Условия за използване на fedex.com

Условия за ползване

Условия за ползване

FedEx.com

FedEx.com

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА FEDEX.COM, ВКЛЮЧИТЕЛНО FEDEX SHIP MANAGER® НА АДРЕС FEDEX.COM И FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (НАРИЧАНИ ЗАЕДНО „SHIP MANAGER“), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER („GTM“), FEDEX® MOBILE И FEDEX® BILLING ONLINE СЕ ИЗПОЛЗВА ПО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ПРЕГЛЕЖДАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТ ВАС И ОТ ИМЕТО НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ (ПО-ДОЛУ НАРИЧАНИ ЗАЕДНО „ВИЕ“ ИЛИ „ВАШИЯ“), НА ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ.

FEDEX МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ И ПОСЛЕДВАЩОТО ВИ ПРЕГЛЕЖДАНЕ ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА FEDEX.COM ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С ПРОМЕНИТЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА. НА FEDEX.COM МОЖЕ ДА СА ПРЕДОСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, КОИТО УРЕЖДАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА КОНКРЕТНИ ФУНКЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ FEDEX.COM.


Раздел 1. Определения
 

Съдържание: информация, графики, продукти, функции, функционалности, услуги и връзки на fedex.com, включително FedEx Ship Manager на fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager и FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, компанията майка и филиалите на компанията майка.

Вие: Вие и юридическото лице, което представлявате.


Раздел 2. Използване на fedex.com

fedex.com се предоставя единствено като средство за комуникация с FedEx на настоящите и потенциални клиенти на FedEx и не може да се използва от никакви други физически или юридически лица и за никакви други цели. По-конкретно, всички функции, които са свързани с изпращане, проследяване, определяне на цени, получаване на фактури от FedEx и извършване на плащания чрез електронно прехвърляне на средства („EFT“), приемателен пункт, определяне и изготвяне на необходимите документи за международни пратки, изчисляване на мита и данъци, както и всякаква и друга информация и услуги, могат да се използват само от настоящите и потенциални клиенти на FedEx за собствените им пратки. Освен ако в условията за използване на дадена интерактивна функция на fedex.com не е посочено друго, използването на fedex.com за предоставяне на информация или за подготвяне на пратки от или в полза на изпращачи трети лица е изрично забранено. Използването на автоматизирани устройства за телефонно набиране или заявки с цел получаване на информация чрез fedex.com е строго забранено.

FedEx не приема идеи, концепции или методи за нови услуги или продукти чрез fedex.com. Ако бъде получена такава информация, тя няма да се счита за поверителна и FedEx ще може свободно да я използва, споделя и прилага по собствено усмотрение.


Раздел 3. Регистрация на клиентски профил за влизане във fedex.com

Можете да се регистрирате на fedex.com, за да получите достъп до интерактивните функции на fedex.com. Влизането във fedex.com Ви предоставя достъп до FedEx Ship Manager на fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, приложението My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile и други онлайн услуги. Наличността на тези услуги се различава в зависимост от страната/региона. В бъдеще FedEx може да добави и други услуги, достъпни чрез влизане във fedex.com. В такъв случай вече регистрираните потребители няма да се пререгистрират.

Като се регистрирате във fedex.com, Вие се съгласявате да предоставите вярна и актуална информация за себе си, когато бъдете подканени на страниците за регистрация на акаунт за влизане във fedex.com, както и да поддържате и своевременно да актуализирате информацията във Вашия онлайн профил, така че да бъде вярна и актуална.

Някои услуги на fedex.com се предлагат само за клиентите в определени страни/територии. Съгласявате се да се регистрирате само за услугите на fedex.com, които се предлагат на уеб сайта fedex.com за страната/региона, където е базиран Вашият акаунт за FedEx. Ако например Вашият клиентски профил във FedEx е базиран в Обединеното кралство, ще се регистрирате за услугите, които се предлагат на fedex.com/gb, но не и за услугите, които се предлагат на  fedex.com/us.

Когато се регистрирате чрез регистрация на клиентски профил за влизане във fedex.com, ще изберете потребителски ИД и парола. Вие носите отговорността за поверителното съхранение на Вашата парола и потребителски ИД, както и за всички действия, извършени с тях. Съгласявате се (а) да уведомите незабавно FedEx в случай на неоторизирано използване на Вашия потребителски ИД и парола и (б) да излизате от сесията си във fedex.com в края на всяко посещение.


