Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden


BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze Vervoersvoorwaarden (“Voorwaarden”) SLUITEN AANSPRAKELIJKHEID UIT van FedEx en haar werknemers of haar agenten voor verlies, schade en vertraging in bepaalde omstandigheden; zij BEPERKEN AANSPRAKELIJKHEID tot aangegeven bedragen in het geval dat de aansprakelijkheid wordt aanvaard en VEREISEN KENNISGEVING VAN VORDERINGEN binnen strikte tijdslimieten. Afzenders dienen zorgvuldig nota te nemen van deze Voorwaarden en waar nodig dienen zij zich te verzekeren ter bescherming van hun belangen.

Zendingen zijn onderworpen aan de lokale tarieven en aan de voorwaarden van de FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending heeft aanvaard.

Vervoersvoorwaarden voor Europa van FedEx Express (met ingang van 1 juni 2021)


1. Toepassing.

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer van Zendingen afkomstig uit Europa, en tussen en in landen en gebieden in Europa. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Zendingen binnen Frankrijk en Zendingen binnen Polen waarvoor speciale binnenlandse vervoersvoorwaarden gelden. In sommige markten kunnen er in plaats daarvan of als aanvulling op deze Voorwaarden, lokale voorwaarden of postgerelateerde regelgevingen van toepassing zijn (in elk geval, beschikbaar op fedex.com in de betreffende landen en gebieden). Zendingen van buiten Europa zijn onderworpen aan de lokale tarieven en aan de algemene voorwaarden van de dochteronderneming of vestiging van FedEx, of de onafhankelijke contractant die de Zending in ontvangst heeft genomen. Voor retourzendingen gelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het land of gebied van waaruit de Zending wordt teruggezonden. Raadpleeg fedex.com voor meer informatie over de Diensten van FedEx.

1.2 Het internationale vervoer van een Zending door de lucht is onderhevig aan het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau, zoals van toepassing. Het internationale vervoer van een Zending over de weg is onderhevig aan de CMR, zoals van toepassing. Binnenlandse Zendingen (tussen specifieke bestemmingen binnen eenzelfde land) zijn onderhevig aan de wetgeving van dat land, deze Voorwaarden en toepasbare binnenlandse vervoersvoorwaarden van FedEx.

1.3 De laatste online versie van deze Voorwaarden die gepubliceerd en onderhouden is op de toepasbare lokale fedex.com-site heeft voorrang op en vervangt eerdere of andere versies van deze Voorwaarden. Door de Zending aan te bieden aan FedEx, gaat de Verzender akkoord met de Voorwaarden die op dat ogenblik van kracht zijn. FedEx behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.  

1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en andere transportdocumentatie van FedEx, inclusief luchtvrachtbrieven van FedEx, cargolijsten of verzendlabels, zullen deze Voorwaarden voorrang hebben in de mate dat ze niet tegenstrijdig zijn met de van toepassing zijnde Verdragen of andere dwingende toepasbare wetgeving, waaronder toepasbare lokale postgerelateerde regelgevingen.

1.5 De beschikbare Diensten kunnen van tijd tot tijd door FedEx worden gewijzigd of opgeschort. Dergelijke wijzigingen of opschortingen gelden voor Zendingen die na die datum uitbesteed zijn aan FedEx. Bijzonderheden omtrent huidige Diensten zijn beschikbaar op fedex.com. 

1.6 In deze Voorwaarden wordt verstaan dat alle beslissingen van FedEx genomen zijn door FedEx naar eigen goeddunken, en dat 'inclusief' betekent 'inclusief maar niet beperkt tot', tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


2. Definities.

Onder "Luchtvrachtbrief" of "Vrachtbrief" wordt verstaan: ieder verzenddocument, manifest, etiket, stempel, elektronische boeking of enig vergelijkbaar instrument gebruikt in het FedEx Express-vervoersysteem om een Zending te verplaatsen. 

Onder "Aanvullende Diensten" verstaan we alle Diensten met uitzondering van Transportdiensten.

Onder "B2C-zendingen" wordt verstaan Zendingen overeenkomstig een handelstransactie tussen een zakelijke Verzender (handelend binnen zijn beroepswerkzaamheden) en een individuele consument-Ontvanger (handelend buiten zijn beroepswerkzaamheden).

Onder "Werkdag" wordt verstaan de dag waarop bedrijven in het land, gebied of regio van oorsprong of in het land of regio van bestemming geopend zijn. Werkdagen en feestdagen verschillen per land, gebied of regio. Neem contact op met FedEx voor vragen over welke leveringsopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Onder "Zakelijke levering" wordt verstaan een levering op een commerciële of zakelijke locatie, exclusief (a) woonadressen of privéadressen, (b) locaties waar vanuit het eigen huis een bedrijf wordt gevoerd of een woning die door de Verzender als woonadres is aangewezen, en (c) B2C-zendingen.

Onder "Kosten" wordt verstaan de Vervoerskosten of om het even welke andere kosten en toeslagen van tijd tot tijd vastgesteld of geheven op grond van deze Voorwaarden, inclusief brandstoftoeslag en andere toeslagen, aanvullende in- en uitklaringskosten, aanvullende toeslag, Aangegeven Waarde voor Vervoer, retourkosten, speciale afhandelingskosten, Belastingen en Heffingen, BTW en invoerrechten, toeslagen voor import en export, en andere redelijke door FedEx met betrekking tot het vervoer van een Zending gemaakte kosten. Bijzonderheden omtrent andere kosten en toeslagen zijn beschikbaar op fedex.com

Onder "CMR" wordt verstaan het Verdrag inzake de Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer van 1956 zoals gewijzigd in 1978. 

Onder "Voorwaarden" wordt verstaan deze vervoersvoorwaarden zoals op geregelde tijdstippen bijgewerkt op fedex.com. 

Onder "Verdragen" wordt verstaan het Verdrag van Warschau, het Verdrag van Montreal en de CMR.

Onder "Aangegeven Waarde voor Vervoer" wordt verstaan de waarde, indien van toepassing, aangegeven door de Verzender op de Luchtvrachtbrief, die het maximum bedrag vormt van de aansprakelijkheid van FedEx in verband met de Zending en waarvoor de Verzender het vereiste bedrag betaalt.

Onder “Aangegeven Waarde voor Douane” wordt verstaan de verkoopprijs of vervangingskosten van de inhoud van de Zending zoals vereist voor douanedoeleinden.

Onder "Toegezegde Aflevertijd" wordt verstaan de gepubliceerde Toegezegde Aflevertijd voor de FedEx-Dienst of de Toegezegde Aflevertijd welke opgegeven werd door de Klantendienst van FedEx voor die Zending, en die rekening houdt met het artikel dat wordt verzonden, de datum van verzending, de bestemming, het gewicht van de Zending en de waarde van de Zending.

Onder "Europa" wordt verstaan Albanië, Armenië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. 

Onder "FedEx" of "FedEx Express" wordt verstaan Federal Express Corporation, haar dochtermaatschappijen, vestigingen en filialen, en hun respectievelijke werknemers en agenten (voor zover van toepassing).

Onder “FedEx-klantnummer” of "FedEx-account" wordt verstaan het nummer dat door FedEx wordt toegekend aan een klant en dat aan het FedEx-systeem toelaat de transacties van de klant samen te vatten en de betaler op gepaste wijze te factureren.

Onder "Vracht" wordt verstaan een stuk, pakket of vracht dat een afhandelingseenheid vormt en met een belastbaar gewicht gelijk aan of groter dan 68 kilogram (ieder deel van een kilogram wordt naar boven afgerond), of langer is dan 274 centimeter, of groter is dan 330 centimeter lengte plus omtrek.   

De betekenis van "Lekkage" wordt uiteengezet in artikel 7 (Zending voorbereiden).

Onder "Verdrag van Montreal" wordt verstaan het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 en alle erop volgende van toepassing zijnde Protocols. 

Onder "Pakket" wordt verstaan ieder afzonderlijk pakket of stuk dat overhandigd wordt door de Verzender aan FedEx voor vervoer, en dat door FedEx wordt geaccepteerd van de Verzender.

Onder "Verboden Goederen" wordt verstaan de artikelen en soorten zendingen die in artikel 10 (Verboden Goederen) van deze Voorwaarden worden genoemd en dewelke onaanvaardbaar zijn voor vervoer.

Onder "Ontvanger" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon wiens naam is genoteerd op de Luchtvrachtbrief als de ontvanger van de Zending.

Onder "Levering op Woonadres" wordt verstaan een levering op een woon- of privéadres, inclusief locaties waar een bedrijf gevestigd is op een particulier woonadres, of een levering waarbij de Verzender aangegeven heeft dat het afleveradres een particulier woonadres is.

Onder "Verzender" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon wiens naam is genoteerd op de Luchtvrachtbrief als de verzender van de Zending.

Onder "Gebrek in de Dienstverlening" wordt verstaan een eerste poging tot aflevering van een Zending die 60 seconden of meer na de Toegezegde Aflevertijd plaatsvindt, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden. Transittijden die online of ergens anders vermeld staan, of aangeboden worden door de Klantendienst van FedEx op basis van onvolledige informatie die door de Verzender is opgegeven, zijn slechts een raming en vormen geen Toegezegde Aflevertijd. De lijsten van FedEx met betrekking tot aangeboden leveringstermijnen vormen het doorslaggevend bewijs van die aanbiedingen.

Onder "Diensten" wordt verstaan zowel de Aanvullende Diensten als de Transportdiensten. 

Onder "Zending" wordt verstaan één of meerdere Pakketten ofwel Vracht, welke vervoerd worden onder één Luchtvrachtbrief.

Onder "Transportkosten" wordt verstaan de tarieven die bepaald zijn voor de verplaatsing van een Zending door FedEx in overeenstemming met de Voorwaarden, exclusief andere kosten of toeslagen die kunnen worden vastgesteld, zoals brandstoftoeslagen, aanvullende in- en uitklaringskosten, aanvullende toeslagen, Aangegeven Waarde voor Vervoer, toeslagen voor speciale behandeling, Belastingen en Heffingen, BTW en invoerrechten, toeslagen voor import en export en andere toeslagen.

Onder "Transportdiensten" wordt verstaan de Diensten voor transport van een Zending die worden aangeboden en uitgevoerd door FedEx op de grond van een FedEx Express Luchtvrachtbrief, exclusief TNT-vrachtbrieven. Volledige details van dergelijke diensten, inclusief productnamen, beschikbaarheid en transittijden, zijn beschikbaar op fedex.com of in een prijs- of transportovereenkomst, zoals van toepassing.   

Onder "Unieke Items" wordt verstaan: items waarop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn (raadpleeg artikel 20.3 (Maximale Aansprakelijkheid: Aangegeven Waarde voor Vervoer)) op basis van de aard, inclusief edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen, onbeschermde meubels, glas, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, bont, verzamelobjecten of verzamelingen/collecties, muziekinstrumenten, belangrijke documenten waaronder paspoorten, smartphones, smartwatches, tablets, laptops, elektronische schermen, plasmaschermen, films, tapes, schijven, geheugenkaarten of andere dragers van gegevens of afbeeldingen. 

Onder "Verdrag van Warschau" wordt verstaan het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929, zoals aangepast door het Protocol van ’s-Gravenhage van 28 september 1955 en alle erop volgende van toepassing zijnde Protocols, evenals het Verdrag van Guadalajara van 18 september 1961. 


