Gebruiksvoorwaarden

privacybeleid

privacybeleid

privacybeleid VAN FEDEX

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beschermen we uw gegevens en gebruiken deze op verantwoorde wijze, terwijl we de uitstekende service blijven verlenen die u verwacht van FedEx en haar operationele groepen, dochterondernemingen en afdelingen, inclusief TNT ondernemingen (hierna “FedEx”). Bij FedEx geven we de hoogste prioriteit aan de bescherming van uw privacy en de beveiliging van informatie waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd (hierna “Persoonsgegevens”). FedEx heeft deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) opgesteld om uit te leggen hoe FedEx Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. 

Laatst bijgewerkt: 04-2021.

Wanneer in deze Privacyverklaring wordt gesproken over “FedEx”, “we”, “wij”, of “ons”, refereert FedEx aan de FedEx-onderneming die de beslissing neemt over de doelen en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring. Omdat alle TNT-ondernemingen onderdeel zijn van FedEx vallen de Persoonsgegevens die via een TNT-domein, zoals www.tnt.com, worden verzameld in de scope van deze Privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van diensten in Europa, dan worden uw Persoonsgegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FedEx Express International B.V., met het hoofdkantoor in Hoofddorp, Nederland. Wanneer u onze diensten wereldwijd gebruikt, dan worden uw Persoonsgegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van FedEx Corporation, met het hoofdkantoor in Memphis, Tennessee, de Verenigde Staten. 

Informatie om contact op te nemen

FedEx Express International B.V.
T.a.v.: Juridische Afdeling
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp

Vragenformulier

FedEx Corporation
t.a.v.: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
Verenigde Staten
Vragenformulier

Overzicht

dit privacybeleid geeft antwoord op de volgende vragen:1. Is dit privacybeleid op mij van toepassing?

Deze Privacyverklaring is op u van toepassing als u een klant van FedEx bent, een pakket ontvangt dat door FedEx is afgeleverd, een leverancier van FedEx bent, of als u contact opneemt met FedEx, bijvoorbeeld door onze websites zoals www.fedex.com en www.tnt.com, inclusief (sub)pagina’ en mobiele apps (hierna “Websites”) te bezoeken, door gebruik te maken van social media of indien u e-mails ontvangt van FedEx.


Welke Persoonsgegevens verzamelt FedEx?

Tijdens haar zakelijke activiteiten en dienstverlening, zal FedEx Persoonsgegevens moeten verwerken. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de door u verzochte diensten niet aan u leveren. In het algemeen bestaan de Persoonsgegevens die u direct of indirect aan FedEx verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en onze Websites bezoekt uit:

 • Contactgegevens. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Financiële gegevens. Dit omvat uw bankrekeningnummer, betalingsstatus en facturen;
 • Identificatiegegevens. Dit omvat uw rijbewijsnummer. Indien u geen rijbewijs heeft zal een andere methode voor identificatie worden gebruikt dat verzekert dat wij u kunnen identificeren, maar zo min mogelijk inbreuk maakt op uw privacy;
 • Accountgegevens. Dit omvat uw aanmeldingsgegevens, inclusief uw e-mailadres en andere informatie verstrekt via uw account;
 • Informatie over verzending en diensten. Dit omvat het traceringsnummer van de verzending, de routeringsinformatie van de verzending, de locatiegegevens, de status van een verzending, de afleverlocatie, het verpakkingstype, het aantal stuks, het gewicht, een foto van het pakket en douane-informatie;
 • Informatie over gebruiker en voorkeuren. Dit omvat – indien van toepassing – hoeveelheden van verzendingen, klachten, bestelgeschiedenis en gerelateerde commerciële activiteiten, communicatie, informatie uit enquêtes en winkelvoorkeuren.
 • Automatisch gegenereerde informatie. Dit omvat IP-adres, uniek apparaat of gebruikers-ID, systeem- en browsertype, datum- en tijd-stamps, verwijzende websiteadres, -inhoud en -pagina’s die u heeft bezocht op onze Website of mobiele apps, data, tijden en locaties waarop handelingen plaatsvinden, websites die u bezoekt (indien u verbonden bent met ons draadloze netwerk dienst in onze winkels), click-stream informatie en apparaatlocatie (indien u deze functionaliteit aanzet in de mobiele app).

3. Maakt FedEx gebruik van cookies?

Ja, FedEx maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op haar Websites. Door middel van deze cookies verkrijgt FedEx automatisch Persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven, wanneer u onze Websites bezoekt. Om meer te weten over cookies en soortgelijke technologieën, raadpleeg onze Cookieverklaring.


