Prevozni pogoji

Prevozni pogoji

Prevozni pogoji


POMEMBNO OBVESTILO

Ti Prevozni pogoji IZKLJUČUJEJO ODGOVORNOST družbe FedEx in njenih zaposlenih ali zastopnikov za izgubo, škodo ali zamudo v določenih okoliščinah; OMEJUJEJO ODGOVORNOST do navedenih zneskov ob prevzemu odgovornosti in ZAHTEVAJO OBVESTILO OB UVELJAVLJANJU ZAHTEVKOV v natančno omejenem časovnem okviru. Pošiljatelji se morajo natančno seznaniti s temi Pogoji in po potrebi pridobiti zavarovalno kritje za zaščito svojih interesov.

Za pošiljke veljajo lokalne tarife in pogoji FedExovega hčerinskega podjetja, podružnice ali neodvisnega pogodbenega izvajalca, ki prvotno sprejme pošiljko.

PREVOZNI POGOJI DRUŽBE FEDERAL EXPRESS ZA EVROPO, BLIŽNJI VZHOD, INDIJSKO PODCELINO IN AFRIKO, VELJAVNI OD 6. AVGUSTA 2012 (posodobljeni 28. julija 2018)


1. UPORABA

1.1 Ti Pogoji veljajo za prevoz pošiljk iz in med izbranimi državami v Evropi, na Bližnjem vzhodu, na Indijski podcelini in v Afriki (v nadaljevanju »EMEA«) ter s posameznih lokacij znotraj izbranih držav na območju EMEA, kjer se uporabljajo naslednje FedExove storitve ali storitvene možnosti (če in kjer so na voljo): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight in FedEx Standard Overnight. Te storitve lahko FedEx občasno spremeni. FedEx lahko na zahtevo stranke obvesti o območjih, na katerih opravlja storitve. Ti Pogoji se ne nanašajo na notranji promet v Združenem kraljestvu in Indiji, za katerega veljajo ločeni prevozni pogoji. Na naslovu www.fedex.com/ukservices/services/terms.html so na voljo prevozni pogoji za pošiljanje znotraj Združenega kraljestva in na naslovu www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ so na voljo prevozni pogoji za pošiljanje znotraj Indije (opomba: spletni naslovi na spletnem mestu fedex.com se lahko spremenijo). Za pošiljke, ki so odpremljene z območij zunaj območja EMEA in namenjene na območje EMEA ali v druge mednarodne namembne kraje, veljajo lokalne tarife ter pogoji in določila FedExovega hčerinskega podjetja, podružnice ali neodvisnega pogodbenega izvajalca, ki sprejme pošiljko. Pošiljke, ki se vrnejo s storitvijo FedEx Global Returns, urejajo pogoji in določila, ki veljajo v državi/teritoriju, od koder se pošiljka vrača. Ti pogoji in določila se lahko razlikujejo med posameznimi državami/teritoriji. O podrobnostih se pozanimajte pri centru za podporo strankam ali obiščite spletni naslov fedex.com/globalreturns .

1.2 Letalski prevoz pošiljke lahko urejajo Varšavska konvencija z dne 12. oktobra 1929, kakor je bila spremenjena s Haaškim protokolom z dne 28. septembra 1955 in vsemi Nadaljnjimi Protokoli, Montrealska konvencija z dne 28. maja 1999 z vsemi Nadaljnjimi Protokoli in Konvencija iz Guadalajare z dne 18. septembra 1961. Za pošiljke, pri katerih se deloma ali v celoti uporabi cestni prevoz – na podlagi izrecnega dogovora ali drugače – znotraj, v ali iz države/teritorija pogodbenice Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga, z vsemi spremembami, veljajo pogoji in določila te konvencije. Za pošiljke, ki se prevažajo z določenih lokacij v eni državi/teritoriju in med njimi, veljajo obvezni predpisi, ki jih določa zakonodaja te države/teritorija.

1.3 Ti Pogoji nadomeščajo vse prejšnje objavljene pogoje in določila za FedExovo storitev, na katero se ti Pogoji nanašajo. FedEx si pridržuje pravico do enostranske spremembe, dopolnitve ali preoblikovanja teh Pogojev brez predhodnega obvestila. Ti Pogoji so na voljo v tiskani obliki in v elektronski obliki na spletnem mestu www.fedex.com. Elektronska različica na spletnem mestu www.fedex.com je prevladujoča. Ti Pogoji dopolnjujejo in natančno opredeljujejo splošne pogoje in določila na hrbtni strani (letalskega) tovornega lista. V primeru neskladnosti med temi Pogoji ter pogoji in določili na katerem koli FedExovem (letalskem) tovornem listu, seznamu blaga, etiketi za pošiljko ali drugi prevozni dokumentaciji prevladajo ti Pogoji, v kolikor niso v nasprotju s kogentnimi predpisi, ki se nanašajo na odgovornost za mednarodni prevoz blaga, kot jih določajo Varšavska ali Montrealska konvencija in njuni poznejši protokoli, druge upoštevne konvencije ali katera koli veljavna tarifa; ali, pri pošiljkah, ki se prevažajo z določenih lokacij v eni državi/teritoriju in med njimi, obveznih predpisov iz zakonodaje te države/teritorija, ki se nanašajo na odgovornost za prevoz.

