Võrgusaidi fedex.com kasutustingimusi

Kasutustingimused

Kasutustingimused

FedEx.com

FedEx.com

VÕRGUSAIDI FEDEX.COM, SEALHULGAS FEDEX SHIP MANAGER® VÕRGUSAIDIL FEDEX.COM JA FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (VIIDATUD KUI SHIP MANAGER), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER (GTM), FEDEX®-I MOBIILIRAKENDUS JA FEDEX®-I VÕRGUARVELDUS, KASUTAMIST REGULEERIVAD JÄRGMISED TINGIMUSED. SELLE VÕRGUSAIDI VAATAMINE VÕI KASUTAMINE MOODUSTAB TEIE LEPINGU, TEIE ENDA VÕI ÜKSUSE NIMEL, KEDA ESINDATE (EDASPIDI VIIDATUD KUI TEIE), KÕIGI ALLNIMETATUD TINGIMUSTEGA.

FEDEX VÕIB SELLISEID TINGIMUSI TULEVIKUS IGAL AJAL ETTE TEATAMATA MUUTA. TEIE HILISEM VÕRGUSAIDI FEDEX.COM VAATAMINE VÕI KASUTAMINE TÄHENDAB NÕUSOLEKUT MUUDATUSTEGA. VÕRGUSAIDIL FEDEX.COM VÕIDAKSE PAKKUDA LISATINGIMUSI, MIS REGULEERIVAD VÕRGUSAIDI FEDEX.COM KAUDU SAADAOLEVATE TEATUD FUNKTSIOONIDE, TEABE JA RAKENDUSTE KASUTAMIST.


Jaotis 1. Mõisted
 

Sisu: teave, joonised, tooted, funktsioonid, funktsionaalsus teenused ja lingid võrgusaidil fedex.com, sealhulgas FedEx Ship Manager võrgusaidil fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager ja FedExi võrguarveldus.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, tema emaettevõtted ja emaettevõtete tütarettevõtted.

Teie: teie ise ja üksus, keda te esindate.


Jaotis 2. Võrgusaidi fedex.com kasutamine

fedex.com on ette nähtud ainult FedExi praegustele ja potentsiaalsetele klientide kasutamiseks FedExiga suhtlemisel ning seda ei tohi kasutada ükski teine isik või üksus ega muul eesmärgil. Täpsemalt: saatmist, jälgimist, hindamist, FedExi arvete vastuvõtmist ja makse edastamist elektroonilise rahaülekande (EFT) abil, kohaletoimetamise asukohta, rahvusvaheliste dokumentide tuvastamist ning ettevalmistamist, tollimaksude ja maksude hindamist ning muud teavet ja teenuseid võivad kasutada ainult praegused ning potentsiaalsed FedExi kliendid nende enda saadetiste jaoks. Kui võrgusaidi fedex.com konkreetse interaktiivse funktsiooni kasutustingimustes ei ole märgitud teisiti, on võrgusaidi fedex.com kasutamine teabe edastamiseks või saadetiste ettevalmistamiseks kolmandate poolte poolt või nende kasuks keelatud. Automatiseeritud sissehelistamise või päringuseadmete kasutamine teabe saamiseks võrgusaidi fedex.com kaudu on rangelt keelatud.

FedEx ei aktsepteeri võrgusaidi fedex.com kaudu saadetud uute teenuste või toodete ideid, kontseptsioone ega tehnikaid. Sellise teabe saamise korral ei loeta seda konfidentsiaalseks ning FedExil on vabadus seda teavet mis tahes viisil kasutada, edastada ja rakendada.


