Pakkelevering

Brexit-ordbok

Brexit-ordbok

En komplett liste over ord og uttrykk som eksport- og importvirksomheter må kjenne til, slik at de kan navigere brexit-farvannet.

Fastsetter rettigheten og prosessen for et medlemsland som vil trekke seg ut av EU, med to års varsel om tilbaketrekking.

Ordet brukt for å beskrive Storbritannias tilbaketrekking fra EU, som følger utfallet av en folkeavstemning holdt i juni 2016. Storbritannia skal forlate EU klokken 23.00 den 31. oktober 2019.

Såkalte stoppeklosse-forslag angitt i Storbritannias plan for midlertidige tollordninger med EU hvis en ny permanent avtale ikke er klar i tide. De er ment å unngå en hard grense mellom Nord-Irland og Irland, som er medlem av EU.

Medlemsland i EU følger de samme standardene og forskriftene for varer. Den britiske regjeringen ønsker å følge et «felles regelverk» ved å innrette britisk lovgivning for varer med EUs standarder og forskrifter. Den britiske regjeringen håper planen vil beskytte forsyningskjeden til firmaer som bilprodusenter, samtidig som den reduserer handelsfriksjoner ved grensen mellom Storbritannia og EU.

EUs 28 medlemsland, samt flere mindre stater, har en handelsavtale om å ikke innføre tolltariffer på varer som flytter seg mellom medlemsland i EU. En felles tariff gjelder for varer importert fra utenfor EU. Den britiske regjeringen har sagt at Storbritannia vil forlate EUs tollunion når det forlater EU.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet inkluderer de 28 EU-landene pluss Island, Norge og Liechtenstein. Det er et internt marked styrt av EUs regler for det indre marked.

Det europeiske frihandelsforbund inkluderer Island, Norge, Liechtenstein og Sveits. Det var en mye større organisasjon før, men andre medlemmer forlot den da de ble med i EU.

En politisk og økonomisk union som består av 28 land: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia. Den ble etablert i 1957.

Referer til de EU-landene (19 av de 28 medlemslandene) som har underlagt seg bruken av euroen som valuta.

Regjeringens plan for tollordninger med EU etter brexit. FCA (tilrettelagt tollordning) vil at varer som kommer til Storbritannia, men bestemt for EU, blir belastet en EU-tariff. Varer som skal bli i Storbritannia, vil bli belastet Storbritannias egen tariff, som kan angis forskjellig fra EUs. Planen er avhengig av at teknologi identifiserer den endelige dedestinasjonen til varer som kommer til Storbritannia, og det håpes at de vil unngå tollkontroller i Irland.

Frihetene for flytting av varer, tjenester, mennesker og kapital innenfor EU uten interne barrierer, underlagt begrensede unntak.

En avtale mellom land som reduserer barrierer for handel, inkludert tariffer og forskrifter.

Begrepet brukt til å beskrive et brexit-scenario der Storbritannia vil gi opp sin tilgang til Europas indre marked og tollunion i tillegg til EU. Ordningen vil prioritere å gi Storbritannia full kontroll over grensene sine, til å inngå nye handelsavtaler og lage egne lover innenfor sitt eget territorium.

Scenariet der Storbritannia forlater EU uten en avtale om vilkårene for tilbaketrekningen og fremtidige handelsordninger. Britisk handel med EU vil være underlagt WTO-vilkår. Fri sirkulasjon av varer mellom Storbritannia og EU vil ta slutt, slik at virksomheter vil måtte bruke samme toll- og avgiftsregler som til land utenfor EU.

Retten til en handelsmann i EU eller EØS til å gjøre forretninger i et annet EU/EØS-land basert på sin hjemstatsautorisasjon og EUs regler for fri bevegelse.

Et handelsområde uten indre grenser som garanterer fri bevegelse av mennesker, varer, tjenester og kapital gjennom hele territoriet. Det europeiske indre markedet omfatter alle medlemsland i EU og fire andre land som har visse muligheter til å trekke seg ut. Den britiske regjeringen har sagt at Storbritannia vil forlate det europeiske indre markedet når det forlater EU. 

Et brexit-scenario der Storbritannia potensielt kunne forbli i det europeiske indre markedet og tollunionen. Storbritannias forhold med EU ville blitt holdt så nært som mulig til de eksisterende ordningene. Storbritannia ville ikke lenger vært medlem av EU og ville ikke hatt et sete i Det europeiske råd. Det ville ha mistet sine parlamentsmedlemmer og sin europeiske kommissær. Men varer og potensielle tjenester ville blitt handlet med de gjenværende EU-landene på et tariff-fritt grunnlag og finansielle organisasjoner ville beholdt sine "gjensidig godkjennelse"-rettigheter til å selge tjenester og drive virksomhet i EU.

