Vervoersvoorwaarden

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze Vervoersvoorwaarden (“Voorwaarden”) SLUITEN AANSPRAKELIJKHEID UIT van FedEx en haar werknemers of haar agenten voor verlies, schade en vertraging in bepaalde omstandigheden; zij BEPERKEN AANSPRAKELIJKHEID tot aangegeven bedragen in het geval dat de aansprakelijkheid wordt aanvaard en VEREISEN KENNISGEVING VAN VORDERINGEN binnen strikte tijdslimieten. Afzenders dienen zorgvuldig nota te nemen van deze Voorwaarden en waar nodig dienen zij zich te verzekeren ter bescherming van hun belangen.

Zendingen zijn onderworpen aan de locale tarieven en aan de voorwaarden van de FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending heeft aanvaard.

FEDERAL EXPRESS VERVOERSVOORWAARDEN VOOR EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN, HET INDIASE SUBCONTINENT EN AFRIKA TOEPASSELIJK VANAF 6 AUGUSTUS 2012 (geupdate op 5 augustus 2013)

1. TOEPASSING

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer van Zendingen vanuit en tussen geselecteerde landen in Europa, het Midden-Oosten, het Indische Subcontinent en Afrika (“EMEA”), en vanuit en tussen specifieke bestemmingen binnen welbepaalde landen/gebieden van EMEA, gebruikmakend van de volgende diensten of dienstopties van FedEx (als en waar beschikbaar): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight. Deze diensten kunnen door FedEx van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op aanvraag kunnen klanten worden geïnformeerd omtrent de gebieden waar FedEx haar diensten aanbiedt. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Zendingen binnen het Verenigd Koninkrijk en Zendingen binnen India waarvoor speciale vervoersvoorwaarden gelden. Raadpleeg www.fedex.com/ukservices/services/terms.html voor de vervoersvoorwaarden van toepassing op binnenlandse Zendingen in het Verenigd Koninkrijk en op www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ voor de vervoersvoorwaarden van toepassing op binnenlandse Zendingen in India. (Opmerking: fedex.com URLs zijn aan verandering onderhevig.) Zendingen van buiten EMEA bestemd voor EMEA of andere internationale bestemmingen zijn onderworpen aan de tarieven en de voorwaarden en bepalingen van de lokale FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending heeft aanvaard. Zendingen teruggestuurd met FedEx Global Returns worden beheerst door de voorwaarden en bepalingen van toepassing op het land/gebied van waaruit de Zending wordt teruggestuurd. Deze voorwaarden en bepalingen van dienstverlening kunnen verschillen van land/gebied tot land/gebied. Raadpleeg fedex.com of contacteer de Klantenservice voor meer informatie.

1.2 Het vervoer van een Zending door de lucht kan onderworpen zijn aan het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929, zoals aangepast door het Protocol van ’s-Gravenhage van 28 september 1955 en alle eropvolgende van toepassing zijnde Protocols, of door het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, en alle eropvolgende van toepassing zijnde Protocols, evenals het Verdrag van Guadalajara van 18 september 1961. Zendingen die – al dan niet op grond van een uitdrukkelijke overeenkomst – geheel of gedeeltelijk over de weg vervoerd worden in, naar of van een land/gebied dat partij is bij het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg, zoals aangepast, zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen daarvan. Zendingen uitgevoerd vanuit en tussen specifieke bestemmingen binnen eenzelfde land/gebied zijn onderworpen aan de dwingende regels voorzien in de nationale wetgeving.

1.3 Met deze Voorwaarden vervallen alle voorheen gepubliceerde bepalingen en voorwaarden van de FedEx dienstverlening waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. FedEx behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te passen, te veranderen of aan te vullen zonder kennisgeving vooraf. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in gedrukte vorm en elektronisch op www.fedex.com. De elektronische versie op www.fedex.com prevaleert boven de gedrukte vorm. Deze Voorwaarden vervolledigen en specificeren de algemene bepalingen en voorwaarden op de achterzijde van de (Lucht) Vrachtbrief. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bepalingen en voorwaarden op enige FedEx (Lucht) Vrachtbrief, manifest, verzendingsetiket of ander vervoerdocument, prevaleren deze Voorwaarden in de mate dat ze niet tegenstrijdig zijn met de dwingende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid voor internationaal vervoer voorzien in de Verdragen van Warschau of Montreal en hun respectievelijke navolgende Protocols, andere van toepassing zijnde verdragen of enig van toepassing zijnde tarief, of, voor wat betreft Zendingen uitgevoerd vanuit en tussen welbepaalde gebieden binnen eenzelfde land/gebied, met de dwingende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid voor vervoer in dat land/gebied.

1.4 Deze Voorwaarden (welke term de overeenkomsten en verdragen omvat waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen) vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen, en zullen, behoudens Paragraaf 1.3., uitsluiten, opheffen en voorrang hebben op om het even welke andere bepalingen of voorwaarden, mondelinge of geschreven, die elders mochten voorkomen of zijn opgesteld, en in het bijzonder, enige bepalingen of voorwaarden die de Afzender wenst op te nemen of enige andere geschreven of mondelinge verklaringen met betrekking tot deze Voorwaarden. De Afzender bevestigt dat hij niet steunt of geen aanspraken formuleert op enige andere bepalingen, garanties of voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de diensten die het voorwerp van deze Overeenkomst uitmaken.

1.5 Deze Voorwaarden zullen niet opgeheven of gewijzigd of aangevuld worden dan bij een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de Afzender en een vertegenwoordiger van FedEx die uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd is zulks te doen.

1.6 De Afzender zal gebonden zijn door de handtekening van één van zijn werknemers, aangestelden of agenten op de (Lucht) Vrachtbrief.

2. DEFINITIES

Onder “Voorwaarden” wordt verstaan deze Vervoersvoorwaarden, welke term eveneens de overeenkomsten, wetten en verdragen omvat waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, en zoals op geregelde tijdstippen door FedEx worden bijgewerkt.

Onder “FedEx” wordt verstaan Federal Express Corporation, haar dochtermaatschappijen en filialen, hun respectievelijke werknemers en agenten en onafhankelijke contractanten. De vervoerovereenkomst is gesloten met de FedEx dochtermaatschappij, filiaal of onafhankelijke contractant die de Zending van de Afzender aanvaardt.

Onder "FedEx1Day Freight, FedEx Priority Overnight en Fedex Standard Overnight Zendingen" wordt verstaan intra-landelijke Zendingen binnen geselecteerde landen/gebieden in EMEA waar zowel de Verzender als de Ontvanger zich in hetzelfde land/gebied bevinden.

Onder “de Afzender” of “de Verzender” wordt verstaan de (natuurlijke of rechts-) persoon wiens naam is genoteerd in de (Lucht) Vrachtbrief als de afzender.

Onder “de Ontvanger” of “de Geadresseerde” wordt verstaan de persoon wiens naam is genoteerd in de (Lucht) Vrachtbrief als de ontvanger.

Onder “Collo” wordt verstaan ieder afzonderlijk pak of houder die door FedEx wordt geaccepteerd, daaronder begrepen ieder voorwerp overhandigd door de Afzender met gebruikmaking van de FedEx geautomatiseerde systemen, meettoestellen, manifesten of (Lucht) Vrachtbrief.

Onder “Zending” wordt verstaan een of meerdere houders, ofwel Colli ofwel vracht, welke vervoerd worden onder één (Lucht) Vrachtbrief.

Onder “(Lucht) Vrachtbrief” wordt verstaan ieder verzenddocument, manifest, etiket, stempel, elektronische boeking of enig vergelijkbaar instrument gebruikt in het FedEx vervoersysteem.

Onder “Transportkosten” worden verstaan de vergoedingen, kosten en bedragen die vastgesteld of geheven zijn voor het vervoer van een Zending door FedEx in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige eropvolgende opgelegde voorwaarden of vergoedingen, maar waaronder niet zijn begrepen andere vergoedingen of kosten die kunnen worden vastgesteld, zoals (maar niet beperkt tot) opgegeven waarde kosten, bijzondere behandeling kosten, douaneheffingen en belastingen en toeslagen.

Onder “Werkdag” wordt verstaan de dag waarop bedrijven in het land/gebied of regio van verzending of in het land/gebied of regio van bestemming geopend zijn. Werkdagen en feestdagen verschillen per land/gebied of regio van bestemming. Klanten dienen FedEx te raadplegen met betrekking tot de vraag welke afleveringsopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Onder “Kosten” wordt verstaan de Vervoerskosten of om het even welke andere kosten en toeslagen vastgesteld of geheven met betrekking tot het vervoer van een Zending overeenkomstig deze Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot Bijkomstige Kosten, aangegeven waarde kosten, speciale behandeling vergoedingen en andere toeslagen nader bepaald in deze Voorwaarden of enige bijgewerkte Voorwaarden en, als en waar toepasselijk, douaneheffingen en belastingen en andere redelijke door FedEx met betrekking tot het vervoer van een Zending gemaakte kosten.

Onder “Aangegeven Waarde voor Vervoer” wordt verstaan de waarde, desgevallend, aangegeven door de Afzender op de (Lucht) Vrachtbrief, die het maximum bedrag vormt van FedEx aansprakelijkheid in verband met de Zending van een Collo.

Onder “Aangegeven Waarde voor Douane” wordt verstaan de verkoopprijs of vervangingskost van de inhoud van de Zending zoals vereist voor douanedoeleinden.

Onder “Toegezegde Aflevertijd ” wordt verstaan de gepubliceerde afleveringsverbintenis met betrekking tot de FedEx dienst of de afleveringsverbintenis welke opgegeven werd door de Klantenservice voor die Zending, en die rekening houdt met het artikel dat wordt verzonden, de datum van de verzending, de bestemming, het gewicht van de Zending en de waarde van de Zending.

Onder “FedEx Klantnummer” of “FedEx Rekening” wordt verstaan het nummer dat door FedEx wordt toegekend aan een klant en dat aan het FedEx-systeem toelaat de bewegingen van de rekening samen te vatten en de betaler op gepaste wijze te factureren.

Onder “Intra-Europese Zendingen” wordt verstaan Zendingen tussen bepaalde landen/gebieden binnen Europa zoals die door FedEx van tijd tot tijd gedefinieerd worden op www.fedex.com.

"B2C Zendingen" betekent Zendingen ingevolge een handelstransactie tussen een Verzender-handelaar (een (natuurlijke of rechts-) persoon, handelend binnen zijn beroepswerkzaamheden) en een Geadresseerde-consument (een natuurlijke persoon, handelend buiten zijn beroepswerkzaamheden).

3. TARIEVEN

Informatieverstrekking met betrekking tot tarieven en diensten afkomstig van werknemers en agenten van FedEx zal gebaseerd zijn op de inlichtingen zoals verstrekt door de Afzender maar de uiteindelijke tarieven en diensten kunnen hiervan afwijken afhankelijk van de werkelijk aangeboden Zending en van de toepassing van deze Voorwaarden. FedEx is niet aansprakelijk voor en evenmin zal een aanpassing, terugbetaling of creditering van welke aard ook worden doorgevoerd ten gevolge van een discrepantie tussen de informatie verstrekt met betrekking tot tarieven en diensten voorafgaand aan het ter verzending aanbieden van de Zending en de tarieven en andere Kosten gefactureerd aan de klant. FedEx verstrekt enkel een schatting van accijnzen en invoerrechten via de rubriek Estimate Duties and Taxes op Global Trade Manager van fedex.com maar de uiteindelijke accijnzen en invoerrechten kunnen hiervan afwijken.