Раздел 4. Промени във fedex.com

fedex.com и наличното на него Съдържание могат да бъдат променяни, изтривани или актуализирани по всяко време без предизвестие.


Раздел 5. Прекратяване на използването

FedEx може да прекрати, временно да спре или да направи промени във fedex.com по всяко време без предизвестие; също така FedEx може по собствено усмотрение да блокира, да прекрати или временно да спре достъпа до fedex.com за Вас или който и да е потребител по всяко време и по каквато и да е причина, дори ако другите потребители продължават да имат достъп.


Раздел 6. Собственост

fedex.com и наличното на него Съдържание са защитени от американските и международните закони за авторските права и търговските марки, както и от други закони. © 1995-2008 FedEx. Всички права запазени. По-конкретно, разрешавайки достъп до fedex.com, FedEx не прехвърля на никого никакви права на собственост върху fedex.com или върху Съдържанието, което се показва на fedex.com или е достъпно чрез него. Клиентът няма право да копира, променя, превежда, предава, разпространява, адаптира, възпроизвежда, декомпилира, извършва обратен инженеринг или „разглобява на съставни части“ която и да е част от fedex.com и наличното на него Съдържание.


Раздел 7. Отказ от гаранция

FEDEX.COM И НАЛИЧНОТО НА НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“. FEDEX И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ И С ВЪЗМОЖНОСТТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ FEDEX.COM И НАЛИЧНОТО НА НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ.

FEDEX ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА FEDEX.COM, SHIP MANAGER И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. FEDEX НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ЧЕ SHIP MANAGER ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, НИТО ЧЕ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ И БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЕВЕНТУАЛНИТЕ ГРЕШКИ В SHIP MANAGER ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ. СЪЩО ТАКА FEDEX НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УВЕРЕНИЯ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТИТЕ НА SHIP MANAGER ИЛИ GLOBAL TRADE MANAGER – ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЯРНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГО. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ СЪВЕТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ FEDEX ИЛИ ОТ ТЕХЕН ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЯМА ДА СЕ СЧИТА ЗА ГАРАНЦИЯ.


Раздел 8. Ограничение на отговорността

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FEDEX.COM И НАЛИЧНОТО НА НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА FEDEX НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПОВДИГНАЛО ИСК ЧРЕЗ ВАС, ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ЗАКОНОМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО КОЯТО И ДА Е ТЕРОИЯ НА ПРАВОТО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА FEDEX.COM И НАЛИЧНОТО НА НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ НА ДАННИ, ИЛИ ЩЕТИ В КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ДОРИ АКО СТЕ УВЕДОМИЛИ FEDEX ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.


Раздел 9. Компенсация

Вие приемате да защитавате, обезщетявате и предпазвате FedEx, компанията майка и филиалите, както и съответните им офиси, директори, служители, агенти и представители, от всякакви искове, произтичащи от (а) нарушение от Ваша страна на което и да е от тези правила и условия и от (б) каквито и да е действия от Ваша страна, свързани с този сайт.


Раздел 10. Ръководство за услуги на FedEx

Правилата и условията за използване на предоставяните от FedEx услуги за доставка и свързани с тях услуги се съдържат в най-новата версия на Ръководството за услуги на FedEx, което е налично при поискване. В случай на несъответствие между информацията за предоставяните от FedEx услуги за доставка и свързани с тях услуги, която е налична на fedex.com и която е налична в най-новата версия на Ръководството за услуги на FedEx, ще се прилага най-новата версия на Ръководството за услуги на FedEx.


Раздел 11. Връзки към други уеб сайтове

На сайта fedex.com има връзки, които Ви позволяват да посещавате сайтове на трети страни. FedEx не контролира тези сайтове, нито компаниите, на които принадлежат. FedEx не дава никакви уверения по отношение на информацията, която е налична или достъпна на такива сайтове, нито по отношение на качеството или приемливостта на продукти или услуги, предлагани от физически или юридически лица, упоменати в такива сайтове.

FedEx не е тествала и не дава никакви уверения по отношение на верността, производителността или качеството на който и да е софтуер, наличен на такива сайтове. Преди да използвате какъвто и да е софтуер от интернет, проучете и преценете възможните рискове, свързани с отварянето и използването му.


Раздел 12. Политика за конфиденциалност

Използването на информацията, която получавате чрез fedex.com, се подчинява на Политиката за конфиденциалност на FedEx .


