Kasutustingimused

Privaatsusavaldus

Privaatsusavaldus

FEDEXI PRIVAATSUSTEATIS

Teie usaldus on meile oluline. Seetõttu kaitseme teie teavet ja kasutame seda vastutustundlikult, pakkudes samal ajal suurepäraseid teenuseid, mida ootate FedExilt ja tema tegevusrühmadelt, tütarettevõtetelt ning osakondadelt, sh TNT ettevõtetelt (edaspidi „FedEx“). FedExis oleme pühendunud teie privaatsuse ja teabe, mida saab otseselt või kaudselt kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks (edaspidi „isikuandmed“) turvalisuse kaitsmisele. FedEx on loonud selle privaatsusteatise (edaspidi „privaatsusteatis“), et selgitada, kuidas FedEx isikuandmeid kogub ja kasutab. 

Viimati uuendatud: 04 - 2021.

Kui selles privaatsusteatises on mainitud sõnu, nagu „FedEx“, „meie“, „meid“ või „me“, viitab FedEx sellega FedExi ettevõttele, kes otsustab selle privaatsusteatise alusel teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite üle. Kuna kõik TNT ettevõtted on nüüd FedExi osa, hõlmab see privaatsusteatis ka TNT domeeni, nt www.tnt.com kaudu kogutud isikuandmeid.

Kui kasutate meie teenuseid Euroopas, kontrollib teie isikuandmeid FedEx Express International B.V., mille peakontor asub Hoofddorpis, Hollandis. Kui kasutate meie teenuseid ülemaailmselt, kontrollib teie isikuandmeid FedEx Corporation, mille peakontor asub Memphises, Tennessees, Ameerika Ühendriikides.

Kontaktteave

FedEx Express International B.V.
Attn: Õigusosakond
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Holland
Päringuvorm

FedEx Corporation
Attn: Õigusosakond - Vastavus
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
Ameerika Ühendriigid
Päringuvorm

Ülevaade

Sellest privaatsusteatisest leiate vastused järgmistele küsimustele.1. Kas privaatsusteatis puudutab ka teid?

See privaatsusteatis puudutab teid, kui olete FedExi klient, FedExi kättetoimetatava paki saaja, FedExi tarnija või kui te võtate FedExiga ühendust, külastades näiteks võrgusaiti www.fedex.com ja www.tnt.com, sealhulgas mis tahes (alam)lehti ning mobiilirakendusi (edaspidi „võrgusaidid“), kasutades sotsiaalmeediat või kui saate FedExilt e-kirju.


2. Milliseid isikuandmeid FedEx kogub?

Äritegevuse ja teenuste osutamise käigus on FedExil vaja töödelda isikuandmeid. Ilma isikuandmeteta ei saa me teile soovitud teenuseid pakkuda. Isikuandmed, mille otse või kaudselt FedExile meie teenuseid kasutades ja meie võrgusaite külastades edastate, on reeglina järgmised.

 • Kontaktteave. Näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Finantsteave. See hõlmab pangakonto numbrit, makse olekut ja arveid.
 • Tuvastusteave. See hõlmab juhiloa numbrit. Kui teil juhiluba pole, kasutatakse teist tuvastusmeetodit, mis tagab, et saame teid tuvastada, kuid rikub privaatsust võimalikult vähe.
 • Kontoteave. See hõlmab sisselogimisandmeid, sh teie e-posti aadressi ja muud konto kaudu antud teavet.
 • Saadetiste ja teenustega seotud teave. See hõlmab saadetise jälgimisnumbrit, saadetise marsruuditeavet, asukohaandmeid, saadetise olekut, kohaletoimetamiskohta, pakendustüüpi, osade arvu, kaalu, paki pilti ja tolliteavet.
 • Kasutaja- ja eelistusteave. See hõlmab, kui on kohaldatav, saadetavaid koguseid, kaebuseid, ostude ajalugu ja seotud ärilised tegevusi, kommunikatsiooni, uuringuteavet ja ostlemiseelistusi.
 • Automaatselt loodud teave. See hõlmab IP-aadressi, kordumatut seadme või kasutaja ID-d, süsteemi ja brauseri tüüpi, kuupäeva ning kellaaja templeid, suunava võrgusaidi aadressi, sisu ja lehti, millele pääsesite meie võrgusaitidel või mobiilirakendustes, tegevuste kuupäevi kellaaegu ning asukohti, külastatud võrgusaite (kui loote ühenduse meie kaupluse traadita teenustega), klõpsude teavet ja seadme asukohta (kui lülitate funktsiooni mobiilirakenduses sisse).

