fedex.com Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

FedEx.com

FedEx.com

ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP UW GEBRUIK VAN FEDEX.COM, WAARONDER FEDEX SHIP MANAGER® AT FEDEX.COM EN FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (HIERNA GENOEMD "SHIP MANAGER"), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER ("GTM"), FEDEX® MOBILE EN FEDEX® BILLING ONLINE. HET BEKIJKEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U VOOR UZELF EN DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA GENOEMD "U" OF "UW") INSTEMT MET ELK VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

FEDEX KAN LATER, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN BEDOELDE VOORWAARDEN. DOOR VERDER VAN FEDEX.COM GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U AUTOMATISCH IN MET DEZE WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN. ER KAN SPRAKE ZIJN VAN EXTRA VOORWAARDEN VERSTREKT VIA FEDEX.COM DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN SPECIFIEKE FUNCTIES, KENMERKEN, INFORMATIE EN TOEPASSINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA FEDEX.COM.


Artikel 1. Definities
 

Inhoud: informatie, afbeeldingen, producten, kenmerken, functies, functionaliteit, services en links op fedex.com, met inbegrip van FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager en FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, met alle moeder- en dochterbedrijven.

U: uzelf en de entiteit die u vertegenwoordigt.


Artikel 2. Gebruik van fedex.com

fedex.com is uitsluitend bedoeld als interactietool met FedEx voor huidige en potentiële klanten van FedEx en mag voor geen enkele andere reden worden gebruikt door een andere persoon of entiteit. In het bijzonder mogen verzendingen, traceermogelijkheden, tariefbepalingen, ontvangst van FedEx-facturen en elektronische betalingen ("EFT"), afleveradressen, identificatie en voorbereiding van internationale documenten, raming van accijnzen en invoerrechten en alle andere informatie en services uitsluitend door huidige en potentiële klanten van FedEx voor eigen zendingen worden gebruikt. Tenzij anders staat aangegeven in de gebruiksvoorwaarden van een specifiek interactief onderdeel van fedex.com, is het gebruik van fedex.com ter verstrekking van informatie of ter voorbereiding van zendingen door of voor derden-vervoerders uitdrukkelijk verboden. Het gebruik van automatische inbel- of zoekapparatuur om informatie via fedex.com te verkrijgen is uitdrukkelijk verboden.

FedEx aanvaardt geen ideeën, concepten of technieken voor nieuwe services of producten via fedex.com. Indien dergelijke informatie wordt ontvangen, wordt deze niet als vertrouwelijk beschouwd en wordt FedEx verondersteld hier vrij gebruik van te mogen maken en deze informatie naar eigen oordeel te verspreiden en te gebruiken.


Artikel 3. fedex.com Registratie

U kunt ervoor kiezen u op fedex.com te registreren om toegang te krijgen tot de interactieve functies van fedex.com. fedex.com Login biedt toegang tot FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile en andere online services. De beschikbaarheid van deze services varieert per land/gebied. Het is mogelijk dat FedEx in de toekomst andere services zal aanbieden die via fedex.com Login toegankelijk zullen zijn. Als dit het geval is, zullen gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd, zich niet opnieuw hoeven registreren.

Door u te registreren op fedex.com, stemt u ermee in accurate en actuele informatie over uzelf te verstrekken waarnaar wordt gevraagd op de registratiepagina's van fedex.com Login en uw onlineprofiel bij wijzigingen meteen bij te werken.

Sommige fedex.com services worden in sommige landen/gebieden wel en in andere niet aan klanten beschikbaar gesteld. U verklaart u alleen te registreren voor fedex.com services die worden aangeboden op de fedex.com website van het land/gebied waarin uw FedEx-account is gevestigd. Als uw FedEx-account bijvoorbeeld in Groot-Brittannië is gevestigd, registreert u zich voor de services die op fedex.com/gb aangeboden worden en niet voor services die op fedex.com/us aangeboden worden.

Als u zich registreert via fedex.com Login Registration, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U bent er verantwoordelijk voor het wachtwoord en de gebruikersnaam geheim te houden en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord en gebruikersnaam worden verricht. U stemt ermee in om (a) FedEx onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en (b) ervoor te zorgen dat u na elke sessie op fedex.com uitlogt.


Artikel 4. Wijzigingen op fedex.com

fedex.com en de inhoud ervan kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt.


Artikel 5. Einde gebruik

FedEx kan fedex.com op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stoppen, tijdelijk onderbreken of wijzigen. Bovendien kan FedEx uw toegang en die van elke willekeurige gebruiker tot fedex.com voor om het even welke reden, waarover alleen FedEx beslist, blokkeren, beëindigen of onderbreken, terwijl andere gebruikers gewoon toegang blijven krijgen.


