Условия за превоз

Условия за превоз

Условия за превоз


ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ

Тези Условия за превоз ИЗКЛЮЧВАТ ОТГОВОРНОСТТА от страна на FedEx и нейните служители или представители за загуба, щети и забавяне при определени обстоятелства; ОГРАНИЧАВАТ ОТГОВОРНОСТТА до посочените суми, при които се поема отговорност, и ИЗИСКВАТ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК в точни срокове. Изпращачите следва да обърнат внимание на тези Условия и при необходимост да се снабдят със застрахователно покритие, за да защитят своите интереси.

Пратките подлежат на облагане с местните тарифи и се подчиняват на условията на FedEx филиала, клона или независимия подизпълнител, който е приел пратката.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА FEDERAL EXPRESS ЗА ЕВРОПА, БЛИЗКИЯ ИЗТОК, ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ И АФРИКА В СИЛА ОТ 6 АВГУСТ 2012 Г. (актуализирани на април 2020 г.)

1. Приложение
2. Определения
3. Цени
4. Фактуриране
5. Корекции по фактура/обемно тегло
6. Отказ или отхвърляне на пратки
7. Ограничения
8. Забранени артикули
9. Контрол на износа 

10. Опасни товари
11. Опаковка и маркировка
12. Инспекция на пратки
13. Митническо оформяне
14. Мита и данъци
15. Маршрутизация и доставка
16. Услуга за повторна доставка
17. Пратки, които не могат да бъдат доставени
18. Политика за гарантирано връщане на парите 

19. Декларирана стойност и лимити на отговорност
20. Отговорности, които не се поемат
21. Без гаранции
22. Искове
23. Допълнителни такси
24. Без отказ
25. Задължително право
26. Посредничество
27. Защита на данните 


1. ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1 Настоящите Условия се прилагат за превоза на Пратки от и между определени държави в Европа,

Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка („EMEA“) и от и между определени локации в определени държави в EMEA, които използват следните услуги или опции за услуги от FedEx (ако и където са налични): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority Direct Distribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight и FedEx Standard Overnight. Тези услуги може да бъдат променяни от FedEx периодично. При поискване, клиентите могат да бъдат информирани за областите, които се обслужват от FedEx. Настоящите Условия не се прилагат за Пратки, вътрешни за Обединеното кралство и за Индия, за които се прилагат отделни условия за превоз. Прегледайте fedex.com/ukservices/services/terms.html за условията за превоз, приложими за вътрешни Пратки, превозвани в Обединеното кралство, и fedex.com/in/domestic/services/terms/ за условията за превоз, приложими за вътрешни Пратки, превозвани в Индия (Забележка: URL адресите за fedex.com подлежат на промяна). Пратките с произход извън EMEA за EMEA или други международни дестинации подлежат на облагане с местните тарифи и се подчиняват на правилата и условията на филиала, клона или независимия подизпълнител на FedEx, който е приел Пратката. Пратки, върнати чрез „Глобални връщания на FedEx“, се подчиняват на правилата и условията, приложими за държавата, от която е върната Пратката. Тези правила и условия за услугата могат да варират в различните държави. Консултирайте се с fedex.com/globalreturns или се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ за подробности.                   

 1.2 Превозът по въздух на Пратка може да се подчинява на Варшавската конвенция от 12 октомври 1929 г., допълнена и изменена с Хагския протокол от 28 септември 1955 г. и всички последващи приложими Протоколи или Монреалската конвенция от 28 май 1999 г. и всички последващи приложими Протоколи, както и Гуадалахарската конвенция от 18 септември 1961 г. Пратки, транспортирани изцяло или частично чрез автомобилен превоз – с изрична уговорка или по друг начин – в, до или от държава, която е част от „Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки“ с нейните изменения, се подчиняват на правилата и условията в нея. Пратки, превозвани от и между определени пунктове в една държава, се подчиняват на задължителните правила, описани в законите на тази държава.

1.3 Настоящите Условия заместват всички по-рано публикувани правила и условия за услугата на FedEx, за които се прилагат настоящите Условия. FedEx си запазва правото едностранно да променя, поправя, сменя или допълва настоящите Условия без предизвестие. Настоящите Условия са публикувани в печатна форма и електронно на адрес fedex.com. Електронната версия на fedex.com има предимство. Настоящите Условия допълват и излагат подробно общите правила и условия на гърба на (Въздушната) Товарителница. В случай на конфликт между тези Условия и правилата и условията на дадена (Въздушна) Товарителница, митническа декларация, етикет за доставка или друга транзитна документация на FedEx настоящите Условия имат предимство до степен, до която не са в конфликт със задължителните правила относно отговорността за международен превоз, предвидени от Варшавската или Монреалската конвенция и съответните последващи Протоколи, други приложими конвенции или всяка приложима тарифа; или за Пратки, превозвани от и между определени локации в рамките на една държава, със задължителните разпоредби, свързани с отговорността за превоз, предвидени от законите на тази държава.

1.4 Настоящите Условия (чиито правила включват тези споразумения и конвенции, изрично посочени тук) представляват цялото споразумение между страните и съгласно точка 1.3. имат предимство, изключват и отменят всички други правила или условия, устни или писмени, където и да се появяват или да са установени, по-специално всякакви правила или условия, които Изпращачът би искал да включи, или всякакви други писмени или устни изявления относно тези Условия. Изпращачът потвърждава, че няма да се позовава и няма да предявява искове въз основа на други правила, гаранции, условия или изявления, свързани с използването на услугите, засегнати в настоящето Споразумение.

1.5 Настоящите Условия няма да бъдат отменяни, променяни или допълвани, освен с изрично писмено споразумение между Изпращача и представител на FedEx, който има изрично писмено пълномощно да го направи.

1.6 Изпращачът ще бъде обвързан от подписа на всеки от своите служители, подчинени или представители във (Въздушната) Товарителница.

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Пратки B2C“ означава Пратки във връзка с търговска сделка между Изпращач-търговец (действащ в качеството си на търговец) и Получател-потребител (действащ не в качество на търговец), както и Пратки, за които не са попълнени данни в полето „име на фирмата“ на (Въздушната) Товарителница.

„Бизнес доставка“ означава доставка, извършена до търговски помещения или офиси, с изключение на домове, частни жилища и Пратки B2C.

"Условия" трябва да означава тези Условия за превоз, чиито правила трябва също да включват настоящите споразумения, закони и конвенции, изрично упоменати в този документ, и съгласно актуализациите, извършвани периодично от FedEx.

„FedEx“ означава Federal Express Corporation, нейните филиали и клонове, съответните им служители, представители и независими подизпълнители. Договорът за превоз се сключва с филиала, клона или независимия подизпълнител на FedEx, който е приема Пратката от Изпращача.

Пратки FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight и FedEx Standard Overnight Shipments означава вътрешни Пратки на територията на определени държави от EMEA, при които и Изпращачът, и Получателят са в една и съща държава.

„Изпращач“ означава лицето (физическо или юридическо), чието име е посочено във (Въздушната) Товарителница като изпращач.

„Получател“ означава лицето, чието име е посочено във (Въздушната) Товарителница като получател.

„Пакет“ означава всеки отделен колет или предмет, който/която е приет/а от FedEx, включително артикули, подадени от Изпращача чрез автоматизираните системи, измервателните уреди, митническите декларации или (въздушните) товарителници на FedEx.

„Пратка“ означава един или повече предмети, било то Пакети или товари, които се придвижват по една (Въздушна) Товарителница.

„(Въздушна) Товарителница“ означава всеки документ за изпращане, митническа декларация, етикет, печат, електронен запис или сходен документ, използван в системата за транспортиране на FedEx.

„Доставка до жилище“ означава доставка, извършена до дом или частно жилище, включително до места, в които от дома се извършва търговска дейност, и/или доставка, в която Изпращачът е посочил адреса за доставка като жилищен.

„Транспортни такси“ означава такси и суми, определени или наложени за транспортирането на Пратка от FedEx в съответствие с настоящите Условия или всякакви условия или такси, наложени впоследствие, но без да са включени други такси, които може да са определени, като например (но не само) такси за декларирана стойност, такси за специална обработка, мита и данъци, и допълнителни такси.

„Работен ден“ означава всеки ден, в който в държавата или региона на изпращането или в държавата или региона на дестинацията, търговците извършват дейност. Работните и почивните дни може да се различават в различните държави или региони на дестинацията. Клиентите следва да се свържат с FedEx относно поетите ангажименти за доставка, които може да бъдат засегнати.

„Такси“ означава Транспортни такси и всякакви други такси или допълнителни такси, определени или наложени във връзка с транспортирането на Пратка съгласно настоящите Условия, включително, но не само, Такси за допълнителни услуги, такси за декларирана стойност, такси за специална обработка и други допълнителни такси, подробно описани в настоящите Условия или всякакви актуализирани Условия и, ако и където е приложимо, мита и данъци, и други разходи, разумно направени от FedEx във връзка с транспортирането на Пратка.

„Декларирана стойност за превоз“ означава тази стойност, ако има такава, която е посочена от Изпращача във (Въздушната) Товарителница, показваща максималната сума, до която FedEx носи отговорност, във връзка с Доставката на Пакета.

„Декларирана митническа стойност“ означава продажната цена или възстановителната стойност на съдържанието на Пратката, както е необходимо за целите на митническото освобождаване.

„Срок, определен за доставка“ означава публикуваният ангажимент за срок на доставка за услугата на FedEx или ангажиментът за срок на доставка, предложен от отдел „Обслужване на клиенти“ за тази Пратка, който отчита стоката, която се изпраща, датата на изпращане, дестинацията, теглото на Пратката и стойността на Пратката.

„Номер на FedEx акаунт“ или „FedEx акаунт“ означава номерът, издаден от FedEx на даден клиент, който гарантира, че дейността по акаунта е обобщена от системата на FedEx и платецът е фактуриран правилно.

„Вътрешноевропейски пратки” означава Пратки между определени държави в рамките на Европа, както е дефинирано от FedEx периодично на fedex.com.

 „Забранени артикули” означава артикулите и видовете Пратки, посочени в Раздел 8 (Забранени артикули) на настоящите Условия.

 

3. ЦЕНИ

За Пратката се прилагат тарифите, посочени в списъка със стандартните тарифи на FedEx на fedex.com, или тарифите, които са изрично договорени в съответното споразумение за транспортни услуги на FedEx. Тарифите на FedEx не включват мита, данъци, такси за митническо оформяне, нито каквито и да е други такси за вноса или износа, приложими за Пратката. Цените и предложенията за услуги от служители и представители на FedEx ще се базират на информацията, предоставена от Изпращача, но крайните цени и услугата могат да бъдат променяни в зависимост от действително предадената Пратка и прилагането на настоящите Условия. FedEx не носи отговорност за, нито ще бъде извършена корекция, възстановяване на суми или кредитиране от какъвто и да е вид, в резултат на несъответствие между цените или услугите, предложени преди предаването на Пратката, и цените и другите Такси, фактурирани на клиента. FedEx ще предостави само приблизителни стойности на митата и данъците чрез функцията за Изчисляване на мита и данъци на FedEx Global Trade Manager на fedex.com, но окончателните стойности на митата и данъците могат да бъдат различни.

