Pārvadājumu nosacījumi

Pārvadājumu nosacījumi

Pārvadājumu nosacījumi


SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šie Pārvadājumu nosacījumi IZSLĒDZ uzņēmuma FedEx un tā darbinieku vai aģentu ATBILDĪBU par zaudējumiem, bojājumiem vai kavējumiem noteiktos apstākļos; IEROBEŽO ATBILDĪBU uz noteiktām summām situācijās, kad atbildība ir spēkā, un PIEPRASA PRETENZIJU PAZIŅOŠANU stingri noteiktos termiņos. Sūtītājiem rūpīgi jāiepazīstas ar šiem Nosacījumiem un, ja nepieciešams, jāiegādājas sūtījumu apdrošināšana, lai aizsargātu savas intereses.

Uz sūtījumiem attiecas vietējie tarifi un FedEx meitasuzņēmuma, filiāles vai neatkarīgā līgumslēdzēja nosacījumi, kas ir saņēmuši sūtījumu.

FEDERAL EXPRESS PĀRVADĀJUMU NOSACĪJUMI EIROPĀ, TUVAJOS AUSTRUMOS, INDIJAS SUBKONTINENTĀ UN ĀFRIKĀ, KAS IR SPĒKĀ NO 2012. GADA 6. AUGUSTA (atjaunināti 2018. gada 28. jūlijā).


1. PIEMĒROŠANA

1.1. Šie Nosacījumi tiek piemēroti sūtījumu pārvadājumiem no noteiktām valstīm uz noteiktām valstīm Eiropā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinentā un Āfrikā (“EMEA”), no norādītajām atrašanās vietām un starp norādītajām atrašanās vietām noteiktajās valstīs EMEA reģionā, izmantojot tālāk norādītos uzņēmuma FedEx pakalpojumus vai pakalpojumu iespējas (ja un kur ir pieejamas): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight. FedEx laiku pa laikam var mainīt minētos pakalpojumus. Pēc pieprasījuma klienti var saņemt informāciju par FedEx apkalpotajām zonām. Šie nosacījumi netiek piemēroti Apvienotās Karalistes un Indijas iekšējiem sūtījumiem, kuriem tiek piemēroti atsevišķi pārvadājumu nosacījumi. Tīmekļa vietnēs fedex.com/ukservices/services/terms.html un fedex.com/in/domestic/services/terms/ skatiet pārvadājumu nosacījumus, kas attiecināmi uz Apvienotajās Karalistes iekšzemes sūtījumiem skatiet pārvadājumu nosacījumus, kas attiecināmi uz Indijas iekšzemes sūtījumiem (Piezīme: fedex.com URL var tikt mainīti). Sūtījumiem, kas sūtīti no ārpus EMEA valstīm uz EMEA valstīm vai citiem starptautiskiem galamērķiem, attiecas vietējie tarifi un FedEx meitasuzņēmuma, filiāles vai neatkarīgā līgumslēdzēja noteikumi, kas akceptējuši sūtījumu. Uz sūtījumiem, kas atgriezti, izmantojot pakalpojumu FedEx Global Returns, attiecas noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā valstī, no kuras sūtījums ir atgriezts. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi dažādās valstīs var atšķirties. Lai iegūtu vairāk informācijas, apskatiet vietni fedex.com/globalreturns vai sazinieties ar klientu apkalpošanas komandu.

1.2. Sūtījuma pārvadāšanai ar gaisa transportu var tikt piemērota 1929. gada 12. oktobra Varšavas konvencija, kas grozīta ar 1955. gada 28. septembra Hāgas protokolu un visiem turpmākajiem piemērojamajiem 1999. gada 28. maija Monreālas konvencijas protokoliem, kā arī 1961. gada 18. septembra Gvadalaharas konvenciju. Uz sūtījumiem, ko daļēji vai vienīgi pārvadā pa autoceļiem - ar nepārprotamu vienošanos vai citādi - uz valsti, uz kuru attiecas Konvencijas par starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem līgums, ar grozījumiem, attiecas tās noteikumi un nosacījumi. Uz sūtījumiem, kas tiek pārvadāti no noteiktām vietām vienā un tajā pašā valstī, piemēro obligātos noteikumus, ko paredz šīs valsts tiesību akti.

1.3. Šie noteikumi aizstāj visus iepriekš publicētos FedEx pakalpojuma noteikumus un nosacījumus, uz kuriem attiecas šie noteikumi. FedEx patur tiesības vienpusēji pārveidot, grozīt, mainīt vai papildināt šos Nosacījumus bez iepriekšēja paziņojuma. Šie Nosacījumi tiek publicēti drukātā veidā un elektroniski vietnē www.fedex.com. Noteicošā ir elektroniskā versija vietnē fedex.com. Šie Nosacījumi papildina un sniedz sīkāku informāciju par vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas drukāti (aviopārvadājumu) Pavadzīmes otrajā pusē. Ja šie Nosacījumi ir pretrunā ar uzņēmuma FedEx (aviopārvadājumu) Pavadzīmes, deklarācijas, nosūtīšanas etiķetes vai citas tranzīta dokumentācijas noteikumiem un nosacījumiem, tiek piemēroti šie Nosacījumi tādā apmērā, kādā tie nav pretrunā ar obligātajiem noteikumiem attiecībā uz atbildību starptautiskajos pārvadājumos, kas noteikti Varšavas konvencijā vai Monreālas konvencijā un to turpmākajos protokolos, citās piemērojamās konvencijās vai jebkuros piemērojamos tarifos; vai sūtījumiem, kas tiek pārvadāti no norādītās atrašanās vietas vai starp norādītajām atrašanās vietām vienā valstī, — obligātajiem noteikumiem attiecībā uz atbildību pārvadājumos, kas noteikta šīs valsts likumos.

1.4. Šie Nosacījumi (šis termins ietver tādus līgumus un konvencijas, kas šeit skaidri norādīti) atspoguļo pilnu vienošanos starp pusēm un saskaņā ar 1.3. punktu prevalē pār jebkuriem citiem mutiski vai rakstveidā izteiktiem noteikumiem vai nosacījumiem, izslēdz un aizstāj tos neatkarīgi no to atrašanās vai sastādīšanas vietas un, jo īpaši, visus noteikumus vai nosacījumus, ko mēģina iekļaut Sūtītājs, vai jebkurus citus rakstveidā vai mutiski izteiktus paziņojumus attiecībā uz šiem Nosacījumiem. Nosūtītājs apliecina, ka nepaļaujas uz nekādiem citiem noteikumiem, garantijām, nosacījumiem, paskaidrojumiem vai nepieprasa tādus attiecībā uz pakalpojumu lietošanu saskaņā ar šo Līgumu.

1.5. Šos Nosacījumus nedrīkst ignorēt, mainīt vai papildināt, izņemot skaidri izteiktu rakstveida vienošanos starp Nosūtītāju un uzņēmuma FedEx pārstāvi, kuram ir nepārprotamas, rakstveidā izteiktas pilnvaras tā rīkoties.

Nosūtītājam ir saistošs jebkura tā darbinieka, apkalpotāja un aģenta paraksts (aviopārvadājumu) pavadzīmē.


2. DEFINĪCIJAS

“Uzņēmumu sūtījumi patērētājiem” ir Sūtījumi, kas veikti, pamatojoties uz komercdarījumu starp uzņēmumu, kas ir Nosūtītājs (kas rīkojas profesionālos nolūkos), un individuālu patērētāju, kas ir Saņēmējs (kas rīkojas ārpus profesionāliem nolūkiem), un Sūtījumi, kuriem netika norādīta informācija (aviopārvadājumu) Pavadzīmes laukā “uzņēmuma nosaukums”.

“Piegāde uzņēmumam” ir piegāde, kas veikta uz komerctelpām vai uzņēmuma telpām, izņemot piegādi uz mājām, dzīvesvietām un Uzņēmumu sūtījumu patērētājiem piegādi.

“Nosacījumi” ir šie Pārvadājumu nosacījumi, kas ietver arī tādus līgumus, likumus un konvencijas, uz ko šajā dokumentā skaidri veikta atsauce, un ko FedEx laiku pa laikam atjaunina.

“FedEx” ir uzņēmums Federal Express Corporation, tā meitasuzņēmumi un filiāles, to attiecīgie darbinieki un aģenti, kā arī neatkarīgie apakšuzņēmēji. Pārvadājumu līgums tiek slēgts ar FedEx meitasuzņēmumu, filiāli vai to neatkarīgo apakšuzņēmēju, kas pieņēmis Sūtījumu no Nosūtītāja.

“FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight Shipments” ir iekšzemes Sūtījumi atsevišķās EMEA valstīs, kuru gadījumā gan Nosūtītājs, gan Saņēmējs atrodas vienā un tajā pašā valstī.

“Nosūtītājs” jeb “Sūtītājs” ir persona (fiziska vai juridiska), kuras vārds/nosaukums norādīts (aviopārvadājumu) Pavadzīmē kā nosūtītāja vārds/nosaukums.

“Saņēmējs” jeb “Sūtījumu saņēmējs” ir persona, kuras vārds/nosaukums norādīts (aviopārvadājumu) Pavadzīmē kā saņēmēja vārds/nosaukums.

“Paka” ir jebkura FedEx pieņemta atsevišķa paka vai vienība, tostarp jebkādi priekšmeti, ko Nosūtītājs pieteicis, izmantojot uzņēmuma FedEx automatizētās sistēmas, mērītājus, deklarācijas vai (aviopārvadājumu) Pavadzīmes.

“Sūtījums” ir viena vai vairākas vienības, kas ir vai nu Pakas, vai krava, kas tiek pārvadātas ar vienu (aviopārvadājumu) Pavadzīmi.

“(Aviopārvadājumu) Pavadzīme” ir jebkurš sūtījuma dokuments, manifests, uzlīme, zīmogs, elektronisks ieraksts vai tamlīdzīgs dokuments, ko izmanto FedEx pārvadāšanas sistēmā.

“Piegāde dzīvesvietā” ir piegāde, kas veikta uz mājām vai dzīvesvietu, tostarp uz atrašanās vietām, kur uzņēmums strādā no mājām, un/vai piegāde, kur Nosūtītājs ir norādījis piegādes adresi kā dzīvesvietas adresi.

“Pārvadāšanas izmaksas” ir nodevas, maksājumi un summas, kas tiek aprēķinātas vai piemērotas par to, ka FedEx pārvadā Sūtījumu saskaņā ar šiem Nosacījumiem vai jebkuriem turpmāk piemērojamajiem nosacījumiem vai nodevām, taču neieskaitot citas nodevas vai maksas, kas var tikt aprēķinātas, piemēram (bet ne tikai), deklarētās vērtības maksas, speciālas apstrādes maksas, muitas nodevas un nodokļi, kā arī piemaksas.

“Darba diena” ir jebkura diena, kurā strādā uzņēmumi izcelsmes valstī vai reģionā vai galamērķa valstī vai reģionā. Darba dienas un brīvdienas dažādās galamērķa valstīs vai reģionos var atšķirties. Klientiem jāsazinās ar FedEx, lai uzzinātu par piegādes saistībām, kas var tikt ietekmētas.

“Izmaksas” ir pārvadāšanas izmaksas un jebkādas citas izmaksas vai piemaksas, kas tiek aprēķinātas vai piemērotas par Sūtījuma pārvadāšanu saskaņā ar šiem Nosacījumiem, tostarp (bet ne tikai) papildu maksas, deklarētās vērtības izmaksas, speciālās apstrādes maksas un citas piemaksas, kas uzskaitītas šajos Nosacījumos vai jebkuros atjauninātos Nosacījumos, un gadījumos, ja tas attiecināms, muitas nodevas un nodokļi, kā arī citas izmaksas, kas pamatoti radušās uzņēmumam FedEx saistībā ar Sūtījuma pārvadāšanu.

“Pārvadājumu deklarētā vērtība” ir vērtība (ja tāda ir), kuru Nosūtītājs norādījis (aviopārvadājumu) Pavadzīmē un kas ir maksimālā FedEx atbildības summa saistībā ar Sūtījumu.

“Muitas deklarētā vērtība” ir Sūtījuma satura pārdošanas vai aizstāšanas cena, kas nepieciešama muitošanas nolūkos.

“Piegādes saistību laiks” ir publicētās piegādes saistības FedEx pakalpojumam vai piegādes saistības, ko norāda Klientu apkalpošanas komanda par attiecīgo Sūtījumu, ņemot vērā pārvadājamo preci, nosūtīšanas datumu, galamērķi, Sūtījuma svaru un Sūtījuma vērtību.

“FedEx konta numurs” jeb “FedEx konts” ir FedEx klientam izsniegtais numurs, kuru izmantojot FedEx sistēma apkopo konta aktivitāti un maksātājam tiek piestādīti pareizi rēķini.

“Eiropas iekšējie sūtījumi” ir Sūtījumi starp atsevišķām Eiropas valstīm, ko FedEx laiku pa laikam atjauno vietnē fedex.com.


