Condiții generale de transport

Condiții generale de transport

Condiții generale de transport


NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Aceste Condiții generale de transport EXCLUD RĂSPUNDEREA companiei FedEx și a angajaților sau agenților săi în cazul pierderii, deteriorării și întârzierii în anumite situații; LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA la sumele declarate, acolo unde răspunderea este acceptată și SOLICITĂ NOTIFICAREA PRETENȚIILOR strict în cadrul termenului stabilit. Expeditorii sunt sfătuiți să ia în considerare aceste Condiții și, acolo unde este necesar, să obțină o asigurare pentru a-și proteja interesele.

Expedierile fac obiectul tarifelor locale și condițiilor sucursalei, filialei FedEx sau contractantului
independent care a acceptat Expedierea.

CONDIȚIILE GENERALE DE TRANSPORT ALE FEDERAL EXPRESS PENTRU EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU, SUBCONTINENTUL INDIAN ȘI AFRICA, ÎN VIGOARE DIN 6 AUGUST 2012 (actualizate în aprilie 2020)


1. APLICARE

1.1 Prezentele condiții se aplică transportului de Expedieri din și între anumite țări din Europa, Orientul Mijlociu, Subcontinentul Indian și Africa („EMEA”) și din și între locațiile specificate din anumite țări din EMEA, folosind următoarele servicii sau opțiuni de servicii ale FedEx (dacă și acolo unde sunt disponibile): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight și FedEx Standard Overnight. Aceste servicii pot fi modificate ocazional de FedEx. La cerere, clienții pot fi informați de zonele deservite de FedEx. Prezentele Condiții nu se aplică Expedierilor din interiorul Regatului Unit și din interiorul Indiei, pentru care există alte Condiții generale de transport. Consultați fedex.com/ukservices/services/terms.html pentru condițiile generale de transport aplicabile Livrărilor interne efectuate în interiorul Regatului Unit și fedex.com/in/domestic/services/terms/ pentru condițiile generale de transport aplicabile Livrărilor interne efectuate în interiorul Indiei (Notă: adresele URL fedex.com pot face obiectul modificărilor). Expedierile provenite din afara EMEA pentru EMEA sau alte destinații internaționale fac obiectul tarifelor locale și termenilor și condițiilor sucursalei, filialei FedEx sau contractantului independent care a acceptat expedierea. Expedierile returnate prin FedEx Global Returns sunt guvernate de termenii și condițiile aplicabile pentru țara din care este returnată Expedierea. Acești termeni și condiții pot diferi de la o țară la alta. Consultați fedex.com/globalreturns sau contactați serviciul Asistență clienți pentru detalii.

1.2 Transportul pe cale aeriană al unei expedieri poate face obiectul Convenției de la Varșovia din 12 octombrie 1929, modificată de Protocolul de la Haga din 28 septembrie 1995 și de toate protocoalele ulterioare aplicabile ale Convenției de la Montreal din 28 mai 1999 și toate protocoalele ulterioare aplicabile, precum și de Convenția de la Guadalajara din 18 septembrie 1961. Expedierile transportate parțial sau exclusiv pe cale rutieră, prin acord explicit sau în alt mod, în, către sau dintr-o țară care este parte la Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele, astfel cum a fost modificată, fac obiectul termenilor și condițiilor acesteia. Expedierile transportate din și între anumite locații din cadrul unei țări fac obiectul regulilor obligatorii ale legilor din țara respectivă.

1.3 Aceste Condiții prevalează asupra tuturor termenilor și condițiilor publicate anterior privind serviciul FedEx cărora li se aplică prezentele Condiții. FedEx își rezervă dreptul de a modifica amenda, schimba sau completa aceste Condiții, fără notificare prealabilă. Prezentele Condiții sunt publicate în formă imprimată și electronică la adresa fedex.com. Versiunea electronică de pe fedex.com prevalează. Prezentele Condiții completează și detaliază termenii și condițiile generale de pe verso-ul Documentului de expediere. În cazul unui conflict între prezentele condiții și termenii și condițiile afișate pe orice document de expediere FedEx, manifest, etichetă de expediere sau alte documente de tranzit, prezentele Condiții prevalează, cu condiția ca acestea să nu intre în conflict cu regulile obligatorii referitoare la răspunderea pentru transportul internațional, așa cum sunt expuse în Convenția de la Varșovia sau Convenția de la Montreal și în protocoalele ulterioare ale acestora sau alte convenții sau tarife; ori, în cazul Expedierilor din și între locații specifice dintr-o anumită țară, cu condiția ca acestea să nu intre în conflict cu regulile obligatorii referitoare la răspunderea pentru transport prevăzute de legile țării respective.

1.4 Prezentele Condiții (termen care include acordurile și convențiile menționate în mod expres în acest document) reprezintă întregul acord între părți și, având în vedere prevederile Secțiunii 1.3., vor prevala asupra, vor exclude și vor înlocui orice alți termeni sau condiții, orale sau scrise, indiferent de locul în care apar sau sunt făcute acestea și, în mod special, orice termeni sau condiții pe care Expeditorul dorește să le încorporeze sau orice alte declarații scrise sau orale privitoare la aceste Condiții. Expeditorul confirmă că nu invocă și nici nu are pretenții pentru alți termeni, garanții, condiții sau declarații referitoare la utilizarea serviciilor conform prezentului Acord.

1.5 Prezentele Condiții nu vor fi înlocuite, modificate sau completate decât printr-un acord expres în scris între Expeditor și un reprezentant FedEx care are autoritatea expresă, în scris, de a face acest lucru.

1.6 Expeditorul își va angaja răspunderea în virtutea semnăturii oricăruia dintre angajații sau agenții săi de pe Documentul de expediere.


2. DEFINIȚII

„Expedieri B2C” înseamnă Expedieri efectuate în virtutea unei tranzacții comerciale dintre o societate Expeditoare (care acționează în scopuri profesionale) și un destinatar consumator individual (care acționează în afara scopurilor sale profesionale) și Expedierile pentru care nu au fost completate informații în câmpul „nume societate” de pe Documentul de expediere.

„Expediere de afaceri” înseamnă o expediere efectuată către o unitate comercială sau de afaceri, cu excepția caselor, rezidențelor private și expedierilor B2C.

„Condiții” înseamnă prezentele Condiții generale de transport, termen care va trebui să includă și acordurile, legile și convențiile la care se face referire în mod expres, conform modificărilor efectuate de FedEx din când în când.

„FedEx” înseamnă Federal Express Corporation, sucursalele și filialele sale, precum și angajații, agenții și contractații independenți ai acestora. Contractul de transport se încheie cu sucursala, filiala sau contractantul independent FedEx care acceptă Expedierea de la Expeditor.

„Expedieri FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight și FedEx Standard Overnight” înseamnă Expedieri interne în țări din cadrul țărilor selectate din EMEA, în care atât Expeditorul, cât și Destinatarul se află în aceeași țară.

„Expeditor” înseamnă persoana (fizică sau juridică) al cărei nume este înscris pe Documentul de expediere în calitate de expeditor.

„Destinatar” înseamnă persoana al cărei nume este înscris pe Documentul de expediere în calitate de destinatar.

„Colet” înseamnă orice pachet sau piesă individuală acceptată de FedEx, inclusiv articole prezentate de Expeditor prin utilizarea sistemelor automate, a contoarelor, a manifestelor sau a Documentelor de expediere FedEx.

„Expediere” înseamnă una sau mai multe piese, fie Colete, fie bunuri transportate în bloc, care sunt transportate pe baza unui singur Document de expediere.


„Document de expediere” înseamnă orice document de transport, manifest, etichetă, ștampilă, informații introduse electronic sau articol similar utilizat în cadrul sistemului de transport FedEx.

„Livrare rezidențială” înseamnă o expediere efectuată către o casă sau o reședință privată, inclusiv locații în care afacerea se desfășoară de acasă și/sau o expediere în care Expeditorul a indicat că adresa de livrare este rezidențială.

„Tarife de transport” înseamnă taxele și sumele estimate sau percepute pentru transportul unei Expedieri prin FedEx, în conformitate cu prezentele Condiții sau în orice condiții ori taxe impuse ulterior, dar neincluzând alte taxe care pot fi estimate, cum ar fi (dar fără limitare) taxele pentru valoare declarată, taxele pentru manipulare specială, taxele și impozitele vamale și suprataxele.

„Zi lucrătoare” înseamnă orice zi în care societățile din țara sau regiunea în care se face expedierea sau din țara sau regiunea de destinație sunt deschise și lucrează. Zilele lucrătoare și zilele libere pot varia, în funcție de țara sau regiunea de destinație. Clienții trebuie să contacteze FedEx pentru angajamentele de livrare care pot fi afectate.

„Taxe” înseamnă Taxele de transport și toate celelalte taxe și suprataxe estimate sau percepute pentru transportul unei Expedieri, în conformitate cu prezentele Condiții, inclusiv, dar fără limitare la Taxele auxiliare, taxele pentru valoare declarată, tarifele pentru manipulare specială și celelalte suprataxe descrise detaliat în prezentele Condiții sau în orice Condiții actualizate și, dacă și unde este cazul, taxele și impozitele vamale și celelalte costuri rezonabile suportate de FedEx în legătură cu transportul unei Expedieri.

„Valoare declarată pentru transport” înseamnă valoarea, dacă aceasta există, indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, ce constituie suma maximă de care este răspunzătoare FedEx în legătură cu Expedierea Coletului.

„Valoare declarată pentru vamă” înseamnă prețul de vânzare sau costul pentru înlocuirea conținutului Expedierii, necesar în scopul vămuirii.

„Momentul angajamentului de livrare” înseamnă angajamentul de livrare publicat pentru serviciul FedEx sau angajamentul de livrare oferit de serviciul Asistență Clienți pentru Expedierea respectivă, care ia în considerare marfa expediată, data expedierii, destinația, greutatea și valoarea Expedierii.

„Număr de cont FedEx” sau „Cont FedEx” înseamnă numărul emis de FedEx către un client, care asigură că activitatea contului este înregistrată în sistemul FedEx și că plătitorul este facturat în mod corespunzător.

„Expedieri în interiorul Europei” înseamnă Expedieri între țările selectate din cadrul Europei, după cum sunt definite de FedEx din când în când pe fedex.com.

„Articole interzise” înseamnă articole și tipuri de Expedieri stabilite în Secțiunea 8 (Articole interzise) din aceste Condiții.


3. TARIFE

Tarifele aplicabile Expedierii sunt cele stabilite în Tarifele standard FedEx, publicate pe fedex.com sau cele convenite altfel, în mod expres, în contractul relevant, pentru servicii de transport FedEx. Tarifele FedEx nu includ tarife, taxe, taxe pentru formalități vamale sau alte taxe pentru import sau export, aplicabile Expedierii. Tarifele și cotațiile de preț pentru serviciile oferite de angajații și agenții FedEx se vor baza pe informațiile furnizate de către Expeditor, însă tarifele și serviciile finale pot varia, în funcție de Expedierea prezentată în realitate și de aplicarea prezentelor Condiții. FedEx nu este răspunzătoare și nici nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de niciun fel, ca urmare a oricărei discrepanțe între orice tarif sau cotație de preț pentru servicii efectuate înainte de prezentarea Expedierii și tarifele sau alte Taxe facturate către client. FedEx va furniza numai estimări ale taxelor și impozitelor vamale prin intermediul opțiunii Estimarea Taxelor și a Impozitelor, din FedEx Global Trade Manager, de pe fedex.com, dar taxele și impozitele finale pot fi diferite.

Tarifele aplicate vor fi tarifele aplicabile și în vigoare la momentul semnării contractului de transport. FedEx își rezervă dreptul de a modifica din când în când Taxele stabilite în Tarifele standard FedEx sau oriunde altundeva pe fedex.com, fără notificare.


