mensen praten bij laptop

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

FedEx® Reporting Online informatieovereenkomst ("Overeenkomst")

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van FedEx Reporting Online. Lees deze informatie zorgvuldig door. Indien u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u dit hieronder aan te geven.

Nadat u akkoord bent gegaan, vormt dit document een juridische overeenkomst (de "overeenkomst" tussen FedEx Express International B.V. en zijn gelieerde ondernemingen ("FedEx") en u ("Klant"). Door hieronder elektronisch in te stemmen met deze overeenkomst, gaat Klant akkoord met de hierin vermelde algemene voorwaarden. Druk een exemplaar van deze overeenkomst af en bewaar het om in de toekomst na te kunnen lezen.

Overwegingen

1. FedEx beschikt over bepaalde bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie inzake de verzendactiviteiten van Klant bij FedEx.

2.  Klant wil dergelijke informatie bemachtigen om zijn of haar verzendactiviteiten bij FedEx te evalueren. Met het oog op de onderlinge afspraken in deze Overeenkomst, gaan FedEx en Klant akkoord met het volgende:

Sectie 1. Informatie

1. Behoudens de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent FedEx de Klant het niet-exclusieve kosteloze recht en licentie om de informatie en gerelateerde documentatie (gezamenlijk de "Informatie") geleverd door FedEx te gebruiken voor het analyseren van zijn of haar verzendactiviteiten bij FedEx en zijn gelieerde ondernemingen.

2. FedEx beoogt de Informatie via een website te leveren, maar kan de levermethode naar eigen inzicht veranderen.

 

Sectie 2. Gebruik

De Klant gebruikt de Informatie uitsluitend om trends in de verzendactiviteiten van de Klant bij FedEx te analyseren. De Klant volgt alle instructies die van tijd tot tijd gegeven worden door FedEx inzake toegang tot en gebruik van de Informatie.

 

Sectie 3. Onderhoud en updates

FedEx kan naar eigen inzicht en te allen tijde de indeling van bestanden, levermethode en de aard van en hoeveelheid geleverde Informatie wijzigen.

 

Sectie 4. Schadeloosstelling

De Klant stemt ermee in zijn of haar moederbedrijf en de gelieerde ondernemingen van zijn of haar moederbedrijf en alle medewerkers, agenten en vertegenwoordigers te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen van alle vorderingen, eisen, schadeclaims (inclusief incidentele en gevolgschade), kosten, uitgaven, rechtszaken en aansprakelijkheden (gezamenlijk "Claims"), inclusief de redelijke advocaatkosten voortkomend uit al het gebruik van de Informatie door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten en uitgaven opgelopen door de Klant tijdens het aanpassen van zijn of haar interne computersystemen om gebruik te kunnen maken van de Informatie.

 

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

Klant bewaart alle Informatie in strikte vertrouwelijkheid, gebruikt de Informatie niet op andere wijze dan ter navolging van de rechten verleent onder deze Overeenkomst en garandeert dat zijn of haar medewerkers gebonden zijn onder dezelfde vertrouwensplicht als de Klant onder deze Overeenkomst. De Klant biedt geen toegang tot of communiceert de Informatie niet in schriftelijke vorm aan derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FedEx.

 

Sectie 5. Risico van verlies

De Klant draagt zelf het risico van verlies of schade ten gevolge van zijn of haar gebruik van de Informatie.

 

Artikel 3. Beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht tot een van de partijen de overeenkomst beëindigt. Na beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Klant geen gebruik meer maken van de Informatie. FedEx kan te allen tijde de levering van de Informatie beëindigen en is niet verplicht Informatie in zijn geheel of gedeeltelijk te leveren. De verplichtingen met betrekking tot schadeloosstelling en vertrouwelijkheid vermeld in Artikel 4 en Artikel 5 blijven geldig na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

Artikel 4. Geen aanspraak op garanties

1. De Klant erkent en stemt ermee in dat gebruik van de Informatie uitsluitend voor eigen risico van de Klant is. De informatie wordt geleverd "zoals het is". FedEx verwerpt alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief, maar niet beperkt tot, de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

2. In geen enkel geval, inclusief nalatigheid, is FedEx aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van of gerelateerd aan het gebruik of bezit van de Informatie door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, speciale, incidentele of gevolgschade, en schade voortkomend uit het verlies van gebruik, gegevensverlies, winstderving of verlies van zaken, zelfs wanneer FedEx op de hoogte is gesteld van de kans op dergelijke schade. FedEx geeft geen garantie dat de Informatie voldoet aan alle eisen van de Klant, of dat de Informatie geen fouten bevat of gecorrigeerd wordt. FedEx geeft geen garantie en biedt geen enkele waarborg inzake het gebruik of de resultaten van de Informatie inzake zijn juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderzijds. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie gegeven door FedEx of een gemachtigde vertegenwoordiger geeft recht op een garantie. Sommige rechtsgebieden staan het uitsluiten van stilzwijgende garanties niet toe, en dus zijn de bovenstaande uitsluitingen niet van toepassing.

3. Alle zendingen, en alle claims met betrekking tot dergelijke zendingen, dienen plaats te vinden in overeenstemming met de vervoersvoorwaarden vermeld in de toepasselijke FedEx dienstengids, tariefvoorwaarden of andere toepasselijke vervoersvoorwaarden van FedEx .

 

Artikel 9. Toewijzing

De Klant mag zijn rechten niet overdragen of zijn plichten uit hoofde van deze Overeenkomst niet delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FedEx.

 

Artikel 10. Wijziging

Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door FedEx, op ieder moment, nadat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Voor zover enige informatie in documenten geleverd door FedEx met betrekking tot de Informatie in strijd is met deze Overeenkomst, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.