Jaotis 3. Võrgusaidil fedex.com sisselogimiseks registreerumine

Võite võrgusaidil fedex.com registreeruda, et pääseda juurde võrgusaidi fedex.com interaktiivsetele funktsioonidele. Võrgusaidile fedex.com sisselogimine annab teile juurdepääsu FedEx Ship Managerile võrgusaidil fedex.com, FedEx Ship Manager Lite’ile, minu FedEx-ile, FedEx Global Trade Managerile, FedExi võrguarveldusele, FedEx-i mobiilirakendusele ja muudele võrguteenustele. Teenuste saadavus on riigiti/piirkonniti erinev. FedEx võib tulevikus lisada muid funktsioone, millele pääseb juurde võrgusaidil fedex.com sisselogides. Sellisel juhul ei pea varem registreerunud kasutajad ennast uuesti registreerima.

Võrgusaidil fedex.com registreerudes nõustute esitama täpse ja ajakohase teabe enda kohta, mida paluvad võrgusaidi fedex.com sisselogimise registreerumislehed, ning hooldama ja värskendama võrguprofiili teavet, et see säiliks täpne ning ajakohane.

Mõni võrgusaidi fedex.com teenus tehakse kättesaadavaks vaid teatud riigis/piirkonnas asuvatele klientidele. Nõustute registreeruma ainult võrgusaidi fedex.com teenuste kasutamiseks, mida pakutakse võrgusaidil fedex.com riigi/piirkonna jaoks, kus on teie FedExi konto. Näiteks kui teie FedExi konto asub Ühendkuningriigis, registreerute teenuste kasutamiseks, mida pakutakse võrgusaidil fedex.com/gb, mitte teenuste kasutamiseks, mida pakutakse võrgusaidil fedex.com/us.

Kui registreerute, kasutades võrgusaidil fedex.com sisselogimiseks registreerumist, valite kasutajatunnuse ja parooli. Teie vastutate parooli ja kasutajatunnuse konfidentsiaalsuse hoidmise eest ning kõigi toimingute eest, mis toimuvad teie parooli ja kasutajatunnuse all. Nõustute a) viivitamata teavitama FedExit teie kasutajatunnuse ja parooli loata kasutamisest ja b) tagama, et väljute pärast iga külastust oma võrgusaidi fedex.com seansist.


Jaotis 4. Muudatused võrgusaidil fedex.com

Võrgusaiti fedex.com ja selle sisu võidakse ilma ette teatamata igal ajal muuta, kustutada või värskendada.


Jaotis 5. Kasutamise lõpetamine

FedEx võib igal ajal ilma etteteatamiseta võrgusaidi fedex.com katkestada, peatada või seda muuta ning igal ajal oma äranägemise järgi mis tahes põhjusel blokeerida, lõpetada või peatada teie ja kõigi teiste kasutajate juurdepääsu võrgusaidile fedex.com, isegi kui teistele kasutajatele on juurdepääs jätkuvalt lubatud.


Jaotis 6. Omandiõigus

Võrgusait fedex.com ja selle sisu on kaitstud Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seadustega. © 1995–2008 FedEx. Kõik õigused kaitstud. Täpsemalt: FedEx ei edasta võrgusaidile fedex.com juurdepääsu võimaldamisega kellelegi võrgusaidil fedex.com või selle sisule või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisule mis tahes omandiõigusi. Klient ei tohi kopeerida, muuta, tõlkida, edastada, levitada, kohandada, reprodutseerida, dekompileerida, pöördprojekteerida ega demonteerida mis tahes võrgusaidi fedex.com osa ega selle sisu.


Jaotis 7. Garantiist loobumine

VÕRGUSAIT FEDEX.COM JA SELLE SISU ESITATAKSE VALMISKUJUL. FEDEX JA TEMA LITSENTSIANDJAD LOOBUVAD IGASUGUSEST OTSESEST VÕI KAUDSEST GARANTIIST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, PEALKIRJA JA MITTE RIKKUMISE KOHTA, MIS ON SEOTUD MIS TAHES TAOLISE SISU JA TEIE SUUTLIKUSE VÕI SUUTMATUSEGA VÕRGUSAITI FEDEX.COM JA SELLE SISU KASUTADA.