De toegepaste tarieven zijn de tarieven die van toepassing en van kracht zijn op het ogenblik dat de vervoersovereenkomst wordt aangegaan.

4. FACTURERING

4.1 Onverminderd het recht dat FedEx zich voorbehoudt om voorafgaande betaling van enige Kosten te eisen zoals bepaald in de Voorwaarden, moeten facturen voor onbetaalde Kosten, zonder korting, binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald worden. Facturen voor heffingen en belastingen dienen onmiddellijk na ontvangst betaald te worden. FedEx behoudt zich het recht voor ieder bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te verhogen met 15% (of het bedrag bepaald door de toepasselijke lokale betalingsvoorwaarden) als forfaitaire schadevergoeding voor administratieve kosten, en met een jaarlijkse intrestvoet van 6% boven de intrestvoet van de Europese Centrale Bank (of de door de toepasselijke lokale betalingsvoorwaarden bepaalde rentevoet), of met de maximum toegelaten interestvoet volgens de van toepassing zijnde wetgeving indien deze lager is, beiden berekend per begonnen maand.

4.2 Onder “voor rekening Afzender” of “voor rekening Verzender” wordt verstaan dat de Kosten aan de Afzender in rekening gebracht worden.

4.3 Onder “voor rekening Ontvanger” of “voor rekening Geadresseerde” wordt verstaan dat de Kosten aan de Ontvanger in rekening gebracht worden. Voor het in rekening brengen van de Kosten aan de Ontvanger dient de Ontvanger te beschikken over een geldig FedEx Klantnummer en dient dit nummer te worden genoteerd in de daarvoor bestemde ruimte op de (Lucht) Vrachtbrief. Zendingen “voor rekening Ontvanger” worden slechts aanvaard voor vervoer naar specifieke bestemmingen. Indien de Ontvanger weigert te betalen, zullen de Kosten automatisch aan de Afzender in rekening gebracht worden.

4.4 Onder “voor rekening Derde” wordt verstaan dat de Kosten aan iemand anders in rekening worden gebracht dan aan de Afzender of aan de Ontvanger. Het geldige FedEx Klantnummer van deze derde dient te worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte van de (Lucht) Vrachtbrief. Indien geen vermelding heeft plaatsgehad of indien de derde niet betaalt, zullen de Transportkosten automatisch aan de Afzender in rekening gebracht worden en zullen de eventuele heffingen en belastingen aan de Ontvanger in rekening gebracht worden.

4.5 Voor verrichtingen “voor rekening Afzender”, “voor rekening Ontvanger” of “voor rekening Derde” (zie hieronder) zullen Colli niet worden aanvaard tenzij een geldig FedEx Klantnummer op de (Lucht) Vrachtbrief wordt ingevuld. FedEx Klantnummers zijn niet overdraagbaar. Onrechtmatig gebruik, met inbegrip van ongeoorloofde samenvoeging van Zendingen die toebehoren aan verschillende partijen, kan leiden tot het verlies van alle kortingen en tot weigering van dienstverlening. De klant aan wie een FedEx Klantnummer wordt toegekend, is aansprakelijk voor alle Kosten met betrekking tot de rekening, met inbegrip van die kosten voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de verzekerde bewaring van het Klantnummer. Het FedEx Klantnummer mag alleen worden bekend gemaakt aan personen die bevoegd zijn om met de rekening te verzenden. Het nalaten om de FedEx Rekening lopende te houden, kan ertoe leiden dat de rekening de status “cash only” krijgt. Het plaatsen van een rekening in een status “cash only” kan ertoe leiden dat Colli worden vertraagd, geweigerd of teruggezonden totdat betalingsregelingen zijn getroffen.

4.6 Indien van toepassing, worden heffingen en belastingen bepaald op basis van de inhoud van de Zendingen. FedEx is niet gehouden tot het voorschieten van heffingen en belastingen en kan van de Afzender, de Ontvanger of de aansprakelijke derde eisen om FedEx te betalen alvorens FedEx te ontslaan van enige aansprakelijkheid voor heffingen en belastingen. Deze heffingen en belastingen zullen aan de Ontvanger in rekening worden gebracht tenzij het vakje “invoerrechten en accijnzen voor rekening Afzender” of “invoerrechten en accijnzen voor rekening derde” is aangekruist op de (Lucht) Vrachtbrief en een geldig FedEx Klantnummer is aangeduid op de (Lucht) Vrachtbrief. Dergelijke keuzemogelijkheden bestaan echter slechts voor specifieke bestemmingen. Meer bijzonderheden omtrent de bestemmingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

4.7 DE AFZENDER IS UITEINDELIJK ALTIJD AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN, DESGEVALLEND MET INBEGRIP VAN DE HEFFINGEN EN BELASTINGEN, ONGEACHT ENIGE BETALINGSINSTRUCTIES OF ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN.

4.8 Kosten die de omzetting vereisen van een andere valuta dan de valuta waarin de Betaler wordt gefactureerd, zullen dagelijks worden berekend aan de hand van de mediaan biedprijs verkregen van OANDA, een Internet-wisselkoersdienst. De mediaan biedprijs is de mediaan prijs waaraan kopers aanbieden om vreemde valuta te kopen van verkopers gedurende een gegeven periode. Deze omrekenkoersen van de vreemde valuta kunnen worden geraadpleegd op www.oanda.com. De vreemde valuta van deelnemende landen/gebieden van de Europese Unie zullen een vaste omrekenkoers in EURO hebben. Er is een bijkomende wisselvergoeding van 1.75% voor omrekening van niet-U.S. deviezen naar USD, van 2.3% voor USD naar andere deviezen en 2.0% tussen alle omrekeningen van niet-U.S. deviezen. Er is geen wisselvergoeding tussen deviezen gebonden aan de EURO. Kosten in andere deviezen dan U.S. dollars die niet vrij omrekenbaar zijn, zullen worden omgerekend in U.S. dollars en gefactureerd op rekening van de Betaler volgens de vrije keuze van FedEx ofwel aan de vrije markt koers, ofwel aan de officiële koers waaraan FedEx gerechtigd was U.S. dollars te kopen in de betrokken valuta. De koers die overeenstemt met de dag van verzending zal worden gebruikt voor omrekeningen naar niet-hyperinflatoire deviezen. FedEx behoudt zich echter het recht voor om de wisselkoers van de factuurdatum te hanteren, in tegenstelling tot de dag van verzending, in landen/gebieden waar de valuta sterk aan fluctuaties onderhevig is.

5. FACTUURAANPASSINGEN / VOLUMEGEWICHT

5.1 FedEx is gerechtigd alle (Lucht) Vrachtbrieven te controleren op de gekozen dienst en op het gewicht van de Collo/Zending. Indien de gekozen dienst of het gewicht onjuist blijkt te zijn, kan FedEx te allen tijde de (Lucht) Vrachtbrief wijzigen en de factuur aanpassen en is FedEx gerechtigd een bijzondere behandelingsvergoeding aan te rekenen omdat deze wijzigingen en aanpassingen moeten worden gedaan.

5.2 Indien (Lucht) Vrachtbrieven door de Afzender worden opgemaakt door middel van een geautomatiseerd verzendingsysteem, zal elke weglating of foute notering op de (Lucht) Vrachtbrief met betrekking tot het gewicht of het aantal Colli resulteren in een facturering die gebaseerd is op een schatting van FedEx omtrent het aantal Colli dat werd vervoerd tegen ofwel het gewicht gebaseerd op de afmetingen op het ogenblik van facturering ofwel een standaard schatting van ontbrekend gewicht per Collo, zoals door FedEx wordt vastgesteld en dat verkrijgbaar is op aanvraag.

5.3 Kosten kunnen worden vastgesteld op basis van het volumegewicht. Het volumegewicht wordt vastgesteld door de lengte en hoogte en breedte (in centimeters) van het Collo te vermenigvuldigen en het totaal te delen door 5000 of door het getal dat door FedEx van tijd tot tijd bekendgemaakt wordt op fedex.com. Indien het uiteindelijke resultaat het werkelijk gewicht overtreft, kunnen extra Kosten worden aangerekend op basis van het volumegewicht. De tarieven van dergelijke extra Kosten zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door FedEx worden aangepast.

6. WEIGERING OF AFWIJZING VAN DE ZENDINGEN

FedEx behoudt zich het recht voor te allen tijde een Zending te weigeren, in te houden, te annuleren, uit te stellen of terug te zenden indien het, volgens FedEx, aannemelijk is dat een dergelijke Zending schade of vertraging kan veroorzaken voor andere Zendingen, goederen of personen, of indien het vervoer ervan verboden is of in strijd is met een van deze Voorwaarden,of indien de FedEx Rekening van de persoon of de onderneming die verantwoordelijk is voor de betaling geen goede kredietwaardigheid heeft. Het feit dat FedEx een Zending aanvaardt, betekent niet dat een dergelijke Zending in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving of met de huidige Voorwaarden.

7. BEPERKINGEN

7.1 Beperkingen ten aanzien van de grootte en het gewicht van Colli verschillen van land/gebied tot land/gebied en/of de FedEx diensten. Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

7.2 Er is geen beperking met betrekking tot het totale gewicht van een Zending bestaande uit meerdere stukken zolang elke afzonderlijke Collo van de Zending de gewichtslimiet per Collo, zoals aangegeven voor de bestemming, niet te boven gaat. Zendingen die meer wegen dan 225 kg vereisen een regeling vooraf met FedEx. Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

7.3 Extra-grote Colli zijn stukken die minder dan 68 kg wegen (of de limiet bepaald voor het land/gebied van bestemming) en waarvan de lengte en omtrek samen meer is dan 330 cm (of de limiet bepaald voor het land/gebied van bestemming). FedEx kan dergelijke stukken weigeren, of naar eigen oordeel beslissen dergelijke Zendingen als FedEx International Priority Freight of FedEx International Economy Freight aan te nemen, en een minimum gewicht van 68 kg kan worden aangerekend ongeacht het werkelijke gewicht.

7.4 “FedEx Envelope” en “FedEx Pak” Zendingen dienen ter verzending aangeboden te worden in de daarvoor bestemde FedEx verpakking.

7.5 Op één (Lucht) Vrachtbrief mag niet meer dan één dienst worden aangegeven en niet meer dan één “FedEx Envelope”, “FedEx 10kg Box” of “FedEx 25kg Box” mag verzonden worden onder één (Lucht) Vrachtbrief.

