Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden


BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze Vervoersvoorwaarden (“Voorwaarden”) SLUITEN AANSPRAKELIJKHEID UIT van FedEx en haar werknemers of haar agenten voor verlies, schade en vertraging in bepaalde omstandigheden; zij BEPERKEN AANSPRAKELIJKHEID tot aangegeven bedragen in het geval dat de aansprakelijkheid wordt aanvaard en VEREISEN KENNISGEVING VAN VORDERINGEN binnen strikte tijdslimieten. Afzenders dienen zorgvuldig nota te nemen van deze Voorwaarden en waar nodig dienen zij zich te verzekeren ter bescherming van hun belangen.

Zendingen zijn onderworpen aan de lokale tarieven en aan de voorwaarden van de FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending heeft aanvaard.

FEDERAL EXPRESS VERVOERSVOORWAARDEN VOOR EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN, HET INDIASE SUBCONTINENT EN AFRIKA VAN TOEPASSING VANAF 6 AUGUSTUS 2012 (geüpdatet in april 2020)


1. TOEPASSING

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer van Zendingen vanuit en tussen geselecteerde landen in Europa, het Midden-Oosten, het Indische Subcontinent en Afrika (“EMEA”), en vanuit en tussen specifieke bestemmingen binnen welbepaalde landen/gebieden van EMEA, gebruikmakend van de volgende diensten of dienstopties van FedEx (als en waar beschikbaar): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight. Deze diensten kunnen door FedEx van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op aanvraag kunnen klanten worden geïnformeerd omtrent de gebieden waar FedEx haar diensten aanbiedt. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Zendingen binnen het Verenigd Koninkrijk en Zendingen binnen India, waarvoor speciale vervoersvoorwaarden gelden. Raadpleeg www.fedex.com/ukservices/services/terms.html voor de vervoersvoorwaarden van toepassing op binnenlandse Zendingen in het Verenigd Koninkrijk en op www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ voor de vervoersvoorwaarden van toepassing op binnenlandse Zendingen in India. (Opmerking: fedex.com URLs zijn aan verandering onderhevig.) Zendingen van buiten EMEA bestemd voor EMEA of andere internationale bestemmingen zijn onderworpen aan de tarieven en de voorwaarden en bepalingen van de lokale FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending heeft aanvaard. Zendingen teruggestuurd met FedEx Global Returns worden beheerst door de voorwaarden en bepalingen van toepassing op het land/gebied van waaruit de Zending wordt teruggestuurd. Die algemene voorwaarden voor diensten kunnen per land verschillen. Raadpleeg fedex.com/globalreturns of contacteer de Klantenservice voor meer informatie.

1.2 Het vervoer van een Zending door de lucht kan onderworpen zijn aan het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929, zoals aangepast door het Protocol van ’s-Gravenhage van 28 september 1955 en alle eropvolgende van toepassing zijnde Protocols, of door het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, en alle eropvolgende van toepassing zijnde Protocols, evenals het Verdrag van Guadalajara van 18 september 1961. Zendingen die – al dan niet op grond van een uitdrukkelijke overeenkomst – geheel of gedeeltelijk over de weg vervoerd worden in, naar of van een land/gebied dat partij is bij het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg, zoals aangepast, zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen daarvan. Zendingen uitgevoerd vanuit en tussen specifieke bestemmingen binnen eenzelfde land/gebied zijn onderworpen aan de dwingende regels voorzien in de nationale wetgeving.

1.3 Deze Voorwaarden komen in de plaats van alle eerder gepubliceerde algemene voorwaarden van FedEx waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. FedEx behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te passen, te veranderen of aan te vullen zonder kennisgeving vooraf. Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd in gedrukte vorm en elektronisch op www.fedex.com. De elektronische versie op www.fedex.com prevaleert boven de gedrukte vorm. Deze Voorwaarden bevatten een aanvulling op en nadere informatie over de belangrijkste algemene voorwaarden op de achterzijde van de (lucht)vrachtbrief. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bepalingen en voorwaarden op enige FedEx (lucht)vrachtbrief, manifest, verzendetiket of ander vervoerdocument prevaleren deze Voorwaarden in de mate dat ze niet tegenstrijdig zijn met de dwingende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid voor internationaal vervoer voorzien in de Verdragen van Warschau of Montreal en hun respectievelijke navolgende Protocols, andere van toepassing zijnde verdragen of enig van toepassing zijnde tarief, of, voor wat betreft Zendingen uitgevoerd vanuit en tussen welbepaalde gebieden binnen eenzelfde land/gebied, met de dwingende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid voor vervoer in dat land/gebied.

1.4 Deze Voorwaarden (welke term de overeenkomsten en verdragen omvat waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen) vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen, en zullen, behoudens Paragraaf 1.3., uitsluiten, opheffen en voorrang hebben op om het even welke andere bepalingen of voorwaarden, mondelinge of geschreven, die elders mochten voorkomen of zijn opgesteld, en in het bijzonder, enige bepalingen of voorwaarden die de Afzender wenst op te nemen of enige andere geschreven of mondelinge verklaringen met betrekking tot deze Voorwaarden. De Afzender bevestigt dat hij niet steunt of geen aanspraken formuleert op enige andere bepalingen, garanties of voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de diensten die het voorwerp van deze Overeenkomst uitmaken.

1.5 Deze Voorwaarden zullen niet opgeheven of gewijzigd of aangevuld worden dan bij een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de Afzender en een vertegenwoordiger van FedEx die uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd is zulks te doen.

1.6 De Afzender zal gebonden zijn door de handtekening van één van zijn werknemers, aangestelden of agenten op de (Lucht) Vrachtbrief.


2. DEFINITIES

"B2C-zendingen" zijn Zendingen overeenkomstig een handelstransactie tussen een zakelijke Verzender (handelend binnen beroepswerkzaamheden) en een individuele consument-Ontvanger (handelend buiten beroepswerkzaamheden) en zendingen waarbij niets is ingevuld in het veld "bedrijfsnaam" van de (Lucht)vrachtbrief.

"Zakelijke levering" betekent een levering op een commerciële of zakelijke locatie, exclusief woonadressen, privéadressen en B2C-zendingen.

Onder "Voorwaarden" wordt verstaan deze Vervoersvoorwaarden, welke term eveneens de overeenkomsten, wetten en verdragen omvat waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, en zoals op geregelde tijdstippen door FedEx worden bijgewerkt.

Onder “FedEx” wordt verstaan Federal Express Corporation, haar dochtermaatschappijen en filialen, hun respectievelijke werknemers en agenten en onafhankelijke contractanten. De vervoerovereenkomst is gesloten met de FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending van de Afzender aanvaardt.

Onder "FedEx1Day Freight, FedEx Priority Overnight en Fedex Standard Overnight Zendingen" wordt verstaan intra landelijke Zendingen binnen geselecteerde landen/gebieden in EMEA waar zowel de Verzender als de Ontvanger zich in hetzelfde land/gebied bevinden.

Onder "de Afzender" of "de Verzender" wordt verstaan de (natuurlijke of rechts-) persoon wiens naam is genoteerd op de (Lucht)vrachtbrief als de afzender.

Onder “de Ontvanger” of “de Geadresseerde” wordt verstaan de persoon wiens naam is genoteerd op de (lucht)vrachtbrief als de ontvanger.

Onder “Collo” wordt verstaan ieder afzonderlijk pakket of stuk dat door FedEx wordt geaccepteerd, daaronder begrepen ieder voorwerp overhandigd door de Afzender met gebruikmaking van de FedEx geautomatiseerde systemen, meettoestellen, manifesten of (Lucht)vrachtbrieven.

Onder "Zending" wordt verstaan één of meerdere houders, ofwel Colli ofwel vracht, welke vervoerd worden onder één (Lucht)vrachtbrief.

Onder "(Lucht)vrachtbrief" wordt verstaan ieder verzenddocument, manifest, etiket, stempel, elektronische boeking of enig vergelijkbaar instrument gebruikt in het FedEx vervoersysteem.

"Levering op woonadres" betekent een levering op een woon- of privéadres, inclusief locaties waar een bedrijf gevestigd is op een woonadres, en/of een levering waarbij de Verzender aangegeven heeft dat het afleveradres een woonadres is.

Onder “Transportkosten” worden verstaan de vergoedingen, kosten en bedragen die vastgesteld of geheven zijn voor het vervoer van een Zending door FedEx in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige daaropvolgende opgelegde voorwaarden of vergoedingen, maar waaronder niet zijn begrepen andere vergoedingen of kosten die kunnen worden vastgesteld, zoals (maar niet beperkt tot) opgegeven waarde kosten, bijzondere handelingskosten, douaneheffingen en belastingen en toeslagen.

Onder “Werkdag” wordt verstaan de dag waarop bedrijven in het land/gebied of regio van verzending of in het land/gebied of regio van bestemming geopend zijn. Werkdagen en feestdagen verschillen per land/gebied of regio van bestemming. Klanten dienen FedEx te raadplegen met betrekking tot de vraag welke afleveringsopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Onder “Kosten” wordt verstaan de Vervoerskosten of om het even welke andere kosten en toeslagen vastgesteld of geheven met betrekking tot het vervoer van een Zending overeenkomstig deze Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot Bijkomstige Kosten, aangegeven waarde kosten, speciale handelingskosten en andere toeslagen nader bepaald in deze Voorwaarden of enige bijgewerkte Voorwaarden en, als en waar toepasselijk, douaneheffingen en belastingen en andere redelijke door FedEx met betrekking tot het vervoer van een Zending gemaakte kosten.

Onder “Aangegeven Waarde voor Vervoer” wordt verstaan de waarde, desgevallend, aangegeven door de Afzender op de (Lucht) Vrachtbrief, die het maximum bedrag vormt van FedEx aansprakelijkheid in verband met de Zending van een Collo.

Onder “Aangegeven Waarde voor Douane” wordt verstaan de verkoopprijs of vervangingskosten van de inhoud van de Zending zoals vereist voor douanedoeleinden.

Onder “Toegezegde aflevertijd” wordt verstaan de gepubliceerde verbintenis tot aflevering met betrekking tot de FedEx dienst of de verbintenis tot aflevering welke opgegeven werd door de Klantenservice voor die Zending, en die rekening houdt met het artikel dat wordt verzonden, de datum van de verzending, de bestemming, het gewicht van de Zending en de waarde van de Zending.

Onder “FedEx Klantnummer” of “FedEx Rekening” of "FedEx Account" wordt verstaan het nummer dat door FedEx wordt toegekend aan een klant en dat aan het FedEx-systeem toelaat de bewegingen van de rekening samen te vatten en de betaler op gepaste wijze te factureren.

Onder “Intra-Europese Zendingen” wordt verstaan Zendingen tussen bepaalde landen/gebieden binnen Europa zoals die door FedEx van tijd tot tijd gedefinieerd worden op www.fedex.com.

Onder "Verboden Items" wordt verstaan de artikelen en soorten zendingen die in artikel 8 (Verboden items) van deze Voorwaarden worden genoemd en dewelke onaanvaardbaar zijn voor vervoer.


3. TARIEVEN

De tarieven die van toepassing zijn op de Zending zijn zoals uiteengezet in de FedEx-standaardtarieven op fedex.com, of zoals uitdrukkelijk anders overeengekomen in de betreffende FedEx transportovereenkomst. De FedEx-tarieven zijn exclusief rechten, belastingen, kosten voor in- en uitklaring of andere import- of exportkosten die van toepassing zijn op de Zending. Informatieverstrekking met betrekking tot tarieven en diensten afkomstig van werknemers en agenten van FedEx zal gebaseerd zijn op de inlichtingen zoals verstrekt door de Afzender maar de uiteindelijke tarieven en diensten kunnen hiervan afwijken afhankelijk van de werkelijk aangeboden Zending en van de toepassing van deze Voorwaarden. FedEx is niet aansprakelijk voor en evenmin zal een aanpassing, terugbetaling of creditering van welke aard ook worden doorgevoerd ten gevolge van een discrepantie tussen de informatie verstrekt met betrekking tot tarieven en diensten voorafgaand aan het ter verzending aanbieden van de Zending en de tarieven en andere Kosten gefactureerd aan de klant. FedEx verstrekt enkel een schatting van accijnzen en invoerrechten via de rubriek Estimate Duties and Taxes op Global Trade Manager van fedex.com maar de uiteindelijke accijnzen en invoerrechten kunnen hiervan afwijken.