Раздел 13. Експортиране

Вие носите цялата отговорност за спазване на всички закони и наредби на Съединените щати и на всяка друга страна/регион, откъдето осъществявате достъп до fedex.com, когато отваряте, използвате, експортирате, реекспортирате и импортирате Съдържание, което се показва на fedex.com или е достъпно чрез него.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да експортирате или импортирате Съдържание от/в никоя страна/регион, в която експортирането или импортирането е забранено от законите на Съединените щати, че не сте жител на такава страна/регион, не сте лице под възбрана, включено в американския санкционен списък, не сте в списъка със специално обозначени лица, поддържан от американското министерство на финансите, и няма да използвате съдържанието за проектиране, разработване и производство на ядрени, химически или биологични оръжия.


Раздел 14. Приложимо законодателство и делимост

Настоящото Споразумение и използването на fedex.com от Ваша страна се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Съединените щати и щата Тенеси, с изключение на клаузите, представляващи стълкновение на закони. Ако по някаква причина съд с компетентна юрисдикция установи, че клауза или част от клауза в настоящото Споразумение е неприложима, тя ще се прилага дотолкова, доколкото е допустима.

В случай на иск във връзка с fedex.com или с настоящото Споразумение, той трябва да бъде предявен в рамките на една година след възникването на иска или на основанието за неговото предявяване, пред съд с компетентна юрисдикция в окръг Шелби, щат Тенеси, в противен случай искът ще се счита за погасен. Настоящото Споразумение не може да се изменя или променя без писменото съгласие на FedEx.


Раздел 15. Условия за транспорт

(а) Клиентът се съгласява, че вътрешните и международните превози на всички пратки, предадени на FedEx чрез SHIP MANAGER, ще се извършват от FedEx в съответствие с правилата, условията и ограниченията на отговорността, посочени в НЕПРЕХВЪРЛЯЕМАТА въздушна товарителница, на етикета, в манифеста или в разписката за получаване (наричани заедно „Транспортна документация“), при спазване на споразумението за транспортиране, сключено между Клиента и FedEx за въпросната пратка, и в съответствие с приложимата тарифа, Ръководство за обслужване или Стандартни условия за превоз, копия от които са достъпни при поискване и които са включени в настоящото Споразумение чрез позоваване. В случай на противоречие между Транспортната документация и друг подобен документ, валиден към съответния момент, или на противоречие с настоящото Споразумение, ще се прилагат следните, в тази последователност: споразумението за транспортиране, тарифата, Ръководството за услуги, Стандартните условия за превоз или настоящото Споразумение. Ако пратката се изпраща от място извън Съединените щати, договорът за транспортиране се сключва с филиала, клона или независимия подизпълнител на FedEx, който първоначално е приел пратката. Използването на Global Trade Manager не оказва влияние върху Вашите отговорности във връзка с изготвянето и верността на Транспортната документация, включително формулярите за внос/износ,

(б) Ако Клиентът използва SHIP MANAGER за обработване на пратките, предадени на FedEx за доставка до места извън Съединените щати или извън страната/региона на изпращане на пратката, Клиентът следва да гарантира, изцяло на своя отговорност, че правилата и условията за международен превоз, които се предоставят от FedEx от време на време (и понякога може да бъдат изменяни или променяни по усмотрение на FedEx), са записани в Транспортната документация според указанията на FedEx, за всички такива международни пратки. Клиентът ще защитава, обезщетява и предпазва FedEx и ръководните кадри, директорите, служителите и агентите на FedEx от и срещу всякакви загуби, щети, искове и други парични претенции, произтичащи от неприлагане от Клиента на международните условия за транспорт към Транспортната документация за такива международни пратки, включително, но не само, искове от получателя на пратката, и от неспазване от Клиента на указанията на FedEx относно записването на условията в Транспортната документация за такива международни пратки.


(в) Подпис върху отпечатаните документи Клиентът потвърждава, че ако SHIP MANAGER се използва за обработка на пратки до места извън Съединените щати или извън страната/региона на изпращане на пратката, Клиентът трябва да добави името на лицето, попълнило Транспортната документация, с печатни букви, вместо саморъчно положен в Транспортната документация подпис на лицето, когато е приложимо, за всички пратки, които Клиентът е предал на FedEx чрез SHIP MANAGER. Също така Клиентът потвърждава, че вписаното с печатни букви име се счита за достатъчно да замени подписа на Клиента и представлява потвърждение, че Клиентът приема правилата и условията за превоз на FedEx, съдържащи се в съответното споразумение за транспортиране, тарифата, Условията на услугата, Стандартите условия или Транспортната документация, съгласно които пратката е приета от FedEx или от независим изпълнител на FedEx.