1.4 Ti Pogoji (izraz vključuje dogovore in konvencije, izrecno naštete v tem dokumentu) predstavljajo celoten sporazum med strankama ter skladno s točko 1.3. prevladajo nad, izključijo in zamenjajo vse druge pogoje ali določila, ustna ali pisna, kjer koli so navedeni, zlasti kakršne koli pogoje, ki jih želi vključiti pošiljatelj, ali kakršne koli druge pisne ali ustne izjave v zvezi s temi Pogoji. Pošiljatelj potrjuje, da se v zvezi z uporabo storitev po tej Pogodbi ne sklicuje na in ne uveljavlja nobenih drugih določil, jamstev, pogojev ali zagotovil.

1.5 Teh Pogojev ni mogoče nadomestiti, spremeniti ali dopolniti brez izrecnega pisnega soglasja med pošiljateljem in FedExovim zastopnikom, ki ima za to izrecno pisno pooblastilo.

Pošiljatelja zavezuje podpis katerega koli njegovega zaposlenega, sodelavca ali zastopnika na (letalskem) tovornem listu.


2. OPREDELITEV POJMOV

»Pošiljke B2C« pomenijo pošiljke, skladne s trgovsko transakcijo med poslovnim pošiljateljem (ki deluje s poklicnimi nameni) in posameznim potrošnikom-prejemnikom (ki deluje zunaj svojih poklicnih namenov), ter pošiljke, za katere v polje »poslovno ime« niso vneseni podatki (letalskega) tovornega lista.

»Poslovna dostava« pomeni dostava v trgovske ali poslovne prostore in ne vključuje dostav v stanovanjske objekte ali zasebna prebivališča ter pošiljk B2C.

»Pogoji« pomenijo te Prevozne pogoje, ki vključujejo tudi sporazume, zakonodajo in konvencije, izrecno naštete v tem dokumentu in z vsemi FedExovimi občasnimi spremembami.

»FedEx« pomeni družbo Federal Express Corporation, njene hčerinske družbe in podružnice, njihove zaposlene in zastopnike ter neodvisne pogodbene izvajalce. Prevozna pogodba se sklene s hčerinsko družbo, podružnico ali neodvisnim pogodbenim izvajalcem družbe FedEx, ki sprejme pošiljko od pošiljatelja.

»FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight in FedEx Standard Overnight Shipments« označujejo pošiljke, ki se prevažajo znotraj države v izbranih državah EMEA, kjer sta pošiljatelj in prejemnik v isti državi/teritoriju.

»Pošiljatelj« ali »naročnik pošiljanja« pomeni osebo (pravno ali fizično), katere ime je navedeno na (letalskem) tovornem listu kot pošiljatelj.

»Prejemnik« ali »prevzemnik« pomeni osebo, katere ime je navedeno na (letalskem) tovornem listu kot prejemnik.

»Paket« pomeni vsak posamezen paket ali del kosovne pošiljke, ki ga prevzame FedEx, vključno z vsemi takšnimi predmeti, ki jih odda pošiljatelj ob uporabi FedExovih avtomatiziranih sistemov, števcev, seznamov blaga ali (letalskih) tovornih listov.

»Pošiljka« pomeni enega ali več kosov, bodisi paketov ali tovora, ki se pošiljajo v okviru enega (letalskega) tovornega lista.

»(Letalski) tovorni list« pomeni vsak odpremni dokument, seznam blaga, etiketo, žig, elektronski vnos ali podoben element, ki se uporablja v FedExovem prevoznem sistemu.

»Dostava v stanovanjska naselja« pomeni dostava v stanovanjske objekte ali zasebna prebivališča, vključno z lokacijami, na katerih se izvaja poslovanje od doma, in/ali dostavo, pri kateri pošiljatelj kot naslov dostave navede stanovanjski objekt.

»Prevozni stroški« pomenijo nadomestila, stroške in zneske, ki jih odmeri ali zaračuna FedEx za prevoz pošiljke skladno s temi Pogoji ali naknadno zahtevanimi pogoji ali nadomestili, vendar brez drugih nadomestil ali stroškov, ki se lahko odmerijo, kot so (vendar ne omejeno nanje) stroški v zvezi z deklarirano vrednostjo blaga, nadomestila za posebno ravnanje, carinske dajatve in davki ter doplačila.

»Delovni dan« pomeni kateri koli dan, ko so podjetja v odpremni državi/teritoriju ali območju ali v namembni državi/teritoriju ali območju odprta za poslovanje. Delovni dnevi in prazniki se razlikujejo med posameznimi namembnimi državami/teritoriji ali območji. Stranke se lahko pri FedExu pozanimajo, na katera jamstva pri dostavi lahko vplivajo te razlike.

