Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Privacybeleid

FedEx streeft ernaar een veilige internetomgeving aan onze klanten te bieden.
Het Customer Protection Center (Klantbeschermingscentrum) verstrekt informatie over de manier waarop FedEx meehelpt aan uw bescherming en de manier waarop u zichzelf kunt beschermen.

FedEx streeft ernaar een veilige internetomgeving aan onze klanten te bieden.
Het Customer Protection Center (Klantbeschermingscentrum) verstrekt informatie over de manier waarop FedEx meehelpt aan uw bescherming en de manier waarop u zichzelf kunt beschermen.

PRIVACYBELEID VAN FEDEX

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beschermen wij uw informatie en gebruiken wij deze op verantwoorde wijze, terwijl wij de uitstekende dienstverlening blijven bieden die u van FedEx Corporation en haar werkmaatschappijen, dochterondernemingen en divisies (hierna “FedEx”) verwacht. Bij FedEx doen wij er alles aan om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. FedEx heeft Privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe FedEx persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Informatie om contact op te nemen

Met FedEx kunt u als volgt contact opnemen:

FedEx Corporation
t.a.v.: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
Verenigde Staten E: dataprivacy@fedex.com

In Europa kunt u ook contact opnemen met:

FedEx Express – Europees Kantoor T.a.v.: Juridische Afdeling Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
E: dataprivacy@fedex.com

 

Overzicht

Dit privacybeleid geeft antwoord op de volgende vragen:1. Is deze privacyverklaring op mij van toepassing?

Die geldt in de volgende gevallen: u bent klant van FedEx, u ontvangt een door Fedex afgeleverd pakket, u bent leverancier van FedEx, u neemt contact op met FedEx, bijvoorbeeld door te solliciteren naar een baan bij FedEx, door naar www.fedex.com te gaan, of door gebruik te maken van sociale media of u ontvangt e-mails van FedEx.

Onze websites zijn er voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen. Wij verzamelen niet bewust of opzettelijk persoonsgegevens van kinderen onder de 16. Ben je nog geen 16? Verstrek dan geen persoonsgegevens aan ons, en vraag hulp aan je ouder(s) of voogd. Als u meent dat uw kind informatie heeft verstrekt die naar hem/haar te herleiden is, neemt u dan contact met ons op via dataprivacy@fedex.com en wij verwijderen die informatie.


2. Welke informatie verzamelt FedEx?

Voor de gewone bedrijfsactiviteiten en de dienstverlening moet FedEx wel persoonsgegevens verwerken. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon vast te stellen. U verstrekt de meeste persoonsgegevens van uzelf rechtstreeks aan FedEx, zoals:

 • Contactgegevens. Dat zijn bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Financiële informatie. Bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer, betaalstatus en declaraties;
 • Gegevens over uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld het nummer van uw rijbewijs;
 • Accountgegevens. Inloggegevens, waaronder uw e-mailadres en wachtwoord, en andere via uw account vertrekte informatie;
 • Informatie met betrekking tot zendingen en diensten. Bijvoorbeeld het traceernummer, informatie over de route die de zending aflegt, locatiegegevens, status van een zending, afleverlocatie, soort verpakking, aantal stuks, gewicht, afbeeld van het pakket en douane-informatie;
 • Informatie over u als gebruiker en uw voorkeuren. Bijvoorbeeld verzendwaarde, klachten, eerdere ingekochte diensten en aanverwante commerciële activiteiten, communicatie, onderzoeksgegevens en voorkeuren waarop u diensten inkoopt.

Daarnaast kan FedEx automatisch persoonsgegevens ontvangen wanneer u op de website van FedEx komt (www.fedex.com) of op daaraan gekoppelde pagina's, t.b.v. systeembeheer en probleemoplossing, om te bepalen dat u het bent, zodat wij uw online ervaring kunnen verbeteren en FedEx beter begrijpt hoe doeltreffend de inhoud van de boodschappen en de verstrekte informatie is. Deze informatie kan bestaan uit:

 • IP-adres;
 • Uniek apparaat of ID van gebruiker;
 • Type systeem en browser;
 • Datum- en tijdstempels;
 • Adres van de doorverwijzende website;
 • Inhoud en pagina's die u op onze website of mobiele apps hebt bezocht;
 • Data, tijdstippen en locaties dat er handelingen zijn verricht;
 • Het verzamelen van websites die u bezoekt (als u via onze draadloze verbinding in de winkel online gaat);
 • Gegevens over klikgedrag;
 • Locatie van het apparaat (indien u de functie in de mobiele app inschakelt).

Deze persoonsgegevens worden verkregen doordat wij gebruik maken van cookies of vergelijkbare technologieën. Wilt u meer weten over het gebruik van deze technologieën? Raadpleeg dan ons privacybeleid over het digitale platform.