7.6 Het is de Afzender toegestaan maximaal tien verschillende artikelen te verzenden onder één (Lucht) Vrachtbrief.

7.7 Het is de Afzender toegestaan maximaal 999 Colli te verzenden onder één (Lucht) Vrachtbrief.

8. ZAKEN WELKE ONAANVAARDBAAR ZIJN VOOR VERVOER

8.1 De volgende zaken zijn niet aanvaardbaar voor vervoer naar welke bestemming dan ook tenzij anders overeengekomen met FedEx:

 1. GELD (munten, contanten, waardepapieren, bankbiljetten, en verhandelbare stukken vergelijkbaar met geld zoals geëndosseerde effecten, obligaties en kasbonnen), inbare munten en postzegels;
 2. EXPLOSIEVEN, (Klasse 1.3 explosieven kunnen niet door FedEx worden vervoerd. In bepaalde landen/gebieden kunnen Klasse 1.4 explosieven aanvaard worden. De Klantendienst moet vooraf gecontacteerd worden voor nadere inlichtingen), VUURWERK EN ANDERE VOORWERPEN VAN BRANDBARE OF ONTVLAMBARE AARD;
 3. LIJKEN, ORGANEN OF LICHAAMSDELEN, MENSELIJKE EN DIERLIJKE EMBRYO'S, GECREMEERDE OF OPGEGRAVEN MENSELIJKE RESTEN,;
 4. ZENDINGEN NAAR APO/FPO-ADRESSEN;
 5. REMBOURS ZENDINGEN;
 6. VUURWAPENS, WAPENTUIG, MUNITIE EN HUN ONDERDELEN;
 7. LEVENSMIDDELEN, BEDERFELIJKE VOEDINGSWAREN EN DRANKEN DIE KOELING OF ANDERE REGELING VAN DE OMGEVING VEREISEN;
 8. PLANTEN EN PLANTENMATERIAAL, MET INBEGRIP VAN ZADEN EN SNIJBLOEMEN (SNIJBLOEMEN ZIJN AANVAARDBAAR NAAR BEPAALDE BESTEMMINGEN, INFORMATIE VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG);
 9. LOTEN, GOKINSTRUMENTEN WAAR DEZE BIJ WET VERBODEN ZIJN;
 10. BEDERFELIJKE WAREN (ANDERS DAN ONDER (7)) tenzij voorafgaandelijk regelingen getroffen zijn;
 11. PORNOGRAFIE EN/OF ONTUCHTIG MATERIAAL;
 12. ZENDINGEN WAARVOOR BENODIGD het volgende tenzij voorafgaandelijk regelingen getroffen zijn:

  1. CARNETS (toestaan van tijdelijke invoer voor demonstratie etc. zonder heffingen);
  2. VORDERINGEN TOT TERUGGAVE (verzoeken tot teruggave van invoerrechten op het moment van uitvoer);
  3. TIJDELIJKE IMPORT GARANTIES (toestaan van tijdelijke invoer voor reparatie etc.);
  4. Garantiebrieven. Zendingen met kredietbrieven worden in het algemeen niet aanvaard, tenzij de Zending met kredietbrieven een “courier ontvangstbewijs” vraagt zoals bepaald door Artikel 25 van USP 600 en verstuurd wordt met een FedEx Uitgebreide Internationale (Lucht) Vrachtbrief;
 13. GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKTE ONDERHUIDSE INJECTIENAALDEN EN/OF SPUITEN OF MEDISCH AFVAL;
 14. NAT IJS (BEVROREN WATER);
 15. ZENDINGEN DIE VEREISEN DAT FEDEX ENIGE BIJZONDERE TOESTEMMING OF VERGUNNING VERKRIJGT VOOR VERVOER, IN- OF UITVOER;
 16. ZENDINGEN WAARVAN HET VERVOER, DE IN- OF UITVOER IS VERBODEN BIJ ENIGE WET OF REGELING;
 17. ZENDINGEN MET EEN AANGEGEVEN WAARDE VOOR DE DOUANE BOVEN HET BEDRAG DAT IS TOEGESTAAN. (Zie Paragraaf 18 “AANGEGEVEN WAARDE EN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN”);
 18. GEVAARLIJKE GOEDEREN MET UITZONDERING VAN DIEGENE TOEGELATEN VOLGENS PARAGRAAF 9 “GEVAARLIJKE GOEDEREN”;
 19. DODE DIEREN OF OPGEZETTE DIEREN;
 20. COLLI DIE NAT ZIJN, LEKKEN, OF EEN GEUR VAN ENIGE AARD VERSPREIDEN;
 21. COLLI DIE IN KRAFTPAPIER ZIJN GEWIKKELD;
 22. LEVENDE DIEREN EN INSECTEN TENZIJ DE ZENDING IS GECOÖRDINEERD EN GOEDGEKEURD DOOR DE FEDEX LIVE ANIMAL DESK. KLANTEN KUNNEN FEDEX TER PLAATSE CONTACTEREN VOOR MEER BIJSTAND. HUISDIEREN EN LEVENDE VISSEN WORDEN NIET AANVAARD;
 23. ZENDINGEN DIE SCHADE KUNNEN BEROKKENEN AAN, OF VERTRAGINGEN VAN, DE UITRUSTING, HET PERSONEEL OF ANDERE ZENDINGEN.

FedEx sluit iedere aansprakelijkheid uit voor Zendingen van dergelijke voorwerpen die op welke wijze dan ook werden aanvaard (met inbegrip van aanvaarding per vergissing of met kennisname van risico).

8.2 Verdere beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de bestemming en dienst en dienstoptie en voorts kunnen verscheidene (douane)formaliteiten vereist zijn voor bepaalde artikelen welke de vervoertijd verlengen. FedEx behoudt zich het recht voor Colli te weigeren op basis van deze beperkingen of voor redenen van beveiliging of veiligheid. FedEx is gerechtigd een administratieve vergoeding aan te rekenen voor geweigerde Colli en voor de kosten om de goederen, indien van toepassing, naar de Afzender terug te sturen. Verdere informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

8.3 De Geld-terug-garantie (zie Paragraaf 17) is niet van toepassing op zaken welke onaanvaardbaar zijn voor vervoer.

9. GEVAARLIJKE STOFFEN

9.1 Niet alle FedEx locaties aanvaarden gevaarlijke stoffen, sommige FedEx locaties weigeren sommige klassen van gevaarlijke stoffen, en gevaarlijke stoffen kunnen niet verzonden worden door elke FedEx dienst. Zendingen onder toepassing van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) vereisen speciale vervoersregelingen en de Afzender moet voor de zending contact opnemen met FedEx om de bevestiging en de maatregelen van de Zending te kennen. FedEx behoudt zich het recht voor om gevaarlijke stoffen te weigeren op elke locatie waar ze niet kunnen worden aanvaard overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.

9.2 Alle Colli die gevaarlijke goederen bevatten moeten in overeenstemming zijn met de Technische Instructies voor het Veilig Luchtervoer van Gevaarlijke Stoffen zoals opgesteld door the Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), met de Gevaarlijke Goederen Richtlijnen van de Internationale Luchtvaartassociatie (IATA), en met alle afwijkingen zoals voorzien voor FedEx in de huidige editie van IATA’s tarief en andere toepasselijke richtlijnen. Enkel de Afzender is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet-naleven van de toepasselijke IATA of andere richtlijnen. De Afzender staat in voor en is aansprakelijk voor de volledige en doeltreffende verpakking van alle gevaarlijke stoffen in overeenstemming met alle eisen met betrekking tot classificatie, verpakking, markering en etikettering, documentering en met alle andere van toepassing zijnde wetten, regelgeving of regels. De Afzender moet er ook voor zorgen dat de Ontvanger alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels naleeft. Gevaarlijke goederen kunnen enkel internationaal vervoerd worden met gebruik van de FedEx Uitgebreide Internationale (Lucht) Vrachtbrief wanneer met een papieren versie van de (Lucht) Vrachtbrief gebruikt (zie ook Paragraaf 14.5: ROUTEBEPALING EN AFLEVERING).

9.3 De Afzender moet alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels naleven betreffende de verpakking, markering en etikettering van Zendingen van bloed en bloedproducten, ongeacht of ze besmettelijk zijn of niet.

9.4 FedEx verpakkingen mogen niet gebruikt worden voor het verpakken van gevaarlijke goederen voor vervoer (tenzij voor Biologische Stof, Categorie B [UN 3373], welke mag vervoerd worden in de FedEx UN 3373 Pak) (zie ook Paragrafen 10.3 en 10.4: VERPAKKING EN MARKERING).

9.5 Voor Primaire Niet-Oplaadbare Lithium batterijen (UN 3090) is vooraf toestemming nodig om te vervoeren. Voor meer inlichtingen, ga naar fedex.com en type het trefwoord “lithium batterijen” in de zoekoptie.

9.6 Elke Zending moet vergezeld zijn van een door IATA opgesteld “Sender’s Declaration and Certification” formulier.

9.7 Opmerking: FedEx kan er bij wet toe gehouden zijn om onrechtmatig aangegeven of niet aangegeven Zendingen van gevaarlijke goederen te melden aan de daartoe bevoegde lokale overheid. De Afzender kan onderworpen worden aan geldboetes en sancties volgens de van toepassing zijnde wetgeving. De regelgeving over gevaarlijke goederen verplicht dat iedere Afzender de gevaarlijke goederen training heeft gevolgd voor het versturen van Zendingen door FedEx of door enig andere koerier. Wanneer personen een Zending aanbieden met gevaarlijke goederen, moet deze geclassificeerd, ingepakt, gemarkeerd, geëtiketteerd en geïdentificeerd zijn als gevaarlijke goederen, en de nodige juiste gevaarlijke goederen documentatie bevatten.

9.8 FedEx is ertoe gehouden om de gevaarlijke goederen duidelijk af te zonderen op alle wagens en luchtvaartuigen. Dit kan er toe leiden dat een Zending op een volgende route of vlucht moet gezet worden om deze duidelijke splitsing te handhaven.

9.9 De Geld-terug-garantie (zie Paragraaf 17) is niet van toepassing op Zendingen van gevaarlijke stoffen.

10. VERPAKKING EN MARKERINGEN

10.1 Alle Colli dienen door de Afzender te worden klaargemaakt en verpakt voor veilig vervoer door de lucht of over de weg uitgaande van de gebruikelijke zorg tijdens de behandeling in een exprestransportomgeving en in overeenstemming met de wetten, regelgeving en regels, met inbegrip van deze met betrekking tot de verpakking, markering en etikketering. De Afzender is verantwoordelijk om de (Lucht) Vrachtbrief correct in the vullen. Elke Zending dient van leesbare en duurzame markering voorzien te zijn met vermelding van naam, adres (straat, plaats en land/gebied) met inbegrip van de postcode van de Afzender en de Ontvanger. Voor internationale Zendingen moet de Afzender’s adres het land/gebied vermelden waar de Zending is overgedragen aan FedEx.

10.2 Artikelen die beschadigd kunnen worden door enigerlei omstandigheden welke kunnen optreden bij luchtvervoer, zoals veranderingen in temperatuur of luchtdruk, dienen daartegen behoorlijk beschermd te worden door de Afzender door middel van afdoende verpakking. FedEx is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit wisselingen van temperatuur of luchtdruk.

10.3 FedEx verzorgt geen vervoer waarbij de temperatuur geregeld kan worden. In geen enkel geval is FedEx gehouden om droog ijs toe te voegen aan Zendingen of om diensten te voorzien om ijs bij te vullen, ongeacht enige geschreven of mondelinge andersluidende melding van de klant of FedEx. FedEx raadt het gebruik van nat ijs (bevroren water) af als koelmiddel.

10.4 Indien de Ontvanger een Collo weigert of indien het Collo lekt, beschadigd is, of een geur verspreidt (gezamenlijk “Lekkage”), zal het Collo, indien mogelijk, aan de Afzender worden terugbezorgd. Indien het Collo door de Afzender wordt geweigerd of niet kan worden terugbezorgd omwille van Lekkage, is de Afzender aansprakelijk en dient de Afzender FedEx terug te betalen of op enige andere wijze te vergoeden voor alle kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt in verband met het opruimen en/of verwijderen van het Collo. FedEx behoudt zich het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid, het Collo dat sporen van Lekkage vertoont te verwijderen.

11. INSPECTIE VAN ZENDINGEN

11.1 FedEx is te allen tijde gerechtigd, naar eigen goeddunken of op verzoek van bevoegde overheidsinstanties, zonder voorafgaande bekendmaking iedere Zending te openen en te onderzoeken en heeft geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

11.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgevingen is FedEx verplicht om (willekeurig) X-stralendoorlichting uit te voeren. FedEx kan een dergelijke doorlichting uitvoeren en de Afzender en de Ontvanger doen hierbij afstand van iedere mogelijke vordering voor schade of vertraging (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Geld–terug-garantie) als een gevolg van doorlichting.