»Stroški« pomenijo prevozne stroške in vse druge stroške ali doplačila, ki se odmerijo ali zaračunajo za prevoz pošiljke na podlagi teh Pogojev. Med drugim vključujejo stroške za pomožne storitve, stroške za deklarirano vrednost, nadomestila za posebno ravnanje in druga doplačila, opisana v teh Pogojih ali katerih koli posodobljenih Pogojih, ter, če in kadar je to ustrezno, tudi carinske dajatve in davke ter druge razumno nastale stroške, ki jih nosi FedEx v zvezi s prevozom pošiljke.

»Deklarirana vrednost za prevoz« pomeni vrednost, če obstaja, ki jo navede pošiljatelj na (letalskem) tovornem listu, in predstavlja najvišji znesek, ki je FedExova odgovornost v zvezi s prevozom pošiljke.

»Deklarirana carinska vrednost« pomeni prodajno ceno ali nadomestitveni strošek vsebine pošiljke, ki se zahteva za namene carinjenja.

»Zajamčeni čas dostave« pomeni objavljeno zajamčeno dostavo za FedExovo storitev ali zajamčeno dostavo, ki jo center za podporo strankam navede za zadevno pošiljko, pri čemer se upoštevajo blago, ki se pošilja, datum odpreme, namembni kraj ter teža in vrednost pošiljke.

»Številka FedExovega računa« ali »FedExov račun« pomeni številko, ki jo FedEx izda stranki z namenom zagotavljanja, da FedExov sistem povzema dejavnosti na tem računu in da se storitve ustrezno zaračunavajo plačniku.

»Pošiljke znotraj Evrope« pomenijo pošiljke med izbranimi državami v Evropi, ki jih FedEx občasno opredeli na spletnem mestu www.fedex.com.


3. CENE

Predpisane cene in cene za storitve, ki jih navedejo FedExovi zaposleni in zastopniki, temeljijo na podatkih, ki jih posreduje pošiljatelj. Vendar se lahko končne cene in storitve razlikujejo glede na pošiljko, ki se dejansko odda, in ob upoštevanju teh Pogojev. Družba FedEx ne krije in ne priznava nobene prilagoditve, povračila ali dobropisa zaradi morebitne neskladnosti med katero koli ceno, tudi ceno za storitev, ki je bila ponujena pred oddajo pošiljke, ter ceno in drugimi stroški, ki se zaračunajo stranki. FedEx zagotavlja samo ocene carinskih dajatev in davkov prek aplikacije Estimate Duties and Taxes (ocena dajatev in davkov) v orodju FedEx Global Trade Manager na spletnem mestu fedex.com, vendar lahko pride do razlik v višini končnih dajatev in davkov.

Zaračunajo se cene, ki se uporabljajo v času sklenitve prevozne pogodbe.


4. IZDAJANJE RAČUNOV

4.1 Ne glede na to, da si FedEx pridržuje pravico, da zahteva plačilo katerega koli stroška vnaprej, kot je določeno v teh Pogojih, je treba račune za kakršne koli neplačane stroške plačati brez popusta v petnajstih (15) dneh od dneva izdaje računa. Računi za dajatve in davke se plačajo ob prejemu. FedEx si pridržuje pravico povečati za 15 % (ali za znesek, ki ga določi družba FedEx skladno z veljavnimi lokalnimi plačilnimi pogoji) kateri koli znesek, ki ni bil plačan ob zapadlosti, brez predhodnega obvestila o možnih korektivnih ukrepih, kot pogodbeno kazen za administrativne stroške in za letno obrestno mero, ki za 6 % presega obrestno mero Evropske centralne banke (ali za obrestno mero, ki jo določi FedEx skladno z veljavnimi lokalnimi plačilnimi pogoji) in se obračuna za vsak začeti mesec, ali najvišjo dovoljeno obrestno mero, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja, če je ta nižja.

4.2 »Izstavitev računa pošiljatelju« ali »izstavitev računa naročniku pošiljanja« pomeni, da se stroški zaračunajo pošiljatelju.

4.3 »Izstavitev računa prejemniku« ali »izstavitev računa prevzemniku« pomeni, da se stroški zaračunajo prejemniku. Stroški se lahko zaračunajo prejemniku, če ima prejemnik veljavno številko FedExovega računa in če je ta številka vpisana v ustrezni razdelek (letalskega) tovornega lista. Pošiljke, za katere se račun izstavi prejemniku, se sprejmejo samo za prevoz na določene lokacije. Če prejemnik zavrne plačilo, se stroški samodejno zaračunajo pošiljatelju.

4.4 »Izstavitev računa tretji osebi« pomeni, da se stroški ne zaračunajo niti pošiljatelju niti prejemniku, temveč nekomu tretjemu. To je mogoče samo, če ima tretja oseba veljavno številko FedExovega računa in je ta številka vpisana v ustrezni razdelek (letalskega) tovornega lista. Če številka ni vpisana ali če tretja oseba ne poravna računa, se prevozni stroški samodejno zaračunajo pošiljatelju, morebitne dajatve in davki pa prejemniku.