3. Waarom verwerkt FedEx persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt indien dat nodig is in het kader van een verantwoorde, efficiënte en doeltreffende bedrijfsorganisatie van FedEx. Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen tegenover u te voldoen, of omdat wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen, of voor andere rechtmatige bedrijfsbelangen van FedEx om kwalitatief hoogstaande en veilige verzenddiensten te leveren. FedEx gebruikt persoonsgegevens meer in het bijzonder voor de volgende activiteiten:

 • Productontwikkeling, onderzoek en verbetering van de producten en/of diensten van FedEx. FedEx verwerkt persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de ontwikkeling en verbetering van haar producten en/of diensten, voor onderzoek en ontwikkeling.
 • Nakoming overeenkomsten.Hieronder valt het traceren van de dienstverlening door FedEx, communicatie met personen en andere partijen betreffende diensten, het reageren op verzoeken om (nadere) informatie, geschillenbeslechting en het opstellen van overeenkomsten.
 • Relatiebeheer en marketing voor commerciële activiteiten. FedEx kan persoonsgegevens verwerken waar dat nodig is voor de ontwikkeling en verbetering van haar producten en/of diensten, klantbeheer, diensten aan klanten en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met klanten, zakelijke partners of leveranciers aan te gaan en/of te onderhouden c.q. uit te bouwen, en om analyses betreffende persoonsgegevens uit te voeren ten behoeve van statistieken en wetenschap.

  U kunt uw accounts bij FedEx als volgt beheren.
  • E-mails: Ga voor uw e-mailvoorkeuren naar het Email Preference Center.
  • Mobiel: Om af te melden voor uw mobiel, sms STOP naar 37473. U kunt u altijd weer aanmelden door  YES te sms'en naar hetzelfde nummer.
  • Cookies en andere technologieën: Ga om u af te melden voor reclame naar NAI Consumer Opt Out.
    
 • Uitvoering bedrijfsprocessen, intern beheer en managementrapportages.Hieronder vallen het regelen van activiteiten, zoals het beheer van bedrijfsactiva, het verrichten van interne controles en onderzoeken, financiën en boekhouding, het doorvoeren van bedrijfscontroles, het verlenen van centrale verwerkingsfaciliteiten in het kader van efficiënte bedrijfsvoering, het beheren van fusies, overnames en afsplitsingen en het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van managementrapportages en analyse.
 • Veiligheid en beveiliging. Persoonsgegevens kunnen worden meegenomen in de verwerking ten behoeve van activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, de bescherming van activa van FedEx en van klanten, leveranciers of zakelijke partners en de verificatie van de status en toegangsrechten van klanten, leveranciers of zakelijke partners.
 • Bescherming van de wezenlijke belangen van personen. Hieronder valt het noodzakelijk verwerken van gegevens ter bescherming van wezenlijke belangen van een persoon (bijv. voor dringende medische redenen).
 • Naleving van wettelijke verplichtingen. Dit betreft het noodzakelijk verwerken van persoonsgegevens om aan alle wetgeving en sector-specifieke richtlijnen te voldoen die van toepassing zijn op FedEx (bijv. kijken of namen van klanten, leveranciers en zakelijke partners voorkomen op de lijsten met geweigerde partijen).

4. Wie heeft er toegang tot mijn persoonsgegevens?

In de volgende omstandigheden mag FedEx uw persoonsgegevens delen met derden:

 • FedEx mag uw persoonsgegevens delen met aan haar gelieerde ondernemingen, werkmaatschappijen, dochterondernemingen en divisies, of met derden wanneer dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Voor zover van toepassing zal FedEx activiteiten zodanig door derden laten uitvoeren dat dit gebeurt in overeenstemming met het beleid en de richtlijnen van FedEx wat betreft gegevensbescherming.
 • FedEx mag uw persoonsgegevens delen met gegevensverwerkers, d.w.z. partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken. In dat geval mogen die derden uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hiervoor omschreven doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met onze aanwijzingen. FedEx maakt alleen gebruik van verwerkers die voldoende geëigende technische en organisatorische maatregelen garanderen en ons verzekeren dat de rechten van betrokkenen worden gerespecteerd.
 • Medewerkers van FedEx kunnen toegang tot uw persoonsgegevens hebben indien dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. In dat geval wordt alleen toegang verleend indien dat nodig is voor de hiervoor omschreven doeleinden en alleen als de medewerker gehouden is tot geheimhouding.
 • FedEx mag uw persoonsgegevens delen indien dat op grond van de wet, een gerechtelijke uitspraak of ander rechtsproces vereist is, zoals bijvoorbeeld met politie en andere rechtshandhavers of overheidsinstanties, om uw wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, of in verband met een zakelijke transactie, zoals een afsplitsing, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in de onwaarschijnlijke situatie van een faillissement.