De toegepaste tarieven zijn de tarieven die van toepassing en van kracht zijn op het ogenblik dat de vervoersovereenkomst wordt aangegaan.
FedEx behoudt zich het recht voor om de tarieven in de FedEx-standaardtarieven of elders op fedex.com van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.


4. FACTURERING

4.1 Onverminderd het recht dat FedEx zich voorbehoudt om voorafgaande betaling van enige Kosten te eisen zoals bepaald in de Voorwaarden, moeten facturen voor onbetaalde Kosten, zonder korting, binnen 15 dagen na de factuurdatum betaald worden. Facturen voor heffingen en belastingen dienen onmiddellijk na ontvangst betaald te worden. FedEx behoudt zich het recht voor ieder bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te verhogen met 15% (of het bedrag bepaald door de toepasselijke lokale betalingsvoorwaarden) als forfaitaire schadevergoeding voor administratieve kosten, en met een jaarlijkse intrestvoet van 6% boven de intrestvoet van de Europese Centrale Bank (of de door de toepasselijke lokale betalingsvoorwaarden bepaalde rentevoet), of met de maximum toegelaten interestvoet volgens de van toepassing zijnde wetgeving indien deze lager is, beiden berekend per begonnen maand.

4.2 Onder “voor rekening Afzender” of “voor rekening Verzender” wordt verstaan dat de Kosten aan de Afzender in rekening gebracht worden.

4.3 Onder “voor rekening Ontvanger” of “voor rekening Geadresseerde” wordt verstaan dat de Kosten aan de Ontvanger in rekening gebracht worden. Voor het in rekening brengen van de Kosten aan de Ontvanger dient de Ontvanger te beschikken over een geldig FedEx Klantnummer en dient dit nummer te worden genoteerd in de daarvoor bestemde ruimte op de (Lucht) Vrachtbrief. Zendingen “voor rekening Ontvanger” worden slechts aanvaard voor vervoer naar specifieke bestemmingen. Indien de Ontvanger weigert te betalen, zullen de Kosten automatisch aan de Afzender in rekening gebracht worden.

4.4 Onder “voor rekening Derde” wordt verstaan dat de Kosten aan iemand anders in rekening worden gebracht dan aan de Afzender of aan de Ontvanger. Het geldige FedEx Klantnummer van deze derde dient te worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte van de (Lucht) Vrachtbrief. Indien geen vermelding heeft plaatsgehad of indien de derde niet betaalt, zullen de Transportkosten automatisch aan de Afzender in rekening gebracht worden en zullen de eventuele heffingen en belastingen aan de Ontvanger in rekening gebracht worden.

4.5 Voor verrichtingen “voor rekening Afzender”, “voor rekening Ontvanger” of “voor rekening Derde” (zie hieronder) zullen Colli niet worden aanvaard tenzij een geldig FedEx Klantnummer op de (Lucht) Vrachtbrief wordt ingevuld. FedEx Klantnummers zijn niet overdraagbaar. Onrechtmatig gebruik, met inbegrip van ongeoorloofde samenvoeging van Zendingen die toebehoren aan verschillende partijen, kan leiden tot het verlies van alle kortingen en tot weigering van dienstverlening. De klant aan wie een FedEx Klantnummer wordt toegekend, is aansprakelijk voor alle Kosten met betrekking tot de rekening, met inbegrip van die kosten voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de verzekerde bewaring van het Klantnummer. Het FedEx Klantnummer mag alleen worden bekend gemaakt aan personen die bevoegd zijn om met de rekening te verzenden. Het nalaten om de FedEx Rekening lopende te houden, kan ertoe leiden dat de rekening de status “cash only” krijgt. Het plaatsen van een rekening in een status “cash only” kan ertoe leiden dat Colli worden vertraagd, geweigerd of teruggezonden totdat betalingsregelingen zijn getroffen.

4.6 Indien van toepassing, worden heffingen en belastingen bepaald op basis van de inhoud van de Zendingen. FedEx is niet gehouden tot het voorschieten van heffingen en belastingen en kan van de Afzender, de Ontvanger of de aansprakelijke derde eisen om FedEx te betalen alvorens FedEx te ontslaan van enige aansprakelijkheid voor heffingen en belastingen. Deze heffingen en belastingen zullen aan de Ontvanger in rekening worden gebracht tenzij het vakje “invoerrechten en accijnzen voor rekening Afzender” of “invoerrechten en accijnzen voor rekening derde” is aangekruist op de (Lucht) Vrachtbrief en een geldig FedEx Klantnummer is aangeduid op de (Lucht) Vrachtbrief. Dergelijke keuzemogelijkheden bestaan echter slechts voor specifieke bestemmingen. Meer bijzonderheden omtrent de bestemmingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

4.7 ONGEACHT BETALINGSINSTRUCTIES OF ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN, BLIJFT DE AFZENDER UITEINDELIJK ALTIJD VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTEN, INCLUSIEF EVENTUELE BTW EN INVOERRECHTEN.

4.8 Kosten die de omzetting vereisen van een andere valuta dan de valuta waarin de Betaler wordt gefactureerd, zullen dagelijks worden berekend aan de hand van de mediane biedprijs verkregen van OANDA, een Internet-wisselkoersdienst. De mediane biedprijs is de mediane prijs waaraan kopers aanbieden om vreemde valuta te kopen van verkopers gedurende een gegeven periode. Deze omrekenkoersen van de vreemde valuta kunnen worden geraadpleegd op www.oanda.com. De vreemde valuta van deelnemende landen/gebieden van de Europese Unie zullen een vaste omrekenkoers in EURO hebben. Er is een bijkomende wisselvergoeding van 1,75% voor omrekening van niet-Amerikaanse deviezen naar USD, van 2,3% voor USD naar andere deviezen en 2,0% tussen alle omrekeningen van niet-Amerikaanse deviezen. Er is geen wisselvergoeding tussen deviezen gebonden aan de EURO. Kosten in andere deviezen dan U.S. dollars die niet vrij omrekenbaar zijn, zullen worden omgerekend in U.S. dollars en gefactureerd op rekening van de Betaler volgens de vrije keuze van FedEx ofwel aan de vrije markt koers, ofwel aan de officiële koers waaraan FedEx gerechtigd was U.S. dollars te kopen in de betrokken valuta. De koers die overeenstemt met de dag van verzending zal worden gebruikt voor omrekeningen naar niet-hyperinflatoire deviezen. FedEx behoudt zich echter het recht voor om de wisselkoers van de factuurdatum te hanteren, in tegenstelling tot de dag van verzending, in landen/gebieden waar de valuta sterk aan fluctuaties onderhevig is.

Voor zendingen die zijn geïnitieerd met de functie ‘Importzending maken’ met FedEx Ship Manager™ op fedex.com, is de partij die de importzending bij FedEx initieert, onverminderd eventueel aan FedEx te geven betalingsinstructies, aansprakelijk voor de (on)kosten (inclusief toeslagen voor speciale behandeling) en invoerrechten c.q. andere belastingen voor die zendingen, en ontvangt daarvoor de rekening, en verklaart die te zullen voldoen.

4.9 Voor zendingen die worden geïnitieerd via de functie 'Importzending aanmaken' op fedex.com gelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn in het land waar de zending vandaan komt. Die algemene voorwaarden voor diensten kunnen per land verschillen. Raadpleeg ons lokale kantoor in het land van herkomst voor meer informatie.

4.10 Indien wettelijk toegestaan kan FedEx standaard elektronische facturen verstrekken, tenzij de betaler uitdrukkelijk anders verzoekt.


5. FACTUURAANPASSINGEN / VOLUMEGEWICHT

5.1 FedEx is gerechtigd alle (Lucht) Vrachtbrieven te controleren op de gekozen dienst en op het gewicht van de Collo/Zending. Indien de gekozen dienst of het gewicht onjuist blijkt te zijn, kan FedEx te allen tijde de (Lucht) Vrachtbrief wijzigen en de factuur aanpassen en is FedEx gerechtigd een bijzondere behandelingsvergoeding aan te rekenen omdat deze wijzigingen en aanpassingen moeten worden gedaan.

5.2 Indien (lucht)vrachtbrieven door de Afzender worden opgemaakt door middel van een geautomatiseerd verzendingsysteem, zal elke weglating of foute notering op de (lucht)vrachtbrief met betrekking tot het gewicht of het aantal Colli resulteren in een facturering die gebaseerd is op een schatting van FedEx omtrent het aantal Colli dat werd vervoerd tegen ofwel het gewicht gebaseerd op de afmetingen op het ogenblik van facturering ofwel een standaard schatting van ontbrekend gewicht per Collo, zoals door FedEx wordt vastgesteld en dat verkrijgbaar is op aanvraag.

5.3 Kosten kunnen worden vastgesteld op basis van het volumegewicht. Het volumegewicht wordt vastgesteld door de lengte en hoogte en breedte (in centimeters) van het Collo te vermenigvuldigen en het totaal te delen door 5000 of door het getal dat door FedEx van tijd tot tijd bekendgemaakt wordt op fedex.com. Indien het uiteindelijke resultaat het werkelijk gewicht overtreft, kunnen extra Kosten worden aangerekend op basis van het volumegewicht. De tarieven van dergelijke extra Kosten kunnen op aanvraag bekend worden gemaakt en zonder voorafgaande kennisgeving door FedEx worden aangepast.


6. WEIGERING OF AFWIJZING VAN DE ZENDINGEN

FedEx behoudt zich het recht voor te allen tijde een Zending te weigeren, in te houden, te annuleren, uit te stellen of terug te zenden indien het, volgens FedEx, aannemelijk is dat een dergelijke Zending schade of vertraging kan veroorzaken voor andere Zendingen, goederen of personen, of indien het vervoer ervan verboden is of in strijd is met een van deze Voorwaarden,of indien de FedEx Rekening van de persoon of de onderneming die verantwoordelijk is voor de betaling geen goede kredietwaardigheid heeft. Het feit dat FedEx een Zending aanvaardt, betekent niet dat een dergelijke Zending in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving of met de huidige Voorwaarden.


7. BEPERKINGEN

7.1 Beperkingen ten aanzien van de grootte en het gewicht van Colli verschillen van land/gebied tot land/gebied en/of de FedEx diensten. Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

7.2 Er is geen beperking met betrekking tot het totale gewicht van een Zending bestaande uit meerdere stukken zolang elke afzonderlijke Collo van de Zending de gewichtslimiet per Collo, zoals aangegeven voor de bestemming, niet te boven gaat. Zendingen die meer wegen dan 225 kg vereisen een regeling vooraf met FedEx. Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag. Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

7.3 Extra grote Colli zijn stukken die minder dan 68 kg wegen (of de limiet bepaald voor het land/gebied van bestemming) en waarvan de lengte en omtrek samen meer is dan 330 cm (of de limiet bepaald voor het land/gebied van bestemming). FedEx kan dergelijke stukken weigeren, of naar eigen oordeel beslissen dergelijke Zendingen als FedEx International Priority Freight of FedEx International Economy Freight aan te nemen, en een minimum gewicht van 68 kg kan worden aangerekend ongeacht het werkelijke gewicht.

7.4 “FedEx Envelope” en “FedEx Pak” Zendingen dienen ter verzending aangeboden te worden in de daarvoor bestemde FedEx verpakking.

7.5 Op één (Lucht) Vrachtbrief mag niet meer dan één dienst worden aangegeven en niet meer dan één “FedEx Envelope”, “FedEx 10kg Box” of “FedEx 25kg Box” mag verzonden worden onder één (Lucht) Vrachtbrief.