3. LIKMES

FedEx darbinieku un aģentu norādītās likmes un pakalpojumu izmaksas tiek pamatotas ar nosūtītāja sniegto informāciju, taču galīgās likmes un pakalpojumu izmaksas var atšķirties atkarībā no faktiski nodotā sūtījuma un šo nosacījumu piemērošanas. Ja rodas pretrunas starp jebkādām likmēm vai pakalpojuma maksām, kas izteiktas pirms sūtījuma nodošanas, un klienta rēķinā norādītajām likmēm un citām maksām, FedEx nenes atbildību un netiek sniegta nekāda veida cenu pielāgošana, atmaksa vai kredīts. FedEx sniedz tikai muitas nodevu un nodokļu aprēķinus, izmantojot funkciju “Nodevu un nodokļu aprēķins” FedEx Global Trade Manager vietnē fedex.com, taču galīgās nodevas un nodokļi var atšķirties.

Piemērojamās likmes ir tādas likmes, kas piemērojamas un ir spēkā brīdī, kad tiek noslēgts pārvadājuma līgums


4. NORĒĶINI

4.1. Neskatoties uz to, ka FedEx patur tiesības pieprasīt jebkādu izdevumu samaksu iepriekš, kā paredzēts saskaņā ar noteikumiem, rēķini par nesamaksātajām summām ir jāmaksā 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Rēķini par nodevām un nodokļiem ir maksājami saņemšanas brīdī. FedEx patur tiesības, nepaziņojot iepriekš par šādu tiesiskās aizsardzības līdzekli, palielināt jebkuru summu, kas nav samaksāta līdz samaksas datumam, par 15 % (vai tādu summu, ko FedEx nosaka saskaņā ar vietējiem norēķinu noteikumiem), lai segtu parāda nomaksas radītus zaudējumus par administratīvajām izmaksām, un gada procentu likmi 6 % apmērā papildu Eiropas Centrālās bankas likmei (vai tādu likmi, ko FedEx nosaka saskaņā ar vietējiem norēķinu noteikumiem), kas aprēķināma par sākušos mēnesi, vai maksimālo atļauto procentu likmi saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, ja šī likme ir zemāka.4.2. “Piestādīt rēķinu nosūtītājam” jeb “Piestādīt rēķinu sūtītājam” nozīmē to, ka rēķins par izdevumiem tiek piestādīts nosūtītājam.

4.3. “Piestādīt rēķinu saņēmējam” jeb “Piestādīt rēķinu kravas saņēmējam” nozīmē to, ka rēķins par izdevumiem tiek piestādīts saņēmējam. Lai varētu piestādīt rēķinu par izmakām saņēmējam, saņēmējam ir jābūt derīgam FedEx konta numuram, un tas ir jānorāda atbilstošajā (aviopārvadājumu) pavadzīmes sadaļā.
Rēķina saņēmēja sūtījumi ir pieņemami pārvadājumiem tikai uz konkrētām vietām. Ja saņēmējs atsakās maksāt, izmaksas automātiski tiek piestādītas nosūtītājam.

4.4. “Piestādīt rēķinu trešajai pusei” nozīmē to, ka rēķins par izmaksām tiek piestādīts personai, kas nav ne nosūtītājs, ne saņēmējs. Atbilstošajā (aviopārvadājumu) pavadzīmes sadaļā jānorāda derīgs trešās puses FedEx konta numurs. Ja tas netiek ievadīts vai,ja trešā persona neveic maksājumu, rēķins par pārvadāšanas izmaksām tiek automātiski piestādīts nosūtītājam, bet rēķins par nodevām un nodokļiem, ja tādi ir, tiek piestādīts saņēmējam.

4.5. Darījumu iespēju “piestādīt rēķinu nosūtītājam”, “piestādīt rēķinu saņēmējam” vai “piestādīt rēķinu trešajai pusei” gadījumā (skatiet zemāk) pakas netiek pieņemtas, ja (aviopārvadājumu) pavadzīmē netiek ievadīts derīgs FedEx konta numurs. FedEx konta numuri nav nododami tālākai lietošanai. Neatbilstošas konta lietošanas, tostarp trešo personu īpašumā esošo sūtījumu nesankcionētas apvienošanas, rezultātā var tikt atceltas visas piešķirtās atlaides un atteikta turpmāka pakalpojumu sniegšana. Klients, kuram ir piešķirts FedEx konts, ir atbildīgs par visām ar kontu saistītajām izmaksām, tostarp par tām, kas radušās nesankcionēta konta lietojuma rezultātā. Konta turētājs ir atbildīgs par konta numura drošību. FedEx konta numurs ir izpaužams tikai personām, kuras ir pilnvarotas pieteikt sūtījumus no attiecīgā lietotāja konta. FedEx konta kredītlimita pārtērēšanas rezultātā attiecīgajam klientam var tikt piešķirts statuss “apmaksa tikai skaidrā naudā”. Statuss “apmaksa tikai skaidrā naudā” nozīmē to, ka paku piegāde var kavēties, sūtījumi var tikt atteikti vai atgriezti nosūtītājam līdz brīdim, kad tiek veikti visi maksājumi.
4.6. Ja piemērojams, sūtījuma saturs var tikt aplikts ar nodevām un nodokļiem. Uzņēmumam FedEx nav pienākuma veikt nodokļu un nodevu avansa maksājumus un FedEx var pieprasīt, lai nosūtītājs, saņēmējs vai atbildīgā trešā puse veic samaksu uzņēmumam FedEx, pirms FedEx izpilda jebkādas nodokļu un nodevu saistības. Šādas nodevas un nodokļi tiek iekasēti no saņēmēja, izņemot gadījumus, kad (aviopārvadājumu) pavadzīmē atzīmēta izvēles rūtiņa “iekasēt nodevas un nodokļus no nosūtītāja” vai “iekasēt nodevas un nodokļus no trešās puses”, un (aviopārvadājumu) pavadzīmē norādīts derīgs FedEx konta numurs. Šādas iespējas pieejamas tikai īpaši norādītām lokācijām. Plašāka informācija par šīm lokācijām pieejama pēc pieprasījuma.

4.7. NEATKARĪGI NO NEKĀDIEM AR TO PRETRUNĀ ESOŠIEM MAKSĀJUMU VEIKŠANAS NORĀDĪJUMIEM VAI NOTEIKUMIEM, NOSŪTĪTĀJS VIENMĒR SEDZ VISAS IZMAKSAS, IESKAITOT JEBKĀDAS NODEVAS UN NODOKĻUS, JA TĀDI IR.

4.8. Maksājumi, kuru valūta jāmaina no valūtas, kas nav maksātājam piestādītā rēķina valūta, tiek aprēķināti ik dienas, izmantojot OANDA — interneta valūtas maiņas kursu pakalpojuma — iegūto vidējo cenu. Vidējā piedāvātā cena ir vidējā cena, par kuru pircēji piedāvā pirkt valūtas no pārdevējiem konkrētā periodā. Šīm valūtu maiņas likmēm var piekļūt vietnē oanda.com. Eiropas Savienībā esošo dalības valstu valūtām tiek piemērotas ar likumu noteiktās valūtas maiņas likmes pret EIRO valūtu. Tiek piemērota papildu valūtas maiņas maksa 1,75 % apmērā par maiņu no jebkuras valūtas, kas nav ASV valūta, uz ASV dolāriem, 2,3 % par ASV dolāru maiņu uz jebkuru citu valūtu un 2,0 % par jebkādu valūtu maiņu, kas nav ASV valūta. valūtas konvertēšana. Starp valūtām, kas saistītas ar EURO, nav maiņas maksas. Maksas, kas tiek piemērotas valūtās, kas nav ASV dolāri un kas nav brīvi maināmas, tiks mainītas ASV dolāros un iekasētas no maksātāja konta vai pēc brīvā tirgus likmes, vai pēc likmes, par kuru uzņēmumam FedEx tika atļauts iegādāties ASV dolārus attiecīgajā valūtā, pēc mūsu izvēles. Valūtu maiņai uz valūtām, kas nav pakļautas hiperinflācijai, tiek piemērota likme, kas atbilst nosūtīšanas datumam. Taču valstīs, kurās valūta ir nestabila, mēs paturam tiesības izmantot to valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā rēķina izrakstīšanas datumā, nevis nosūtīšanas datumā.

4.9. Sūtījumiem, kas uzsākti, izmantojot funkciju “Izveidot importa sūtījumu” FedEx Ship Manager™ vietnē fedex.com, neatkarīgi no nekādiem FedEx sniegtajiem maksāšanas norādījumiem puse, kas uzsāk importa sūtījuma darījumu ar FedEx, ir atbildīga un tai tiek piestādīts rēķins, ko tā piekrīt apmaksāt, par visām izmaksām un maksām, ieskaitot jebkādas speciālas apstrādes maksas un jebkādas nodevas vai nodokļus par šādiem sūtījumiem.

Sūtījumus, kas uzsākti, izmantojot funkciju “izveidot importa sūtījumu” vietnē fedex.com, reglamentē noteikumi un nosacījumi, kas attiecināmi uz valsti, no kuras tiek sūtīts sūtījums. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi dažādās valstīs var atšķirties. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mūsu biroju izcelsmes valstī.


5. RĒĶINU PIELĀGOŠANA / APJOMA SVARS

5.1. FedEx var pārbaudīt katru (aviopakalpojumu) pavadzīmi, lai pārliecinātos par izvēlēto pakalpojumu un pakas/sūtījuma svaru. Ja izvēlētais pakalpojums vai ievadītais svars nav pareizs, FedEx jebkurā laikā var veikt attiecīgus labojumus (aviopārvadājumu) pavadzīmē un attiecīgus labojumus rēķinā, un tam ir tiesības piemērot speciālu apstrādes maksu par šādu labojumu un grozījumu veikšanu.

5.2. Gadījumos, kad (aviopārvadājumu) pavadzīmi izveidojis nosūtītājs, izmantojot automatizētu sūtījumu noformēšanas ierīci, un netiek norādīta vai tiek nepareizi ievadīta jebkāda informācija (aviopārvadājumu) pavadzīmē attiecībā uz paku svaru vai skaitu, rēķins tiek piestādīts, pamatojoties uz FedEx aprēķinu par pārvadājamo paku skaitu un FedEx pārvadājumu nosacījumiem vai nu pēc apjoma svara aprēķina brīdī, vai pēc standarta aprēķina par vienas pakas svaru, ko nosaka FedEx un,kas ir pieejams pēc pieprasījuma.

5.3. Maksa var tikt noteikta, pamatojoties uz apjoma svaru. Apjoma svars tiek noteikts, reizinot pakas garumu ar tās augstumu un platumu (visi mērījumi izteikti centimetros) un dalot ar 5000 vai citu tādu skaitli, ko FedEx norāda vietnē fedex.com. Ja rezultāts pārsniedz faktisko svaru, var tikt noteiktas papildu izmaksas uz apjoma svara pamata. Šādu papildu izmaksu likmes pieejamas pēc pieprasījuma un FedEx nepaziņojot var tās grozīt.


6. SŪTĪJUMU ATTEIKŠANA VAI NORAIDĪŠANA

FedEx patur tiesības jebkurā laikā noraidīt, aizturēt, atcelt, atlikt vai atpakaļnosūtīt jebkuru sūtījumu, ja pēc uzņēmuma FedEx uzskatiem pastāv iespēja, ka šāds sūtījums varētu radīt kaitējumu citiem sūtījumiem, precēm vai personām vai kavēt citu sūtījumu piegādi, vai tā piegāde ir aizliegta ar likumu vai ir pretrunā ar jebkuru no šiem nosacījumiem, vai ja par maksājuma veikšanu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas FedEx konta bilance nav labā stāvoklī. Tas, ka FedEx pieņem sūtījumu, nenozīmē, ka šāds sūtījums atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, vai šiem nosacījumiem.


7. IEROBEŽOJUMI

7.1. Pakas izmēru un svara ierobežojumi ir atšķirīgi dažādās valstīs vai ir atkarīgi no uzņēmuma FedEx pakalpojumiem. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

7.2. Nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz vairāku priekšmetu sūtījuma kopējo svaru ar nosacījumu, ka katra atsevišķā sūtījuma paka nepārsniedz galamērķa norādīto vienas pakas svara ierobežojumu. Sūtījumi, kuru svars pārsniedz 225 kg, iepriekš jāsaskaņo ar uzņēmumu FedEx. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

7.3. Īpaši lielas pakas ir priekšmeti, kas sver mazāk nekā 68 kg (vai atbilstoši galamērķa valsts ierobežojumam),un kuru garums un apkārtmērs kopā pārsniedz 330 cm (vai atbilstoši galamērķa valsts ierobežojumam). Šādu priekšmetu pārvadāšana var tikt atteikta, vai pēc FedEx ieskatiem tie var tikt uzskatīti par FedEx International Priority Freight vai FedEx International Economy Freight sūtījumiem, ja FedEx tos pieņem, un neatkarīgi no faktiskā svara var tikt piemērots minimālais maksas svars 68 kg apmērā.

7.4. FedEx Envelope un FedEx Pak sūtījumi jānodod atbilstošā FedEx iepakojumā.

7.5. Vienā (aviopārvadājumu) pavadzīmē var tikt norādīts ne vairāk kā viens pakalpojuma veids, un ar vienu (aviopārvadājumu) pavadzīmi var tikt nosūtīts ne vairāk kā viens FedEx Envelope, FedEx 10kg Box vai FedEx 25kg Box.