4. Waarom verwerkt FedEx persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of op andere wijze verwerkt wanneer dit noodzakelijk is binnen het kader van een verantwoordelijke, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van FedEx. FedEx verwerkt Persoonsgegevens op basis van (een) toepasselijke juridische grondslag(en). De juridische grondslag is vaak intrinsiek verbonden aan het bedrijfsdoeleinde. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de uitvoering van een overeenkomst zowel de juridische grondslag, als het bedrijfsdoel kan zijn voor FedEx. Daarom lichten we eerst de juridische grondslag(en) toe waarop FedEx uw Persoonsgegevens verwerkt, en vervolgens de bedrijfsdoeleinde(n) waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken:

Juridische grondslagen
In het algemeen verwerkt FedEx uw Persoonsgegevens op basis van één van de volgende juridische grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst tussen u en FedEx uit te voeren,
 • De verwerking is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van u of andere individuen te beschermen,
 • De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van FedEx, behalve wanneer zulke belangen minder zwaar wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, of
 • Wanneer dat gepast en noodzakelijk is, vragen we om uw toestemming.

Bedrijfsdoeleinden
FedEx zal alleen Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken indien de verwerking valt binnen de scope van één (of meer) van de gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden zoals hieronder opgesomd: 

 1. Productontwikkeling, onderzoek en verbetering van FedEx producten en/of diensten. FedEx verwerkt persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de ontwikkeling en verbetering van haar producten en/of diensten, voor onderzoek en ontwikkeling.
 2. Uitvoering overeenkomsten.Hieronder valt verzenddiensten, het traceren van FedEx-diensten, communicatie met personen en andere partijen over diensten, het reageren op aanvragen voor (extra) informatie, het oplossen van geschillen en het opstellen van overeenkomsten (bijvoorbeeld het koppelen van het verzendtrackingnummer aan uw account zodat u de zending kunt volgen).
 3. Relatiebeheer en marketing voor commerciële activiteiten. In het algemeen verwerkt FedEx Persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling en verbetering van FedEx-producten en/of -diensten, accountmanagement, diensten aan de klant en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een klant tot stand te brengen en/of te onderhouden en een relatie met een klant, zakenpartner of leverancier uit te breiden en voor het uitvoeren van analyses met betrekking tot Persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden (bijvoorbeeld om aanbiedingen, sponsorcontracten, gastvrijheidsprogramma's of andere campagnes, communicatie en inhoud van ons en derden te doen die beter aansluiten bij uw interesses).
 4. Uitvoering bedrijfsprocessen, intern beheer en managementrapportages.Dit omvat activiteiten zoals het activabeheer van de onderneming, uitvoering van interne audits en onderzoeken, financiën en boekhouding, implementatie van bedrijfscontroles, voorzien in centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te werken, beheer van fusies, overnamen en afstotingen en verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van managementrapportage en analyse (bijvoorbeeld onderzoek doen naar verzendaccounts om fraude op te sporen).
 5. Veiligheid en beveiliging. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor activiteiten die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid, bescherming van de activa van FedEx en klanten, leveranciers of zakenpartners en bevestiging van status- en toegangsrechten van klanten, leveranciers of zakenpartners (bijvoorbeeld om veilige en beveiligde diensten voor online en offline transacties te bieden).
 6. De vitale belangen van individuen beschermen. Hieronder valt het verwerken van gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitale belangen of die van andere individuen (bijvoorbeeld urgente medische redenen).
 7. Conformiteit met wettelijke verplichtingen. Dit heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor naleving van wetten, regelgeving en specifieke richtlijnen voor de branche waaraan FedEx onderhevig is (bijvoorbeeld kijken of namen van klanten, leveranciers en zakelijke partners voorkomen op de lijsten met geweigerde partijen met als doel het voorkomen van belangenverstrengeling, naleven van handelsregels, het anti-witwasbeleid, anti-omkopingsbeleid of ander nalevingsbeleid en nalevingsprocedures).

5. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het algemeen deelt FedEx uw Persoonsgegevens met derde partijen in de volgende situaties:

 • Met aan haar gelieerde bedrijven, operationele groepen, dochterondernemingen en afdelingen of met derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden. Indien van toepassing, zal FedEx van derde partijen eisen activiteiten uit te voeren overeenkomstig de beleidsregels en richtlijnen van FedEx met betrekking tot gegevensbescherming. 
 • Met verwerkers, dat wil zeggen partijen die uw Persoonsgegevens namens ons verwerken. In dergelijke gevallen mogen deze derde partijen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de bovenstaande doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. FedEx zal alleen gebruikmaken van verwerkers die voldoende kunnen garanderen dat technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen en de rechten van betrokkenen worden beschermd.
 • Met haar werknemers indien en tot zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken. In een dergelijk geval zal de toegang worden verleend indien en tot zover noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven beschreven en alleen indien de werknemer is gebonden door geheimhoudingsplicht.
 • Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of in verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

6. Hoe lang bewaart FedEx uw persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken. Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we uw Persoonsgegevens, tenzij we bepaalde Persoonsgegevens van u moeten bewaren voor andere doeleinden. Dit doen we alleen als we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van uw Persoonsgegevens. We zullen er ook voor zorgen dat Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. 

We hebben bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens nodig voor het proces rondom douaneafhandeling. Douanewetgeving vereist dat we bepaalde Persoonsgegevens bewaren. In het algemeen is de bewaartermijn 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het toepasselijke land en douanewetgeving. In die gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens bewaren die noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verlichtingen.