12. IN- EN UITKLARING DOUANE

12.1 Het is mogelijk dat Zendingen die de nationale grenzen overschrijden in het land/gebied van bestemming moeten worden ingeklaard bij de Douane voordat de aflevering plaatsvindt bij de Ontvanger. Waar FedEx douane in- en uitklaring voorziet, zal FedEx op verzoek van de Douane, alle gegevens die nodig zijn voor de douane in- en uitklaring, zoals verschaft door de Afzender, aan de Douane overmaken (zie Sectie 26: GEGEVENSBESCHERMING)

12.2 De Afzender is er toe gehouden er voor te zorgen dat de vervoerde goederen in het land/gebied van bestemming kunnen ingevoerd worden. De Afzender is aansprakelijk voor alle Kosten voor het vervoer naar en terug van de landen/gebieden waar de invoer niet toegelaten is.

12.3 FedEx mag in sommige gevallen naar eigen goeddunken de opdracht aanvaarden van de Ontvanger om een andere inklaringsagent aan te duiden dan FedEx of dan de inklaringsagent aangeduid door de Afzender. FedEx behoudt zich in elk geval het recht voor om de Zending in te klaren wanneer de inklaringsagent niet kan worden vastgesteld of de inklaring niet wil doen of wanneer geen juiste en volledige informatie werd gegeven over de inklaringsagent (met inbegrip van maar niet beperkt tot de naam, adres, telefoonnummer en postcode).

12.4 De Afzender is verantwoordelijk voor het verschaffen en het zorgvuldig invullen van alle noodzakelijke documenten naast de (Lucht) Vrachtbrief, zulks in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en regelingen, waaronder, maar niet beperkt tot, douane-wetgeving, in- en uitvoer wetten en overheidsregelingen van elk land/gebied waarheen, waarvandaan, waardoor of waarover de Zending kan worden vervoerd. Enige FedEx Global Returns Zendingen die worden doorgestuurd naar een derde land/gebied moeten ook voldoen aan de export controlevoorschriften van het land/gebied van eerste vertrek. Bij het ingebreke blijven van het verschaffen en/of het zorgvuldig invullen van alle dergelijke documenten (waaronder de (Lucht) Vrachtbrief) is FedEx niet aansprakelijk jegens de Afzender of enige andere persoon voor enig verlies, kosten of vertraging, die te wijten zijn aan het nalaten van de Afzender om te voldoen aan deze bepaling. Wanneer Zendingen door de Douane of andere instanties worden ingehouden ingevolge onjuiste of ontbrekende documenten, kan FedEx eerst proberen de Ontvanger hiervan in kennis te stellen. Indien de nationale wetgeving vereist dat de correcte informatie of documenten door de Ontvanger worden voorgelegd en de Ontvanger nalaat dat te doen binnen een door FedEx te bepalen redelijke termijn, kan de Zending als onbestelbaar worden beschouwd (zie Paragraaf 16: ONBESTELBARE ZENDINGEN). Indien de Ontvanger nalaat de vereiste informatie of documenten te verschaffen en de nationale wetgeving aan de Afzender toelaat deze te verschaffen, kan FedEx proberen de Afzender hiervan in kennis te stellen. Indien de Afzender eveneens nalaat de informatie of documenten binnen een door FedEx bepaalde redelijke termijn te verschaffen, zal de Zending als onbestelbaar worden beschouwd. FedEx draagt geen verantwoordelijkheid voor de onmogelijkheid om af te leveren als die is te wijten aan onjuiste of ontbrekende documenten, ongeacht of is geprobeerd de Ontvanger of de Afzender hiervan in kennis te stellen. FedEx is gerechtigd een administratieve vergoeding aan te rekenen voor het verkrijgen van corrigerende of aanvullende informatie.

12.5 Een Afzender die woont/gevestigd is in de Europese Unie kan, indien toepasselijk, FedEx of een van zijn agenten de opdracht geven om alle (weder)uitvoer aangiften en daarbij horende handelingen te doen als een rechtstreekse vertegenwoordiger in naam van en voor rekening en op risico van de Afzender.

12.6 FedEx behoudt zich het recht voor om extra Kosten vast te stellen voor douane in-en uitklaring of voor bijkomstige diensten bij de douane in- en uitklaring van Zendingen (Toeslagen voor In- en Uitklaringsservices). Klanten moeten contact opnemen met FedEx voor meer informatie omtrent de Toeslagen voor In- en Uitklaringsservices..

12.7 FedEx neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor Zendingen die achtergelaten worden in Douane, en zulke Zendingen kunnen als onbestelbaar worden beschouwd (zie Paragraaf 16; ONBESTELBARE ZENDINGEN)

13. HEFFINGEN EN BELASTINGEN

13.1 Als en wanneer toepasselijk, zonder afbreuk te doen aan de Paragrafen 4.6. en 4.7., kan FedEx ervoor opteren enige door de Douane vastgestelde heffingen en belastingen voor te schieten voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de betaling hiervan (“de Betaler”). Voor alle Zendingen kan FedEx contact opnemen met de Betaler vooraleer de inklaring is voltooid teneinde de afspraken te bevestigen met betrekking tot de terugbetaling van de voor te schieten bedragen. Naar eigen goeddunken kan FedEx de bevestiging van de afspraken met betrekking tot de terugbetaling als voorwaarde stellen voor het vervolledigen van de inklaring en aflevering, waaronder maar niet beperkt tot gevallen van aflevering aan Ontvangers waarvan FedEx van oordeel is dat ze niet kredietwaardig zijn en van Zendingen met hoge aangegeven waarde.

13.2 Indien een Ontvanger of een derde partij van wie een terugbetalingbevestiging is verzocht, weigert de heffingen en belastingen te betalen welke nodig zijn voor het vrijgeven van de Zending door de Douane, zal FedEx contact opnemen met de Afzender. Indien de Afzender weigert bevredigende afspraken te maken met betrekking tot terugbetaling aan FedEx zal de Zending teruggezonden worden aan de Afzender, of in een algemene opslagplaats of een douane-entrepot worden ondergebracht of als onbestelbaar worden beschouwd (Zie Paragraaf 16: ONBESTELBARE ZENDINGEN). De Afzender zal dan aansprakelijk zijn voor de betaling van de oorspronkelijke Kosten alsmede voor de retourkosten. Indien FedEx bedragen als heffingen en belastingen heeft voorgeschoten op de oorspronkelijke plaats van bestemming of bij retour is de Afzender eveneens aansprakelijk voor dergelijke bedragen en alle vergoedingen en toeslagen met betrekking tot het voorschieten door FedEx van heffingen en belastingen.

13.3 Zendingen kunnen vertraging oplopen indien FedEx geen bevredigende bevestiging kan krijgen omtrent de afspraken met betrekking tot de terugbetaling van door FedEx voor te schieten bedragen aan heffingen en belastingen. Voor deze vertragingen, of enige andere gebreken in de nakoming van deze Voorwaarden is aansprakelijkheid uitgesloten en deze zijn evenmin Gebreken in de Dienstverlening die onder de Geld Terug Garantie vallen (zie Paragraaf 17: GELD-TERUG-GARANTIE en Paragraaf 19: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID).

13.4 Indien FedEx heffingen en belastingen voorschiet, behoudt zij zich het recht voor om een toeslag vast te stellen. De Afzender dient de FedEx tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending, te raadplegen of te bellen met FedEx voor een toelichting met betrekking tot de toeslag. Niettegenstaande dat FedEx zich het recht voorbehoudt om de goederen te veilen of er op een andere wijze over te beschikken om de niet-terugbetaalde Kosten terugbetaald te krijgen, blijft de Afzender aansprakelijk voor dergelijke Kosten.

13.5 Douaneautoriteiten kunnen douanerechten en/of BTW bij invoer of andere relevante heffingen en (extra) belastingen navorderen, alsook boetes en/of heffings- en invorderingsrente opleggen aan, dan wel eisen van FedEx indien onjuiste of onvolledige inklaringsinformatie en/of documentatie - zoals facturen, (douane)waarden, valuta of goederencodes - zijn verstrekt in relatie tot Zendingen. Als de onjuiste of onvolledige informatie/ documentatie aan FedEx was verstrekt door, namens, op instructie van of onder verantwoordelijkheid van de Afzender of Ontvanger, zal de Afzender, Ontvanger en - indien toepasselijk - de verantwoordelijke derde hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens FedEx voor die bedragen.

14. ROUTEBEPALING EN AFLEVERING

14.1 FedEx behoudt zicht het recht voor de route van de Zending naar eigen goeddunken te bepalen. Bij het ter verzending aanbieden van de Zending zijn geen ophoudingen en route overeengekomen. FedEx kan naar eigen goeddunken sommige Zendingen samenvoegen of voor vervoer doorsturen naar het voertuig van een derde partij, een derde partij luchtvaartmaatschappij, of op een charter vlucht of een vlucht van een andere maatschappij. FedEx neemt geen verplichting op zich om de route van een Zending te herbepalen naar een derde land/gebied of de Zending te vervoeren via een gespecificeerd vliegtuig of ander voertuig, of via een bijzondere route of een verbinding te maken op enig punt overeenkomstig enig schema. FedEx kan, zonder kennisgeving, het alternatieve vliegtuig of vervoermiddel vervangen, van de route of routes afwijken, of de Zending via een motorvoertuig laten vervoeren. De Afzender stemt in met het recht van FedEx om, met betrekking tot de Zending, van de route af te wijken (waaronder het gebruik van andere vervoerders) teneinde de aflevering te vergemakkelijken.

14.2 FedEx kan leveren aan de Ontvanger op het adres vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief, of aan iemand anders dan de person of entiteit vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief indien deze schijnbaar bevoegd is om de Zending te aanvaarden in naam en voor rekening van de Ontvanger. De adressering van de Zending dient altijd het volledige adres van de Ontvanger te bevatten alsmede zijn telefoon- of faxnummer. De Afzender erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat in bepaalde bestemmingslanden, de Aflevering aan derden of aan een brievenbus of elke andere voor de Ontvanger toegankelijke plaats kan gebeuren. (Postbusadressen mogen gebruikt worden voor bepaalde internationale bestemmingen maar de (Lucht) Vrachtbrief moet altijd een geldig telefoon-, fax- of telexnummer vermelden. FedEx kan niet leveren aan postbusadressen van het Amerikaanse leger zoals APO en FPO.)

14.3 FedEx is onder geen enkel beding aansprakelijk voor enigerlei vordering, die verband houdt met het in beslag nemen of het inhouden van goederen tijdens de doorvoer door Douane- of andere overheidsinstanties.

14.4 Zendingen naar hotels, klinieken, overheidsgebouwen of –installaties, universiteitsterreinen of andere instellingen die beschikken over een postkamer of een centrale ontvangstruimte kunnen afgegeven worden in de postkamer of de centrale ontvangstruimte, tenzij anders gemachtigd en toegestaan door FedEx voor de verzending.

14.5 Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven. (Opmerking: De Zendingen kunnen ter beschikking gehouden worden voor ophaling of teruggestuurd worden naar de Afzender.)

14.6 Elk verzoek tot wijziging van een adres dat geen re-routing is of een verbetering van het adres wordt beschouwd als een nieuwe Zending, en nieuwe Vervoerskosten zullen worden toegepast.