Прилаганите цени са тези, които се прилагат и са в сила към момента на сключване на договора за превоз. FedEx си запазва правото от време на време и без предизвестие да преразглежда Тарифите, посочени в списъка със стандартните тарифи на FedEx или другаде на fedex.com.

 

4. ФАКТУРИРАНЕ

4.1 Независимо, че FedEx си запазва правото да изиска предварително плащане на всякакви Tакси, както е предвидено в съответствие с Условията, задълженията по Фактурите за неплатени Tакси са дължими без отстъпка в рамките на 15 дни от датата на фактурата. Задълженията по Фактурите за мита и данъци са дължими при получаване. FedEx си запазва правото да увеличи всяка неплатена в срок сума, по право и без предизвестие за обезщетение, с 15% (или сума, прилагана от FedEx според местните приложими правила и условия на плащане) като неустойка за административни разходи и годишна лихва от 6% над лихвения процент на Европейската централна банка (или ставка, прилагана от FedEx според местните приложими правила и условия на плащане), която се изчислява за започнат месец или максимално допустимия лихвен процент по приложимото законодателство, ако е с по-ниска стойност.

4.2 „Фактуриране на изпращача или товарителя“ означава, че Таксите ще бъдат фактурирани за сметка на Изпращача.

4.3 „Фактуриране на получателя“ означава, че Таксите ще бъдат фактурирани за сметка на Получателя. За да бъдат фактурирани Таксите за сметка на Получателя, той трябва да има валиден Номер на FedEx акаунт и този номер трябва да бъде въведен в съответната част на (Въздушната) Товарителница. Пратки с фактуриране на Получателя се приемат за превоз само в определени местоположения. Ако Получателят откаже да плати, Таксите автоматично се фактурират за сметка на Изпращача.

4.4 „Фактуриране на трето лице“ означава, че Таксите ще бъдат фактурирани на друго лице, различно от Изпращача или Получателя. В съответната част на (въздушната) товарителница трябва да бъде въведен валидният номер на акаунт във FedEx на третото лице. Ако не бъде въведен или ако третото лице не извърши плащане, Транспортните такси автоматично ще бъдат фактурирани за сметка на Изпращача, а митата и данъците, ако има такива, за сметка на Получателя.

4.5 За транзакции с „Фактуриране на Изпращача“, „Фактуриране на Получателя“ или „Фактуриране на трето лице“ (вижте по-долу) пакетите няма да бъдат приемани, ако не бъде валиден Номер на FedEx акаунт във (Въздушната) Товарителница. Номерата на FedEx акаунти не могат да се прехвърлят. Неправомерното използване, включително непозволено обединяване на Пратки, които са собственост на различни лица, може да доведе до загуба на всички отстъпки и отказ от предоставяне на услуга. Клиентът, на когото е издаден FedEx акаунт, носи отговорност за плащането на всички Такси по акаунта, включително тези, произтичащи от неправомерно използване. Притежателят на акаунта носи отговорност за опазването на номера на акаунта. Номерът на FedEx акаунта трябва да бъде разкриван само на лица, упълномощени да изпращат пратки през акаунта. Неподдържането на FedEx акаунта актуален може да доведе до поставянето му в състояние „само плащане в брой“. Поставянето на акаунт в състояние „само плащане в брой“ може да доведе до забавяне, отказване или връщане на Пакети, докато договореностите за плащанията не бъдат изпълнени.

4.6 Ако е приложимо, митата и данъците могат да се начисляват върху съдържанието на Пратките. FedEx няма задължение да извършва авансови плащания на мита и данъци и може да изиска от Изпращача, Получателя или задълженото трето лице да плати на FedEx, преди FedEx да изпълни каквито и да е задължения за мита и данъци. Получателят ще бъде таксуван за тези мита и данъци, освен ако не са маркирани полета „Фактуриране на мита и данъци за сметка на изпращача“ или „Фактуриране на мита и данъци за сметка на трето лице“ във (Въздушната) Товарителница и в нея е посочен валиден Номер на FedEx акаунт. Тези опции са налични само за определени локации. Допълнителни подробности за локациите могат да бъдат получени при поискване.

4.7 НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВИТО И ДА Е ИНСТРУКЦИИ ИЛИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПЛАЩАНЕТО, В КОИТО Е ПОСОЧЕНО ОБРАТНОТО, ИЗПРАЩАЧЪТ Е ВИНАГИ ОКОНЧАТЕЛНО ОТГОВОРЕН ЗА ТАКСИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ МИТА И ДАНЪЦИ, АКО ИМА ТАКИВА.

4.8 Таксите, които изискват конвертиране от валута, различна от тази, в която е фактуриран Платецът, ще се изчисляват всеки ден, използвайки средната офертна цена, получена от OANDA – интернет услуга за обменни курсове. Средната офертна цена е средната цена, на която купувачите предлагат да закупят валута от продавачите за дадения период. Тези обменни курсове за валута са достъпни на oanda.com. Валутите на държавите членки на Европейския съюз ще имат нормативно установени обменни курсове към еврото. Има допълнителна такса за обмен: 1,75% за конвертиране от всяка друга валута – в щатски долари, 2,3% за конвертиране от щатски долари – в друга валута и 2,0% за конвертиране между всички валути, различни от щатски долари. Няма такса за обмена между валути, свързани с еврото. Таксите във валути, различни от щатски долари, които не са свободно конвертируеми, ще бъдат конвертирани в щатски долари и ще бъдат фактурирани по сметката на Платеца, или по свободния пазарен курс, или по официалния курс, по който е разрешено на FedEx да купува щатски долари в съответната валута, по преценка на FedEx. Курсът към датата на изпращане на пратката, ще се използва за конвертиране в нехиперинфлационни валути. FedEx си запазва правото да използва валутния курс към датата на фактурата, а не към датата на изпращане, в държави, в които валутата е волатилна.

За Пратки, заявени чрез функцията „Създаване на пратка за внос“ на FedEx Ship ManagerTM на fedex.com, независимо от всякакви инструкции за плащане, дадени на FedEx, лицето, което инициира транзакцията за пратка за внос с FedEx, носи отговорност за заплащането, ще му бъде фактурирана и се съгласява да плати всички такси, включително всякакви такси за специална обработка и мита и данъци за такива Пратки.

4.9 Пратки, заявени чрез функцията „Създаване на пратка за внос“ на fedex.com, се подчиняват на правилата и условията, приложими за държавата, от която е изпратена пратката. Тези правила и условия за услугата могат да се различават в различните държави. За подробности се консултирайте с нашия офис в държавата на изпращане.

4.10 Когато е разрешено от закона, стандартно FedEx може да предоставя електронни фактури, освен ако платецът изрично не поиска друго.

 

5. КОРЕКЦИИ ПО ФАКТУРА/ ОБЕМНО ТЕГЛО

5.1 FedEx има право да провери всяка (Въздушна) Товарителница, за да провери избраната услуга и теглото на Пакета/Пратката. Ако избраната услуга или въведеното тегло е неправилно, FedEx има право да направи подходящи корекции по (въздушната) товарителница и съответните корекции по фактурата по всяко време, като ще има право да начислява специална такса за обработка за извършване на такива корекции и изменения.

Когато (въздушните) товарителници се създават от Изпращача чрез някое автоматизирано устройство за изпращане на пратки, всяко пропуснато или неправилно вписване във (Въздушната) Товарителница относно теглото или броя на Пакетите ще доведе до фактуриране въз основа на приблизителната оценка на FedEx за броя на транспортираните Пакети и Условията за превоз на FedEx или на обемното тегло към момента на фактуриране, или на стандартното тегло по подразбиране според оценката на всеки Пакет, което ще бъде определено от FedEx и ще бъде достъпно при поискване.

5.3 Таксите може да се определят въз основа на обемното тегло. Обемното тегло се определя чрез умножаване на дължината по височината по ширината на Пакета (всички в сантиметри) и разделяне на 5000 или друго такова число, което се посочва периодично от FedEx на fedex.com. Ако резултатът надвишава действителното тегло, допълнителни Tакси могат да бъдат определени въз основа на обемното тегло. Тарифите за тези допълнителни Такси могат да бъдат получени при поискване и могат да бъдат променяни без предизвестие от FedEx.

 

6. ОТКАЗ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРАТКИ

FedEx си запазва правото да откаже, задържи, анулира, отложи или върне някоя Пратка по всяко време, ако такава Пратка по преценка на FedEx може да причини повреда или забавяне на други Пратки, стоки или лица, или чийто превоз е забранен по закон или нарушава някое от настоящите Условия или FedEx акаунтът на физическото или юридическото лице, отговорно за плащането, не е с добро кредитно досие. Фактът, че FedEx приема дадена Пратка, не означава, че тази Пратка отговаря на приложимите закони и разпоредби или на настоящите Условия.

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ

7.1 Ограниченията за размера и теглото на Пакетите варират в зависимост от държавата или услугите на FedEx. При поискване се предоставят подробности.

7.2 Няма ограничение за общото тегло на Пратка от няколко Пакета, при условие, че всеки отделен Пакет в рамките на Пратката не надвишава ограничението за тегло на отделен Пакет, определено за дестинацията. Пратки над 225 кг изискват предварително споразумение с FedEx. При поискване се предоставят подробности.

7.3 Много големи Пакети са предмети с тегло под 68 кг (или ограничението за държавата на получаване), които надвишават сумарно 330 см (или ограничението за държавата на получаване) по дължина и обиколка. Тези пакети могат да бъдат отказани или по преценка на FedEx могат да се считат за пратки по услугите FedEx International Priority Freight или FedEx International Economy Freight, ако бъдат приети от FedEx, и може да бъде приложено минимално тегло за таксуване от 68 кг. независимо от действителното тегло.

7.4 Пратки за FedEx Envelope и FedEx Pak трябва да бъдат предавани в подходящата опаковка на FedEx.

7.5 Не може да се посочва повече от един вид услуга в една (Въздушна) Товарителница и не повече от един FedEx Envelope, FedEx 10kg Box или FedEx 25kg може да бъде изпращан в една (Въздушна) Товарителница.

7.6 Изпращачът има право да изпраща до десет различни стоки в една (Въздушна) Товарителница.

7.7 Изпращачът има право да изпраща до 9998 Пакета в една (Въздушна) товарителница.