4. FACTURARE

4.1 Fără a aduce atingere faptului că FedEx își rezervă dreptul de a solicita plata în avans a oricăror Taxe, conform prevederilor și în conformitate cu prezentele Condiții, facturile aferente tuturor Taxelor neplătite devin scadente fără reducere în termen de 15 zile de la data facturării. Facturile pentru taxe și impozite se plătesc la primire. FedEx își rezervă dreptul de a modifica orice sumă restantă la data scadentă, de drept și fără notificare prealabilă de remediere, cu 15% (sau cu orice altă sumă aplicată de FedEx conform termenilor și condițiilor de plată aplicabile pe plan local) drept daune-interese pentru costuri administrative, precum și o dobândă anuală de 9% peste rata dobânzii ROBOR 1M a Băncii Naționale a României, publicată în prima zi a lunii (sau orice altă dobândă aplicată de FedEx conform termenilor și condițiilor de plată aplicabile pe plan local), care se va calcula până la primirea plății facturii respective.

4.2 „Facturare la Expeditor” înseamnă că Taxele vor fi facturate către Expeditor.

4.3 „Facturare la Destinatar” înseamnă că Taxele vor fi facturate către Destinatar. Pentru a factura Taxele către Destinatar, Destinatarul trebuie să aibă un Număr de cont FedEx valid, iar acest număr trebuie introdus în secțiunea corespunzătoare a Documentului de expediere. Expedierile de tip Facturare la Destinatar sunt acceptabile numai pentru transportul în anumite locații. Dacă Destinatarul refuză să plătească, Taxele vor fi facturate automat către Expeditor.

4.4. „Facturare la un Terț” înseamnă că Taxele vor fi facturate către o persoană care nu este nici Expeditorul, nici Destinatarul. Numărul de cont FedEx valid al terțului trebuie introdus în secțiunea corespunzătoare a Documentului de expediere. Dacă nu este introdus astfel sau dacă terțul nu efectuează plata, Taxele de transport vor fi facturate automat către Expeditor, iar taxele și impozitele, dacă acestea există, către Destinatar.

4.5 Pentru tranzacțiile „Facturare la Expeditor”, „Facturare la Destinatar” sau „Facturare la un Terț” (vedeți mai jos), Coletele nu vor fi acceptate dacă nu este introdus un Număr de cont FedEx valid în Documentul de expediere. Numerele de cont FedEx nu sunt transferabile. Utilizarea inadecvată, inclusiv consolidarea neautorizată a Expedierilor deținute de părți diferite, poate duce la pierderea tuturor reducerilor și la refuzul serviciului. Clientul către al cărui Cont FedEx este emisă factura răspunde pentru toate Taxele din cont, inclusiv pentru cele rezultate din utilizarea neautorizată. Deținătorul contului răspunde pentru păstrarea în siguranță a acestui număr. Numărul de cont FedEx trebuie dezvăluit numai persoanelor autorizate pentru transporturile din cadrul contului. În cazul în care Contul FedEx nu este menținut actualizat, este posibil ca acesta să fie trecut în starea „numai numerar”. Trecerea unui cont în starea „numai numerar” poate duce la întârzierea, refuzul sau returul Coletelor până la finalizarea aranjamentelor de plată.

4.6 După caz, taxele și impozitele pot fi estimate pe baza conținutului Expedierilor. FedEx nu are obligația de a efectua plăți în avans ale taxelor și impozitelor și îi poate solicita Expeditorului, Destinatarului sau terțului răspunzător să efectueze plata în avans către FedEx, FedEx declinând responsabilitatea pentru otice taxe și impozite. Destinatarul va fi taxat pentru aceste taxe și impozite, cu excepția cazurilor în care este bifată caseta „Facturare taxe și impozite la expeditor” sau „Facturare taxe și impozite la terț” de pe Documentul de expediere și este indicat un număr de cont FedEx valid pe Documentul de expediere. Aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru anumite locații. La cerere, sunt disponibile detalii suplimentare despre locații.

4.7 INDIFERENT DE ORICE INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ SAU PREVEDERI CONTRARE, EXPEDITORUL VA RĂMÂNE ÎNTOTDEAUNA RESPONSABILUL FINAL PENTRU TAXE, INCLUSIV PENTRU TOATE TAXELE ȘI IMPOZITELE, DACĂ ESTE CAZUL.

4.8 Taxele care necesită conversia dintr-o altă monedă decât cea în care este facturat Plătitorul vor fi calculate zilnic, utilizând prețul mediu licitat, obținut de pe platforma OANDA, un serviciu de curs valutar, disponibil pe internet. Prețul mediu licitat este prețul mediu, la care cumpărătorii se oferă să cumpere valute de la comercianți într-o anumită perioadă. Aceste cursuri valutare pot fi accesate pe site-ul oanda.com. Monedele din țările Uniunii Europene vor avea cursurile valutare legale în EURO. Există o taxă suplimentară de schimb, de 1,75%, pentru conversia din orice monedă care nu este monedă S.U.A., la USD, de 2,3% pentru USD în orice monedă și de 2,0% între toate conversiile de monede care nu sunt monede SUA. Nu există nicio taxă de schimb între monedele asociate cu EURO. Taxele pentru alte monede, în afara dolarilor SUA, care nu sunt liber convertibile, vor fi convertite în dolari SUA și facturate în contul Plătitorului, fie la cursul valutar liber de pe piață, fie la cursul valutar oficial, la care FedEx a avut permisiunea să achiziționeze dolari SUA în moneda respectivă, ca unica noastră opțiune. Rata corespunzătoare datei expedierii se utilizează pentru conversii în valute neafectate de hiperinflație. Totuși, ne rezervăm dreptul de a utiliza cursul valutar de la data facturii în loc de data expedierii, în țările în care moneda este variabilă.

Pentru Expedierile inițiate prin caracteristica „Creare expediere de import” din FedEx Ship Manager™ de la fedex.com, indiferent de orice instrucțiuni de plată comunicate către FedEx, partea care inițiază tranzacția expedierii de import cu FedEx este răspunzătoare, va fi facturată și acceptă să plătească toate taxele, inclusiv toate taxele de manipulare specială și toate taxele sau impozitele pentru aceste Expedieri.

4.9 Expedierile inițiate prin caracteristica “Creare Expediere de import” din fedex.com sunt reglementate de termenii și condițiile aplicabile pentru țara de origine a expedierii respective. Acești termeni și condiții ale serviciului pot diferi de la o țară la alta. Pentru detalii, consultați biroul local din țara de origine.

În cazurile permise de lege, FedEx poate furniza facturi electronice ca standard, dacă plătitorul nu solicită altfel, în mod expres.

4.10 Dacă legea permite acest lucru, FedEx poate stabili facturarea electronică drept standard, cu excepția cazului în care Plătitorul solicită în mod special o altă metodă.


5. AJUSTĂRI ALE FACTURII/GREUTATEA VOLUMETRICĂ

5.1 FedEx poate audita toate Documentele de expediere, pentru a verifica serviciul selectat și greutatea Coletului/Expedierii. În cazul în care serviciul selectat sau greutatea introdusă este incorectă, FedEx poate efectua în orice moment corecțiile corespunzătoare la Documentul de expediere și modificările corespunzătoare pe factură și va avea dreptul de a percepe o taxă specială de manipulare pentru efectuarea unor astfel de corecții și rectificări.

5.2 Dacă Documentele de expediere sunt create de către Expeditor prin intermediul unui dispozitiv de livrare automat, toate omisiunile sau datele introduse incorect de pe Documentul de expediere referitoare la greutate sau la numărul de Colete va avea drept rezultat o facturare bazată pe estimarea FedEx privind numărul de colete transportate și Condițiile generale de transport FedEx, fie în funcție de greutatea volumetrică la momentul facturării, fie în funcție de estimarea greutății implicite pe Colet, după cum a stabilit FedEx, care va fi disponibilă la cerere.

5.3 Tarifele pot fi estimate pe baza greutății volumetrice. Greutatea volumetrică este stabilită prin înmulțirea dimensiunilor Coletului, respectiv lungime x înălțime x lățime (toate în centimetri) și împărțirea la 5.000 sau la un alt număr, după cum este specificat din când în când de FedEx pe fedex.com. Dacă rezultatul depășește greutatea reală, pot fi estimate tarife suplimentare, pe baza greutății volumetrice. Aceste Tarife suplimentare sunt disponibile la cerere și pot fi modificate, fără notificare, de FedEx.


6. REFUZUL SAU RESPINGEREA EXPEDIERILOR

FedEx își rezervă dreptul de a refuza, a reține, a anula, a amâna sau a returna orice Expediere, în orice moment, dacă, în opinia FedEx, Expedierea respectivă poate să provoace daune sau întârzieri altor Expedieri, bunuri sau persoane, dacă transportul acestora este interzis de lege sau încalcă prezentele Condiții sau dacă contul FedEx al persoanei sau entității responsabile pentru plată nu este solvabil. Faptul că FedEx acceptă o Expediere nu înseamnă că Expedierea respectivă este conformă cu legile și reglementările în vigoare sau cu prezentele Condiții.


7. RESTRICȚII

7.1 Restricțiile legate de dimensiunea și greutatea coletului diferă de la o țară la alta sau în funcție de serviciile FedEx. Detaliile sunt disponibile la cerere.

7.2 Nu există o limită a greutății totale a unei Expedieri cu mai multe colete, cu condiția ca fiecare Colet individual din cadrul Expedierii să nu depășească limita de greutate per Colet specificată pentru destinația respectivă. Expedierile care depășesc 225 kg necesită un aranjament prealabil cu FedEx. Detaliile sunt disponibile la cerere.

7.3 Coletele supradimensionale sunt pachete care cântăresc sub 68 kg (sau limita din țara de destinație) și care depășesc 330 cm (sau limita din țara de destinație) în lungime și circumferință combinate. Acestea pot fi refuzate sau, la discreția FedEx, pot fi considerate expedieri de tip FedEx International Priority Freight sau FedEx International Economy Freight dacă sunt acceptate de FedEx și se va aplica tariful pentru o greutate minimă de 68 kg, indiferent de greutatea reală.

7.4 Expedierile FedEx Envelope și FedEx Pak trebuie prezentate în ambalaje FedEx adecvate.

7.5 Pe un singur Document de expediere nu trebuie să fie indicat mai mult de un tip de serviciu și pe un singur Document de expediere nu se poate transporta mai mult de o expediere de tip FedEx Envelope, FedEx 10kg Box sau FedEx 25kg Box.

7.6 Expeditorul are dreptul să expedieze până la zece mărfuri diferite pe un singur Document de expediere.

7.7 Expeditorul are dreptul să expedieze până la 9.998 expedieri pe un singur Document de expediere.


8. ARTICOLE INTERZISE

8.1 FedEx interzice expedierea următoarelor articole către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze, cu excepția cazului în care FedEx acceptă în mod expres acest lucru (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de destinație):

a. Arme de foc, arme, muniție și componente ale acestora;

b. Imprimante 3D proiectate sau care funcționează exclusiv pentru fabricarea armelor de foc;

c. Explozibili (explozibilii din clasa 1.4 pot fi acceptați din și către anumite locații; la cerere, sunt disponibile mai multe informații), artificii sau alte articole de natură incendiară sau inflamabilă;

d. Articole asemănătoare unor bombe, grenade de mână sau altor dispozitive explozibile. Acestea includ, fără limitare, produse inerte, precum replici, elemente de noutate, accesorii de antrenament și opere de artă;

e. Articolele militare originare din orice țară în care este necesară o licență de export;

f. Cadavre umane, organe umane sau părți ale corpului uman, embrioni umani sau de animale, rămășițele umane incinerate sau exhumate;

g. Animale vii, inclusiv insecte și animale de companie;

h. Carcase de animale, animale moarte sau animale împăiate;

i. Plante și materiale vegetale, inclusiv flori tăiate (florile tăiate sunt acceptate numai pentru expedierile către și din anumite piețe, inclusiv din Olanda către S.U.A. și toate țările din America Latină; informații suplimentare sunt disponibile la cerere);

j. Alimente perisabile, precum și alimente și băuturi care necesită refrigerare sau alt tip de mediu controlat;

k. Materiale pornografice și/sau obscene;

l. Bani, inclusiv, dar fără limitare la numerar sau echivalente ale numerarului, de exemplu instrumente negociabile, acțiuni aprobate, obligațiuni și scrisori de valoare, monede de colecție și timbre;

m. Deșeuri periculoase, inclusiv, dar fără limitare la ace hipodermice și/sau seringi folosite sau alte deșeuri organice și industriale);

n. Gheață umedă (apă înghețată);

o. Articole contrafăcute, inclusiv, dar fără limitare la articole care poată o marcă, comercială identică sau care este greu de distins de o marcă înregistrată, fără aprobarea sau supervizarea deținătorului mărcii comerciale (denumite în mod obișnuit și „articole false”);

p. Marijuana, inclusiv marijuana concepută pentru folosire recreațională sau medicală, și canabidiol derivat din marijuana (CBD), toate produsele cu o concentrație de delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) de peste 0,3% pe greutate uscată, precum și canabinoizi sintetici;

q. Plante de cânepă brută sau nerafinată ori părți ale acestora (inclusiv, dar fără limitare la tulpini de cânepă, frunze de cânepă, flori de cânepă și semințe de cânepă);

r. Tutun și produse din tutun, inclusiv, dar fără limitare la țigarete, țigări, tutun în vrac, tutun fără ardere, narghilea sau shisha; și

s. Țigări electronice.