7.6 Het is de Afzender toegestaan maximaal tien verschillende artikelen te verzenden onder één (Lucht) Vrachtbrief.

7.7 Het is de Afzender toegestaan maximaal 999 Colli te verzenden onder één (Lucht) Vrachtbrief.


8. VERBODEN ITEMS

8.1 FedEx verbiedt de volgende zaken voor verzending naar eender welke bestemming en de Afzender gaat ermee akkoord deze niet te verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door FedEx (aanvullende beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de bestemming):

a. Vuurwapens, wapentuig, munitie en hun onderdelen;

b. 3D-printers die zijn ontworpen, of die uitsluitend dienen voor de vervaardiging van vuurwapens;

c. Explosieven (explosieven van klasse 1.4 kunnen aanvaardbaar zijn van en naar bepaalde locaties; nadere informatie is op verzoek verkrijgbaar), vuurwerk en andere voorwerpen van brandbare of ontvlambare aard;

d. Items die lijken op een bom, handgranaat of een ander explosief. Dit omvat, maar is niet beperkt tot inerte producten zoals replica's, nieuwigheden, trainingshulpmiddelen en kunstwerken;

e. Militaire producten afkomstig uit welk land dan ook waarvoor een vergunning voor exportcontrole vereist is;

f. Menselijke lijken, menselijke organen of lichaamsdelen, menselijke of dierlijke embryo's, gecremeerde of opgegraven menselijke resten.

g. Levende dieren, waaronder insecten en huisdieren;

h. Kadavers van dieren, dode dieren of opgezette dieren;

i. Planten en plantaardigmateriaal, inclusief snijbloemen (snijbloemen zijn acceptabel voor en van bepaalde markten, waaronder Nederland naar de VS, en heel Latijns-Amerika; meer informatie op aanvraag);

j. Bederfelijke levensmiddelen en voedsel en dranken die koeling of andere regeling van de omgeving vereisen;

k. Pornografie en/of obsceen materiaal;

l. Geld, met inbegrip van maar niet beperkt tot liquide geldmiddelen en kasequivalenten (bijv. verhandelbare waardepapieren, geëndosseerde aandelen, obligaties en kasbonnen), inbare munten en postzegels;

m. Gevaarlijk afval, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikte onderhuidse injectienaalden en/of spuiten of medisch afval, organisch en industrieel afval);

n. Nat ijs (bevroren water);

o. Vervalste goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, goederen met een handelsmerk dat identiek is aan of niet wezenlijk te onderscheiden is van een geregistreerd handelsmerk, zonder de goedkeuring of het toezicht van de eigenaar van het geregistreerde handelsmerk (ook wel algemeen bekend als "namaakgoederen");

p. Marihuana, inclusief marihuana bestemd voor recreatief of medicinaal gebruik, en van marihuana afgeleide cannabidiol (CBD), elk product met een delta-9-tetrahydrocannabinol-concentratie (THC) van meer dan 0,3 procent op basis van vast gewicht, en synthetische cannabinoïdes.

q. Onbewerkte of ongeraffineerde hennepplanten of hun onderdelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot, hennepstengels, hennepbladeren, hennepbloemen en hennepzaad).

r. Tabak en tabaksproducten, met inbegrip van maar niet beperkt tot sigaretten, sigaren, losse tabak, pruimtabak, waterpijp; en

s. Elektronische sigaretten.

8.2 FedEx verbiedt de volgende soorten Zendingen naar elke bestemming en de Afzender gaat ermee akkoord deze niet te verzenden (aanvullende beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de bestemming):

a. Zendingen of artikelen waarvan het vervoer, de invoer of de uitvoer bij enige wet of regeling is verboden;

b. Zendingen waarvoor FedEx een speciale licentie of vergunning voor transport, invoer of uitvoer nodig heeft;

c. Niet-aangegeven, accijns- of douaneplichtige zendingen of artikelen die wettelijk moeten worden goedgekeurd en ingeklaard;

d. Zendingen met een aangegeven waarde voor de douane die hoger is dan de toegestane waarde voor een bepaalde bestemming;

e. Gevaarlijke goederen, behalve zoals toegestaan onder de sectie Gevaarlijke Goederen van deze voorwaarden; en

f. Pakketten die nat zijn, lekken of stinken, van welke aard dan ook.

8.3 FedEx sluit iedere aansprakelijkheid uit voor Verboden Items die op welke wijze dan ook werden aanvaard (met inbegrip van aanvaarding per vergissing of met kennisname van risico). FedEx behoudt zich het recht voor Colli te weigeren op basis van deze beperkingen of voor redenen van beveiliging of veiligheid. FedEx is gerechtigd een administratieve vergoeding aan te rekenen voor geweigerde Colli en voor de kosten om de goederen, indien van toepassing, naar de Afzender terug te sturen. Verdere informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

8.4 De Geld-terug-garantie (zie artikel 18) is niet van toepassing op Verboden Items.


9. EXPORTCONTROLE

9.1 FedEx vervoert geen zendingen die in strijd zijn met de wetgeving voor exportcontrole. De Afzender is verantwoordelijk voor, en garandeert de naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse Export Administration Regulations, de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations, de Amerikaanse Foreign Assets Control Regulations en de toepasselijke exportwetten en overheidsvoorschriften van elk land met betrekking tot het vervoer van een Zending. De Afzender gaat ermee akkoord en garandeert dat hij zich zal houden aan alle toepasselijke sancties van de Amerikaanse overheid die de export of wederuitvoer van goederen, diensten of technologie naar landen en regio's die door de Amerikaanse overheid eenzijdig of in coördinatie met de sancties van andere landen worden opgesomd, verbieden. Bovendien vervoert FedEx geen artikelen waarvan de handel beperkt of verboden is door economische sancties en embargo's, en stemt de Afzender ermee in om de zending niet te versturen. Voor een actuele lijst van landen en gebieden die niet worden bediend door FedEx, gaat u naar fedex.com.

9.2 Daarnaast vervoert FedEx geen zendingen en de Afzender garandeert dat er geen zendingen aan FedEx worden aangeboden als de Afzender of een van de partijen die bij de Zending betrokken zijn, op de lijst van geweigerde personen staat die door het Amerikaanse ministerie van Handel wordt bijgehouden of op een van de exportcontroles of sanctielijsten die worden gepubliceerd en bijgehouden door: het Amerikaanse Department of Treasury, de Office of Foreign Assets Control; het Department of Commerce, het Bureau of Industry and Security; de Department of State, Directorate of Defense Trade Controls; de sanctiecomités van de Verenigde Naties; de Raad van de Europese Unie; en elke andere relevante autoriteit. De Afzender gaat er ook mee akkoord en garandeert dat hij niet zal proberen te verzenden naar een entiteit die eigendom is van een partij, in het gemeenschappelijk eigendomsbelang dat door de desbetreffende beursautoriteit is vastgesteld, die is onderworpen aan economische sancties.

9.3 De Afzender zal alle zendingen identificeren waarvoor een vergunning of toestemming voor exportcontrole nodig is of die onderworpen zijn aan andere reglementaire controles voorafgaand aan de export. De Afzender zal FedEx tevens voorzien van informatie en alle noodzakelijke documentatie om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De Afzender is op eigen kosten verantwoordelijk voor het bepalen van de toepasselijke exportvergunning of vergunningsvereisten voor een Zending, het verkrijgen van de vereiste vergunningen en licenties, en voor de autorisatie van de Ontvanger zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving van het land van herkomst, het land van bestemming en het land/de landen dat/die zich beroept/beroepen op de rechtsbevoegdheid over de goederen. Daarnaast is de Afzender ervoor verantwoordelijk dat het eindgebruik of de eindgebruiker van de verzonden producten niet in strijd is met een specifiek controlebeleid dat bepaalde soorten export, wederuitvoer en overdrachten van specifiek opgesomde producten die aan de Amerikaanse Export Administration Regulations zijn onderworpen, beperkt.

9.4 FedEx aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Afzender of enige andere persoon voor enig verlies of kosten — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, boetes en straffen — als de Afzender zich niet houdt aan enige wetten, regelgeving en regels op het gebied van export, of indien veroorzaakt wordt door acties die door FedEx worden ondernomen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Afzender gaat er ook mee akkoord FedEx te vrijwaren voor eventuele verliezen of kosten– met inbegrip van, maar niet beperkt tot, boetes en straffen – voor het niet naleven van wetten, regelgeving en regels op het gebied van export door de Afzender, of veroorzaakt door acties die FedEx onderneemt om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


10. GEVAARLIJKE STOFFEN ("DG" of "Dangerous goods")

10.1 Niet alle FedEx locaties aanvaarden gevaarlijke stoffen, sommige FedEx locaties weigeren sommige klassen van gevaarlijke stoffen, en gevaarlijke stoffen kunnen niet verzonden worden door elke FedEx dienst. Zendingen onder toepassing van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) vereisen speciale vervoersregelingen en de Afzender moet voor de zending contact opnemen met FedEx om de bevestiging en de maatregelen van de Zending te kennen. FedEx behoudt zich het recht voor om gevaarlijke stoffen te weigeren op elke locatie waar ze niet kunnen worden aanvaard overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.

10.2 Alle Colli die gevaarlijke goederen bevatten moeten in overeenstemming zijn met de Technische Instructies voor het Veilig Luchtvervoer van Gevaarlijke Stoffen zoals opgesteld door the Internationale Civil Aviation Organization (ICAO), met de Gevaarlijke Goederen Richtlijnen van de Internationale Luchtvaartassociatie (IATA), en met alle afwijkingen zoals voorzien voor FedEx in de huidige editie van IATA’s tarief en andere toepasselijke richtlijnen. Enkel de Afzender is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet-naleven van de toepasselijke IATA of andere richtlijnen. De Afzender staat in voor en is aansprakelijk voor de volledige en doeltreffende verpakking van alle gevaarlijke stoffen in overeenstemming met alle eisen met betrekking tot classificatie, verpakking, markering en etikettering, documentering en met alle andere van toepassing zijnde wetten, regelgeving of regels. De Afzender aanvaardt ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Ontvanger alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels naleeft. Gevaarlijke Stoffen kunnen enkel internationaal vervoerd worden met gebruik van de FedEx Uitgebreide Internationale (Lucht) Vrachtbrief wanneer een papieren versie van de (Lucht) Vrachtbrief wordt gebruikt (zie ook Paragraaf 15.5: ROUTEBEPALING EN AFLEVERING).

10.3 De Afzender moet alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels naleven betreffende de verpakking, markering en etikettering van Zendingen van bloed en bloedproducten, ongeacht of ze besmettelijk zijn of niet.

10.4 FedEx verpakkingen mogen niet gebruikt worden voor het verpakken van gevaarlijke goederen voor vervoer (tenzij voor Biologische Stof, Categorie B [UN 3373], welke mag vervoerd worden in de FedEx UN 3373 Pak) (zie ook Paragrafen 11.3 en 11.4: VERPAKKING EN MARKERING).

10.5 Voor Primaire Niet-Oplaadbare Lithium batterijen (UN 3090) is vooraf toestemming nodig om te vervoeren. Voor meer inlichtingen, ga naar fedex.com en type het trefwoord “lithium batterijen” in de zoekoptie.

10.6 Elke Zending moet vergezeld zijn van een door IATA opgesteld “Sender’s Declaration and Certification” formulier.

10.7 Opmerking: FedEx kan er bij wet toe gehouden zijn om onrechtmatig aangegeven of niet aangegeven Zendingen van gevaarlijke goederen te melden aan de daartoe bevoegde lokale overheid. De Afzender kan onderworpen worden aan geldboetes en sancties volgens de van toepassing zijnde wetgeving. De regelgeving over gevaarlijke stoffen verplicht dat iedere Afzender de gevaarlijke stoffen training heeft gevolgd voor het versturen van Zendingen door FedEx of door enig andere koerier. Wanneer personen een Zending aanbieden met gevaarlijke stoffen, moet deze geclassificeerd, ingepakt, gemarkeerd, geëtiketteerd en geïdentificeerd zijn als gevaarlijke goederen, en de nodige juiste gevaarlijke stoffen "DG" documentatie bevatten.

10.8 FedEx is ertoe gehouden om de gevaarlijke goederen duidelijk af te zonderen op alle voertuigen en luchtvaartuigen. Dit kan er toe leiden dat een Zending op een volgende route of vlucht moet gezet worden om deze duidelijke splitsing te handhaven.

10.9 De Geld-terug-garantie (zie Paragraaf 18) is niet van toepassing op Zendingen van gevaarlijke stoffen.


11. VERPAKKING EN MARKERINGEN

11.1 Alle Colli dienen door de Afzender te worden klaargemaakt en verpakt voor veilig vervoer door de lucht of over de weg uitgaande van de gebruikelijke zorg tijdens de behandeling in een exprestransportomgeving en in overeenstemming met de wetten, regelgeving en regels, met inbegrip van deze met betrekking tot de verpakking, markering en etikettering. De Afzender is verantwoordelijk om de (Lucht) Vrachtbrief correct in te vullen. Elke Zending dient van leesbare en duurzame markering voorzien te zijn met vermelding van naam, adres (straat, plaats en land/gebied) met inbegrip van de postcode van de Afzender en de Ontvanger. Voor internationale Zendingen moet het adres van de Afzender het land vermelden waar de Zending is overgedragen aan FedEx.