4.5 Pri transakcijah, kjer bo račun izstavljen pošiljatelju, prejemniku ali tretji osebi (glejte spodaj), se paketi sprejmejo samo, če je na (letalskem) tovornem listu vpisana veljavna številka FedExovega računa. Številke FedExovih računov so neprenosljive. Zloraba, vključno z nedovoljenim združevanjem pošiljk v lasti različnih strank, lahko ima za posledico izgubo vseh popustov in zavrnitev storitve. Stranka, ki je imetnica FedExovega računa, je odgovorna za vse stroške, ki bremenijo ta račun, vključno s tistimi, ki nastanejo zaradi nepooblaščene uporabe. Imetnik računa je odgovoren tudi za varno hrambo številke računa. Številka FedExovega računa se sme razkriti samo osebam, ki so pooblaščene za pošiljanje v okviru računa. Če na FedExovem računu pride do zapadlih stroškov, lahko račun zaradi tega preide v stanje »samo gotovina«. Zaradi spremembe statusa računa na »samo gotovina« se lahko pošiljke dostavljajo z zamudo, zavrnejo ali vrnejo, dokler se plačilo ne izvede.

4.6 Kadar je to ustrezno, se lahko na podlagi vsebine pošiljk odmerijo dajatve in davki. Družba FedEx ni dolžna plačati akontacije na dajatve ali davke in lahko zahteva, da jih pošiljatelj, prejemnik ali odgovorna tretja oseba plača družbi FedEx, preden se FedEx razbremeni kakršne koli odgovornosti za dajatve in davke. Takšne dajatve in davki se zaračunajo prejemniku, razen če je na (letalskem) tovornem listu označeno polje »Bill Sender Duties and Taxes« ali »Bill Third Party Duties and Taxes« in če je na (letalskem) tovornem listu vpisana veljavna številka FedExovega računa, ki pa sta na voljo samo za določene lokacije. Dodatne informacije o lokacijah so na voljo na zahtevo oziroma prošnjo.

4.7 NE GLEDE NA KAKRŠNA KOLI NAVODILA O PLAČILIH ALI DOLOČBAH, KI TEMU NASPROTUJEJO, POŠILJATELJ VEDNO PREVZAME KONČNO ODGOVORNOST ZA STROŠKE, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI DAJATVAMI IN DAVKI.

4.8 Stroški, ki jih je treba pretvoriti iz valute, ki ni valuta na računu plačnika, se dnevno izračunajo po srednjem nakupnem tečaju, objavljenem v internetni storitvi za devizne tečaje OANDA. Srednji nakupni tečaj je povprečna cena, ki jo ponujajo kupci za nakup tujih valut od prodajalcev v določenem obdobju. Ti menjalni tečaji za valute so na voljo na spletnem mestu www.oanda.com. Valute sodelujočih držav članic Evropske unije vsebujejo zakonsko predpisane tečaje glede na EVRO. Velja tudi dodatna provizija za pretvorbo valut, ki je 1,75 % za pretvorbo iz katere koli valute, ki se ne uporablja v ZDA, v USD, 2,3 % za pretvorbo iz USD v katero koli valuto in 2,0 % za pretvorbe med vsemi valutami, ki se ne uporabljajo v ZDA. Provizija se ne zaračuna za pretvorbo med valutami, ki so povezane z EVROM. Stroški v valutah, ki niso ameriški dolar in niso prosto zamenljive, se pretvorijo v ameriške dolarje in bremenijo plačnikov račun, bodisi po prosti tržni ceni ali po uradnem menjalnem tečaju, po katerem je FedEx lahko kupil ameriške dolarje v posamezni valuti, po lastni izbiri. Za pretvorbe v valute, ki niso hiperinflacijske, se uporabi tečaj, ki velja na datum odpreme. V državah/teritorijih, ki so znane po nestanovitnosti valute, si pridržujemo pravico uporabiti menjalni tečaj na datum računa namesto datuma odpreme.

4.9 Za postopek pošiljanja, sprožen v aplikaciji »Create Import Shipment« v orodju FedEx Ship Manager™ na spletnem mestu fedex.com, je ne glede na kakršna koli navodila za plačilo, ki jih prejme FedEx, stranka, ki sproži transakcijo uvozne pošiljke s FedExom, odgovorna ter se ji bo zaračunalo za in se strinja, da bo plačala za vse stroške in nadomestila, vključno s kakršnimi koli nadomestili za posebno ravnanje in kakršnimi koli dajatvami ali davki za take pošiljke.

Postopek pošiljanja, sprožen v aplikaciji Create Import Shipment na spletnem mestu fedex.com, urejajo pogoji in določila, ki veljajo v državi/teritoriju, od koder izvira pošiljka. Ti pogoji in določila se lahko razlikujejo med posameznimi državami/teritoriji. Če potrebujete več podatkov, se obrnite na našo lokalno podružnico v izvorni državi/teritoriju.


5. POPRAVKI RAČUNA/PROSTORNINSKA TEŽA

5.1 FedEx sme pregledati vsak (letalski) tovorni list, da preveri izbrano storitev in težo paketa/pošiljke. Če je izbrana storitev ali vnesena teža napačna, lahko FedEx kadar koli ustrezno popravi (letalski) tovorni list in ustrezno prilagodi račun, zaradi česar ima pravico zaračunati posebno nadomestilo za delo na takšnih popravkih in dopolnitvah.