 

8. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ

8.1 FedEx забранява изпращане на следните артикули до която и да е дестинация, а Изпращачът се съгласява да не изпраща такива, освен ако не е получил изрично съгласие от FedEx (в зависимост от дестинацията може да има допълнителни ограничения):

а. Огнестрелни оръжия, други оръжия, амуниции и части за тях;

б. Принтери за 3D печат, предназначени или функциониращи изключително за производство на огнестрелни оръжия;

в. Експлозиви (експлозивите от клас 1.4 може да са допустими до и от определени местоположения; допълнителна информация ще бъде предоставена при поискване), фойерверки и други запалими или взривоопасни артикули;

г. Артикули, които приличат на бомба, ръчна граната или друго взривно устройство. Това включва, но не само, инертни продукти, като копия, непознати артикули, учебно-тренировъчно оборудване и произведения на изкуството;

д. Военни артикули с произход от държава, в която се изисква лиценз за контрол на износа;

 е. Човешки трупове, органи или части от човешко тяло, човешки или животински ембриони, кремирани или ексхумирани човешки останки;

ж. Живи животни, включително насекоми и домашни любимци;

з. Животински трупове, мъртви или препарирани животни;

и. Растения и растителен материал, включително рязан цвят (рязаният цвят е приемлив за и от определени пазари, включително от Холандия до САЩ и в цяла Латинска Америка; допълнителна информация ще бъде предоставена при поискване);

й. Малотрайни хранителни продукти, както и храни и напитки, изискващи охлаждане или друг контрол на околната среда;

к. Порнография и/или нецензурни материали;

л. Пари, включително, но не само, пари в брой и парични еквиваленти (напр. прехвърляеми ценни книжа, джиросани акции, облигации и депозитни разписки), колекционерски монети и марки;

м. Опасни отпадъци, включително, но не само, използвани хиподермични игли и/или спринцовки или други медицински, органични или индустриални отпадъци;

н. Мокър лед (замразена вода);

о. Фалшифицирани стоки, включително, но не само, стоки с търговска марка, която е идентична или практически неразличима от регистрираната търговска марка, без одобрение или наблюдение от притежателя на регистрираната търговска марка (често наричани и „фалшикати“ или „имитация“);

п. Марихуана, включително предназначена за оздравителни или медицински цели, и извлечен от марихуана канабидиол (CBD), както и продукти с концентрация на делта-9-тетрахидроканабинол (THC) над 0,3% от сухото тегло и синтетични канабиноиди;

р. Сурови или нерафинирани конопени растения или части от тях (включително, но не само, конопени стъбла, листа, цветове и семена);

с. Тютюн и тютюневи изделия, включително, но не само, цигари, пури, насипен тютюн, бездимен тютюн, наргиле или шиша; и

т. Електронни цигари.

8.2 FedEx забранява изпращане на следните видове Пратки до която и да е дестинация, а Изпращачът се съгласява да не изпраща такива (в зависимост от дестинацията може да има допълнителни ограничения):

а. Пратки или стоки, чийто превоз, внос или износ е забранен от който и да е закон, постановление или регламент;

 б. Пратки, изискващи FedEx да получи специални лицензи или разрешителни за транспорт, внос или износ;

в. Недекларирани, акцизни пратки или стоки, които изискват одобрение и оформяне от регулаторни органи;

г. Пратки с декларирана митническа стойност, надвишаваща разрешената за дадена дестинация;

д. Опасни товари, с изключение на разрешените в раздел „Опасни товари“ в настоящите правила и условия; и

Пакети, които са мокри, течащи или отделят някаква миризма.

8.3 FedEx отхвърля всякаква отговорност за Забранени артикули, независимо че са били приети (включително приемане по грешка или с предупреждение). FedEx си запазва правото да отказва Пакети въз основа на тези ограничения или поради съображения за сигурност или безопасност. FedEx има право да наложи на Изпращача административна такса за отказани пакети и за разходите за върнати стоки, където е приложимо. Допълнителна информация може да бъде получена при поискване.

8.4 Гарантираното връщане на парите (вижте Раздел 18) не се отнася за Забранените артикули.

 

9. КОНТРОЛ НА ИЗНОСА

9.1 FedEx не транспортира Пратки, които нарушават законите за контрол на износа. Изпращачът носи отговорност и гарантира за спазването на всички приложими закони, правила и регламенти, включително, но не само, американските административни нормативни изисквания за износа, американските регламенти за международен трафик на оръжие и американските регламенти за контрол на чуждестранните активи, както и на приложимите закони за износа и на правителствените разпоредби на всяка държава, свързани с транспортирането на Пратката. Изпращачът се съгласява и гарантира, че ще спазва всички приложими санкции на американското правителство, забраняващи износ или реекспорт на стоки, услуги или технологии за страните и регионите, определени от американското правителство едностранно или координирано със санкциите на други държави. FedEx също така няма да транспортира, а Изпращачът се съгласява да не предава за изпращане стоки, чиято търговия е ограничена или забранена от законите за икономически санкции и ембарго. Посетете fedex.com за актуалния списък на FedEx със страните и териториите, които не се обслужват.

9.2 Освен това FedEx няма да транспортира, а Изпращачът се съгласява да не предава на FedEx Пратки, ако Изпращачът или някоя от свързаните с Пратката страни са включени в списъка със забранени лица, поддържан от американското министерството на търговията, или в някой от списъците за контрол или санкции на износа, публикувани и поддържани от: американското министерство на финансите, службата за контрол на чуждестранните активи; американското министерство на търговията, агенцията по промишленост и сигурност; американското министерство на външните работи, дирекцията за контрол на защитата на търговията; комисиите по санкциите на ООН; Съвета на Европейския съюз; и всеки друг съответен орган. Изпращачът също така се съгласява и гарантира, че няма да се опитва да изпраща до субект, притежаван от лице, което е определено от съответния регулаторен орган като подлежащо на икономически санкции.

9.3 Изпращачът ще указва Пратките, изискващи лицензи за контрол на износа, разрешителни или подлежащи на друг регулаторен контрол преди износ, и ще предоставя на FedEx информация и цялата документация, необходима за спазването на приложимите разпоредби. Отговорност на Изпращача е да определи за своя сметка приложимите лицензи за износ или изисквания за разрешителни за Пратката, да получи всички необходими лицензи и разрешителни и да се увери, че Получателят е оторизиран съгласно изискванията на приложимите закони и разпоредби на страната на произход, страната местоназначение и всяка страна(и), която има юрисдикция върху стоките. Освен това, отговорност на Изпращача е да гарантира, че крайната употреба или крайният потребител на изпратените неприемливи за превоз артикули не нарушава никакви правила за специфичен контрол, ограничаващи определени видове износ, реекспорт и прехвърляния на конкретно изброените артикули, предмет на американските административни нормативни изисквания за износа.

9.4 FedEx не поема отговорност пред Изпращача или което и да е друго лице за никакви загуби или разходи, включително, но не само, глоби и санкции, ако Изпращачът не е спазил законите, правилата или разпоредбите за износ, или възникнали в резултат от действия, предприети от FedEx с цел спазване на приложимите закони и разпоредби. Изпращачът също така се съгласява да обезщетява FedEx за всички загуби или разходи, включително, но не само, глоби и санкции, възникнали поради неспазване от страна на Изпращача на законите, правилата или разпоредбите за износ, или възникнали в резултат от действия, предприети от FedEx с цел спазване на приложимите закони и разпоредби.

 

10. ОПАСНИ ТОВАРИ

10.1 Не всички пунктове на FedEx приемат опасни товари, някои пунктове на FedEx не приемат определени класове опасни товари и опасните товари не се приемат за изпращане чрез всички услуги на FedEx. Пратки, които попадат под Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), се нуждаят от специални транспортни уговорки, и

 Изпращачът трябва да се свърже с FedEx за потвърждение/уговорки за изпращането на пратката преди изпращането. FedEx си запазва правото да откаже опасни товари на всеки пункт, където те не могат да бъдат приети в съответствие с приложимото законодателство.

10.2 Всички Пакети, съдържащи опасни товари, трябва да са в съответствие с техническите инструкции на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) за безопасен транспорт на опасни товари по въздух, регулациите на опасни товари на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), всички вариации на FedEx Express, изредени в настоящото издание на тарифата на IATA, или други приложими регулации. Единствено Изпращачът носи отговорност за всички щети, причинени от неспазването на приложимите IATA или други регулации. Изпращачът трябва да предостави и носи отговорност за изцяло ефективното пакетиране на всички опасни товари в съответствие с всички изисквания по отношение на класификациите, опаковането, маркирането и етикетирането, документацията и всички други приложими закони, регламенти или правила. Изпращачът също така е отговорен да гарантира, че Получателят спазва всички приложими закони, разпоредби и правила. Опасните товари могат да бъдат изпращани международно само с FedEx Expanded Service International (Air) Waybill, когато се използва (Въздушна) Товарителница на хартиен носител (вижте също Раздел 15.5: МАРШРУТИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА).

10.3 Изпращачът трябва да спазва всички приложими закони, регламенти или правила, уреждащи опаковането, маркирането и етикетирането на пратките от кръв и кръвни продукти независимо дали те са заразни.

10.4 Опаковките на FedEx не могат да се използват за превоз на опасни товари (с изключение на Биологично вещество, категория B [UN 3373], което може да бъде изпратено във FedEx UN 3373 Pak) (вижте също Раздели 11.3 и 11.4: ОПАКОВАНЕ И МАРКИРАНЕ).

10.5 Литиевите батерии (UN 3090 - литиево-метални батерии), които са Еднократни и не се презареждат, трябва да бъдат предварително одобрени, за да се изпратят. За подробности отидете на fedex.com и въведете ключовата дума „литиеви батерии“.

10.6 Всяка пратка трябва да бъде придружена от формуляра на IATA „Декларация на Изпращача за опасни товари“, когато се изисква.

10.7 Забележка: FedEx може да бъде задължен по закон да докладва неправилно декларирани или недекларирани Пратки, съдържащи опасни товари на съответния местен компетентен орган. Изпращачът може да подлежи на глоби и санкции съгласно приложимото законодателство. Според регулациите за опасни стоки се изисква всеки Изпращач да бъде обучени за опасни товари, типични за работата му, преди да предаде Пратка с опасни товари до FedEx или друг въздушен превозвач. Когато физически лица

 предават Пратка, съдържаща опасни товари, тя трябва да бъде правилно класифицирана, опакована, маркирана, етикетирана и идентифицирана като опасен товар и да включва правилната документация за опасни товари.

10.8 От FedEx се изисква да поддържа по подходящ начин несъвместими опасни товари отделени на всички превозни и въздухоплавателни средства. Тази необходимост може да доведе до прехвърляне на Пратката на следващия наличен маршрут на камион или полет, на който може да се поддържа правилното разпределение.

10.9 Гаранцията за връщане на парите (вижте Раздел 17) не важи за Пратки, съдържащи опасни товари.

 

11. ОПАКОВАНЕ И МАРКИРАНЕ

11.1. Всички Пакети трябва да бъдат подготвени и опаковани от Изпращача за безопасно транспортиране по въздух и земя, като се приема, че се полага обичайната грижа при боравене в условия на експресно транспортиране и при спазване на всички приложими закони, регламенти и правила, включително тези, които уреждат опаковането, маркирането и етикетирането. Изпращачът е отговорен за правилното попълване на (въздушната) товарителница. Всяка Пратка трябва да бъде четливо и трайно маркирана с името, улицата, града и държавата, включително пощенския код на Изпращача и Получателя. За международни Пратки адресът на Изпращача трябва да посочва държавата, в която е подадена Пратката на FedEx.