11.2 Artikelen die beschadigd kunnen worden door enigerlei omstandigheden welke kunnen optreden bij luchtvervoer, zoals veranderingen in temperatuur of luchtdruk, dienen daartegen behoorlijk beschermd te worden door de Afzender door middel van afdoende verpakking. FedEx is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit wisselingen van temperatuur of luchtdruk.

11.3 FedEx verzorgt geen vervoer waarbij de temperatuur geregeld of gecontroleerd kan worden. In geen enkel geval is FedEx gehouden om droog ijs toe te voegen aan Zendingen of om diensten te voorzien om ijs bij te vullen, ongeacht enige geschreven of mondelinge andersluidende melding van de klant of FedEx. FedEx raadt het gebruik van nat ijs (bevroren water) af als koelmiddel.

11.4 Indien de Ontvanger een Collo weigert of indien het Collo lekt, beschadigd is, of een geur verspreidt (gezamenlijk “Lekkage”), zal het Collo, indien mogelijk, aan de Afzender worden terugbezorgd. Indien het Collo door de Afzender wordt geweigerd of niet kan worden terugbezorgd omwille van Lekkage, is de Afzender aansprakelijk en dient de Afzender FedEx terug te betalen of op enige andere wijze te vergoeden voor alle kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt in verband met het opruimen en/of verwijderen van het Collo. FedEx behoudt zich het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid, het Collo dat sporen van Lekkage vertoont te verwijderen.


12. INSPECTIE VAN ZENDINGEN

12.1 FedEx is te allen tijde gerechtigd, naar eigen goeddunken of op verzoek van bevoegde overheidsinstanties, zonder voorafgaande bekendmaking iedere Zending te openen en te onderzoeken en heeft geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

12.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgevingen is FedEx verplicht om (willekeurig) X-stralendoorlichting uit te voeren. FedEx kan een dergelijke doorlichting uitvoeren en de Afzender en de Ontvanger doen hierbij afstand van iedere mogelijke vordering voor schade of vertraging (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Geld–terug-garantie) als een gevolg van doorlichting.


13. DOUANEAFHANDELING

13.1 Internationale zendingen kunnen door de douane worden ingeklaard. De Afzender is er verantwoordelijk voor dat de goederen worden verzonden in overeenstemming met alle douaneregelgeving, dat alle documenten en informatie die nodig zijn voor de inklaring worden verstrekt en dat alle verklaringen en informatie die hij verstrekt met betrekking tot de goederen en de inklaring van de zending waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn en blijven, met inbegrip van de juiste “Harmonized System Code". Voor Zendingen waarvoor, naast een (Lucht) Vrachtbrief, documentatie nodig is (bijvoorbeeld een handelsfactuur) kan extra transittijd nodig zijn. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM U NAAR EIGEN GOEDDUNKEN SANCTIES, BOETES, SCHADEVERGOEDINGEN OF ANDERE KOSTEN OF UITGAVEN IN REKENING TE BRENGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT OPSLAGKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN DWANGUITVOERING VAN EEN BEVOEGDE OVERHEIDSINSTANTIE OF UIT HET FEIT DAT U DE HIERBIJ BESCHREVEN VERPLICHTINGEN NIET NAKOMT.

13.2 De Afzender is er op eigen kosten voor verantwoordelijk dat internationaal verzonden goederen aanvaardbaar zijn voor binnenkomst in het land van bestemming volgens de toepasselijke wetgeving en om te voldoen aan alle licentie- of vergunningsvereisten, indien van toepassing.

13.3 De Afzender kan ook worden verzocht om aanvullende informatie te bezorgen om toestemming te verkrijgen van andere regelgevende instanties in het land van bestemming, vóór de levering aan de Ontvanger. Zendingen die goederen of producten bevatten die door meerdere overheidsinstanties in andere landen van bestemming worden gereguleerd (zoals de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid, bescherming van de volksgezondheid, farmaceutische producten, medische producten, plantaardige en dierlijke producten, telecommunicatie- en andere elektronische apparatuur, en vergelijkbare instanties), kunnen extra tijd nodig hebben voor inklaring. Alle kosten voor het verzenden naar en het retourneren uit landen waar de invoer niet is toegestaan, worden aan de Afzender in rekening gebracht.

13.4 Wanneer Zendingen door de douane of andere instanties worden ingehouden ingevolge onjuiste of ontbrekende documenten, kan FedEx proberen de Ontvanger hiervan in kennis te stellen. Indien de nationale wetgeving vereist dat de correcte informatie of documenten door de Ontvanger worden voorgelegd en de Ontvanger nalaat dat te doen binnen een door FedEx te bepalen redelijke termijn, kan de zending als onleverbaar worden beschouwd onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving (zie artikel 17: Onleverbare zendingen). Indien de Ontvanger nalaat de vereiste informatie of documenten te verschaffen en de nationale wetgeving aan de Afzender toelaat deze te verschaffen, kan FedEx proberen de Afzender hiervan in kennis te stellen. Indien de Afzender eveneens nalaat de informatie of documenten binnen een door FedEx bepaalde redelijke termijn te verschaffen, zal de Zending als onleverbaar worden beschouwd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. FedEx draagt geen verantwoordelijkheid voor de onmogelijkheid om af te leveren als die is te wijten aan onjuiste of ontbrekende documenten, ongeacht of FedEx probeert de Ontvanger of de Afzender hiervan in kennis te stellen.

13.5 Indien toegestaan door de lokale wetgeving of tenzij anders aangegeven (bijv. via "FedEx International Broker Select", hieronder beschreven), zal FedEx de inklaring van internationale zendingen verzorgen. FedEx zal de informatie over de verzending naar de douane en andere regelgevende instanties sturen voor inklaring. FedEx kan, indien van toepassing, bijkomende kosten voor in- en uitklaring in rekening brengen voor internationale zendingen, voor de verwerking van de inklaring, voor diensten op verzoek van de Afzender, de Ontvanger of een derde partij, of om de kosten terug te vorderen die door de regelgevende instantie aan FedEx worden doorberekend voor het indienen van de aanvraag. De soorten en bedragen van de kosten verschillen per land. (Zie fedex.com/ancillary/go/service voor een lijst van bijkomende kosten voor in- en uitklaring in het land van bestemming).

13.6 FedEx zal als agent optreden voor Afzender of Ontvanger (voor zover van toepassing), uitsluitend met het oog op het inklaren en invoeren van de zending door de douane. Indien van toepassing en passend, machtigt de Afzender FedEx, of de door FedEx aangewezen tussenpersoon, om in naam en voor rekening en risico van de Afzender of de Ontvanger douaneaangiften en alle daarmee verband houdende handelingen te doen en in te dienen als een directe vertegenwoordiger. De Afzender zorgt ervoor dat de Ontvanger FedEx machtigt in overeenstemming met deze bepaling, indien van toepassing.

13.7 FedEx zal geen btw en invoerrechten vooruitbetalen of factureren als de Broker Select-optie is geselecteerd op het moment van de boeking. De aanvaardbaarheid en de beperkingen van artikelen bij het gebruik van FedEx International Broker Select variëren per land.

13.8 In sommige gevallen kan FedEx, naar goeddunken van FedEx, instructies accepteren om een andere aangewezen douane-expediteur te gebruiken dan FedEx (of de door FedEx geselecteerde tussenpersoon) of de tussenpersoon die door de Afzender is aangewezen. FedEx (of de door FedEx geselecteerde agent) behoudt zich in elk geval het recht voor om de Zending in te klaren wanneer de inklaringsagent niet kan worden vastgesteld of de inklaring niet wil doen of wanneer geen volledige informatie aan FedEx werd gegeven over de inklaringsagent (met inbegrip van de naam, adres, telefoonnummer en postcode).

13.9 Voor Zendingen die door de douane moeten worden ingeklaard door de Ontvanger, zal FedEx de douanedocumenten aan de Ontvanger afleveren, en de aflevering van de documenten vormt een tijdige aflevering.


14. ACCIJNZEN EN INVOERRECHTEN

14.1 Om de inklaring van bepaalde artikelen door de douane te voltooien, kan FedEx kiezen voor het vooruitbetalen van eventuele accijnzen en invoerrechten zoals die door de douanemedewerkers namens de Betaler zijn vastgesteld en daarvoor toeslag heffen. Voor alle Zendingen kan FedEx contact opnemen met de Betaler en de bevestiging van de afspraken met betrekking tot de terugbetaling als voorwaarde stellen voor het vervolledigen van de inklaring en aflevering, en naar eigen goeddunken kan FedEx de accijnzen en invoerrechten eisen vóór de vrijgave van de zending aan de Ontvanger. Neem contact op met de klantenservice van FedEx voor meer informatie.

14.2 FedEx verstrekt enkel een schatting van accijnzen en invoerrechten via de rubriek Estimate Duties and Taxes op Global Trade Manager van fedex.com. De uiteindelijke accijnzen en invoerrechten kunnen hiervan afwijken.

14.3 Indien de juistheid of gepastheid van de op een Zending geheven accijnzen en invoerrechten wordt betwist, kan FedEx of de door haar aangewezen agent de bij de zending aangeboden verzenddocumenten controleren. Indien FedEx vaststelt dat de accijnzen en invoerrechten naar behoren zijn vastgesteld, gaat de Afzender akkoord met de betaling van de accijnzen en invoerrechten of zorgt de Afzender ervoor dat de Ontvanger betaalt, indien van toepassing.

14.4 Indien FedEx namens de betaler rechten, accijnzen, belastingen of andere vergoedingen vooruitbetaalt, wordt aan de betaler aanvullende kosten voor de in- en uitklaringsservices berekend op basis van een vast bedrag of een percentage van het totale vooruitbetaalde bedrag. Deze aanvullende kosten voor de in- en uitklaringsservices variëren afhankelijk van het land van bestemming. Voor meer informatie over de aanvullende kosten voor de in- en uitklaringsservices, zie https://www.fedex.com/nl-nl/ancillary-clearance-service.html

14.5 Indien de Afzender nalaat een betaler aan te wijzen op de (Lucht) Vrachtbrief, worden, waar dat is toegestaan, accijnzen en invoerrechten automatisch gefactureerd aan de Ontvanger. Rekening Afzender Accijnzen en Invoerrechten" en "Rekening externe partij btw Accijnzen en Invoerrechten" zijn opties die alleen beschikbaar zijn voor leveringen aan bepaalde locaties. Neem contact op met de klantenservice van FedEx voor meer informatie.

14.6 ONGEACHT EVENTUELE ANDERSLUIDENDE BETALINGSINSTRUCTIES IS DE AFZENDER UITEINDELIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DE BETALING VAN BELASTINGEN, ACCIJNZEN EN INVOERRECHTEN EN ALLE KOSTEN EN TOESLAGEN IN VERBAND MET ONZE VOORUITBETALING VAN BELASTING, ACCIJNZEN EN INVOERRECHTEN INDIEN DE BETALING NIET WORDT ONTVANGEN. Indien een Ontvanger of een derde partij van wie een terugbetalingsbevestiging wordt vereist, weigert de heffingen en invoerrechten op verzoek te betalen, kunnen wij voor hetzelfde contact opnemen met de Afzender. Indien de Afzender weigert bevredigende afspraken te maken met betrekking tot terugbetaling aan FedEx zal de Zending teruggezonden worden aan de Afzender (wat betekent dat de Afzender verantwoordelijk is voor zowel de oorspronkelijke kosten als de retourkosten), of in een algemene opslagplaats of een douane-entrepot worden ondergebracht of als onleverbaar worden beschouwd. Als de transportkosten voor een zending op een creditcard worden gefactureerd, behoudt FedEx zich het recht voor om ook niet-geïnde kosten voor btw en invoerrechten in verband met die zending op de creditcardrekening te verrekenen.

14.7 Afhankelijk van de beschikbare opties op bepaalde locaties, kan een zending vertraging oplopen als FedEx geen adequate bevestiging kan krijgen van de regelingen voor de terugbetaling van de voorgeschoten bedragen aan accijnzen en invoerrechten. Dergelijke vertragingen, of als deze Voorwaarden niet worden nageleefd, vormen aansprakelijkheden die niet worden aanvaard en vormen geen storingen in de dienstverlening. Daarom vallen ze niet onder de Geld-terug-garantie. (Zie artikel 18: Geld-terug-garantie en artikel 20: Uitsluiting van aansprakelijkheid).