3. Kosten.

De Transporttarieven die van toepassing zijn op de Zending zoals uiteengezet in de tarievenlijst op fedex.com, of zoals uitdrukkelijk anders overeengekomen in een betreffende FedEx transportovereenkomst. Prijsopgaven die door FedEx worden aangeboden voor Kosten of Diensten zijn slechts schattingen, gebaseerd op informatie zoals verstrekt door de Verzender. Uiteindelijke Tarieven en Diensten kunnen hiervan afwijken afhankelijk van de werkelijk aangeboden Zending en van de toepassing van deze Voorwaarden. FedEx is niet aansprakelijk voor wijzigingen, noch worden restitutie of creditering van welke aard dan ook gedaan, als gevolg van enige discrepantie tussen de prijsopgave van de Kosten of Dienst voordat de Zending werd aangeboden en de Kosten gefactureerd aan de klant. De Kosten die in rekening worden gebracht, zijn de Kosten die van toepassing en van kracht zijn op het moment dat een relevante FedEx Transportovereenkomst wordt gemaakt, onder voorbehoud van het recht voor FedEx om de Kosten, inclusief de Transportkosten, zoals vermeld in de tarievenlijst op fedex.com, van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.


4. Brandstoftoeslag en andere toeslagen.

FedEx behoudt zich het recht voor brandstoftoeslag en andere toeslagen zoals vermeld op fedex.com van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving vast te stellen en te herzien. De duur en het bedrag voor dergelijke herzieningen worden bepaald door FedEx. Door de Zending aan te bieden aan FedEx, gaat de Verzender akkoord om de toeslagen te betalen die van kracht zijn op dat ogenblik. Bijzonderheden omtrent huidige toeslagen zijn beschikbaar op fedex.com.


5. Factuuraanpassingen en volumegewicht.

5.1 De prijzen voor volumegewicht zijn van toepassing op alle Zendingen, gebaseerd op een "per Zending" principe. Indien het volumegewicht hoger is dan het daadwerkelijke gewicht, worden de Kosten voor de Zending opnieuw berekend op basis van het volumegewicht en kunnen er extra Kosten aangerekend worden. 

5.2 Het volumegewicht wordt vastgesteld door de lengte en hoogte en breedte (in centimeters) van het Pakket te vermenigvuldigen en het totaal te delen door een standaard dim-verdeler of door het getal dat van toepassing is op het tijdstip van het aanbod aan FedEx, zoals van tijd tot tijd bekendgemaakt wordt door FedEx op fedex.com. 

5.3 FedEx is gerechtigd alle Luchtvrachtbrieven te controleren op de gekozen Transportdienst, op het werkelijke of volumegewicht van de Zending/het Pakket, of op het aantal Pakketten in een Zending. Als de gekozen Transportdienst, het werkelijke of volumegewicht, of het aantal Pakketten op de Luchtvrachtbrief niet correct is, kan FedEx correcties aanbrengen in de Luchtvrachtbrief.

5.4 FedEx kan hiervoor correcties aanbrengen in de factuur en behoudt zich het recht voor om speciale afhandelingskosten aan te rekenen voor het aanbrengen van dergelijke correcties en aanpassingen aan de Luchtvrachtbrief. De gebruikte methode(s) en de toepasbare Kosten om dergelijke correcties en aanpassingen aan te brengen, zijn verkrijgbaar op aanvraag.


6. Facturering.

6.1 Facturen voor Transportkosten en gerelateerde Kosten zijn in principe betaalbaar zonder bronbelasting, binnen 30 dagen na de factuurdatum en zonder mogelijkheid tot compensatie. Er kunnen voor bepaalde landen andere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag. Facturen voor heffingen, belastingen en andere gerelateerde Kosten dienen onmiddellijk na ontvangst betaald te worden. FedEx behoudt zich hoe dan ook het recht voor om voorafgaande betaling van welke Kosten dan ook te eisen. 

6.2 Indien wettelijk toegestaan kan FedEx standaard elektronische facturen verstrekken, tenzij de betaler uitdrukkelijk anders verzoekt. 

6.3 In gevallen waarin de voorkeursmethode voor betaling niet wordt gerespecteerd of de betalingsreferenties niet zijn opgegeven bij de betaling, behoudt FedEx zich het recht voor om betalingen eerst aan te rekenen op de oudste facturen.

6.4 Bij een achterstallige betaling behoudt FedEx zich het recht voor om kosten voor achterstallige betaling, rente op laattijdige betalingen en administratiekosten voor dergelijke laattijdige betalingen in rekening te brengen. Als dit het geval is kan FedEx de toepasselijke kosten en/of rentetarieven verwerken zoals bepaald door FedEx en in overeenstemming met toepasselijke Europese of lokale wetgeving omtrent late betalingen. 

6.5 Als er een betaling wordt gedaan door middel van aanrekening op een FedEx-account, dient de partij die de Zending initieert een geldig, huidig FedEx-klantnummer op de Luchtvrachtbrief in te voeren zodat FedEx de Zending kan accepteren. Kosten bij een FedEx-account kunnen de volgende vorm hebben: 

a. "Voor rekening Verzender" of "Voor rekening Afzender" of "Bill sender" of "Bill Shipper": de Kosten worden in rekening gebracht bij het FedEx-account van de Verzender. 

b. "Voor rekening Ontvanger" of "Voor rekening Geadresseerde" of "Bill Recipient" of "Bill Consignee": de Kosten worden in rekening gebracht bij het FedEx-account van de Ontvanger. Deze worden slechts aanvaard voor vervoer naar specifieke bestemmingen.

c. Onder "Voor rekening Derde" of "Bill Third Party" wordt verstaan dat de Kosten in rekening worden gebracht bij het FedEx-account van iemand anders dan de Verzender of Ontvanger. 

6.6 Ongeacht betalingsinstructies of andersluidende bepalingen, blijft de Verzender (of de partij die een importzending initieert, al naar gelang van de omstandigheden) uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor de Kosten, alsook in situaties waarin de Ontvanger of derde partij weigert te betalen.

6.7 Betwistingen met betrekking tot facturen moet de Verzender of Ontvanger respectievelijk indienen bij FedEx niet later dan (a) 30 dagen na de factuurdatum of (b) de vervaldatum op de factuur, naargelang welke datum de laatste is. FedEx accepteert de ontvankelijkheid van dergelijke betwistingen alleen als daarin het volgende wordt vermeld: (a) het factuurnummer, (b) het Luchtvrachtbriefnummer en (c) de reden voor de betwisting.

6.8 Heffingen en Belastingen. Indien van toepassing, worden heffingen, belastingen en andere gerelateerde Kosten bepaald op basis van de inhoud van de Zendingen. Als FedEx de heffingen, belastingen en andere toeslagen vooruitbetaalt aan een douane-instantie namens de betaler, brengt FedEx aanvullende kosten voor in- en uitklaringsdiensten in rekening bij de klant op basis van een vast tarief of een percentage van het totale vooruitbetaalde bedrag (afhankelijk van wat hoger is). Zie fedex.com/ancillary/go/service voor een lijst van bijkomende kosten voor in- en uitklaring in het land van bestemming. FedEx is niet gehouden om heffingen, belastingen en andere Kosten vooruit te betalen en kan van de Verzender, Ontvanger of aansprakelijke derde partij eisen om FedEx te betalen alvorens FedEx te ontslaan van enige aansprakelijkheid voor heffingen, belastingen en andere gerelateerde Kosten. Deze heffingen en belastingen zullen aan de Ontvanger in rekening worden gebracht tenzij het vakje “Heffingen en belastingen voor rekening Verzender” of “Heffingen en belastingen voor rekening derde” is aangekruist op de Luchtvrachtbrief en een geldig FedEx-klantnummer is aangeduid op de Luchtvrachtbrief. Dergelijke keuzemogelijkheden bestaan echter slechts voor specifieke bestemmingen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er dergelijke heffingen en belastingen aan de Verzender in rekening worden gebracht, inclusief in het geval dat de Zending naar een derde partij wordt verzonden waarbij de Ontvanger of de gefactureerde derde partij niet op dit adres woont. Facturen voor heffingen, belastingen en andere gerelateerde Kosten dienen onmiddellijk na ontvangst betaald te worden. Meer bijzonderheden zijn te vinden in artikel 13 (In- en uitklaring douane) en verkrijgbaar op aanvraag.

6.9 Valutaconversie. FedEx-facturen moeten betaald worden in de valuta vermeld op de factuur of anderszins in de lokale valuta tegen de wisselkoers die door FedEx van tijd tot tijd wordt verstrekt.


7. Zending voorbereiden.

7.1 Beperkingen in gewicht of afmetingen. De beperkingen in gewicht of afmetingen voor Pakketten en Zendingen verschillen per combinatie van land van herkomst en land van bestemming, en per dienst. 

7.2 Zendingen die uit meerdere pakketten bestaan. Er is geen beperking met betrekking tot het totale gewicht van een Zending bestaande uit meerdere stukken zolang elk afzonderlijk Pakket van de Zending de gewichtslimiet per Pakket, zoals aangegeven voor de bestemming, niet te boven gaat. 

7.3 Extra grote Zendingen. Zendingen die meer wegen dan de specifieke gewichtslimiet die vastgesteld is in de verpakkingsrichtlijnen voor de dienst op fedex.com , vereisen een voorafgaand akkoord van FedEx. FedEx behoudt zich het recht voor om Pakketten of Zendingen te weigeren die volgens FedEx ongeschikt of 'extra-groot' zijn zoals verder uiteengezet in de verpakkingsrichtlijnen op fedex.com. FedEx kan dergelijke ongeschikte of extra-grote Paketten of Zendingen naar eigen inzicht als Vrachtzendingen beschouwen, en een minimum gewicht van 68 kg kan worden aangerekend ongeacht het werkelijke gewicht. Pakketten die worden aangeboden aan FedEx als Vracht hebben een minimum betalend gewicht van 68 kg, ongeacht het werkelijke gewicht. 

7.4 Op één Luchtvrachtbrief mag niet meer dan één dienst worden aangegeven en niet meer dan één FedEx Envelope, FedEx 10kg Box of FedEx 25kg Box mag verzonden worden onder één Luchtvrachtbrief. 

7.5 Verpakking. Alle Pakketten dienen door de Verzender te worden klaargemaakt en verpakt voor veilig vervoer, in overeenstemming met de aard en de grootte van de goederen, uitgaande van de gebruikelijke zorg in een transport- en sorteeromgeving en in overeenstemming met de verdragen, wetten, regelgeving en regels, met inbegrip van deze met betrekking tot de verpakking, markering en etikettering. 

7.6 Artikelen die beschadigd kunnen worden door enigerlei omstandigheden welke kunnen optreden bij vervoer, zoals veranderingen in temperatuur of luchtdruk, dienen daartegen behoorlijk beschermd te worden door de Afzender door middel van afdoende verpakking. FedEx is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit wisselingen van temperatuur of luchtdruk.

7.7 FedEx verzorgt geen vervoer waarbij temperatuur geregeld of gecontroleerd kan worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is FedEx niet gehouden om droogijs toe te voegen aan Zendingen of om Diensten te voorzien om (droog)ijs bij te vullen, ongeacht welke mondelinge of eenzijdige geschreven verklaringen van de klant of FedEx dan ook. Indien de Ontvanger een Pakket weigert of indien het Pakket lekt, beschadigd is, of een geur verspreidt (gezamenlijk "Lekkage"), zal het Pakket indien mogelijk aan de Verzender worden terugbezorgd. Indien het Pakket door de Verzender wordt geweigerd of niet kan worden terugbezorgd omwille van Lekkage, is de Verzender aansprakelijk en dient de Verzender FedEx terug te betalen of op enige andere wijze te vergoeden voor alle kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt in verband met het opruimen en verwijderen van het Pakket. Zie verder artikel 8 (Weigering of afwijzing van Zendingen).