7.6. Nosūtītājam ar vienu (aviopārvadājumu) pavadzīmi atļauts nosūtīt līdz pat desmit dažādiem preču veidiem.

7.7. Sūtītājam ar vienu (aviopārvadājumu) pavadzīmi atļauts nosūtīt līdz pat 9998 pakām.


8. PĀRVADĀŠANAI NEPIEMĒROTI PRIEKŠMETI

8.1. Tālāk uzskaitīti priekšmeti, kas nav piemēroti pārvadāšanai ne uz vienu galamērķi, izņemot gadījumus, kad par to ir atsevišķa vienošanās ar FedEx:

 • NAUDA (monētas, skaidras naudas banknotes un apgrozāmi vērtspapīri, kas ir skaidras naudas ekvivalenti, piemēram, apstiprinātas akcijas, obligācijas un pavadvēstules), KOLEKCIONĒJAMAS MONĒTAS UN PASTMARKAS;
 • SPRĀGSTVIELAS (FedEx pārvadājumiem nav piemērotas 1.3. klases sprāgstvielas); noteiktās valstīs pārvadāšanai var būt piemērotas 1.4. klases sprāgstvielas; pirms sūtījuma veikšanas jāsazinās ar klientu apkalpošanas komandu), PIROTEHNIKA UN CITI AIZDEDZINOŠI VAI UZLIESMOJOŠI PRIEKŠMETI;
 • MIRUŠU CILVĒKU ĶERMEŅI, CILVĒKU ORGĀNI VAI ĶERMEŅA DAĻAS, CILVĒKU UN DZĪVNIEKU EMBRIJI, KREMĒTAS VAI EKSHUMĒTAS CILVĒKU MIRSTĪGĀS ATLIEKAS;
 • SŪTĪJUMI UZ TO APO/FPO ADRESĒM;
 • SŪTĪJUMI AR SKAIDRAS NAUDAS APMAKSU PIEGĀDES BRĪDĪ;
 • ŠAUJAMIEROČI, IEROČI, MUNĪCIJA UN TO DAĻAS;
 • PĀRTIKAS VIELAS, ĀTRBOJĪGAS PĀRTIKAS PRECES UN DZĒRIENI, KAM NEPIECIEŠAMA DZESĒŠANA VAI CITA VEIDA VIDES KONTROLE;
 • AUGI UN AUGU MATERIĀLI, TOSTARP SĒKLAS UN GRIEZTIE ZIEDI (GRIEZTIE ZIEDI IR PIEMĒROTI SŪTĪŠANAI UZ NOTEIKTIEM GALAMĒRĶIEM; INFORMĀCIJA PIEEJAMA PĒC PIEPRASĪJUMA);
 • LOTERIJU BIĻETES, AZARTSPĒĻU IERĪCES GADĪJUMOS, KAD TAS AR LIKUMU AIZLIEGTS;
 • ĀTRBOJĪGAS PRECES (IZŅEMOT SASKAŅĀ AR (7)), izņemot gadījumus, kad tas tiek iepriekš atrunāts;
 • PORNOGRĀFIJA UN/VAI NEPIEDIENĪGI MATERIĀLI;
 • SŪTĪJUMI, KAS TIEK APSTRĀDĀTI tālāk norādīto procesu ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas tiek iepriekš atrunāts:

  • KARNETE (atļauja īslaicīgi importēt apskates u.c. nolūkos bez nodevām);
  • ATMAKSAS PRASĪBAS (importa nodevu atmaksas pieprasījumi eksporta laikā);
  • PAGAIDU IMPORTA PRECES (atļauja īslaicīgi importēt labošanai u.c.);
  • akreditīvi; akreditīviem pakļauti sūtījumi parasti tiek aizliegti, izņemot sūtījumus, kas pakļauti akreditīviem, kas paredz “kurjera veiktu saņemšanu”, kā tas definēts UCP 600 25. pantā, un kas tiek pārvadāti, izmantojot FedEx Expanded Service Starptautisko aviopārvadājumu pavadzīmi;
 • BĪSTAMIE ATKRITUMI, TOSTARP, BET NE TIKAI IZLIETOTAS HIPODERMISKĀS ADATAS UN/VAI ŠĻIRCES VAI MEDICĪNISKIE ATKRITUMI;
 • SLAPJAIS LEDUS (SASALDĒTS ŪDENS);
 • SŪTĪJUMI, KURU PĀRVADĀŠANAI UZŅĒMUMAM FEDEX JĀIEGŪST ĪPAŠA LICENCE VAI ATĻAUJA PĀRVADĀT, IMPORTĒT VAI EKSPORTĒT;
 • SŪTĪJUMI, KURU PĀRVADĀŠANA, IMPORTĒŠANA VAI EKSPORTĒŠANA IR AIZLIEGTA AR JEBKURU LIKUMU VAI NOTEIKUMIM;
 • SŪTĪJUMI, KURU DEKLARĒTĀ MUITAS VERTĪBA PĀRSNIEDZ ATĻAUTO (skatiet 18. sadaļu: DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI);
 • BĪSTAMAS PRECES, IZŅEMOT TĀS, KAS ATĻAUTAS SASKAŅĀ AR 9. SADAĻU “BISTAMAS PRECES”;
 • MIRUŠI DZĪVNIEKI VAI DZĪVNIEKU IZBĀZEŅI;
 • PAKAS, KAS IR SLAPJAS, NO KURĀM TEK ŠĶIDRUMS VAI KAS IZDALA JEBKĀDA VEIDA SMAKU;
 • KRAFTPAPĪRĀ IESAIŅOTAS PAKAS;
 • DZĪVI DZĪVNIEKI UN KUKAIŅI, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD SŪTĪJUMS SASKAŅOTS UN TAM DEVIS ATĻAUJU UZŅĒMUMA FEDEX DZĪVO DZĪVNIEKU DIENESTS. LAI GŪTU PAPILDU PALĪDZĪBU, KLIENTI VAR SAZINĀTIES AR VIETĒJO UZŅĒMUMA FEDEX PĀRSTĀVNIECĪBU. NETIEK PIEŅEMTI MĀJDZĪVNIEKI UN DZĪVAS ZIVIS;
 • SŪTĪJUMI, KAS VAR IZRAISĪT KAITĒJUMU APRĪKOJUMAM, PERSONĀLAM VAI CITIEM SŪTĪJUMIEM VAI AIZKAVĒJUMUS.

FedEx izslēdz visu atbildību par šādu priekšmetu sūtījumiem, lai arī kā tie būtu pieņemti (tostarp pieņemti kļūdas dēļ vai apzināti).

8.2. Var būt piemērojami papildu ierobežojumi atkarībā no galamērķa un pakalpojuma, un izmantotās pakalpojuma izvēles, un dažām precēm var būt nepieciešamas regulējošas un muitas formalitātes, kuru dēļ transportēšanas laiks var būt pagarināts. FedEx patur tiesības atteikt pārvadāt pakas, pamatojoties uz šiem ierobežojumiem un drošības apsvērumiem. Uzņēmumam FedEx ir tiesības iekasēt no nosūtītāja administratīvu maksu par atteiktajām pakām un par atpakaļnosūtīto preču izmaksām, ja tādas ir. Plašāka informācija pieejama pēc pieprasījuma.

8.3. Naudas atmaksas garantija (skatīt 17. sadaļu) nav piemērojama priekšmetiem, kas nav pieņemami pārvadāšanai.


9. BĪSTAMAS PRECES

9.1. Ne visās uzņēmuma FedEx atrašanās vietās tiek pieņemtas bīstamas preces; dažās FedEx atrašanās vietās netiek pieņemtas konkrētas bīstamu preču klases, un bīstamas preces netiek pieņemtas sūtīšanai, izmantojot jebkuru FedEx pakalpojumu. Sūtījumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR), nepieciešami īpaši transporta pasākumi, un nosūtītājam jāsazinās ar uzņēmumu FedEx pirms sūtīšanas, lai apstiprinātu/nokārtotu sūtīšanu. FedEx patur tiesības atteikt bīstamu preču pieņemšanu jebkurā atrašanās vietā, kurā tās nevar pieņemt saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

9.2. Visām bīstamas preces saturošām pakām jāatbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajām instrukcijām bīstamu kravu drošai pārvadāšanai gaisā, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo preču noteikumiem, visām FedEx Express variācijām, kas uzskaitītas IATA tarifa spēkā esošajā rediģējumā, kā arī citiem piemērojamiem noteikumiem. Nosūtītājs ir vienpersoniski atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies tādēļ, ka tas nav rīkojies atbilstoši kādam no piemērojamiem IATA vai citiem noteikumiem. Nosūtītājam jānodrošina un jābūt atbildīgam par visu bīstamo preču pilnībā efektīvu iepakošanu atbilstoši visām prasībām attiecībā uz klasifikāciju, iepakošanu, marķēšanu un atzīmēšanu, dokumentāciju un jebkuriem citiem piemērojamajiem likumiem vai noteikumiem. Nosūtītājs ir atbildīgs arī par to, lai saņēmējs rīkotos atbilstoši visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem. Bīstamas preces drīkst pārvadāt starptautiski, izmantojot FedEx Expanded Service Starptautisko (aviopārvadājumu) pavadzīmi, tikai tad, ja tiek izmantota (aviopārvadājumu) pavadzīme (skatiet arī 14.5. sadaļu: MARŠRUTI UN PIEGĀDE).

9.3. Nosūtītājam jārīkojas atbilstoši visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, ar ko tiek reglamentēta asins un asins izstrādājumu sūtījumu iepakošana, marķēšana un apzīmēšana, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav infekciozi.

9.4. Uzņēmuma FedEx iepakojumus nedrīkst izmantot, lai pārvadātu bīstamas preces (izņemot B kategorijas bioloģiskas vielas [UN 3373], ko drīkst pārvadāt FedEx UN 3373 sīkpakās) (skatiet arī 10.3. un 10.4. sadaļu: IEPAKOŠANA UN MARĶĒŠANA).

9.5. Lai nosūtītu litija baterijas (UN 3090), kas ir primāras un nepārlādējamas, nepieciešama iepriekš izsniegta atļauja. Lai iegūtu informāciju, dodieties uz vietni fedex.com un ievadiet atslēgvārdu “litija baterijas”.

9.6. Katram sūtījumam jābūt pievienotai IATA Kravas nosūtītāja deklarācijai bīstamām precēm gadījumos, kad tā nepieciešama.

9.7. Piezīme: FedEx var būt likuma noteikta prasība ziņot attiecīgajai valsts kompetentajai iestādei par neatbilstoši deklarētiem vai nedeklarētiem bīstamu preču sūtījumiem. Nosūtītājam saskaņā ar piemērojamo likumdošanu var tik uzlikti sodi vai naudas sodi. Bīstamu preču noteikumi paredz, ka katram nosūtītājam pirms bīstamu preču sūtījuma nodošanas uzņēmumam FedEx vai citam aviopārvadātājam ir jāiziet darbam specifiskas apmācības par bīstamām vielām. Kad personas nodod bīstamas vielas saturošu sūtījumu, tam jābūt atbilstoši klasificētam, iepakotam, marķētam, apzīmētam un identificētam kā bīstamām precēm, un ir jāiekļauj pareizā bīstamo preču dokumentācija.

9.8. FedEx ir pienākums uzturēt nesaderīgu bīstamu preču nošķiršanu visos transportlīdzekļos un gaisa lidaparātos. Šīs nepieciešamības dēļ sūtījumu var pārcelt uz tuvāko pieejamo kravas automobiļa maršrutu vai lidojumu, kurā bīstamās preces var tikt pienācīgi nošķirtas.

9.9. Bīstamu preču sūtījumiem nav piemērojama naudas atmaksas garantija (skatīt 17. sadaļu).


10. IEPAKOŠANA UN MARĶĒŠANA

10.1. Sūtītājam visi iepakojumi ir jāsagatavo un jāiepako tā, lai tie būtu droši pārvadājami gaisa un sauszemes transportā, pieņemot, ka tiek ievērota parasta apstrādes kārtība steidzamu pārvadājumu vidē, un ievērojot visus piemērojamos likumus, noteikumus un nolikumus, tostarp tos, kas attiecas uz iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm. Nosūtītāja pienākums ir pienācīgi aizpildīt (aviopārvadājumu) pavadzīmi. Katram sūtījumam jābūt salasāmi un noturīgi marķētam ar nosūtītāja un saņēmēja vārdu/nosaukumu, ielas, pilsētas un valsts adresi, iekļaujot pasta indeksu. Starptautisku sūtījumu gadījumā nosūtītāja adresē jānorāda valsts, kurā sūtījums nodots uzņēmumam FedEx.

10.2. Nosūtītājam ar piemērotu iepakojumu ir jānodrošina tādu izstrādājumu aizsardzība, kas var tikt bojāti jebkādu apstākļu rezultātā, kas var rasties gaisa pārvadāšanas laikā, piemēram, temperatūras vai atmosfēras spiediena maiņas rezultātā. FedEx nav atbildīgs par nekādiem bojājumiem, kas radušies temperatūras vai spiediena maiņas rezultātā.

10.3. FedEx nenodrošina transportlīdzekļus ar temperatūras kontroli. Uzņēmumam FedEx nekādos apstākļos nav pienākums sūtījumiem pievienot sauso ledu vai sniegt ledus papildināšanas pakalpojumus neatkarīgi no nekādiem klienta vai uzņēmuma FedEx mutiskiem vai rakstiskiem paziņojumiem par pretējo. FedEx neiesaka slapjā ledus (sasaldēta ūdens) izmantošanu dzesēšanai.