11.2 Всички артикули, податливи на повреди в резултат на някакво условие, което може да се срещне при въздушен транспорт, като например промени в температурата или атмосферното налягане, трябва да бъдат адекватно защитени с подходяща опаковка от Изпращача. FedEx не носи отговорност за щети, произтичащи от промени в температурата или налягането.

11.3 FedEx не осигурява транспорт с контролирана температура. При никакви обстоятелства FedEx няма задължение да добавя сух лед към Пратките или да предоставя услуги за повторно заледяване независимо от устните или писмени изявления от клиента или FedEx за обратното. FedEx не препоръчва използването на мокър лед (замръзнала вода) като хладилен агент.

11.4 Ако Получателят откаже даден пакет или Пакетът е протекъл, е повреден или отделя миризма (общо наричано „Протичане“), той ще бъде върнат на Изпращача, ако е възможно. Ако Пакетът бъде отказан от Изпращача или не може да бъде върнат поради Протичане, Изпращачът носи отговорност и се съгласява да възстанови и по друг начин да обезщети FedEx за всички плащания, такси и разходи, направени във връзка с почистването и/или изхвърлянето на

 Пакета. FedEx си запазва правото, без да носи отговорност, да откаже или да изхвърли Пакета, показващ индикации за Протичане.

 

12. ИНСПЕКЦИЯ НА ПРАТКИ

12.1 FedEx има право, по свое усмотрение или по искане на компетентните органи, да отваря и проверява всяка Пратка без предизвестие и по всяко време и следователно не носи никаква отговорност.

12.2 В съответствие с приложимите регулации от FedEx се изисква да извърши (на случаен принцип) рентгенова проверка. FedEx може да предприеме подобна проверка и Изпращачът и Получателят се отказват от всякакви възможни искове за щети или забавяне (включително, но не само, Гаранция за връщане на парите) в резултат на проверката.

 

13. МИТНИЧЕСКО ОСВОБОЖДАВАНЕ

13.1 Пратките, които преминават национални граници, може да изискват митническо оформяне. Изпращачът е длъжен да се увери, че стоките се изпращат в съответствие с всички митнически регулаторни изисквания, да предостави цялата документация и информация, необходими за митническото оформяне, както и да декларира и гарантира, че всички данни и информация, които е предоставил във връзка със стоките и митническото оформяне на Пратката, са и продължават да бъдат верни, правилни и пълни, включително съответния код по хармонизираната система. Пратките, които изискват документация в допълнение към (въздушната) товарителница (например търговска фактура), може да изискват допълнително време на доставяне. ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ ДА ВИ НАЧИСЛИМ ВСИЧКИ САНКЦИИ, ГЛОБИ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ РАЗНОСКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ТАКСИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН ИЛИ ОТ НЕСПАЗВАНЕ ОТ ВАША СТРАНА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩОТО.

13.2 Изпращачът е длъжен да се увери за своя сметка, че стоките в международните пратки са приемливи за влизане в страната местоназначение съгласно приложимите закони и са спазени всички изисквания за лицензи или разрешителни, когато е приложимо.

13.3 От Изпращача може да се изисква да предостави също и допълнителна информация, за да получи разрешение от други регулаторни агенции в страната местоназначение, преди да бъде извършена доставката до Получателя. Пратките, съдържащи стоки или продукти, които подлежат на регулиране от различни държавни агенции в други страни местоназначения (например националните агенции, отговарящи за стандартите за безопасност на храните, опазване на общественото здраве, фармацевтичните продукти, медицинските изделия, растенията и животните, продуктите от дивата природа, телекомуникациите и друго електронно оборудване и подобни агенции), може да изискват повече време за митническо оформяне. Всички такси за изпращането до и връщането от страни, в които влизането не е разрешено, ще се начисляват на Изпращача.

13.4 Ако Пратките бъдат задържани от митниците или други агенции поради невярна или липсваща документация, FedEx може да се опита да уведоми Получателя. Ако местното законодателство изисква точната информация или документация да бъде предоставена от Получателя и Получателят не го направи в разумен срок, който може да бъде определен от FedEx, Пратката може да се приеме за такава, която не може да бъде доставена (вижте Раздел 16: ПРАТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ). Ако Получателят не предостави необходимата информация или документация и местното законодателство позволява на Изпращача да я предостави, FedEx може да се опита да уведоми Изпращача. Ако Изпращачът също не успее да предостави информацията или документацията в разумен срок, който може да бъде определен от FedEx, Пратката може да приеме за такава, която не може да бъде доставена. FedEx не поема отговорност, в случай че не е в състояние да извърши доставката поради невярна или липсваща документация, независимо дали ще се опита да уведоми Получателя или Подателя.

13.5 Когато е разрешено от местното законодателство или ако не е указано друго (например чрез описаната по- долу услуга „FedEx International Broker Select“), FedEx ще осигурява митническото оформяне на международните пратки. FedEx ще предостави на митниците и другите регулаторни агенции информацията за Пратката, необходима за нейното оформяне. Когато е приложимо, FedEx може да начисли допълнителна такса за обслужване за митническото оформяне на международните пратки – за услугите, заявени от Изпращача, Получателя или трета страна, или за възстановяване на разходите, прехвърлени на FedEx от регулаторната агенция, за подаване на регулаторните документи. Видовете такси и сумите им варират в зависимост от държавата. (Вижте fedex.com/ancillary/go/service за списък на допълнителните такси за услугите за митническо оформяне във вашата държава местоназначение.)

13.6 FedEx ще действа като представител на Изпращача или на Получателя (ако е приложимо) единствено за целите на митническото оформяне и освобождаване на Пратката. Когато е приложимо и подходящо, Изпращачът ще упълномощи FedEx или определения от FedEx брокер да изготви и подаде митническите декларации и да извърши всички съответни действия като пряк представител от името и на риск на Изпращача или Получателя. Подателят ще се погрижи Получателят да упълномощи FedEx в съответствие с тази клауза, когато е приложимо.

 13.7 FedEx няма да приема авансово или да начислява мита и данъци, ако в заявката е избрана опцията за избор на брокер. Дали стоката е приемлива и възможните ограничения, когато се използва FedEx International Broker Select, варират в зависимост от държавата.

13.8 В някои случаи FedEx може по собствено усмотрение да приеме инструкции да използва определен митнически брокер, различен от FedEx (или от брокера, определен от FedEx) или от брокера, определен от Изпращача. Във всеки случай FedEx (или брокера, определен от FedEx) си запазва правото да освободи Пратката, ако брокерът не може да бъде определен или няма да извърши освобождаването, или ако на FedEx не е предоставена пълна информация за брокера (включително име, адрес, телефонен номер и пощенски код).

13.9 За Пратките, чието митническо освобождаване трябва да бъде извършено от Получателя, FedEx своевременно ще предостави митническата документация на Получателя.

 

14. МИТА И ДАНЪЦИ

14.1 За да извърши митническото освобождаване на определени артикули, FedEx може да предплати, от името на платеца, митата и данъците, начислени от митническите служители, и да начисли допълнителна такса за това. За всички Пратки, FedEx може да се свърже с платеца и да изиска потвърждаване на договореностите за възстановяване на сумите като условие за извършване на освобождаването и доставката, както и по своя преценка да изиска плащане на митата и данъците преди Пратката да бъде освободена за Получателя. За повече подробности се свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ на FedEx.

14.2 FedEx предоставя само приблизителни стойности на митата и данъците чрез функцията за изчисляване на мита и данъци на FedEx Global Trade Manager на fedex.com. Окончателните стойности на митата и данъците могат да бъдат различни.

14.3 В случай на несъгласие с верността или приложимостта на изчислените за Пратката мита и данъци FedEx или определеният от FedEx брокер може да прегледат транспортните документи, придружаващи Пратката. Ако FedEx установи, че митата и данъците са изчислени правилно, Изпращачът се задължава да ги плати или да уреди заплащането им от Получателя, както е приложимо.

14.4 Ако предплати мита, данъци или други такси от името на платеца, FedEx ще му начисли такса за допълнителни услуги за митническо освобождаване на база на фиксирана ставка или процент от общата авансово платена сума. Таксата за допълнителни услуги за митническо освобождаване варира в зависимост от държавата местоназначение. За повече информация относно начисляваната такса за допълнителни услуги за митническо освобождаване вижте https://www.fedex.com/bg-bg/ancillary-clearance-service.html 

14.5 Ако Изпращачът не е посочил платец в/във (въздушната) товарителница, митата и данъците автоматично ще бъдат начислени на Получателя, когато е позволено. Опциите „Начисляване на митата и данъците на Изпращача“ и „Начисляване на митата и данъците на трета страна“ са налични само за доставки до посочени местоназначения; за повече подробности се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на FedEx.

14.6 НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВИТО И ДА Е ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ПЛАЩАНЕТО, В КОИТО Е ПОСОЧЕНО ОБРАТНОТО, ИЗПРАЩАЧЪТ Е ОКОНЧАТЕЛНО ОТГОВОРЕН ЗА ПЛАЩАНЕТО НА МИТАТА И ДАНЪЦИТЕ, КАКТО И НА ВСИЧКИ ТАКСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДПЛАТЕНИТЕ ОТ НАС МИТА И ДАНЪЦИ, АКО ПЛАЩАНЕТО НЕ БЪДЕ ПОЛУЧЕНО. Ако Получателят или третото лице, което трябва да даде потвърждение за възстановяването на сумите, откаже да плати митата и данъците при поискване, може да се свържем с Изпращача за тази цел. Ако Изпращачът откаже да направи задоволителни уговорки за възстановяване на сумите на FedEx, Пратката може да бъде върната на Изпращача (в такъв случай Изпращачът ще бъде отговорен за плащането както на първоначалните такси, така и на тези за връщането), да бъде оставена в склад за съхранение на общи поръчки или в митнически склад, или да бъде счетена за пратка, която не може да бъде доставена. Ако Транспортните такси за Пратката са начислени на кредитна карта, FedEx си запазва правото да уреди също и несъбраните суми за мита и данъци, свързани с Пратката, по сметката на кредитната карта.

14.7 В зависимост от опциите, които са налични в посочените местоположения, ако FedEx не получи задоволително потвърждение на уговорките за възстановяване на сумите за предплащане на мита и данъци, Пратката може да бъде забавена. Такива забавяния или всяко друго неизпълнение на настоящите Условия не представлява отговорност на FedEx и не се счита за неизпълнение на услугите. Съответно, те не се покриват от гаранцията за връщане на парите. (Вижте раздел 18: „Гарантирано връщане на парите“ и раздел 20: „Отговорности, които не се поемат“.)

14.8 Плащането на митата и данъците ще бъде извършено по един от следните начини по преценка на FedEx: в брой, с чек (личен или бизнес, при условие че бъде предоставена валидна идентификация), кредитна карта, платежно нареждане, пътнически чек или дебитна сметка или сметка за отложено плащане. FedEx не приема предварително плащане на мита и данъци в момента на изпращането.

14.9 Не поемаме отговорност за Пратки, изоставени на митницата, и такива Пратки може да се считат за невъзможни за доставка.