7.8 Markeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Verzender om alle benodigde velden van de Luchtvrachtbrief correct in te vullen. Elke Zending dient van leesbare en duurzame markering voorzien te zijn met vermelding van naam, adres (straat, plaats en land/gebied) met inbegrip van de postcode van de Verzender en de Ontvanger. Voor internationale Zendingen moet het adres van de Verzender het land vermelden waar de Zending is overgedragen aan FedEx. De Verzender moet de Luchtvrachtbrief en andere vereiste etiketten (bijv. zware leveringen) bevestigen op een prominente plaats op het buitenoppervlak van de Zending, die duidelijk zichtbaar is. 

Meer bijzonderheden omtrent het voorbereiden van Zendingen zijn verkrijgbaar op fedex.com of op aanvraag.


8. Weigering of afwijzing van Zendingen.

FedEx behoudt zich het recht voor te allen tijde een Zending te weigeren, in te houden, te annuleren, uit te stellen of terug te zenden indien het, volgens FedEx, aannemelijk is dat dergelijke Zending schade of vertraging kan veroorzaken voor andere Zendingen, goederen of personen; of het vervoer ervan wettelijk verboden is of in strijd met een van deze Voorwaarden is; of indien de FedEx-account van de persoon of de onderneming die verantwoordelijk is voor de betaling geen goede kredietwaardigheid heeft; of het volume of type van de Zending afwijkt van het volume of type van de Zending die de Verzender aanvankelijk heeft doorgegeven aan FedEx; of om enige andere reden. Het feit dat FedEx een Zending in ontvangst neemt, betekent niet dat een dergelijke Zending, inclusief de inhoud en kwaliteit daarvan, voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving of aan deze Voorwaarden.


9. Inspectie van Zendingen.

9.1 Op verzoek van de bevoegde autoriteiten, of naar eigen inzicht van FedEx in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, kan FedEx een Zending openen en inspecteren. 

9.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan FedEx verplicht zijn om diverse screenings van Zendingen uit te voeren. De Verzender doet hierbij afstand van alle mogelijke schadeclaims of vertragingen (inclusief de Geld-terug-garantie zoals vermeld in artikel 19) als gevolg van screening.


10. Verboden Goederen.

10.1 FedEx verbiedt de volgende zaken voor verzending naar eender welke bestemming en de Verzender gaat ermee akkoord deze niet te verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door FedEx (aanvullende beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de oorsprong en bestemming):

a. Vuurwapens, wapentuig, munitie en hun onderdelen; 

b. 3D-printers die zijn ontworpen, of die uitsluitend dienen voor de vervaardiging van vuurwapens;

c. Explosieven (explosieven van klasse 1.4 kunnen aanvaardbaar zijn van en naar bepaalde locaties; nadere informatie is op verzoek verkrijgbaar), vuurwerk en andere voorwerpen van brandbare of ontvlambare aard;

d. Items die lijken op een bom, handgranaat of een ander explosief. Dit omvat, maar is niet beperkt tot inerte producten zoals replica's, nieuwigheden, trainingshulpmiddelen en kunstwerken; 

e. Militaire producten afkomstig uit welk land dan ook waarvoor een vergunning voor exportcontrole vereist is; 

f. Menselijke lijken, menselijke organen of lichaamsdelen, menselijke of dierlijke embryo's, gecremeerde of opgegraven menselijke resten; 

g. Levende dieren, waaronder insecten en huisdieren;  

h. Kadavers van dieren, dode dieren of opgezette dieren;  

i. Planten en plantaardig materiaal, inclusief snijbloemen (snijbloemen zijn acceptabel voor en van bepaalde landen en gebieden, waaronder Nederland naar de VS, en heel Latijns-Amerika; meer informatie op aanvraag);  

j. Bederfelijke levensmiddelen en voedsel en dranken die koeling of andere regeling van de omgeving vereisen; 

k. Pornografie en obsceen materiaal; 

l. Geld, met inbegrip van liquide geldmiddelen en kasequivalenten (bijv. verhandelbare waardepapieren, geëndosseerde aandelen, obligaties en kasbonnen), inbare munten en postzegels;  

m. Gevaarlijk afval, met inbegrip van gebruikte onderhuidse injectienaalden en spuiten of medisch afval, organisch en industrieel afval;  

n. Nat ijs (bevroren water); 

o. Vervalste goederen, met inbegrip van goederen met een handelsmerk dat identiek is aan of niet wezenlijk te onderscheiden is van een geregistreerd handelsmerk, zonder de goedkeuring of het toezicht van de eigenaar van het geregistreerde handelsmerk (ook wel algemeen bekend als "namaakgoederen"); 

p. Marihuana, inclusief marihuana bestemd voor recreatief of medicinaal gebruik, en van marihuana afgeleide cannabidiol (CBD), elk product met tetrahydrocannabinol (THC) en synthetische cannabinoïdes;

q. Onbewerkte of ongeraffineerde hennepplanten of hun onderdelen (met inbegrip van hennepstengels, hennepbladeren, hennepbloemen en hennepzaad); 

r. Tabak en tabaksproducten, met inbegrip van maar niet beperkt tot sigaretten, sigaren, losse tabak, pruimtabak, waterpijp; en

s. Elektronische sigaretten en bijbehorende onderdelen, gelijksoortige apparaten die afhankelijk zijn van verdamping of aerosolisatie, en onbrandbare vloeistof of gel, ongeacht de aanwezigheid van nicotine, die gebruikt kunnen worden met dergelijke apparaten.  

10.2 FedEx verbiedt de volgende soorten Zendingen naar elke bestemming en de Afzender gaat ermee akkoord deze niet te verzenden (aanvullende beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de oorsprong en bestemming):

a. Zendingen of artikelen waarvan het vervoer, de invoer of de uitvoer bij enige wet of regeling is verboden; 

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door FedEx, Zendingen waarvoor FedEx een speciale licentie of vergunning voor transport, invoer of uitvoer nodig heeft; 

c. Niet-aangegeven, accijns- of douaneplichtige zendingen of artikelen die wettelijk moeten worden goedgekeurd en ingeklaard;   

d. Zendingen met een Aangegeven Waarde voor de Douane die hoger is dan de toegestane waarde voor een bepaalde bestemming; 

e. Gevaarlijke Goederen, behalve zoals toegestaan onder artikel 12 (Gevaarlijke Goederen) van deze Voorwaarden; en 

f. Pakketten die nat zijn, lekken of stinken, van welke aard dan ook.  

10.3 FedEx sluit iedere aansprakelijkheid uit voor Verboden Goederen die op welke wijze dan ook werden aanvaard (met inbegrip van aanvaarding per vergissing of met kennisname van risico). FedEx behoudt zich het recht voor om Pakketten te weigeren op basis van deze beperkingen of ten behoeve van beveiliging of veiligheid. FedEx is gerechtigd een administratieve vergoeding aan te rekenen voor geweigerde Pakketten en voor de kosten om de goederen, indien van toepassing, naar de Verzender terug te sturen. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

10.4 Artikel 19 (Geld-terug-garantie) is niet van toepassing op Zendingen van Verboden Goederen. 


11. Exportcontroles.

11.1 FedEx vervoert geen zendingen die in strijd zijn met de wetgeving voor exportcontrole. De Verzender is verantwoordelijk voor, en garandeert de naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations, de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations, de Amerikaanse Foreign Assets Control Regulations en de toepasselijke exportwetten en overheidsvoorschriften van elk land met betrekking tot het vervoer van een Zending. De Verzender gaat ermee akkoord en garandeert dat hij zich zal houden aan alle toepasselijke sancties van de Amerikaanse overheid die de export of wederuitvoer van goederen, diensten of technologie naar landen en regio's die door de Amerikaanse overheid eenzijdig of in coördinatie met de sancties van andere landen worden opgesomd, verbieden. Bovendien vervoert FedEx geen artikelen waarvan de handel beperkt of verboden is door economische sancties en embargo's, en stemt de Verzender ermee in om de zending niet te versturen. Voor een actuele lijst van landen en gebieden die niet worden bediend door FedEx, gaat u naar fedex.com.

11.2 Daarnaast vervoert FedEx geen Zendingen en de Verzender garandeert dat er geen Zendingen aan FedEx worden aangeboden als de Verzender of een van de partijen die bij de Zending betrokken zijn, op de lijst van geweigerde personen staat die door het Amerikaanse ministerie van Handel wordt bijgehouden of op een van de exportcontroles of sanctielijsten die worden gepubliceerd en bijgehouden door: het Amerikaanse Department of Treasury, de Office of Foreign Assets Control; het Department of Commerce, het Bureau of Industry and Security; het Department of State, Directorate of Defense Trade Controls; de sanctiecomités van de Verenigde Naties; de Raad van de Europese Unie; en elke andere relevante autoriteit. De Verzender gaat er ook mee akkoord en garandeert dat hij niet zal proberen te verzenden naar een entiteit die eigendom is van een partij, conform het gemeenschappelijk eigendomsbelang dat door de desbetreffende beursautoriteit is vastgesteld, die is onderworpen aan economische sancties.

11.3 De Verzender zal alle Zendingen identificeren waarvoor een vergunning of toestemming voor exportcontrole nodig is of die onderworpen zijn aan andere reglementaire controles voorafgaand aan de export. De Verzender zal FedEx tevens voorzien van informatie en alle noodzakelijke documentatie om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De Verzender is op eigen kosten verantwoordelijk voor het bepalen van de toepasbare exportvergunning of vergunningsvereisten voor een Zending, het verkrijgen van de vereiste vergunningen en licenties, en voor de autorisatie van de Ontvanger zoals vereist door de toepasbare wet- en regelgeving van het land van herkomst, het land van bestemming en het land/de landen dat/die zich beroept/beroepen op de rechtsbevoegdheid over de goederen. Daarnaast is de Verzender ervoor verantwoordelijk dat het eindgebruik of de eindgebruiker van de verzonden producten niet in strijd is met een specifiek controlebeleid dat bepaalde soorten export, wederuitvoer en overdrachten van specifiek opgesomde producten die aan de Amerikaanse Export Administration Regulations zijn onderworpen, beperkt.

11.4 FedEx aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Verzender of enige andere persoon voor enig verlies of kosten — met inbegrip van boetes en straffen — als de Verzender zich niet houdt aan enige wetten, regelgeving of regels op het gebied van export, of veroorzaakt door acties die door FedEx worden ondernomen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Verzender gaat er ook mee akkoord FedEx te vrijwaren voor eventuele verliezen of kosten – met inbegrip van boetes en straffen – voor het niet naleven van wetten, regelgeving en regels op het gebied van export door de Verzender, of veroorzaakt door acties die FedEx onderneemt om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


12. Gevaarlijke Goederen.

12.1 Gevaarlijke Goederen identificeren. "Gevaarlijke goederen" zijn items die tijdens het transport een risico vormen voor mensen, dieren, het milieu of de vervoerder. Het is de verantwoordelijkheid van de Verzender om te identificeren of de Zending Gevaarlijke Goederen bevat zoals geclassificeerd door de VN-aanbevelingen voor het vervoer van Gevaarlijke Goederen, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), de International Air Transport Association (IATA), en toepasbare wet- en regelgeving.

12.2 Beperkingen van bestemmingen. Er zijn beperkingen voor Zendingen met Gevaarlijke Goederen naar veel bestemmingen. Indien de Verzender vragen heeft met betrekking tot landen binnen het dienstgebied, beperkingen op artikelen per land of dienstbeschikbaarheid, dan kan de Verzender contact opnemen met de klantendienst van FedEx. 