10.4. Ja saņēmējs atsakās pieņemt paku vai ja no pakas tek šķidrums, tā ir bojāta vai izdala jebkādu smaku (kopā — “noplūde”), tā tiek atgriezta atpakaļ nosūtītājam, ja tas iespējams. Ja nosūtītājs atsakās pieņemt paku vai to nav iespējams atgriezt noplūdes dēļ, nosūtītājs ir par to atbildīgs un piekrīt atlīdzināt un citādi pasargāt uzņēmumu FedEx no visām izmaksām, maksām un tēriņiem, kas radušies saistībā ar pakas uzkopšanu un/vai utilizēšanu. FedEx patur tiesības bez saistībām atteikt vai utilizēt paku, kas uzrāda noplūdes pazīmes.


11. SŪTĪJUMU PĀRBAUDE

11.1. FedEx pēc saviem ieskatiem vai pēc kompetento institūciju pieprasījuma var bez iepriekšēja paziņojuma jebkurā laikā atvērt un pārbaudīt jebkuru sūtījumu, un tas uzņēmumam FedEx nerada nekāda veida atbildību.

11.2. Saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem uzņēmumam FedEx ir jāveic (nejaušas) pārbaudes ar rentgenstaru aparātiem. FedEx var veikt šādu pārbaudi, un nosūtītājs un saņēmējs atsakās no jebkādām iespējamām pretenzijām saistībā ar bojājumiem vai kavējumiem (tostarp, bet ne tikai uz naudas atmaksas garantiju), kas radušies pārbaudes rezultātā.


12. MUITAS KONTROLE

12.1. Sūtījumiem, kas tiek sūtīti pāri valstu robežām, pirms piegādes saņēmējam var būt nepieciešams iziet muitas kontroli galamērķa valstī. Gadījumos, kad FedEx nodrošina muitas kontroli, FedEx pēc muitas pieprasījuma sniedz muitai visus kontrolei nepieciešamos datus, ko sniedzis Nosūtītājs (skatiet 26. sadaļu: DATU AIZSARDZĪBA).

12.2. Nosūtītajs ir atbildīgs par to, ka sūtāmie priekšmeti ir atļauti ievešanai galamērķa valstī. Nosūtītājs ir atbildīgs par visām iaksām par sūtīšanu un atgriešanu no valstīm, kurās ievešana nav atļauta.

12.3. Dažos gadījumos FedEx var pēc saviem ieskatiem pieņemt norādījumus no Saņēmēja izmantot noteiktu muitas aģentu, kas nav FedEx, vai Nosūtītāja norādītu aģentu. FedEx jebkurā gadījumā patur tiesības muitot Sūtījumu, ja aģentu nevar noteikt vai tas neveic muitas procedūru, vai ja netiek sniegta precīza un pilnīga informācija par aģentu (tostarp, bet ne tikai, vārds, adrese, tālruņa numurs un pasta indekss).

12.4. Nosūtītāja atbildība ir pārliecināties, ka tiek sniegta visa nepieciešamā dokumentācija papildus (aviopārvadājumu) Pavadzīmei un ka tā tiek precīzi aizpildīta saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, muitas likumiem, importēšanas un eksportēšanas likumiem un valdības izdotiem noteikumiem jebkurā valstī, uz kuru, no kuras, cauri vai pāri kurai tiek pārvadāts Sūtījums. Jebkuriem Sūtījumiem, kas tiek pārsūtīti uz trešajām valstīm, izmantojot pakalpojumu FedEx Global Returns, jāizpilda eksporta kontroles prasības arī pirmās izceļošanas valstī. Gadījumā, ja nav nodrošināta un/vai nav precīzi aizpildīta visa šāda veida dokumentācija (tostarp (aviopārvadājumu) Pavadzīme), FedEx neuzņemas nekādu atbildību pret Nosūtītāju vai jebkuru citu personu par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām vai kavējumiem, kas radušies, jo sūtītājs nav izpildījis šo nosacījumu. Gadījumos, kad Sūtījumi tiek aizturēti muitā vai citās iestādēs nepareizas vai trūkstošas dokumentācijas dēļ, FedEx var mēģināt par to pirmkārt informēt Saņēmēju. Ja attiecīgās valsts likumdošanas prasības paredz, ka Saņēmējam jāsniedz pareizā informācija vai dokumentācija un Saņēmējs to neizdara saprātīgi paredzamā laikā pēc FedEx uzskatiem, Sūtījums var tikt uzskatīts par nepiegādājamu (skatiet 16. sadaļu: NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI). Ja Saņēmējs nesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentāciju un attiecīgās valsts likumdošana pieļauj, ka to sniedz Nosūtītājs, FedEx var par to informēt Nosūtītāju. Ja arī Nosūtītājs nesniedz informāciju vai dokumentāciju saprātīgi paredzamā laikā pēc FedEx uzskatiem, Sūtījums tiek uzskatīts par nepiegādājamu. FedEx neuzņemas nekādu atbildību par savu nespēju veikt piegādi nepareizas vai trūkstošas dokumentācijas dēļ neatkarīgi no tā, vai FedEx mēģina informēt Saņēmēju vai Nosūtītāju. Uzņēmums FedEx ir tiesīgs ieturēt administratīvu maksu par šādas labojošas vai pilnīgas informācijas ieguvi.

12.5. Attiecināmos gadījumos Nosūtītājs, kas uzturas/dibināts Eiropas Savienībā, drīkst pilnvarot uzņēmumu FedEx vai tā aģentus izveidot un iesniegt (atkārtota) eksporta deklarācijas un veikt visas saistītās darbības kā tiešs pārstāvis Nosūtītāja vārdā, uz tā rēķina un riska.

12.6. FedEx patur tiesības piemērot papildu Maksas par Sūtījumu muitošanu vai pakalpojumiem saistībā ar to muitošanu (“Papildu muitošanas pakalpojumu maksas”). Lai uzzinātu vairāk par Papildu muitošanas pakalpojumu maksām, klientiem jāsazinas ar uzņēmumu FedEx.

12.7. FedEx neuzņemas atbildību par muitā atstātiem Sūtījumiem, un tādi Sūtījumi var tikt uzskatīti par nepiegādājamiem (skatiet 16. sadaļu: NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI).


13. NODEVAS UN NODOKĻI

13.1. Ja un kur tas piemērojams, neietekmējot 4.6. un 4.7. punktā noteikto, FedEx var nolemt pusei, kas ir atbildīga par šādu maksājumu samaksu (“maksātājs”), piemērot iepriekšēju samaksu par visām muitas noteiktajām nodevām un nodokļiem. Jebkura sūtījuma gadījumā FedEx var sazināties ar maksātāju pirms muitošanas veikšanas, lai apstiprinātu formalitātes par avansa summu atmaksu. FedEx pēc saviem ieskatiem var pieprasīt atmaksas formalitāšu apstiprinājumu, nosakot to par nosacījumu muitošanas veikšanai un piegādei, tostarp, bet ne tikai, veicot piegādi saņēmējam, ko FedEx uzskata par kredītnespējīgu, vai piegādājot sūtījumus ar augstām deklarētām vērtībām.

13.2. Ja saņēmējs vai trešā puse, kurai tiek pieprasīts sniegt atmaksas apstiprinājumu, atsakās maksāt nodevas un nodokļus, kuru samaksa nepieciešama sūtījuma izlaišanai no muitas, FedEx var sazināties ar nosūtītāju. Ja nosūtītājs atsakās nokārtot pietiekošas formalitātes, lai veiktu atmaksu uzņēmumam FedEx, sūtījums tiek atpakaļnosūtīts nosūtītājam vai izvietots kopējā noliktavā vai muitas noliktavā, vai uzskatīts par nepiegādājamu (skatiet 16. sadaļu: NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI). Pēc tam nosūtītājs ir atbildīgs gan par sākotnējo izmaksu, gan par atpakaļnosūtīšanas izmaksu samaksu. Ja FedEx avansā iemaksā jebkādas summas kā nodevas un nodokļus vai nu sākotnējā galamērķī, vai atpakaļnosūtot, nosūtītājs atbildīgs arī par šādām summām un visām maksām un piemaksām, kas saistītas ar uzņēmuma FedEx veiktajiem nodevu un nodokļu avansa maksājumiem.

13.3. Jebkurš sūtījums var kavēties, ja FedEx nespēj iegūt pietiekošu apstiprinājumu par tam veicamajām atmaksām attiecībā uz summām, kas maksājamas avansā par nodevām un nodokļiem. Šie kavējumi vai jebkura cita šo Nosacījumu neizpilde ir atteikšanās no atbildības un nav pakalpojuma neizpilde, un to nesedz naudas atmaksas garantija (skatiet 17. sadaļu: NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA un 19. sadaļu: ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS).

13.4. Ja FedEx veic avansa maksājumu par nodevām un nodokļiem, tas patur tiesības noteikt piemaksu. Lai iegūtu piemaksas skaidrojumu, nosūtītājam jāiepazīstas ar uzņēmuma FedEx cenu lapām, kas ir spēkā sūtīšanas laikā, vai jāsazinās ar uzņēmumu FedEx pa tālruni. Neskatoties uz to, FedEx patur tiesības pārdot izsolē vai citādi atbrīvoties no precēm, lai atgūtu neatmaksātās izmaksas, un nosūtītājs saglabā atbildību par šādām izmaksām.

13.5. Muita var uzlikt muitas nodevas un/vai importa PVN, vai citas attiecināmas atliktās nodevas un nodokļus, kā arī sodus, naudas sodus un/vai samaksas kavējuma procentus uzņēmumam FedEx gadījumos, ja attiecībā uz sūtījumiem ir tikusi sniegta neprecīza vai nepilnīga muitošanas informācija un/vai dokumentācija, piemēram, rēķini, (muitas) vērtības, valūtas vai preču kodi. Ja neprecīzo vai nepilnīgo informāciju/dokumentāciju uzņēmumam FedEx sniedzis nosūtītājs vai saņēmējs, vai kāda persona to vārdā, pēc to rīkojuma vai uz to atbildību, ja tas attiecināms, atbildīgā trešā puse ir solidāri un atsevišķi atbildīga uzņēmuma FedEx priekšā par jebkādām šādām summām.


14. MARŠRUTI UN PIEGĀDE

14.1. FedEx patur tiesības pārvadāt sūtījumu jebkādā maršrutā, ko tas uzskata par piemērotu. Maršrutā netiek veiktas apstāšanās, un pat to puses vienojas sūtījuma nodošanas brīdī. Dažus sūtījumus uzņēmums FedEx pēc saviem ieskatiem var apvienot vai nodot pārvadāšanai trešo pušu sauszemes transportlīdzekļiem vai aviopārvadātājiem, vai uz čartera vai starplīniju pamata. FedEx neuzņemas nekādu pienākumu mainīt sūtījuma maršrutu uz trešo valsti vai pārvadāt sūtījumu ar kādu norādīto lidaparātu vai citu transportlīdzekli, vai pa kādu konkrētu maršrutu, vai veikt savienojumu jebkurā punktā saskaņā ar jebkādiem grafikiem. FedEx nepaziņojot var nomainīt alternatīvu pārvadātāju, lidaparātu vai sauszemes transportlīdzekli, atkāpties no maršruta vai maršrutiem vai izraisīt to, ka sūtījums tiek pārvadāts ar autotransportu. Nosūtītājs piekrīt uzņēmuma FedEx tiesībām novirzīt jebkuru Sūtījumu (tostarp arī izmantot citu pārvadātāju pakalpojumus), lai sekmētu tā piegādi.

14.2. FedEx var veikt piegādi saņēmējam uz (aviopārvadājumu) pavadzīmē norādīto adresi vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kas nav norādīta (aviopārvadājumu) pavadzīmē, taču kurai ir neapšaubāmas pilnvaras saņemt sūtījumu saņēmēja vārdā. Sūtīšanas adresēs vienmēr jāiekļauj saņēmēja pilnā adrese un tālruņa vai faksa numurs. Sūtītājs apzinās un nepārprotami piekrīt, ka atsevišķās galamērķa valstīs piegāde var tikt veikta trešajai pusei vai pastkastē, vai citā vietā, kas ir pieejama saņēmējam. (Noteiktās starptautiskās atrašanās vietās var tikt izmantotas abonentu kastīšu adreses, taču (aviopārvadājumu) pavadzīmē ir jāiekļauj derīgs tālruņa, faksa vai teleksa numurs. FedEx nevar veikt piegādi uz ASV militārā pasta abonentu kastīšu adresēm, piemēram, APO un FPO).

10.3. FedEx nekādos apstākļos nav atbildīgs par nevienām pretenzijām, kas saistītas ar tranzīta gaitā notikušu preču konfiskāciju vai aizturēšanu, ko veic muita vai citas valsts pārvaldes institūcijas.

14.4. Sūtījumi uz viesnīcām, slimnīcām, valdības iestādēm vai ēkām, universitāšu kopmītnēm vai citām ēkām, kurās ir pasta telpa vai centrāla saņemšanas zona, var tikt piegādāti uz pasta telpu vai centrālo saņemšanas zonu, izņemot gadījumus, kad FedEx pirms sūtīšanas atļāvis un apstiprinājis citādi.

14.5. Bīstamu preču piegādes maršrutu nedrīkst mainīt uz adresi, kas nav sosūtītāja sākotnēji sniegtā paredzētā Saņēmēja adrese. (Piezīme: sūtījumus var padarīt pieejamus uzglabāšanai vēlākai paņemšanai vai atpakaļnosūtīt nosūtītājam.)