    

15. МАРШРУТИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА

15.1 FedEx си запазва правото да избере маршрут за пратката, който намери за подходящ. Няма спирки по маршрута, които са договорени в момента на предаване на Пратката. Някои пратки могат да бъдат обединени или пренасочени от FedEx за транспортиране с превозни средства на трети страни, въздушни превозвачи на трети страни или на чартърен или на междинен превозвач, които FedEx може да определи по свое усмотрение. FedEx не поема никакво задължение да пренасочва Пратка към трета държава или да превозва Пратката чрез определено въздухоплавателно средство или друго превозно средство, по някакъв определен маршрут или да осъществява връзка в някой момент в съответствие с някакви графици. FedEx може, без предизвестие, да замести алтернативен превозвач, въздухоплавателно средство или превозно средство, да се отклони от маршрута или маршрутите или да нареди транспортирането на Пратката с моторно превозно средство. Изпращачът се съгласява с правото на FedEx да отклони всяка Пратка (включително да използва други превозвачи), за да улесни доставката ѝ.

15.2 FedEx може да достави на Получателя на адреса, посочен на (Въздушната) Товарителница, или на друго лице, различно от физическото или юридическото лице, посочено на (Въздушната) Товарителница, което е оправомощено да приеме Пратката в името и от името на Получателя. Адресите на Пратката винаги трябва да включват пълния адрес на Получателя и неговия телефонен или факс номер. Изпращачът е наясно и изрично приема, че в определени държави на получаване доставката може да бъде извършена до трета страна или до пощенска кутия или всяко друго място, достъпно за Получателя. (Адреси на кутии в пощенски клонове могат да се използват за определени международни местоположения, но трябва да включват валиден номер на телефон, факс или телекс на (Въздушната) Товарителница. FedEx не може да доставя на адреси на кутии във военни пощенски клонове в САЩ, като пощенски клонове на армията и пощенски станции на флота (APO и FPO).

15.3 FedEx не носи отговорност при никакви обстоятелства за искове, свързани с изземване или задържане на стоки по време на транзит от митнически или други правителствени органи.

15.4 Пратки до хотели, болници, правителствени офиси или съоръжения, университетски кампуси или други съоръжения, които имат пощенска стая или централна приемна зона, могат да бъдат доставяни до пощенската стая или централната приемна зона, освен ако не е разрешено и одобрено друго от FedEx преди изпращането.

15.5 Опасните товари не могат да бъдат пренасочвани към адрес, различен от първоначално определения адрес на Получателя, предоставен от Изпращача. (Забележка: Пратките могат да бъдат предоставени като задържане за вземане или да бъдат върнати на Изпращача.)

15.6 Всяка заявена промяна в адрес, която не е пренасочване или корекция на адреса, е нова Пратка и ще се прилагат нови Транспортни такси.

15.7 Съботната доставка, ако се предлага, ще подлежи на такса за специална обработка в държавите, в които събота не е редовен работен ден.

15.8 Опцията за услугата FedEx Europe First за ранна сутрешна доставка, ако се предлага, ще подлежи на допълнителна такса за доставка („Такса за доставка FedEx Europe First“).

15.9 По свое усмотрение FedEx може да откаже да вземе или достави Пратка или да използва алтернативни уговорки за вземане или доставка, за да поддържа безопасността на своите служители и в случаите, когато FedEx смята, че услугите могат да бъдат използвани в нарушение на някои приложими закони, регламенти или правила.

15.10A Инструкции за доставка от Изпращача

FedEx предлага една или повече опции за подписване при доставка, които могат да бъдат избрани от Изпращача в момента на попълване на (въздушната) товарителница. Опциите за подписване при доставка не са налични за всички Пратки и са обект на географски и други ограничения и могат да бъдат променяни от FedEx от време на време без предизвестие. За информация относно наличността и условията на опциите за подписване при доставка посетете fedex.com.

И Изпращачът, и Получателят потвърждават, че избраните от Изпращача Опции за подписване при доставка могат да се отнасят, но не са ограничени, до: (i) освобождаване на Пратка без подпис за доставка; (ii) доставка до съсед или портиер/управител на сграда или подобен; (iii) освобождаване на Пратка B2C само на пълнолетно лице на адреса за доставка; (iv) или всяка комбинация от горните инструкции. Направеният от Изпращача избор на опция за подписване при доставка ще има предимство пред всички допълнителни инструкции за доставка, получени от Получателя. Изпращачът и Получателят следва да обърнат внимание на раздел 20.4д от настоящите Условия за превоз.

Допълнителни такси могат да се събират във връзка с опциите за подписване при доставка. Вниманието на изпращача и получателя е насочено към раздел 23 от настоящите Условия за превоз.

В случай че не бъде избрана Опция за подписване при доставка, FedEx ще следва стандартните си процедури за доставка.

15.10Б Инструкции за доставка от Получателя

На избрани места пратките от тип B2C могат да бъдат доставени в съответствие с допълнителни инструкции, получени от Получателя. Изпращачът изрично потвърждава и се съгласява, че ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ ПЪРВОНАЧАЛНО ДОГОВОРЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТАВКА И/ИЛИ СРОКА ОПРЕДЕЛЕН ЗА ДОСТАВКА. И Изпращачът, и Получателят потвърждават и се съгласяват, че инструкциите от Получателя могат да се отнасят, но не са ограничени, до: (i) отлагане на времето за доставка; (ii) доставка до съсед; (iii) доставка до друг адрес и/или друго лице, при условие че този друг адрес е в същата държава, както този, посочен във (Въздушната) Товарителница; (iv) предоставяне на инструкции къде да бъде оставена Пратката B2C, без да се получава подпис за доставката; (v) оставяне на Пратката B2C в пункт за взимане (например в местен магазин); или (iv) всякакви комбинации от горните инструкции. Страните са съгласни, че временно задържане на Пратката B2C от FedEx съгласно инструкциите на Получателя, напр. да се отложи доставката, се счита за част от договора за превоз.

Наличните опции за доставка на Пратки B2C са обект на времеви, географски и други ограничения и от време на време могат да бъдат променяни от FedEx без предизвестие. За информация относно наличието и условията на опциите за доставка посетете www.fedex.com. Гаранцията за връщане на парите (вижте Раздел 18) не важи за Пратки B2C, за които Получателят е предоставил допълнителни инструкции за доставка в съответствие с тази клауза.

FedEx приема допълнителни инструкции за доставка само за Пратки B2C. АКО ОБАЧЕ ПОЛУЧАТЕЛЯТ ПРЕДОСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРАТКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ В2С, ТО КАКТО ИЗПРАЩАЧЪТ, ТАКА И ПОЛУЧАТЕЛЯТ ПОТВЪРЖДАВА И СЕ СЪГЛАСЯВА ДА БЪДЕ ОБВЪРЗАН С ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.

 

16. УСЛУГА ЗА ПОВТОРНА ДОСТАВКА

16.1 Бизнес доставки. FedEx ще направи повторен опит за доставка автоматично или при поискване, ако: (1) на адреса на Получателя или на съседен адрес няма никой, който да се подпише за получаването на пакета, и няма регистрирано указание за предаване без подпис; (2) изпращачът е избрал Опция за подписване при доставка на FedEx и няма на разположение отговарящ на изискванията Получател, който да се подпише за получаване на пакета; или (3) FedEx по своя преценка определи, че пакетът може да не бъде предаден. Ако Бизнес доставката не е била извършена след три (3) опита за доставяне или след като е била задържана в продължение на пет (5) работни дни от датата на първия опит за доставяне и, когато е приложимо, е освободена на митницата в държавата на получаване, пратката ще бъде счетена за такава, която не може да бъде доставена (вижте Раздел 17: Пратки, които не могат да бъдат доставени).

16.2 Доставки до жилища и Пратки B2C. Ако Доставка до жилище или Пратка B2C не може да бъде доставена при първоначалния опит, FedEx може по своя или преценка да опита повторно доставяне, или да задържи пратката, докато не получи допълнителни инструкции за доставка от Получателя, или да достави на място, определено от FedEx. Ако Доставка до жилище или Пратка B2C не може да бъде доставена при повторен опит или опити, Получателят не даде допълнителни инструкции за доставка или FedEx не може да осигури доставката до друго място, което да бъде определено от FedEx, пратката може да бъде счетена за такава, която не може да бъде доставена (вижте Раздел 17: Пратки, които не могат да бъдат доставени).

 

17. ПРАТКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ

17.1 Пратка, която не може да бъде доставена, е тази, която не може да бъде доставена по причини, които включват, но не се ограничават до, някое от следните: (i) адресът на Получателя е непълен, нечетлив, неправилен или не може да бъде намерен; (ii) Пратката е адресирана до зона, която не се обслужва от FedEx; (iii) офисът на Получателя е затворен (iv) доставката е невъзможна поради липсата или отказа на подходящо лице да приеме доставката или да се подпише за доставката на Пратката при първоначалния опит или при повторните опити за доставка; (v) Пратката не може да бъде освободена на митницата; (vi) Пратката вероятно би причинила повреда или забавяне на други пратки или имущество или наранявания на хора; (vii) Пратката съдържа забранени артикули; (viii) Получателят не може или отказва да плати Пратка с фактуриране на Получателя; (ix) Пратката е била неподходящо опакована; или (x) съдържанието или опаковката на Пратката са повредени до такава степен, че повторното опаковане не е възможно.

17.2 Ако дадена Пратка не може да бъде доставена по някаква причина, FedEx може да се опита да уведоми Изпращача, за да организира връщането на Пратката, без да се засягат местните регулаторни ограничения. Ако не може да се установи връзка с Изпращача в рамките на пет (5) работни дни или той не даде инструкции в разумен срок, определен от FedEx, FedEx по свое усмотрение може да върне Пратката на Изпращача; да постави Пратката в склад за съхранение на общи поръчки или митнически склад; или да изхвърли Пратката. Ако Пратка не може да бъде доставена, освободена от митница или върната, Пратката може да бъде прехвърлена или унищожена от FedEx по негова преценка. Изпращачът ще бъде отговорен за всички Такси, възникнали при връщането, съхраняването или изхвърлянето на Пратка, която не може да бъде доставена, освен ако невъзможността за доставяне на Пратката е по вина на FedEx.

17.3 Пратките, които не могат да бъдат върнати поради местни регулаторни ограничения, ще бъдат поставени в склад за съхранение на общи поръчки или в митнически склад или унищожени по преценка на FedEx на произволно място. Изпращачът се съгласява да заплати всички разходи, направени от FedEx за такова съхранение или унищожаване.

17.4 Таксите за връщане ще бъдат начислени на Изпращача заедно с първоначалните Такси, освен ако невъзможността за доставяне на Пратката е по вина на FedEx. Ще бъдат включени и всички други Такси, платени от FedEx, включително, но не само, мита, данъци и такси за съхранение, ако е приложимо. За върнати Пратки, съдържащи опасни товари, Изпращачът трябва да предостави попълнена (Въздушна) Товарителница за връщане и всички други необходими документи.