12.3 Beschikbare Diensten. Bepaalde Zendingen met Gevaarlijke Goederen moeten toegankelijk zijn tijdens het vervoer per vlucht en worden gecategoriseerd als "toegankelijke gevaarlijke goederen". "Ontoegankelijke gevaarlijke goederen" hoeven niet zodanig geladen te worden dat deze toegankelijk zijn tijdens het vervoer per vlucht. De categorie Gevaarlijke Goederen kan van invloed zijn op welke Dienst er voor de verzending wordt gebruikt. FedEx is er ook toe gehouden om de Gevaarlijke Goederen duidelijk af te zonderen op alle voertuigen en luchtvaartuigen. Dit kan ertoe leiden dat een Zending op een volgende route of vlucht moet gezet worden om deze duidelijke afzondering te handhaven.

12.4 Bijkomende Toeslagen. Er gelden toeslagen voor speciale behandeling voor Zendingen met Gevaarlijke Goederen. De kosten zijn gebaseerd op de classificatie en het type speciale behandeling dat vereist is, inclusief op of de items toegankelijk moeten zijn tijdens het vervoer.

12.5 Regelgeving inzake Gevaarlijke Goederen. Alle Pakketten met Gevaarlijke Goederen moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen, inclusief de Technische Instructies voor het veilige vervoer van Gevaarlijke Goederen door de lucht van de ICAO en de Regelgeving inzake gevaarlijke goederen van de IATA. Verzenders van Gevaarlijke Goederen moeten voldoen aan alle FedEx-variaties die vermeld staan in de huidige versie van de Regelgeving inzake Gevaarlijke Goederen van de IATA. Zendingen met Gevaarlijke Goederen zijn onderworpen aan de ADR-vereisten voor speciale vervoersregelingen en de Verzender moet contact opnemen met FedEx om maatregelen te treffen vóór de eigenlijke verzending. 

12.6 Lithiumbatterijen. Voor Primaire Niet-Oplaadbare Lithium batterijen (UN 3090) is voorafgaande toestemming nodig om ze te vervoeren. Dit is van toepassing op IATA Section IA- en Section IB-lithiumbatterijen. FedEx aanvaardt geen UN 3090- en UN 3480-lithiumbatterijen die worden aangeboden als IATA Section II-zendingen; ze moeten aangeboden worden als volledig gereguleerde zendingen via IATA Section IA of IB. Bovendien aanvaardt FedEx geen gebruikte batterijen of batterijen die worden verzonden voor recyclage of verwijdering, inclusief beschadigde of defecte batterijen (zie IATA-variatie FX–04).

12.7 Zending voorbereiden. De Verzender is verantwoordelijk voor het identificeren, classificeren, verpakken, markeren, etiketteren en invullen van de documentatie voor Zendingen met Gevaarlijke Goederen, in overeenstemming met alle van toepassing zijnde internationale verdragen, wetten en regelgevingen. De Verzender is ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Ontvanger alle van toepassing zijnde verdragen, wetten en regelgeving naleeft. Elke Zending moet vergezeld zijn van een toepasbaar document voor Gevaarlijke Goederen (bijv. een door IATA opgesteld “Sender’s Declaration and Certification” formulier) indien vereist. Aangezien FedEx geen verpak- en verzendoplossingen aanbiedt voor Zendingen met Gevaarlijke Goederen, kan FedEx mogelijk vereisen dat de Verzender een opgeleide verpak- en verzendleverancier inhuurt om een probleem op te lossen omtrent een Zending met Gevaarlijke Goederen, zodat FedEx de Zending veilig kan afleveren. De nalatigheid van de Verzender om Gevaarlijke Goederen voor te bereiden in overeenstemming met dit Artikel kan resulteren in een onbestelbare Zending. De Verzender moet alle vereiste informatie verstrekken en alle velden met betrekking tot Gevaarlijke Goederen op de Luchtvrachtbrief invullen. Verzenders die gebruikmaken van elektronische systemen om Gevaarlijke Goederen te verzenden, moeten, zoals van toepassing op het elektronische systeem, de speciale diensten, behandelingen of markering selecteren om aan te geven dat de Zending Gevaarlijke Goederen bevat. Wanneer de Verzender een papieren Luchtvrachtbrief gebruikt in plaats van een elektronische oplossing, dan kunnen de Gevaarlijke Goederen alleen internationaal verzonden worden via de FedEx Uitgebreide Internationale Luchtvrachtbrief.

12.8 Verpakking. Verpakkingen van FedEx mogen niet gebruikt worden om Gevaarlijke Goederen te verzenden (inclusief droogijs), met uitzondering van (a) toegstane IATA Section II-lithiumbatterijen die verzonden kunnen worden in FedEx-dozen en -kokers, en (b) Biologische stof, categorie B, die verzonden kan worden in FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Boxes of FedEx TempAssure-verpakking.

12.9 Aanbieding en levering van Gevaarlijke Goederen. Niet alle FedEx-locaties aanvaarden Gevaarlijke Goederen. Sommige FedEx-locaties weigeren sommige klassen van Gevaarlijke Goederen, en Gevaarlijke Goederen kunnen niet verzonden worden door elke Transportdienst. FedEx behoudt zich het recht voor om Gevaarlijke Goederen te weigeren op elke locatie waar ze niet kunnen worden aanvaard overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving of naar eigen inzicht van FedEx. Als de Zending niet wordt afgeleverd op een bemande vestiging die Gevaarlijke Goederen aanvaardt, moet de Zending aangeboden worden aan FedEx via een geplande ophaling op de locatie van de klant.  

12.10 Geen routewijziging. Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Verzender oorspronkelijk werd opgegeven. 

12.11 Potentiële aansprakelijkheid van de Verzender. FedEx kan er door toepasbare wetten of regelgeving toe gehouden worden om onrechtmatig aangegeven of niet-aangegeven Zendingen van Gevaarlijke Goederen te melden aan de gepaste regelgevende autoriteiten of overheidsinstanties. De Verzender kan onderworpen worden aan geldboetes en sancties volgens de van toepassing zijnde wetgeving. 

12.12 Artikel 19 (Geld-terug-garantie) is niet van toepassing op Zendingen met Gevaarlijke Goederen. 


13. In- en uitklaring douane.

13.1 Internationale zendingen kunnen door de douane worden ingeklaard. De Verzender is er verantwoordelijk voor dat de goederen worden verzonden in overeenstemming met alle douaneregelgeving, dat alle documenten en informatie die nodig zijn voor de inklaring worden verstrekt en dat alle verklaringen en informatie die hij verstrekt met betrekking tot de goederen en de inklaring van de zending waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn en blijven, met inbegrip van de juiste “Harmonized System Code". Voor Zendingen waarvoor, naast een Luchtvrachtbrief, documentatie nodig is (bijvoorbeeld een handelsfactuur) kan extra transittijd nodig zijn. FedEx behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van FedEx sancties, boetes, schadevergoedingen of andere kosten of uitgaven in rekening te brengen bij de Verzender, inclusief opslagkosten, die voortvloeien uit een dwanguitvoering van een bevoegde overheidsinstantie, of uit het feit dat de Verzender de hierbij beschreven verplichting niet is nagekomen. 

13.2 De Afzender is er op eigen kosten voor verantwoordelijk dat internationaal verzonden goederen aanvaardbaar zijn voor binnenkomst in het land van bestemming volgens de toepasselijke wetgeving en om te voldoen aan alle licentie- of vergunningsvereisten, indien van toepassing.

13.3 De Afzender kan ook worden verzocht om aanvullende informatie te bezorgen om toestemming te verkrijgen van andere regelgevende instanties in het land van bestemming, vóór de levering aan de Ontvanger. Zendingen die goederen of producten bevatten die door meerdere overheidsinstanties in andere landen van bestemming worden gereguleerd (zoals de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid, bescherming van de volksgezondheid, farmaceutische producten, medische producten, plantaardige en dierlijke producten, telecommunicatie- en andere elektronische apparatuur, en vergelijkbare instanties), kunnen extra tijd nodig hebben voor inklaring. Alle kosten voor het verzenden naar en het retourneren uit landen waar de invoer niet is toegestaan, worden aan de Afzender in rekening gebracht.

13.4 Wanneer Zendingen door de douane of andere instanties worden ingehouden ingevolge onjuiste of ontbrekende documenten, kan FedEx proberen de Ontvanger hiervan in kennis te stellen. Indien de nationale wetgeving vereist dat de correcte informatie of documenten door de Ontvanger worden voorgelegd en de Ontvanger laat na dat te doen binnen een door FedEx te bepalen redelijke termijn, kan de Zending als onleverbaar worden beschouwd onder voorbehoud van de toepasbare wetgeving (zie artikel 18 (Onleverbare Zendingen)). Indien de Ontvanger nalaat de vereiste informatie of documenten te verschaffen en de nationale wetgeving aan de Verzender toelaat deze te verschaffen, kan FedEx proberen de Verzender hiervan in kennis te stellen. Indien de Verzender eveneens nalaat de informatie of documenten binnen een door FedEx bepaalde redelijke termijn te verschaffen, zal de Zending als onleverbaar worden beschouwd, met inachtneming van de toepasbare wetgeving. FedEx draagt geen verantwoordelijkheid voor de onmogelijkheid om af te leveren als die te wijten is aan onjuiste of ontbrekende documenten, ongeacht of FedEx probeert de Ontvanger of de Verzender hiervan in kennis te stellen. 

13.5 Indien toegestaan door de lokale wetgeving of tenzij anders aangegeven (bijv. via "FedEx International Broker Select", hieronder beschreven), zal FedEx de inklaring van internationale zendingen verzorgen. FedEx zal de informatie over de verzending naar de douane en andere regelgevende instanties sturen voor inklaring. FedEx kan, indien van toepassing, bijkomende kosten voor in- en uitklaring in rekening brengen voor internationale zendingen voor de verwerking van de inklaring, voor het vooruitbetalen van heffingen en belastingen aan een douane-instantie namens de betaler, voor Diensten op verzoek van de Verzender, de Ontvanger of een derde partij, of om de kosten terug te vorderen die door de regelgevende instantie aan FedEx worden doorberekend voor het indienen van de aanvraag. De soorten en bedragen van de kosten verschillen per land. Zie fedex.com/ancillary/go/service voor een lijst van bijkomende kosten voor in- en uitklaring in het land van bestemming.

13.6 FedEx zal als agent optreden voor Verzender of Ontvanger (voor zover van toepassing), uitsluitend met het oog op het inklaren en invoeren van de zending door de douane. Indien van toepassing en passend, machtigt de Verzender FedEx, of de door FedEx aangewezen tussenpersoon, om in naam en voor rekening en risico van de Verzender of de Ontvanger douaneaangiften en alle daarmee verband houdende handelingen te doen en in te dienen als een directe vertegenwoordiger. De Verzender zorgt ervoor dat de Ontvanger FedEx machtigt in overeenstemming met deze bepaling, indien van toepassing. 

13.7 FedEx zal geen heffingen en belastingen betalen of factureren als de Broker Select-optie is geselecteerd op het moment van de boeking. De aanvaardbaarheid en de beperkingen van artikelen bij het gebruik van FedEx International Broker Select variëren per land.

13.8 In sommige gevallen kan FedEx, naar goeddunken van FedEx, instructies accepteren om een andere aangewezen douane-expediteur te gebruiken dan FedEx (of de door FedEx geselecteerde tussenpersoon) of de tussenpersoon die door de Afzender is aangewezen. FedEx (of de door FedEx geselecteerde agent) behoudt zich in elk geval het recht voor om de Zending in te klaren wanneer de inklaringsagent niet kan worden vastgesteld of de inklaring niet wil doen of wanneer geen volledige informatie aan FedEx werd gegeven over de inklaringsagent (met inbegrip van de naam, adres, telefoonnummer en postcode).