(г) Освен ако е посочено друго, адресът на изпращача, посочен на лицевата страна на Транспортната документация, е мястото на сключване на Споразумението за транспортиране и мястото на изпращане, а адресът на получателя, посочен на лицевата страна на Транспортната документация, е местоназначението. Освен ако е посочено друго на лицевата страна на Транспортната документация, първият превозвач на всички пратки е FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Адресът на FedEx Ground е: P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Раздел 16. FedEx ShipAlert(SM)

Чрез SHIP MANAGER FedEx Ви предоставя възможност да използвате FedEx ShipAlert, за да изпратите съобщение до получателя на Вашата пратка. Тази функция се предоставя безплатно. FedEx може да променя или да прекрати използването на FedEx ShipAlert по всяко време.

FedEx не поема ангажимент да пази Вашите съобщения лични и поверителни. Като използвате FedEx ShipAlert, Вие потвърждавате, че FedEx предоставя само техническата функционалност, а Вие носите цялата отговорност за съдържанието на Вашите съобщения. FedEx не поема никаква отговорност за наблюдение на съобщенията, които изпращате. FedEx обаче може по собствено усмотрение да реши, но без да има задължение, да преглежда Вашите съобщения, за да защити собствените си интереси.

Не използвайте FedEx ShipAlert за нищо друго освен за изпращане на информация за Вашата пратка. Нямате право да използвате FedEx ShipAlert, за да разпространявате провокационна, нарушаваща права, порнографска или друга незаконна информация, нито за да заплашвате, тормозите, обиждате или по какъвто и да е начин да нарушавате законовите права на други лица или да извършвате каквато и да е незаконна дейност. Ако FedEx види или научи за съобщения, изпратени чрез FedEx ShipAlert, които са в нарушение на тези клаузи или могат да нанесат щети на FedEx, FedEx може да предприеме всички необходими действия, за да се защити, включително да предостави всички съобщения на властите.

Не е задължително да използвате FedEx ShipAlert, за да изпратите пратка чрез SHIP MANAGER. FedEx не носи отговорност за неизправности или забавяния, по каквато и да е причина, при предаването, получаването или приемането на съобщения, изпратени до или от Вас.


Раздел 17. Адресна книга

Съгласно условията, посочени в настоящия документ, адресите остават във Вашата адресна книга дотогава, докогато използвате SHIP MANAGER. Ако използвате SHIP MANAGER за период от 6 месеца, FedEx ще изтрие адресите Ви.

FedEx обаче няма да изтрие Вашия акаунт за SHIP MANAGER. Ако имате някакви опасения, изпратете имейл до FedEx на адрес webmaster@fedex.com. Адресната книга е функция, която се предоставя безплатно от FedEx. Препоръчваме да поддържате резервно копие на Вашата адресна книга, тъй като FedEx не носи отговорност за загуба на адресите от адресната книга. FedEx може да променя или да прекрати тази функция по всяко време, по каквато и да е причина.


Раздел 18. Преференциални тарифи

Преференциалната тарифа, която е показана в „Преференциални тарифи“ във FedEx Ship Manager, ако е показана такава, може да се различава от действителните такси за пратката Ви. Може да възникнат разлики въз основа на действително тегло, размери и други фактори. Направете справка с Ръководството за услуги на FedEx или със Списъка с тарифи на FedEx за подробни данни относно изчисляването на таксите за транспорт. 


Раздел 19. Формуляри за митници и акцизи за Великобритания

Формулярите за митници и акцизи за Великобритания са защитени с авторски права, принадлежащи на Короната, и са възпроизведени в Global Trade Manager по лиценз, издаден от Канцеларията на Нейно Величество. Посетителите на този сайт могат да възпроизвеждат и да използват тези формуляри, но нямат право да упълномощават използването им от трети лица.


Раздел 20. Електронни търговски документи на FedEx®

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ НА FEDEX® ОТ ВАША СТРАНА СЕ ПОДЧИНЯВА НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. ПРЕГЛЕЖДАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ВАША СТРАНА СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТ ВАС И ОТ ИМЕТО НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ (ПО-ДОЛУ НАРИЧАНИ „ВИЕ“ ИЛИ „ВАШИЯ“), НА ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ.

FEDEX МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ И ПОСЛЕДВАЩОТО ВИ ПРЕГЛЕЖДАНЕ ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ВАША СТРАНА С ПРОМЕНИТЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА.