5.2 Če (letalske) tovorne liste pripravi pošiljatelj s katerim koli avtomatiziranim orodjem za pošiljanje, bo FedEx ob vsakem izpuščenem ali napačnem vnosu na (letalskem) tovornem listu v zvezi s težo ali številom paketov izdal račun na podlagi lastne ocene števila prevoženih paketov in Prevoznih pogojev; ob tem bosta upoštevani prostorninska teža v času izdaje računa in ocena standardne privzete teže za paket, kot jo določa FedEx in ki bo na voljo na zahtevo.

5.3 Stroški se lahko odmerijo na podlagi prostorninske teže. Prostorninska teža se izračuna z zmnožkom dolžine, višine in širine paketa (vse v centimetrih), ki se nato deli s 5000 ali drugo številko, ki jo FedEx občasno objavi na spletnem mestu fedex.com. Če rezultat presega dejansko težo, se lahko na podlagi prostorninske teže zaračunajo dodatni stroški. Zneski takšnih dodatnih stroškov so na voljo na zahtevo in FedEx jih lahko spremeni brez predhodnega obvestila.


6. ZAVRNITEV ALI ODKLONITEV POŠILJK

Družba FedEx si pridržuje pravico kadar koli zavrniti, zadržati, preklicati, odložiti ali vrniti katero koli pošiljko, če po njenem mnenju obstaja verjetnost, da bi pošiljka povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah, blagu ali posameznikih; enako ravna ob prevozu, ki ga zakonodaja prepoveduje, če krši katerega koli od teh Pogojev ali če je imetnik FedExovega računa fizična ali pravna oseba, ki je zavezana k plačilu, vendar ima slabo bonitetno oceno. Dejstvo, da družba FedEx sprejme neko pošiljko, še ne pomeni, da ta pošiljka ustreza veljavnim zakonom in predpisom ali veljavnim Pogojem.


7. OMEJITVE

7.1 Omejitve velikosti in teže paketov se razlikujejo glede na državo/teritorij ali FedExovo storitev. Podrobne informacije so na voljo na zahtevo.

7.2 Za skupno težo večkosovne pošiljke ni omejitev, pod pogojem, da noben posamezen paket v pošiljki ne presega omejitve teže na paket, ki je določena za zadevni namembni kraj. Pri pošiljkah nad 225 kg je potreben vnaprejšnji dogovor s FedExom. Podrobne informacije so na voljo na zahtevo.

7.3 Posebej veliki paketi so kosi, ki tehtajo manj kot 68 kg (oziroma manj kot omejitev za namembno državo/teritorij) ter kombinacija njihove dolžine in oboda presega 330 cm (oziroma omejitev za namembno državo/teritorij). Ti kosi se lahko zavrnejo ali se po presoji družbe FedEx obravnavajo kot pošiljke FedEx International Priority Freight ali FedEx International Economy Freight, če jih FedEx sprejme. Ne glede na dejansko težo se lahko upošteva minimalna zaračunana teža 68 kg.

7.4 Pošiljke FedEx Envelope in FedEx Pak je treba oddati v ustrezni FedExovi embalaži.

7.5 Na enem (letalskem) tovornem listu ne sme biti navedena več kot ena vrsta storitve in v okviru enega (letalskega) tovornega lista ni mogoče poslati več kot ene ovojnice (FedEx Envelope), 10-kilogramske škatle (FedEx 10kg Box) ali 25-kilogramske škatle (FedEx 25kg Box).