14.7 Zaterdagafleveringen, indien beschikbaar, zijn onderworpen aan een bijzondere behandelingsvergoeding in die landen/gebieden waar zaterdag geen gewone Werkdag is.

14.8 De FedEx Europe First dienstoptie voor aflevering ’s morgens vroeg is, indien beschikbaar, onderworpen aan een bijkomende afleveringsvergoeding (de “FedEx Europe First Afleveringsvergoeding”)

14.9 FedEx kan naar eigen goeddunken weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaling of aflevering methode kiezen, om de veiligheid van haar werknemers te verzekeren en in geval FedEx van oordeel is dat haar diensten gebruikt worden in strijd met van toepassing zijnde wetten, regelgeving en regels.

14.10 Voor B2C Zendingen, biedt FedEx de mogelijkheid om deze te leveren op geselecteerde plaatsen in overeenstemming met aanvullende instructies ontvangen van de Geadresseerde. De Verzender erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DIE INSTRUCTIES DE OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN AFLEVERINGSINSTRUCTIES EN/OF TOEGEZEGDE AFLEVERTIJD KUNNEN WIJZIGEN. De Verzender en de Geadresseerde erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, kunnen betrekking hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een andere persoon, op voorwaarde dat een dergelijk adres zich binnen hetzelfde land/gebied bevindt als weergegeven op de (Lucht) Vrachtbrief, (iv) het geven van instructies waar de B2C Zending kan achtergelaten worden zonder het verkrijgen van een handtekening met betrekking tot de aflevering; (v) de B2C Zending achterlaten op een afhaalplaats (bijv. een lokale winkel), of (vi) een combinatie van de voorgaande instructies. Partijen komen overeen dat het tijdelijk in bezit houden van de Zending door FedEx ingevolge de instructies van de Geadresseerde, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de aflevertijd, zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het transportcontract.

De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving. De mogelijkheden en voorwaarden van de afleveringsopties kunnen geraadpleegd worden op www.fedex.com. De Geld-terug-garantie (zie artikel 17) is niet van toepassing op B2C Zendingen waarvoor de Geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies heeft gegeven in overeenstemming met deze bepaling.

FedEx zal enkel aanvullende afleveringsinstructies aanvaarden voor B2C Zendingen. Indien een Geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies voor andere dan B2C Zendingen doorgeeft, dan erkennen en aanvaarden de Verzender en de Geadresseerde gebonden te zijn door die bepalingen.

15. HERHAALDE BEZORGING

15.1 Herhaalde bezorging wordt verzorgd zonder extra kosten. Na elke poging tot levering wordt hiervan bericht achtergelaten op het adres van de Ontvanger met vermelding van de datum en het tijdstip van aanbieding. Iedere Zending die na drie (3) pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, wordt teruggestuurd naar de dichtstbijzijnde FedEx site en er zal gepoogd worden de Ontvanger daarvan op de hoogte te stellen. In geval van levering op privé adressen (”Residentiële Afleveringen”), zal slechts één nieuwe poging tot bezorging worden gedaan na de oorspronkelijke poging tot bezorging.

15.2 Indien de Zending niet is afgeleverd na drie (3) pogingen tot bezorging (twee (2) in geval van een “Residentiële Aflevering” of nadat deze vijf (5) Werkdagen, vanaf de dag van ontvangst en, indien van toepassing, na Douane-inklaring van een Zending, op het station van bestemming is vastgehouden, zal de Zending geacht worden onbestelbaar te zijn (Zie Paragraaf 16: ONBESTELBARE ZENDINGEN).

15.3 Indien de levering van een Zending aan een privaat adres ("Residentiële Leveringen") in België niet voltrokken kan worden naar aanleiding van de eerste poging, kan FedEx, naar eigen goeddunken, ofwel opnieuw een poging ondernemen om de Zending af te leveren ofwel de Zending af te leveren aan een ophaalpunt. Een kennisgeving van deze poging zal achtergelaten worden op het adres van de Ontvanger, hierop wordt de datum en tijdstip van de poging en de gegevens van het ophaalpunt vermeld.

16. ONBESTELBARE ZENDINGEN

16.1 Een onbestelbare Zending is een Zending die niet kan worden besteld omwille van, maar niet beperkt tot, één van de volgende redenen: (i) het adres van de Ontvanger is onvolledig, onleesbaar, onjuist of niet te vinden , (ii) de Zending was bestemd voor een regio die niet door FedEx wordt bediend, (iii) het kantoor van de Ontvanger is gesloten; (iv) bezorging is onmogelijk omdat er geen aangewezen persoon beschikbaar is of dat deze weigert om de levering van de Zending te aanvaarden of weigert om voor de aflevering van de Zending te tekenen bij de oorspronkelijke poging tot bezorging of de herhaalde bezorging, (v) de Zending kan niet worden ingeklaard bij de douane, (vi) de Zending zou waarschijnlijk andere Zendingen of voorwerpen beschadigen of vertragen of personen verwonden, (vii) de Zending bevat verboden zaken, (viii) de Ontvanger kan niet of weigert te betalen voor een Zending “voor rekening Ontvanger”, (ix) de Zending was niet goed verpakt of (x) de inhoud of verpakking van de Zending is in die mate beschadigd dat herverpakking niet mogelijk is.

16.2 Indien een Zending om welke reden dan ook onbestelbaar is, kan FedEx proberen de Afzender hiervan in kennis te stellen om af te spreken om de Zending terug te sturen, zonder afbreuk te doen aan de nationale regelgevende beperkingen. Indien geen contact kan worden opgenomen met de Afzender binnen vijf (5) Werkdagen of de Afzender ingebreke blijft instructies te geven binnen een door FedEx bepaalde redelijke termijn, kan FedEx naar eigen goeddunken de Zending terugbezorgen aan de Afzender; of de Zending in een algemene opslagplaats of douane-entrepot onderbrengen of over de Zending beschikken. Indien een Zending niet kan worden afgeleverd, niet kan worden ingeklaard bij de douane of terugbezorgd worden, kan FedEx naar eigen goeddunken de Zending overdragen of verwijderen. De Afzender is aansprakelijk voor alle kosten, Kosten en vergoedingen verschuldigd voor het terugbezorgen, opslaan of verwijderen van een onbestelbare Zending, tenzij de Zending onbestelbaar was als gevolg van een fout van FedEx.

16.3 Zendingen die omwille van plaatselijke regelgevende beperkingen niet kunnen worden terugbezorgd worden gelijk waar naar FedEx’ goeddunken ofwel in een algemene opslagplaats of douane entrepot ondergebracht of verwijderd. De Afzender gaat ermee akkoord om de door FedEx gemaakte kosten voor die plaatsing of verwijdering te betalen.

16.4 Aan de Afzender zullen Retourkosten in rekening gebracht worden naast de oorspronkelijke Kosten, tenzij de Zending onbestelbaar was als gevolg van een fout van FedEx. Ook alle andere Kosten die gemaakt zijn door FedEx zullen in rekening gebracht worden, waaronder, maar niet beperkt tot, heffingen, belastingen en opslagkosten, indien van toepassing. Voor het terugsturen van Zendingen van gevaarlijke stoffen moet de Afzender een retour (Lucht) Vrachtbrief invullen en alle nodige documenten afleveren.

17. GELD-TERUG-GARANTIE

17.1 FedEx biedt een Geld-terug-garantie bij de volgende diensten of keuzediensten (indien en wanneer beschikbaar): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (enkel voor intercontinentale Zendingen), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight.. Voor alle duidelijkheid, de Geld-terug-garantie geldt niet voor intra-Europese Zendingen via de FedEx International Economy dienst. FedEx zal op verzoek de Transportkosten van de Afzender terugbetalen of naar haar keuze (naar FedEx’ eigen goeddunken) op de betrokken factuur crediteren indien de eerste poging tot aflevering van de Zending 60 seconden of meer na de toepasselijke Toegezegde Aflevertijd (“Gebrek in de Dienstverlening”) plaatsvindt. De Geld–terug-garantie is echter slechts van toepassing wanneer een aflevertijd is vastgesteld door FedEx nadat de Zending is opgehaald.

Deze Geld-terug-garantie, indien beschikbaar (klanten dienen navraag te doen bij FedEx voor bijzonderheden) kan zonder kennisgeving aan de Afzender of Ontvanger naar FedEx’ goeddunken worden geschorst, gewijzigd of herroepen.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling of creditering zijn de volgende beperkingen van toepassing:

 1. daar waar de door de Douane of anderszins voorgeschreven inklaringen worden vertraagd wegens vereiste inspecties of het nemen van monsters, of wegens fouten of nalatigheden in de documentatie van de zijde van de Afzender, of waar de verwerking van een Collo wordt vertraagd door het naleven door FedEx van luchtvaart of andere veiligheidsvoorschriften, wordt de Toegezegde Aflevertijd aangepast door daarbij één Werkdag voor elke dag (of deel van dag) waarmee deze inklaringen vertraagd zijn op te tellen;
 2. bij gefactureerde Zendingen en bij Zendingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde verzendsystemen van FedEx, dient FedEx een geschreven bericht te ontvangen van een “Gebrek in de Dienstverlening” binnen 15 dagen vanaf de factuurdatum. De Afzender dient bij zijn betalingsbewijs het nummer op te geven van de factuur waarop de betaling betrekking heeft. Indien een factuur niet geheel wordt voldaan, dient de reden opgegeven te worden voor het niet betalen van bepaalde kostenposten tezamen met het nummer van de (Lucht) Vrachtbrief of het traceernummer van het Collo;
 3. bij niet door FedEx gefactureerde Zendingen (hetzij betaald in contant, door middel van een cheque, postwissel, creditcard of anders) dient de Afzender FedEx schriftelijk bericht te geven van een “Gebrek in de Dienstverlening” binnen 15 dagen na de dag van verzending;
 4. een bericht dient het eventuele FedEx Klantnummer , het nummer van de (Lucht) Vrachtbrief of het traceernummer van het Collo, de datum van verzending en volledige en nauwkeurige informatie met betrekking tot de Ontvanger te bevatten;
 5. een Gebrek in de Dienstverlening wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden indien FedEx, binnen dertig (30) dagen nadat FedEx in kennis is gesteld, bewijs levert van de tijdige aflevering bestaande uit de datum en de tijd van aflevering en de naam van de persoon die tekende voor ontvangst van de Zending, dan wel informatie verschaft betreffende deze dienstverlening, welke weergeeft dat het verzuim in tijdige aflevering veroorzaakt is door een bepaling die toestaat de aflevertijd te verlengen of omstandigheden zoals aangegeven in Paragraaf 19: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID;
 6. per Zending is slechts één terugbetaling of creditering toegestaan. Indien een “Gebrek in de Dienstverlening” optreedt bij een Collo uit een Zending met meerdere Colli zal slechts een terugbetaling of creditering worden gegeven naar rato van de Vervoerskosten met betrekking tot dat ene Collo;
 7. een terugbetaling of creditering zal slechts plaatsvinden indien ten tijde van de verzending volledig en nauwkeurige informatie was verstrekt over de Ontvanger. Volledige informatie over de Ontvanger dient te worden verschaft op de (Lucht) Vrachtbrief of via een geautomatiseerd boekingensysteem;
 8. geen terugbetaling of creditering vindt plaats bij Zendingen welke zijn vertraagd als gevolg van een foute of onvolledige adressering of als gevolg van de onbeschikbaarheid of weigering van een persoon om de Zending in ontvangst te nemen, ongeacht of het Collo aan de Afzender is terugbezorgd, of voor de ontvangst van dat Collo te tekenen of als gevolg van enige bepaling die een verlenging van de aflevertijd toestaat of oorzaken zoals omschreven in Paragraaf 19: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID;
 9. deze Geld-terug-garantie is slechts van toepassing op Transportkosten en niet op heffingen, belastingen of kosten met betrekking tot de aangegeven waarde of enige andere Kosten en/of verlies of schade geleden door de Afzender of de Ontvanger;
 10. geen terugbetaling of creditering vindt plaats aan klanten die gebruikmaken van geautomatiseerde boekingensystemen indien incorrecte Colli traceernummers worden aangebracht op de betrokken Collo of Zending;
 11. een “Gebrek in de Dienstverlening” wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden indien op het tijdstip van verzending een “te factureren aan” FedEx Klantnummer werd verschaft dat niet in een goede krediettoestand is en het Collo werd ingehouden totdat alternatieve betalingsafspraken werden verzekerd. Voor de toepassing van deze bepaling dient te worden verstaan onder “een goede krediettoestand” (1) betaling op de FedEx Rekening is lopende, (2) de FedEx Rekening bevindt zich niet in een “cash only” status, en (3) voor commerciële of zakelijke FedEx Rekeningen, het saldo overschrijdt de kredietlimiet gesteld door FedEx niet;
 12. deze Geld-terug-garantie is niet van toepassing op onbestelbare of terugbezorgde Zendingen of enige Zending die gevaarlijke stoffen of droog ijs bevatten;
 13. deze Geld-terug-garantie is niet van toepassing op vertragingen in aflevering veroorzaakt door het volgen van het FedEx-beleid op het vlak van betaling van heffingen en belastingen voorafgaand aan douane-inklaring of bij levering;
 14. Kredieten voor Transportkosten worden enkel verrekend op de rekening van de betaler en terugbetalingen worden enkel aan de betaler betaald;
 15. Kredieten en terugbetalingen onder deze Geld–terug-garantie zijn enkel van toepassing op de Transportkosten voor de Zending die aanleiding geeft tot het krediet.
 16. Een precieze Toegezegde Aflevertijd kan enkel worden bekomen door contact op te nemen met de Klantenservice en de volgende informatie door te geven:

  1. Het goed dat wordt verzonden;
  2. Datum van de verzending;
  3. Precieze bestemming;
  4. Gewicht van de Zending;
  5. Waarde van de Zending.
  Transittijden die vermeld staan in de FedEx Servicegids of elders of die aangeboden worden door de Klantenservice zonder vermelding van de vijf hierboven vermelde inlichtingen, zijn slechts een raming en vormen geen Toegezegde Aflevertijd. De registers van FedEx met betrekking tot aangeboden leveringstermijnen vormen het doorslaggevend bewijs van die aanbiedingen.
 17. De Geld-terug-garantie voor Zendingen bestemd voor het uitgebreide bereik van FedEx diensten is enkel van toepassing op het gedeelte van het vervoer dat door FedEx zelf verzorgd wordt.
 18. Vakantiedagen op de plaats van afhaling en/of de bestemming beïnvloeden FedEx transittijden. Leveringen voorzien voor de dag van de vakantie worden verplaatst naar de eerstvolgende Werkdag. De Toegezegde Aflevertijd wordt verlengd met een periode gelijk aan de duur van de vakantie.
 19. De aangeboden Toegezegde Aflevertijd kan voor de FedEx International Next Flight dienst veranderd worden omwille van vele redenen waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende: vertraging of annulatie van een vlucht door de luchtverkeersleiding, het weer of mechanische problemen. Indien de Toegezegde Aflevertijd wordt gewijzigd is de Geld-terug-garantie enkel van toepassing op de laatst vermeldde Toegezegde Aflevertijd.
 20. Deze Geld-terug-garantie is niet van toepassing op Zendingen, in het bijzonder B2C Zendingen, waarbij de Geadresseerde aan FedEx aanvullende afleveringsinstructies heeft verschaft in overeenstemming met artikel 14.10.

17.2 Voor de dienstoptie FedEx Europe First, zal FedEx op verzoek tot terugbetaling overgaan ofwel naar haar keuze (geheel volgens FedEx eigen goeddunken) op de betrokken factuur crediteren i) de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding van de Afzender maar niet de Transportkosten, indien de eerste poging tot bezorging van de zending plaatsvindt 60 seconden of meer na de van toepassing zijnde Toegezegde Aflevertijd voor de FedEx Europe First dienstoptie en ii) de Transportkosten van de Afzender (bovenop de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding) indien de eerste poging tot bezorging van een Zending plaatsvindt 60 seconden of meer na de van toepassing zijnde Toegezegde Aflevertijd voor FedEx International Priority zonder de FedEx Europe First dienstoptie. Alle beperkingen uiteengezet in Paragraaf 17.1. zijn eveneens van toepassing op de FedEx Europe First dienstoptie.

17.3 Indien de Afzender kiest voor het achterlaten van de Zending bij een Bevoegd Verzendingscentrum of een FedEx Drop Box, start de Toegezegde Aflevertijd wanneer de Zending opgehaald is door FedEx bij het Bevoegd Verzendingscentrum of aan de FedEx Drop Box, naargelang wat van toepassing is. Meer informatie over soms mogelijke onderbrekingen kunnen bekomen worden bij het Bevoegd Verzendingscentrum of de FedEx Drop Box, naargelang wat van toepassing is.

18. AANGEGEVEN WAARDE EN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN

18.1 Tenzij de Afzender een hogere Waarde voor Vervoer aangeeft op de (Lucht) Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van a) hetzij het bedrag voorzien door de van toepassing zijnde internationale overeenkomst of de nationale wetgeving b) hetzij € 22 per kilogram, of c) US$ 100 per Zending. Voor FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight Zendingen binnen Oostenrijk, België, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij a) het bedrag voorzien door de van toepassing zijnde lokale wet, hetzij b) € 10 per kilogram, hetzij c) US$ 100 per Zending, tenzij de Afzender een hogere Waarde voor Vervoer aangeeft op de (Lucht) Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt. Voor FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight binnen Duitsland, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij a) €4 per kilogram conform het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), hetzij b) US$ 100 per Zending, tenzij de Afzender een hogere Aangegeven Waarde voor Vervoer vermeldt op de (Lucht) Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt.

18.2 FedEx verzorgt geen ladingsverzekering noch een all-risk verzekering maar de Afzender kan een extra bedrag betalen voor de Aangegeven Waarde voor Vervoer boven de limieten als genoemd in Paragraaf 18.1 hierboven. De Afzender dient de FedEx-tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending te raadplegen of contact op te nemen met FedEx voor een toelichting met betrekking tot het extra bedrag. De Aangegeven Waarde voor Vervoer van een Collo vormt de maximum aansprakelijkheid van FedEx met betrekking tot de verzending van dat Collo, waaronder maar niet beperkt tot enig verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, enige nalatigheid tot het verstrekken van informatie, of verkeerde informatie met betrekking tot de Zending. Het blootstaan aan en het risico van een verlies dat de Aangegeven Waarde voor Vervoer overschrijdt, neemt de Afzender op zich. Klanten worden aangeraden contact op te nemen met hun verzekeringsagent of makelaar voor verzekeringsdekking. ZELFS INDIEN EEN HOGERE WAARDE VOOR VERVOER IS AANGEGEVEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FEDEX VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE INHOUD VAN DE ZENDING BEPERKT TOT DE WERKELIJKE WAARDE VAN DE INHOUD VAN DE ZENDING EN FEDEX IS GERECHTIGD TE EISEN DAT DE WAARDE WORDT AANGETOOND VAN DE INHOUD VAN EEN ZENDING WAAROVER EEN VORDERING WORDT INGEDIEND.

18.3 De hoogst aan te geven Waarde voor Douane en Vervoer is beperkt en kan per bestemming verschillen. Indien toepasselijk, kan de maximum Aangegeven Waarde voor Vervoer niet hoger zijn dan de Aangegeven Waarde voor Douane. De hoogst aan te geven Waarde voor Douane en Vervoer voor de inhoud van een FedEx Envelope of een FedEx Pak, ongeacht de bestemming, is US$ 100 per Zending of US$ 9,07 per US pond, al naargelang wat het grootste is. Goederen met een waarde (werkelijk of aangegeven) die deze bedragen overschrijden behoren NIET te worden verzonden in een FedEx Envelope of FedEx Pak. Tenzij anders bepaald door FedEx is de Aangegeven Waarde voor Vervoer maximum US$ 50.000 per Zending, behalve voor de diensten FedEx International Priority Freight en FedEx International Economy Freight waarvoor de maximum Aangegeven Waarde voor Vervoer US$ 100.000 per Zending is voor de meeste bestemmingen. De Afzender dient de FedEx tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending te raadplegen of contact op te nemen met FedEx voor een toelichting met betrekking tot de grenzen van de aangegeven waarde.

18.4 Zendingen welke de volgende artikelen van buitengewone waarde bevatten hebben een maximale Aangegeven Waarde voor Vervoer van US$ 1.000 per Collo of US$ 9,07 per US pond, al naargelang wat het grootste is. Sommige landen/gebieden kunnen de invoer van een van deze artikelen verbieden en een eventuele lagere Aangegeven Waarde voor Vervoer voor een land/gebied kan deze beperking voor zulke artikelen controleren:

 • kunstwerken, waaronder ieder werk gecreëerd of ontwikkeld door het toepassen van een vaardigheid, smaak of creatief talent voor verkoop, tentoonstelling of verzameling. Hieronder worden zonder beperking artikelen (en hun onderdelen) begrepen zoals schilderijen, tekeningen, vazen, wandkleden, afdrukken in beperkte oplage, fijne kunst, beeldhouwwerk, sculpturen, verzamelobjecten, op maat gemaakte of gepersonaliseerde muziekinstrumenten of gelijksoortige artikelen;
 • Antiquiteiten of verzamelobjecten, of enig artikel dat de stijl of de mode van een vervlogen tijdperk ten toon stelt en waarvan de geschiedenis, leeftijd of zeldzaamheid bijdraagt tot diens waarde. Deze artikelen omvatten maar zijn niet beperkt tot meubels, tafelgerei, porseleinen voorwerpen, keramiek en glaswerk. Verzamelobjecten kunnen hedendaags zijn of betrekking hebben op een vervlogen tijdperk;
 • Film, fotografische afbeeldingen (met inbegrip van fotografische negatieven), fotografisch chroom en fotografische diapositieven;
 • Enig artikel dat door zijn eigen aard bijzonder gevoelig is voor beschadiging, of waarvan de marktwaarde bijzonder variabel of moeilijk te bepalen is;
 • Glaswerk waaronder, maar niet beperkt tot symbolen, spiegels, keramiek, porselein, kristallijn, gelijst glas en andere artikelen met een gelijkaardige breekbaarheidsgraad;
 • Plasmaschermen;
 • sieraden, waaronder, maar niet beperkt tot, namaak bijouterie, horloges en hun onderdelen, juwelen en stenen (edel- of halfedelstenen, geslepen of ongeslepen), industriële diamanten en juwelen vervaardigd van edelmetalen;
 • edelmetalen, waaronder, maar niet beperkt tot, goud en zilver, al of niet bewerkt, in poedervorm, precipitaat, of platina (tenzij het integraal deel uitmaakt van elektronische apparatuur);
 • Bont, waaronder, maar niet beperkt tot, kleding van bontwerk en bonthuiden;
 • Aandelen, obligaties, geldbrieven of met geld gelijkwaardige dingen waaronder, maar niet beperkt tot: voedselbonnen, postzegels (andere dan verzameling), reischeques, loterijbiljetten, postwissels, geschenkkaarten en geschenkbonnen, voorafbetaalde belkaarten (met uitzondering van die welke een activeringscode vereisen), obligatiecoupons en obligaties aan toonder;
 • Verzamelobjecten zoals sportkaarten, souvenirs en gedenkwaardigheden. (Munt- en postzegelverzamelingen mogen niet vervoerd worden. Zie paragraaf over Zaken welke Onaanvaardbaar zijn voor Vervoer):
 • Gitaren en andere muziekinstrumenten die meer dan 20 jaar oud zijn en gebruikerspecifieke of gepersonaliseerde muziekinstrumenten.