8.2 FedEx interzice următoarele tipuri de Expedieri către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de destinație):

a. Expedieri sau mărfuri al căror transport, import sau export este interzis de orice lege, statut sau reglementare;

b. Expedieri care necesită obținerea de către FedEx a oricăror licențe sau permise speciale pentru transport, import sau export;

c. Expedieri sau mărfuri nedeclarate, accizabile, care necesită aprobarea și controlul autorităților de reglementare;

d. Expedieri care depășesc valoarea declarată pentru vamă permisă pentru o anumită destinație;

e. Bunuri periculoase, cu excepția celor permise în secțiunea Bunuri periculoase din acești termeni și condiții; și

f. Pachete umede, care prezintă scurgeri sau emit un miros de orice fel.

8.3 FedEx exclude orice responsabilitate pentru Articolele interzise, acceptate în orice fel (inclusiv acceptate din greșeală sau cu notificare). FedEx își rezervă dreptul de a refuza Expedierile pe baza acestor limitări sau din motive de siguranță ori securitate. FedEx va avea dreptul să perceapă o taxă administrativă de la Expeditor pentru Expedierile refuzate și pentru costul bunurilor returnate, dacă este cazul. La cerere, sunt disponibile informații suplimentare.

8.4 Garanția de rambursare a banilor (consultați Secțiunea 18) nu este aplicabilă pentru Articolele interzise.


9. RESTRICȚII PRIVIND EXPORTURILE

9.1 FedEx nu transportă Expedieri care încalcă restricțiile privind transporturile. Expeditorul este responsabil și garantează conformitatea cu toate legile, regulile și reglementările în vigoare, inclusiv, dar fără limitare la Reglementările vamale privind exportul din S.U.A, Reglementările privind traficul internațional de arme din S.U.A., Reglementările privind supravegherea activelor străine în S.U.A. și legile și reglementările guvernamentale ale oricărei țări legate de transportul Expedierii. Expeditorul este de acord și garantează că va respecta toate sancțiunile guvernului S.U.A., care interzic exportarea sau reexportarea de bunuri, servicii și tehnologii către țări și regiuni aflate pe lista de sancțiuni a guvernului S.U.A., unilateral sau în coordonare cu alte țări. În plus, FedEx nu transportă, iar Expeditorul este de acord să nu prezinte pentru expediere mărfuri a căror comercializare este restricționată sau interzisă de sancțiuni economice și embargouri. Pentru o listă cu țările și teritoriile care nu sunt deservite de FedEx în momentul actual, accesați fedex.com.

9.2 În plus, FedEx nu transportă, iar Expeditorul garantează că nu va trimite nicio Expediere către FedEx dacă Expeditorul sau oricare dintre părțile implicate în Expediere se află pe Lista entităților indezirabile, actualizată de Departamentul pentru Comerț din S.U.A. sau pe orice alte liste privind controlul exportului sau de sancțiuni, publicate și actualizate de: Biroul de supraveghere a activelor străine al Departamentul de Trezorerie din S.U.A.; Biroul pentru Industrie și Securitate al Departamentului pentru Comerț din S.U.A.; Direcția pentru controlul comerțului cu produse pentru apărare a Departamentului de Stat din S.U.A; Comitetul de Sancțiuni al Organizației Națiunilor Unite; Consiliul Uniunii Europene și orice altă autoritate relevantă. De asemenea, Expeditorul este de acord și garantează că nu va încerca să expedieze către nicio entitate deținută de o parte cu care are interese comune de proprietate, determinate de autoritatea de listare relevantă, supusă sancțiunilor economice.

9.3 Clientul va identifica Expedierile care necesită orice licență de control pentru export sau permis ori care fac obiectul unor controale de reglementare înainte de export și va trimite către FedEx informațiile și toată documentația necesară pentru respectarea legilor și reglementărilor în vigoare. Expeditorul este responsabil pe propria cheltuială să determine care sunt licențele de export aplicabile sau cerințele de autorizare pentru o Expediere, să obțină toate licențele și permisele necesare și să se asigure că Destinatarul este autorizat în conformitate cu legile și reglementările din țara de origine, din țara de destinație și din țările care își declară jurisdicția cu privire la bunuri. În plus, Expeditorul este responsabil să se asigure că utilizarea finală sau utilizatorul final al articolelor care sunt expediate nu încalcă nicio politică de control, care limitează anumite tipuri de exporturi, reexporturi și transferuri ale articolelor enumerate în mod specific și care sunt supuse Reglementărilor vamale privind exportul din S.U.A.

9.4 FedEx nu își asumă responsabilitatea față de Expeditor sau față de orice altă persoană pentru nicio pierdere sau cheltuială — inclusiv, dar fără limitare la amenzi și penalități — dacă Expeditorul nu respectă legile și reglementările referitoare la export sau dacă acestea sunt rezultate din acțiunile întreprinse de FedEx pentru a respecta legile și reglementările în vigoare. De asemenea, Expeditorul este de acord să exonereze de răspundere FedEx pentru toate pierderile sau cheltuielile – inclusiv, dar fără limitare la amenzi și penalități – dacă Expeditorul nu respectă legile, regulile și reglementările de export sau dacă acestea sunt rezultate din acțiunile întreprinse de FedEx pentru a respecta legile și reglementările în vigoare.


10. BUNURI PERICULOASE

10.1 Nu toate locațiile FedEx acceptă bunuri periculoase, unele locații FedEx nu acceptă anumite clase de bunuri periculoase și bunurile periculoase nu sunt acceptate pentru expediere prin toate serviciile FedEx. Expedierile care fac obiectul Acordului european referitor la transportul internațional rutier al bunurilor periculoase (ADR) necesită aranjamente de transport speciale, iar Expeditorul trebuie să contacteze FedEx pentru confirmarea/aranjarea expedierii înainte de expediere. FedEx își rezervă dreptul de a refuza bunurile periculoase în orice locație în care acestea nu pot fi acceptate în conformitate cu legile în vigoare.

10.2 Toate Coletele care conțin bunuri periculoase trebuie să respecte Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului de bunuri periculoase ale Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), Regulamentul privind bunurile periculoase al Asociației Internaționale pentru Transport Aerian (IATA), toate versiunile FedEx Express indicate în prezenta ediție a Tarifelor IATA sau alte regulamente aplicabile. Expeditorul va fi unicul responsabil pentru orice daune provocate de nerespectarea oricăror regulamente de la IATA sau emise de alte organizații. Expeditorul trebuie să furnizeze și va răspunde de ambalarea completă și eficientă a tuturor bunurilor periculoase, în conformitate cu toate cerințele privitoare la clasificare, ambalare, marcare și etichetare, documentație și cu toate celelalte legi, regulamente sau reguli aplicabile. De asemenea, Expeditorul răspunde de asigurarea faptului că Destinatarul respectă toate legile, regulamentele și regulile aplicabile. Bunurile periculoase pot fi expediate internațional numai cu ajutorul unui Document de expediere internațională pentru Servicii extinse FedEx atunci când se utilizează un Document de expediere pe hârtie (consultați și Secțiunea 15.5: STABILIREA TRASEULUI ȘI LIVRAREA).

10.3 Expeditorul trebuie să respecte toate legile, regulamentele sau regulile privind ambalarea, marcarea și etichetarea Expedierilor de sânge și produse din sânge, indiferent dacă sunt sau nu infecțioase.

10.4 Ambalajele FedEx nu pot fi utilizate pentru a expedia bunuri periculoase (cu excepția Substanțelor biologice, Categoria B [ONU 3373], care pot fi expediate în ambalajul FedEx ONU3373) (consultați și Secțiunile 11.3 și 11.4: AMBALAREA ȘI MARCAREA).

10.5 Bateriile cu litiu (ONU 3090) care sunt Baterii primare care nu sunt reîncărcabile necesită aprobarea prealabilă pentru expediere. Pentru detalii, accesați fedex.com și introduceți cuvântul cheie „baterii cu litiu”.

10.6 Toate Expedierile trebuie să fie însoțite de formularul Declarație IATA privind bunurile periculoase a Expeditorului, dacă este cazul.

10.7 Notă: compania FedEx poate fi obligată prin lege să raporteze către autoritatea competentă locală Expedierile de bunuri periculoase declarate incorect sau nedeclarate. Expeditorul poate fi pasibil de amenzi și alte penalități, conform legii în vigoare. Regulamentele privind bunurile periculoase cer ca toți Expeditorii să aibă o instruire prealabilă, specifică postului, despre bunurile periculoase înainte de a prezenta o Expediere de bunuri periculoase către FedEx sau un alt transportator aerian. Atunci când persoanele fizice prezintă o Expediere ce conține bunuri periculoase, acestea trebuie clasificate, ambalate, marcate, etichetate și identificate corect ca bunuri periculoase și trebuie să includă documentația corectă pentru bunuri periculoase.

10.8 FedEx are obligația să mențină o separare corectă a bunurilor periculoase incompatibile pe toate vehiculele și aeronavele. Din cauza acestei necesități, este posibil ca Expedierea să se mute pe următoarea rută rutieră disponibilă sau pe următoarea aeronavă, pe care poate fi menținută o separare corectă.

10.9 Garanția de rambursare a banilor (consultați Secțiunea 18) nu este aplicabilă Expedierilor de bunuri periculoase.


11. AMBALAREA ȘI MARCAREA

11.1 Toate coletele trebuie să fie pregătite și ambalate de Expeditor pentru un transportul în siguranță pe calea aerului și rutier, presupunând o grijă obișnuită în manipularea într-un mediu de transport expres și în conformitate cu toate legile, regulamentele și regulile în vigoare, inclusiv cu acelea care reglementează ambalarea, marcarea și etichetarea. Expeditorul este răspunzător de completarea corectă a Documentului de expediere. Toate Expedierile trebuie să fie marcate lizibil și durabil cu adresa conținând numele, strada, orașul și țara, inclusiv codurile poștale ale Expeditorului și Destinatarului. Pentru Expedieri internaționale, adresa Expeditorului trebuie să includă țara în care este prezentată Expedierea către FedEx.

11.2 Toate articolele care pot fi deteriorate ca urmare a unei situații ce poate fi întâlnită în timpul transportului aerian, cum ar fi schimbările de temperatură sau presiune atmosferică, trebuie protejate în mod adecvat de către Expeditor, printr-un ambalaj adecvat. FedEx nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de modificările de temperatură sau presiune

11.3 FedEx nu oferă transporturi cu temperatură controlată. În nicio situație, FedEx nu va fi obligată să adauge gheață carbonică Expedierilor sau să furnizeze servicii de reînghețare, indiferent de declarațiile orale sau scrise contrare ale clientului sau ale FedEx. FedEx nu recomandă utilizarea gheții (apei înghețate) ca mijloc de refrigerare.

11.4 Dacă Destinatarul refuză un Colet sau dacă respectivul Colet prezintă scurgeri, este deteriorat sau emite un miros (denumite colectiv „Scurgeri”), Coletul va fi returnat Expeditorului, dacă este posibil. În cazul în care Coletul este refuzat de către Expeditor sau nu poate fi returnat din cauza Scurgerilor, Expeditorul va răspunde și este de acord să ramburseze și să despăgubească FedEx pentru toate costurile, taxele și cheltuielile suportate în legătură cu curățarea și/sau eliminarea Coletului. FedEx își rezervă dreptul, fără a fi răspunzătoare, de a refuza sau a elimina Coletul care prezintă semne de Scurgeri.


