лаптоп

Изменения в правилата на ЕС за ДДС

Изменения в правилата на ЕС за ДДС

Европейският съюз прави някои важни промени в своите правила за ДДС, които ще влязат в сила от 1 юли 2021 г.

Европейският съюз прави някои важни промени в своите правила за ДДС, които ще влязат в сила от 1 юли 2021 г.

Кои фирми ще бъдат засегнати от тези изменения?

Те ще засегнат всички отрасли, въпреки че основно засягат продажбите между фирми и клиенти (B2C) и онлайн платформите, включително базираните в рамките на ЕС и базираните извън ЕС, които продават на клиенти в ЕС.*

Тези изменения може да доведат до опростени процедури и облекчено администриране. Може също да имат по-големи последствия върху това как вършите бизнес в рамките на ЕС.

Трите най-големи промени са:


Символ за британска лира

Обединеното кралство вече е внесло изменения в правилата си за ДДС през януари 2021 г. след излизането си от ЕС. За повече информация относно тези изменения изтеглете нашето обзорно ръководство


1. Премахване на освобождаването от ДДС за стоки под 22 евро

Какво значи това?

От 1 юли 2021 г. ДДС ще се начислява върху всички търговски стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността. За пратки на стойност от 150 € или по-ниска той може да се начисли от продавача (извън ЕС) по време на продажбата, като се използва новият пункт за внос на едно гише (IOSS), или да бъде събран от крайния клиент чрез митническия декларатор (FedEx).

Фирмите в ЕС, които осъществяват онлайн продажби на стоки, намиращи се извън ЕС, за клиенти в ЕС, могат по желание да използват IOSS. Ако желаете да научите повече за вноса на едно гише (IOSS), вижте страницата на Европейската комисия.

Как може да повлияе това на моя бизнес?

Премахването на прага с ниска стойност от 22 евро няма да засегне фирмите от ЕС, които продават стоки от страните-членки на ЕС. Въпреки това фирмите от ЕС, които продават стоки, внесени в ЕС, вече няма да могат да внасят пратки на стойност под 22 евро без ДДС.

Символ за идея

Как работи на практика?

Сценарий

Онлайн бизнес в Германия продава един чифт чорапи на стойност 10 евро на потребител от ЕС, който също се намира в Германия. Този чифт чорапи се доставя на потребителя от Китай.

Преди 1 юли 2021 г.

Пратката може да бъде внесена в ЕС без ДДС, тъй като общата стойност на стоките е под 22 евро.

След 1 юли 2021 г.

На всички пратки ще се начислява ДДС, независимо от стойността. ДДС ще се прилага по ставка, определена в страната на пребиваване на купувача.

2. Въвеждане на обслужването на едно гише (OSS)

Какво значи това?

Фирмите вече няма да трябва да се регистрират по ДДС във всяка държава от ЕС, в която продават, ако се регистрират в услугата на едно гише – One-Stop-Shop (OSS). Но с въвеждането на OSS същевременно ЕС премахва режима за ДДС прагове при дистанционни продажби. Това означава, че фирмите ще трябва да начисляват ДДС ставката в страната на пребиваване на клиента от първата им продажба, а не след като бъде достигнат определен праг.

Как може да повлияе това на моя бизнес?

Вместо да се регистрират по ДДС в множество страни от ЕС, фирмите ще имат опцията веднъж на всяко тримесечие да попълват OSS регистър, в който са изброени всичките им продажби към клиенти в рамките на ЕС, отговарящи на условията. ДДС ще се плаща на местния орган по ДДС, който след това ще го изпраща на съответните държави.

Това може да намали сложността и трансграничните разходи за спазване на ДДС правилата за онлайн продавачите и потенциално да подпомогне разрастването на трансграничната търговия.

Като изключение от общото правило, фирмите от ЕС със седалище в една държава-членка на ЕС, които продават трансгранично стоки и услуги на стойност по-малка от 10 000,00 евро годишно (B2C продажби на стоки и определени услуги), могат да начисляват своята вътрешна ставка на ДДС и да отчитат продажбите в своите вътрешни декларации за ДДС.

Символ за идея
Как работи на практика?
Сценарий

Френска фирма продава онлайн електроника на клиенти в пет други държави от ЕС, като стойността на продажбите надхвърля 10 000,00 евро.