13.9 Voor Zendingen die door de douane moeten worden ingeklaard door de Ontvanger, zal FedEx de douanedocumenten aan de Ontvanger afleveren, en de aflevering van de documenten vormt een tijdige aflevering.


14. Heffingen en Belastingen, BTW en invoerrechten.

14.1 Om de inklaring van bepaalde artikelen door de douane te voltooien, kan FedEx kiezen voor het betalen van eventuele accijnzen en invoerrechten zoals die door de douanemedewerkers namens de betaler zijn vastgesteld en daarvoor toeslag heffen. Voor alle Zendingen kan FedEx contact opnemen met de betaler en de bevestiging van de afspraken met betrekking tot de terugbetaling als voorwaarde stellen voor het vervolledigen van de inklaring en aflevering, en naar eigen goeddunken kan FedEx de betaling van de accijnzen en invoerrechten eisen vóór de vrijgave van de Zending aan de Ontvanger. Neem contact op met de klantendienst van FedEx voor meer informatie. 

14.2 FedEx verstrekt enkel een schatting van heffingen en belastingen via de functie heffingen en belastingen op fedex.com. De uiteindelijke heffingen en belastingen kunnen hiervan afwijken.

14.3 Indien de juistheid of gepastheid van de op een Zending geheven accijnzen en invoerrechten wordt betwist, kan FedEx of de door haar aangewezen agent de bij de zending aangeboden verzenddocumenten controleren. Indien FedEx vaststelt dat de accijnzen en invoerrechten naar behoren zijn vastgesteld, gaat de Afzender akkoord met de betaling van de accijnzen en invoerrechten of zorgt de Afzender ervoor dat de Ontvanger betaalt, indien van toepassing.

14.4 Indien FedEx namens de betaler heffingen, belastingen of andere vergoedingen betaalt aan een douane-instantie, worden aan de betaler aanvullende kosten voor de in- en uitklaringsdiensten aangerekend op basis van een vast bedrag of een percentage van het totale vooruitbetaalde bedrag. Deze aanvullende kosten voor de in- en uitklaringsdiensten variëren afhankelijk van het land van bestemming. Voor meer informatie over de aanvullende kosten voor de in- en uitklaringsdiensten, ziefedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Indien de Verzender nalaat een betaler aan te wijzen op de Luchtvrachtbrief, worden, waar dat is toegestaan, heffingen en belastingen automatisch gefactureerd aan de Ontvanger. “Heffingen en belastingen voor rekening Verzender” en “Heffingen en belastingen voor rekening derde” zijn opties die alleen beschikbaar zijn voor leveringen op bepaalde locaties. Neem contact op met de klantendienst van FedEx voor meer informatie.

14.6 Ongeacht eventuele andersluidende betalingsinstructies is de Verzender uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling van heffingen of belastingen en alle kosten en toeslagen in verband met de vooruitbetaling van FedEx van heffingen en belastingen indien de betaling niet is ontvangen. Indien een Ontvanger of een derde partij van wie een bevestiging tot terugbetaling wordt geëist, weigert de heffingen en belastingen op verzoek te betalen, kan FedEx voor hetzelfde contact opnemen met de Verzender. Indien de Verzender weigert bevredigende afspraken te maken met betrekking tot terugbetaling aan FedEx, zal de Zending teruggezonden worden aan de Verzender (wat betekent dat de Verzender verantwoordelijk is voor zowel de oorspronkelijke kosten als de retourkosten), of in een algemene opslagplaats of een douane-entrepot worden ondergebracht of als onleverbaar worden beschouwd. Als de transportkosten voor een Zending op een creditcard worden gefactureerd, behoudt FedEx zich het recht voor om ook niet-geïnde kosten voor heffingen, belastingen, BTW en invoerrechten in verband met die Zending op de creditcardrekening te verrekenen. 

14.7 Afhankelijk van de beschikbare opties op bepaalde locaties, kan een zending vertraging oplopen als FedEx geen adequate bevestiging kan krijgen van de regelingen voor de terugbetaling van de vooruitbetaalde bedragen aan heffingen en belastingen. Dergelijke vertragingen, of situaties waar deze Voorwaarden niet worden nageleefd, vormen aansprakelijkheden die niet worden aanvaard en vormen geen gebrek in de dienstverlening. Daarom vallen ze niet onder de Geld-terug-garantie (zie artikel 19 (Geld-terug-garantie) en artikel 21 (Uitsluiting van aansprakelijkheid)). 

14.8 Betaling van heffingen en belastingen geschiedt naar eigen goeddunken van FedEx op een van de volgende manieren: contant geld, cheque (persoonlijk of zakelijk, mits een geldig legitimatiebewijs wordt aangeboden), creditcard, postwissel, reischeque, of debet- of geblokkeerde rekening. FedEx accepteert geen vooruitbetaling van heffingen en invoerrechten. 

14.9 FedEx neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor Zendingen die achtergelaten worden bij de douane, en zulke Zendingen kunnen als onleverbaar worden beschouwd. 


15. Routebepaling.

FedEx bepaalt de routes van alle Zendingen. De routebepaling kan van tijd tot tijd zonder enige kennisgeving wijzigen. Ter bescherming van de goederen, kan FedEx geen routegegevens of gedetailleerde beveiligingsmaatregelen voor zijn netwerk bekend maken. Controles van netwerklocaties van FedEx of voertuigen zijn daardoor ook niet toegestaan, tenzij hiervoor een wettelijk voorschrift bestaat. 


16. Aflevering.

16.1 Zendingen worden geleverd aan het adres van de Ontvanger behoudens het bepaalde in de onderstaande artikelen 16.7, 16.8 en 16.9. Het is niet verplicht om een Zending persoonlijk aan de Ontvanger te leveren. FedEx kan een Zending leveren aan de Ontvanger of een ander persoon die duidelijk bevoegdheid heeft om de Zending te accepteren in naam van en voor de Ontvanger. De adressering dient altijd het volledige adres van de Ontvanger te bevatten, inclusief telefoonnummer of e-mailadres. 

16.2 Postbusadressen mogen voor bepaalde internationale locaties gebruikt worden, op voorwaarde dat de Verzender het telefoonnummer van de Ontvanger aan FedEx verstrekt om de aflevering te realiseren. 

16.3 FedEx is onder geen enkel beding aansprakelijk voor enige claim, die verband houdt met de inbeslagname of het inhouden van goederen tijdens de doorvoer door Douane- of andere overheidsinstanties.

16.4 Zendingen naar hotels, klinieken, overheidsgebouwen of -installaties, universiteitsterreinen of andere instellingen die beschikken over een postkamer of een centrale ontvangstruimte, kunnen afgegeven worden in de postkamer of de centrale ontvangstruimte, tenzij anders aangegeven en voorafgaand aan de zending door FedEx goedgekeurd.

16.5 FedEx beschouwt elk verzoek tot wijziging van een adres dat geen re-routing is of een verbetering van het adres als een nieuwe Zending, en nieuwe Transportkosten zullen worden toegepast.

16.6 Leveringen op zaterdag, indien beschikbaar, zijn onderworpen aan een bijzondere behandelingsvergoeding in die landen waar zaterdag geen gewone werkdag is.

16.7 FedEx kan weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaal- of aflevermethode kiezen, om de veiligheid van haar werknemers te verzekeren of in geval FedEx van oordeel is dat haar Diensten gebruikt worden in strijd met van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels.

16.8 Instructies van de Verzender: Handtekeningopties voor levering  

a. FedEx biedt "Handtekeningopties voor levering" die geselecteerd kunnen worden bij het invullen van de Luchtvrachtbrief, van en naar geselecteerde landen en gebieden, en voor bepaalde Transportdiensten (zie fedex.com of neem contact op met de klantendienst van FedEx voor meer informatie). 

b. De Verzender erkent dat de opties voor tekenen bij ontvangst, zoals gekozen door de Verzender, betrekking kunnen hebben op, maar niet beperkt zijn tot: (i) overhandiging van een zending zonder handtekening bij levering; (ii) levering aan buren, een portier/gebouwbeheerder of een vergelijkbaar iemand; (iii) overhandiging van een zending alleen aan een meerderjarige op het afleveradres; (iv) of een combinatie van voormelde instructies. De door de Verzender gekozen optie voor tekenen bij ontvangst heeft voorrang over andere leverinstructies die van Ontvanger worden ontvangen. 

c. Er kunnen extra kosten verbonden zijn aan Handtekeningopties voor levering. Zie artikel 4 (Brandstoftoeslag en andere toeslagen).

d. In het geval de Verzender geen keuze maakt voor een Handtekeningoptie bij ontvangst, volgt FedEx de standaard leveringsprocedures.

16.9 Instructies van de Ontvanger: B2C-zendingen  

a. Voor geselecteerde locaties biedt FedEx de mogelijkheid om B2C-zendingen te leveren in overeenstemming met aanvullende instructies ontvangen door FedEx van de Ontvanger. De Ontvanger erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat die instructies de oorspronkelijk overeengekomen afleveringsinstructies of Toegezegde Aflevertijd tussen FedEx en de Verzender kunnen wijzigen. 

b. De Verzender erkent en aanvaardt dat de instructies van de Ontvanger, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, portier of receptionist (iii) de aflevering aan een ander adres of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen hetzelfde land bevindt als weergegeven op de Luchtvrachtbrief, (iv) het geven van instructies waar de B2C-zending kan achtergelaten worden zonder het verkrijgen van een handtekening met betrekking tot de aflevering; (v) de B2C-zending achterlaten op een afhaalplaats (bijv. een lokale winkel), of (vi) een combinatie van de voorgaande instructies. In geval van annulering van (een deel van) het vervoer voor de aflevering door de Verzender en/of Ontvanger blijven alle Kosten aan FedEx verschuldigd.  

c. FedEx kan de beschikbaarheid van afleveropties voor B2C-zendingen van tijd tot tijd wijzigen, afhankelijk van de geografische en andere beperkingen. Zie fedex.com voor meer informatie over de beschikbaarheid van afleveropties en de voorwaarden. 

d. Artikel 19 (Geld-terug-garantie is niet van toepassing op B2C-zendingen waarvoor de Ontvanger aanvullende afleveringsinstructies heeft gegeven in overeenstemming met deze bepaling. 

e. Indien een Ontvanger aanvullende afleveringsinstructies voor andere dan B2C-zendingen doorgeeft, dan erkent en aanvaardt de Verzender gebonden te zijn door dit Artikel 16.


17. Herhaalde levering.

17.1 Zakelijke leveringen  FedEx probeert een zending automatisch of op verzoek opnieuw af te leveren indien: (a) niemand beschikbaar is op het adres van de Ontvanger of op een adres in de buurt om te tekenen voor de Zending en we niet over een handtekening tot vrijgave beschikken; (b) de Verzender een FedEx Handtekening-optie bij afleveren heeft geselecteerd en er geen in aanmerking komende Ontvanger beschikbaar is om voor de Zending te tekenen; of (c) FedEx naar eigen inzicht bepaalt dat het pakket niet vrijgegeven mag worden. Indien de Zakelijke levering niet is afgeleverd na drie pogingen tot levering of nadat deze vijf werkdagen na de eerste afleverpoging beschikbaar is gehouden, en, waar van toepassing, is ingeklaard door de douane in het land van bestemming, wordt de zending als onleverbaar beschouwd (zie artikel 18 (Onleverbare zendingen)).

