử lý trong vòng 45 ngày qua. Bạn có thể xem báo cáo trực tuyến, in báo cáo từ trình duyệt hoặc tải xuống và lưu vào tệp.

Cách tạo báo cáo

 1. Trước tiên, bạn chọn ngày, trường và các trường sắp xếp cho báo cáo.
 2. Sau đó, nhấp vào Tạo báo cáo để tạo và xem Kết quả báo cáo.

  Để được trợ giúp chi tiết về các phần trên màn hình này, hãy cuộn xuống và chọn các liên kết liệt kê bên dưới hoặc nhấp vào liên kết Trợ giúp ở đầu mỗi phần:

Chọn ngày


Để chọn ngày, bạn chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho báo cáo qua các biểu tượng Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc trên lịch.

Xem thêm thông tin

Chọn trường


 • Chọn tất cả các trường hoặc từng trường để đưa vào báo cáo của bạn.
 • Nếu bạn chọn một trường cho báo cáo và trường đó không hiển thị cho một lô hàng cụ thể thì trường đó sẽ hiển thị "Không có" trong kết quả báo cáo.
 • Ví dụ: nếu bạn chọn Thông tin tham chiếu nhanh làm một yếu tố dữ liệu cho báo cáo nhưng lại không điền trường này cho một lô hàng, "Không có" sẽ xuất hiện.

Xem thêm thông tin

Chọn trường sắp xếp


 • Báo cáo được tự động sắp xếp theo Ngày gửi hàng.
 • Để sắp xếp theo các trường khác, bạn chọn tối đa 3 trường trong các menu thả xuống Sắp xếp 1, Sắp xếp 2 và Sắp xếp 3.

Xem thêm thông tin

Kết quả báo cáo


 • Để in báo cáo: Nhấp vào In.
 • Để tải bảo cáo xuống: Nhấp vào Tải xuống rồi lưu báo cáo ở định dạng các giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv).
 • Để tạo báo cáo mới: Nhấp vào Quay lại báo cáo để trở về màn hình Trình quản lý báo cáo và tạo báo cáo mới.
 • Theo dõi lô hàng: Nhấp vào Số theo dõi.

Xem thêm thông tin


Thông tin này được cung cấp cho bạn và việc sử dụng thông tin này tuân theo Thỏa thuận tự động hóa FedEx mà bạn đã mua hoặc được ủy quyền sử dụng FedEx Ship Manager @ fedex.com. Không đảm bảo nào được mở rộng và mọi đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn, SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ, đối với thông tin này. Mọi xung đột giữa thông tin này và Thỏa thuận tự động hóa hay thỏa thuận vận chuyển giữa bạn và FedEx hoặc giữa thông tin này và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx sẽ được chi phối bởi Thỏa thuận tự động hóa, thỏa thuận vận chuyển và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx, theo thứ tự ưu tiên đó. Việc bạn sử dụng thông tin này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản này.