Artikel 6. Eigenaarschap

FedEx.com en de Inhoud ervan zijn beschermd door het Amerikaanse en het internationale eigendomsrecht, de wet op het handelsmerk en andere wetten. © 1995-2008 FedEx. Alle rechten voorbehouden. Dat betekent in het bijzonder dat FedEx, door toegang te geven tot fedex.com, niemand eigendomsrechten op fedex.com of op de inhoud die op fedex.com verschijnt of via fedex.com ter beschikking wordt gesteld toekent. De klant mag fedex.com, een gedeelte ervan, of de inhoud ervan niet kopiëren, wijzigen, vertalen, overdragen, verdelen, aanpassen, reproduceren, decompileren, reserve engineeren of uit elkaar nemen.


Artikel 7. Uitsluiting van garantie

FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN. FEDEX EN ZIJN LICENTIEGEVERS AANVAARDEN GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN INBREUKEN MET BETREKKING TOT DEZE INHOUD EN UW VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN.

FEDEX WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT FEDEX.COM, SHIP MANAGER EN HET FUNCTIONEREN VAN INTERNET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. FEDEX GARANDEERT NIET DAT SHIP MANAGER AAN ALLE EISEN VAN DE KLANT VOLDOET, DAT DE WERKING ERVAN ONGESTOORD OF STORINGSVRIJ IS, OF DAT GEBREKEN AAN SHIP MANAGER HERSTELD WORDEN. VERDER STAAT FEDEX NIET IN VOOR OF DOET GEEN OPGAVEN OMTRENT RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN SHIP MANAGER OF GLOBAL TRADE MANAGER DOOR DE KLANT IN VERBAND MET VERMOGEN, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF IN ANDERE OPZICHTEN. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE, OPGAVEN OF ADVIES GEGEVEN DOOR FEDEX OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FEDEX GEVEN GEEN RECHT OP GARANTIE.


Artikel 8. Beperking van aansprakelijkheid

HET GEBRUIK VAN FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN IS UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO. FEDEX KAN IN GEEN GEVAL DOOR U OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF ANDERE BIJ WET MOGELIJKE SCHADE VOOR FOUTEN IN OF DOOR HET GEBRUIK VAN OF HET NIET GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN WAARONDER, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, VERLIES AAN BESTELLINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN COMPUTERSYSTEMEN, OOK NIET WANNEER U FEDEX VAN DIE MOGELIJKHEID OP DE HOOGTE HEBT GESTELD.


Artikel 9. Schadeloosstelling

U stemt ermee in FedEx, zijn moeder- en dochterbedrijven en hun respectieve bestuurders, directieleden, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke claim (i) ten gevolge van uw inbreuk op deze algemene voorwaarden en alle andere activiteiten uitgevoerd in verband met deze website.


Artikel 10. FedEx Service Guide

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de leverings- en andere services van FedEx zitten vervat in de meest recente versie van de FedEx Service Guide, die op verzoek verkrijgbaar is. De meest recente versie van de FedEx Service Guide is geldig bij strijdigheid tussen een FedEx-levering of de daarmee verband houdende service-informatie op fedex.com en de levering of de daarmee verband houdende service-informatie zoals opgenomen in de meest recente versie van de FedEx Service Guide.


Artikel 11. Links naar andere websites

Op de website van fedex.com staan links die u kunt gebruiken om websites van derden te bezoeken. Over geen van deze websites of de bedrijven waartoe zij behoren heeft FedEx zeggenschap. FedEx biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de informatie die op dergelijke websites vermeld of beschikbaar is, en evenmin over de kwaliteit of aanvaardbaarheid van de producten of services die door dergelijke personen of entiteiten op een van deze websites worden aangeboden.

FedEx heeft geen tests uitgevoerd en biedt geen enkele waarborg met betrekking tot de correctheid, de prestaties of de kwaliteit van de software die op dergelijke websites wordt aangetroffen. U moet zelf de risico's met betrekking tot de toegang en het gebruik van dergelijke software op internet onderzoeken en inschatten voor u daar gebruik van maakt.


Artikel 12. Privacybeleid

Het Privacybeleid van FedEx regelt het gebruik van informatie die van u is verkregen via fedex.com.


Artikel 13. Export

U bent verantwoordelijk voor naleving van alle in de Verenigde Staten geldende wet- en regelgeving en elk ander land/gebied van waaruit u zich toegang kunt verschaffen tot fedex.com met betrekking tot de toegang, het gebruik, de export, de herexport en import van inhoud die verschijnt op of beschikbaar is via fedex.com.