14.8 Betaling van accijnzen en invoerrechten geschiedt naar eigen goeddunken van FedEx op een van de volgende manieren: contant geld, cheque (persoonlijk of zakelijk, mits een geldig legitimatiebewijs wordt aangeboden), creditcard, postwissel, reischeque, of debet- of geblokkeerde rekening FedEx accepteert geen vooruitbetaling van accijnzen en invoerrechten op het moment van Zending.

14.9 Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor Zendingen die achtergelaten worden in douane, en zulke Zendingen kunnen als onleverbaar worden beschouwd.


15. ROUTEBEPALING EN AFLEVERING

15.1 FedEx behoudt zicht het recht voor om de route van de Zending naar eigen goeddunken te bepalen. Bij het ter verzending aanbieden van de Zending zijn geen transportonderbrekingen overeengekomen. FedEx kan naar eigen goeddunken sommige Zendingen samenvoegen of voor vervoer doorsturen naar het voertuig van een derde partij, een derde partij luchtvaartmaatschappij, of op een charter vlucht of een vlucht van een andere maatschappij. FedEx neemt geen verplichting op zich om de route van een Zending af te leiden naar een derde land of de Zending te vervoeren via een gespecificeerd vliegtuig of ander voertuig, of via een bijzondere route of een verbinding te maken op enig punt overeenkomstig enig schema. FedEx kan, zonder kennisgeving, het alternatieve vliegtuig of vervoermiddel vervangen, van de route of routes afwijken, of de Zending via een motorvoertuig laten vervoeren. De Afzender stemt in met het recht van FedEx om, met betrekking tot de Zending, van de route af te wijken (waaronder het gebruik van andere vervoerders) teneinde de aflevering te vergemakkelijken.

15.2 FedEx kan leveren aan de Ontvanger op het adres dat wordt vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief, of aan iemand anders dan de persoon of instantie die wordt genoemd op de (Lucht) Vrachtbrief en de klaarblijkelijke bevoegdheid heeft om de Zending te accepteren in naam van en voor de Ontvanger. De adressering dient altijd het volledige adres van de Ontvanger te bevatten, inclusief telefoon- of faxnummer. De Afzender erkent en accepteert uitdrukkelijk dat in bepaalde landen van bestemming de levering gedaan kan worden aan een derde partij of aan een postbus of een andere locatie toegankelijk voor de Ontvanger. (Postbusadressen mogen voor bepaalde internationale locaties gebruikt worden, maar ook daarbij dient een geldig telefoon-, fax- of telexnummer op de (Lucht) Vrachtbrief te worden vermeld. FedEx kan geen zendingen leveren aan veldpostbusadressen van de Amerikaanse krijgsmacht, zoals APO en FPO).

15.3 FedEx is onder geen enkel beding aansprakelijk voor enigerlei vordering, die verband houdt met het in beslag nemen of het inhouden van goederen tijdens de doorvoer door Douane- of andere overheidsinstanties.

15.4 Zendingen naar hotels, klinieken, overheidsgebouwen of –installaties, universiteitsterreinen of andere instellingen die beschikken over een postkamer of een centrale ontvangstruimte kunnen afgegeven worden in de postkamer of de centrale ontvangstruimte, tenzij anders gemachtigd en door FedEx goedgekeurd voor de verzending.

15.5 Gevaarlijke stoffen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven. (Opmerking: De Zendingen kunnen ter beschikking gehouden worden voor ophaling of teruggestuurd worden naar de Afzender.)

15.6 Elk verzoek tot wijziging van een adres dat geen re-routing is of een verbetering van het adres wordt beschouwd als een nieuwe Zending, en nieuwe Vervoerskosten zullen worden toegepast.

15.7 Zaterdagafleveringen, indien beschikbaar, zijn onderworpen aan een bijzondere behandelingsvergoeding in die landen/gebieden waar zaterdag geen gewone werkdag is.

15.8 De FedEx Europe First dienstoptie voor aflevering ’s morgens vroeg is, indien beschikbaar, onderworpen aan een bijkomende afleveringsvergoeding (de “FedEx Europe First Afleveringsvergoeding”)

15.9 FedEx kan naar eigen goeddunken weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaal of aflever methode kiezen, om de veiligheid van haar werknemers te verzekeren en in geval FedEx van oordeel is dat haar diensten gebruikt worden in strijd met van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels.

15.10A Leverinstructies van Afzender
FedEx biedt een of meer opties voor tekenen bij ontvangst, waaruit kan worden gekozen door de Afzender bij het invullen van de (Lucht) Vrachtbrief. Er zijn niet voor alle zendingen opties voor tekenen bij ontvangst en dat hangt af van geografische en andere beperkingen; deze opties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door FedEx worden aangepast. De voorwaarden en beschikbaarheid van de optie voor tekenen bij ontvangst kunnen worden ingezien op fedex.com.

De Afzender en Ontvanger erkennen beiden dat de opties voor tekenen bij ontvangst, zoals gekozen door de Afzender, betrekking kunnen hebben tot, maar niet beperkt zijn op: (i) overhandiging van een zending zonder handtekening bij levering; (ii) levering aan buren, of een portier/gebouwbeheerder of een vergelijkbaar iemand; (iii) overhandiging van een B2C zending alleen aan een meerderjarige aan het afleveradres; (iv) of een combinatie van voormelde instructies. De door de Afzender gekozen optie voor tekenen bij ontvangst heeft voorrang over andere leverinstructies die van Ontvanger worden ontvangen. De Afzender en Ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel 20.4e van deze Vervoersvoorwaarden.

Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de opties voor tekenen bij ontvangst. De Afzender en Ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel 23 van deze Vervoersvoorwaarden.

In het geval er geen keuze wordt gemaakt voor een optie tekenen bij ontvangst volgt FedEx haar standaard leveringsprocedures.

15.10B Afleverinstructies van Ontvanger
Voor B2C Zendingen biedt FedEx de mogelijkheid om deze te leveren op geselecteerde plaatsen in overeenstemming met aanvullende instructies ontvangen van de Ontvanger. De Verzender erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DIE INSTRUCTIES DE OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN AFLEVERINSTRUCTIES EN/OF TOEGEZEGDE AFLEVERTIJD KUNNEN WIJZIGEN. De Afzender en de Ontvanger erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen hetzelfde land/gebied bevindt als weergegeven op de (Lucht) Vrachtbrief, (iv) het geven van instructies waar de B2C Zending kan achtergelaten worden zonder het verkrijgen van een handtekening met betrekking tot de aflevering; (v) de B2C Zending achterlaten op een afhaalplaats (bijv. een lokale winkel), of (vi) een combinatie van de voorgaande instructies. Partijen komen overeen dat het tijdelijk in bezit houden van de Zending door FedEx ingevolge de instructies van de Geadresseerde, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de aflevertijd, zullen worden beschouwd als deel uitmakend van de transportovereenkomst.

De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving. De mogelijkheden en voorwaarden van de afleveringsopties kunnen geraadpleegd worden op www.fedex.com. De Geld-terug-garantie (zie artikel 18) is niet van toepassing op B2C Zendingen waarvoor de Geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies heeft gegeven in overeenstemming met deze bepaling.

FedEx zal enkel aanvullende afleveringsinstructies aanvaarden voor B2C Zendingen. INDIEN EEN GEADRESSEERDE AANVULLENDE AFLEVERINGSINSTRUCTIES VOOR ANDERE DAN B2C ZENDINGEN DOORGEEFT, DAN ERKENNEN EN AANVAARDEN DE VERZENDER EN DE GEADRESSEERDE GEBONDEN TE ZIJN DOOR DIE BEPALINGEN.


16. HERHAALDE LEVERING

16.1 Zakelijke leveringen FedEx probeert een zending automatisch of op verzoek opnieuw af te leveren indien: (1) niemand beschikbaar is op het adres van de Ontvanger of op een adres in de buurt om te tekenen voor het pakket en we niet over een vrijgegeven handtekening beschikken; (2) de verzender een FedEx-optie voor handtekening bij afleveren heeft geselecteerd en er geen in aanmerking komende Geadresseerde beschikbaar is om voor het pakket te tekenen; of (3) FedEx naar eigen inzicht bepaalt dat het pakket niet vrijgegeven mag worden. Indien de Zakelijke levering niet is afgeleverd na drie (3) pogingen tot levering of nadat deze vijf (5) werkdagen na de eerste afleverpoging beschikbaar is gehouden, en, waar van toepassing, is ingeklaard door de douane in het land van bestemming, wordt de zending als onbestelbaar beschouwd (zie Artikel 17: Onbestelbare zendingen).

16.2 Leveringen op woonadres en B2C-zendingen. Indien een Levering op een woonadres of een B2C-zending bij de eerste poging niet kan worden afgeleverd, kan FedEx, naar eigen inzicht, een nieuwe poging uitvoeren, de zending beschikbaar houden in afwachting van verdere instructies van de Geadresseerde, of afleveren op een door FedEx bepaalde locatie. Indien een Levering op een woonadres of een B2C-zending bij verdere pogingen niet afgeleverd kan worden, of indien de Geadresseerde geen verdere instructies geeft, of indien FedEx de zending niet kan afleveren op een andere door FedEx bepaalde locatie, wordt de zending mogelijk als onbestelbaar beschouwd (zie Artikel 17: Onbestelbare zendingen).


17. ONBESTELBARE ZENDINGEN

17.1 Een onleverbare Zending is een Zending die niet kan worden afgeleverd omwille van, maar niet beperkt tot, één van de volgende redenen: (i) het adres van de Ontvanger is onvolledig, onleesbaar, onjuist of niet te vinden, (ii) de Zending was bestemd voor een regio die niet door FedEx wordt bediend, (iii) het kantoor van de Ontvanger is gesloten; (iv) bezorging is onmogelijk omdat er geen aangewezen persoon beschikbaar is of omdat deze weigert om de levering van de Zending te aanvaarden of weigert om voor de aflevering van de Zending te tekenen bij de oorspronkelijke poging tot bezorging of de herhaalde bezorging, (v) de Zending kan niet worden ingeklaard bij de douane, (vi) de Zending zou waarschijnlijk andere Zendingen of voorwerpen beschadigen of vertragen of personen verwonden, (vii) de Zending bevat verboden zaken, (viii) de Ontvanger kan niet of weigert te betalen voor een Zending “voor rekening Ontvanger”, (ix) de Zending was niet goed verpakt of (x) de inhoud of verpakking van de Zending is in die mate beschadigd dat herverpakking niet mogelijk is.

17.2 Indien een Zending om welke reden dan ook onleverbaar is, kan FedEx proberen de Afzender hiervan in kennis te stellen om af te spreken om de Zending terug te sturen, zonder afbreuk te doen aan de nationale regelgevende beperkingen. Indien geen contact kan worden opgenomen met de Afzender binnen vijf (5) werkdagen of de Afzender in gebreke blijft instructies te geven binnen een door FedEx bepaalde redelijke termijn, kan FedEx naar eigen goeddunken de Zending terugbezorgen aan de Afzender; of de Zending in een algemene opslagplaats of douane-entrepot onderbrengen of over de Zending beschikken. Indien een Zending niet kan worden afgeleverd, niet kan worden ingeklaard bij de douane of terugbezorgd worden, kan FedEx naar eigen goeddunken de Zending overdragen of verwijderen. De Afzender is aansprakelijk voor alle onkosten, Kosten en vergoedingen verschuldigd voor het terugbezorgen, opslaan of verwijderen van een onbestelbare Zending, tenzij de Zending onleverbaar was als gevolg van een fout van FedEx.

17.3 Zendingen die omwille van plaatselijke regelgevende beperkingen niet kunnen worden terugbezorgd worden naar FedEx' goeddunken, gelijk waar ofwel in een algemene opslagplaats of douane entrepot ondergebracht of verwijderd. De Afzender gaat ermee akkoord om de door FedEx gemaakte kosten voor die onderbrenging of verwijdering te betalen.

17.4 Aan de Afzender zullen Retourkosten in rekening gebracht worden naast de oorspronkelijke Kosten, tenzij de Zending onbestelbaar was als gevolg van een fout van FedEx. Ook alle andere Kosten die gemaakt zijn door FedEx zullen in rekening gebracht worden, waaronder, maar niet beperkt tot, heffingen, belastingen en opslagkosten, indien van toepassing. Voor het terugsturen van Zendingen van gevaarlijke stoffen moet de Afzender een retour (Lucht) Vrachtbrief invullen en alle nodige documenten afleveren.