FEDEX LOOBUB SÕNASELGELT KÕIGIST GARANTIIDEST JA VÄLISTAB NEED, MIS ON SEOTUD VÕRGUSAIDI FEDEX.COM, SHIP MANAGERI JA INTERNETI TOIMIMISEGA, OLENEMATA SELLEST, KAS NEED ON OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST KAUBANDUSLIKKUSE JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. FEDEX EI ANNA GARANTIID, ET SHIP MANAGER VASTAB KÕIGILE KLIENDI NÕUDMISTELE VÕI ET SELLE TEGEVUS ON KATKEMATU VÕI TÕRGETETA VÕI ET IGA SHIP MANAGERI VIGA PARANDATAKSE. LISAKS EI ANNA FEDEX GARANTIID EGA ESITA ÜHTEGI VÄIDET SEOSES SHIP MANAGERI VÕI GLOBAL TRADE MANAGERI KLIENDI KASUTAMISE TULEMUSTEGA SEOSES SELLE VÕIMALUSTEGA, KORREKTSUSEGA, TÄPSUSEGA, USALDUSVÄÄRSUSEGA VÕI MUUDES KÜSIMUSTES. ÜKSKI FEDEXI VÕI FEDEXI VOLITATUD ESINDAJA ANTUD SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE, ESINDAMINE VÕI NÕUANNE EI ANNA ALUST GARANTIIKS.


Jaotis 8. Vastutuse piirang

VÕRGUSAIDI FEDEX:COM JA SELLE SISU KASUTAMINE TOIMUB TEIE AINUISIKULISEL VASTUTUSEL. FEDEX EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL TEIE VÕI ÜHEGI ISIKU VÕI ÜKSUSE EES, KES NÕUDE TEIE KAUDU ESITAB, OTSESESTE, KAUDSETE, TEGEVUSEST TULENEVATE, JUHUSLIKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SEADUSE TEOORIAST VIGADE VÕI VÕRGUSAIDI FEDEX.COM JA SELLE SISU KASUTAMISEL VÕI KASUTAMISE SUUTMATUSE KORRAL, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAHJU KAOTATUD KASUMI, ÄRIANDMETE VÕI MIS TAHES ARVUTISÜSTEEMIDE KAHJUSTUSTE EEST, ISEGI KUI OLETE FEDEXIT SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITANUD.


Jaotis 9. Hüvitis

Nõustute kaitsma, vabastama ja hoidma FedExit, selle ema- ja sidusettevõtteid ning nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid, agente ja esindajaid mis tahes nõuete eest i) mis tulenevad nende tingimuste rikkumisest teie poolt ja mis tahes teie selle võrgusaidiga seotud toimingutest.


Jaotis 10. FedExi teenusejuhised

FedExi kohaletoimetamise ja sellega seotud teenuste kasutamise tingimused on toodud FedExi teenusejuhise uusimas versioonis, mis on saadaval nõudmise korral. FedExi teenusjuhise uusim versioon kontrollib mis tahes ebakõla korral võrgusaidil fedex.com oleva FedExi kohaletoimetamise või sellega seotud teenuseteabe ja FedExi teenusehuhendi uusimas versioonis oleva kohaletoimetamise või sellega seotud teenindusteabe vahel.


Jaotis 11. Lingid teistele võrgusaitidele

Võrgusaidil fedex.com on lingid, mis võimaldavad teil külastada kolmandate poolte võrgusaite. FedEx ei kontrolli neid võrgusaite ega ettevõtteid, kellele need kuuluvad. FedEx ei esinda sellistel võrgusaitidel pakutavat ega kättesaadavaks tehtud teavet ega nendel võrgusaitidel viidatud isikute või üksuste pakutavate toodete või teenuste kvaliteeti ega aktsepteeritavust.