 

18. ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНТИРАНО ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ

18.1 FedEx предлага гарантирано връщане на парите за следните услуги или опции на услуги (ако и където се предлагат): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, услуга FedEx International Economy (без пратки в рамките на Европа), услуга FedEx International Economy Freight (без пратки в рамките на Европа), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, услуга FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. За да се избегне съмнението, гарантирано връщане на парите не се прилага за вътрешно-европейски пратки, използващи услугата FedEx International Economy. При поискване, FedEx ще възстанови или по свое желание (ще бъде упражнено по усмотрение на FedEx) ще кредитира до приложимата фактура Транспортните такси, направени от Изпращача, ако първият опит за доставка на пратка бъде 60 секунди или повече след приложимото време на ангажимента за дата и час на доставка („Неизпълнение на услугата“). Правилата за гарантирано връщане на парите обаче ще се прилагат само след като FedEx приеме ангажимент за дата и час на доставка след взимане на пратката.

Тази гаранция за връщане на парите, ако е възможна (клиентите трябва да направят справка при FedEx за подробности), може да бъде прекратена, изменена или оттеглена от FedEx по негово усмотрение без предизвестие нито до Изпращача, нито до Получателя.

За да се отговори на условията за възстановяване на сумата или кредит, важат следните ограничения:

а. Когато митническото освобождаване или други регулаторни разрешения се забавят, поради изискванията за проверка или вземане на проби, поради грешки или пропуски на Изпращача в документацията или обработката на Пакет се забави поради това ,че FedEx прилага изисквания на авиацията или други изисквания за сигурност, Срокът, определен за доставка се променя чрез добавяне на един Работен ден за всеки ден (или част от него), през който тези освобождавания/ разрешения се забавят;

б. За фактурирани Пратки и за Пратки, изпратени с автоматизирано устройство за изпращане, FedEx трябва да получи писмено уведомление за Неизпълнение на услугата в рамките на 15 дни от датата на фактурата. Изпращачът трябва да предостави доказателството за плащането заедно с номера на фактурата, за която се отнася плащането. Ако фактурата не е платена изцяло, причината за всяка неплатена такса трябва да бъде отбелязана с номера на нейната (въздушна) товарителница или номер за проследяване на Пакета;

в. За Пратки, които не са фактурирани от FedEx (независимо дали са платени в брой, с чек, паричен превод, кредитна карта, или по друг начин), Изпращачът трябва да уведоми писмено FedEx за Неизпълнение на услугата в рамките на 15 дни след датата на Пратката;

г. Уведомлението трябва да включва клиентския номер във FedEx, ако има такъв, номера на (въздушната) товарителница или номера за проследяване на пакета, датата на изпращане и пълна и точна информация за Получателя;

д. Неизпълнение на услугата няма да се счита за възникнало, ако в рамките на 30 дни след уведомяване на FedEx, той представи доказателство или за навременна доставка, състояща се от датата и часа на доставка и името на лицето, подписало Пратката, или информация за изключение на услугата, изразяващо, че неизпълнението на доставката навреме е произтекло от някакво, разрешено от условията удължаване на срока за доставка в този документ или поради обстоятелствата, описани в Раздел 20: ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО НЕ СЕ ПОЕМАТ;

е. Разрешено е само едно възстановяване на суми или кредит за Пакет. Ако възникне Неизпълнение на услуга за някой пакет в рамките на Пратка с множество пакети, възстановяване на суми или кредит ще бъде предоставен само за частта от Транспортните такси, приложими за този Пакет;

ж. Възстановяване на сума или кредит ще бъде предоставен само ако е предоставена пълна и точна информация за Получателя в момента на изпращане. Пълната информация за получателя трябва да бъде предоставена или във (Въздушната) Товарителница, или чрез автоматизирано устройство за изпращане;

з. Възстановяване на суми или кредитиране няма да бъде предоставено за Пратки, забавени поради неправилни или непълни адреси, поради липсата или отказа на дадено лице да приеме доставката, независимо дали Пакетът е върнат на Изпращача, или се подпише за Пакета или по повод разрешено от условията удължаване на срока за доставка в този документ или поради обстоятелствата, описани в Раздел 20: ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО НЕ СЕ ПОЕМАТ;

и. Тази Гаранция за връщане на парите се отнася само за Транспортните такси и не се отнася за мита, данъци или такси за декларирана стойност или някакви други Такси и/или загуба или щети, понесени или от Изпращача, или от Получателя;

й. Възстановяване на суми или кредитиране няма да бъде предоставено на клиенти, използващи автоматизирани устройства за изпращане, ако към въпросния Пакет или Пратка са приложени неправилни Номера за проследяване на Пакета;

к. Неизпълнение на услугата няма да се счита за възникнало, ако по време на изпращането за фактуриране е бил предоставен клиентски номер във FedEx, който не е бил с добро кредитно досие, и Пакетът е бил задържан, докато не бъдат подсигурени алтернативни уговорки за плащане. За целите на тази разпоредба, "с добро кредитно досие" означава, че (1) плащането по FedEx клиентския номер е текущо; (2) клиентският номер във FedEx не е в състояние „само плащане в брой“; и (3) за търговски или бизнес FedEx клиентски номера, салдото не надвишава кредитния лимит, установен от FedEx;

л. Тази Гаранция за връщане на парите не се отнася за Пратки, които не могат да бъдат доставени или върнати Пратки, или всякакви пратки, съдържащи опасни товари или сух лед;

м. Тази Гаранция завръщане на парите не се отнася за забавяне на доставката, причинено от спазването на правилата на FedEx по отношение на плащането на мита и данъци преди митническото освобождаване или при доставка;

н. Кредитите за Транспортни такси ще се прилагат само за клиентския номер на Платеца и възстановяванията на суми ще се изплащат само на Платеца;

о. Кредитиране или възстановяване на суми по тази Гаранция за връщане на парите ще се прилага само срещу Транспортните такси за Пратката, пораждащи кредита;

п. Точно време за Срока, определен за доставка може да бъде получено единствено като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ и предоставите следната информация:

1. Стока, която се изпраща;

2. Дата на изпращане на Пратката; 3. Точна дестинация;

4. Тегло на Пратката;

5. Стойност на Пратката;

 

 Всеки срок за доставка, публикуван в „Ръководството за услуги на FedEx“ или на друго място, или цитиран от отдел „Обслужване на клиенти“ без горепосочените пет задължителни факта, е само прогноза и не се счита за Срок, определен за доставка. Данните на FedEx относно предложените срокове за доставка ще представляват категорично доказателство за всякакви подобни оферти;

п. Тази Гаранция за връщане на парите за Пратки, предназначени за нашите разширени райони за обслужване, се отнася само за частта от транспорта, предоставена пряко от FedEx;

с. Почивните дни на мястото на приемане и/или дестинацията ще се отразят на времето на доставка на FedEx. Доставките, които по принцип са планирани да бъдат извършени в почивен ден, ще бъдат разсрочени за доставка през следващия работен ден. Срокът, определен за доставка ще бъде удължен за период, равен на продължителността на почивните дни;

с. За услугата FedEx International Next Flight, Срокът, определен за доставка доставка може да бъде променен по много причини, включително, но не само: закъснения или анулиране на полети поради контрол на въздушното движение, атмосферни или механични проблеми. Ако Срокът, определен за доставка бъде променен, Гаранцията за връщане на парите ще се отнася само за последния срок, определен за доставка.

т. Тази Гаранция за връщане на парите не важи за всички Пратки, по-конкретно за Пратките B2C, за които Получателят е предоставил на FedEx определени инструкции за доставка в съответствие с Раздел 15.10.

18.2 За опцията за услуга FedEx Europe First, FedEx при поискване или ще възстанови, или по желание (единствено по усмотрение на FedEx) ще кредитира по съответната фактура i) FedExEurope First Delivery Fee, платена от Изпращача, но не и Транспортните такси, ако първият опит за доставка на Пратката е 60 секунди или повече след Срока, определен за доставка за услугата FedEx Europe First Delivery Fee и ii) Транспортните такси, платени от Изпращача (в допълнение към таксата за доставка за FedEx Europe First), ако първият опит за доставка на Пратката е 60 секунди или повече след Срока, определен за доставка за FedEx International Priority без опцията за услугата FedEx Europe First. Всички ограничения, посочени в раздел 18.1, се прилагат и за опцията за услуга FedEx Europe First.

18.3 Ако Изпращачът избере да остави Пратка в Оторизиран център за доставки на FedEx или във FedExDrop Box, Срокът, определен за доставка ще започне да тече, когато Пратката бъде взета от FedEx от Оторизирания център за доставки на FedEx или от FedEx Drop Box, ако е приложимо. Подробности за приложимите крайни часове за обработка на Пратки, които са в сила в момента, можете да намерите в Оторизирания център за доставки на FedEx или във FedEx Drop Box, както е приложимо.

 

19. ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

19.1 Освен ако Изпращачът не впише по-висока Декларирана стойност за превоз във (Въздушната) Товарителница и не заплати необходимата такса, отговорността на FedEx е ограничена до по-високата стойност от: а) сумата, предвидена в приложимия международен договор или в местното законодателство; или б) 22 евро за килограм; или в) 100 щ.д. на Пратка. За Пратките с FedEx Economy, FedEx 1 Day Freight, FedEx Priority Overnight и FedEx Standard Overnight в Австрия, Белгия, Дания, Люксембург, Нидерландия, Швейцария и Обединените арабски емирства отговорността на FedEx е ограничена до по- високата стойност от а) сумата, предвидена в приложимото местно законодателство; или б) 10 евро за килограм; или в) 100 щ.д. на Пратка, освен ако Изпращачът не впише по-висока Декларирана стойност за превоз във (Въздушната) Товарителница и не заплати необходимата такса. За Пратките с FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight и FedEx Standard Overnight в Германия отговорността на FedEx е ограничена до по-високата стойност от а) 4 евро за килограм в съответствие с Германския търговски кодекс (HGB); или б) 100 щ.д. на Пратка, освен ако Изпращачът не впише по-висока Декларирана стойност за превоз във (Въздушната) Товарителница и не заплати необходимата такса.

19.2 FedEx не предоставя застраховка „Товари по време на превоз“ или застраховка за всички рискове, но Изпращачът може да заплати допълнителна такса за Декларирана стойност за превоз над ограниченията, посочени в Раздел 18.1 по-горе. Изпращачът трябва да прегледа списъците с тарифи на FedEx, които са в сила по време на извършване на доставката, или да се обади на FedEx за обяснение на допълнителните такси. Декларираната стойност за превоз на всяка Пратка представлява максималната отговорност на FedEx във връзка с доставката на тази Пратка, включително, но не само, загуба, щети, забавяне, грешка в доставката, липса на информация или неправилно предоставяне на информация, свързана с Пратката. Излагането на и рискът от загуба на Декларираната стойност за превоз се поема от Изпращача. Съветваме клиентите да се свържат със своя застрахователен агент или брокер за застрахователното покритие. ДОРИ АКО Е ДЕКЛАРИРАНА ПО-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ, ОТГОВОРНОСТТА НА FEDEX ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКА НЯМА ДА Е ПОВЕЧЕ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКАТА И FEDEX ИМА ПРАВО ДА ИЗИСКВА НЕЗАВИСИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТОЙНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКА, ЗА КОЯТО Е ПРЕДЯВЕН ИСК.