18. GELD-TERUG-GARANTIE

18.1 FedEx biedt een Geld-terug-garantie bij de volgende diensten of opties (indien en wanneer beschikbaar): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (met uitzondering van intra-Europese zendingen), FedEx International Economy Freight (met uitzondering van intra-Europese zendingen), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Voor alle duidelijkheid, de Geld-terug-garantie geldt niet voor intra-Europese Zendingen via de FedEx International Economy dienst. FedEx zal op verzoek de Transportkosten van de Afzender terugbetalen of naar haar keuze (naar FedEx’ eigen goeddunken) op de betrokken factuur crediteren indien de eerste poging tot aflevering van de Zending 60 seconden of meer na de toepasselijke Toegezegde Aflevertijd (“Gebrek in de Dienstverlening”) plaatsvindt. De Geld-terug-garantie is echter slechts van toepassing wanneer een aflevertijd is vastgesteld door FedEx nadat de Zending is opgehaald.

Deze Geld-terug-garantie, indien beschikbaar (klanten dienen navraag te doen bij FedEx voor bijzonderheden) kan zonder kennisgeving aan de Afzender of Ontvanger naar FedEx’ goeddunken worden geschorst, gewijzigd of herroepen.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling of creditering zijn de volgende beperkingen van toepassing:

a. daar waar de door de Douane of anderszins voorgeschreven inklaringen worden vertraagd wegens vereiste inspecties of het nemen van monsters, of wegens fouten of nalatigheden in de documentatie van de zijde van de Afzender, of waar de verwerking van een Collo wordt vertraagd door het naleven door FedEx van luchtvaart of andere veiligheidsvoorschriften, wordt de Toegezegde Aflevertijd aangepast door daarbij één Werkdag voor elke dag (of deel van dag) waarmee deze inklaringen vertraagd zijn op te tellen;

b. bij gefactureerde Zendingen en bij Zendingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde verzendsystemen van FedEx, dient FedEx een geschreven bericht te ontvangen van een “Gebrek in de Dienstverlening” binnen 15 dagen vanaf de factuurdatum. De Afzender dient bij zijn betalingsbewijs het nummer op te geven van de factuur waarop de betaling betrekking heeft. Indien een factuur niet geheel wordt voldaan, dient de reden opgegeven te worden voor het niet betalen van bepaalde kostenposten tezamen met het nummer van de (Lucht) Vrachtbrief of het traceernummer van het Collo;

c. bij niet door FedEx gefactureerde Zendingen (hetzij betaald in contant, door middel van een cheque, postwissel, creditcard of anders) dient de Afzender FedEx schriftelijk bericht te geven van een “Gebrek in de Dienstverlening” binnen 15 dagen na de dag van verzending;

d. een bericht dient het eventuele FedEx klantnummer, het nummer van de (Lucht) Vrachtbrief of het traceernummer van het Collo, de datum van verzending en volledige en nauwkeurige informatie met betrekking tot de Ontvanger te bevatten;

e. Een Gebrek in de Dienstverlening wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden indien FedEx, binnen 30 dagen nadat FedEx in kennis is gesteld, bewijs levert van de tijdige aflevering bestaande uit de datum en de tijd van aflevering en de naam van de persoon die tekende voor ontvangst van de Zending, dan wel informatie verschaft betreffende deze dienstverlening, welke weergeeft dat het verzuim in tijdige aflevering veroorzaakt is door een bepaling die toestaat de aflevertijd te verlengen of omstandigheden zoals aangegeven in Paragraaf 20: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID;

f. per Zending is slechts één terugbetaling of creditering toegestaan. Indien een “Gebrek in de Dienstverlening” optreedt bij een Collo uit een Zending met meerdere Colli zal slechts een terugbetaling of creditering worden gegeven naar rato van de Vervoerskosten met betrekking tot dat ene Collo;

g. een terugbetaling of creditering zal slechts plaatsvinden indien ten tijde van de verzending volledig en nauwkeurige informatie was verstrekt over de Ontvanger. Volledige informatie over de Ontvanger dient te worden verschaft op de (Lucht) Vrachtbrief of via een geautomatiseerd boekingsysteem;

h. geen terugbetaling of creditering vindt plaats bij Zendingen welke zijn vertraagd als gevolg van een foute of onvolledige adressering of als gevolg van de onbeschikbaarheid of weigering van een persoon om de Zending in ontvangst te nemen, ongeacht of het Collo aan de Afzender is terugbezorgd, of voor de ontvangst van dat Collo te tekenen of als gevolg van enige bepaling die een verlenging van de aflevertijd toestaat of oorzaken zoals omschreven in artikel 20: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID;

i. deze Geld-terug-garantie is slechts van toepassing op Transportkosten en niet op heffingen, accijnzen, belastingen of kosten met betrekking tot de aangegeven waarde of enige andere Kosten en/of verlies of schade geleden door de Afzender of de Ontvanger;

j. Klanten die geautomatiseerde verzendtools gebruiken, krijgen geen terugbetaling of creditnota als er onjuiste trackingnummers voor pakketten worden toegepast op het Pakket of Verzending;

k. een “Gebrek in de Dienstverlening” wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden indien op het tijdstip van verzending een “te factureren aan” FedEx Klantnummer werd verschaft dat niet kredietwaardig is en het Collo werd ingehouden totdat alternatieve betalingsafspraken werden verzekerd. Voor de toepassing van deze bepaling dient te worden verstaan onder “kredietwaardig” (1) betaling op de FedEx Rekening is lopende, (2) de FedEx Rekening bevindt zich niet in een “cash only” status, en (3) voor commerciële of zakelijke FedEx Rekeningen, het saldo overschrijdt de kredietlimiet gesteld door FedEx niet;

l. deze Geld-terug-garantie is niet van toepassing op onbestelbare of terugbezorgde Zendingen of enige Zending die gevaarlijke stoffen of droog ijs bevatten;

m. deze Geld-terug-garantie is niet van toepassing op vertragingen in aflevering veroorzaakt door het volgen van het FedEx-beleid op het vlak van betaling van heffingen, accijnzen en belastingen voorafgaand aan douane-inklaring of bij levering;

n. Kredieten voor Transportkosten worden enkel verrekend op de rekening van de betaler en terugbetalingen worden enkel aan de betaler betaald;

o. Kredieten en terugbetalingen onder deze Geld–terug-garantie zijn enkel van toepassing op de Transportkosten voor de Zending die aanleiding geeft tot het krediet.

p. Een precieze Toegezegde Aflevertijd kan enkel worden bekomen door contact op te nemen met de klantenservice en de volgende informatie door te geven:

1. Het goed dat wordt verzonden;

2. Datum van de Verzending;

3. Precieze bestemming;

4. Gewicht van de Verzending;

5. Waarde van de Verzending.

Transittijden die vermeld staan in de FedEx Servicegids of elders of die aangeboden worden door de Klantenservice zonder vermelding van de vijf hierboven vermelde inlichtingen, zijn slechts een raming en vormen geen Toegezegde Aflevertijd. De registers van FedEx met betrekking tot aangeboden leveringstermijnen vormen het doorslaggevend bewijs van die aanbiedingen.

q. De Geld-terug-garantie voor Zendingen bestemd voor het uitgebreide bereik van FedEx diensten is enkel van toepassing op het gedeelte van het vervoer dat door FedEx zelf verzorgd wordt.

r. Vakantiedagen op de plaats van afhaling en/of de bestemming beïnvloeden FedEx transittijden. Leveringen voorzien voor de dag van de vakantie worden verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. De Toegezegde Aflevertijd wordt verlengd met een periode gelijk aan de duur van de vakantie.

s. De aangeboden Toegezegde Aflevertijd kan voor de FedEx International Next Flight dienst veranderd worden omwille van vele redenen waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende: vertraging of annulering van een vlucht door de luchtverkeersleiding, het weer of mechanische problemen. Indien de Toegezegde Aflevertijd wordt gewijzigd is de Geld-terug-garantie enkel van toepassing op de laatst vermelde Toegezegde Aflevertijd.

t. Deze Geld-terug-garantie is niet van toepassing op Zendingen, in het bijzonder B2C Zendingen, waarbij de Geadresseerde aan FedEx aanvullende afleveringsinstructies heeft verschaft in overeenstemming met artikel 15.10.

18.2 Voor de dienstoptie FedEx Europe First, zal FedEx op verzoek tot terugbetaling overgaan ofwel naar haar keuze (geheel volgens FedEx eigen goeddunken) op de betrokken factuur crediteren i) de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding van de Afzender maar niet de Transportkosten, indien de eerste poging tot bezorging van de zending plaatsvindt 60 seconden of meer na de van toepassing zijnde Toegezegde Aflevertijd voor de FedEx Europe First dienstoptie en ii) de Transportkosten van de Afzender (bovenop de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding) indien de eerste poging tot bezorging van een Zending plaatsvindt 60 seconden of meer na de van toepassing zijnde Toegezegde Aflevertijd voor FedEx International Priority zonder de FedEx Europe First dienstoptie. Alle beperkingen uiteengezet in artikel 18.1. zijn eveneens van toepassing op de FedEx Europe First dienstoptie.

18.3 Indien de Afzender kiest voor het achterlaten van de Zending bij een Bevoegd Verzendingscentrum of een FedEx Drop Box, start de Toegezegde Aflevertijd wanneer de Zending opgehaald is door FedEx bij het Bevoegd Verzendingscentrum of aan de FedEx Drop Box, naargelang wat van toepassing is. Meer informatie over eventuele “cut off tijden” (“cut off tijden” zijn de uiterlijke tijden waartegen een Verzending in een FedEx Verzendingscentrum moet verwerkt zijn voor vertrek op nog dezelfde dag) kunnen bekomen worden bij het Bevoegd Verzendingscentrum of de FedEx Drop Box, naargelang wat van toepassing is.


19. AANGEGEVEN WAARDE EN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN

19.1 Tenzij de Afzender een hogere Waarde voor Vervoer aangeeft op de (Lucht) Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van a) hetzij het bedrag voorzien door de van toepassing zijnde internationale overeenkomst of de nationale wetgeving b) hetzij € 22 per kilogram, of c) US$ 100 per Zending. Voor FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight Zendingen binnen Oostenrijk, België, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij a) het bedrag voorzien door de van toepassing zijnde lokale wet, hetzij b) € 10 per kilogram, hetzij c) US$ 100 per Zending, tenzij de Afzender een hogere Waarde voor Vervoer aangeeft op de (Lucht) Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt. Voor FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight binnen Duitsland, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij a) €4 per kilogram conform het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), hetzij b) US$ 100 per Zending, tenzij de Afzender een hogere Aangegeven Waarde voor Vervoer vermeldt op de (Lucht) Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt.

19.2 FedEx verzorgt geen ladingsverzekering noch een all-risk verzekering maar de Afzender kan een extra bedrag betalen voor de Aangegeven Waarde voor Vervoer boven de limieten als genoemd in artikel 19.1 hierboven. De Afzender dient de FedEx-tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending te raadplegen of contact op te nemen met FedEx voor een toelichting met betrekking tot het extra bedrag. De Aangegeven Waarde voor Vervoer van een Collo vormt de maximum aansprakelijkheid van FedEx met betrekking tot de verzending van dat Collo, waaronder maar niet beperkt tot enig verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, enige nalatigheid tot het verstrekken van informatie, of verkeerde informatie met betrekking tot de Zending. Het blootstaan aan en het risico van een verlies dat de Aangegeven Waarde voor Vervoer overschrijdt, neemt de Afzender op zich. Klanten worden aangeraden contact op te nemen met hun verzekeringsagent of makelaar voor verzekeringsdekking. ZELFS INDIEN EEN HOGERE WAARDE VOOR VERVOER IS AANGEGEVEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FEDEX VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE INHOUD VAN DE ZENDING BEPERKT TOT DE WERKELIJKE WAARDE VAN DE INHOUD VAN DE ZENDING EN FEDEX IS GERECHTIGD TE EISEN DAT DE WAARDE WORDT AANGETOOND VAN DE INHOUD VAN EEN ZENDING WAAROVER EEN VORDERING WORDT INGEDIEND.