FedEx ei ole sellistel võrgusaitidel leiduvat tarkvara õigsuse, jõudluse ega kvaliteedi osas kontrollinud ega tee mingeid märkusi ega esinda seda. Enne selle kasutamist peaksite uurima ja hindama riske, mis võivad olla seotud Internetis mis tahes tarkvarale juurdepääsu ning selle kasutamisega.


Jaotis 12. Privaatsuspoliitika

FedExi privaatsuspoliitika reguleerib teilt võrgusaidi fedex.com kaudu omandatud teabe kasutamist.


Jaotis 13. Eksport

Võtate endale kogu vastutuse kõigi Ameerika Ühendriikide ning muude riikide/piirkondade, kust võite võrgusaidile fedex.com juurde pääseda, kõigi seaduste ja määruste järgimise eest, mis käsitlevad võrgusaidil fedex.com kuvatava või selle kaudu kättesaadava sisu juurdepääsetavust, kasutamist, eksportimist, uuesti eksporti ja importimist.

Mõistate ja nõustute, et te ei ekspordi ega impordi mingit sisu ühtegi riiki/piirkonda, kuhu eksport või import on Ameerika Ühendriikide seaduste kohaselt piiratud, et te ei ole ühegi sellise riigi/piirkonna kodanik, te ei ole Ameerika Ühendriikide keelatud isikute nimekirja kantud keelatud pool, te ei ole USA rahandusministeeriumi spetsiaalselt määratud kodanike nimekirjas spetsiaalselt määratud kodanik, ja et seda sisu ei kasutata tuuma-, keemia- ega bioloogiliste relvade kavandamisel, arendamisel ega tootmisel.


Jaotis 14. Rakenduv seadus ja sätete kehtivus

Seda lepingut ja teie võrgusaidi fedex.com kasutamist reguleeritakse ning tõlgendatakse vastavalt Ameerika Ühendriikide ja Tennessee osariigi seadustele, välja arvatud selle kollisiooninormid. Kui pädeva jurisdiktsiooniga kohus leiab selle lepingu mõne sätte või selle osa olevat jõustamatu, kohaldatakse seda sätet maksimaalses võimalikus ulatuses.

Mis tahes hagi alused seoses võrgusaidiga fedex.com või selle lepinguga tuleb esitada ühe aasta jooksul pärast nõude või hagi aluse tekkimist või nendest loobutakse ning need tuleb esitada Tennessees Shelby maakonna pädeva jurisdiktsiooniga kohtule. Seda lepingut ei tohi muuta ilma FedExi kirjaliku nõusolekuta.


Jaotis 15. Veotingimused

i) Klient nõustub, et SHIP MANAGERI kasutades FedExile edastatud saadetiste kodumaine või rahvusvaheline transport toimub vastavalt VAIDLUSTAMISELE MITTE KUULUVA õhutranspordi saatelehe, sildi, manifesti või kättesaamise aruande (kokkuvõtvalt: saatedokumendid) tingimustele, nõuetele ja vastutuse piirangutele ning vastavalt vajadusele mis tahes kliendi ja FedExi vahelisele seda saadetist puudutavale transpordilepingule ning mis tahes kohalduvatele tariifidele, teenusejuhendile või standardsetele veotingimustele, mille koopiad on taotlemisel kättesaadavad ja mis on viitena sellesse lepingusse lisatud. Kui saatedokumentide ja mis tahes taoliste hetkel kehtivate dokumentide või selle lepingu vahel esineb vastuolusid, siis transpordileping, tariif, teenusejuhend, standardsed veotingimused või see leping on selles tähtsuse järjekorras ülevamad. Kui saadetis pärineb väljastpoolt Ameerika Ühendriike, sõlmitakse veoleping FedExi tütarettevõtte, filiaali või sõltumatu töövõtjaga, kes saadetise algselt vastu võtab. Global Trade Manageri kasutamine ei muuda teie vastutust saatedokumentide, sealhulgas impordi/ekspordi vormide ettevalmistamise ja täpsuse eest.ii) Juhul kui klient kasutab SHIP MANAGERI FedExile edastatud saadetiste töötlemiseks väljaspool Ameerika Ühendriike või saadetise päritolu riiki/piirkonda tarnimiseks, on kliendi kohustus tagada, et aeg-ajalt FedExi poolt edastatavad rahvusvahelise veose tingimused ja nõuded (mida FedEx võib oma äranägemise järgi aeg-ajalt täiustada või muuta) on FedExi juhiste kohaselt kõikide taoliste rahvusvaheliste saadetise jaoks lisatud saatedokumentidele. Klient kaitseb, vabastab ja hoiab FedExit, selle ametnikke, direktoreid, töötajaid ja agente kao, kahju, nõuete ja muude kulude eest, mis tulenevad kliendi veast rakendada taolistele rahvusvahelise saadetise saatedokumentidele rahvusvahelise veo tingimusi, sealhulgas piiranguteta nõuded mis tahes saadetise vastuvõtmisel, ning kliendi veast järgida FedExi juhiseid seoses tingimuste lisamisega taolistele rahvusvaheliste saadetiste saatedokumentidele.