7.6 Pošiljatelj sme z enim (letalskim) tovornim listom odposlati do deset različnih vrst blaga.

7.7 Pošiljatelj sme z enim (letalskim) tovornim listom odposlati do 9998 paketov.


8. PREDMETI, KI NISO SPREJEMLJIVI ZA PREVOZ

8.1 Naslednji predmeti niso sprejemljivi za prevoz v noben namembni kraj, razen ob drugačnem dogovoru s FedExom:

 • DENAR (kovanci, gotovina, bankovci in prenosni vrednostni papirji, ki so enakovredni gotovini, npr. prinosniške delnice, obveznice in vrednostna pisma), ZBIRATELJSKI KOVANCI IN ZNAMKE;
 • EKSPLOZIVI (Eksplozivi razreda 1.3 niso sprejemljivi za prevoz s FedExom. V nekaterih državah/teritorijih so lahko eksplozivi razreda 1.4 sprejemljivi za prevoz, vendar se je treba pred pošiljanjem pozanimati o podrobnostih pri centru za podporo strankam.), OGNJEMETI TER DRUGI ZAŽIGALNI ALI VNETLJIVI PREDMETI;
 • ČLOVEŠKA TRUPLA, ORGANI ALI TELESNI DELI, ČLOVEŠKI IN ŽIVALSKI ZARODKI, KREMIRANI ALI IZKOPANI ČLOVEŠKI OSTANKI;
 • POŠILJKE NA NASLOVE APO/FPO (VOJSKA/MORNARICA);
 • POŠILJKE S PLAČILOM PO POVZETJU;
 • STRELNO OROŽJE, OROŽJE IN NJEGOVI DELI, MUNICIJA/STRELIVO;
 • ŽIVILA, POKVARLJIVA ŽIVILA IN PIJAČA, KI POTREBUJEJO HLAJENJE ALI DRUGAČEN NADZOR OKOLJA;
 • RASTLINE IN RASTLINSKE SNOVI, VKLJUČNO S SEMENI IN REZANIM CVETJEM (REZANO CVETJE JE SPREJEMLJIVO ZA DOLOČENE NAMEMBNE KRAJE, INFORMACIJE SO NA VOLJO NA ZAHTEVO);
 • LOTERIJSKI LISTKI IN IGRALNIŠKE NAPRAVE, V KOLIKOR SO ZAKONSKO PREPOVEDANI;
 • POKVARLJIVO BLAGO (DRUGO KOT POD TOČKO 7), razen po vnaprejšnjem dogovoru;
 • PORNOGRAFIJA IN/ALI NESPODOBNO GRADIVO;
 • POŠILJKE, KI SPADAJO V naslednje skupine, razen po vnaprejšnjem dogovoru:

  • KARNETI (dovoljen je začasen uvoz brez dajatev kot izkazilo itd.);
  • ZAHTEVKI ZA POVRAČILA (zahtevki za povračilo uvoznih dajatev ob izvozu);
  • JAMSTVA ZA ZAČASEN UVOZ (dovoljen je začasen uvoz blaga za popravilo itd.);
  • Akreditivi. Pošiljke, povezane z akreditivi, so na splošno prepovedane, z izjemo tistih, za katere se zahteva »kurirsko potrdilo«, kot določa 25. člen USP 600, in so poslane s FedExovo razširjeno storitvijo mednarodnega letalskega tovornega lista;
 • NEVARNI ODPADKI, VKLJUČNO (VENDAR NE OMEJENO NANJE) Z RABLJENIMI HIPODERMIČNIMI IGLAMI IN/ALI BRIZGAMI ALI MEDICINSKIMI ODPADKI;
 • LED (ZAMRZNJENA VODA);
 • POŠILJKE, ZA KATERE MORA FEDEX PRIDOBITI POSEBNO LICENCO ALI DOVOLJENJE ZA PREVOZ, UVOZ ALI IZVOZ;
 • POŠILJKE, KATERIH PREVOZ, UVOZ ALI IZVOZ PREPOVEDUJE KATERI KOLI ZAKON ALI PREDPIS;
 • POŠILJKE Z DEKLARIRANO VREDNOSTJO ZA CARINJENJE, KI PRESEGA DOVOLJENO VREDNOST (glejte poglavje 18: DEKLARIRANA VREDNOST IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI);
 • NEVARNO BLAGO, RAZEN RAZEN V KOLIKOR DOVOLJENO POD TOČKO 9 »NEVARNO BLAGO«;
 • MRTVE ALI PREPARIRANE ŽIVALI;
 • PAKETI, KI SO MOKRI, PUŠČAJO ALI ODDAJAJO KAKRŠEN KOLI VONJ;
 • PAKETI, ZAVITI V OVOJNI PAPIR;
 • ŽIVE ŽIVALI IN ŽUŽELKE, RAZEN ČE POŠILJKO USKLADI IN ODOBRI FEDEXOV ODDELEK ZA ŽIVE ŽIVALI. STRANKE LAHKO ZA DODATNO POMOČ POKLIČEJO LOKALNO FEDEXOVO POSLOVALNICO. DOMAČIH ŽIVALI IN ŽIVIH RIB NE SPREJEMAMO;
 • POŠILJKE, KI LAHKO POVZROČIJO ŠKODO ALI ZAMUDO PRI OPREMI, OSEBJU ALI DRUGIH POŠILJKAH.

FedEx ne sprejema nobene odgovornosti za pošiljke naštetih predmetov, ne glede na način prevzema (vključno s prevzemom po pomoti ali na podlagi obvestila).

8.2 Odvisno od namembnega kraja ter uporabljene storitve in storitvene možnosti lahko veljajo dodatne omejitve. Za določeno blago se lahko zahtevajo različni upravni ali carinski postopki, kar bo podaljšalo čas prevoza. FedEx si pridržuje pravico, da zaradi teh omejitev ali varnostnih razlogov takšne pakete zavrne. FedEx ima tudi pravico pošiljatelju zaračunati upravno takso za zavrnjene pakete in stroške vračila blaga, v kolikor je to potrebno. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo.