19.3 De hoogst aan te geven Waarde voor Douane en Vervoer is beperkt en kan per bestemming verschillen. Indien toepasselijk, kan de maximum Aangegeven Waarde voor Vervoer niet hoger zijn dan de Aangegeven Waarde voor Douane. De hoogst aan te geven Waarde voor Douane en Vervoer voor de inhoud van een FedEx Enveloppe of een FedEx Pak, ongeacht de bestemming, is US$ 100 per Zending of US$ 9,07 per US pond, al naargelang wat het grootste is. Goederen met een waarde (werkelijk of aangegeven) die deze bedragen overschrijden behoren NIET te worden verzonden in een FedEx Enveloppe of FedEx Pak. Tenzij anders bepaald door FedEx is de Aangegeven Waarde voor Vervoer maximum US$ 50.000 per Zending, behalve voor de diensten FedEx International Priority Freight en FedEx International Economy Freight waarvoor de maximum Aangegeven Waarde voor Vervoer US$ 100.000 per Zending is voor de meeste bestemmingen. De Afzender dient de FedEx tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending te raadplegen of contact op te nemen met FedEx voor een toelichting met betrekking tot de grenzen van de aangegeven waarde.

19.4 Zendingen welke de volgende artikelen van buitengewone waarde bevatten hebben een maximale Aangegeven Waarde voor Vervoer van US$ 1.000 per Collo of US$ 9,07 per US pond, al naargelang wat het grootste is. Sommige landen/gebieden kunnen de invoer van een van deze artikelen verbieden en een eventuele lagere Aangegeven Waarde voor Vervoer voor een land/gebied kan deze beperking voor zulke artikelen controleren:

a. Kunstwerken, waaronder ieder werk gecreëerd of ontwikkeld door het toepassen van een vaardigheid, smaak of creatief talent voor verkoop, tentoonstelling of verzameling. Hieronder worden zonder beperking artikelen (en hun onderdelen) begrepen zoals schilderijen, tekeningen, vazen, wandkleden, afdrukken in beperkte oplage, fijne kunst, beeldhouwwerk, sculpturen, verzamelobjecten, op maat gemaakte of gepersonaliseerde muziekinstrumenten of gelijksoortige artikelen;

b. Antiquiteiten of verzamelobjecten, of enig artikel dat de stijl of de mode van een vervlogen tijdperk ten toon stelt en waarvan de geschiedenis, leeftijd of zeldzaamheid bijdraagt tot diens waarde. Deze artikelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot meubels, tafelgerei, porseleinen voorwerpen, keramiek en glaswerk. Verzamelobjecten kunnen hedendaags zijn of betrekking hebben op een vervlogen tijdperk;

c. Film, fotografische afbeeldingen (met inbegrip van fotografische negatieven), fotografisch chroom en fotografische diapositieven;

d. Enig artikel dat door zijn eigen aard bijzonder gevoelig is voor beschadiging, of waarvan de marktwaarde bijzonder variabel of moeilijk te bepalen is;

e. Glaswerk waaronder, maar niet beperkt tot, symbolen, spiegels, keramiek, porselein, kristallijn, gelijst glas en andere artikelen met een gelijkaardige breekbaarheidsgraad;

f. Plasmaschermen;

g. Sieraden, waaronder, maar niet beperkt tot, (confectie) bijouterie, horloges en hun onderdelen, juwelen en stenen (edel- of halfedelstenen, geslepen of ongeslepen), industriële diamanten en juwelen vervaardigd van edelmetalen;

h. edelmetalen, waaronder, maar niet beperkt tot, goud en zilver, al of niet bewerkt of verwerkt, in poedervorm, precipitaat, of platina (tenzij het integraal deel uitmaakt van elektronische apparatuur);

i. Bont, waaronder, maar niet beperkt tot, kleding van bontwerk en bonthuiden;

j. Aandelen, obligaties, geldbrieven of met geld gelijkwaardige dingen waaronder, maar niet beperkt tot: voedselbonnen, postzegels (andere dan verzameling), reischeques, loterijbiljetten, postwissels, geschenkkaarten en geschenkbonnen, voorafbetaalde belkaarten (met uitzondering van die welke een activeringscode vereisen), obligatiecoupons en obligaties aan toonder;

k. Verzamelobjecten zoals sportkaarten, souvenirs en gedenkwaardigheden. (Munt- en postzegelverzamelingen mogen niet vervoerd worden. Zie het artikel Verboden Items)

l. Gitaren en andere muziekinstrumenten die meer dan 20 jaar oud zijn en gebruikersspecifieke of gepersonaliseerde muziekinstrumenten.

m. De Afzender is verantwoordelijk voor het nauwkeurig invullen van de (Lucht) Vrachtbrief en andere vervoersdocumenten, met inbegrip van het invullen van de aangegeven waarde onderdeel. FedEx kan niet ingaan op verzoeken om de aangegeven waarde op de (Lucht) Vrachtbrief te veranderen eens ingediend bij FedEx.

19.5 In het geval dat de Afzender niet de Aangegeven Waarde voor Vervoer van ieder Collo op een (Lucht) Vrachtbrief heeft gespecificeerd maar slechts een totale aangegeven waarde heeft vermeld voor alle Colli, wordt de aangegeven waarde van elk Collo bepaald door de totale aangegeven waarde te delen door het aantal Colli vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief. In geen geval mag de aangegeven waarde van enige Collo in een Zending de aangegeven waarde van de Zending te boven gaan.

19.6 FedEx is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging, verkeerde aflevering of het niet afleveren met betrekking tot onaanvaardbare Zendingen, waaronder, maar niet beperkt tot, contant geld en valuta (Zie artikel 8: Verboden Items).

19.7 Elke aangifte van een hogere waarde dan de door FedEx toegestane maxima is nietig en niet bindend. Het feit dat FedEx (hetzij onachtzaam, met opzet of anders) een Zending met het oog op vervoer aanvaardt welke een hogere aangegeven waarde vermeldt dan de toegestane maxima houdt geen verklaring van afstand in van enige bepaling of beperkingen in deze Voorwaarden ten aanzien van een dergelijke Zending.

19.8 Indien de Aangegeven Waarde voor Vervoer van een Zending de toegestane limieten (zie artikelen 19.3 en 19.4) overschrijdt, zal een dergelijke waarde automatisch worden herleid tot de toegestane limieten voor een dergelijke Zending.

19.9 Ongeacht de Aangegeven Waarde voor Vervoer van een Collo, zal FedEx aansprakelijkheid voor verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet aflevering, verkeerde informatie, enige nalatigheid om informatie te verstrekken, of het verstrekken van verkeerde informatie, de kost voor herstel van de Zending, diens minwaarde of vervangingskosten, al naargelang welke de minste is, niet overschrijden.


20. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

20.1 FEDEX IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, HETZIJ DIRECT, BIJKOMSTIG, BIJZONDER OF GEVOLGSCHADE TOT EEN HOGER BEDRAG DAN DE AANGEGEVEN WAARDE (ZOALS BEPERKT IN ARTIKEL 19) OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VASTGELEGD IN HET VAN TOEPASSING ZIJNDE INTERNATIONALE VERDRAG, OF, VOOR ZENDINGEN NAAR EN TUSSEN BEPAALDE LOCATIES BINNEN EENZELFDE LAND/GEBIED, VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARBIJ HET HOOGSTE DEZER BEDRAGEN IN AANMERKING MOET GENOMEN WORDEN, ONAFHANKELIJK VAN DE VRAAG OF FEDEX AL OF NIET WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, MOGELIJK ZOU ONTSTAAN.

20.2 FEDEX IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE, OF GEVOLGSCHADE OF VOOR INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST.

20.3 FedEx is niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen in bepaalde omstandigheden welke in artikel 20.4 zijn uiteengezet. Het blootstaan aan en het risico van een dergelijk verlies of vertraging neemt de Afzender op zich en de Afzender dient een verzekeringsagent of makelaar in te schakelen indien verzekeringsdekking gewenst is. FEDEX VERZORGT GEEN VERZEKERINGSDEKKING.

20.4 FedEx is niet aansprakelijk voor, noch zal enigerlei aanpassing, terugbetaling of creditering plaatsvinden voor verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet-aflevering, verkeerde inlichtingen of nalaten informatie te verstrekken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een dergelijk verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet-aflevering, verkeerde inlichtingen of nalaten informatie te verstrekken, veroorzaakt door of als gevolg van:

a. De daad, het verzuim of het nalaten door de Afzender, Ontvanger of iedere andere persoon die een belang heeft bij de Zending;

b. De aard van de Zending of enig mankement, eigenschap of eigen gebrek daarvan;

c. De schending van één der bepalingen en voorwaarden zoals weergegeven op de (Lucht) Vrachtbrief of van deze Voorwaarden, tarieflijsten of enigerlei andere bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Zending, waaronder, maar niet beperkt tot, het onjuist opgeven van de lading, onzorgvuldige of onvoldoende verpakking, beveiliging, markering of adresseringen van Zendingen;

d. Gebeurtenissen buiten de macht van FedEx, waaronder, maar niet beperkt tot, gevaren van de lucht/het luchtruim, vijanden van de staat, overheden handelend met kennelijk of werkelijk gezag, daden of omissie van Douane-ambtenaren, oproer, werkstakingen of andere plaatselijke twisten, onlusten, gevaren eigen aan een staat van oorlog of weersomstandigheden, of nationale, internationale of lokale verstoring van lucht- en wegtransportnetwerken, criminele daden van enigerlei perso(o)n(en) of instellingen waaronder daden van terrorisme, werkstakingen of verwachte werkstakingen (van enigerlei instelling waaronder, maar niet beperkt tot andere koerierbedrijven, verkopers of leveranciers), natuurrampen, verstoring of het uitvallen van communicatie- en informatiesystemen (waaronder maar niet beperkt tot de FedEx systemen), mechanische vertraging of omstandigheden die een gevaar voor het FedEx personeel vormen;

e. Een daad of nalaten van iedere andere persoon dan FedEx waaronder het opvolgen van mondelinge of schriftelijke bezorginstructies van de Afzender, de Ontvanger of personen die voorhouden de Afzender of de Ontvanger te vertegenwoordigen;

f. Het verlies van of schade aan artikelen welke in Colli zijn verpakt en verzegeld door de Afzender, mits het zegel niet verbroken is ten tijde van de aflevering en het Collo zijn fundamentele ongeschonden toestand behoudt;

g. Enige vertraging in de aflevering of de onmogelijkheid of het ingebreke blijven van FedEx tot aflevering over te gaan veroorzaakt door daden of omissie van de Douane of andere regelgevende instanties;

h. Vertraging in de aflevering veroorzaakt door het navolgen van het beleid van FedEx met betrekking tot de betaling van heffingen en belastingen;

i. De onmogelijkheid voor FedEx om een kopie van het bewijs van aflevering of een kopie van de handtekening verkregen bij aflevering voor te leggen;

j. Het uitwissen van gegevens van of het verloren gaan of het onherstelbaar karakter van gegevens bijgehouden op magnetische banden, bestanden of andere opslagmedia, of de uitwissing of schade aan fotografische afbeeldingen of geluidssporen van een blootgestelde film;

k. Schade tijdens het vervoer of de behandeling van TL-buizen, neonverlichting, lichtreclame, Röntgenbuizen, laser buizen en gloeilampen, kwartskristal, kwartslampen, glazen buizen zoals deze welke gebruikt worden voor specimen en glazen houders zoals deze welke gebruikt worden in laboratoria of andere artikelen van breekbare aard;

l. Het nalaten van FedEx om grafische voorstellingen van “collo-oriëntatie” te eerbiedigen (bijvoorbeeld, “BOVEN” pijlen, “DEZE ZIJDE BOVEN” markeringen);

m. het nalaten van de Afzender om goederen te verzenden in een door FedEx voorafgaand aan verzending goedgekeurde verpakking, wanneer een dergelijke goedkeuring vooraf aanbevolen of vereist is;

n. Het nalaten van FedEx om de Afzender in kennis te stellen van enige vertraging, verlies of schade of enigerlei onnauwkeurigheid in een dergelijke kennisgeving;

o. Zendingen die zijn vrijgegeven zonder een handtekening te bekomen indien een door de Ontvanger te ondertekenen toelating voor vrijgave van de levering in het dossier staat vermeld;

p. Het nalaten of de onmogelijkheid voor FedEx om te proberen contact op te nemen met de Afzender of de Ontvanger met betrekking tot een onvolledig of onnauwkeurig adres, onjuiste of onvolledige documentatie, niet-betaling van heffingen en belastingen die noodzakelijk zijn voor de vrijgave van een Zending, of een onvolledig of onjuist adres van de douanetussenpersoon;

q. Verlies of schade aan een Zending waarvoor FedEx geen ontvangstbewijs heeft;

r. Verzending van schaalmodellen (waaronder maar niet beperkt tot architecturale modellen, poppenhuizen, enz.);

s. Schade aan aktetassen, bagage, kledingtassen, aluminium koffers, plastieken koffers, of andere artikelen waarvan de buitenafwerking kan worden beschadigd door zelfklevende etiketten, bevuiling, of markering tenzij voor verzending in een geschikte beschermende houder geplaatst;

t. Schade, vertraging of verlies van een Zending die een verboden artikel bevat;

u. Schade voortvloeiend uit een nalaten door de Afzender om het verzonden materiaal te verpakken op een geschikte manier om het te beschermen tegen schade, waarbij geschiktheid op redelijke wijze door FedEx wordt vastgesteld met inachtneming van de behandeling die normaal te verwachten is in de handen van een vervoerder zoals FedEx;

v. Het verlies van persoonlijke of financiële informatie waaronder, maar niet beperkt tot, nummer van de sociale zekerheid, geboortedata, rijbewijsnummers, krediet- of debetkaartnummers en financiële rekeningnummers.