De Afzender is verantwoordelijk voor het nauwkeurig invullen van de (Lucht) Vrachtbrief en andere vervoersdokumenten, met inbegrip van het invullen van de aangegeven waarde onderdeel. FedEx kan niet ingaan op verzoeken om de aangegeven waarde op de (Lucht) Vrachtbrief te veranderen eens ingediend bij FedEx.

18.5 In het geval dat de Afzender niet de Aangegeven Waarde voor Vervoer van ieder Collo op een (Lucht) Vrachtbrief heeft gespecificeerd maar slechts een totale aangegeven waarde heeft vermeld voor alle Colli, wordt de aangegeven waarde van elk Collo bepaald door de totale aangegeven waarde te delen door het aantal Colli vermeld op de (Lucht) Vrachtbrief In geen geval mag de aangegeven waarde van enige Collo in een Zending de aangegeven waarde van de Zending te boven gaan.

18.6 FedEx is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging, verkeerde aflevering of het niet afleveren met betrekking tot onaanvaardbare Zendingen, waaronder, maar niet beperkt tot, contant geld en valuta (Zie Paragraaf 8: ZAKEN WELKE ONAANVAARDBAAR ZIJN VOOR VERVOER).

18.7 Elke aangifte van een hogere waarde dan de door FedEx toegestane maxima is nietig en niet bindend. Het feit dat FedEx (hetzij onachtzaam, met opzet of anders) een Zending ten vervoer aanvaardt welke een hogere aangegeven waarde vermeldt dan de toegestane maxima houdt geen verklaring van afstand in van enige bepaling of beperkingen in deze Voorwaarden ten aanzien van een dergelijke Zending.

18.8 Indien de Aangegeven Waarde voor Vervoer van een Zending de toegestane limieten (zie Paragrafen 18.3 en 18.4) overschrijdt, zal een dergelijke waarde automatisch worden herleid tot de toegestane limieten voor een dergelijke Zending.

18.9 Ongeacht de Aangegeven Waarde voor Vervoer van een Collo, zal FedEx aansprakelijkheid voor verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet aflevering, verkeerde informatie, enige nalatigheid om informatie te verstrekken, of het verstrekken van verkeerde informatie, de kost voor herstel van de Zending, diens minwaarde of vervangingskosten, al naargelang welke de minste is, niet overschrijden.

19. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

19.1 FEDEX IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, HETZIJ DIRECT, BIJKOMSTIG, BIJZONDER OF GEVOLGSCHADE TOT EEN HOGER BEDRAG DAN DE AANGEGEVEN WAARDE (ZOALS BEPERKT IN PARAGRAAF 18) OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VASTGELEGD IN HET VAN TOEPASSING ZIJNDE INTERNATIONALE VERDRAG, OF, VOOR ZENDINGEN NAAR EN TUSSEN BEPAALDE LOCATIES BINNEN EENZELFDE LAND/GEBIED, VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARBIJ HET HOOGSTE DEZER BEDRAGEN IN AANMERKING MOET GENOMEN WORDEN, ONAFHANKELIJK VAN DE VRAAG OF FEDEX AL OF NIET WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, MOGELIJK ZOU ONTSTAAN.

19.2 FEDEX IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE, OF GEVOLGSCHADE OF VOOR INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST.

19.3 FedEx is niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen in bepaalde omstandigheden welke in Paragraaf 19.4 zijn uiteengezet. Het blootstaan aan en het risico van een dergelijk verlies of vertraging neemt de Afzender op zich en de Afzender dient een verzekeringsagent of makelaar in te schakelen indien verzekeringsdekking gewenst is. FEDEX VERZORGT GEEN VERZEKERINGSDEKKING.

19.4 FedEx is niet aansprakelijk voor, noch zal enigerlei aanpassing, terugbetaling of creditering plaatsvinden voor verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet-aflevering, verkeerde inlichtingen of nalaten informatie te verstrekken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een dergelijk verlies, schade, vertraging, verkeerde aflevering, niet-aflevering, verkeerde inlichtingen of nalaten informatie te verstrekken, veroorzaakt door of als gevolg van:

 1. de daad, het verzuim of het nalaten door de Afzender, Ontvanger of iedere andere persoon die een belang heeft bij de Zending;
 2. de aard van de Zending of enig mankement, eigenschap of eigen gebrek daarvan;
 3. de schending van één der bepalingen en voorwaarden zoals weergegeven op de (Lucht) Vrachtbrief of van deze Voorwaarden, tarieflijsten of enigerlei andere bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Zending, waaronder, maar niet beperkt tot, het onjuist opgeven van de lading, onzorgvuldige of onvoldoende verpakking, beveiliging, markering of adresseringen van Zendingen;
 4. gebeurtenissen buiten de macht van FedEx, waaronder, maar niet beperkt tot, gevaren van de lucht, vijanden van de staat, overheden handelend met kennelijk of werkelijk gezag, daden of het nalaten van Douane-ambtenaren, oproer, werkstakingen of andere plaatselijke twisten, onlusten, gevaren eigen aan een staat van oorlog of weersomstandigheden, of nationale, internationale of lokale verstoring van lucht- en wegtransportnetwerken, criminele daden van enigerlei perso(o)n(en) of instellingen waaronder daden van terrorisme, werkstakingen of verwachte werkstakingen (van enigerlei instelling waaronder, maar niet beperkt tot andere koerierbedrijven, verkopers of leveranciers), natuurrampen, verstoring of het uitvallen van communicatie- en informatiesystemen (waaronder maar niet beperkt tot de FedEx systemen), mechanische vertraging of omstandigheden die een gevaar voor het FedEx personeel vormen;
 5. een daad of nalaten van iedere andere persoon dan FedEx waaronder het opvolgen van mondelinge of schriftelijke bezorginstructies van de Afzender, de Ontvanger of personen die voorhouden de Afzender of de Ontvanger te vertegenwoordigen;
 6. het verlies van of schade aan artikelen welke in Colli zijn verpakt en verzegeld door de Afzender, mits het zegel onverbroken is ten tijde van de aflevering en het Collo zijn fundamentele ongeschonden toestand behoudt;
 7. enige vertraging in de aflevering of de onmogelijkheid of het ingebreke blijven van FedEx tot aflevering over te gaan veroorzaakt door daden of nalaten van de Douane of andere regelgevende instanties;
 8. vertraging in de aflevering veroorzaakt door het navolgen van het beleid van FedEx met betrekking tot de betaling van heffingen en belastingen;
 9. de onmogelijkheid voor FedEx om een kopie van het bewijs van aflevering of een kopie van de handtekening verkregen bij aflevering voor te leggen;
 10. het uitwissen van gegevens van of het verloren gaan of het onherstelbaar karakter van gegevens bijgehouden op magnetische banden, bestanden of andere opslagmedia, of de uitwissing of schade aan fotografische afbeeldingen of geluidssporen van een blootgestelde film;
 11. schade tijdens het vervoer of de behandeling van TL-buizen, neonverlichting, lichtreclame, Röntgenbuizen, laser buizen en gloeilampen, kwartskristal, kwartslampen, glazen buizen zoals deze welke gebruikt worden voor specimen en glazen houders zoals deze welke gebruikt worden in laboratoria of andere artikelen van breekbare aard;
 12. het nalaten van FedEx om grafische voorstellingen van “collo oriëntatie” te eerbiedigen (bijvoorbeeld, “BOVEN” pijlen, “DEZE ZIJDE BOVEN” markeringen);
 13. het nalaten van de Afzender om goederen te verzenden in een door FedEx voorafgaand aan verzending goedgekeurde verpakking, wanneer een dergelijke goedkeuring vooraf aanbevolen of vereist is;
 14. het nalaten van FedEx om de Afzender in kennis te stellen van enige vertraging, verlies of schade of enigerlei onnauwkeurigheid in een dergelijke kennisgeving;
 15. Zendingen die zijn vrijgegeven zonder een handtekening te bekomen indien een door de Ontvanger te ondertekenen toelating voor vrijgave van de levering in het dossier staat vermeld;
 16. het nalaten of de onmogelijkheid voor FedEx om te proberen contact op te nemen met de Afzender of de Ontvanger met betrekking tot een onvolledig of onnauwkeurig adres, onjuiste of onvolledige documentatie, niet-betaling van heffingen en belastingen die noodzakelijk zijn voor de vrijgave van een Zending, of een onvolledig of onjuist adres van de douanetussenpersoon;
 17. verlies of schade aan een Zending waarvoor FedEx geen ontvangstbewijs heeft;
 18. verzending van schaalmodellen (waaronder maar niet beperkt tot architecturale modellen, poppenhuizen, enz.);
 19. schade aan aktetassen, bagage, kledingtassen, aluminium koffers, plastieken koffers, of andere artikelen waarvan de buitenafwerking kan worden beschadigd door zelfklevende etiketten, bevuiling, of markering tenzij voor verzending in een geschikte beschermende houder geplaatst;
 20. schade, vertraging of verlies van een Zending die een verboden artikel bevat;
 21. schade voortvloeiend uit een nalaten door de Afzender om het verzonden materiaal te verpakken op een geschikte manier om het te beschermen tegen schade, waarbij geschiktheid op redelijke wijze door FedEx wordt vastgesteld met inachtname van de behandeling die normaal te verwachten is in de handen van een vervoerder zoals FedEx;
 22. het verlies van persoonlijke of financiële informatie waaronder, maar niet beperkt tot, nummer van de sociale zekerheid, geboortedata, rijbewijsnummers, krediet- of debetkaartnummers en financiële rekeningnummers.
 23. de Afzender’s nalaten om alle Zendingen uit te wissen die werden opgenomen in een FedEx automatisch betaalsysteem, een internet verzendingsprogramma of enig andere elektronische verzendmethode gebruikt voor het verzenden van een Collo wanneer de Zending niet wordt afgeleverd aan FedEx;
 24. het gebruiken van een onvolledig, onnauwkeurig of ongeldig FedEx Klantnummer of het nalaten om een geldig FedEx Klantnummer dat in goede staat van kredietwaardigheid is op te geven voor de facturatie informatie in de verzendingsdocumenten;
 25. het verzenden van aan bederf onderhevige goederen of goederen die beschadigd kunnen worden door blootstelling aan hitte of koude waaronder, maar niet beperkt tot, het verzenden van alcoholische dranken, planten en materialen voor planten, tabakproducten, struisvogel- of emoe-eieren, of levende aquacultuur;
 26. schade aan computers of enig onderdeel daarvan, of aan elektronische toestellen die verzonden worden in een verpakking anders dan:

  1. de originele verpakking van de fabrikant, onbeschadigd en nog in goede stevige conditie;
  2. verpakking in overeenstemming met de FedEx verpakkingsrichtlijnen beschikbaar op fedex.com;
  3. FedEx Laptop verpakking, voor het verzenden van draagbare computers;
  4. FedEx klein elektronisch apparatuur verpakking, voor het verzenden van mobiele telefoons, handcomputers, MP3-spelers en gelijkaardige items;
 27. Het leveren van verpakking, het geven van advies, bijstand of richtlijnen voor de juiste verpakking voor Zendingen door FedEx, vormt geen aanvaarding van aansprakelijkheid voor FedEx tenzij zulk advies, bijstand of richtlijnen schriftelijk bevestigd is door FedEx Packaging Design and Development en daarin uitdrukkelijk de aansprakelijkheid wordt aanvaard voor een beschadigde Zending;
 28. Schade aangetoond door een shockwatch, tiltmeter of temperatuur instrument;
 29. Het niet nakomen van onze Toegezegde Aflevertijd voor Zendingen met een onvolledig of onjuist adres (Zie paragraaf 16: ONBESTELBARE ZENDINGEN);
 30. Verlies van of schade aan alcoholische Zendingen tenzij een goedgekeurde verpakking werd gebruikt of dat FedEx Packaging Design and Development de verpakking heeft goedgekeurd voor de zending;
 31. Zendingen van gevaarlijke goederen die de Afzender niet behoorlijk heeft aangegeven, met inbegrip van de nodige documentatie, markeringen, etikettering en verpakking. FedEx betaalt geen vorderingen voor onaangegeven of verborgen gevaarlijke goederen en de FedEx Geld-terug-garantie is niet van toepassing;
 32. FedEx is niet aansprakelijk voor het niet leveren van een dienst of dienstkeuze wanneer FedEx bestanden niet aantonen dat de Afzender de dienst of dienstkeuze had gekozen.