17.2 Leveringen op woonadres en B2C-zendingen.  Indien een Levering op een woonadres bij de eerste poging niet kan worden afgeleverd op het woonadres van de Ontvanger of een adres in de buurt, kan FedEx, naar eigen inzicht, een nieuwe poging uitvoeren, de Zending beschikbaar houden in afwachting van verdere instructies van de Verzender of Ontvanger, of afleveren op een door FedEx bepaalde locatie. Indien een Levering op een woonadres bij verdere pogingen niet afgeleverd kan worden, of indien de Verzender of Ontvanger geen verdere instructies geeft, of indien FedEx de Zending niet kan afleveren op een andere door FedEx bepaalde locatie, wordt de zending mogelijk als onleverbaar beschouwd (zie artikel 18 (Onleverbare zendingen)).


18. Onleverbare Zendingen.

18.1 Een Onleverbare Zending is een Zending die niet kan worden afgeleverd omwille van, maar niet beperkt tot, één van de volgende redenen: (a) het adres van de Ontvanger is onvolledig, onleesbaar, onjuist of niet te vinden, (b) er kan geen contact opgenomen worden met de Ontvanger van een Zending of de Ontvanger heeft de Zending niet opgehaald, (c) de Zending was bestemd voor een regio die niet door FedEx wordt bediend, (d) het kantoor van de Ontvanger is gesloten, (e) bezorging is onmogelijk omdat er geen aangewezen persoon beschikbaar is of omdat deze weigert om de levering van de Zending te aanvaarden of weigert om voor de aflevering van de Zending te tekenen, (f) de Zending kan niet worden ingeklaard bij de douane, (g) de Zending zou waarschijnlijk andere Zendingen of voorwerpen beschadigen of vertragen of personen verwonden, (h) de Zending bevat Verboden Goederen, (i) de Ontvanger kan niet of weigert te betalen voor een Zending “voor rekening Ontvanger”, (j) de Zending was niet goed verpakt of (k) de inhoud of verpakking van de Zending is in die mate beschadigd dat herverpakking niet mogelijk is of (l) voor de redenen zoals beschreven in artikel 17 (Herhaalde levering).

18.2 Indien een Zending om welke reden dan ook onleverbaar is, kan FedEx proberen de Verzender hiervan in kennis te stellen om af te spreken om de Zending terug te sturen, zonder afbreuk te doen aan de nationale regelgevende beperkingen. Indien geen contact kan worden opgenomen met de Verzender binnen vijf werkdagen of de Verzender geen instructies geeft binnen een door FedEx bepaalde redelijke termijn, kan FedEx de Zending terugbezorgen aan de Verzender; of de Zending in een tijdelijke opslag, algemene opslagplaats of douane-entrepot onderbrengen of de Zending verwijderen. Indien een Zending niet kan worden afgeleverd, niet kan worden ingeklaard bij de douane of terugbezorgd worden, kan FedEx de Zending overdragen of verwijderen. De Verzender is aansprakelijk voor alle onkosten, Kosten en vergoedingen verschuldigd voor het terugbezorgen, opslaan of verwijderen van een onbestelbare Zending, tenzij de Zending onleverbaar was als gevolg van een fout van FedEx.

18.3 Zendingen die omwille van plaatselijke regelgevende beperkingen niet kunnen worden terugbezorgd, worden ofwel in een tijdelijke opslag, algemene opslagplaats of douane entrepot ondergebracht of verwijderd in overeenstemming met lokale wetgeving. De Verzender gaat ermee akkoord om de door FedEx gemaakte kosten voor die onderbrenging of verwijdering te betalen.

18.4 Aan de Verzender zullen Retourkosten in rekening gebracht worden naast de oorspronkelijke Kosten, tenzij de Zending onbestelbaar was als gevolg van een fout van FedEx. Ook alle andere Kosten die gemaakt zijn gedurende de verwerking van de retourzending door FedEx zullen in rekening gebracht worden. Voor het terugsturen van onleverbare Zendingen van Gevaarlijke Goederen moet de Verzender een retour Luchtvrachtbrief invullen en alle nodige documenten afleveren.


19. Geld-terug-garantie.

FedEx biedt een geld-terug-garantie voor bepaalde Transportdiensten, onderhevig aan deze Voorwaarden. Deze geld-terug-garantie kan te allen tijde en zonder enige kennisgeving aan de Verzender of Ontvanger worden geschorst, gewijzigd of herroepen. Dergelijke opschorting, wijzigingen of herroeping geldt voor Zendingen die na die datum uitbesteed zijn aan FedEx. Bijzonderheden omtrent de status van de geld-terug-garantie zijn verkrijgbaar op fedex.com.

19.1 Geld-terug-garantie.

a. In het geval van een Gebrek in de Dienstverlening en op verzoek, zal FedEx, naar ons inzicht, de Transportkosten van betaler terugbetalen of crediteren op de betrokken factuur, behoudens beperkingen zoals hieronder beschreven.  

b. De geld-terug-garantie van FedEx geldt voor de Transportdiensten, met uitzondering van Zendingen die verzonden worden als economy binnen Europa of FedEx International Connect Plus. 

c. Indien een Verzender Pakketten aanbiedt die het aantal, type, de grootte of het gewicht van Pakketten die gemiddeld voor een dergelijke locatie door de Verzender gedurende het jaar zijn aangeboden aanzienlijk overschrijden, kan FedEx dergelijke Pakketten aanvaarden maar de geld-terug-garantie opschorten of de toegezegde tijd wijzigen.

d. In het geval van een Gebrek in de Dienstverlening is deze geld-terug-garantie het exclusieve rechtsmiddel van de Verzender voor het recupereren van alle of een deel van de Transportkosten voor een Zending. Indien de geld-terug-garantie wordt opgeschort, zijn er geen Toegezegde Aflevertijden voor betreffende Zendingen en is er daardoor geen herstel of terughalen van Transportkosten voor hetgeen anders een Gebrek in de Dienstverlening zou vormen. 

19.2 Beperkingen. De volgende beperkingen zijn van toepassing:

a. Per Zending is slechts één terugbetaling of creditering toegestaan. Indien een Zending uit meerdere stukken bestaat, geldt de geld-terug-garantie voor ieder Pakket in de Zending. Indien een Gebrek in de Dienstverlening optreedt bij een Pakket uit de Zending, zal slechts een terugbetaling of creditering worden gegeven naar rato van de Transportkosten met betrekking tot dat Pakket. 

b. Creditering en terugbetalingen onder deze geld-terug-garantie zijn enkel van toepassing op de Transportkosten voor de Zending die aanleiding geeft tot creditering. De geld-terug-garantie is niet van toepassing op heffingen, belastingen, BTW en invoertaksen en andere Kosten met uitzondering van Transportkosten.

c. Indien de Verzender een latere levering aanvraagt dan de oorspronkelijke Toegezegde Aflevertijd voordat de eerste afleverpoging wordt gedaan, wordt de Toegezegde Aflevertijd voor de toepassing van de geld-terug-garantie gewijzigd om rekening te houden met de aangevraagde afleverdatum en -tijd. 

d. Nationale feestdagen op de plaats van afhaling en de bestemming kunnen de transittijden beïnvloeden. De Toegezegde Aflevertijd voor toepassing van de geld-terug-garantie wordt verlengd met een periode gelijk aan de duur van de feestdagen. Het internationale feestdagenschema van FedEx is beschikbaar op fedex.com; de lokale of regionale feestdagen van een land kunnen echter ook de transittijden beïnvloeden.

e. Voor Zendingen die gepland zijn voor een levering gedurende de zeven kalenderdagen voor Kerst, wordt de Toegezegde Aflevertijd voor de toepassing van de geld-terug-garantie verlengd tot het einde van de dag op de datum van de Toegezegde Aflevertijd voor de geselecteerde dienst en bestemming. 

f. De aangeboden Toegezegde Aflevertijd kan voor de FedEx International Next Flight Transportation Diensten veranderd worden omwille van vele redenen waaronder de volgende: vertraging of annulering van een vlucht door de luchtverkeersleiding, het weer of mechanische problemen. Indien de Toegezegde Aflevertijd wordt gewijzigd is de geld-terug-garantie enkel van toepassing op de laatst vermelde Toegezegde Aflevertijd. 

g. Voor FedEx Europe First Zendingen (waarvoor er afleveringskosten zijn bovenop het FedEx International Priority-tarief), zal FedEx, op verzoek, een terugbetaling of creditering geven voor de betreffende factuur: 

i. de afleveringskosten voor FedEx Europe First, maar niet de Transportkosten, in geval van een Gebrek in de Dienstverlening voor een FedEx Europe First-dienst; of 

ii. de Transportkosten bovenop de afleveringskosten voor FedEx Europe First, in het geval van een Gebrek in de Dienstverlening voor een FedEx International Priority-dienst.

Alle beperkingen uiteengezet in dit artikel over de geld-terug-garantie zijn eveneens van toepassing op de FedEx Europe First-dienst.

h. Indien de Verzender kiest voor het achterlaten van de Zending bij een Bevoegd Verzendingscentrum of een FedEx Drop Box, start de Toegezegde Aflevertijd wanneer de Zending opgehaald is door FedEx bij het Bevoegd Verzendingscentrum of de FedEx Drop Box, naargelang wat van toepassing is. Meer informatie over soms mogelijke onderbrekingen is te vinden bij het Bevoegd Verzendingscentrum of de FedEx Drop Box, naargelang wat van toepassing is. 

19.3 Uitsluitingen. Deze geld-terug-garantie is niet van toepassing, en FedEx is niet verplicht om de Transportkosten terug te betalen of te crediteren indien:

a. FedEx bewijs levert van tijdige levering bestaande uit de datum en de tijd van aflevering en, indien van toepassing, de naam van de persoon die tekende voor ontvangst van de Zending.

b. Het Gebrek in de Dienstverlening werd geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door een van de omstandigheden zoals aangegeven in artikel 21 (Uitsluitingen van aansprakelijkheid).

c. Het FedEx-account van de betaler was niet kredietwaardig, of de betalingsinstructies waren ongeldig.

d. Onjuiste FedEx-traceernummers werden toegepast op het Pakket of Zending door klanten door middel van elektronische verzendapparaten van FedEx.

e. De Zending bevatte, zelfs als een dergelijke Zending uitdrukkelijk is aanvaard door FedEx, Verboden Goederen, Gevaarlijke Goederen of droogijs. 

f. De Zending werd vertraagd wegens de douane- of andere regelgevende vereisten.

g. De vertraging in aflevering werd veroorzaakt door het volgen van het FedEx-beleid op het gebied van betaling van heffingen en belastingen voorafgaand aan douane-inklaring of bij levering.

h. De Zending werd verzonden naar een postbusadres geschikt voor levering.

i. De Ontvanger had leveringsinstructies aan FedEx gegeven, in overeenstemming met artikel 16.9 (Instructies van de Ontvanger: B2C-zendingen)

j. De Zending werd vertraagd door onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie van de Ontvanger, of door afwezigheid of weigering van een geschikt persoon om de zending te aanvaarden of voor het Pakket te tekenen.

k. De Zending was onleverbaar (zie artikel 18 (Onleverbare zendingen)) of geretourneerd.

l. Deze geld-terug-garantie geldt niet voor verzoeken voor factuuraanpassingen op basis van meerkosten. 

m. Voor zendingen van FedEx International Broker Select indien de Verzender of Ontvanger een andere douane-expediteur aanwijst dan FedEx of de tussenpersoon die door FedEx is aangewezen. 