1. Потвърждение за приемането на Лицензионното споразумение с краен потребител или на Условията за използване на софтуера на FedEx или на уеб базираната платформа за пратки и на Условията за превоз. Преди да осъществите достъп до електронните търговски документи FedEx®, Вие потвърждавате, че сте приели Условията за използване или Лицензионното споразумение с краен потребител за съответното интернет базирано приложение за пратки на FedEx или за софтуера за пратки на FedEx, включително, но не само, FedEx Ship Manager Software, FedEx Ship Manager Server, FedEx Ship Manager на fedex.com и FedEx Web Services, и приемате въпросните Условия за използване или Лицензионното споразумение с краен потребител. Също се съгласявате, че всички пратки се подчиняват на Условията за превоз, публикувани от FedEx в съответното Ръководство за услуги или в съответните Стандартни условия за превоз на www.fedex.com или другаде и посочени във въздушната товарителница.

2. Съгласие за използване на електронните търговски документи вместо отпечатани документи. Като използвате електронните търговски документи на FedEx®, Вие упълномощавате FedEx да изпраща Вашите международни пратки, използвайки електронни вместо отпечатани документи, включително, но не само, съответната търговска фактура, проформа фактура и необходимия за износа сертификат за произход.

3. Съгласие за предоставяне на информация, бланка и изображение на подпис. Като използвате електронните търговски документи на FedEx®, Вие се съгласявате да предоставите на FedEx цялата информация, необходима за изпращане на Вашите международни пратки, включително, но не само, подробна информация за пратката, бланката на Вашата фирма и изображението на Вашия подпис или на подписа на упълномощен представител на Вашата фирма.

4. Вярност на информацията. Вие декларирате, гарантирате и потвърждавате, че всяка информация, предоставена от Вас на FedEx, е вярна, точна и пълна.

5. Валидност на бланката. Вие декларирате, гарантирате и потвърждавате, че бланката, предоставена от Вас на FedEx с цел използване за изготвяне на електронните търговски документи от Ваше име, е валидна бланка, и че притежавате необходимите права на собственост, използване и разпореждане с бланката, така че да упълномощите FedEx да я използва за изготвяне на електронните търговски документи от Ваше име.

6. Валидност на изображението на подписа. Вие декларирате, гарантирате и потвърждавате, че бланката, предоставена от Вас на FedEx с цел използване за изготвяне на електронните търговски документи от Ваше име, е валидна бланка и притежавате необходимите права на собственост, използване и разпореждане с бланката, така че да упълномощите FedEx да я използва за изготвяне на електронните търговски документи от Ваше име.

7. Разрешение FedEx да използва информацията. За всички електронни търговски документи, попълвани от FedEx от Ваше име или от името на Вашата фирма, Вие давате разрешение на FedEx да използва предоставената от Вас информация, за да транспортира Вашите международни пратки, включително, но не само, подробната информация за пратката, бланката на Вашата фирма и изображението на Вашия подпис или на подписа на упълномощен представител на Вашата фирма.

8. За някои пратки може да се изисква оригиналната документация. Вие потвърждавате, че приложимите митнически закони, правила и разпоредби може да изискват допълнителна документация за определени стоки, стойности или количества и/или да изискват пратката да бъде придружена от оригиналните документи на хартиен носител – търговски фактури, лицензи, разрешителни, декларации, формуляри, сертификати или друга документация. Съгласявате се, че Вие носите отговорността да приложите цялата необходима документация (включително, но не само, оригиналната документация на хартиен носител) към всяка пратка, която изпращате, използвайки електронните търговски документи на FedEx.

9. Обезщетение. Съгласявате се, че за своя собствена сметка ще защитавате, обезщетявате и предпазвате FedEx, корпорация майка, техните дъщерни дружества и филиали и съответните им ръководни кадри, директори, служители, агенти и правоприемници от всякакви искове, искания, съдебни дела,щети, разходи, разноски, глоби и съдебни решения, включително разумните адвокатски хонорари (по-долу наричани общо „Искове“), произтичащи от използването от страна на FedEx на предоставената от Вас информация, включително, но не само, подробната информация за пратката, бланката на Вашата фирма и изображението на Вашия подпис или на подписа на упълномощен представител на Вашата фирма. FedEx може да се намеси и да поеме защитата си във всеки такъв иск за своя сметка и по свое усмотрение. Нямате право да предприемате никакви действия за уреждане Искове, свързани с FedEx, без предварително писмено съгласие от FedEx.