 19.3 Максималната декларирана митническа стойност и Декларирана стойност за превоз е ограничена и може да се различава в зависимост от местоположението. Ако е приложимо, Декларираната стойност за превоз не може да надвишава Декларираната митническа стойност. Максималната Декларирана митническа стойност и Декларираната стойност за превоз за съдържанието на FedEx Envelope или FedEx Pak, независимо от дестинацията, е 100 щ.д. на Пратка или 9,07 щ.д за фунт, в зависимост от това коя стойност е по- висока. Стоки, чиято стойност (действителна или декларирана) надвишава тези суми, НЕ трябва да се изпращат във FedEx Envelope или FedEx Pak. Освен ако не е посочено друго от FedEx, максималната Декларирана стойност за превоз е 50 000 щ.д. на Пратка, с изключение на услугите FedEx International Priority Freight и FedExInternational Economy Freight, които имат ограничение за максимална Декларирана стойност за превоз от 100 000 щ.д. на Пратка до повечето дестинации. Изпращачът трябва да прегледа списъците с тарифи на FedEx, които са в сила по време на пратката, или да се обади на FedEx за обяснение на ограниченията за декларирана стойност.

19.4 Пратките, съдържащи следните артикули с извънредна стойност, са ограничени до максимална Декларирана стойност за превоз от 1000 щ.д. на Пратка или 9,07 щ.д. за фунт, в зависимост от това коя стойност е по-висока. Вносът на някои от тези артикули може да бъде забранен от отделни държави и по-ниско ограничение за Декларирана стойност за превоз за дадена държава, ако има такова, ще контролира въведеното ограничение за такива предмети:

а. Произведения на изкуството, включително всяка творба, създадена или разработена чрез прилагане на умения, вкус или творчески талант, за продажба, показване или колекциониране. Това включва без ограничение артикули (и техните части) като картини, рисунки, вази, гоблени, печатни издания с ограничено издание, произведения на изобразителното изкуство, статуи, скулптури, колекционерски предмети, поръчкови или персонализирани музикални инструменти или подобни предмети;

б. Антики, колекционерски предмети или всякакви стоки, които показват стила или модата на отминала епоха и чиято история, възраст или рядкост допринасят за тяхната стойност. Тези предмети включват, но не се ограничават до, мебели, сервизи за хранене, порцелан, керамика и стъклени съдове. Колекционерските предмети могат да бъдат съвременни или свързани с минала епоха;

в. Филми, фотографски изображения (включително фотографски негативи), фотографски хромове и фотографски диапозитиви;

г. Всяка стока, която по своето естество е особено податлива на повреда или чиято пазарна стойност е особено променлива или трудна за установяване;

 д. Стъклени предмети, включително, но не само знаци, огледала, керамика, порцелан, китайски порцелан, кристално стъкло, рамкирано стъкло и всяка друга стока със сходна чупливост;

е. Плазмени екрани;

ж. Бижута, включително, но не само, евтини бижута, часовници и техните части, скъпоценни камъни или камъни за монтиране (скъпоценни или полускъпоценни, обработени или необработени), технически диаманти и бижута, изработени от благородни метали;

з. Скъпоценни метали, включително, но не само злато и сребро, сребърни кюлчета или прах, утайки или платина (освен като неразделна част от електронни машини);

и. Кожи, включително, но не само, кожени дрехи, дрехи с украса от кожа и кожи с косъм;

й. Акции, облигации, депозитни разписки или парични еквиваленти, включително, но не само, купони за храна, пощенски марки (неколекционерски), пътнически чекове, лотарийни билети, платежни нареждания, подаръчни карти и ваучери за подаръци, предплатени телефонни карти (с изключение на тези, които изискват код за активиране), купони от облигации и облигации на приносител;

к. Колекционерски предмети, като спортни карти, сувенири и спомени. (Колекционерски монети и марки не могат да бъдат изпращани. Вижте раздела „Забранени артикули“).

л. Китари и други музикални инструменти на повече от 20 години и поръчкови или персонализирани музикални инструменти.

м. Изпращачът носи отговорност за точното попълване на (Въздушната) Товарителница или други документи за изпращане на пратката, включително попълване на раздела с декларираната стойност. FedEx не може да уважи исканията за промяна на информацията за декларираната стойност във (Въздушната) Товарителница след предаването на FedEx.

19.5 Когато Изпращачът не е посочил декларираната стойност за превоз на всеки Пакет във (Въздушната) Товарителница, но е посочил обща декларирана стойност за всички Пакети, декларираната стойност за всеки пакет ще бъде определена чрез разделяне на общата декларирана стойност на броя на пакетите във (Въздушната) Товарителница В никакъв случай декларираната стойност на някой от Пакетите в Пратка не може да надвишава декларираната стойност на Пратката.

19.6 FedEx не носи отговорност за загуба, повреда или забавяне, погрешна доставка или недоставяне на Пратки, които не се приемат за превоз, включително, но не само, пари в брой или валута (вижте раздел 8: „Забранени артикули“).

 19.7 Всяка декларация за стойност, надвишаваща максималните, разрешени от FedEx, е нищожна и недействителна. Приемането от FedEx (независимо дали е по невнимание, умишлено, или по друг начин) за превоз на Пратка с декларирана стойност над допустимите максимуми не представлява отказ от каквато и да е клауза или ограничения в рамките на тези Условия по отношение на такава Пратка.

19.8 Ако Декларираната стойност за превоз на Пратка надвишава разрешените ограничения (вж. Раздели 19.3 и 19.4), тази стойност автоматично се намалява до разрешените ограничения за такава Пратка.

19.9 Независимо от Декларираната стойност за превоз на Пакет, отговорността на FedEx за загуба, повреда, забавяне, грешка в доставката, неизпълнена доставка, невярна информация, липса на информация или неправилно предоставяне на информация няма да надвишава разходите за ремонт, амортизираната стойност или разходите за подмяна на Пратката, в зависимост от това кое е с по-малка стойност.

 

20. ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО НЕ СЕ ПОЕМАТ

20.1 FEDEX НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗА ЩЕТИ, БИЛО ТО ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ НАД ДЕКЛАРИРАНАТА СТОЙНОСТ (КАКТО Е ОГРАНИЧЕНА ОТ РАЗДЕЛ 19) ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ПРИЛОЖИМАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ, ПОПРАВЕНО ИЛИ, ЗА ДОСТАВКИ ОТ И МЕЖДУ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ДЪРЖАВА, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО ПРАВО, КОЕТО Е ПОВЕЧЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ FEDEX Е ЗНАЕЛ ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ, ЧЕ ТЕЗИ ЩЕТИ Е МОЖЕЛО ДА ВЪЗНИКНАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБА.

20.2 FEDEX НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗА СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЗАГУБИ ИЛИВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБА.

20.3 FedEx не носи отговорност за загуби или закъснения при определени обстоятелства, посочени в раздел 20.4. Излагането на и риска от всяка такава загуба или закъснение се поема от Изпращача и Изпращачът трябва да се свърже със застрахователен агент или брокер, ако желае да получи застрахователно покритие. FEDEX НЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ.

20.4. FedEx не носи отговорност за и не е необходимо да предоставя никаква корекция, възстановяване на суми или кредитиране от какъвто и да е вид в резултат на загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка, недоставяне, погрешна информация или неуспешно предоставяне на информация, включително, но не само, всяка такава загуба, повреда, забавяне, погрешна доставка, недоставяне, дезинформация или погрешна информация или неуспешно предоставяне на информация, причинени от или произтичащи от:

а. Действие, неизпълнение или бездействие на Изпращача, Получателя или на всеки друг, който има интерес към Пратката;

б. Естеството на Пратката или някакъв дефект, характеристика или присъщ за нея недостатък;

в. Нарушение на което и да е от правилата и условията, съдържащи се във (Въздушната) Товарителница или настоящите Условия, тарифата или други правила и условия, приложими към Пратката, включително, но не само, неправилна декларация за товара, неправилно или недостатъчно опаковане, обезопасяване, маркиране или адресиране на Пратките;

г. Всякакви събития извън контрола на FedEx, включително, но не само, опасности от въздуха, обществени врагове, публични органи, действащи с явна или действителна власт, действия или бездействия на Митническите служители, безредици, стачки или други местни спорове, граждански размирици, опасности, възникнали при състояние на война или метеорологични условия, национални, международни или местни смущения в мрежите за въздушно или наземно транспортиране, престъпни деяния на някое физическо или юридическо лице (лица), включително терористични действия, стачки или планирани протести (на всеки субект, включително, но не само, до други превозвачи или доставчици), природни бедствия, прекъсване или отказ на комуникационни и информационни системи (включително, но не само, системи на FedEx), механично забавяне или условия, представляващи опасност за служителите на FedEx;

д. Действия или бездействия на друго лице, различно от FedEx, спазване на устни или писмени инструкции за доставка от Изпращача, Получателя или лица, които твърдят, че представляват Изпращача или Получателя;

е. Загуба или повреда на артикули, опаковани и запечатани в Пакети от Изпращача, при условие че печатът не е разрушен по време на доставката и Пакетът запазва основната си цялост;

ж. Забавяне на доставката или невъзможност/ неуспех на FedEx да завърши доставка поради действия или бездействия на митнически или други регулаторни агенции;

з. Забавяния на доставката, причинени от спазването на правилата на FedEx по отношение на плащането на мита и данъци;

и. Невъзможност на FedEx да предостави копие от записа за доставка или копие от подписа, получен при доставката;

 й. Изтриване на данни от или загуба или невъзвръщаемост на данните, съхранявани на магнитни ленти, файлове или други носители за съхранение, или изтриване или повреждане на фотографски изображения или звукови записи от експониран филм;

к. Повреда при транспортиране или при обработка на флуоресцентни лампи, неоново осветление, неонови знаци, рентгенови тръби, лазерни тръби и крушки, кварцов кристал, кварцови лампи, стъклени тръби като тези, използвани за образци, и стъклени контейнери, като тези, които се използват в лабораторни среди, или други естествено чупливи предмети;

л. Неспазване от FedEx на графиката за „ориентация към пакета“ (напр. стрелки „НАГОРЕ“, маркировки „ТОЗИ КРАЙ НАГОРЕ“);

м. Отказ на Изпращача да достави стоки в опаковки, одобрени от FedEx преди доставката, когато такова предварително одобрение се препоръчва или изисква;

н. Неуспешно уведомяване от FedEx на Изпращача за всяко забавяне, загуба или повреда или каквато и да е неточност в такова уведомление;

о. Пратки, освободени без получаване на подпис, ако е посочено оторизиране за освобождаване при доставката с подпис от Получателя;

п. Неуспех или невъзможност на FedEx да се опита да се свърже с Изпращача или Получателя относно непълен или неточен адрес, неправилна или непълна документация, неплащане на мита и данъци, необходими за освобождаване на Пратка, или непълен или неточен адрес на митническия брокер;

р. Загуба или повреда на Пакет, за който FedEx няма запис за получаване;