19.4 Verzoeken tot terugbetaling of creditering. Als de volgende voorwaarden niet worden nageleefd, inclusief kennisgeving volgens de methode en binnen de gestelde tijdslimieten, kan dit leiden tot het afwijzen van het verzoek van de Verzender tot terugbetaling of creditering, als gevolg waarvan de Verzender geen schadevergoeding kan bekomen voor een Gebrek in de Dienstverlening:

a. Tijdslimieten voor kennisgeving van een verzoek.FedEx dient een kennisgeving van een verzoek tot terugbetaling of creditering van de Transportkosten te ontvangen via een van de goedgekeurde kanalen binnen 15 dagen van de factuurdatum (of de verzenddatum indien er vooraf is betaald). 

b. Vereiste informatie. Alle berichten van een Gebrek in de Dienstverlening dienen het eventuele FedEx-klantnummer van de Verzender, het Luchtvrachtbriefnummer of het FedEx-traceernummer, de datum van verzending en volledige en nauwkeurige informatie met betrekking tot de Ontvanger te bevatten.

c. Methode van indiening van het verzoek. De betaler mag een terugbetaling of creditering verzoeken van de Transportkosten wegens een Gebrek in de Dienstverlening via e-mail, fedex.com, of door de FedEx-klantendienst te bellen. Methoden kunnen variëren afhankelijk van de verzendlocatie. Afwijkingen van deze methode voor het indienen van een verzoek zijn niet geldig. Gedeeltelijke betaling van een factuur wordt bijvoorbeeld niet beschouwd als een verzoek voor een factuuraanpassing of kennisgeving van een terugbetalingsverzoek.


20. Beperking van aansprakelijkheid.

20.1 Standaard beperking van aansprakelijkheid voor Transportdiensten. De aansprakelijkheid van FedEx voor verlies, schade of vertraging in verband met het aanbieden van Transportdiensten wordt beperkt tot hoogste waarde van (a) het bedrag verstrekt door het toepasselijke Verdrag of (b) US$ 100 per Zending (tenzij de Verzender een hoge waarde voor vervoer aangeeft en de vereiste toeslag betaalt zoals beschreven in artikel 20.3). FedEx past dergelijke beperkingen ook toe op alle claims die voortvloeien uit het aanbieden van binnenlandse Transportdiensten bij de afwezigheid van verplichte of lagere beperkingen van aansprakelijkheid in het toepasselijke nationale transportrecht (tenzij de Verzender een hoge waarde voor vervoer aangeeft en de vereiste toeslag betaalt zoals beschreven in artikel 20.3).

20.2 Beperking van aansprakelijkheid voor andere claims. Indien artikel 20.1 (Standaard beperking van aansprakelijkheid voor Transportdiensten) niet van toepassing is, wordt de aansprakelijkheid van FedEx voor verlies, schade, vertraging of andere claims in verband met de aanbieding van Aanvullende Diensten of een andere contactbreuk, beperkt tot 3,40 euro per kilogram met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis of reeks verbonden gebeurtenissen.  

20.3 Maximale aansprakelijkheid: Aangegeven Waarde voor Vervoer. FedEx verzorgt geen ladingverzekering noch een all-risk-verzekering maar de Verzender kan ervoor kiezen om een extra bedrag te betalen voor de Aangegeven Waarde voor Vervoer op de Luchtvrachtbrief, boven de limieten zoals genoemd in artikelen 20.1 en 20.2 hierboven. Indien de Verzender een dergelijke beslissing neemt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  

a. De Aangeven Waarde voor Vervoer is de maximale aansprakelijkheid van FedEx voor die Zending en mag niet groter zijn dan de Aangeven Waarde voor de Douane vermeld op de Luchtvrachtbrief. 

b. Het blootstaan aan en het risico van een verlies dat de Aangegeven Waarde voor Vervoer overschrijdt, neemt de Verzender op zich.

c. Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor iedere $ 100 (of deel daarvan) waarmee de Aangegeven Waarde voor Vervoer de anderszins toepasselijke standaard beperkingen voor aansprakelijkheid overschrijden, zoals hierboven vermeld, tot het maximum bedrag zoals hieronder vermeld. De Verzender dient de FedEx-tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending te raadplegen of contact op te nemen met FedEx voor meer informatie met betrekking tot het extra bedrag. 

d. Ongeacht de Aangegeven waarde voor vervoer, zal de aansprakelijkheid van FedEx voor verlies, schade, vertraging of andere claims in verband met de Zending niet meer zijn dan de kosten voor herstel van de Zending, diens minwaarde of vervangingskosten, al naargelang welke de minste is. FedEx is gerechtigd te eisen dat de waarde wordt aangetoond van de inhoud van een Zending waarvoor de claim wordt ingediend. 

e. De maximum Aangeven Waarde voor de Douane en Vervoer is beperkt, kan per bestemming verschillen en wordt niet aangeboden in alle landen of gebieden. De maximum Aangegeven Waarde voor Douane voor de inhoud van een FedEx Envelope of FedEx Pak, onafhankelijk van bestemming, is US$ 500 per Zending. De maximum Aangegeven Waarde voor Vervoer voor de inhoud van een FedEx Envelope of FedEx Pak, onafhankelijk van bestemming, is US$ 100 per Zending. Goederen met een werkelijke of aangegeven waarde die hoger is dan deze bedragen mogen niet worden verzonden in een FedEx Envelope of FedEx Pak. 

f. Tenzij anders is aangegeven door FedEx, is de maximale Aangegeven Waarde voor Vervoer $ 50.000 per Zending, behalve voor Vrachttransportdiensten, die een beperking voor maximale Aangegeven Waarde voor Vervoer hebben van $ 100.000 per Zending. 

g. Er is geen compensatie beschikbaar voor (i) gevolgverlies, of (ii) vertragingen of verlies die ontstaan doordat de Verzender de verplichtingen in deze Voorwaarden niet nakomt.

h. Er is geen compensatie beschikbaar voor schade of verlies met betrekking tot Aanvullende Diensten. 

i. Iedere poging om een Waarde voor Vervoer of Douane aan te geven die hoger is dan het toegestane maximum in deze Voorwaarden is nietig en niet bindend. Dergelijke aangifte van waarde wordt automatisch verlaagd tot de goedgekeurde limieten voor deze Zending. Als FedEx instemt met het vervoer van een Zending waarvan de aangegeven waarde het toegestane maximum overschrijdt, betekent dit niet dat FedEx afstand doet van een bepaling ten aanzien van deze Voorwaarden. FedEx kan niet ingaan op verzoeken om de aangegeven waarde op de Luchtvrachtbrief te veranderen eens ingediend bij FedEx. 

j. In het geval dat de Verzender niet de Aangegeven Waarde voor Vervoer van ieder Pakket op een Luchtvrachtbrief heeft gespecificeerd maar slechts een totale aangegeven waarde heeft vermeld voor alle Pakketten, wordt de aangegeven waarde van elk Pakket bepaald door de totale aangegeven waarde te delen door het aantal Pakketten vermeld op de Luchtvrachtbrief. In geen geval mag de aangegeven waarde van enig Pakket in een Zending de aangegeven waarde van de Zending te boven gaan.

20.4 Unieke items. De aansprakelijkheid van FedEx voor Zendingen met Unieke items, volledig of gedeeltelijk, is beperkt tot een maximum Aangegeven Waarde voor Vervoer van US $ 1.000 per Zending of de vastgestelde limiet van het relevante Verdrag voor vervoer van goederen, afhankelijk van wat hoger is.


21. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

21.1 FedEx is niet aansprakelijk voor:

a. behoudens verdere beperkingen zoals genoemd in deze Voorwaarden, schade voor de hogere waarde dan de Aangegeven Waarde voor Vervoer (beperkt volgens artikel 20.3 (Maximale aansprakelijkheid: Aangegeven waarde voor vervoer) of de beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in het toepasbare Verdrag of, voor Zendingen van en tussen specifieke bestemmingen binnen één land, door de toepasbare lokale wetgeving, afhankelijk van wat hoger is, onafhankelijk van de vraag of FedEx wel of niet wist of had moeten weten dat dergelijke schade mogelijk zou ontstaan; 

b. Speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade, inclusief de kosten voor alternatief transport, verlies van inkomsten, winstderving, gebruiksderving, verwachte besparingen, goodwill of verlies van kansen; en 

c. Verliezen of vertragingen in bepaalde omstandigheden uiteengezet in artikel 19.3 (Geld-terug-garantie – Uitsluitingen).

21.2 De Verzender neemt alle blootstelling aan en het risico op zich voor: verlies, schade of vertraging bovenop hetgeen uitdrukkelijk wordt aangenomen door FedEx in deze Voorwaarden. De Verzender moet voor zijn eigen verzekeringsdekking zorgen indien dit gewenst is. FedEx verzorgt geen verzekeringsdekking.

21.3 FedEx is niet aansprakelijk voor enige wijzigingen, restitutie of creditering van welke aard dan ook voor verlies, beschadiging, vertraging, verkeerd afleveren, niet afleveren, onjuiste informatie of het niet verstrekken van informatie als gevolg van of veroorzaakt door de volgende omstandigheden (geen volledige lijst):

a. de daad, het verzuim of het nalaten door de Verzender, Ontvanger of iedere andere persoon die een belang heeft bij de Zending;

b. de aard van de Zending of enig mankement, eigenschap, eigen gebrek of kwetsbaarheid daarvan;

c. schending van deze Voorwaarden, of andere bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Zending waaronder het verzenden van Verboden Goederen, Gevaarlijke Goederen, het onjuist opgeven van de lading, beveiligen, markeren of adresseren van Zendingen;

d. boetes, schadevergoedingen of andere financiële bedragen die door een regelgevende autoriteit of derde partij van de Verzender of Ontvanger worden gevorderd;

d. gebeurtenissen buiten de macht van FedEx, waaronder, een pandemie of epidemie, gevaren van de lucht(transport), vijanden van de staat, overheden handelend met kennelijk of werkelijk gezag, daden of omissie van douane-ambtenaren, oproer, werkstakingen of verwachte werkstakingen of andere plaatselijke twisten, onlusten, gevaren eigen aan een staat van oorlog of weersomstandigheden, of nationale, internationale of lokale verstoring van lucht- en wegtransportnetwerken, criminele daden van enigerlei perso(o)n(en) of instellingen waaronder daden van terrorisme, natuurrampen, verstoring of het uitvallen van communicatie- en informatiesystemen (waaronder de FedEx-systemen), mechanische vertraging of omstandigheden die een gevaar voor het FedEx-personeel vormen;

f. gebrekkige of ongeschikte verpakking, inclusief het nalaten van de Verzender om de door FedEx goedgekeurde verpakking te gebruiken, wanneer een dergelijke voorafgaande goedkeuring aanbevolen of vereist is. Computers, elektronica, breekbare items en alcohol moeten in het bijzonder in overeenstemming zijn met de FedEx-verpakkingsrichtlijnen beschikbaar op fedex.com. Het leveren van verpakking, het geven van advies, bijstand of richtlijnen voor de juiste verpakking voor Zendingen door FedEx, vormt geen aanvaarding van aansprakelijkheid door FedEx, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bevestigd door FedEx;

g. het opvolgen van mondelinge of schriftelijke afleveringsinstructies van de Verzender, Ontvanger of personen die voorhouden de Verzender of Ontvanger vertegenwoordigen;

h. vertraging in de aflevering veroorzaakt door het navolgen van het beleid van FedEx met betrekking tot de betaling van Kosten; 

i. de onmogelijkheid voor FedEx om een kopie van het bewijs van aflevering of een kopie van de handtekening verkregen bij aflevering voor te leggen;