12. INSPECȚIA EXPEDIERILOR

12.1 FedEx are dreptul de a deschide și inspecta oricând, fără notificare, la discreția sa sau la solicitarea autorităților competente, orice Expediere, și nu va fi ținut responsabil în niciun mod pentru aceasta.

12.2 În conformitate cu reglementările aplicabile, FedEx este obligată să efectueze (prin sondaj) verificări cu raze X. FedEx poate efectua astfel de verificări, iar Expeditorul și Destinatarul renunță prin prezenta la orice posibile pretenții privind daunele și întârzierile (inclusiv, dar fără limitare, la garanția de rambursare a banilor) ca urmare a verificărilor.


13. VĂMUIREA

13.1 Expedierile care traversează granițe naționale pot fi vămuite de serviciile vamale. Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure că bunurile sunt expediate în conformitate cu toate cerințele vamale de reglementare, să furnizeze toate documentele și informațiile necesare pentru formalitățile vamale, precum și să declare și să garanteze că toate declarațiile și informațiile pe care le furnizează, referitoare la bunuri și la vămuirea Expedierii, sunt și continuă să fie adevărate, corecte și complete, inclusiv încadrarea în Sistemul armonizat corespunzător, de descriere și codificare a mărfurilor. Este posibil ca Expedierile pentru care sunt necesare alte documente în afară de Documentul de expediere (de exemplu, o factură comercială) să aibă nevoie de un timp de tranzit suplimentar. NE REZERVĂM DREPTUL SĂ PERCEPEM ORICE PENALITĂȚI, AMENZI, DESPĂGUBIRI SAU ALTE COSTURI ORI CHELTUIELI, LA DISCREȚIA NOASTRĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA TAXE DE DEPOZITARE CE REZULTĂ DINTR-O ACȚIUNE DE APLICARE A LEGII, EFECTUATĂ DE ORICE AUTORITATE GUVERNAMENTALĂ COMPETENTĂ SAU CARE SUNT URMAREA NERESPECTĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A OBLIGAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA.

13.2 Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure, pe propria cheltuială, că bunurile expediate internațional sunt acceptate pentru intrare în țara de destinație, în conformitate cu legile aplicabile, și că respectă toate cerințele privind licențele sau permisele, dacă este cazul.

13.3 De asemenea, poate fi necesar ca Expeditorul să furnizeze informații suplimentare pentru a obține permisiunea altor agenții de reglementare în țara de destinație, înainte de livrarea către Destinatar. Expedierile care conțin bunuri sau produse reglementate de mai multe agenții guvernamentale din alte țări de destinație (cum ar fi agenții naționale responsabile pentru siguranța alimentară, pentru protecția sănătății publice, pentru produse farmaceutice și medicale, pentru plante și animale, pentru produse din animale sălbatice, pentru telecomunicații și alte standarde pentru echipamente electronice, precum și alte agenții similare) pot necesita un timp suplimentar pentru vămuire. Toate cheltuielile pentru trimiterea și returnarea în și din țările în care nu este permisă intrarea îi vor fi facturate Expeditorului.

13.4 Dacă Expedierile sunt reținute de serviciile vamale sau de alte agenții, din cauza documentației incorecte sau inexistente, FedEx poate încerca să notifice Destinatarul. Dacă legile locale cer ca Destinatarul să transmită informațiile sau documentele corecte, iar Destinatarul nu face acest lucru într-un interval de timp rezonabil, FedEx poate hotărî că Expedierea poate fi considerată nelivrabilă în conformitate cu legile în vigoare (consultați Secțiunea 17: Expedieri nelivrabile). Dacă Destinatarul nu transmite informațiile sau documentația solicitată, iar legile locale îi permit Expeditorului să le transmită, FedEx poate încerca să notifice Expeditorul. Dacă Expeditorul nu transmite informațiile sau documentația într-un interval de timp rezonabil, care poate fi determinat de FedEx, Expedierea va fi considerată nelivrabilă, în conformitate cu legile în vigoare. FedEx nu își asumă nicio responsabilitate dacă nu poate finaliza o livrare din cauza documentației incorecte sau inexistente, indiferent dacă FedEx încearcă sau nu să notifice Destinatarul sau Expeditorul.

13.5 Dacă legile locale permit acest lucru sau dacă nu există alte instrucțiuni (de exemplu, prin opțiunea „FedEx International Broker Select”, descrisă mai jos), FedEx va efectua vămuirea Expedierilor internaționale. FedEx va trimite informațiile despre Expediere către vamă și alte agenții de reglementare, pentru efectuarea formalităților vamale. Este posibil ca FedEx să perceapă o taxă suplimentară pentru formalități vamale, dacă este cazul, pentru Expedierile internaționale, pentru procedurile de vămuire, pentru serviciile solicitate de către Expeditor, Destinatar sau un terț sau pentru a recupera costurile transmise către FedEx de agenția de reglementare pentru completarea formularelor solicitate de organismele de reglementare. Tipurile și sumele taxelor variază în funcție de țară. (Consultați fedex.com/ancillary/go/service pentru o listă a taxelor auxiliare pentru pentru formalități vamale din țara de destinație.)

13.6 FedEx va acționa în calitate de agent al Expeditorului sau Destinatarului (după cum este cazul) numai în scopul efectuării formalităților vamale și al trecerii Expedierii prin vamă. Dacă este posibil și adecvat, Expeditorul va autoriza FedEx sau agentul vamal desemnat de FedEx să facă și să completeze declarațiile vamale și să efectueze toate acțiunile corelate, în calitate de reprezentant direct, pentru și în numele și pe răspunderea Expeditorului sau a Destinatarului. Dacă este cazul, Expeditorul se va asigura că Destinatarul autorizează FedEx în conformitate cu prezenta prevedere.

13.7 FedEx nu va plăti în avans și nici nu va factura taxe și impozite dacă, în momentul plasării comenzii de transport, a selectat Opțiune selectare broker. Acceptabilitatea și restricțiile privind mărfurile, atunci când se folosește Opțiunea FedEx de selectare broker, variază în funcție de țară.

13.8 În anumite situații, la discreția FedEx, FedEx poate accepta instrucțiuni pentru a utiliza un agent vamal desemnat, altul decât cel al FedEx (sau agentul desemnat de FedEx) sau agentul desemnat de către Expeditor. În orice situație, FedEx (sau agentul desemnat de FedEx) își rezervă dreptul de a vămui Expedierea dacă agentul nu poate fi determinat sau dacă nu va efectua vămuirea sau dacă nu sunt furnizate către FedEx informații complete privind agentul (inclusiv, dar fără limitare la numele, adresa, numărul de telefon și codul poștal).

13.9 În cazul Expedierilor care trebuie vămuite de către Destinatar, FedEx îi va oferi documentația vamală Destinatarului, iar livrarea documentației constituie livrarea la timp.


14. TAXE ȘI IMPOZITE

14.1 Pentru a efectua formalitățile vamale aferente anumitor articole, FedEx poate plăti în avans taxele și impozitele așa cum sunt ele estimate de către oficialitățile vamale în numele Plătitorului și să perceapă o taxă suplimentară pentru acest lucru. Pentru toate Expedierile, FedEx poate contacta Plătitorul și poate solicita confirmarea aranjamentelor de rambursare drept condiție pentru finalizarea vămuirii și a livrării, și, la discreția FedEx, să solicite plata taxelor și impozitelor înainte de declararea expedierilor libere de vamă pentru Destinatar. Pentru detalii suplimentare, contactați serviciul Asistență Clienți FedEx.

14.2 FedEx furnizează estimări ale taxelor și impozitelor vamale numai prin intermediul opțiunii Estimarea Taxelor și a Impozitelor din FedEx Global Trade Manager, de pe fedex.com. Taxele și impozitele finale pot varia.

14.3 În cazul în care exactitatea sau corectitudinea taxelor și impozitelor evaluate pentru o Expediere este contestată, FedEx sau agentul vamal desemnat poate analiza documentele de transport, prezentate împreună cu Expedierea. Dacă FedEx determină că taxele și impozitele au fost evaluate corect, Expeditorul este de acord să plătească taxele și impozitele sau Expeditorul își asumă faptul că sunt plătite de către Destinatar, dacă este cazul.

14.4 Dacă FedEx plătește în avans taxele, impozitele sau alte costuri în numele Plătitorului, acesta va primi o evaluare a taxei suplimentare pentru formalități vamale, pe baza unui tarif fix sau ca procent din suma totală plătită în avans. Această taxă suplimentară pentru formalități vamale va depinde de țara de destinație. Pentru mai multe informații despre taxa suplimentară percepută pentru formalități vamale, consultați https://www.fedex.com/ro-ro/ancillary-clearance-service.html

14.5 Dacă Expeditorul nu desemnează un Plătitor pe documentul de expediere, taxele și impozitele îi vor fi facturate automat Destinatarului, dacă acest lucru este permis. „Facturare taxe și impozite la Expeditor” și „Facturare taxe și impozite la terț” sunt opțiuni numai pentru expedierile către anumite locații; pentru detalii suplimentare, contactați serviciul Asistență Clienți FedEx.

14.6 INDIFERENT DE ORICE INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ CARE STIPULEAZĂ ALTCEVA, EXPEDITORUL ESTE SINGURUL RĂSPUNZĂTOR PENTRU PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR ȘI A TUTUROR CHELTUIELILOR ȘI TAXELOR SUPLIMENTARE, LEGATE DE AVANSUL NOSTRU PENTRU TAXE ȘI IMPOZITE, DACĂ PLATA NU ESTE PRIMITĂ. Dacă un Destinatar sau un terț de la care este solicitată confirmarea rambursării refuză să plătească taxele și impozitele atunci când sunt solicitate, este posibil să contactăm Expeditorul pentru acestea. Dacă Expeditorul refuză să facă aranjamente satisfăcătoare pentru a rambursa cheltuielile către FedEx, Expedierea îi va fi returnată Expeditorului (iar, în acest caz, Expeditorul va răspunde atât pentru taxele inițiale, cât și pentru cele de returnare), va fi dusă într-un depozit general sau într-un depozit aflat sub control vamal sau va fi considerată nelivrabilă. Dacă Taxele de transport pentru o Expediere sunt facturate pe un card de credit, FedEx își rezervă dreptul de a deduce din contul cardului de credit și cheltuielile necolectate, aferente taxelor și impozitelor asociate Expedierii respective.

14.7 În funcție de opțiunile disponibile în locațiile specificate, dacă FedEx nu poate obține o confirmare acceptabilă a aranjamentelor pentru rambursarea sumelor aferente taxelor și impozitelor, este posibil ca Expedierea să fie întârziată. Aceste întârzieri sau orice altă nerespectare a prezentelor Condiții constituie răspunderi neasumate și nu reprezintă neîndepliniri ale serviciului. Prin urmare, nu sunt acoperite de Garanția de rambursare a banilor. (Consultați secțiunea 18: Garanția de rambursare a banilor și secțiunea 20: Răspunderi neasumate.)

14.8 Plata taxelor și impozitelor se va efectua numai prin următoarele metode, la discreția FedEx: numerar, cec (personal sau de afaceri, cu condiția de a se oferi o identificare validă), card de credit, ordin de transfer, cec de călătorie, cont de debit sau de reportare. FedEx nu acceptă plata taxelor și impozitelor în momentul Expedierii.

14.9 FedEx nu își asumă nicio responsabilitate pentru Expedierile abandonate în vamă, iar aceste Expedieri pot fi considerate nelivrabile.


15. STABILIREA TRASEULUI ȘI LIVRAREA

15.1 FedEx își rezervă dreptul de a stabili traseul unei Expedieri în orice mod îl consideră adecvat. Nu există locuri de oprire agreate care să fie acceptate în momentul prezentării Expedierii. Unele Expedieri pot fi consolidate sau direcționate de FedEx pentru a fi transportate pe vehicule de la terți, transportatori aerieni terți fie cu aeronave charter, fie cu aeronave de linie, după cum consideră FedEx. FedEx nu își asumă nicio obligație de a redirecționa o Expediere către o țară terță sau de a transporta Expedierea cu o anumită aeronavă sau un alt vehicul sau pe un anumit traseu ori de a face conexiunea în orice punct și conform oricăror programări. FedEx poate, fără notificare, să înlocuiască un transportator, o aeronavă sau un vehicul, să devieze de la un traseu sau de la mai multe trasee ori să decidă ca Expedierea să fie transportată de un autovehicul. Expeditorul acceptă că FedEx are dreptul de a devia orice Expediere (inclusiv prin utilizarea altor transportatori) pentru a facilita livrarea acesteia.