3. Kas FedEx kasutab küpsiseid?

Jah, FedEx kasutab oma võrgusaitidel küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Nende küpsiste kaudu hangib FedEx automaatselt ülalnimetatud isikuandmeid, kui meie võrgusaite külastate. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste teatist.


4. Miks FedEx isikuandmeid töötleb?

Isikuandmeid tuleb koguda, kasutada, säilitada või muul moel töödelda, kui see on vajalik FedExi vastutustundlikuks, tõhusaks ja efektiivseks ärijuhtimiseks. FedEx töötleb isikuandmeid kohaldatavate õiguslike aluste järgi. Õiguslik alus on sageli ärieesmärgiga lahutamatult seotud. See tähendab näiteks, et lepingu täitmine võib olla FedExi jaoks nii õiguslik alus kui ka ärieesmärk. Seetõttu selgitame kõigepealt õiguslikke aluseid, mille järgi FedEx teie isikuandmeid töötleb, ja seejärel ärieesmärke, mille jaoks teie isikuandmeid kasutame.

Õiguslikud alused
Üldiselt töötleb FedEx teie isikuandmeid ühe järgmise õigusliku aluse kohaselt.

 • Töötlemine on vajalik teie ja FedExi vahelise lepingu täitmiseks.
 • Töötlemine on vajalik, et saaksime täita oma õiguslikke kohustusi.
 • Töötlemine on vajalik teie või teiste inimeste eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Töötlemine on vajalik FedExi õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui teie huvid või põhiõigused ja -vabadused kaaluvad need huvid üles.
 • Küsime teie nõusolekut, kui see on asjakohane ja vajalik.

Ärieesmärgid
FedEx kogub, kasutab või töötleb isikuandmeid ainult juhul, kui töötlemine kuulub ühe (või mitme) alltoodud õiguspärase ärieesmärgi alla. 

 1. Tootearendus, FedExi toodete ja/või teenuste uurimine ja täiustamine. FedEx töötleb isikuandmeid sellises ulatuses ja moel, mis on vajalik FedExi toodete ja/või teenuste arendamiseks ja täiustamiseks ning uurimiseks ja tootearenduseks.
 2. Lepingute täitmine. See hõlmab FedExi teenuste jälgimist, teenustega seoses üksikisikute ja kolmandate pooltega suhtlemist, (lisa)teabetaotlustele reageerimist, vaidluste lahendamist ja lepingute ettevalmistamist (nt saadetise jälgimisnumbri sidumine kontoga, et saaksite oma saadetist jälgida).
 3. Suhete haldamine ja äritegevuste turundamine. FedEx töötleb isikuandmeid selleks vajalikus ulatuses FedExi toodete ja/või teenuste arendamiseks ja täiustamiseks, konto haldamiseks, klienditeeninduseks ning (sihitud) turundustegevusteks, kliendiga suhte loomiseks ja/või kliendi, äripartneri või tarnijaga olemasoleva suhte säilitamiseks või laiendamiseks ning statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel isikuandmeid puudutavate analüüside tegemiseks (nt reklaamide, sponsorluse, külalislahkuse programmide või muude kampaaniate, suhtluse ja sisu pakkumine meie poolt meie saitidel ja teie spetsiifilistele huvidele vastavate kolmandate isikute saitidel).
 4. Äriprotsesside täitmine, ettevõttesisene juhtimine ja juhtimisaruandlus. See käsitleb selliseid tegevusi, nagu ettevõtte vara haldamine, siseauditite ja -uurimiste läbiviimine, rahandus ja raamatupidamine, ärikontrolli rakendamine, kesksete töötlusvahendite pakkumine tõhususe tagamiseks, ühinemiste, omandamiste ja loovutamiste juhtimine ning isikuandmete töötlemine juhtimisaruandluse ja analüüsi jaoks (nt saatmiskontode uurimine pettuste avastamiseks).
 5. Ohutus ja turvalisus. Isikuandmed peavad olema kaasatud tervishoiu ja ohutuse, FedExi ning kliendi, tarnija või äripartneri varade kaitse ja kliendi, tarnija või äripartneri oleku ning juurdepääsuõiguste autentimisega seotud tegevuste jaoks töötlemistesse (nt ohutute ja turvaliste teenuste tagamine nii võrgus kui ka väljaspool võrku tehtavatele toimingutele).
 6. Üksikisikute eluliste huvide kaitsmine. See hõlmab andmete töötlemist, kui see on vajalik teie või muu üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks (näiteks erakorralised meditsiinilised põhjused).
 7. Vastavus õiguslikele kohustustele. See käsitleb isikuandmete töötlemist, mis on vajalik FedExi suhtes kehtivate seaduste, määruste ja valdkondlike juhiste järgimiseks (nt klientide, tarnijate ja äripartnerite nimede sobitamine keelatud osapoolte nimekirjade suhtes huvide konflikti vältimiseks, kaubandusnõuete täitmiseks, rahapesu, altkäemaksu või muu vastavuspoliitika ja protseduuride järgimiseks).

5. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

FedEx jagab järgmistel asjaoludel teie isikuandmeid kolmandate pooltega.

 • Oma sidusettevõtete, töörühmade, tütarettevõtete ja osakondade või kolmandate pooltega, kui see on eespool loetletud eesmärkidel vajalik. Kui see on asjakohane, võib FedEx nõuda kolmandatelt pooltelt tegevusi, mis on kooskõlas andmekaitsega seotud FedExi põhimõtete ja juhistega. 
 • Andmetöötlejatega, st meie nimel isikuandmeid töötlevate pooltega. Sellistel puhkudel kasutavad kolmandad pooled teie isikuandmeid ainult eespool kirjeldatud eesmärkidel ja ainult kooskõlas meie juhistega. FedEx kasutab ainult selliseid töötlejaid, kes suudavad anda asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete juurutamise ning andmesubjektide õiguste kaitsmise tagamise kohta piisavalt tagatisi.
 • Oma töötajatega ainult sel määral, mis on vajalik nende tööülesannete täitmiseks. Sellisel juhul antakse juurdepääs ainult sel määral, mis on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkideks, ja ainult juhul, kui töötaja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.
 • Kui seda nõuavad õigusaktid, kohtu korraldus või mõni muu õiguslik protsess, näiteks õiguskaitseorganid vm riigiasutused. Samuti selleks, et rakendada meie juriidilisi õigusi või seoses korporatiivtehinguga, näiteks müügi, ühinemise, konsolideerimise või vara müügi või väga ebatõenäolise maksejõuetuse korral.

6. Kui kaua FedEx teie isikuandmeid töötleb?

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks isikuandmeid töötleme. Pärast säilitusperioodi kustutame isikuandmed või teeme need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui me peame teie isikuandmeid säilitama mõnel muul eesmärgil. Teeme seda ainult juhul, kui meil on isikuandmete säilitamiseks õiguslik alus. Tagame, et isikuandmetele on juurdepääs ainult sel eesmärgil. 

Näiteks vajame teie isikuandmeid tollivormistuseks. Tolliseadused näevad ette, et peame neid isikuandmed (või teatud osa neist) säilitama. Üldiselt varieerub see periood 3 aastast kuni 7 aastani, olenevalt kohaldatavast riigist ja tolliseadustest. Sellistel juhtudel säilitame ainult meie õiguslike kohustuste täitmiseks vajalikke isikuandmeid.


7. Milliseid meetmeid FedEx teie isikuandmete kaitsmiseks rakendab?

FedEx on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku töötlemise eest, tagades muuhulgas:

 • teie isikuandmete kaitse volitamata juurdepääsu eest;
 • teie isikuandmete konfidentsiaalsuse;
 • teie isikuandmete terviklikkuse ja kättesaadavuse säilimise;
 • töötajate väljaõppe teabeturbe nõuete osas;
 • tegelikest või arvatavatest andmerikkumistest seaduses ettenähtud korras teavitamise.

8. Kus FedEx teie isikuandmeid säilitab või edastab?

Meie äri ja klientidele osutatavate teenuste iseloomust tulenevalt võib FedExil olla vaja edastada teie isikuandmeid väljapoole teie asukohariiki. Igal isikuandmete edastamise juhtumil tagab FedEx, et selline edastamine toimub koos asjakohaste turvameetmete rakendamisega. Euroopa Majanduspiirkonnas reguleerib sellist kolmandatele pooltele (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda) edastamist Euroopa Komisjoni heaks kiidetud andmeedastuse tüüplepingu punktidel põhinev leping või muud sobivad kaitsemeetmed.


9. Milliseid õigusi võite oma isikuandmetega seoses rakendada?

Isikuandmete kasutamist reguleeriva seaduse järgi on teil oma isikuandmetega seoses õigused. Pange tähele, et peame kooskõlastama teie õigused ja taotluse nende kasutamiseks meie õiguste ja kohustustega teie isikuandmeid töödelda ning teiste õiguste ja vabaduste kaitsmiseks. Mitmeid Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivaid teie isikuandmetega seotud õigusi on kirjeldatud allpool. 

Juurdepääsuõigus
Teil on õigus saada koopia meie käes olevatest teie isikuandmetest ja saada teada, kuidas me neid kasutame. Teie isikuandmed edastatakse teile tavaliselt digitaalselt. Võime paluda, et tõestaksite enne nõutava teabe esitamist oma isikut. 