j. het uitwissen van gegevens van of het verloren gaan of het onherstelbaar karakter van gegevens bijgehouden op magnetische banden, bestanden of andere opslagmedia, of de uitwissing of schade aan fotografische afbeeldingen of geluidssporen van een blootgestelde film;

l. het nalaten van FedEx om grafische voorstellingen van “positiebepaling van pakketten” te eerbiedigen (bijvoorbeeld, “BOVEN” pijlen, “DEZE ZIJDE BOVEN” markeringen);

l. het nalaten of de vertraging door FedEx om te proberen contact op te nemen met de Verzender of de Ontvanger met betrekking tot een onvolledig, onjuist of onnauwkeurig adres, onjuiste, onvolledige of ontbrekende documentatie, niet-betaling van heffingen en belastingen die noodzakelijk zijn voor de vrijgave van een Zending;

m. verlies of schade aan een individueel item waarvoor FedEx geen ontvangstbewijs heeft, inclusief omstandigheden waarin, op het moment van het aanbieden van de Zending aan FedEx, goederen vooraf in een vrachtwagen zijn geladen, op een dergelijke manier zijn gepalletiseerd of verpakt dat het aantal items of de inhoud van de Zending niet redelijkerwijs gecontroleerd kan worden;

n. het verlies van persoonlijke of financiële informatie, inclusief sofinummers, rijksregisternummers, geboortedata, rijbewijsnummers, krediet- of debetkaartnummers en financiële rekeningnummers;

o. het nalaten van de Verzender om alle Zendingen uit te wissen die werden opgenomen in het verzendsysteem of -apparaat van FedEx wanneer de Zending niet wordt afgeleverd aan FedEx;

f. schade aangetoond door een shockwatch, tiltmeter of temperatuurinstrument; en  

q. het niet nakomen van onze Toegezegde Aflevertijd voor Zendingen met een onvolledig of onjuist adres (zie artikel 18 (Onleverbare Zendingen)).

21.4 Indien FedEx niet aansprakelijk is, waaronder aansprakelijkheid die verdergaat dan de aansprakelijkheid die uitdrukkelijk wordt aangenomen door FedEx in deze Voorwaarden, is de Verzender aansprakelijk en stemt deze ermee in FedEx schadeloos te stellen voor en FedEx te vrijwaren tegen schade berokkend aan FedEx of een derde partij, in het bijzonder de Ontvanger. 

21.5 Een betaling door FedEx gedaan ingevolge een vordering van de Verzender of een derde partij wordt niet beschouwd als aanvaarding van aansprakelijkheid en betekent niet dat er afstand wordt gedaan van de betalingen beschreven in artikel 21.


22. Geen garanties.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, geeft FedEx geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.


23. Claims.

FedEx accepteert alleen ingediende claims met betrekking tot een Zending, buiten een Gebrek in de Dienstverlening (zie artikel 19 (Geld-terug-garantie)), indien de eiser zich houdt aan de toepasselijke Verdragen en aan de volgende procedure. Indien dit niet gebeurt, kan er geen vordering worden ingediend bij FedEx: 

23.1 Kennisgeving van een claim. Alle claims moeten binnen de volgende termijnen ingediend worden bij FedEx: 

a. Claims als gevolg van schade (zichtbaar of verborgen), vertraging (inclusief claims voor bederven) of ontbrekende items, binnen 21 dagen na de aflevering van de Zending. De inontvangstneming van de Zending door de Ontvanger zonder een schriftelijke aantekening omtrent de schade op het ontvangstbewijs geldt als prima facie bewijs dat de Zending in goede staat werd afgeleverd. 

b. Alle andere claims, inclusief claims voor verlies, niet-aflevering of verkeerde aflevering, binnen negen maanden nadat het Pakket aan FedEx is overhandigd.

Alle dergelijke claims moeten ingediend worden op het moment van aflevering op het toepasselijke afleveringsrapport via fedex.com of door contact op te nemen met de klantendienst van FedEx. 

23.2 Vereiste informatie. Alle berichten van de claims moeten de volledige informatie van de Verzender en Ontvanger bevatten, evenals het FedEx-traceernummer, de datum van verzending, het aantal stukken en het gewicht van de Zending.  Binnen negen maanden nadat de Zending is overhandigd aan FedEx, dient de claim volledig gedocumenteerd te worden door alle relevante documenten naar FedEx te zenden (bijv. inkoopfacturen, schattingen voor reparatie). FedEx zal pas een claim wegens schadevergoeding in overweging nemen als de Ontvanger de inhoud, originele kartonnen dozen en verpakking voor inspectie beschikbaar stelt aan FedEx. Deze moeten bewaard blijven op locatie van de Ontvanger of de FedEx-faciliteit voor inspectie, totdat de claim is afgerond. 

23.3 Beperkingen. FedEx is niet verplicht omtrent een claim enige actie te ondernemen totdat alle Kosten zijn betaald; het is niet toegestaan het gevorderde bedrag in mindering te brengen op of in te houden van deze Kosten. Slechts één claim kan met betrekking tot een Zending worden ingesteld. Met aanvaarding van betaling van een claim vervalt ieder recht om verdere schade te verhalen of om verdere schadevergoeding te vorderen met betrekking tot die Zending. Verzenders of Ontvangers waarvan de Pakketten werden aangeboden aan FedEx door middel van een consolidatie voor pakketten, hebben geen recht op wettelijke of gerechtelijke maatregelen tegen FedEx. 

23.4 Juridische acties. Het recht op schadevergoeding jegens FedEx zal vervallen tenzij een rechtsvordering is ingesteld binnen twee jaar na de datum van de werkelijke aflevering (in het geval van schade, gebrek of vertraging) of de verwachte datum van aflevering (in het geval van verlies, niet-aflevering of verkeerde aflevering) of binnen een andere toepasbare verjaringstermijn, afhankelijk van welke periode het kortst is.


24. Uitbesteden.

FedEx behoudt zich het recht voor om de Services geheel of gedeeltelijk uit te besteden.


25. Gegevensbescherming.

25.1 Termen zoals "voor de verwerking verantwoordelijke", "persoonsgegevens", "gegevenssubject" en "verwerking" hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en alle andere wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") in de Voorwaarden (gezamenlijk "Wetgeving inzake gegevensbescherming").

25.2 FedEx en de Afzender erkennen dat zij beiden verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens door of tussen partijen onder deze Voorwaarden.

25.3 Met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens onder deze Voorwaarden, verklaart de Verzender zich te hebben gehouden aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van het verkrijgen van een wettelijke grond in overeenstemming met Wetgeving inzake gegevensbescherming, het verstrekken van de informatie zoals opgenomen in de privacyverklaring van FedEx op fedex.com en het verkrijgen van juridische grondslag in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals het uitvoeren van een overeenkomst, gerechtvaardigde belangen of toestemming.

25.4 De Verzender zal FedEx vergoeden voor alle kosten, eisen, schade en andere uitgaven geleden of opgelopen door FedEx in verband met de tekortkoming van de Verzender om tegemoet te komen aan dit artikel 25.

25.5 De Verzender verklaart dat de juridische grondslag zoals uiteengezet in artikel 25.3 (ook) de overdracht toestaat van Persoonsgegevens aan FedEx, haar dochterondernemingen, vestigingen, raadslieden, auditors of derden die door FedEx in dienst zijn genomen voor het uitvoeren van de verplichtingen aan de Verzender onder deze Voorwaarden in ieder land binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

25.6 Voor elke doorgave van persoonsgegevens van de Verzender naar FedEx, of omgekeerd, van de EER of Zwitserland naar een land buiten de EER of Zwitserland gelden de modelcontractbepalingen voor de voor de verwerking verantwoordelijke (Beschikking 2004/915/EC) (“SCC-CCs”) als bedoeld in artikel 46, lid 2, onder c), van de AVG, die hier kan worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Ten behoeve hiervan zijn de SCC-CC's door middel van referentie volledig in deze Voorwaarden opgenomen. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, worden partijen geacht de ACC-CC's te hebben ondertekend (b) akkoord te gaan met de volledige inhoud van de ACC-CC's en (c) te voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden en (d) akkoord te gaan dat alle wijzigingen of opvolgende Beschikking en/of URL van toepassing is en de Beschikking en/of URL vervangt zoals genoemd in dit artikel 25.6 In het kader van de SCC-CC's treedt FedEx als voor de verwerking verantwoordelijke op als gegevensexporteur, ook namens haar dochterondernemingen, en treedt de afzender als voor de verwerking verantwoordelijke op als gegevensimporteur, of andersom indien van toepassing. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van FedEx om te besluiten uitsluitend een ander passend overdrachtsmechanisme te gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. De overgedragen Persoonsgegevens kunnen de contactgegevens van individuele Verzenders en Ontvangers bevatten, zoals namen en adressen, die nodig zijn voor een efficiënte levering van de diensten van FedEx, zoals de levering van pakketten en het mogelijk maken van functies voor volgen en traceren, zoals verderop of anders is bepaald in de overeenkomst en in overeenstemming met bijlage B van de SCC-CC's.

25.7 Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie, de lokale toezichthoudende autoriteit of een soortgelijke overheidsinstantie bepaalt dat voorwaarden onder dit artikel 25 en/of de SCC-CC's niet of niet langer een rechtmatige methode zijn om de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER of Zwitserland te vergemakkelijken, onderhandelen de partijen te goeder trouw over een alternatieve methode om dergelijke doorgiften op een rechtmatige wijze te vergemakkelijken.


26. Volledige overeenkomst.

Deze Voorwaarden geven de gehele overeenkomst tussen de partijen weer en, behoudens artikel 1 (Toepassing), hebben ze voorrang boven alle andere voorwaarden, mondeling of schriftelijk. Deze Voorwaarden kunnen niet worden opgeheven, met uitzondering van uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de partijen. 


27. Toewijzing.

Noch de rechten, noch de plichten van de partijen onder deze Voorwaarden mogen vrijwillig toegewezen of gedelegeerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van het feit dat FedEx alle of een deel van zijn rechten en plichten onder deze Voorwaarden mag toewijzen en delegeren aan één van haar verbonden vennootschappen. Zonder beperking van het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen deze ten goede van de partijen en hun toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.


28. Geen afstand.

Het niet handhaven of toepassen van een bepaling uit deze Voorwaarden betekent niet dat FedEx afstand doet van die bepaling en doet geen afbreuk aan het recht van FedEx om die bepaling te handhaven.


29. Dwingend recht.

Deze Voorwaarden sluiten geen enkele vorm van aansprakelijkheid uit, als uitsluiting daarvan wettelijk verboden is. Voorzover een (verwijzing naar een) bepaling in deze Voorwaarden strijdig is met geldende verplichte internationale verdragen, nationale wetten, wettelijke voorschriften, uitspraken, of vereisten, dan wordt die bepaling beperkt voorzover toegestaan en blijft in die beperkte mate van kracht als onderdeel van de overeenkomst tussen FedEx en de Verzender. Waar een bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere delen van deze Voorwaarden.


30. Bemiddeling.

Het Belgisch recht staat gebruikers van de binnenkomende of uitgaande postzendingen toe om de tussenkomst te vragen van de Ombudsman voor de postsector (Boulevard du Roi Albert II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) op voorwaarde dat de gebruiker voorafgaandelijk zijn klacht indiende bij FedEx. Dergelijke tussenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze Voorwaarden.


31. Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Behalve zoals bepaald in een toepasselijk Verdrag, zijn deze Voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Diensten die worden uitgevoerd door FedEx op grond daarvan onderworpen aan de wetten en de gerechten van het land waar de Zending door FedEx wordt in ontvangst genomen voor het uitvoeren van Diensten.