15.2 FedEx poate livra către Destinatar la adresa menționată pe Documentul de expediere sau către altă persoană sau entitate de pe Documentul de expediere care pare să fie autorizată să accepte Expedierea în numele Destinatarului. Adresele de livrare trebuie să includă întotdeauna adresa completă a Destinatarului și numărul de telefon sau fax al acestuia. Expeditorul recunoaște și acceptă în mod explicit că, în anumite țări de destinație, livrarea poate fi efectuată de un terț sau la un oficiu poștal sau în orice alt loc la care are acces Destinatarul. (Adresele oficiilor poștale pot fi utilizate pentru anumite locații internaționale, dar trebuie să includă un număr valid de telefon, fax sau telex pe Documentul de expediere. FedEx nu poate livra la adresele oficiilor poștale din SUA, cum ar fi APO sau FPO).

15.3 FedEx nu va răspunde în nicio situație pentru nicio pretenție referitoare la confiscarea sau reținerea bunurilor de serviciile vamale sau alte autorități guvernamentale în timp ce erau în tranzit.

15.4 Livrările către hoteluri, spitale, birouri guvernamentale sau unități, campusuri universitare ori alte locuri în care există un birou poștal sau o zonă de primire centralizată pot fi livrate către biroul poștal sau zona de primire centralizată, cu excepția cazului în care FedEx a autorizat și aprobat în alt mod înainte de expediere.

15.5 Bunurile periculoase nu pot fi redirecționate către o altă adresă decât adresa inițială a Destinatarului, furnizată de către Expeditor. (Notă: Expedierile pot fi disponibile sub formă de păstrare pentru preluare sau pot fi returnate Expeditorului.)

15.6 Toate solicitările de modificare a unei adrese care nu reprezintă o redirecționare sau o corectare a adresei sunt Expedieri noi și se vor aplica noi Tarife de transport.

15.7 Livrarea sâmbăta, dacă este disponibilă, va face obiectul unei taxe speciale de manipulare, în țările în care sâmbăta nu este o zi de lucru obișnuită.

15.8 Opțiunea de serviciu FedEx Europe First pentru livrarea dimineața devreme, dacă este disponibilă, face obiectul unei taxe de livrare suplimentare (Taxa de livrare „FedEx Europe First”).

15.9 FedEx poate, la discreția sa, să refuze preluarea sau livrarea unei Expedieri sau să utilizeze aranjamente alternative de preluare sau livrare, pentru a menține siguranța angajaților săi în situațiile în care FedEx consideră că serviciile sale pot fi utilizate pentru a încălca orice legi, reglementări sau reguli în vigoare.

15.10A Instrucțiuni de livrare de la Expeditor
FedEx oferă una sau mai multe Opțiuni pentru semnătură la livrare, care pot fi selectate de către Expeditor în momentul completării Documentului de expediere. Opțiunea pentru semnătură la livrare nu este disponibilă pentru toate Expedierile și face obiectul unor limitări geografice și de altă natură, putând fi modificată din când în când de FedEx, fără notificare prealabilă. Disponibilitatea și condițiile Opțiunii pentru semnătură la livrare pot fi consultate la adresa fedex.com.

Expeditorul și Destinatarul recunosc amândoi că Opțiunea pentru semnătură la livrare, selectată de către Expeditor, se poate referi, dar fără limitare la: (i) eliberarea unei Expedieri fără o semnătură de livrare; (ii) livrarea către un vecin sau un portar/administrator de clădire sau o persoană cu funcție similară; (iii) livrarea unei Expedieri B2C numai către o persoană adultă, la adresa de livrare; (iv) orice combinație a instrucțiunilor anterioare. Selectarea de către Expeditor a Opțiunii pentru semnătură la livrare va avea întâietate față de orice alte instrucțiuni de livrare, primite de la Destinatar. Li se atrage atenția Expeditorului și Destinatarului asupra Secțiunii 20.4e a prezentelor Condiții generale de transport.

Pot fi percepute suprataxe suplimentare pentru Opțiunea pentru semnătură la livrare. Li se atrage atenția Expeditorului și Destinatarului asupra Secțiunii 23 a prezentelor Condiții generale de transport.

În cazul în care nu este selectată Opțiunea pentru semnătură la livrare, FedEx va urma procedurile sale standard.

15.10B Instrucțiuni de livrare de la Destinatar
În anumite locații, Expedierile B2C pot fi livrate în conformitate cu instrucțiunile suplimentare primite de la Destinatar. Expeditorul confirmă și acceptă în mod expres că ACESTE INSTRUCȚIUNI POT MODIFICA INSTRUCȚIUNILE DE LIVRARE ACCEPTATE INIȚIAL ȘI/SAU ORA ANGAJAMENTULUI DE LIVRARE. Expeditorul și Destinatarul confirmă și acceptă fiecare că instrucțiunile de la Destinatar se pot referi, fără limitare, la: (i) amânarea termenului de livrare; (ii) livrarea către un vecin; (iii) livrarea către o altă adresă și/sau o altă persoană, cu condiția ca adresa respectivă să se afle în aceeași țară cu cea indicată pe Documentul de expediere; (iv) transmiterea de instrucțiuni referitoare la locul în care trebuie predată Expedierea B2C fără a obține o semnătură de livrare; (v) predarea Expedierii B2C la un punct de preluare (de exemplu, un magazin local); sau (vi) orice combinație a instrucțiunilor de mai sus. Părțile convin că păstrarea temporară de către FedEx a Expedierii B2C, în conformitate cu instrucțiunile Destinatarului - de exemplu, pentru amânarea livrării - trebuie considerată ca făcând parte din contractul de transport.

Opțiunile disponibile pentru Expedierile B2C fac obiectul unor limitări de timp, geografice și de altă natură, care pot fi modificate din când în când de FedEx, fără notificare prealabilă. Disponibilitatea și condițiile privind opțiunile de livrare pot fi consultate pe www.fedex.com. Garanția de rambursare a banilor (consultați Secțiunea 18) nu este aplicabilă Expedierilor B2C pentru care Destinatarul a transmis instrucțiuni de livrare suplimentare, în conformitate cu această prevedere.

FedEx va accepta instrucțiuni de livrare suplimentare numai pentru Expedierile B2C. TOTUȘI, DACĂ UN DESTINATAR TRANSMITE INSTRUCȚIUNI DE LIVRARE SUPLIMENTARE PENTRU ALTE EXPEDIERI DECÂT CELE DE TIP B2C, EXPEDITORUL ȘI DESTINATARUL CONFIRMĂ ȘI ACCEPTĂ FIECARE CĂ SUNT OBLIGAȚI SĂ RESPECTE ACESTE PREVEDERI.


16. SERVICIUL DE RELIVRARE

16.1 Livrări de afaceri FedEx va încerca să repete livrarea fie automat, fie la cerere, dacă: (1) nicio persoană de la adresa Destinatarului sau de la cea a vecinului nu este disponibilă să semneze pentru colet și nu există nicio semnătură pe fișă; (2) expeditorul a selectat o Opțiune FedEx pentru semnătură la livrare și niciun Destinatar eligibil nu este disponibil să semneze pentru colet; sau (3) FedEx, la discreția sa, decide că respectivul colet nu poate fi livrat. Dacă Expedierea de afaceri nu a fost livrată după trei (3) încercări de livrare sau după ce a fost păstrată timp de cinci (5) zile lucrătoare de la data primei încercări de livrare și, dacă este cazul, a fost vămuită în țara de destinație, aceasta va fi considerată nelivrabilă (consultați Secțiunea 17: Expedieri nelivrabile).

16.2 Livrări rezidențiale și Expedieri B2C. Dacă o Livrare rezidențială sau o Expediere B2C nu poate fi livrată la încercarea inițială, FedEx poate, la discreția sa, fie să reîncerce livrarea, fie să păstreze expedierea până când primește instrucțiuni suplimentare de la Destinatar, fie să livreze la o locație care va fi aleasă de FedEx. Dacă o Livrare rezidențială sau o Expediere B2C nu poate fi livrată după reîncercări, dacă Destinatarul nu furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare sau dacă FedEx nu poate efectua livrarea către o altă locație la alegerea FedEx, expedierea poate fi considerată nelivrabilă (consultați Secțiunea 17: Expedieri nelivrabile).


17. EXPEDIERI NELIVRABILE

17.1 O Expediere nelivrabilă este o expediere care nu poate fi livrată din motive care includ, fără limitare, oricare dintre următoarele: (i) adresa Destinatarului este incompletă, ilizibilă, incorectă sau nu poate fi localizată, (ii) Expedierea a fost trimisă către o zonă care nu este deservită de FedEx, (iii) locația de afaceri a Destinatarului este închisă, (iv) livrarea este imposibilă din cauza indisponibilității sau refuzului din partea unei persoane corespunzătoare de a accepta livrarea sau de a semna pentru livrarea Expedierii la încercarea inițială de livrare sau la reîncercări, (v) Expedierea nu poate fi vămuită, (vi) Expedierea poate provoca daune unor proprietăți ori persoane sau poate întârzia alte Expedieri, (vii) Expedierea conține articole interzise, (viii) Destinatarul nu poate sau refuză să plătească expedierea de tip Facturare la destinatar, (ix) Expedierea a fost ambalată incorect sau (x) conținutul Expedierii sau ambalajul este atât de deteriorat, încât reambalarea nu mai este posibilă.

17.2 Dacă o Expediere este nelivrabilă din orice motiv, FedEx poate încerca să notifice Expeditorul pentru a aranja returnarea Expedierii, fără a încălca în vreun fel o constrângere legală locală. Dacă Expeditorul nu poate fi contactat în termen de cinci (5) zile lucrătoare sau dacă nu transmite instrucțiuni într-un interval de timp rezonabil, determinat la discreția FedEx, FedEx poate returna Expedierea către Expeditor sau poate păstra Expedierea într-un depozit general sau într-un depozit aflat sub control vamal ori poate elimina Expedierea. Dacă o Expediere nu poate fi livrată, vămuită sau returnată, Expedierea poate fi transferată sau eliminată, la discreția FedEx. Expeditorul va răspunde pentru toate costurile, Tarifele și taxele suportate pentru returnarea, depozitarea sau eliminarea unei Expedieri nelivrabile, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza FedEx.

17.3 Expedierile care nu pot fi returnate din cauza unor constrângeri legale locale vor fi păstrate într-un depozit general sau într-un depozit aflat sub control vamal ori vor fi eliminate la discreția FedEx, în orice locație. Expeditorul acceptă să plătească costurile suportate de FedEx pentru această depozitare sau eliminare.

17.4 Tarifele de returnare vor fi evaluate în contul Expeditorului, împreună cu Tarifele originale, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza FedEx. De asemenea, vor fi incluse toate celelalte Tarife suportate de FedEx cuprinzând, dar fără limitare, taxele, impozitele și tarifele de depozitare, dacă este cazul. Pentru Expedierile returnate, care conțin bunuri periculoase, Expeditorul trebuie să transmită un Document de expediere completat și toate celelalte documente necesare.


18. POLITICA PRIVIND GARANȚIA DE RAMBURSARE A BANILOR

18.1 FedEx oferă o Garanție de rambursare a banilor pentru următoarele servicii sau opțiuni de servicii (dacă și unde sunt disponibile): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (exceptând Expedierile din interiorul Europei), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Pentru a se evita orice neclaritate, Garanția de rambursare a banilor nu se aplică pentru Expedierile între țări europene care utilizează serviciul FedEx International Economy. La cerere, FedEx fie va rambursa, fie va alege (la discreția FedEx) să crediteze pe factura aplicabilă Tarifele de transport suportate de Expeditor, dacă prima încercare de livrare a unei Expedieri are loc după mai mult de 60 de secunde de la momentul angajamentului de livrare („Nefinalizarea serviciului”). Totuși, Politica privind garanția de rambursare a banilor se va aplica numai după ce angajamentul de livrare a fost acceptat de FedEx, după preluarea Expedierii.