7. Welke maatregelen neemt FedEx om uw persoonsgegevens te beschermen?

FedEx heeft de geëigende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwerking, onder meer door ervoor te zorgen dat:

 • uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden;
 • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gegarandeerd;
 • de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens wordt behouden;
 • personeel is opgeleid in de vereisten voor informatiebeveiliging; en
 • daadwerkelijke datalekken of vermoedens van datalekken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden gemeld.

8. Waar slaat FedEx mijn persoonsgegevens op en naar welke landen worden ze doorgegeven?

Vanwege de aard van ons bedrijf en de diensten die we aan onze klanten verlenen, kan het noodzakelijk zijn dat FedEx uw Persoonsgegevens naar locaties buiten het land waarin u woont moet overdragen. Steeds wanneer wij persoonsgegevens doorgeven, zorgt FedEx ervoor dat die doorgifte met de benodigde waarborgen is omgeven. Voor de Europese Economische Ruimte zullen dergelijke overdrachten aan derde partijen (buiten de Europese Economische Ruimte) worden geregeld door een contract dat is gebaseerd op de standaard contractclausules voor gegevensoverdracht die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of andere gepaste waarborgen.


9. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Op basis van de wet die van toepassing is op het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u een aantal rechten hebben die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij niet verplicht om – volledig – te voldoen aan uw verzoek, omdat zulke rechten conditioneel kunnen zijn of omdat we uw rechten moeten afwegen tegen onze rechten en verplichtingen om uw Persoonsgegevens te verwerken en om rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Een aantal van de rechten die u heeft in verband met uw Persoonsgegevens, zoals van toepassing in de Europese Economische Ruimte, is hieronder uitgelegd: 

Recht op inzage
U hebt het recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben en recht op informatie over de manier waarop wij deze gebruiken. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk digitaal aan u geleverd. We kunnen van u verlangen dat u zich identificeert voordat wij de vereiste informatie verstrekken. 

Recht op rectificatie
Wij treffen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u hebben juist en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, heeft u het recht ons te verzoeken incomplete of onjuiste Persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen.

Recht op verwijdering
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de Persoonsgegevens die we hebben verzameld niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer Persoonsgegevens zijn verouderd of wanneer u uw toestemming intrekt. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Zo kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen indien wij gehouden zijn aan bepaalde wettelijke verplichtingen of verplichtingen die door de toezichthouder zijn opgelegd.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens (tijdelijk) niet te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat de Persoonsgegevens die wij bewaren niet nauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat het niet meer nodig is uw Persoonsgegevens te verwerken.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij die u opgeeft. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de Persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, en wanneer wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit een overeenkomst met u uit te voeren. 

Recht op bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Wanneer u ons verzoekt het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te stoppen, zal FedEx onmiddellijk het gebruik van uw Persoonsgegevens staken. Voor andere doeleinden, gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, zullen we uw Persoonsgegevens niet meer verwerken wanneer u een bezwaar indient, gebaseerd op uw gronden in verband met uw specifieke situatie, tenzij we een zwaarwegend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking. N.B. Het kan voorkomen dat wij bepaalde diensten of voordelen niet kunnen leveren als wij de benodigde persoonsgegevens daarvoor niet kunnen verwerken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen zijn verbonden. Als u bent onderworpen aan een geautomatiseerd besluit en het niet eens bent met de uitkomst, kunt u contact opnemen met ons via de bovenstaande contactgegevens en ons verzoeken het besluit te heroverwegen. 

Recht op intrekking van toestemming
We kunnen in specifieke gevallen om uw toestemming vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer we dat doen, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. FedEx staakt de verwerking van persoonsgegevens zo snel mogelijk na intrekking van uw instemming. Dit doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de instemming werd ingetrokken.

Neem contact met ons op via deze link om uw rechten uit te oefenen.

U kunt uw accounts bij FedEx als volgt beheren. 

 • E-mails: Ga voor uw e-mailvoorkeuren naar het Email Preference Center. 
 • Mobiel: Om af te melden voor uw mobiel, sms STOP naar 37473. U kunt u altijd weer aanmelden door YES te sms'en naar hetzelfde nummer. 
 • Cookies en andere technologieën: Ga om u af te melden voor reclame naar NAI Consumer Opt Out. 

10. Waar kunt u vragen of klachten indienen?

Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan FedEx met behulp van de bovenin dit privacybeleid vermelde contactgegevens.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde (lokale) autoriteit voor gegevensbescherming in het rechtsgebied waarin u werkt of woont of waar een vermeende inbreuk plaatsvindt. In het algemeen, de leidende toezichthoudende autoriteit voor FedEx in de Europese Economische Ruimte is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tenzij de vermeende inbreuk een puur lokale aangelegenheid is. Hier vindt u een lijst met de gegevens van de autoriteit persoonsgegevens voor ieder EU-land.


11. Wordt deze Privacyverklaring aangepast?

FedEx kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Indien sprake is van een aanpassing die van grote invloed is, dan spant FedEx zich in u actief te informeren over dergelijke aanpassingen.