U verklaart geen inhoud te zullen exporteren of importeren naar een land/gebied waarvan de export of import door de Amerikaanse wet wordt verboden, geen staatsburger van een dergelijk land/gebied te zijn, niet als ongewenst persoon op de Amerikaanse lijst van ongewenste personen te staan en geen speciaal staatsburger te zijn, zoals vermeld op de lijst met speciale staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en dat de inhoud niet zal worden gebruikt voor het ontwerp, de ontwikkeling of de productie van kern-, chemische of biologische wapens.


Artikel 14. Toepasselijk recht en ontbinding

Deze Overeenkomst en Uw gebruik van fedex.com wordt geregeld en bepaald overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten en de staat Tennessee, tenzij er tussen beide wetgevingen conflicten bestaan. Indien om een of andere reden een bevoegde rechter besluit dat een bepaling in deze Overeenkomst, of een deel ervan, niet-afdwingbaar is, blijft deze bepaling van kracht voor zover toegestaan.

Iedere vordering met betrekking tot fedex.com of deze Overeenkomst dient binnen een jaar nadat deze is ontstaan te worden ingesteld of dient niet-ontvankelijk verklaard te worden, en dient ingesteld te worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Shelby County, Tennessee. Zonder schriftelijke instemming van FedEx mag deze Overeenkomst niet worden aangepast of gewijzigd.


Artikel 15. Vervoersbepalingen

(i) De klant stemt ermee in dat het nationaal en internationaal vervoer door FedEx van de met behulp van SHIP MANAGER conform de voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van FedEx aangeboden zendingen geschiedt zoals beschreven in de NIET-ONDERHANDELBARE luchtvrachtbrief, het label, manifest of ophaaloverzicht (gezamenlijk te noemen: de 'verzenddocumentatie') en waar van toepassing in een vervoersovereenkomst tussen de klant en FedEx waaronder deze zending valt en in een geldende tarieflijst, servicegids of standaard vervoersvoorwaarden, waarvan exemplaren op aanvraag beschikbaar zijn, en die door verwijzing ernaar in deze overeenkomst zijn opgenomen. Indien de verzenddocumentatie en een alsdan geldend document zoals hiervoor bedoeld of deze overeenkomst strijdig met elkaar zijn, dan gelden de vervoersovereenkomst, tarieflijst, servicegids, standaard vervoersvoorwaarden of deze overeenkomst in deze volgorde. Als een zending van buiten de Verenigde Staten komt, geldt een vervoerscontract met de FedEx-dochteronderneming, het filiaal of de onafhankelijke contractpartij die de zending oorspronkelijk heeft aangenomen. Uw gebruik van Global Trade Manager doet niets af aan uw verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en nauwkeurigheid van uw verzenddocumentatie, met inbegrip van de import-/exportdocumenten.(ii) In het geval de klant SHIP MANAGER gebruikt om zendingen te verwerken die aan FedEx zijn aangeboden voor aflevering op locaties buiten de Verenigde Staten of het land/gebied van herkomst van de zending, waarborgt de klant, voor eigen rekening, dat de voorwaarden van internationaal vervoer die van tijd tot tijd door FedEx worden geleverd (en die van tijd tot tijd door FedEx aangepast of gewijzigd kunnen worden) voor al deze internationale zendingen op de verzenddocumentatie worden geplaatst, volgens de instructies van FedEx. De klant verklaart FedEx, haar functionarissen, directieleden, werknemers en agenten te verdedigen, te vrijwaren, en schadeloos te stellen voor alle verlies, schade, vorderingen en andere (on)kostenposten die ontstaan doordat de klant nalaat de internationale vervoersvoorwaarden aan de verzenddocumentatie van zulke internationale zendingen te bevestigen, waaronder zonder beperking vorderingen van de geadresseerde van een zending, en doordat de klant nalaat om de instructies van FedEx met betrekking tot de plaatsing van de voorwaarden op de verzenddocumentatie van zulke internationale zendingen op te volgen.

(iii) Naam in hoofdletters. De klant erkent dat als SHIP MANAGER wordt gebruikt om zendingen te verwerken naar locaties buiten de Verenigde Staten of het land/gebied van herkomst van de zending, de klant de naam van degene die de verzenddocumentatie invult moet invoeren, zodat deze in hoofdletters wordt afgedrukt in plaats van een persoonlijk geplaatste handtekening op de verzenddocumentatie, zoals van toepassing, voor alle zendingen die via SHIP MANAGER door de klant aan FedEx worden aangeboden. De klant erkent verder dat die naam in hoofdletters voldoende is om te gelden als handtekening van de klant en daarmee als instemming van de klant met de vervoersvoorwaarden van FedEx in de geldige vervoersovereenkomst, tarieflijst, servicegids, standaard voorwaarden of verzenddocumentatie, waaronder de zending door FedEx of door haar onafhankelijke contractant is geaccepteerd.