iii) Trükitud allkiri. Klient mõistab, et kui SHIP MANAGERI kasutatakse väljaspool Ameerika Ühendriike või saadetise päritolu riiki/piirkonda olevasse asukohta suunatud saadetiste töötlemiseks, peab klient sisestama, kui see on kohaldatav, kõikidele kliendi poolt FedExile SHIP MANAGERI kasutades edastatavatele saadetistele inimese nime, kes käsitsi saatedokumentidele antava allkirja asemel prindib saatedokumendid. Lisaks mõistab klient, et taoline prinditud nimi on piisav kliendi allkirja asendamiseks ja FedExi nõuete ning veotingimustega nõustumiseks, mis kohalduvas transpordilepingus, tariifis, teenusejuhendist, standardtingimustes või saatedokumentides sisaldub, mille alusel FedEx või selle iseseisev alltöövõtja saadetise vastu võtab.

iv) Kui see pole teisiti märgitud, siis mis tahes saatedokumentide esiküljel toodud saatja aadress on teostamise koht ja väljumise koht ning dokumentide esiküljel toodud saaja aadress on sihtkoht. Kui see pole saatedokumentide esiküljel teisiti märgitud, on kõikide saadetiste esmane vedaja FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. FedEx Groundi aadress on P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Jaotis 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx annab teile SHIP MANAGERI kaudu võimaluse kasutada FedEx ShipAlerti saajale teate saatmiseks, et teda saadetisest teavitada. See funktsioon on tasuta. FedEx võib FedEx ShipAlerti kasutamist igal ajal muuta või selle lõpetada.

FedEx ei kohustu hoidma teie sõnumit privaatse ega konfidentsiaalsena. FedEx ShipAlerti kasutamisega mõistate, et FedEx pakub ainult tehnilist funktsionaalsust ja et vastutate ainuisikuliselt oma sõnumite sisu eest. FedEx ei võta endale kohustust jälgida teie saadetud sõnumeid. FedEx võib aga oma äranägemise järgi vaadata enda kaitseks teie sõnumeid, kuid pole selleks kohustatud.

Ärge kasutage FedEx ShipAlerti muul põhjusel kui saadetise kohta teabe edastamiseks. Te ei tohi kasutada FedEx ShipAlerti, et levitada negatiivset, õigusi rikkuvat, roppu või muud ebaseaduslikku teavet või ähvardada, ahistada, kuritarvitada või muul viisil rikkuda teiste seaduslikke õigusi või sooritada seadusega vastuolus olevaid toiminguid. Kui FedEx näeb või kuuleb FedEx ShipAlerti kaudu saadetud sõnumitest, mis rikuvad neid sätteid või võivad FedExit kahjustada, võib ta võtta kõik vajalikud meetmed enda kaitsmiseks, sealhulgas avaldada kõik sõnumid ametiasutustele.