8.3 Jamstvo z vračilom denarja (glej točko 17) ne velja za predmete, ki niso sprejemljivi za prevoz.


9. NEVARNO BLAGO

9.1 Nevarnega blaga ne sprejemajo vse FedExove poslovalnice. Nekatere FedExove poslovalnice ne sprejemajo natančno določenih razredov nevarnega blaga. Nevarnega blaga tudi ni mogoče pošiljati z vsemi FedExovimi storitvami. Za pošiljke, ki spadajo v okvir Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), so potrebni posebni prevozni dogovori. Pošiljatelj mora pred pošiljanjem pri FedExu potrditi odpremo in dogovore. FedEx si pridržuje pravico, da nevarno blago zavrne na kateri koli lokaciji, kjer ga ne sme sprejeti na podlagi veljavne zakonodaje.

9.2 Vsi paketi, ki vsebujejo nevarno blago, morajo ustrezati tehničnim navodilom Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za varen zračni prevoz nevarnega blaga, predpisom Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnem blagu, vsem različicam FedEx Express, navedenim v veljavni izdaji tarife IATA, ali drugim veljavnim predpisom. Za kakršno koli škodo, ki jo povzroči neupoštevanje katerega koli predpisa IATA ali drugih predpisov, je odgovoren izključno pošiljatelj. Pošiljatelj mora zagotoviti in je odgovoren za popolno ustreznost pakiranja vsega nevarnega blaga, skladno z vsemi zahtevami glede klasifikacij, embalaže, označevanja in etiketiranja, dokumentacije ter za skladnost z vsemi drugimi veljavnimi zakoni, predpisi ali pravili. Pošiljatelj je odgovoren za zagotavljanje, da tudi prejemnik upošteva vse veljavne zakone, predpise in pravila. Nevarno blago se lahko odpošlje mednarodno samo z uporabo FedExove razširjene storitve mednarodnega (letalskega) tovornega lista, kadar se uporabi papirnat (letalski) tovorni list (glej tudi točko14.5: DOLOČANJE PREVOZNE POTI IN DOSTAVA).

9.3 Pošiljatelj mora upoštevati vse veljavne zakone, predpise ali pravila, ki urejajo pakiranje, označevanje in etiketiranje pošiljk krvi ali krvnih izdelkov ne glede na to, ali so kužni.

9.4 FedExove embalaže ni dovoljeno uporabljati za odpremo nevarnega blaga (razen za biološke snovi kategorije B [UN 3373], ki se lahko odpošljejo v FedExovi embalaži UN 3373 Pak) (glej tudi točki 10.3 in 10.4: EMBALAŽA IN OZNAČEVANJE).

9.5 Za litijeve baterije (UN 3090), ki so primarne nepolnilne baterije, je pred pošiljanjem potrebna predhodna odobritev. Če potrebujete več informacij, obiščite spletno mesto fedex.com in vnesite ključno besedo »lithium batteries«.

9.6 Kadar je potrebno, mora imeti vsaka pošiljka priložen obrazec IATA za pošiljateljevo deklaracijo o nevarnem blagu.

9.7 Opomba: Če to zahteva zakon, mora FedEx nepravilno deklarirane ali nedeklarirane pošiljke nevarnega blaga prijaviti pristojnim lokalnim oblastem. Zaradi tega se lahko pošiljatelju naloži plačilo globe ali kazni po veljavni zakonodaji. Predpisi o nevarnem blagu zahtevajo, da se vsak pošiljatelj pred oddajo pošiljke z nevarnim blagom FedExu ali drugemu letalskemu prevozniku udeleži usposabljanja, ustreznega za njegovo delovno mesto. Kadar posamezniki oddajo pošiljko z nevarnim blagom, jo morajo pravilno uvrstiti (klasifikacija), zapakirati, označiti, etiketirati in identificirati kot nevarno blago. Pošiljki je treba priložiti ustrezno dokumentacijo za nevarno blago.

9.8 FedEx mora poskrbeti za pravilno ločitev nezdružljivega nevarnega blaga v vseh vozilih in letalih. Zaradi upoštevanja te zahteve se lahko zgodi, da bo pošiljka prestavljena na prvo naslednjo razpoložljivo pot tovornjaka ali let, kjer bo mogoče zagotoviti ustrezno ločenost.

9.9 Jamstvo z vračilom denarja (glej točko 17) ne velja za pošiljke nevarnega blaga.


10. EMBALAŽA IN OZNAČEVANJE

10.1 Pošiljatelj mora pripraviti in zapakirati vse pakete za varen prevoz po zraku in cesti ter poskrbeti za običajno pravilno ravnanje v okolju hitrega prevoza, skladno z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in pravili, vključno s tistimi, ki urejajo embalažo, označevanje in etiketiranje. Za pravilno izpolnitev (letalskega) tovornega lista je odgovoren pošiljatelj. Vsako pošiljko je treba berljivo in trajno označiti z imenom, naslovom, mestom ter državo/teritorijem, vključno s pošiljateljevo in prejemnikovo poštno številko. Pri mednarodnih pošiljkah mora naslov pošiljatelja vsebovati državo/teritorij, kjer se pošiljka odda FedExu.

10.2 Vse predmete, ki se zaradi morebitnih okoliščin pri letalskem prevozu (npr. razlike v temperaturi ali zračnem tlaku) lahko hitro poškodujejo, mora pošiljatelj ustrezno zaščititi s primerno embalažo. FedEx ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe temperature ali tlaka.