(iv) Tenzij anders aangegeven geldt het adres van de afzender zoals vermeld op de voorkant van de verzenddocumentatie als de plaats van uitvoering en plaats van vertrek, en het adres van de geadresseerde op de voorkant van de verzenddocumentatie als de plaats van bestemming. Tenzij anders aangegeven op de voorkant van de verzenddocumentatie is de eerste vervoerder van alle zendingen FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194, VS Het adres van FedEx Ground is P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230, VS


Artikel 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx biedt u de mogelijkheid om via SHIP MANAGER gebruik te maken van FedEx ShipAlert om een bericht naar de geadresseerde te sturen waarmee deze op de hoogte wordt gesteld van de zending. Deze functie wordt gratis aangeboden. FedEx behoudt zich het recht voor om het gebruik van FedEx ShipAlert op ieder moment aan te passen of te beëindigen.

FedEx verplicht zich niet uw bericht privé of geheim te behouden. Door FedEx ShipAlert te gebruiken erkent u dat FedEx alleen de technische functie levert en dat alleen u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw berichten. FedEx onderneemt niets om de door u verzonden berichten te controleren. FedEx kan echter naar eigen goeddunken naar uw berichten kijken om zichzelf te beschermen, maar is niet verplicht dat te doen.

Gebruik FedEx ShipAlert uitsluitend voor mededelingen en informatie over uw zending. U mag FedEx ShipAlert niet gebruiken voor de verspreiding van opruiende, inbreuk makende, obscene of andere onrechtmatige informatie, of om anderen te bedreigen, te treiteren, te beledigen of hun rechten op andere wijze te schenden of om handelingen te verrichten die in strijd zijn met de wet. Als FedEx kennis neemt van berichten die via FedEx ShipAlert verzonden zijn en die deze bepalingen schenden, of die FedEx schade kunnen berokkenen, dan mag FedEx alle mogelijke maatregelen treffen die nodig zijn om zichzelf te beschermen, inclusief het tonen van berichten aan de autoriteiten.

Het is niet nodig om FedEx ShipAlert te gebruiken voor het versturen van een pakket via SHIP MANAGER. FedEx is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen, ongeacht de reden daarvoor, in de overbrenging, ontvangst of bevestiging van berichten die door of naar u worden gezonden.


Artikel 17. Adresboek

Conform de hierin genoemde voorwaarden blijven adressen in uw adresboek opgeslagen zolang u SHIP MANAGER gebruikt. Als u langer dan 6 maanden geen gebruik maakt van SHIP MANAGER, verwijdert FedEx uw adressen.

FedEx zal uw SHIP MANAGER-account echter niet verwijderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met FedEx via webmaster@fedex.com. Het adresboek is een gratis functie van FedEx. Bewaar altijd een back-upbestand van uw adressen; FedEx is niet verantwoordelijk voor het verlies van adressen die in het adresboek staan. FedEx kan deze functie op elk moment en om iedere reden aanpassen of beëindigen.


Artikel 18. Prijsopgave

De prijsopgave die op FedEx Ship Manager wordt vermeld kan afwijken van de daadwerkelijke prijs die voor uw zending in rekening wordt gebracht. Er kunnen verschillen ontstaan op basis van het werkelijke gewicht, de werkelijke afmetingen en andere factoren. Raadpleeg de geldige FedEx Service Guide of de FedEx-tarieflijsten voor gegevens over de wijze waarop verzendkosten worden berekend.


Artikel 19. Douaneformulieren

H. M. Douane en accijnsformulieren zijn onderworpen aan het copyright van de Britse kroon en worden op Global Trade Manager onder licentie van de Controller van Her Majesty's Stationery Office gereproduceerd. Bezoekers van deze website mogen deze formulieren gebruiken en reproduceren maar mogen derden geen toestemming geven om daar gebruik van te maken.


Sectie 20. FedEx® Electronic Trade Documents

DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHEERSEN UW GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDELSDOCUMENTEN VAN FEDEX®. HET BEKIJKEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U VOOR UZELF EN DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (HIERNA ''U'' OF ''UW'') INSTEMT MET ALLE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.

FEDEX KAN LATER, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN. DOOR VERDER VAN DE WEBSITE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U AUTOMATISCH IN MET DEZE WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN.