Organet som regulerer internasjonal handel mellom ulike land. Hvis det blir brexit uten en avtale, vil britisk handel med EU være underlagt WTO sine vilkår.

Alternative brexit-modeller

Handelsavtalen Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) mellom EU og Canada er en frihandelsavtale som fjerner mange tariffer og handelsbarrierer. Det er en modell som ofte refereres til under diskusjoner om brexit.

En modell som har blitt diskutert som et mulig alternativ for forholdet mellom Storbritannia og EU. Selv om Norge ikke er medlem av EU, er det medlem av EØS, noe som gjør at landet kan være en del av EUs indre marked, og til gjengjeld bidrar det til EUs budsjett, godtar de fleste EU-lover og tillater fri bevegelse av mennesker.

Dekker noen, men ikke alle handelsområder. Sveits bidrar også økonomisk til EU, men i mindre omfang enn Norge. Landet har ikke en generell plikt til å bruke EU-lover, men det må implementere noen EU-forskrifter for å muliggjøre handel. Bevegelsesfrihet gjelder.

Tyrkia er ikke en del av EØS eller EFTA, men har en tollunion med EU. Det er ingen tariffer eller kvoter på industrielle varer det sender til EU-land. Tollunionen gjelder ikke for tjenester eller landbruksvarer. Tyrkia må bruke EUs felles eksterne tariff på varer det importerer fra land som ikke er med i EU. Det må innrette reglene og standardene sine med de i EU i områder der det kan handle fritt.

Avtalevilkår

Regjeringen har sagt at Storbritannia vil forlate EUs indre marked og tollunion når det forlater EU. Landet håper imidlertid på å forhandle en økonomisk avtale med EU for flytting av varer med minimale hindringer.

Taxation (Cross-Border Trade) Bill vil tillate Storbritannia å angi sin egen tariff når det forlater EU, med eller uten en avtale. Denne vil erstatte EUs felles tolltariff, tariffen som for øyeblikket gjelder for varer importert fra utenfor EU, for import til Storbritannia.

Ingen avtale-vilkår

Hvis det skulle bli brexit uten en avtale, vil fri sirkulasjon av varer mellom Storbritannia og EU ta slutt, slik at virksomheter vil måtte bruke samme toll- og avgiftsregler som til land utenfor EU. Virksomheter vil måtte levere import- og eksportdeklarasjoner, revidere sine internasjonale tjenestevilkår til å reflektere at de er en importør eller eksportør, og levere en import- eller eksportlisens for kontrollerte varer. Tollkontroller kan utføres og MVA og eventuelle importavgifter må betales. Transportselskapet for varene må opprette sikkerhetsdeklarasjoner for innføring og utførsel.

I et scenario med ingen avtale må en virksomhet registrere seg for et EORI-nummer før de importerer eller eksporterer varer til eller fra EU. Den britiske regjeringen har sagt at den vil gjøre ytterligere informasjon om dette tilgjengelig senere i 2018.

Det datastyrte overvåkingssystemet for hele EU vil ikke lenger brukes til å kontrollere suspenderte bevegelser mellom EU og Storbritannia hvis det skulle bli brexit uten en avtale, men det vil bli brukt til å kontrollere bevegelsen av tollsuspenderte avgiftsvarer i Storbritannia.

ECJU er delen av Department for International Trade som er ansvarlig for Storbritannias system for eksportkontroller og lisensiering for militære produkter og produkter for både militære og sivile bruksområder. Eksporten innenfor EU av mange av disse produktene krever for øyeblikket ikke en lisens, men de vil kreve det hvis det blir brexit uten en avtale.

Et nytt britisk organ som vil undersøke klager om urettferdige handelspraksiser og uforutsette økninger i import, som for øyeblikket undersøkes av Europakommisjonen, for å beskytte innenriks industri. Hvis utfallet blir ingen avtale, vil TRA være oppe og gå før Storbritannia forlater EU i mars 2019.

Hvis ikke en frihandelsavtale sikres i et ingen avtale-scenario, betyr det at britisk handel med EU vil være underlagt WTOs vilkår. Storbritannia og EU vil bruke tariffer og andre handelsrestriksjoner de bruker på resten av verden, på hverandre. Dette er fordi WTO-regler tillater land å diskriminere i favør for en handelspartner kun i et begrenset antall omstendigheter, inkludert en full tosidig handelsavtale.