14.6. Jebkura pieprasītā adreses maiņa, kas nav maršruta maiņa vai adreses labojums, ir jauns sūtījums, un tam tiek piemērotas jaunas pārvadāšanas izmaksas.

14.7. Ja pieejama piegāde sestdienā, tai tiek piemērota speciāla apstrādes maksa valstīs, kurās sestdiena nav parasta darba diena.

14.8. Pakalpojuma FedEx Europe First piegādes iespējai agri no rīta, ja tā pieejama, tiek piemērota papildu piegādes maksa (“FedEx Europe First piegādes maksa”).

14.9. FedEx pēc saviem ieskatiem var atteikties paņemt vai piegādāt sūtījumu vai izmantot alternatīvus paņemšanas un piegādes variantus, lai nodrošinātu savu darbinieku drošību, un gadījumos, kuros FedEx uzskata, ka uzņēmuma pakalpojumi var tikt izmantoti, pārkāpjot jebkādus likumus, noteikumus vai nolikumus.

14.10A. Sūtītāja sniegti piegādes norādījumi
FedEx piedāvā vienu vai vairākas piegādes paraksta iespējas, no kurām nosūtītājs var izvēlēties (aviopārvadājumu) pavadzīmes aizpildīšanas brīdī. Piegādes paraksta iespējas nav pieejamas visiem sūtījumiem, tām ir ģeogrāfiski un cita veida ierobežojumu, un FedEx tās laiku pa laikam var nebrīdinot grozīt. Uzzināt par piegādes paraksta iespēju pieejamību un nosacījumiem var vietnē fedex.com. 

Gan sūtītājs, gan saņēmējs piekrīt, ka sūtītāja izvēlētās piegādes paraksta iespējas var būt saistītas ar šādiem nosacījumiem, taču tie tās neierobežo: (1) Sūtījuma atdošana bez paraksta par piegādi; (ii) piegāde kaimiņam, šveicaram / ēkas pārzinim vai līdzīgai personai; (iii) B2C Sūtījuma atdošana tikai piegādes adresē esošai pilngadīgai personai; (iv) jebkāda iepriekš minēto norādījumu kombinācija. Sūtītāja veikta Piegādes paraksta iespējas izvēle ir noteicoša pār papildu piegādes norādījumiem, kas saņemti no saņēmēja. Sūtītājam un saņēmējam jāņem vērā šo pārvadājumu nosacījumu 19.4.e punkts. 

Attiecībā uz piegādes paraksta iespējām var tikt uzliktas papildu piemaksas. Sūtītājam un Saņēmējam jāņem vērā šo pārvadājumu nosacījumu 22. punkts. 

Gadījumā, ja piegādes paraksta iespēja netiek atlasīta, FedEx veic piegādi standarta kārtībā.

14.10.B Saņēmēja sniegti piegādes norādījumi
Atsevišķās atrašanās vietās B2C sūtījumus var piegādāt saskaņā ar papildu norādījumiem, kas saņemti no saņēmēja. Sūtītājs skaidri atzīst un piekrīt, ka ŠIE NORĀDĪJUMI VAR MAINĪT SĀKOTNĒJI NORUNĀTOS PIEGĀDES NORĀDĪJUMUS UN/VAI PIEGĀDES SAISTĪBU LAIKU. Gan sūtītājs, gan saņēmējs atzīst un piekrīt, ka saņēmēja sniegtie norādījumi var būt saistīti ar šādiem nosacījumiem, taču tie tos neierobežo: (1) piegādes laika atlikšana; (ii) piegāde kaimiņam; (iii) piegāde uz citu adresi un/vai citai personai ar nosacījumu, ka šāda cita adrese ir tajā pašā valstī kā adrese, kas norādīta (aviopārvadājumu) pavadzīmē; (iv) norādījumu sniegšana par to, kur atstāt B2C sūtījumu, neiegūstot parakstu par piegādi; (v) B2C sūtījuma atstāšana paņemšanas punktā (piem., vietējā veikalā); (iv) jebkāda iepriekš minēto norādījumu kombinācija. Puses piekrīt, ka gadījumā, ja FedEx īslaicīgi uzglabā B2C sūtījumu saskaņā ar saņēmēja norādījumiem, piemēram, atlikt piegādi, tas tiek uzskatīts par pārvadājumu līguma daļu. 

B2C sūtījumiem pieejamām piegādes iespējām ir laika, ģeogrāfiski un cita veida ierobežojumi, un FedEx tās laiku pa laikam var nebrīdinot grozīt. Uzzināt par piegādes iespēju pieejamību un nosacījumiem var vietnē fedex.com. Naudas atmaksas garantija (skatiet 17. sadaļu) nav attiecināma uz B2C sūtījumiem, par kuriem saņēmējs sniedzis papildu piegādes norādījumus saskaņā ar šo punktu.

FedEx pieņem papildu piegādes norādījumus tikai B2C sūtījumiem. TAČU GADĪJUMĀ, JA SAŅĒMĒJS SNIEDZ PAPILDU PIEGĀDES NORĀDĪJUMUS SŪTĪJUMIEM, KAS NAV B2C SŪTĪJUMI, GAN SŪTĪTĀJS, GAN SAŅĒMĒJS ATZĪST UN PIEKRĪT, KA ŠIE NOTEIKUMI TIEM IR SAISTOŠI.


15. ATKĀRTOTAS PIEGĀDES PAKALPOJUMS

15.1. Piegāde uzņēmumam. FedEx centīsies veikt atkārtotu piegādi automātiski vai pēc pieprasījuma gadījumā, ja: 1) nedz pēc sūtījuma saņēmēja adreses, nedz pēc blakus esošas mājas adreses nav nevienas personas, kura tiesīga parakstīties par pakas saņemšanu, un piegāde bez saņēmēja klātbūtnes nav iepriekš apstiprināta; 2) nosūtītājs ir izvēlējies FedEx piegādi bez saņēmēja klātbūtnes, taču nav neviena sūtījuma saņēmēja, kurš ir tiesīgs parakstīties par pakas saņemšanu, vai 3) FedEx vienīgi pēc saviem ieskatiem nosaka, ka paku nevar atdot. Ja Piegāde uzņēmumam netika veikta pēc trim (3) mēģinājumiem vai Sūtījums tika paturēts piecas (5) Darba dienas no pirmā piegādes mēģinājuma datuma un, ja piemērojams, Sūtījumam tika veikta atmuitošana galamērķa valstī, Sūtījums tiks uzskatīts par nepiegādājamu (skatiet 13. sadaļu par nepiegādājamiem sūtījumiem).

15.2. Piegāde dzīvesvietā un Uzņēmumu sūtījumi patērētājiem. Ja dzīvesvietā piegādājamus Sūtījumus un Uzņēmumu sūtījumus patērētājiem nevar piegādāt pēc sākotnējā mēģinājuma, FedEx vienīgi pēc saviem ieskatiem var atkārtot piegādes mēģinājumu vai aizturēt Sūtījumu, līdz no sūtījuma saņēmēja ir iegūtas papildu norādes par piegādi, vai piegādāt Sūtījumu uz atrašanās vietu, ko nosaka FedEx. Ja dzīvesvietā piegādājamus Sūtījumus un Uzņēmumu sūtījumus patērētājiem nevar piegādāt pēc atkārtota mēģinājuma vai sūtījuma saņēmējs nav sniedzis papildu norādes par piegādi, vai arī Fedex nevar piegādāt uz citu FedEx noteikto atrašanās vietu, Sūtījumu var uzskatīt par nepiegādājamu (skatiet 13. sadaļu par nepiegādājamiem sūtījumiem).


16. NEPIEGĀDĀJAMI SŪTĪJUMI

16.1. Nepiegādājams sūtījums ir tāds sūtījums, ko nevar piegādāt šādu, bet ne tikai šādu iemeslu dēļ: (i) saņēmēja adrese ir nepilnīga, nesalasāma, nepareiza var to nevar atrast, (ii) sūtījuma adrese norādīta teritorijā, ko FedEx neapkalpo, (iii) Saņēmēja darba vieta ir slēgta, (iv) piegāde nav iespējama, jo sākotnējā vai atkārtotā piegādes mēģinājumā nav pieejama piemērota persona, kas var pieņemt piegādi vai parakstīties par sūtījuma piegādi, vai šāda persona atsakās to darīt, (v) sūtījumam nevar veikt muitas kontroli, (vi) ir ticams, ka sūtījums bojās citus sūtījumus, kavēs to piegādi, bojās īpašumu vai radīs kaitējumu personām, (vii) sūtījums satur aizliegtus priekšmetus, (viii) saņēmējs nespēj vai atsakās samaksāt par sūtījumu, par kuru tiek piestādīts rēķins saņēmējam, (ix) sūtījums ir nepiemēroti iepakots, (x) sūtījuma saturs vai iepakojums ir bojāts tādā mērā, ka atkārtota iesaiņošana nav iespējama.

16.2. Ja sūtījums jebkāda iemesla dēļ nav piegādājams, FedEx var mēģināt par to informēt nosūtītāju, lai noformētu sūtījuma atpakaļnosūtīšanu, neietekmējot valsts normatīvos ierobežojumus. Ja ar nosūtītāju nevar sazināties piecu (5) darba dienu laikā vai tas nesniedz norādījumus saprātīgi paredzamā laikā pēc uzņēmuma FedEx uzskatiem, FedEx pēc saviem ieskatiem var atpakaļnosūtīt sūtījumu nosūtītājam vai izvietot sūtījumu kopējā noliktavā vai muitas noliktavā, vai utilizēt sūtījumu. Ja Sūtījums nevar tikt piegādāts, tam nevar veikt muitas kontroli vai atgriezt, FedEx Sūtījumu pēc saviem ieskatiem var pārvirzīt vai utilizēt. Nosūtītājs ir atbildīgs par visām izmaksām un nodevām, kas radušās atpakaļnosūtot, uzglabājot vai utilizējot nepiegādājamu sūtījumu, izņemot gadījumus, kad sūtījums ir bijis nepiegādājams uzņēmuma FedEx vainas dēļ.

16.3. Sūtījumus, ko nevar atpakaļnosūtīt valsts normatīvo ierobežojumu dēļ, FedEx pēc saviem ieskatiem un jebkurā atrašanās vietā var izvietot sūtījumu kopējā noliktavā vai muitas noliktavā vai utlizēt sūtījumu. Nosūtītājs piekrīt segt jebkādas izmaksas, kas uzņēmumam FedEx radušās, veicot šādu izvietošanu vai utlizāciju.

16.4. Atpakaļnosūtīšanas maksas tiks iekasētas no nosūtītāja kopā ar sākotnējām izmaksām, izņemot gadījumos, kad sūtījums ir bijis nepiegādājams uzņēmuma FedEx vainas dēļ. Tiks iekļautas arī jebkādas citas izmaksas, kas radušās uzņēmumam FedEx, tostarp, bet ne tikai,nodevas, nodokļi un uzglabāšanas maksas, ja tās tiek piemērotas. Nosūtītājam jāsniedz aizpildīta atpakaļnosūtīšanas (aviopārvadājumu) pavadzīme un visi citi nepieciešamie dokumenti par atpakaļnosūtītiem sūtījumiem, kas satur bīstamas preces.


17. NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJAS POLITIKA

17.1. FedEx piedāvā naudas atmaksas garantiju šādiem pakalpojumiem vai pakalpojumu iespējām (ja un kad tās pieejamas): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (intercontinental Shipments only), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Lai novērstu šaubas, naudas atmaksas garantija neattiecas uz Eiropas iekšējiem sūtījumiem, izmantojot pakalpojumu FedEx International Economy. Pēc pieprasījuma FedEx vai nu atmaksā pārvadāšanas izmaksas, kas radušās nosūtītājam, ja pirmais sūtījuma piegādes mēģinājums notiek 60 sekundes vai vēlāk pēc piemērojamā piegādes saistību laika (“pakalpojuma neizpilde”), vai pēc savas izvēles (kas tiek īstenota pēc uzņēmuma FedEx ieskatiem) ieskaita tās attiecināmajā rēķinā. Tomēr naudas atmaksas garantijas politika tiek piemērota tikai tad, ja FedEx pēc nūtījuma paņemšanas no Nosūtītāja ir pieņēmis piegādes saistības.

Minēto naudas atmaksas garantiju, ja tāda ir pieejama (klients var precizēt plašāku informāciju uzņēmumā FedEx), var atlikt, mainīt vai atcelt bez iepriekšēja paziņojuma nosūtītājam vai saņēmējam.

Uz tiesībām saņemt atmaksu vai kredītu attiecas tālāk norādītie ierobežojumi.