Преди 1 юли 2021 г.

Фирмата е длъжна да се регистрира и да отчита ДДС във всяка държава от ЕС и да начислява на клиентите тяхната вътрешна ставка на ДДС, ако продажбите в държавата са над определен праг на годишен оборот.

След 1 юли 2021 г.

Фирмата може да избере да закрие своите чуждестранни регистрации по ДДС и да подава всички продажби в ЕС чрез една OSS декларация за ДДС в своята държава на регистрация в ЕС. Ще трябва да начисли ДДС по вътрешната ставка на ДДС на клиента, независимо от общия размер на продажбите в тази държава.


Символ за информация

За да се регистрират за обслужване на едно гише (OSS), фирмите трябва да се регистрират в портала на OSS в своята държава-членка на ЕС от 1 април 2021 г.


3. Определени онлайн платформи вече ще събират ДДС-то

Какво значи това?

Пазарите, попадащи в обхвата на новите правила на ЕС за ДДС, могат, например, да са онлайн платформи, които улесняват продажбените трансакции. Те дават възможност на продавачи да продават стоките си директно на клиентите.

Определени платформи, а не фирмите, продаващи през тях, ще бъдат вече отговорни за събирането, отчитането и връщането на дължимия ДДС. Събирането на ДДС от страна на платформите ще се прилага за следните трансакции:

  • B2C внос в ЕС на пратки със стойност 150 евро или по-малко (за случаите, в които платформата е избрала да използва IOSS).
  • Вътрешни и вътрешноевропейски продажби на стоки от продавачи извън ЕС на потребители в рамките на ЕС.
Как може да повлияе това на моя бизнес?

За B2C внос в ЕС на пратки със стойност 150 евро или по-малко, за случаите, в които платформата е избрала да използва IOSS, фирмите, извършващи продажби през нея, трябва да използват IOSS номера на платформата и да го дават на страната, отговорна за създаване на митническата декларация (напр. FedEx).

Фирмите, които използват няколко различни платформи за продажбата на своите стоки трябва да съхраняват ясни доказателства за продажбите, извършени чрез всяка от тях. Те трябва също да предоставят съответния IOSS за всяка продажба на страната, която подава митническата декларация.

Фирмите извън ЕС, които използват онлайн платформи за вътрешноевропейски и вътрешни продажби на стоки на потребители в ЕС, може да имат възможност да се отпишат от ДДС в държавите-членки на ЕС, тъй като именно онлайн платформите ще се считат за доставчици на стоките и следователно отговорни за събирането на ДДС. Това може да намали административната тежест за продавачите, които не са в ЕС.

Символ за идея
Как работи на практика?
Сценарий

Базирана извън ЕС фирма продава ваза на стойност 90 евро на клиент от ЕС от своя склад в ЕС през квалифицирана онлайн платформа.

Преди 1 юли 2021 г.

Фирмата извън ЕС, която продава вазата, е отговорна за начисляването на ДДС на клиента и превеждането му на властите.

След 1 юли 2021 г.

Онлайн платформата, чрез която се продава вазата, е отговорна за събирането на ДДС от клиента и за осигуряване на предаването му на съответните органи.


Символ за информация

Повече подробности относно използването на OSS са достъпни в Службата за публикации на Европейския съюз. Информация за продавачи може да бъде намерена тук, а информация за електронните платформи може да бъде намерена тук.


* Държавите в ЕС са: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република, Швеция.

Имайте предвид, че по условията на Съвместния протокол ЕС-Великобритания, Северна Ирландия ще остане част от ДДС зоната на ЕС за стоки. Това означава, че тези нови положения ще важат също за стоки, внасяни в Северна Ирландия от останалата част на света.

Предоставената информация не представлява и не е предназначена да представлява правен и/или данъчен съвет. Информацията е само за общи информационни цели. Информацията в този документ може да не представлява най-актуалната правна или друга информация. Читателите на този документ трябва да се свържат със собствения си съветник, за да получат съвети по всеки конкретен правен и/или данъчен въпрос. Изрично се отказваме от цялостна отговорност по отношение на предприети или непредприети действия въз основа на съдържанието на тази страница. Съдържанието в тази публикация се предоставя „такова, каквото е“. Не се претендира, че съдържанието е без грешки.