19.5 Uitgezonderd in het geval van opzet van FedEx, is de Afzender aansprakelijk voor enigerlei schade berokkend aan FedEx of een derde partij. De Afzender zal FedEx vrijwaren tegen enigerlei vordering van een derde partij, in het bijzonder de Ontvanger, voor enige aansprakelijkheid die de aansprakelijkheid die is opgenomen in deze Voorwaarden overschrijdt.

19.6 Een betaling door FedEx gedaan ingevolge een vordering van de Afzender of een derde partij wordt niet beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid.

20. GEEN GARANTIES

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, geeft FedEx geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.

21. VORDERINGEN

21.1 Vorderingen voor Schade, Vertraging of Gebrek

Alle vorderingen voor schade (zichtbaar of verborgen), vertraging (met inbegrip van vorderingen voor kwaliteitsverlies) of gebrek moeten FedEx ter kennis gebracht worden binnen 21 kalenderdagen na aflevering van de Zending, bij gebreke waarvan een vordering tot schadevergoeding gericht tegen FedEx niet ontvankelijk is (zie ook paragraaf 17: GELD-TERUG-GARANTIE voor de tijdspanne voor een vordering tot terugbetaling of creditering van Transportkosten wegens een Gebrek in de Dienstverlening). De inontvangstneming van de Zending door de Ontvanger zonder een schriftelijke aantekening omtrent de schade op het ontvangstbewijs geldt als prima facie bewijs dat de Zending in goede staat werd afgeleverd. Voorwaarde voor het door FedEx in behandeling nemen van enige vordering voor schade is dat de Ontvanger de inhoud, de originele verpakkingsdozen en verpakking ter beschikking stelt voor onderzoek door FedEx.

FedEx behoudt zich het recht voor beschadigde Zendingen te onderzoeken in de lokalen van de klant evenals het recht om het beschadigde Collo voor onderzoek naar een FedEx instelling te brengen.

Alle originele verpakkingsdozen, verpakking en inhoud dient beschikbaar te worden gemaakt voor onderzoek door FedEx en bijgehouden te worden totdat de vordering is afgehandeld.

21.2 Andere vorderingen (Verlies, Niet-Aflevering, Verkeerde Aflevering,…)

Alle andere vorderingen waaronder, maar niet beperkt tot vorderingen voor verlies, niet-aflevering of verkeerde aflevering moeten door FedEx ontvangen zijn binnen negen (9) maanden nadat het Collo aan FedEx is gegeven.

21.3 Instellen van een Vordering en Tijdsbeperking

Binnen negen (9) maanden nadat FedEx het Collo in ontvangst heeft genomen dient de vordering gedocumenteerd te worden door alle relevante informatie hieromtrent aan FedEx te zenden. FedEx is niet verplicht omtrent een vordering enige actie te ondernemen totdat alle Kosten zijn betaald; het is niet toegestaan het gevorderde bedrag in mindering te brengen op of in te houden van deze Kosten. Het recht op schadevergoeding jegens FedEx zal vervallen zijn tenzij een rechtsvordering is ingesteld binnen twee (2) jaar na de datum van aflevering (ingeval van schade) of de datum waarop de Zending diende te worden geleverd (ingeval van verlies, niet-aflevering, verkeerde aflevering of vertraging in de aflevering).

Om de vervaltermijn te berekenen, zal de overeengekomen leveringsdatum de dag zijn die volgt op de dag van de Verzending. Wettelijke of contractuele kortere verjaringstermijnen hebben voorrang op deze bepaling.

Slechts één vordering kan met betrekking tot een Zending worden ingesteld. Aanvaarding van betaling van een vordering dooft ieder recht uit om verdere schade te verhalen of om verdere schadevergoeding te vorderen met betrekking tot die Zending.

22. TOESLAG

FedEx behoudt zich het recht voor brandstof en andere toeslagen op Zendingen vast te stellen zonder kennisgeving. De duur en het bedrag zullen naar eigen goeddunken door FedEx worden bepaald. Door de Zending ter verzending aan te bieden, gaat de Afzender akkoord om de toeslagen te betalen die van kracht zijn op het tijdstip van de opdracht of het tijdstip van ophalen en welke Kosten naar eigen goeddunken door FedEx zullen worden bepaald. Bijzonderheden omtrent huidige toeslagen zijn verkrijgbaar op fedex.com.

23. GEEN AFSTAND

Het nalaten door FedEx om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen of toe te passen, houdt geen afstand in van deze bepaling en doet op geen enkele andere manier afbreuk aan het recht van FedEx om een dergelijke bepaling af te dwingen.

24. DWINGEND RECHT

Deze Voorwaarden sluiten geen aansprakelijkheid uit als de uitsluiting van deze aansprakelijkheid bij wet is verboden.

Voor zover een bepaling, die is opgenomen of waarnaar wordt verwezen in deze Voorwaarden in strijd zou zijn met van toepassing zijnde internationale verdragen, nationale wetten, overheidsvoorschriften, bevelen of vereisten, zal een dergelijke bepaling beperkt worden tot de maximum toegelaten draagwijdte en, aldus beperkt, als deel van de overeenkomst tussen FedEx en de Afzender van toepassing blijven. De ongeldigheid of de onafdwingbaarheid van een bepaling zal geen uitwerking hebben op een ander deel van deze Voorwaarden.

25. BEMIDDELING

Het Belgisch recht laat gebruikers van de post toe om de tussenkomst te vragen van de Ombudsman voor de postsector (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)) op voorwaarde dat de gebruiker voorafgaandelijk zijn klacht indiende bij FedEx. Dergelijke tussenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

26. GEGEVENSBESCHERMING

26.1 FedEx waarborgt dat:

 1. het alle dwingend van toepassing zijnde wetten, regelgevingen en regels omtrent gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens die door haar worden verwerkt voor de uitvoering van een Zending zal naleven.
 2. het aangepaste beveiligingssystemen in stand zal houden met betrekking tot de bijgehouden gegevens teneinde onwettige of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de gegevens en onvoorzien verlies of vernietiging of schade aan zulke gegevens te voorkomen.
 3. het enkel persoonlijke gegevens zal verwerken in de mate dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Zending.
 4. de gegevens alleen zullen worden bijgehouden zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is.

26.2 Door persoonlijke gegevens aan FedEx voor te leggen, stemt de Afzender ermee in dat FedEx deze gegevens gebruikt om de verplichtingen van FedEx (of haar agenten of onderaannemers) volgens de relevante (Lucht) Vrachtbrief en de Voorwaarden uit te voeren. In het bijzonder stemt de Verzender ermee in dat Fedex de verzendingsinformatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, deelt met de Douane indien dit nodig is voor douane in- en uitklaring en dat de Douane deze informatie kan registreren en gebruiken voor douane-, voorzichtigheids- en veiligheidsdoeleinden vereist in het kader van het in- en uitklaringsproces. De Afzender stemt er ook mee in dat FedEx deze gegevens deelt met FedEx Corporation, dochtermaatschappijen en filialen, en bevestigt dat FedEx hetzelfde kan doen met de persoonlijke gegevens van de Ontvanger.

26.3 Met betrekking tot enige gegevens die de Verzender verschaft heeft omtrent een Geadresseerde of een derde partij in verband met een Zending, garandeert de Verzender dat hij zich schikt naar de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten met inbegrip van het verkrijgen van alle nodige toestemmingen en goedkeuringen voor het doorgeven van die gegevens aan FedEx en het verwerken daarvan door FedEx voor het uitvoeren van de Zending en, wanneer de Verzender gegevens heeft verschaft met betrekking tot een Geadresseerde of een derde partij in verband met een Verzending, garandeert, engageert en onderneemt hij dat hij, als lasthebber optredend voor FedEx, zich heeft geschikt naar alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten met inbegrip van het verschaffen aan de relevante persoon van alle nodige informatie in verband met het verzamelen, overmaken en verwerken van diens data, met inbegrip van, doch zonder enige beperking:

 1. de identiteit van FedEx als verantwoordelijke voor de verwerking;
 2. de doelen van de verwerking, i.e. met betrekking tot de Zending;
 3. de categorieën van gegevens die de Verzender zal overmaken aan FedEx;
 4. de bevestiging dat de gegevens zullen worden overgemaakt aan FedEx en aan FedEx haar verbonden vennootschappen gevestigd in en/of buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van de Verenigde Staten, in verband met het uitvoeren van de Zending, met inbegrip van de alternatieve afleveringsinstructies ontvangen van de Geadresseerde.
 5. het verplicht of optioneel karakter van de te verschaffen gegevens en de gevolgen van een weigering tot het verschaffen van de gegevens
 6. de rechten van de betrokken persoon om toegang te krijgen tot zijn gegevens en om te verzoeken onjuiste data te verbeteren of zich te verzetten tegen het verwerken van de gegevens voor gerechtvaardigde redenen, evenals de contactgegevens die kunnen gebruikt worden om zulke rechten uit te oefenen.

De Verzender zal FedEx vergoeden voor alle kosten, eisen, schade en andere uitgaven geleden of opgelopen door FedEx in verband met de tekortkoming van de Verzender om tegemoet te komen aan dit artikel 26.3

26.4 In verband met de uitvoering van een Zending kan FedEx een beroep doen op de diensten van onderaannemers of agenten en de gegevens zullen enkel aan hen worden overgemaakt voor de uitvoering van hun diensten in verband met een dergelijke Zending en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

26.5 Federal Express Europe Inc, Federal Express Corporation en FedEx Corporation zijn vennootschappen die in de Verenigde Staten zijn ingeschreven en activiteiten hebben opgezet over de hele wereld. Ten gevolge van de uitvoering van een Zending zullen persoonlijke gegevens omtrent Verzenders en Ontvangers worden overgebracht naar de Verenigde Staten of naar andere landen/gebieden buiten de Europese Economische Ruimte die een ander niveau van bescherming van persoonlijke gegevens kunnen hebben. Door het ter verzending aanbieden van de Zending en door de ondertekening van de (Lucht) Vrachtbrief stemt de Afzender in met de overbrenging van de persoonlijke gegevens naar deze landen/gebieden.