с. Доставка на макети (включително, но не само, архитектурни модели, къщи за кукли и др.);

т. Повреда на куфари, багаж, чанти за дрехи, алуминиеви калъфи, пластмасови калъфи или други предмети, чието външно покритие може да се повреди от залепващи се етикети, замърсяване или маркиране, освен ако не са поставени в подходящ защитен контейнер за превоз;

у. Повреда, забавяне или загуба на Пратка, съдържаща забранен артикул;

ф. Повреда, възникнала от неуспех от страна на Изпращача да опакова изпращания материал по начин, достатъчен да го предпази от повреди, адекватността се оценява с разумно решение на FedEx, като се има предвид, че обработката обикновено се очаква да е в ръцете на превозвач, като например FedEx;

 х. Загуба на лична или финансова информация, включително, но не само, номера на социално осигуряване, дати на раждане, номера на шофьорски книжки, номера на кредитни или дебитни карти и информация за финансови сметки;

ц. Неуспех на Изпращача да изтрие всички Пратки, въведени в система за самостоятелно фактуриране на FedEx, устройство за интернет доставка или друг електронен метод за доставка, използван за изпращане на Пакет, когато Пратката не е предадена на FedEx;

ч. Използване на непълен, неточен или невалиден номер на акаунт във FedEx или неуспешно предоставяне на валиден номер на акаунт във FedEx с добро кредитно състояние в инструкциите за фактуриране на документацията за изпращане;

ш. Превоз на бързоразвалящи се стоки или стоки, които биха могли да бъдат повредени от излагане на топлина или студ, включително, но не само, превоз на всякакви алкохолни напитки, растения и растителни материали, тютюневи изделия, яйца от щраус или ему или жива аквакултура;

щ. Повреда на компютри или на техните компоненти, или на електронно оборудване, когато се превозва в опаковка, различна от:

а. Оригиналната опаковка на производителя, която не е нарушена и е запазена в добро, непроменено състояние;

б. Опаковка, която е в съответствие с указанията за опаковане на FedEx, налични на fedex.com;

в. Опаковка за лаптопи на FedEx, за Пратки с лаптопи;

г. Опаковка за малки електронни устройства на FedEx, за Пратки с мобилни телефони, джобни компютри, MP3 плейъри и подобни предмети;

д. Предоставянето на опаковки, съвети, помощ или насоки за подходящо опаковане на Пратки от FedEx не представлява поемане на отговорност от FedEx, освен ако такива съвети, помощ или насоки са одобрени писмено от FedEx Packaging Design and Development и в писмения документ изрично е поета отговорност в случай на повредена Пратка;

е. Повреди, посочени от всякакви уреди за следене за удар, накланяне или температура;

ж. Неспазване на нашето време на ангажимент за дата и час на доставка за Пратки с непълен или неточен адрес. (Вижте раздела „Пратки, които не могат да бъдат доставени“.);

з. Загуба или повреда на алкохолни Пратки, освен ако не се използва одобрен тип опаковка или FedEx Packaging Design and Development предварително не одобри такива опаковки преди изпращането на Пратката;

 

 и. Пратки с опасни товари, които Изпращачът не е декларирал правилно, включително с подходяща документация, маркировки, етикети и опаковки. FedEx няма да заплати иск за недекларирани или скрити опасни товари и гарантираното връщане на парите на FedEx не се прилага;

й. FedEx не носи отговорност за неуспешно предоставяне на услуги или опции за услуги, при които записите на FedEx не отразяват, че услугите или опциите за услуги са избрани от Изпращача.

20.5 Освен в случай на умишлено действие от FedEx, Изпращачът носи отговорност за щети, причинени от Пратката на FedEx или на трета страна. Изпращачът гарантира и предпазва FedEx от всякакви искове на трета страна, по-специално на Получателя, за каквато и да е отговорност, надвишаваща отговорността, поета съгласно настоящите Условия.

20.6 Всякакво плащане, извършено от FedEx по иск на Изпращача или на трета страна, не се счита за поемане на отговорност.

 

21. БЕЗ ГАРАНЦИИ

Освен ако изрично не е посочено друго в този документ, FedEx не дава никакви гаранции, било то изрични или подразбиращи се.

 

22. ИСКОВЕ

22.1 Искове за вреди, забавяне или липси

За всички искове поради повреда (видима или скрита), забавяне (включително искове за разваляне) или липси, FedEx трябва да бъде уведомен писмено в рамките на 21 календарни дни след доставката на Пратката – при неспазване на срока не може да бъде предявен иск за вреди срещу FedEx (вижте също Раздел 18: ГАРАНЦИЯ ЗA ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ за периода, в който можете да поискате възстановяване на суми или кредитиране за Транспортните такси поради Неизпълнение на услугата). Получаването на Пратката от Получателя без писмено известие за наличие на повреда на, дадено с разписката за получаване е валидно доказателство, че Пратката е доставена в добро състояние. Като условие FedEx да разгледа иск за вреди, Получателят трябва да предостави съдържанието, оригиналните картонени кутии и опаковките на FedEx за проверка.

FedEx си запазва правото да проверява повредените Пратки в офисите на клиента, както и правото да изтегли повредения пакет за проверка в пункт на FedEx.

Всички оригинални картонени кутии, опаковки и съдържание трябва да бъдат предоставени за проверка на FedEx и запазени до приключване на иска.

 22.2 Други искове (Загуба, Неизпълнена доставка, Грешка в доставката...)

Всички останали искове, включително, но не само, искове за загуба, неизпълнена доставка или грешка в доставката, трябва да бъдат получени от FedEx в рамките на девет месеца след предаването на пакета на FedEx.

22.3 Подаване на иск и ограничение в срока

В рамките на девет месеца след предаването на пакета на FedEx, това трябва да бъде документирано, като цялата информация за него бъде изпратена до FedEx. FedEx няма задължението да предприеме действия по какъвто и да е иск, докато не бъдат платени всички Такси; сумата на иска не трябва да се приспада от тези Такси. Правото на обезщетение за вреди срещу FedEx се погасява, освен ако не бъде предявен иск в рамките на две (2) години от датата на доставката (в случай на повреда) или датата, на която Пратката е трябвало да бъде доставена (в случай на загуба, неизпълнена доставка, грешка в доставката или забавяне на доставката).

Договорената дата на доставка за целите на изчисляването на крайния срок е денят, следващ датата на Пратката. Давността, предвиждаща по-кратки законови или договорени клаузи, има предимство пред тази клауза.

За една Пратка може да бъде предявен само един иск. Приемането на плащане по даден иск погасява правото за претендиране на допълнителни вреди или предявяване на иск за допълнително обезщетение във връзка с тази Пратка.

 

23. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

FedEx си запазва правото да начислява допълнителни такси за гориво и други за Пратки, без да дължи предизвестие. Продължителността и сумата ще се определят по преценка на FedEx. Изпращачът, предавайки Пратката си на FedEx, се съгласява да плати допълнителните такси, които са в сила, след момента на поръчката или часа на събиране, като тези Такси трябва се определят изцяло по преценка на FedEx. Подробности за текущите допълнителни такси са налични на fedex.com.

 

24. БЕЗ ОТКАЗ

Всеки неуспех от страна на FedEx да приложи или да получи изпълнение на дадена клауза от настоящите Условия не представлява отказ от тази клауза и по никакъв начин не нарушава правото на FedEx да получи изпълнение на такава клауза.

 

      

 25. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРАВО

25.1 Настоящите Условия не изключват никаква отговорност, когато изключването на тази отговорност е забранено със закон.

25.2 Дотолкова, доколкото дадена клауза, включена или спомената в тези Условия, може да противоречи на приложим международен договор, местен закон, подзаконови нормативни актове на държавните органи, наредби или изисквания, тази клауза се ограничава до максималната разрешена степен и, както е ограничена, остава в сила като част от споразумението между FedEx и Изпращача. Невалидността или неприложимостта на която и да е клауза не засяга друга част от тези Условия.

 

26. ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Белгийското законодателство позволява на потребителите на пощенски услуги да поискат намесата на Омбудсмана за пощенския сектор (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), при условие че потребителят предварително е внесъл оплакване във FedEx. Подобна намеса не засяга клаузите на настоящите Условия.

 

27. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

27.1 Термини като „администратор“, „лични данни“, „субект на данни“ и „обработка“ ще имат значението, което им е дадено в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) и във всички приложими (местни) закони и разпоредби за защита на данните (заедно наричани „Закон за защита на данните“).

27.2 FedEx и Изпращачът потвърждават, че и двамата са пълноправни администратори по отношение на обработването на личните данни („Лични данни“) от или между страните съгласно настоящите Условия.

27.3 Във връзка с обработването на каквито и да е Лични данни съгласно настоящите Условия Изпращачът декларира, че е спазил Закона за защита на данните, включително, но не само, наличието на правно основание в съответствие с чл. 6 от ОРЗД и предоставянето на информация на субектите на данни в съответствие с чл. 12 – 14 от ОРЗД, включително информацията, съдържаща се в Декларацията за поверителност на FedEx на адрес fedex.com.

27.4 Изпращачът ще обезщети FedEx по отношение на всички разходи, искове, вреди и разноски, понесени от или начислени на FedEx във връзка с неспазване на настоящия раздел 27 от страна на Изпращача.

27.5 Всяко прехвърляне на Лични данни от Изпращача към FedEx или обратно, както и от Европейското икономическо пространство (по-долу наричано „ЕИП“) или Швейцария към страна извън ЕИП или Швейцария, е предмет на стандартните договорни клаузи между администраторите (Решение 2004/915/ЕО, по-долу наричано „SCC-CC“), както е посочено в чл. 46(2)(c) от ОРЗД, който може да бъде намерен тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/international-dimension-data- protection/standard-contractual-clauses-scc_en. За тази цел SCC-CC са изцяло включени в настоящите Условия чрез позоваване. С приемането на тези Условия се счита, че страните (а) са подписали SCC-CC; (б) са съгласни с цялото съдържание на SCC-CC и (в) се задължават да спазват настоящите Условия. Съгласно SCC-CC FedEx, като администратор, ще действа като експортиращ данни, също и от името на своите филиали, а Изпращачът, като администратор, ще действа като импортиращ данни, или обратно, както е приложимо. Гореизложеното не засяга правото на FedEx по свое усмотрение да реши да използва друг подходящ метод за прехвърляне в съответствие със Закона за защита на данните. Прехвърляните Лични данни може да включват данни за контакт с конкретния Изпращач или Получател, например имена и адреси, необходими за ефективното предоставяне на услугите на FedEx, като доставка на пакети и активиране на функционалностите за търсене и проследяване, както е посочено в Споразумението и в съответствие с Анекс Б към SCC-CC.

27.6 Ако Съдът на Европейския съюз, местният надзорен орган или подобен държавен орган постанови, че настоящите Условия и/или SCC-CC няма или повече няма да се считат за законосъобразен метод за улесняване на прехвърлянията на Лични данни извън ЕИП или Швейцария, страните добросъвестно ще договорят алтернативен метод за улесняване на тези прехвърляния по законосъобразен начин.