Paki saatmiseks SHIP MANAGERI kaudu ei pea FedEx ShipAlerti kasutama. FedEx ei vastuta teie poolt või teile saadetud sõnumite edastamise, vastuvõtmise ega mõistmisega seotud mis tahes põhjusel tekkinud tõrke või viivituse eest.


Jaotis 17. Aadressiraamat

Kui siin loetletud tingimustest ei tulene teisiti, jäävad aadressid teie aadressiraamatusse seni, kuni SHIP MANAGERI kasutate. Kui te ei kasuta SHIP MANAGERI kuue kuu jooksul, kustutab FedEx teie aadressid.

Siiski ei kustuta FedEx teie SHIP MANAGERI kontot. Kui teil on küsimusi, võtke FedExiga ühendust aadressil webmaster@fedex.com. Aadressiraamat on funktsioon, mida FedEx pakub tasuta. Peaksite säilitama oma aadresside varukoopia, kuna FedEx ei vastuta aadressiraamatus olevate aadresside kadumise eest. FedEx võib seda funktsiooni mis tahes põhjusel igal ajal muuta või selle lõpetada.


Jaotis 18. Eeldatav hind

FedEx Ship Manageris kuvatav eeldatav hind võib teie saadetise tegelikest hindadest erineda. Erinevused tekivad tegeliku kaalu, mõõtmete ja muude faktorite põhjal. Vaadake saatmiskulude arvutamise üksikasju vastavast FedExi teenusejuhendist või FedExi hinnangulehelt.


Jaotis 19. H.M. tolli- ja aktsiisivormid

H.M. tolli- ja aktsiisivormide suhtes kehtivad krooni autoriõigused ning neid paljundatakse Global Trade Manageris Her Majesty's Stationery Office’i vastutava töötaja litsentsi alusel. Selle võrgusaidi külastajad võivad neid vorme paljundada ja kasutada, kuid neil pole õigust volitada kolmandaid pooli neid kasutama.


20. jaotis FedEx®-i elektroonilised kaubandusdokumendid

FEDEX®-I ELEKTROONILISTE KAUBANDUSDOKUMENTIDE KASUTAMIST REGULEERIVAD JÄRGMISED KASUTAMISTINGIMUSED. SELLE VÕRGUSAIDI VAATAMINE VÕI KASUTAMINE MOODUSTAB TEIE LEPINGU, TEIE ENDA VÕI ÜKSUSE NIMEL, KEDA ESINDATE (EDASPIDI VIIDATUD KUI „TEIE“), KÕIGI ALLNIMETATUD TINGIMUSTEGA.

FEDEX VÕIB SELLISEID TINGIMUSI TULEVIKUS IGAL AJAL ETTE TEATAMATA MUUTA. TEIE HILISEM SELLE SAIDI VAATAMINE VÕI KASUTAMINE TÄHENDAB NÕUSOLEKUT MUUDATUSTEGA.

1. FedExi tarkvara või veebipõhise saatmisplatvormi lõppkasutaja litsentsilepingu või kasutustingimuste ja veotingimuste lepingu kinnitamine. Enne FedEx®-i elektroonilistele kaubandusdokumentidele juurdepääsu saamist võtate teadmiseks, et olete nõustunud vastava FedExi Interneti-põhise saatmisrakenduse või FedExi saatmistarkvara kasutustingimuste või lõppkasutaja litsentsilepinguga, sealhulgas, kuid mitte ainult, FedEx Ship Manageri tarkvaraga, FedEx Ship Manageri serveri ja FedEx Ship Manageriga saidil fedex.com ning FedExi veebiteenustega, ja nõustute nimetatud kasutustingimuste või lõppkasutaja litsentsilepinguga. Samuti nõustute, et kõigi saadetiste suhtes kehtivad veotingimused, mille FedEx on avaldanud kehtivas teenuse juhendis või standardsetes veotingimustes veebisaidil www.fedex.com või mujal ja mis on esitatud õhutranspordi arvel.