Õigus andmete parandamisele
Astume mõistlikke samme tagamaks meie käes olevate teie andmete täpsuse ja terviklikkuse. Kui aga arvate, et see nii pole, on teil õigus nõuda, et muudetaks kõiki mittetäielike või ebatäpseid isikuandmeid, mida teie kohta töötleme.

Õigus andmete kustutamisele
Teil õigus paluda meil kustutada teie isikuandmeid, näiteks kui isikuandmed pole algse eesmärgi, mille jaoks need koguti, jaoks enam vajalikud, kui isikuandmed on vananenud või kui te võtate oma nõusoleku andmete töötlemise alustel tagasi. Samas peab see aga olema teiste teguritega kooskõlas. Näiteks ei pruugi me teatud õiguslike või regulatiivsete kohustuste tõttu olla võimelised teile vastu tulema.

Õigus andmete töötlemise piiramisele
Teil õigus paluda meil peatada (ajutiselt) teie isikuandmete kasutamine, näiteks juhul, kui leiate, et meie käes olevad teie isikuandmed võivad olla ebatäpsed või kui leiate, et meil pole enam tarvis teie isikuandmeid kasutada.

Andmete ülekandmise õigus
Teil võib olla õigus paluda meil edastada isikuandmed, mille olete meile andnud, teie valitud kolmandale poolele. Seda õigust saab kasutada ainult siis, kui olete meile isikuandmed andnud ja kui me töötleme neid andmeid teie nõusoleku alusel automatiseeritud vahenditega või teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. 

Õigus esitada vastuväiteid
Teil on õigus esitada meie seaduslikel huvidel põhinevale töötlemisele vastuväiteid. Samuti võite paluda meil igal ajal lõpetada teie isikuandmete kasutamine turunduseesmärkidel ja kui te seda teete, lõpetab FedEx kohe teie isikuandmete kasutamise. Muudel meie õigustatud huvidel põhinevatel eesmärkidel ei töötle me isikuandmeid sellel alusel enam vastuväite esitamisel, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemiseks kaalukaid õigustatud aluseid. Samas tasub tähele panna, et meil ei pruugi olla võimalik teile teatud teenuseid või eeliseid osutada, kui meil pole sellel otstarbel võimalik vajalikke isikuandmeid töödelda.

Automatiseeritud otsustamisega seotud õigused
Teil on õigus mitte olla üksnes automaatse otsuselangetamise, sh profiilide loomise, objektiks, mis loob teie suhtes õigusliku mõju või omab mõnda muud sarnast olulist mõju. Kui olete olnud automaatse otsuselangetamise objektiks ja te ei ole tulemusega nõus, võite meiega alltoodud andmeid kasutades ühendust võtta ja paluda meil otsus üle vaadata. 

Õigus nõusolek tagasi võtta
Võime paluda teilt teatud konkreetsetel juhtudel nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks. Kui me seda teeme, on teil igal ajal võimalus oma nõusolek tagasi võtta. Pärast teie nõusoleku tagasivõtmist lõpetab FedEx nii pea kui võimalik edasise töötlemise. Samas ei mõjuta see enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise õiguspärasust.

Kui soovite oma õigusi kasutada, klõpsake seda linki.

FedExiga saate oma kontosid hallata järgmiselt. 

 • E-post: oma e-posti eelistusteks külastage e-posti eelistuste keskust. 
 • Mobiil: mobiiliteenustest loobumiseks saatke tekst STOP numbrile 37473. Saate alati teenuse uuesti lubada, kui saadate samale numbrile teksti YES.
 • Küpsised ja muud tehnoloogiad: reklaamidest loobumiseks külastage jaotist NAI tarbija loobumine. 

10. Mida teha, kui teil on veel küsimusi või kaebusi?

Teie isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused või kaebused võib suunata FedExile, kasutades selle privaatsusteatise alguses toodud kontaktteavet.

Samuti on teil õigus esitada teie töökoha, elukoha või väidetava rikkumiskoha jurisdiktsiooni pädevale (kohalikule) andmekaitseasutusele kaebus. Üldjuhul on FedExi juhtiv järelevalveasutus Euroopa Majanduspiirkonnas Hollandi andmekaitseamet (Hollandi DPA), välja arvatud juhul, kui väidetav rikkumine on üksnes kohalik küsimus. Euroopa andmekaitseasutuste nimekirja leiate siit.


11. Kas seda privaatsusteatist võidakse uuendada?

FedEx võib seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta. Kui muudatusel on suur mõju, püüab FedEx teid sellistest muudatustest aktiivselt teavitada.