mennesker i samtale foran en bærbar datamaskin

FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Vilkår

Vilkår

Informasjonsavtale for FedEx® Reporting Online ("avtale")

Nedenfor er vilkårene for din bruk av FexEx Reporting Online. Les denne informasjonen nøye.  Hvis du godtar å være bundet av disse vilkårene, må du bekrefte nedenfor at du er enig.

Når du har bekreftet at du er enig, vil dette dokumentet utgjøre en juridisk avtale ("avtalen") mellom FedEx Express International B.V. og dennes datterselskaper ("FedEx") og deg ("kunden"). Elektronisk bekreftelse av denne avtalen nedenfor skal utgjøre kundens samtykke i vilkårene i avtalen. Skriv ut en kopi av denne avtalen og arkiver den for fremtidig referanse.

Punkter

1. FedEx innehar privat og konfidensiell informasjon om kundens forsendelsesaktivitet hos FedEx.

2.  Kunden ønsker å innhente denne informasjonen for å gjennomgå sin forsendelsesaktivitet hos FedEx. I tillegg til de gjensidige forpliktelsene i denne avtalen, godtar FexEx og kunden som følger:

Del 1. Informasjon

1. Underlagt vilkårene i denne avtalen gir FedEx kunden ikke-eksklusiv, vederlagsfri rett og lisens til å bruke informasjonen og eventuell tilknyttet informasjon (samlet omtalt som "informasjonen") som tilveiebringes av FedEx med det formål å analysere kundens forsendelsesaktivitet hos FedEx og FedEx-datterselskaper.

2. FedEx har til hensikt å tilveiebringe informasjonen via et nettsted, men kan endre leveringsmetoden etter eget skjønn.

 

Del 2. Bruk

Kunden vil kun bruke informasjonen til å analysere trender i sin forsendelsesaktivitet hos FedEx. Kunden vil følge eventuelle instrukser som gis av FedEx fra tid til annen om tilgang til og bruk av informasjonen.

 

Del 3. Vedlikehold og oppdateringer

FedEx kan etter eget skjønn og når som helst endre filenes layout, leveringsmetoden samt informasjonens egenskaper og omfang.

 

Del 4. Skadesløsholdelse

Kunden godtar å holde morselskapet og morselskapets datterselskaper og alle deres ansatte, agenter og representanter skadeløse for og beskyttet mot alle krav, fordringer, skadeserstatninger (inkludert indirekte skade og følgeskade), kostnader utgifter, søksmål og forpliktelser (samlet omtalt som "krav"), inkludert betaling av rimelige advokathonorarer som kommer som resultat av kundens bruk av informasjonen på enhver måte, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader og utgifter som kunden måtte pådra seg ved å modifisere sitt interne datasystem for å gjøre bruk av informasjonen.

 

Del 5. Konfidensialitet

Kunden vil holde all denne informasjonen strengt konfidensielt, vil ikke bruke den på andre måter enn i forbindelse med rettighetene som er gitt under denne avtalen, og vil sørge for at kundens ansatte er bundet av samme konfidensialitetsforpliktelser som kunden er bundet av under denne avtalen. Kunden vil ikke gi tilgang til eller kommunisere informasjonen på noen måte til enhver tredjepart uten skriftlig samtykke på forhånd fra FedEx.

 

Del 6. Tapsrisiko

Kunden skal bære all risiko for tap eller skade som skyldes bruk av informasjonen.

 

Del 7. Oppsigelse

Denne avtalen vil ha virkning inntil den sies opp av en av partene. Kunden ikke fortsette å bruke informasjonen etter avalens opphør. FedEx kan opphøre å tilveiebringe informasjonen til enhver tid, og er ikke forpliktet til å tilveiebringe informasjon, verken i sin helhet eller delvis. Forpliktelsene om skadesløsholdelse og konfidensialitet i henholdsvis del 4 og 6 ovenfor skal fortsatt gjelde etter avtalens opphør.

 

Del 4. Garantifraskrivelse

1. Kunden godtar og samtykker i at bruk av informasjonen skjer på kundens eget ansvar. Informasjonen tilveiebringes "som den er". FedEx fraskriver seg alt ansvar, både uttrykt og underforstått, inkludert, med ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet og egnethet for et spesifikt formål.

2. Ikke under noen omstendighet, inkludert forsømmelse, skal FedEx være erstatningsansvarlig for skader, direkte eller direkte, som oppstår som følge av eller knyttet til kundens bruk eller besittelse av informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader, og skader som skyldes tap av bruk, tap av data, tap av fortjeneste eller ta av forretninger, selv om FedEx har blir informert om muligheten for slike skader. FedEx garanterer ikke at informasjonen vil oppfylle alle av kundens krav, eller at informasjonen vil være feilfri, eller at den vil bli korrigert. FedEx garanterer ikke og gir ingen fremstilling angående bruk av eller resultatet av bruk av informasjonen når det gjelder informasjonens korrekthet, presisjon, pålitelighet eller annet. Ingen muntlig eller skriftlig informasjon gitt av FedEx eller en autorisert representant, skal utgjøre noen garanti. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av implisitte garantier, så utelukkelsene ovenfor gjelder kanskje ikke.

3. Alle forsendelser, og alle krav i forbindelse med slike forsendelser, må gjøres i samsvar med fraktvilkårene i den gjeldende FedEx-tjenesteveiledningen, -tariffen eller andre gjeldende FedEx-fraktvilkår.

 

Del 9. Overdragelse

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller delegere sine plikter under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra FedEx på forhånd.

 

Del 10. Endring

Denne avtalen kan endres utelukkende av FedEx når som helst ved å gi kunden skriftlig varsel. I den grad informasjon i dokumentasjonen som tilveiebringes til deg av FedEx knyttet til informasjonen er i strid med denne avtalen, skal vilkårene og betingelsene i denne avtalen gjelde.