Această garanție de rambursare a banilor, dacă este disponibilă (clienții trebuie să consulte FedEx pentru detalii), poate fi suspendată, modificată sau revocată la discreția FedEx, fără notificare prealabilă către Expeditor sau Destinatar.

Pentru a beneficia de o rambursare sau o creditare se aplică următoarele limitări:

a. În cazul în care vămuirea sau alte verificări legale sunt întârziate din cauza unor cerințe de inspecție sau analiză a eșantioanelor ori din cauza erorilor ori omisiunilor Expeditorului în documentație sau procesarea Expedierii este amânată din cauza faptului că FedEx trebuie să respecte cerințele aviatice sau alte cerințe de securitate, timpul din angajamentul de livrare este modificat prin adăugarea unei zile lucrătoare pentru fiecare zi (sau parte a acesteia) în care sunt întârziate verificările respective;

b. Pentru Expedierile facturate și pentru Expedierile trimise prin intermediul unor dispozitive de expediere automatizate, FedEx trebuie să primească notificarea în scris a Nefinalizării serviciului în termen de 15 zile de la data facturării. Expeditorul trebuie să transmită, odată cu dovada plății, numărul facturii la care se aplică plata. Dacă o factură nu este plătită integral, motivul fiecărui tarif neachitat trebuie notat pe Documentul de expediere sau pe Numărul de urmărire al Expedierii;

c. Pentru Expedierile nefacturate de FedEx (plătite fie în numerar, prin cec, prin ordin bancar, card de credit sau alte metode), Expeditorul trebuie să notifice în scris FedEx despre Nefinalizarea serviciului, în termen de 15 zile de la data Expedierii;

d. Notificarea trebuie să includă Numărul de cont FedEx, dacă există, numărul Documentului de expediere sau Numărul de urmărire a Expedierii, data expedierii și informații complete și corecte despre Destinatar;

e. Nu se consideră că a avut loc o Nefinalizare a serviciului dacă, în termen de 30 de zile de la notificarea către FedEx, FedEx transmite fie dovada livrării la timp, constând în data și ora livrării și numele persoanei care a semnat pentru Expediere, fie informații privind exceptarea serviciului, care reflectă faptul că nelivrarea la timp a rezultat din orice condiție care permite extinderea timpului de livrare din prezentul document sau din situații descrise în Secțiunea 20: RĂSPUNDERI NEASUMATE;

f. Este permisă o singură rambursare sau creditare per Expediere. Dacă Nefinalizarea serviciului are loc pentru oricare articol din cadrul unei Expedieri cu mai multe articole, rambursarea sau creditarea va fi furnizată numai proporțional cu partea din Tarifele de transport aplicabile articolului respectiv;

g. O rambursare sau o creditare va fi furnizată numai dacă au fost transmise informații complete și corecte despre Destinatar în momentul Expedierii. Trebuie transmise informații complete despre Destinatar fie pe Documentul de expediere, fie prin intermediul soluțiilor automatizate de expediere;

h. Rambursarea sau creditarea nu se va furniza pentru Expedierile întârziate din cauza unor adrese incorecte sau incomplete ori a indisponibilității sau refuzului unei persoane de a accepta livrarea, indiferent dacă Expedierea respectivă este sau nu returnată Expeditorului, sau de a semna pentru Expediere ori din cauza oricărei condiții care permite extinderea timpului de livrare din prezentul document sau din cauze descrise la Secțiunea 20: RĂSPUNDERI NEASUMATE;

i. Prezenta Garanție de rambursare a banilor se aplică numai Tarifelor de transport și nu se aplică taxelor, impozitelor sau taxelor pe valoare declarată sau oricăror Tarife și/sau pierderi sau daune suferite fie de Expeditor, fie de Destinatar;

j. Rambursarea sau creditarea nu va fi furnizată clienților care utilizează soluții automatizate de expediere, în cazul în care sunt aplicate Numere de urmărire a Expedierii incorecte pe Colet sau Expediere;

k. Nu se consideră că a avut loc o Nefinalizare a serviciului dacă în momentul expedierii a fost transmis un Număr de cont FedEx „facturare pentru” care nu era solvabil, iar Expedierea a fost reținută până când au fost efectuate aranjamente pentru o plată alternativă. În sensul prezentei prevederi, „solvabil” înseamnă că (1) plata de pe contul FedEx este în curs, (2) contul FedEx nu este în starea „numai numerar” și (3) pentru conturile FedEx comerciale sau de afaceri, soldul nu depășește limitele de creditare stabilite de FedEx;

l. Prezenta Garanție de rambursare a banilor nu se aplică Expedierilor nelivrabile sau returnate sau unei Expedieri care conține bunuri periculoase ori gheață carbonică;

m. Prezenta Garanție de rambursare a banilor nu se aplică la întârzieri în livrare provocate de respectarea politicilor FedEx referitoare la plata taxelor și impozitelor înainte de vămuire sau la livrare;

n. Tarifele de transport vor fi creditate numai în contul plătitorului, iar rambursările vor putea fi plătite numai de către plătitor;

o. Creditarea sau rambursarea în cadrul prezentei Garanții de rambursare a banilor se va aplica numai Tarifelor de transport pentru Expedierea care a generat creditarea;

p. Momentul exact al angajamentului de livrare poate fi obținut numai contactând serviciul Asistență Clienți și furnizând următoarele informații:

1. Mărfurile în curs de expediere;

2. Data expedierii;

3. Destinația exactă;

4. Greutatea Expedierii;

5. Valoarea Expedierii;

Orice timp de tranzit publicat în Ghidul de servicii FedEx sau în altă parte ori citat de serviciul Relații Clienți fără a dispune de cele cinci informații de mai sus este numai o estimare și nu un moment declarat al Angajamentului de livrare. Înregistrările FedEx privind momentele de livrare menționate vor constitui o dovadă concludentă a acestor mențiuni;

q. Prezenta Garanție de rambursare a banilor pentru Expedieri către zonele noastre extinse de servicii se aplică numai porțiunii de transport prestate direct de FedEx;

r. Sărbătorile din locația de preluare și/sau locația de destinație vor afecta timpii de tranzit FedEx. Livrările programate să fie efectuate în mod normal în zi de sărbătoare vor fi reprogramate pentru livrare în următoarea zi lucrătoare. Timpul din angajamentul de livrare va fi extins pe o perioadă egală cu cea a sărbătorii;

s. Pentru serviciul FedEx International Next Flight, timpul indicat în angajamentul de livrare se poate schimba din mai multe motive, inclusiv, dar fără limitare la următoarele: întârzieri sau amânări ale zborurilor din cauza controlului de trafic aerian, a condițiilor meteorologice sau a unor probleme mecanice. Dacă timpul din angajamentul de livrare este modificat, Garanția de rambursare a banilor se va aplica numai pentru ultimul timp indicat în angajamentul de livrare.

t. Prezenta Garanție de rambursare a banilor nu se aplică tuturor Expedierilor, în special Expedierilor B2C, pentru care Destinatarul a furnizat către FedEx instrucțiuni speciale de livrare, conform Secțiunii 15.10.

18.2 Pentru opțiunea de serviciu FedEx Europe First, la cerere, FedEx va rambursa sau, la alegerea sa (exercitată la discreția FedEx), va credita pe factura aplicabilă 1) taxa de livrare FedEx Europe First suportată de către Expeditor, dar nu și Tarifele de transport, dacă prima încercare de livrare a Expedierii are loc la peste 60 de secunde după timpul din angajamentul de livrare pentru opțiunea de serviciu FedEx Europe First și (ii) Tarifele de transport suportate de către Expeditor (în plus față de taxa de livrare FedEx Europe First), dacă prima încercare de livrare a Expedierii are loc la peste 60 de secunde după timpul din angajamentul de livrare, aplicabil pentru FedEx International Priority fără opțiunea de serviciu FedEx Europe First. Pentru opțiunea de serviciu FedEx Europe First, se aplică și toate restricțiile și limitările stabilite în Secțiunea 18.1.

18.3 Dacă Expeditorul alege să lase o Expediere fie la un Centru de expedieri autorizat FedEx, fie la FedEx Drop Box, timpul din angajamentul de livrare va începe atunci când Expedierea este colectată de FedEx de la Centrul de expedieri autorizat FedEx sau de la FedEx Drop Box, după cum este cazul. Puteți găsi din când în când detalii privind orele limită de ridicare în vigoare la Centrul de expedieri autorizat FedEx sau la FedEx Drop Box, după cum este cazul.


19. VALOAREA DECLARATĂ ȘI LIMITELE RĂSPUNDERII

19.1 Cu excepția cazului în care Expeditorul introduce o Valoare declarată pentru transport mai mare pe Documentul de expediere și plătește comisionul necesar, răspunderea FedEx este limitată la suma cu cea mai mare valoare dintre: a) suma prevăzută de tratatul internațional sau legile locale aplicabile; sau b) 22 € pe kilogram; sau c) 100 USD pe Expediție. În cazul Expedierilor FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight și FedEx Standard Overnight din interiorul Austriei, Belgiei, Danemarcei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Elveției și Emiratelor Arabe Unite, răspunderea FedEx este limitată la suma cu cea mai mare valoare dintre: a) suma prevăzută de legile locale aplicabile; sau b) 10 € pe kilogram; sau c) 100 USD pe Expediere, cu excepția cazului în care Expeditorul introduce o valoare declarată pentru transport mai mare pe Documentul de expediere și plătește comisionul necesar. Pentru Expedierile prin serviciile FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight și FedEx Standard Overnight în Germania, răspunderea FedEx este limitată la suma cu cea mai mare valoare dintre: a) 4 € pe kilogram, în conformitate cu Codul Comercial din Germania (HGB); b) 100 $ SUA per Expediere, cu excepția cazului în care Expeditorul introduce o Valoare declarată de transport mai mare pe Documentul de expediere și achită comisionul aferent.

19.2 FedEx nu oferă răspundere pentru mărfuri sau asigurare împotriva tuturor riscurilor, dar Expeditorul poate plăti un tarif suplimentar pentru Valoarea declarată pentru transport mai mare decât limitele care apar în Secțiunea 19.1 de mai sus. Expeditorul trebuie să consulte listele cu tarife FedEx în vigoare la data expedierii sau să apeleze compania FedEx pentru explicarea taxei suplimentare. Valoarea declarată pentru transport a oricărui Colet reprezintă răspunderea maximă a FedEx pentru o expediere a respectivului Colet, incluzând, dar fără limitare, orice pierdere, deteriorare, întârziere, livrare greșită, nefurnizare a oricărei informații sau furnizarea greșită a informațiilor referitoare la Expediere. Expeditorul își asumă riscurile și pierderile care depășesc Valoarea declarată pentru transport. Clienții sunt sfătuiți să contacteze agentul sau brokerul de asigurări pentru informații privind acoperirea oferită de asigurare. DACĂ ESTE DECLARATĂ O VALOARE DECLARATĂ PENTRU TRANSPORT MAI MARE, RESPONSABILITATEA FEDEX PENTRU PIERDEREA SAU DETERIORAREA CONȚINUTULUI UNEI EXPEDIERI NU VA FI MAI MARE DECÂT VALOAREA REALĂ A CONȚINUTULUI EXPEDIERII, IAR FEDEX VA AVEA DREPTUL SĂ SOLICITE O DOVADĂ INDEPENDENTĂ A VALORII CONȚINUTULUI EXPEDIERII PENTRU CARE SUNT RIDICATE PRETENȚII.

19.3 Valoarea maximă declarată pentru vamă și pentru transport este limitată și poate varia în funcție de locație. Dacă este cazul, Valoarea declarată pentru transport nu poate depăși Valoarea declarată pentru vamă. Valoarea maximă declarată pentru vamă și transport pentru conținutul FedEx Envelope sau FedEx Pak, indiferent de destinație, este de 100 USD pe Expediere sau de 9,07 USD pe livră, oricare dintre acestea este mai mare. Bunurile cu o valoare (reală sau declarată) care depășește aceste sume nu trebuie să fie expediate prin FedEx Envelope sau FedEx Pak. Cu excepția cazului în care FedEx prevede altfel, Valoarea maximă declarată pentru transport este de 50.000 USD per Expediere, cu excepția FedEx International Priority Freight și FedEx International Economy Freight, care au o limită pentru Valoarea maximă declarată pentru transport de 100.000 USD per Expediere către majoritatea destinațiilor. Expeditorul trebuie să consulte foile cu tarife FedEx în vigoare la data expedierii sau să apeleze compania FedEx pentru explicarea limitelor valorii declarate.