5. Hoe lang bewaart FedEx mijn persoonsgegevens?

FedEx bewaart uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, en verwijdert deze nadat ze niet meer nodig zijn in het kader van de gegevensverwerking. De precieze bewaartermijn hangt af van het soort persoonsgegeven en de wettelijke verplichtingen of zakelijke doeleinden waarvoor ze bewaard worden.


6. Welke maatregelen heeft FedEx getroffen om mijn persoonsgegevens te beschermen?

FedEx heeft de geëigende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwerking, onder meer door ervoor te zorgen dat:

 • uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden;
 • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gegarandeerd;
 • de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens wordt behouden;
 • personeel is opgeleid in de vereisten voor informatiebeveiliging; en
 • daadwerkelijke datalekken of vermoedens van datalekken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden gemeld.

7. Waar slaat FedEx mijn persoonsgegevens op en naar welke landen worden ze doorgegeven?

Vanwege de aard van ons bedrijf en de diensten die wij onze klanten bieden kan het nodig zijn voor FedEx om uw persoonsgegevens door te geven naar een ander land dan het land waarin u woont. Steeds wanneer wij persoonsgegevens doorgeven, zorgt FedEx ervoor dat die doorgifte met de benodigde waarborgen is omgeven.

Voor de Europese Unie geldt dat er op die doorgifte een door de Europese Commissie of door de autoriteit persoonsgegevens goedgekeurd mechanisme van toepassing is, waaronder model contractuele bepalingen. Neemt u voor uitgebreidere informatie over deze waarborgen contact op met dataprivacy@fedex.com.


8. Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens heeft u mogelijk een aantal rechten die u kunt uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens. N.B. In veel gevallen zijn uw rechten niet absoluut en hoeven wij wellicht niet aan uw verzoek te voldoen.  Hieronder volgt een uiteenzetting van een aantal van die rechten, die van toepassing kunnen zijn in de Europese Unie. 

Recht op inzage
U hebt het recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben en recht op informatie over de manier waarop wij deze gebruiken. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk digitaal aan u geleverd.

Recht op rectificatie
Wij treffen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u hebben juist en volledig is. Bent u van mening dat dit niet het geval is? Dan kunt u ons vragen deze te wijzigen of te actualiseren.

Recht op vergetelheid
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen; dat kan bijvoorbeeld wanneer de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer voor het oorspronkelijke doeleinde nodig zijn of wanneer de persoonsgegevens verouderd zijn. Wij moeten dit echter wel afwegen tegen andere factoren. Zo kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen indien wij gehouden zijn aan bepaalde wettelijke verplichtingen of verplichtingen die door de toezichthouder zijn opgelegd.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te gebruiken.  Wanneer u bijvoorbeeld denkt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben mogelijk onjuist zijn of wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Tenzij wij een dwingende rechtmatige grond hebben voor de verwerking, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken op de basis waartegen u bezwaar hebt gemaakt. N.B. Het kan voorkomen dat wij bepaalde diensten of voordelen niet kunnen leveren als wij de benodigde persoonsgegevens daarvoor niet kunnen verwerken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming U hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten, inclusief profilering, die voor u een rechtsgevolg of een vergelijkbaar aanmerkelijk gevolg hebben. Indien er een geautomatiseerd besluit ten aanzien van u is genomen en u bent het niet eens met de uitkomst, dan kunt u contact met ons opnemen met behulp van onderstaande gegevens. U kunt dan vragen om herziening van het besluit.

Recht op intrekking van uw instemming
In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om instemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  U hebt het recht uw instemming te allen tijde in te trekken. FedEx staakt de verwerking van persoonsgegevens zo snel mogelijk na intrekking van uw instemming. Dit doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de instemming werd ingetrokken.

Gebruik de bovengenoemde contactgegevens als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen.


9. Wat als ik klachten of andere vragen heb?

Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan FedEx met behulp van de bovenin dit privacybeleid vermelde contactgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens in het rechtsgebied waarin u werkt, woont of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Hier vindt u een lijst met de gegevens van de autoriteit persoonsgegevens voor ieder EU-land.


10. Wordt deze privacyverklaring geactualiseerd?

FedEx kan dit privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Indien een wijziging serieuze gevolgen heeft, zal FedEx proberen u daar actief over te informeren. FedEx zorgt ervoor dat steeds de laatste versie van het privacybeleid op de website www.fedex.com staat, met vermelding van de nieuwste wijzigingen.