 • Ja muitošanas vai citas reglamentētas kontroles procedūras tiek kavētas pārbaudes vai paraugu ņemšanas prasību dēļ vai nosūtītājs ir pieļāvis kļūdas vai nepilnības dokumentācijā, vai pakas apstrādes laiks tiek kavēts, lai FedEx varētu rīkoties saskaņā ar aviācijas vai citām drošības prasībām, piegādes saistību laiks tiek mainīts, pievienojot vienu darba dienu par katru kavējuma dienu (vai dienas daļu), kad tiek kavētas šādas kontroles.
 • Par rēķinā ietvertiem sūtījumiem un sūtījumiem, kurus nosūta, izmantojot automatizētu nosūtīšanas ierīci, uzņēmumam FedEx ir jāsaņem rakstveida paziņojums par pakalpojuma neizpildi 15 dienu laikā no rēķina datuma. Nosūtītājam kā maksājuma pierādījums ir jānodrošina tā rēķina numurs, uz kuru attiecas maksājums. Ja rēķinu neapmaksā pilnībā, iemesls katrai nesamaksātajai summai ir jānorāda kopā ar šo (aviopārvadājumu) pavadzīmi vai pakas izsekošanas numuru.
 • Attiecībā uz sūtījumiem, par ko FedEx nepiestāda rēķinu (neatkarīgi no tā, vai tos apmaksā skaidrā naudā, ar čeku, maksājuma uzdevumu, kredītkarti vai citā veidā), nosūtītājam par pakalpojuma neizpildi ir jāinformē uzņēmums FedEx 15 dienu laikā pēc sūtījuma nosūtīšanas datuma.
 • Paziņojumā jāiekļauj FedEx konta numurs, ja tāds ir, (aviopārvadājumu) pavadzīmes vai pakas izsekošanas numurs, nosūtīšanas datums un pilnīga un precīza informācija par saņēmēju.
 • Uzskatāms, ka pakalpojuma neizpilde nav notikusi, ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas uzņēmumam FedEx tas iesniedz pierādījumus par laikus veiktu piegādi, kas ietver piegādes datumu un laiku, kā arī tās personas vārdu, kas parakstījās par sūtījumu, vai informāciju par piegādes izņēmumu, kas apliecina, ka piegādi neizdevās veikt laikus, pamatojoties uz šeit ietvertu noteikumu, kas ļauj pagarināt piegādes laiku, vai tādu apstākļu dēļ, kas noteikti 19. sadaļā: ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS.
 • Vienai pakai atļauts piemērot tikai vienu atmaksu vai kredītu. Ja pakalpojums netiek izpildīts attiecībā uz kādu paku vairāku paku sūtījumā, atmaksa vai kredīts tiek piemērots proporcionāli šādai pakai piemērojamo pārvadāšanas izmaksu daļai.
 • Atmaksa vai kredīts tiek piemērots tikai tad, ja sūtījuma nodošanas brīdī tika norādīta pilnīga un precīza informācija par saņēmēju. (Aviopārvadājumu) pavadzīmē vai automatizētajā nosūtīšanas ierīcē ir jānorāda pilni saņēmēja dati.
 • Atmaksa vai kredīts netiek piešķirts sūtījumiem, kuru piegāde tiek kavēta nepareizi vai nepilnīgi norādītas adreses dēļ, personas nepieejamības dēļ vai tādēļ, ka persona atsakās pieņemt piegādi, neatkarīgi no tā, vai paka tiek atpakaļnosūtīta nosūtītājam vai tādēļ, ka persona atsakās parakstīties par pakas saņemšanu, vai šeit ietverta noteikuma dēļ, kas ļauj pagarināt piegādes laiku, vai tādu cēloņu dēļ, kas norādīti 19. sadaļā: ATTEIKŠANĀS NO SAISTĪBĀM.
 • Šī naudas atmaksas garantija tiek piemērota tikai pārvadāšanas izmaksām un netiek piemērota nodevām, nodokļiem vai deklarētās vērtības maksai vai jebkurām citām izmaksām un/vai zaudējumiem, vai kaitējumam, kas var rasties vai nu nosūtītājam, vai saņēmējam.
 • Atmaksa vai kredīts netiek piešķirts klientiem, kuri izmanto automatizētās nosūtīšanas ierīces, ja attiecīgajai pakai vai sūtījumam ir uzlikti nepareizi pakas izsekošanas numuri.
 • Uzskatāms, ka pakalpojuma neizpilde nav notikusi, ja nosūtīšanas brīdī norēķinu informācijā tika norādīts FedEx konta numurs, kurā aktīvi nebija labā stāvoklī, un paka tika uzglabāta līdz citu norēķinu risinājumu nodrošināšanai. Šī noteikuma izpratnē “aktīvi labā stāvoklī” nozīmē, ka (1) FedEx kontā maksājumi ir veikti laikus, (2) FedEx konta statuss nav “tikai skaidra nauda” un (3) komerciālo vai uzņēmuma FedEx kontu atlikums nepārsniedz uzņēmuma FedEx noteikto kredīta limitu.
 • Šī naudas atmaksas garantija nav attiecināma uz nepiegādājamiem vai atpakaļnosūtītiem sūtījumiem vai jebkuru sūtījumu, kas satur bīstamas preces vai sauso ledu.
 • Šī naudas atmaksas garantija neattiecas uz piegādes kavējumiem, kas radušies, ievērojot uzņēmuma FedEx politiku attiecībā uz nodevu un nodokļu nomaksu pirms muitas kontroles vai piegādes brīdī.
 • Līdzekļi par pārvadāšanas izmaksām tiek ieskaitīti tikai maksātāja kontā, un atmaksas tiek veiktas tādējādi, ka tās izmaksājamas tikai maksātājam.
 • Kredīts vai naudas atmaksa, kas veikta saskaņā ar šo naudas atmaksas garantiju, tiek piemērota tikai par pārvadāšanas izmaksām par sūtījumu, kura dēļ šāds kredīts radies.
 • Precīzu piegādes saistību laiku var iegūt, tikai sazinoties ar klientu apkalpošanas komandu un sniedzot šādu informāciju:

  • sūtāmā prece;
  • sūtīšanas datums;
  • precīzs galamērķis;
  • Sūtījuma svars;
  • Sūtījuma vērtība.

Jebkāds transportēšanas laiks, kas publiskots FedEx pakalpojumu rokasgrāmatā vai citviet vai kuru nosaka klientu apkalpošanas komanda, nezinot piecus iepriekš minētos faktus, ir tikai paredzētā summa, un nav paziņots piegādes saistību laiks. Uzņēmuma FedEx reģistrētie dati par nosauktajiem piegādes laikiem ir jebkādu šādu paredzēto summu neapstrīdams pierādījums.

 • Šī naudas atmaksas garantija par sūtījumiem, kuru galamērķis atrodas mūsu paplašinātā pakalpojuma teritorijās, attiecas tikai uz to pārvadājumu daļu, ko tiešā veidā veicis uzņēmums FedEx.
 • Brīvdienas paņemšanas vietā un/vai galamērķa atrašanās vietā ietekmē transportēšanas laiku. Ja plānotā piegādes diena iekrīt brīvdienā, tās veikšana tiek ieplānota nākamajā darba dienā. Piegādes saistību laiks tiek pagarināts par periodu, kas vienāds ar brīvdienu ilgumu.
 • Pakalpojuma FedEx International Next Flight gadījumā noteiktais piegādes saistību laiks var tikt mainīts vairāku iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai: lidojumu kavējumu vai atcelšanas gadījumā gaisa satiksmes vadības, laikapstākļu vai mehānisku problēmu dēļ. Ja piegādes saistību laiks tiek mainīts, naudas atmaksas garantija tiek piemērota tikai attiecībā uz pēdējo nosaukto piegādes saistību laiku.
 • Šī naudas atmaksas garantija nav attiecināma ne uz vienu sūtījumu, jo īpaši B2C sūtījumu, attiecībā uz kuru saņēmējs sniedzis uzņēmumam FedEx konkrētus piegādes norādījumus atbilstoši 14.10. punktam.

17.2. Pakalpojuma FedEx Europe First gadījumā FedEx vai nu pēc pieprasījuma atgriež, vai pēc savas izvēles (kas tiek īstenota pēc uzņēmuma FedEx ieskatiem) ieskaita attiecināmajā rēķinā: i) FedEx Europe First piegādes maksu, kas radusies nosūtītājam, bet ne pārvadāšanas izmaksas, ja pirmais sūtījuma piegādes mēģinājums notiek 60 sekundes vai vēlāk pēc piemērojamā piegādes saistību laika pakalpojuma iespējai FedEx Europe First, ii) Pārvadāšanas izmaksas, kas radušās nosūtītājam (papildus FedEx Europe First piegādes maksai), ja pirmais sūtījuma piegādes mēģinājums notiek 60 sekundes vai vēlāk pēc piemērojamā piegādes saistību laika pakalpojumam FedEx International PriorityFedEx bez pakalpojuma iespējas FedEx Europe First. Visi 17.1. punktā noteiktie ierobežojumi vienlīdz attiecināmi uz pakalpojuma iespēju FedEx Europe First.

17.3. Ja nosūtītājs izvēlas atstāt sūtījumu FedEx pilnvarotā piegādes centrā vai no FedEx Drop Box, piegādes saistību laiks sākas brīdi, kad FedEx paņem sūtījumu attiecīgi no FedEx pilnvarotā piegādes centra vai FedEx Drop Box. Informācija par piemērojamajiem spēkā esošajiem pieņemšanas laikiem pieejama attiecīgi FedEx pilnvarotajā piegādes centrā vai FedEx Drop Box.


18. DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

18.1. Ja vien pūtītājs (aviopārvadājumu) Pavadzīmē nenorāda lielāku pārvadājuma deklarēto vērtību un nemaksā attiecīgās nodevas, uzņēmuma FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) summa, ko nosaka piemērojamas starptautiskās vienošanās vai valsts likumi; b) 22 EUR par kilogramu; c) 100 USD par sūtījumu. Ja vien sūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē nenorāda lielāku pārvadājuma deklarēto vērtību un nemaksā attiecīgās nodevas, pakalpojumiem FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight, kas tiek sniegti Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Šveicē un Apvienotajos Arābu Emirātos, uzņēmuma FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) summa, ko nosaka piemērojamie valsts likumi; b) 10 EUR par kilogramu; c) 100 USD par sūtījumu. Ja vien sūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē nenorāda lielāku pārvadājuma deklarēto vērtību un nemaksā attiecīgās nodevas, pakalpojumiem FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight un FedEx Standard Overnight, kas sniegti Vācijā, uzņēmuma FedEx atbildības apjoms nevar pārsniegt lielāko no šīm summām: a) 4 EUR par kilogramu saskaņā ar Vācijas tirdzniecības kodeksu (HGB); b) 100 USD par sūtījumu.

18.2. FedEx nesniedz atbildības par kravu apdrošināšanu vai apdrošināšanu pret visiem riskiem, taču nosūtītājs var samaksāt papildu maksu par pārvadājumu deklarēto vērtību, kas pārsniedz iepriekš 18.1. punktā minētos ierobežojumus. Lai iegūtu papildu maksas skaidrojumu, nosūtītājam jāiepazīstas ar uzņēmuma FedEx cenu lapām, kas ir spēkā sūtīšanas laikā, vai jāsazinās ar uzņēmumu FedEx pa tālruni. Jebkuras pakas pārvadājuma deklarētā vērtība atbilst FedEx maksimālajam atbildības apmēram saistībā ar šīs pakas sūtīšanu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, jebkādu informācijas nesniegšanu saistībā ar sūtījumu vai nepareizas informācijas sniegšanu attiecībā uz sūtījumu. Nosūtītājs uzņemas riska izpausmes un riskus par zaudējumiem, kas pārsniedz pārvadājumu deklarēto vērtību. Lai iegūtu informāciju par apdrošināšanas segumu, klientiem būtu jāsazinās ar savu apdrošināšanas aģentu vai starpnieku. PAT TAD, JA TIEK DEKLARĒTA AUGSTĀKA MUITAS VĒRTĪBA, UZŅĒMUMA FEDEX ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM VAI SŪTĪJUMA SATURA BOJĀJUMIEM NEPĀRSNIEDZ SŪTĪJUMA SATURA FAKTISKO VĒRTĪBU, UN UZŅĒMUMS FEDEX IR TIESĪGS PIEPRASĪT NEATKARĪGU PIERĀDĪJUMU PAR TĀ SŪTĪJUMA SATURA VĒRTĪBU, PAR KO TIEK PIETEIKTA PRASĪBA.

18.3. Muitas un pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība ir ierobežota, un dažādās atrašanās vietās tā var atšķirties. Ja tas piemērojams, pārvadājumu deklarētā vērtība nedrīkst pārsniegt muitas deklarēto vērtību. FedEx Envelope vai FedEx Pak satura muitas un pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība neatkarīgi no galamērķa ir lielākā no šādām summām: 100 USD par sūtījumu vai 9,07 USD par mārciņu (453,6 g). Preces, kuru vērtība (faktiskā vai deklarētā) ir lielāka par minētajām summām, NEDRĪKST sūtīt, izmantojot FedEx Envelope vai FedEx Pak. Ja FedEx nav norādījis citādi, pārvadājumu maksimālā deklarētā vērtība ir 50 000 USD par sūtījumu, izņemot pakalpojumos FedEx International Priority Freight un FedEx International Economy Freight, kuru pārvadājuma maksimālās deklarētās vērtības ierobežojums ir 100 000 USD par sūtījumu uz vairumu galamērķu. Lai iegūtu deklarēto vērtību skaidrojumu, nosūtītājam jāiepazīstas ar uzņēmuma FedEx cenu lapām, kas ir spēkā sūtīšanas laikā, vai jāsazinās ar uzņēmumu FedEx pa tālruni.