19.4 Expedierile care conțin următoarele articole cu o valoare extraordinară sunt limitate la o Valoare maximă declarată pentru transport de 1.000 USD per Expediere sau 9,07 USD pe livră, oricare este mai mare. Importul acestor articole poate fi interzis de anumite țări, iar o limită mai mică a Valorii declarate pentru transport pentru o țară, dacă este cazul, va controla limitarea valorii declarate pentru aceste articole:

a. Opere de artă, inclusiv orice lucrare creată sau dezvoltată prin aplicarea unei aptitudini, simț sau talent creator pentru vânzare, expunere sau colectare. Aici se includ, fără limitare, articole (și părți ale acestora) cum ar fi picturi, desene, vaze, tapiserii, volume ediție limitată, arte frumoase, statui, sculpturi, obiecte de colecție, instrumente muzica personalizate sau articole similare;

b. Antichități sau obiecte de colecție sau orice mărfuri care prezintă stilul sau moda unei epoci trecute și a căror istorie, vechime sau raritate contribuie la valoarea lor. Aceste articole includ, dar fără limitare, mobilier, veselă, porțelanuri, ceramică și sticlărie. Obiectele de colecție pot fi contemporane sau dintr-o epocă trecută;

c. Filme, imagini fotografice (inclusiv negative ale fotografiilor), film cromogenic și diapozitive fotografice;

d. Orice mărfuri a căror natură este susceptibilă în mod special la deteriorare sau a căror valoare de piață este deosebit de variabilă sau greu de evaluat;

e. Sticlărie, inclusiv, dar fără limitare, semne, oglinzi, ceramică, porțelanuri, oglinzi de cristal, oglinzi înrămate sau orice alte mărfuri la fel de fragile;

f. Ecrane cu plasmă;

g. Bijuterii, inclusiv, dar fără limitare, bijuterii pentru costume, ceasuri și piesele acestora, pietre sau pietre prețioase montate (prețioase sau semiprețioase, tăiate sau netăiate), diamante industriale și bijuterii din metale prețioase;

h. Metale prețioase, inclusiv, dar fără limitare, aur și argint, prag de argint, precipitat sau platină (cu excepția cazului în care fac parte integrantă dintr-un aparat electronic);

i. Blănuri, inclusiv, dar fără limitare, haine de blană, haine cu borduri de blană și piei cu blană;

j. Acțiuni, obligațiuni, documente de tip „cash letter” sau echivalente ale acestora, inclusiv, dar fără limitare, bonuri de masă, timbre poștale (care nu sunt obiecte de colecție), cecuri de călătorie, bilete de loterie, ordina bancare, carduri cadou și certificate cadou, cartele telefonice preplătite (cu excepția celor care necesită un cod de activare), cupoane de obligațiuni și obligațiuni la purtător;

k. Obiecte de colecție, cum ar fi carduri cu sportivi, suveniruri și obiecte de interes istoric special. (Monedele și ștampilele de colecție nu pot fi expediate. Consultați secțiunea Articole excluse de la preluare);

l. Chitarele și alte instrumente muzicale cu o vechime de peste 20 de ani, sau instrumente muzicale personalizate.

m. Expeditorul răspunde de completarea corectă a Documentului de expediere sau a altor documente de expediere, inclusiv de completarea secțiunii privind valoarea declarată. FedEx nu poate onora solicitările de modificare a informațiilor privind valoarea declarată de pe Documentul de expediere după prezentarea la FedEx.

19.5 Atunci când Expeditorul nu a specificat Valoarea declarată pentru transport a fiecărui Colet pe Documentul de expediere, dar a specificat o valoare declarată totală pentru toate Coletele, valoarea declarată a fiecărui Colet va fi determinată prin împărțirea valorii totale declarate la numărul de Colete de pe Documentul de expediere. În nicio situație, valoarea declarată a unui Colet dintr-o Expediere nu depășește valoarea declarată a Expedierii.

19.6 FedEx nu răspunde e pierdere, deteriorarea, întârzierea, livrarea greșită sau nelivrarea Expedierilor neacceptabile, inclusiv, dar fără limitare, a sumelor în numerar sau în valută (consultați Secțiunea 8. ARTICOLE EXCLUSE DE LA PRELUARE).

19.7 Orice declarație a unei valori care depășește sumele maxime permise de FedEx este nulă și neavenită. Acceptarea de FedEx (indiferent dacă este din neglijență, fără intenție sau în alt mod) a transportului oricăror Expedieri care poartă o valoare declarată mai mare decât cea maximă permisă nu constituie o derogare de la niciuna dintre prevederile sau limitele din prezentele Condiții pentru Expedierea respectivă.

19.8 Dacă Valoare declarată pentru transport a unei Expedieri depășește limitele autorizate (consultați Secțiunile 19.3 și 19.4), valoarea respectivă trebuie redusă automat la limitele autorizate pentru Expedierea respectivă.

19.9 Indiferent de Valoarea declarată pentru transport a unui Colet, răspunderea FedEx pentru pierderea, deteriorarea, întârzierea, livrarea greșită, nelivrarea, informarea eronată, nefurnizarea oricărei informații sau furnizarea greșită a oricărei informații nu va depăși costul de reparație al Expedierii, valoarea sa depreciată sau costul înlocuirii sale, oricare dintre aceste valori este mai mică.


20. RĂSPUNDERI NEASUMATE

20.1 FEDEX NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU ORICE DAUNE, FIE DIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU DE CONSECINȚĂ PENTRU DEPĂȘIREA VALORII DECLARATE (DUPĂ CUM ESTE LIMITATĂ ÎN SECȚIUNEA 19) SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII STABILITE ÎN CONVENȚIILE INTERNAȚIONALE APLICABILE, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE SAU, PENTRU EXPEDIERI DIN ȘI ÎNTRE ANUMITE LOCAȚII DINTR-O ȚARĂ, PRIN APLICAREA LEGILOR LOCALE, ORICARE DINTRE ACESTEA ESTE MAI MARE, INDIFERENT DACĂ FEDEX A AVUT CUNOȘTINȚĂ SAU AR FI TREBUIT SĂ AIBĂ CUNOȘTINȚĂ SAU NU DE FAPTUL CĂ ACESTE DAUNE AR PUTEA FI SUPORTATE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA PIERDEREA VENITURILOR SAU A PROFITURILOR.

20.2 FEDEX NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE SPECIALE, ACCIDENTALE, DE CONSECINȚĂ SAU INDIRECTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA PIERDEREA VENITURILOR SAU A PROFITURILOR.

20.3 FedEx nu este responsabil pentru pierderi sau întârzieri în anumite circumstanțe, prevăzute în secțiunea 20.4. Expunerea la și riscul oricărei astfel de pierderi sau întârzieri este asumat de Expeditor, iar Expeditorul trebuie să contacteze un agent de asigurare sau un broker dacă se dorește asigurare. FEDEX NU OFERĂ ASIGURĂRI.

20.4 FedEx nu va răspunde și nici nu va acorda nicio ajustare, rambursare sau niciun credit ca urmare a pierderii, deteriorării, întârzierii, livrării greșite sau nelivrării ori a informării greșite sau a nefurnizării informațiilor, inclusiv, dar fără limitare la orice asemenea pierdere, deteriorare, întârziere, livrare greșită, nelivrare, informare greșită sau nefurnizare de informații, provocată sau rezultând din:

a. Acțiunile, neprezentarea sau omisiunea din partea Expeditorului, a Destinatarului sau a altei părți care are un interes în Expediere;

b. Natura Expedierii sau orice defect, caracteristică sau eroare inerentă a acesteia;

c. Încălcarea oricăror termeni și condiții din Documentul de expediere sau a prezentelor Condiții, tarife sau a altor termeni și condiții aplicabile Expedierii, inclusiv, dar fără limitare la declararea incorectă a mărfurilor, ambalarea necorespunzătoare sau insuficientă, asigurarea, marcarea sau adresele Expedierilor;

d. Toate evenimentele care nu pot fi controlate de FedEx, inclusiv, dar fără limitare la pericole aeriene, inamici publici, autorități publice care acționează cu autoritate aparentă sau reală, acțiuni sau omisiuni ale funcționarilor vamali, revoluții, greve sau alte dispute locale, agitații civile, incidente periculoase în stare de război sau în condiții meteo periculoase ori perturbări naționale, internaționale sau locale ale rețelelor de transport aeriene sau terestre, fapte penale ale oricăror persoane sau entități, inclusiv, dar fără limitare la acte de terorism, greve sau greve anticipate (ale oricăror entități, inclusiv, dar fără limitare la alți transportatori, comercianți sau furnizori), dezastre naturale, perturbarea sau nefuncționarea sistemelor de comunicații și informatice (inclusiv, dar fără limitare la sistemele FedEx), întârzieri mecanice sau situații periculoase pentru personalul FedEx;

e. Faptele sau omisiunile oricărei alte persoane decât FedEx, respectarea instrucțiunilor de expediere, verbale sau scrise, din partea Expeditorului, a Destinatarului sau a persoanelor care pretind că reprezintă Expeditorul sau Destinatarul;

f. Pierderea sau deteriorarea articolelor ambalate și sigilate în Expedieri de către Expeditor, cu condiția ca sigiliul să fie intact în momentul livrării și Expedierea să-și păstreze integritatea de bază;

g. Orice întârziere la livrare sau imposibilitatea sau nerealizarea unei livrări de către FedEx, din cauza unor acte sau omisiuni ale Vămilor sau ale altor agenții de reglementare;

h. Întârzieri la livrare, cauzate de respectarea politicilor FedEx privind plata taxelor și impozitelor;

i. Imposibilitatea FedEx de a furniza o copie a documentului de livrare sau o copie a semnăturii obținute la livrare;

j. Ștergerea sau pierderea ireversibilă a datelor stocate pe benzi magnetice, în fișiere sau pe alte suporturi de stocare sau ștergerea și deteriorarea imaginilor fotografice sau a coloanelor sonore din filmul expus;

k. Deteriorarea în tranzit sau la manipulare a tuburilor fluorescente, a dispozitivelor de iluminare cu neon, reclamelor cu neon, tuburilor cu raze X, tuburilor cu laser și becurilor, cristalelor de cuarț, lămpilor cu cuarț, tuburilor de sticlă, cum ar fi cele utilizate pentru containere de mostre și de sticlă, precum cele utilizate în mediile din laboratoare, sau alte obiecte inerent fragile;

l. Nerespectarea de către FedEx a semnelor de „poziționare a coletului” (de ex., săgețile „ÎN SUS” sau marcajele „CU ACEST CAPĂT ÎN SUS”);

m. Faptul că Expeditorul nu a expediat bunurile în ambalajele aprobate de FedEx înainte de expediere, atunci când este recomandată sau necesară o astfel de aprobare;

n. Faptul că FedEx nu a notificat Expeditorul privind orice întârziere, pierdere sau deteriorare sau orice inexactitate în astfel de notificări;

o. Expedierile livrate fără obținerea unei semnături, dacă este înregistrată o autorizație de livrare cu obținerea semnăturii Destinatarului;

p. Faptul că FedEx nu a reușit sau nu a putut să contacteze Expeditorul sau Destinatarul, cu privire la adresa incompletă sau inexactă, documentația incorectă sau incompletă, neplata taxelor și impozitelor necesare pentru livrarea unei Expedieri sau adresa incompletă sau incorectă a agentului vamal;

q. Pierderea sau deteriorarea oricărui Colet pentru care FedEx nu are nicio înregistrare sau chitanță;

r. Expedierea unor modele la scară (inclusiv, dar fără limitare la modele arhitecturale, case pentru păpuși etc.);

s. Deteriorarea servietelor, bagajelor, huselor pentru îmbrăcăminte, cutiilor de aluminiu, cutiilor de plastic sau a altor obiecte a căror finisare exterioară ar putea fi deteriorată de etichete adezive și marcaje sau s-ar putea murdări, dacă nu sunt plasate într-un container de protecție adecvat pentru expediere;

t. Deteriorarea, întârzierea sau pierderea oricărei Expedieri care conține un articol interzis;