2. Trükitud dokumentide asemel elektrooniliste kaubandusdokumentide kasutamise leping. FedEx®-i elektroonilisi kaubandusdokumente kasutades volitate FedExit edastama teie rahvusvahelisi saadetisi trükitud dokumentide asemel elektrooniliste dokumentide abil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kohaldatav faktuurarve, pro forma arve ja päritolusertifikaat.

3. Teabe, kirjaplangi ja allkirjapildi edastamise leping. FedEx®-i elektroonilisi kaubandusdokumente kasutades nõustute edastama FedExile kogu teabe, mis on vajalik teie rahvusvaheliste pakkide saatmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, paki üksikasjalik teave, teie ettevõtte kirjaplank ja teie või teie ettevõtte volitatud esindaja allkirjapilt.

4. Andmete õigsus. Te esindate vastavat teavet, garanteerite ja kinnitate lepingus, et kogu teave, mille FedExile edastate, on tõene, täpne ja täielik.

5. Kirjaplangi kehtivus. Te esindate vastavat teavet, garanteerite ja kinnitate lepingus, et FedExile elektrooniliste kaubandusdokumentide täitmiseks esitatud kirjaplank on kehtiv kirjaplank ja et teil on kirjaplangi FedExile elektroonilistes kaubandusdokumentides kasutada andmiseks vastav luba, ametipositsioon ja huvi.

6. Allkirjapildi kehtivus. Te esindate vastavat teavet, garanteerite ja kinnitate lepingus, et FedExile elektrooniliste kaubandusdokumentide täitmiseks teie esitatud allkirjapildil on kehtiv allkiri, mis kuulub teie või teie ettevõtte volitatud isikule, et saata FedExiga ja täita saatmisega seotud dokumente teie ettevõtte nimel, ja et see on piisav teie allkirja esindamiseks.

7. FedExi volitamine teabe kasutamiseks. Kõigi elektrooniliste kaubandusdokumentide puhul, mille FedEx teie või teie ettevõtte nimel täidab, volitate FedExit kasutama teie pakutavat teavet teie rahvusvaheliste pakkide saatmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, paki üksikasjalik teave, teie ettevõtte kirjaplank ja teie allkirjapilt või teie ettevõtte volitatud esindaja allkirjapilt.

8. Mõne saadetise puhul võidakse nõuda originaaldokumentatsiooni. Te võtate teadmiseks, et kohaldatavad tolliseadused ja -määrused võivad teatud kaupade, väärtuste või koguste puhul nõuda lisadokumentatsiooni ja/või nõuda, et saadetisega peavad kaasas olema originaaldokumendid paberkandjal: faktuurarve, litsentsid, load, deklaratsioonid, vormid, sertifikaadid või muud dokumendid. Te nõustute, et teie kohustus on lisada kogu nõutav dokumentatsioon (sealhulgas, kuid mitte ainult, paberkandjal originaaldokumendid) koos kõigi saadetistega, mille saadate FedExi elektrooniliste kaubandusdokumentide kaudu.

9. Hüvitamine. Te kaitsete, hüvitate ja hoidute kahjustamast FedExit, selle emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid ja nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid, esindajaid, õigusjärglasi ning kõigi nõuete, nõudmiste, hagide ja kahjutasude eest enda kulul kõigi kulude, trahvide ja kohtuotsuste, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud (edaspidi ühiselt „nõuded“) eest, mis tulenevad sellest, et FedEx kasutab teie pakutavat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, paki üksikasjalik teave, teie ettevõtte kirjaplank ja teie allkiri teie ettevõtte volitatud esindaja pilt või allkirjapilt. FedEx võib sekkuda ja asuda ennast mis tahes taoliste nõuete eest kaitsma oma kulul ja omal äranägemisel. Te ei lahenda ühtegi FedExi hõlmava nõudega seotud toimingut ilma FedExi eelneva kirjaliku nõusolekuta.