1. Bevestiging van overeenkomst met FedEx software of Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor webgebaseerd verzendplatform of Voorwaarden en Vervoersvoorwaarden. Voordat u elektronische handeldocumenten van FedEx® opent, erkent u dat u de Voorwaarden of de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor de betreffende verzendoplossing gebaseerd op internet van FedEx of de FedEx-verzendsoftware, waaronder, maar niet beperkt tot FedEx Ship Manager Software, FedEx Ship Manager Server, FedEx Ship Manager at fedex.com, en FedEx Web Services, hebt aanvaard, en dat u instemt met de genoemde Voorwaarden of Licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ook stemt u ermee in dat alle zendingen onderworpen zijn aan de Vervoersvoorwaarden zoals die door FedEx zijn gepubliceerd in de betreffende Servicegids of Standaard vervoersvoorwaarden op www.fedex.com of elders en zijn opgenomen in de luchtvrachtbrief.

2. Overeenkomst om elektronische handelsdocumenten te gebruiken in plaats van afgedrukte documenten. Door elektronische handelsdocumenten van FedEx® te gebruiken, geeft u FedEx toestemming om uw internationale zendingen te verzenden met elektronische documenten in plaats van gedrukte documenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betreffende handelsfactuur, de pro forma-factuur en het exportcertificaat van herkomst.

3. Overeenkomst om informatie, briefhoofd en handtekening te verschaffen. Door elektronische handelsdocumenten van FedEx® te gebruiken, stemt u ermee in om FedEx alle informatie te verschaffen die nodig is om uw internationale pakketten te verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de gegevens van het pakketniveau, het briefhoofd van uw bedrijf en een handtekening vanr u of een erkende vertegenwoordiger van uw bedrijf.

4. Nauwkeurigheid van de informatie.U verklaart, verzekert en belooft dat alle informatie die u aan FedEx biedt waar, juist en volledig is.

5. Geldigheid van briefhoofdU verklaart, verzekert en belooft dat het briefhoofd dat u aan FedEx biedt voor gebruik bij het uitvoeren van elektronische handelsdocumenten namens u een geldig briefhoofd is en dat u over de benodigde rechten, aanspraak en belangen in het briefhoofd beschikt om FedEx toestemming te geven om het briefhoofd te gebruiken om namens u elektronische handelsdocumenten uit te voeren.

6. Geldigheid van handtekeningU verklaart, verzekert en belooft dat iedere handtekening die u aan FedEx biedt voor gebruik bij het uitvoeren van elektronische handelsdocumenten namens u een geldige handtekening is door een persoon die door u of uw bedrijf bevoegd is om met FedEx te verzenden en documenten in verband met verzending namens uw bedrijf uit te voeren, en voldoende is om uw handtekening te vormen.

7. Toestemming voor FedEx om informatie te gebruikenVoor elektronische handelsdocumenten die namens u of uw bedrijf door FedEx worden ingevuld, geeft u FedEx toestemming om de informatie die door u is geboden om uw internationale pakketten te verzenden, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie met details over het pakket, het briefhoofd van uw bedrijf en uw handtekening of een handtekening van een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf, te gebruiken.

8. Originele documenten kunnen noodzakelijk zijn voor sommige zendingen.U erkent dat de toepasselijke douanewetten, regels en regelgevingen mogelijk extra documentatie vereisen voor sommige goederen, waarden of hoeveelheden en/of vragen naar een originele handelsfactuur, licentie, vergunningen, declaraties, formulieren, certificaten of ander begeleidende documenten.U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om alle vereiste documenten (waaronder, zonder volledig te willen zijn de oorspronkelijke documenten op papier) toe te voegen aan elke zending die u verzendt en waarbij u gebruik maakt van de Elektronische handelsdocumenten van FedEx.

9. SchadeloosstellingU verdedigt, vergoedt en vrijwaart FedEx, zijn moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, aangesloten maatschappijen en hun respectievelijke voorzitters, directeurs, werknemers, agenten, opvolgers en cessionarissen op uw kosten voor alle claims, aanspraken, gedingen, schade, kosten, uitgaven, boetes en veroordelingen, waaronder redelijke advocaatkosten (hierna collectief ''Claims'') die voortkomen uit het gebruik door FedEx van de informatie die u hebt geleverd, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over de gegevens op pakketniveau, het briefhoofd van uw bedrijf en uw handtekening of een handtekening van een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf.FedEx mag bemiddelen en van zijn verdediging uitgaan in dergelijke claims, op zijn kosten en in en op zijn eigen oordeel.U schikt geen enkele rechtshandeling in verband met een Claim waarbij FedEx betrokken is, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FedEx.