u. Deteriorările rezultate din faptul că Expeditorul nu a reușit să ambaleze materialul expediat într-un mod adecvat, astfel încât să-l protejeze de deteriorări, gradul de adecvare fiind evaluat în mod rezonabil de FedEx, luând în considerare manipularea normală, așteptată din partea unui transportator precum FedEx;

v. Pierderea oricăror informații cu caracter personal sau financiar, inclusiv, dar fără limitare la coduri numerice personale, date de naștere, numerele permiselor de conducere, numerele cardurilor de credit sau de debit și informațiile privind conturile financiare;

w. Faptul că Expeditorul nu a șters toate Expedierile introduse într-un sistem automat de facturare FedEx, într-un dispozitiv de expediere prin internet sau din orice alt instrument electronic de expediere utilizat pentru completarea detaliilor unei Expedieri, atunci când expedierea nu este prezentată la FedEx;

x. Utilizarea unui număr de cont FedEx incomplet, inexact sau nevalabil sau faptul că nu s-a furnizat un număr de cont FedEx valid și solvabil, conform instrucțiunilor de facturare privind documentația de expediere;

y. Transportul produselor perisabile sau mărfurilor care ar putea fi deteriorate prin expunerea la căldură sau la frig, inclusiv, dar fără limitare la expedierea oricăror băuturi alcoolice, plante și materiale vegetale, produse din tutun, ouă de struț sau de emu sau acvacultură vie;

z. Deteriorarea computerelor, a componentelor acestora sau a oricăror echipamente electronice, atunci când sunt expediate în orice alte ambalaje decât:

a. Ambalajul original al producătorului, care nu este deteriorat și este într-o stare bună, rigidă;

b. Ambalajele care respectă instrucțiunile de ambalare FedEx, disponibile la adresa fedex.com;

c. Ambalaje FedEx pentru laptopuri, în cazul Expedierilor de laptop-uri;

d. Ambalaje FedEx pentru dispozitivele electronice mici, în cazul Expedierilor de telefoane mobile, computere portabile, playere MP3 și articole similare;

e. Furnizarea de către FedEx a ambalajelor, sfaturilor, asistenței sau îndrumării privind ambalarea corespunzătoare a Expedierilor nu constituie o asumare a răspunderii de către FedEx, cu excepția cazului în care sfaturile, asistența sau îndrumarea au fost aprobate în scris de FedEx Packaging Design and Development, iar documentul stipulează explicit asumarea responsabilității în cazul unei Expedieri deteriorate;

f. Deteriorările indicate de instrumentele de măsurare a șocului, înclinării și temperaturii;

g. Nerespectarea timpului din angajamentul de livrare pentru orice Expedieri cu adresa incompletă sau incorectă. (Vedeți secțiunea Expedieri nelivrabile);

h. Pierderea sau deteriorarea Expedierilor de alcool, cu excepția cazului în care este utilizat un tip de ambalaj aprobat sau dacă FedEx Packaging Design and Development a aprobat un astfel de ambalaj înainte de expediere;

i. Expedierile bunurilor periculoase pe care Expeditorul nu le-a declarat corespunzător, incluzând documentația, marcajele, etichetele și ambalarea corespunzătoare. FedEx nu va plăti o despăgubire privind bunurile periculoase nedeclarate sau ascunse și nu se aplică Garanția de rambursare a banilor FedEx;

j. FedEx nu va fi responsabil de nerealizarea niciunui serviciu sau nici unor opțiuni de servicii în cazul în care înregistrările FedEx nu reflectă faptul că serviciile sau opțiunile de servicii au fost selectate de către Expeditor.

20.5 Cu excepția cazului unei acțiuni intenționate a FedEx, Expeditorul este răspunzător pentru orice daune cauzate de Expediere companiei FedEx sau unei terțe părți. Expeditorul va garanta și va susține nevinovăția FedEx în cazul oricărei reclamații a unei terțe părți, în special a Destinatarului, pentru orice răspundere care depășește răspunderea asumată în conformitate cu aceste Condiții.

20.6 Orice plată efectuată de FedEx ca urmare a unei reclamații a Expeditorului sau a unei terțe părți nu va fi considerată drept o acceptare a răspunderii.


21. FĂRĂ GARANȚII

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, FedEx nu oferă garanții, în mod expres sau implicit.


22. RECLAMAȚII

22.1 Reclamații pentru Deteriorări, Întârzieri sau Articole lipsă
Toate reclamațiile datorate deteriorărilor (vizibile sau ascunse), întârzierilor (inclusiv reclamațiile privind deteriorarea) sau articolelor lipsă trebuie să fie notificate în scris către FedEx, în termen de 21 de zile calendaristice după livrarea Expedierii, nerespectarea acestei clauze ducând la imposibilitatea de a întreprinde orice acțiune în despăgubire împotriva FedEx (consultați, de asemenea, Secțiunea 18: GARANȚIA DE RAMBURSARE A BANILOR pentru perioada de timp în care puteți solicita rambursarea sau creditarea Taxelor de transport din cauza Nefinalizării serviciului). Primirea Expedierii de către Destinatar fără o notificare scrisă în chitanța de livrare, privind deteriorarea, constituie dovada prima facie a faptului că Expedierea a fost livrată în bune condiții. Ca o condiție pentru ca FedEx să ia în considerare orice cerere de deteriorare, Destinatarul trebuie să pună la dispoziția FedEx conținutul, cutiile originale de expediere și ambalajele, pentru inspecție.

FedEx își rezervă dreptul de a inspecta Expedierile deteriorate la sediul clientului, precum și dreptul de a prelua Coletul deteriorat pentru inspecție la o unitate FedEx.

Toate cutiile de ambalare, ambalajele și conținuturile originale trebuie să fie puse la dispoziția FedEx pentru inspecție și păstrate până la soluționarea reclamației.

22.2 Alte reclamații (pierderea, nelivrarea, livrarea greșită...)
Toate celelalte reclamații, inclusiv, dar fără limitare la reclamații privind pierderea, nelivrarea sau livrarea greșită trebuie să fie primite de FedEx în termen de nouă luni după ce Expedierea a fost prezentată către FedEx.

22.3 Completarea unei Reclamații și termenul stabilit
În termen de nouă luni după ce Expedierea a fost prezentată către FedEx, reclamația trebuie documentată prin trimiterea tuturor informațiilor relevante despre Expediere către FedEx. FedEx nu este obligat să întreprindă acțiuni pentru nicio reclamație până când toate Taxele nu sunt plătite; valoarea reclamației nu trebuie dedusă din aceste Taxe. Dreptul la daune din partea FedEx se va prescrie, cu excepția cazului în care este introdusă o acțiune în justiție, în termen de doi (2) ani de la data livrării (în caz de daune) sau de la data la care ar fi trebuit livrată Expedierea (în caz de pierdere, nelivrare, livrare greșită sau întârziere la livrare).

Data de livrare convenită în scopul calculării termenului va fi data care urmează după data Expedierii. Statutele de limitare care prevăd dispoziții legale sau convenite contractual mai scurte vor prevala asupra acestei dispoziții.

Se poate completa doar o singură reclamație referitoare la o Expediere. Acceptarea plății unei reclamații va prescrie orice drept de a recupera daune suplimentare sau de a solicita compensații suplimentare referitoare la acea Expediere.


23. TAXE SUPLIMENTARE

FedEx își rezervă dreptul de a evalua fără notificare taxa de combustibil și alte taxe suplimentare pentru Expedieri. Durata și suma vor fi determinate de FedEx la discreția sa. Expeditorul, prezentând Expedierea sa către FedEx, acceptă să plătească taxele suplimentare în vigoare, cel târziu în momentul comenzii sau al preluării, aceste Taxe urmând a fi stabilite de FedEx la discreția sa. Detaliile privind taxele suplimentare actuale sunt disponibile la fedex.com.


24. CLAUZĂ DE NERENUNȚARE

Nerespectarea punerii în aplicare de către FedEx a prevederilor acestor Condiții nu constituie o renunțare la respectiva dispoziție și nu afectează în niciun fel dreptul FedEx de a aplica această prevedere.


25. LEGISLAȚIA OBLIGATORIE

25.1 Aceste Condiții nu exclud nicio răspundere în cazul în care excluderea acestei răspunderi este interzisă prin lege.

25.2 În măsura în care orice dispoziție conținută sau menționată în aceste Condiții poate fi contrară oricărui tratat internațional aplicabil, legislației locale, reglementărilor, ordinelor sau cerințelor guvernamentale, această prevedere va fi limitată la limita maximă extinsă permisă și, după cum este limitată, va rămâne în vigoare ca parte a acordului dintre FedEx și Expeditor. Nulitatea sau nerespectarea vreunei dispoziții nu afectează nicio altă parte a acestor Condiții.


26. MEDIERE

Legea belgiană permite utilizatorilor de servicii poștale să solicite intervenția unui ombudsman pentru sectorul poștal (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), cu condiția ca utilizatorul să fi introdus în prealabil o reclamație la adresa FedEx. O astfel de intervenție nu aduce niciun prejudiciu dispozițiilor prezentelor Condiții.


27. PROTECȚIA DATELOR

27.1 Termeni ca „operator de date”, „date cu caracter personal”, „persoană vizată” și „prelucrare” trebuie să aibă sensul descris în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) din 2016/679 („RGPD”) și în toate legile și reglementările (locale) privind protecția datelor (denumite colectiv „Legi privind protecția datelor”).

27.2 Atât FedEx, cât și Expeditorul confirmă că sunt operatori de date cu drepturi depline în ceea ce privește prelucrarea oricăror date cu caracter personal („Date cu caracter personal”) pentru sau în raport cu toate părțile prevăzute în prezentele Condiții.

27.3 În raport cu prelucrarea oricăror Date cu caracter personal în temeiul prezentelor Condiții, Expeditorul declară că a respectat Legile privind protecția datelor, inclusiv, dar fără limitare la obținerea unui temei legal, în conformitate cu articolul 6 al RGPD, și că a furnizat informații persoanelor vizate, conform articolelor 12 – 14 ale RGDP, inclusiv informațiile incluse în Politica de confidențialitate a FedEx, de la adresa fedex.com.

27.4 Expeditorul va despăgubi FedEx pentru toate costurile, reclamațiile, daunele și cheltuielile suferite sau suportate de FedEx în legătură cu nerespectarea de către Expeditor a prezentei Secțiuni 27.

27.5 Toate transferurile de Date cu caracter personal de la Expeditor către FedEx sau invers, din Spațiul Economic European (denumit în continuare SEE) sau Elveția către o țară din afara SEE sau a Elveției sunt supuse clauzelor contractuale standard de la un operator de date la altul (Decizia 2004/915/CE, denumită în continuare SCC-CC) în sensul articolului 46(2)(c) al RGDP, care pot fi găsite aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. În acest sens, SCC-CC sunt incluse integral în prezentele Condiții, ca referințe. Acceptând prezentele Condiții, se consideră că părțile (a) au semnat SCC-CC, (b) au acceptat tot conținutul SCC-CC și (c) vor respecta condițiile din acestea. Conform SCC-CC, FedEx, în calitate de operator de date, va acționa ca exportator de date, inclusiv în numele afiliaților săi, și că Expeditorul, în calitate de operator de date, va acționa ca importator de date sau invers, dacă este cazul. Cele menționate anterior nu aduc prejudicii dreptului FedEx de a decide unilateral dacă dorește să folosească alt mecanism adecvat pentru transferul datelor, în conformitate cu Legile privind protecția datelor. Datele cu caracter personal transferate pot include detaliile de contact individuale ale expeditorilor și destinatarilor, cum ar fi numele și adresele, care sunt necesare pentru a permite furnizarea eficientă a serviciilor FedEx, precum livrarea Expedierilor și permiterea funcționalităților de urmărire, după cum este stipulat în continuare sau în alt mod în Contract și în conformitate cu Anexa B a SCC-CC.

27.6 În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene, autoritatea locală de supervizare sau o autoritate guvernamentală similară determină că prezentele Condiții și/sau SCC-CC nu trebuie sau nu vor mai fi o metodă legală de facilitare a transferului Datelor cu caracter personal în afara SEE și a Elveției, părțile trebuie să negocieze cu bună credință o metodă alternativă de facilitare a acestor transferuri în mod legal.