w. Het nalaten van de Afzender om alle Zendingen uit te wissen die werden opgenomen in een FedEx automatisch betaalsysteem, een internet verzendingsprogramma of enig andere elektronische verzendmethode gebruikt voor het verzenden van een Collo wanneer de Zending niet wordt afgeleverd aan FedEx;

x. Het gebruiken van een onvolledig, onnauwkeurig of ongeldig FedEx Klantnummer of het nalaten om een geldig FedEx Klantnummer dat in goede staat van kredietwaardigheid is op te geven voor de facturatie informatie in de verzendingsdocumenten;

y. het verzenden van aan bederf onderhevige goederen of goederen die beschadigd kunnen worden door blootstelling aan hitte of koude waaronder, maar niet beperkt tot, het verzenden van alcoholische dranken, planten en materialen voor planten, tabakproducten, struisvogel- of emoe-eieren, of levende aquacultuur;

z. Schade aan computers of enig onderdeel daarvan, of aan elektronische toestellen die verzonden worden in een verpakking anders dan:

a. De originele verpakking van de fabrikant, onbeschadigd en nog in goede stevige conditie;

b. Verpakking in overeenstemming met de FedEx verpakkingsrichtlijnen beschikbaar op fedex.com;

c. FedEx Laptop verpakking, voor het verzenden van draagbare computers;

d. FedEx klein elektronisch apparatuur verpakking, voor het verzenden van mobiele telefoons, handcomputers, MP3-spelers en gelijkaardige items;

e. Het leveren van verpakking, het geven van advies, bijstand of richtlijnen voor de juiste verpakking voor Zendingen door FedEx, vormt geen aanvaarding van aansprakelijkheid voor FedEx tenzij zulk advies, bijstand of richtlijnen schriftelijk bevestigd is door FedEx Packaging Design and Development en daarin uitdrukkelijk de aansprakelijkheid wordt aanvaard voor een beschadigde Zending;

f. Schade aangetoond door een shockwatch, tiltmeter of temperatuur instrument;

g. Het niet nakomen van onze Toegezegde Aflevertijd voor Zendingen met een onvolledig of onjuist adres. (Zie artikel 16: ONBESTELBARE ZENDINGEN);

h. Verlies van of schade aan alcoholische Zendingen tenzij een goedgekeurde verpakking werd gebruikt of dat FedEx Packaging Design and Development de verpakking heeft goedgekeurd voor de zending;

i. Zendingen van gevaarlijke goederen die de Afzender niet behoorlijk heeft aangegeven, met inbegrip van de nodige documentatie, markeringen, etikettering en verpakking. FedEx betaalt geen vorderingen voor niet aangegeven goederen of voor verborgen gevaarlijke stoffen en de FedEx Geld-terug-garantie is niet van toepassing;

j. FedEx is niet aansprakelijk voor het niet leveren van een dienst of optie wanneer FedEx bestanden niet aantonen dat de Afzender de dienst of dienstkeuze had gekozen.

20.5 Uitgezonderd in het geval van opzet van FedEx, is de Afzender aansprakelijk voor enigerlei schade berokkend aan FedEx of een derde partij. De Afzender zal FedEx vrijwaren tegen enigerlei vordering van een derde partij, in het bijzonder de Ontvanger, voor enige aansprakelijkheid die de aansprakelijkheid die is opgenomen in deze Voorwaarden overschrijdt.

20.6 Een betaling door FedEx gedaan ingevolge een vordering van de Afzender of een derde partij wordt niet beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid.


21. GEEN GARANTIES

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, geeft FedEx geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.


22. VORDERINGEN

22.1 Vorderingen voor schade, vertragingen of tekorten
Alle vorderingen voor schade (zichtbaar of verborgen), vertraging (met inbegrip van vorderingen voor kwaliteitsverlies) of gebrek moeten FedEx ter kennis gebracht worden binnen 21 kalenderdagen na aflevering van de Zending, bij gebreke waarvan een vordering tot schadevergoeding gericht tegen FedEx niet ontvankelijk is (zie ook artikel 18: GELD-TERUG-GARANTIE voor de tijdspanne voor een vordering tot terugbetaling of creditering van Transportkosten wegens een Gebrek in de Dienstverlening). De inontvangstneming van de Zending door de Ontvanger zonder een schriftelijke aantekening omtrent de schade op het ontvangstbewijs geldt als prima facie bewijs dat de Zending in goede staat werd afgeleverd. Voorwaarde voor het door FedEx in behandeling nemen van enige vordering voor schade is dat de Ontvanger de inhoud, de originele verpakkingsdozen en verpakking ter beschikking stelt voor onderzoek door FedEx.

FedEx behoudt zich het recht voor beschadigde Zendingen te onderzoeken in de lokalen van de klant evenals het recht om het beschadigde Collo voor onderzoek naar een FedEx instelling te brengen.

Alle originele verpakkingsdozen, verpakking en inhoud dient beschikbaar te worden gemaakt voor onderzoek door FedEx en bijgehouden te worden totdat de vordering is afgehandeld.

22.2 Andere vorderingen (verlies, geen levering, verkeerde levering...)
Alle andere vorderingen waaronder, maar niet beperkt tot vorderingen voor verlies, niet-aflevering of verkeerde aflevering moeten door FedEx ontvangen zijn binnen negen maanden nadat het Collo aan FedEx is gegeven.

22.3 Een claim indienen en tijdslimieten
Binnen negen maanden nadat FedEx het Collo in ontvangst heeft genomen dient de vordering gedocumenteerd te worden door alle relevante informatie hieromtrent aan FedEx te zenden. FedEx is niet verplicht omtrent een vordering enige actie te ondernemen totdat alle Kosten zijn betaald; het is niet toegestaan het gevorderde bedrag in mindering te brengen op of in te houden van deze Kosten. Het recht op schadevergoeding jegens FedEx zal vervallen zijn tenzij een rechtsvordering is ingesteld binnen twee (2) jaar na de datum van aflevering (ingeval van schade) of de datum waarop de Zending diende te worden geleverd (ingeval van verlies, niet-aflevering, verkeerde aflevering of vertraging in de aflevering).

Om de vervaltermijn te berekenen, zal de overeengekomen leveringsdatum de dag zijn die volgt op de dag van de Verzending. Wettelijke of contractuele kortere verjaringstermijnen hebben voorrang op deze bepaling.

Slechts één vordering kan met betrekking tot een Zending worden ingesteld. Met aanvaarding van betaling van een vordering vervalt ieder recht om verdere schade te verhalen of om verdere schadevergoeding te vorderen met betrekking tot die Zending.


23. TOESLAGEN

FedEx behoudt zich het recht voor brandstof en andere toeslagen op Zendingen vast te stellen zonder kennisgeving. De duur en het bedrag zullen naar eigen goeddunken door FedEx worden bepaald. Door de Zending ter verzending aan te bieden, gaat de Afzender akkoord om de toeslagen te betalen die van kracht zijn op het tijdstip van de opdracht of het tijdstip van ophalen en welke Kosten naar eigen goeddunken door FedEx zullen worden bepaald. Bijzonderheden omtrent huidige toeslagen zijn verkrijgbaar op fedex.com.


24. GEEN AFSTAND

Het niet handhaven of toepassen van een bepaling uit deze Voorwaarden betekent niet dat FedEx afstand doet van die bepaling en doet geen afbreuk aan het recht van FedEx om die bepaling te handhaven.


25. DWINGEND RECHT

25.1 Deze voorwaarden sluiten geen enkele vorm van aansprakelijkheid uit als uitsluiting daarvan wettelijk verboden is.

25.2 Voor zover een (verwijzing naar een) bepaling in deze voorwaarden strijdig is met geldende internationale verdragen, nationale wetten, wettelijke voorschriften, uitspraken, of vereisten, dan wordt die bepaling beperkt voorzover toegestaan en blijft in die beperkte mate van kracht als onderdeel van de overeenkomst tussen FedEx en de Verzender. Waar een bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere delen van deze Voorwaarden.


26. BEMIDDELING

Het Belgisch recht laat gebruikers van de post toe om de tussenkomst te vragen van de Ombudsman voor de postsector (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) op voorwaarde dat de gebruiker voorafgaandelijk zijn klacht indiende bij FedEx. Dergelijke tussenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze Voorwaarden.


27. GEGEVENSBESCHERMING

27.1 Termen als "voor de verwerking verantwoordelijke", "persoonsgegevens", "gegevenssubject" en "verwerking" hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en alle toepasselijke (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (gezamenlijk "Wetgeving inzake gegevensbescherming").

27.2 FedEx en de Afzender erkennen dat zij beiden verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") door of tussen partijen onder deze Voorwaarden.

27.3 Met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens onder deze Voorwaarden, verklaart de Afzender zich te hebben gehouden aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verkrijgen van een wettelijke grond in overeenstemming met artikel 6 van de AVG en het verstrekken van de informatie aan de betrokkenen in overeenstemming met artikel 12 – 14 van de AVG, met inbegrip van de informatie zoals opgenomen in de privacyverklaring van FedEx op fedex.com.

27.4 De Afzender zal FedEx vergoeden voor alle kosten, eisen, schade en andere uitgaven geleden of opgelopen door FedEx in verband met de tekortkoming van de Afzender om tegemoet te komen aan dit artikel 27. 

27.5 Voor elke doorgave van persoonsgegevens van de Afzender naar FedEx, of omgekeerd, van de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) of Zwitserland naar een land buiten de EER of Zwitserland gelden de modelcontractbepalingen voor de voor de verwerking verantwoordelijke (Beschikking 2004/915/EG, hierna: SCC-CC's) als bedoeld in artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR, die hier kan worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Ten behoeve hiervan zijn de SCC-CC's door middel van referentie volledig in deze Voorwaarden opgenomen. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, worden partijen geacht de ACC-CC's te hebben ondertekend (b) akkoord te gaan met de volledige inhoud van de ACC-CC's en (c) te voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. In het kader van de SCC-CC's treedt FedEx als voor de verwerking verantwoordelijke op als gegevensexporteur, ook namens haar dochterondernemingen, en treedt de afzender als voor de verwerking verantwoordelijke op als gegevensimporteur, of andersom indien van toepassing. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van FedEx om uitsluitend te besluiten een ander passend overdrachtsmechanisme te gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. De overgedragen Persoonsgegevens kunnen de contactgegevens van individuele afzenders en ontvangers bevatten, zoals namen en adressen, die nodig zijn voor een efficiënte levering van de diensten van FedEx, zoals de levering van pakketten en het mogelijk maken van functies voor volgen en traceren, zoals verderop of anders is bepaald in de overeenkomst en in overeenstemming met bijlage B van de SCC-CC's.

27.6 Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie, de lokale toezichthoudende autoriteit of een soortgelijke overheidsinstantie bepaalt dat deze voorwaarden en/of de SCC's niet of niet langer een rechtmatige methode zijn om de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER of Zwitserland te vergemakkelijken, onderhandelen de partijen te goeder trouw over een alternatieve methode om dergelijke doorgiften op een rechtmatige wijze te vergemakkelijken.