18.4. Sūtījumiem, kuros ir tālāk norādītie priekšmeti ar ārkārtēju vērtību, tiek piemērots ierobežojums, kas atbilst lielākajai no šīm vērtībām: pārvadājuma maksimālā deklarētā vērtība 1000 USD apmērā par Sūtījumu vai 9,07 USD apmērā par mārciņu (453,6 g). Jebkādu šādu priekšmetu importēšana atsevišķās valstīs var būt aizliegta, un šādu priekšmetu noteikto ierobežojumu kontrolē zemāka pārvadājumu deklarētā vērtība, ja tāda ir.

 • Mākslas darbi, tostarp jebkādi darbi, kas radīti vai izstrādāti, izmantojot prasmes, gaumi vai radošu talantu, kas paredzēti pārdošanai, izrādīšanai vai kolekcionēšanai. Tas bez ierobežojuma ietver tādus priekšmetus (un to daļas) kā gleznas, zīmējumi, vāzes, gobelēni, maztirāžas iespiedumi, tēlotājmākslas darbi, statujas, skulptūras, kolekcionējami priekšmeti, pielāgoti vai personalizēti mūzikas instrumenti un tamlīdzīgi priekšmeti.
 • Antīki vai kolekcionējami priekšmeti vai jebkura prece, kas veidota pagātnes laikmeta stilā vai pēc tā modes un kuras vēsture, vecums vai retums vairo tās vērtību. Šādi priekšmeti ir tostarp, bet ne tikai, mēbeles, galda piederumi, porcelāna, keramikas un stikla izstrādājumi. Kolekcionējami priekšmeti var būt mūsdienīgi vai saistīti ar pagātni..
 • Fotofilmas, fotoattēli (tostarp fotoattēlu negatīvi), fotogrāfijas plates un fotogrāfijas diapozitīvi.
 • Jebkura prece, kas pēc savas būtības ir īpaši jutīga pret bojājumiem vai kuras tirgus vērtība ir īpaši mainīga vai grūti nosakāma.
 • Stikla izstrādājumi, tostarp, bet ne tikai, zīmes, spoguļi, keramikas, porcelāna, kristālstikla izstrādājumi, ierāmēts stikls vai jebkura cita prece ar līdzīgi trauslām īpašībām.
 • Plazmas ekrāni.
 • Rotaslietas, tostarp, bet ne tikai bižutērija, pulksteņi un to detaļas, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (slīpēti vai neslīpēti), rūpniecībā izmantojamie dimanti un rotaslietas, kas darinātas no dārgmetāliem.
 • Dārgmetāli, tostarp, bet ne tikai zelts un sudrabs, sudraba gabali vai putekļi, nogulsnes vai platīns (izņemot elektronisku iekārtu neatņemamas detaļas).
 • Kažokādas, tostarp, bet ne tikai kažokādas apģērbi, apģērbi ar kažokādas apdari un zvērādas.
 • Akcijas, obligācijas, pavadvēstules vai naudas ekvivalenti, tostarp, bet ne tikai pārtikas taloni, pastmarkas (nekolekcionējamas), ceļojumčeki, loteriju biļetes, maksājuma uzdevumi, dāvanu kartes un dāvanu sertifikāti, priekšapmaksas zvanu kartes (izņemot tādas, kuru aktivizēšanai nepieciešams kods), parādzīmes un turētāju obligācijas.
 • Kolekcionējami priekšmeti, piemēram, sporta kartītes, suvenīri un relikvijas. Kolekcionējamas monētas un pastmarkas nedrīkst sūtīt. Skatiet sadaļu “pārvadāšanai nepiemēroti priekšmeti”).
 • Ģitāras un citi mūzikas instrumenti, kas ir 20 gadus veci vai vecāki un ir pielāgoti vai personalizēti mūzikas instrumenti.

Nosūtītājs ir atbildīgs par precīzu (aviopārvadājumu) pavadzīmes vai citu sūtīšanas dokumentu aizpildīšanu, ieskaitot deklarētās vērtības sadaļas aizpildi. FedEx nevar izpildīt prasības mainīt deklarētās vērtības informāciju (aviopārvadājumu) pavadzīmē pēc sūtījuma nodošanas FedEx.

18.5. Gadījumos, kad nosūtītājs (aviopārvadājumu) pavadzīmē nav norādījis katras pakas pārvadājumu deklarēto vērtību, bet ir norādījis kopējo deklarēto vērtību visām pakām, katras pakas deklarētā vērtība tiek noteikta, sadalot kopējo deklarēto vērtību ar (aviopārvadājumu) pavadzīmē esošo paku skaitu. Jebkuras sūtījumā esošas pakas deklarētā vērtība nekādā gadījumā nevar pārsniegt sūtījuma deklarēto vērtību.

18.6. Uzņēmums FedEx nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavētu piegādi, nepareizu piegādi vai nenotikušu piegādi attiecībā uz nepieņemamiem sūtījumiem, tostarp, bet ne tikai, skaidru naudu un valūtu (skatiet 8. sadaļu: PĀRVADĀŠANAI NEPIEMĒROTI PRIEKŠMETI.

18.7. Visas vērtības deklarācijas, kas pārsniedz FedEx atļautās maksimālās vērtības, nav spēkā. Ja FedEx (netīši, tīši vai citādi) pārvadāšanai pieņem tādu sūtījumu, kura deklarētā vērtība pārsniedz atļautās maksimālās vērtības, tas nenozīmē atteikšanos no noteikumiem un ierobežojumiem, kas saskaņā ar šiem nosacījumiem piemērojami šādam sūtījumam.

18.8. Ja sūtījuma pārvadājuma deklarētā vērtība pārsniedz atļautos ierobežojumus (skatiet 18.3. un 18.4. punktu), šāda vērtība automātiski tiek samazināta līdz atļautajai maksimālajai šāda sūtījuma vērtībai.

18.9. Neatkarīgi no pakas pārvadājuma deklarētās vērtības, uzņēmuma FedEx atbildība par zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, nenotikušu piegādi, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu vai nepareizas informācijas sniegšanu nepārsniedz mazāko no tālāk norādītajām vērtībām: sūtījuma remonta izmaksas, tā zaudētā vērtība vai nomaiņas izmaksas.


19. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS

19.1. UZŅĒMUMS FEDEX NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TĪŠIEM VAI NETĪŠIEM, ĪPAŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS PĀRSNIEDZ LIELĀKO NO ŠĪM VĒRTĪBĀM: DEKLARĒTO VĒRTĪBU (KURAS IEROBEŽOJUMI NOTEIKTI 18. SADAĻĀ) VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU, KAS NOTEIKTS PIEMĒROJAMAJĀ STARPTAUTISKAJĀ KONVENCIJĀ AR GROZĪJUMIEM VAI VALSTU PIEMĒROJAMAJOS VIETĒJOS LIKUMOS ATTIECĪBĀ UZ SŪTĪJUMIEM NO NORĀDĪTĀM ATRAŠANĀS VIETĀM VIENĀ VALSTĪ VAI STARP ŠĀDĀM VIETĀM; NEATKARĪGI NO TĀ, VAI UZŅĒMUMS FEDEX ZINĀJA VAI TAM BŪTU BIJIS JĀZINA, KA ŠĀDI ZAUDĒJUMI, TOSTARP, BET NE TIKAI IENĀKUMU VAI PEĻŅAS ZUDUMS, VAR RASTIES.

19.2. UZŅĒMUMS FEDEX NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, TOSTARP, BET NE TIKAI, IENĀKUMU VAI PEĻŅAS ZUDUMU.

19.3. Uzņēmums FedEx nav atbildīgs par zaudējumiem vai kavējumiem konkēos 19.4. punktā norādītos apstākļos. Riska izpausmes un risku par šādiem zaudējumiem vai kavējumiem uzņemas nosūtītājs,un nosūtītājam, ja tas vēlas, būtu jāsazinās ar savu apdrošināšanas aģentu vai starpnieku. FEDEX NEIZSNIEDZ APDROŠINĀŠANAS SEGUMU.

19.4 Uzņēmums FedEx nav atbildīgs par nekāda veida zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, nenotikušu piegādi, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu, tostarp, bet ne tikai turpmāk norādīto iemeslu izraisītiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem, nepareizu piegādi, nenotikušu piegādi, nepareizu informāciju, jebkādu informācijas nesniegšanu, un to rezultātā netiek veikta pielāgošana, atmaksa vai kredīts:

 • Nosūtītāja, Saņēmēja vai jebkuras Sūtījuma ieinteresētās personas darbība, bezdarbība vai neizpilde;
 • Sūtījuma raksturs vai jebkāds tā trūkums vai tam raksturīgs defekts;
 • jebkura (aviopārvadājumu) pavadzīmē vai šajos nosacījumos esošā noteikuma vai nosacījuma, tarifu vai citu noteikumu un nosacījumu, kas attiecas uz šo sūtījumu, pārkāpums, tostarp, bet ne tikai, kravas nepareiza deklarēšana, sūtījuma nepiemērota vai nepareiza iepakošana, nodrošināšana, marķēšana vai tā adreses norādīšana;
 • jebkādas norises ārpus uzņēmuma FedEx kontroles, tostarp, bet ne tikai, gaisā esošas briesmas, valsts ienaidnieku, valsts iestāžu, kas rīkojas ar acīmredzamām vai faktiskām pilnvarām, muitas ierēdņu darbība vai bezdarbība, dumpji, streiki vai cita veida vietēji konflikti, civilie nemieri, bīstami karastāvokļa vai laikapstākļu incidenti, vai valsts, starptautiski vai vietēja mēroga pārrāvumi gaisa vai sauszemes pārvadājumu tīklos, jebkādas(-u) personas(-u) krimināla rīcība, tostarp terorisma akti, streiki vai paredzēti streiki (ko veic jebkura persona, tostarp, bet ne tikai citi pārvadātāji, pakalpojumu sniedzēji vai piegādātāji), dabas katastrofas, saziņas un informācijas sistēmu (tostarp, bet ne tikai, FedEx sistēmu) traucējumi vai nenostrāde, mehāniska aizkave vai apstākļi, kas rada briesmas uzņēmuma FedEx personālam;
 • jebkuras personas, kas nav FedEx, darbība vai bezdarbība, rīcība saskaņā ar Nosūtītāja vai Saņēmēja (vai tādu personu, kas saka, ka pārstāv Nosūtītāju vai Saņēmēju) mutiski vai rakstveidā sniegtiem norādījumiem;
 • Pakās iepakotu un aizzīmogotu priekšmetu nozaudēšana vai bojāšana, ko iepakojis un aizzīmogojis nosūtītājs, ar nosacījumu, ka zīmogs nav bojāts piegādes laikā un paka pamatā ir saglabājusies vesela;
 • jebkāds piegādes kavējums vai uzņēmuma FedEx nespēja veikt piegādi muitas vai citu regulējošo iestāžu darbību vai bezdarbības dēļ;
 • piegādes kavējumi, ko izraisījusi rīcība saskaņā ar uzņēmuma FedEx politiku attiecībā uz nodevu un nodokļu samaksu;
 • uzņēmuma FedEx nespēja sniegt piegādes reģistrācijas dokumenta kopiju vai piegādes brīdī iegūtā paraksta kopiju;
 • tādu datu dzēšana, zudums vai neatgūstamība, kas tiek uzglabāti magnētiskās lentēs, datnēs vai citos datu nesējos, vai fotoattēlu vai skaņu celiņu dzēšana vai bojājums filmas izgaismošanas dēļ;
 • bojājumi, kas radušies luminiscējošu spuldžu, neona apgaismoja, neona zīmju, rentgenstaru cauruļu, lāzerstaru cauruļu un gaismas spuldžu, kvarca kristālu, kvarca lampu, stikla cauruļu, piemēram, tādu, kas tiek izmantotas paraugiem, un stikla trauku, piemēram, tādu, kas tiek izmantoti laboratorijās, vai citu raksturīgi trauslu priekšmetu transportēšanas vai apstrādes laikā;
 • tas, ka FedEx nav ievērojis “pakas virziena” grafisko norādījumus (piem., bultiņas “UZ AUGŠU”, apzīmējumus “THIS END UP” (ar šo galu uz augšu);
 • tas, ka nosūtītājs nav iepakojis preces uzņēmuma FedEx apstiprinātā iepakojumā pirms nosūtīšanas gadījumos, kad šāds iepriekš sniegts apstiprinājums ir ieteicams vai nepieciešams;
 • tas, ka FedEx nav informējis nosūtītāju par jebkādiem kavējumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, vai jebkādas neprecizitātes šādos paziņojumus;
 • Sūtījumi, kas izsniegti, neiegūstot parakstu, ja ir reģistrēta saņēmēja parakstīta izsniegšanas piegādes pilnvara;
 • tas, ka FedEx nemēģina vai nespēj mēģināt sazināties ar Nosūtītāju vai Saņēmēju par nepilnīgu vai neprecīzu adresi, nepareizu vai nepilnīgu dokumentāciju, sūtījuma izsniegšanai nepieciešamo nodevu un nodokļu nenomaksu vai nepilnīgu vai nepareizu muitas starpnieka adresi;
 • tādas pakas nozaudēšana vai bojāšana, par kuras saņemšanu uzņēmumam FedEx nav reģistrētu datu;
 • mērogā darinātu modeļu sūtījums (tostarp, bet ne tikai, arhitektūras paraugmodeļi, leļļu mājas utt.);
 • portfeļu, bagāžas, apģērbu somu, alumīnija kastu, plastmasas kastu vai citu tādu priekšmetu bojājumi, kuru ārējo apdari var bojāt uzlīmes, nosmērēšana vai marķēšana, izņemot gadījumus, kad tie pārvadāšanai ievietoti piemērotā aizsargapvalkā;
 • jebkura tāda sūtījuma bojājums, kavējums vai nozaudēšana, kas satur aizliegtu priekšmetu;
 • bojājumi, kas rodas tādēļ, ka nosūtītājs jebkādā veidā nav iepakojis sūtāmo materiālu piemērotā veidā, lai to pasargātu no bojājumiem; piemērotību novērtējot pēc uzņēmuma FedEx saprātīgajiem uzskatiem par iepakošanu, kas paredzēta normālai apstrādei, ko paredzams veikt pārvadātājam, piemēram, FedEx;
 • jebkādas personas vai finanšu informācijas zudums, tostarp, bet ne tikai, sociālās nodrošināšanas numuru, dzimšanas datumu, autovadītāja apliecību numuru, kredīta vai debeta karšu numuru un finanšu kontu informācijas zudums;
 • tas, ka sūtītājs nav dzēsis visus sūtījumus, kas ievadīti uzņēmuma FedEx rēķinu pašizveides sistēmā, interneta sūtīšanas ierīcē vai jebkurā citā elektroniskā sūtīšanas metodē, kas tiek izmantota pakas nosūtīšanai, ja sūtījums netiek nodots uzņēmumam FedEx;
 • nepareiza, neprecīza vai nederīga FedEx konta numura izmantošana vai nespēja norēķinu norādījumos vai sūtīšanas dokumentācijā norādīt derīgu FedEx konta numuru ar labu aktīvu stāvokli;
 • ātrbojīgu vielu vai tādu preču sūtīšana, ko var bojāt pakļaušana karstumam vai aukstumam, tostarp, bet ne tikai, alkoholisku dzērienu, augu un augu izcelsmes materiālu, tabakas izstrādājumu, strausu vai emu olu vai dzīvas akvakultūras sūtīšana;
 • datoru vai to komponentu, vai jebkuru elektroierīču bojājumi, kad tie tiek sūtīti tādā iepakojumā, kas nav kāds no minētajiem:

  • ražotāja oriģinālais iepakojums, kas nav sabojāts un ir saglabājis labu, stingru stāvokli;
  • iepakojums, kas ir saskaņā ar uzņēmuma FedEx iepakošanas vadlīnijām, kas pieejamas vietnē fedex.com;
  • uzņēmuma FedEx klēpjdatoru iepakojums klēpjdatoru sūtījumiem;
  • uzņēmuma FedEx mazo elektroierīču iepakojums mobilo tālruņu, rokas datoru, MP3 atskaņotāju un līdzīgu priekšmetu sūtījumiem;
 • uzņēmuma FedEx veikta sūtījumu iepakošana, konsultēšana, sniegta palīdzība vai atbalsts attiecībā uz pareizu sūtījumu iepakošanu nenozīmē, ka FedEx uzņemas atbildību, izņemot gadījumus, kad šādu konsultāciju, palīdzību vai atbalstu rakstveidā apstiprinājusi nodaļa FedEx Packaging Design and Development, un rakstveida apliecinājumā tiek skaidri pieņemta atbildība bojāta sūtījuma gadījumā;
 • bojājumi, uz ko norāda jebkādas Shockwatch ierīces, slīpuma mērītāji vai temperatūras noteikšanas rīki;
 • piegādes saistību laika neizpilde attiecībā uz jebkuriem Sūtījumiem ar nepilnīgu vai nepareizu adresi. (Skatiet sadaļu par nepiegādājamiem sūtījumiem);
 • alkohola sūtījumu nozaudēšana vai bojājumi, izņemot gadījumu, kad tiek izmantots apstiprināts iepakojuma veids, vai kad nodaļa FedEx Packaging Design and Development apstiprinājusi šāda iepakojuma izmantošanu pirms sūtījuma veikšanas;
 • bīstamu preču sūtījumi, ko nosūtītājs nav piemēroti deklarējis, tostarp neiekļaujot atbilstošo dokumentāciju, apzīmējumus, uzlīmes un iepakojumu. FedEx neveic atmaksu saistībā ar pretenzijām, kas veiktas par nedeklarētām vai slēptām bīstamajām precēm, un uzņēmuma FedEx naudas atmaksas garantija šādos gadījumos netiek piemērota;
 • FedEx nav atbildīgs par tādu pakalpojumu vai pakalpojumu iespēju neizpildi, par kurām uzņēmuma FedEx reģistrētajos datos netiek uzrādīts, ka nosūtītājs šādus pakalpojumus vai pakalpojuma iespējas ir izvēlējies.

19.5. Izņemot uzņēmuma FedEx starptautiskas prasības gadījumā, Nosūtītājs ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas sūtījuma dēļ radies uzņēmumam FedEx vai trešajai pusei. Nosūtītājs garantē un novērš uzņēmumam FedEx nodarītu kaitējumu jebkādas trešās puses, jo īpaši saņēmēja, pretenziju gadījumā, par jebkādu atbildību, kas pārsniedz saskaņā ar šiem nosacījumiem pieņemto atbildību.

19.6. Jebkurš uzņēmuma FedEx veikts maksājums saskaņā ar nosūtītāja vai trešās puses pretenziju netiek uzskatīts par atbildības pieņemšanu.


20. GARANTIJU NEESAMĪBA

Ja vien šeit nav skaidri noteikts citādi, FedEx nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas.


21. PRETENZIJAS

21.1. Pretenzijas par bojājumiem, kavējumiem vai trūkumiem

Visas pretenzijas, kas radušās bojājumu (redzamu vai slēptu), kavējumu (tostarp pretenzijas par sabojāšanos) vai trūkumu dēļ, jāpaziņo uzņēmumam FedEx rakstveidā 21 kalendārās dienas laikā pēc sūtījuma piegādes; ja tas netiek izdarīts, pret uzņēmumu FedEx nevar ierosināt prasības par zaudējumiem (laika periodu, kurā var pieprasīt pārvadāšanas izmaksu atmaksāšanu vai kredītu pakalpojuma neizpildes gadījumā, skatiet arī 17. sadaļā: NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA). Ja saņēmējs ir saņēmis sūtījumu un nav iesniedzis rakstisku paziņojumu par bojājumiem, piegādes pieņemšanas dokuments ir pirmšķietams (prima facie) pierādījums tam, ka sūtījums tika piegādāts labā stāvoklī. Saņēmējam ir jānodod FedEx pārbaudes veikšanai viss pieejamais sūtījuma saturs, sākotnējās iepakojuma kastes un iepakojums; tas ir priekšnosacījums, lai FedEx izskatītu jebkādu pretenziju par bojājumiem.

FedEx patur tiesības pārbaudīt bojātos sūtījumus klienta telpās, kā arī paņemt bojāto paku pārbaudes veikšanai FedEx iestādē.

Visas sākotnējās iepakojuma kastes, iepakojums un sūtījuma saturs jāpadara pieejams uzņēmuma FedEx veiktai pārbaudei, un tie tiks paturēti līdz pretenzijas izskatīšanai.

21.2. Citas prasības (nozaudēšana, piegādes neveikšana, nepareiza piegāde...)

Visas citas pretenzijas, tostarp, bet ne tikai, pretenzijas par nozaudēšanu, piegādes neveikšanu vai nepareizu piegādi uzņēmumam FedEx jāsaņem deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad Paka nodota uzņēmumam FedEx.

21.3. Pretenzijas iesniegšana un laika ierobežojums

Deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad Paka nodota uzņēmumam FedEx, tai jātiek dokumentētai, nosūtot uzņēmumam FedEx par to visu attiecināmo informāciju. Uzņēmumam FedEx nav pienākuma rīkoties attiecībā uz nevienu prasību, pirms samaksātas visas izmaksas; prasības summu nedrīkst atņemt no šīm izmaksām. Tiesības uz uzņēmuma FedEx veiktu zaudējumu atlīdzību tiek dzēstas, ja vien divu (2) gadu laikā no piegādes datuma (bojājumu gadījumā) vai datuma, kurā sūtījumam ir bijis jābūt piegādātam (nozaudēšanas, neveiktas piegādes, nepareizas piegādes vai piegādes kavējuma gadījumā), netiek uzsāktas tiesiskas darbības.

Apstiprinātais piegādes datums termiņa aprēķināšanas nolūkos ir diena pēc sūtījuma veikšanas dienas. Noilguma termiņiem, kas nosaka īsāku likumā vai līgumā pamatotu noteikumu, ir priekšroka pār šo noteikumu.

Saistībā ar vienu sūtījumu var iesniegt tikai vienu pretenziju. Pretenzijas maksājuma pieņemšana dzēš jebkādas tiesības atgūt papildu līdzekļus par kaitējumu vai iesniegt pretenzijas, lai iegūtu papildu kompensāciju saistībā ar šo sūtījumu.


22. PIEMAKSAS

FedEx patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma piemērot sūtījumam degvielas un citas piemaksas. Ilgumu un summu nosaka FedEx pēc saviem ieskatiem. Nododot savu sūtījumu uzņēmumam FedEx, nosūtītājs piekrīt apmaksāt piemaksas, kas spēkā vēlākajā no šiem datumiem: pasūtījuma brīdī vai saņemšanas brīdī, un šādas izmaksas nosaka uzņēmums FedEx pēc saviem ieskatiem. Plašāka informācija par spēkā esošajām piemaksām ir pieejama pēc pieprasījuma vietnē fedex.com.


23. NEATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

Ja FedEx neīsteno vai nepiemēro kādu no šo nosacījumu noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šī noteikuma un nekādā citā veidā nemazina uzņēmuma FedEx tiesības īstenot šādu noteikumu.


24. OBLIGĀTI PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šie nosacījumi neizslēdz nekādas saistības gadījumos, kad šo saistību izslēgšana aizliegta ar likumu.

Tiktāl, cik jebkurš šajos nosacījumos esošs noteikums vai noteikums, uz ko nosacījumos veikta atsauce, ir pretrunā ar jebkuru piemērojamo starptautisko nolīgumu, vietējo likumu, valdības izdotiem noteikumiem, rīkojumiem vai prasībām, šāds noteikums tiek ierobežots līdz maksimālajam atļautajam apmēram un ierobežotā veidā saglabā spēku kā līguma starp uzņēmumu FedEx un nosūtītāju daļa. Jebkura noteikuma spēkā neesamība vai neizpildāmība neietekmē nevienu citu šo nosacījumu daļu.


25. MEDIĀCIJA

Beļģijas likumdošana ļauj pasta pakalpojumu lietotājiem pieprasīt ombuda iejaukšanos pasta sektorā (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) ar nosacījumu, ka lietotājs pirms tam iesniedzis savu sūdzību uzņēmumam FedEx. Šāda iejaukšanās neietekmē šo nosacījumu noteikumus.


26. DATU AIZSARDZĪBA

26.1. FedEx kā datu kontrolētājs ir atbildīgs par rīcību saskaņā ar piemērojamajiem obligātajiem datu aizsardzības likumiem, noteikumiem un nolikumiem saistībā ar personas datu (tekstā arī — “dati”) apstrādi sūtījuma veikšanai vai citādos nolūkos. Lai iegūtu vairāk informācijas, FedEx aicina iepazīties ar savu paziņojumu par privātumu, ko var apskatīt vietnē fedex.com. 

26.2. Attiecībā uz jebkādiem sūtītāja sniegtiem personas datiem par tā darbiniekiem, kravas saņēmēju vai jebkuru trešo pusi saistībā ar sūtījumu vai citādi sūtītājs garantē, apliecina un apstiprina, ka ir rīkojies saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp ieguvis nepieciešamo tiesisko pamatojumu, lai šādus datus sniegtu uzņēmumam FedEx un lai uzņēmums FedEx šādus datus apstrādātu šajos nosacījumos aprakstītajā vai citādā veidā, un sniedzis attiecīgajam datu subjektam visu informāciju saistībā ar šādu datu ievākšanu, nodošanu vai apstrādi, tostarp bez ierobežojumiem:

 • uzņēmuma FedEx kā datu kontrolētāja identitāti; 
 • apstrādes nolūku (piem., Sūtījuma veikšana) un datu apstrādes nosacījumus; 
 • datu kategorijas, ko sūtītājs nodos uzņēmumam FedEx; 
 • apstiprinājumu, ka personas dati tiks nodoti uzņēmumam FedEx un tā filiālēm, kas atrodas EEZ vai ārpus tās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, saistībā ar sūtījuma veikšanu, tostarp arī alternatīvas piegādes norādījumus, kas saņemti no saņēmēja, kā arī pilnvarota personāla un datu apstrādātāju, kas piekļūst personas datiem, identifikāciju; 
 • personas datu sniegšanas obligāto vai izvēles raksturu un sekas gadījumā, ja persona atsakās sniegt datus; 
 • datu subjekta tiesības piekļūt personas datiem un pieprasīt labot, dzēst, bloķēt vai izņemt neprecīzus datus vai iebilst pret to apstrādi tiesiskos nolūkos, kā arī labot, dzēst, bloķēt vai izņemt kontaktinformāciju, kas var tikt izmantota šādu tiesību izmantošanai. 

26.3. Sūtītājs atlīdzina uzņēmumam FedEx visas izmaksas, prasības, zaudējumus vai tēriņus, kas radušies uzņēmumam FedEx saistībā ar to, ka sūtītājs nav rīkojies saskaņā ar šo 26. sadaļu.