10.3 FedEx ne zagotavlja temperaturno nadzorovanega prevoza. FedEx ni pod nobenimi pogoji zavezan dodajati pošiljkam suhega ledu ali zagotavljati ponovnega zamrzovanja, tudi če obstajajo ustne ali pisne izjave stranke ali FedExa, ki temu nasprotujejo. FedEx ne priporoča uporabe ledu (zamrznjene vode) kot hladilnega sredstva.

10.4 Če prejemnik zavrne paket ali če paket pušča, je poškodovan ali oddaja vonj (s skupnim izrazom »puščanje«), se vrne pošiljatelju, v kolikor je to mogoče. Če pošiljatelj paket zavrne ali mu ga zaradi puščanja ni mogoče vrniti, pošiljatelj prevzame odgovornost in soglaša, da bo nadomestil ali kako drugače povrnil škodo FedExu za vse stroške, dajatve in odhodke, nastale zaradi čiščenja in/ali odstranitve paketa. FedEx si pridržuje pravico, brez prevzemanja kakršne koli odgovornosti, da zavrne ali zavrže paket, ki kaže znake puščanja.


11. PREGLED POŠILJK

11.1 FedEx sme po lastni presoji ali na zahtevo pristojnih oblasti kadar koli odpreti in pregledati katero koli pošiljko brez kakršnega koli obvestila in zaradi tega ne nosi nobene odgovornosti.

11.2 Skladno z upoštevnimi predpisi mora FedEx opravljati (naključne) rentgenske preglede. FedEx lahko opravi takšne preglede, medtem ko se pošiljatelj in prejemnik ob takšnih pregledih odpovedujeta kakršnim koli zahtevkom zaradi povzročene škode ali zamude (vključno z jamstvom z vračilom denarja, vendar ne omejeno nanj).


12. CARINJENJE

12.1 Pošiljke, ki prečkajo državno mejo, bo morda treba pred dostavo prejemniku ocariniti v namembni državi/teritoriju. Kadar FedEx zagotovi carinjenje, mora carinskemu uradu na zahtevo urada priskrbeti vse potrebne podatke za carinjenje, ki mu jih je posredoval pošiljatelj (glejte točko 26: VARSTVO PODATKOV).

12.2 Pošiljatelj je odgovoren zagotoviti, da je odposlano blago primerno za vstop v namembno državo/teritorij. Vsi stroški pošiljanja v določeno državo/teritorij in vrnitve iz nje, kadar vstop ni dovoljen, bremenijo pošiljatelja.

12.3 FedEx lahko v nekaterih primerih po lastni presoji upošteva prejemnikova navodila glede uporabe drugega carinskega posrednika namesto FedExa ali posrednika, ki ga imenuje pošiljatelj. V vsakem primeru si FedEx pridržuje pravico do carinjenja pošiljke, če ni mogoče določiti posrednika, če ta carinjenja ne bo opravil ali če niso zagotovljeni natančni in popolni podatki o izbranem posredniku (vključno z naslovom, telefonsko številko in poštno številko, vendar ne omejeno nanje).

12.4 Pošiljatelj ima odgovornost zagotoviti, da je vsa zahtevana dokumentacija poleg (letalskega) tovornega lista posredovana in natančno izpolnjena skladno z vsemi upoštevnimi zakoni, pravili in predpisi, med drugim vključno s carinsko zakonodajo, uvozno in izvozno zakonodajo ter vladnimi predpisi vsake države/teritorija, v katero, iz katere, prek katere ali nad katero se pošiljka prevaža. Pri vseh pošiljkah, ki se z uporabo storitve FedEx Global Returns posredujejo v tretjo državo/teritorij, je treba upoštevati zahteve za nadzor izvoza v državi/teritoriju, od koder je bila pošiljka na začetku odpremljena. Če pošiljatelj ne upošteva te določbe in se takšna dokumentacija ne posreduje in/ali ni pravilno izpolnjena (vključno z (letalskim) tovornim listom), FedEx ne prevzema nobene odgovornosti do pošiljatelja ali do katere koli druge osebe za kakršno koli izgubo, stroške ali zamudo. Če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije carinski ali drugi organi pošiljko zadržijo, bo morda FedEx najprej poskusil obvestiti prejemnika. Če lokalna zakonodaja zahteva pravilne podatke ali dokumentacijo, ki jih mora posredovati prejemnik, vendar ta tega ne stori v primernem času, ki ga določi FedEx, se pošiljka lahko obravnava kot nedostavljiva (glejte točko 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE). Če prejemnik ne zagotovi zahtevanih podatkov ali dokumentacije, lokalna zakonodaja pa omogoča pošiljatelju, da to stori sam, bo FedEx morda poskusil obvestiti pošiljatelja. Če tudi pošiljatelj ne zagotovi podatkov ali dokumentacije v primernem času, ki ga lahko določi FedEx, se pošiljka obravnava kot nedostavljiva. FedEx ne prevzema nobene odgovornosti, če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije pošiljke ne more dostaviti, ne glede na to, ali poskusi obvestiti prejemnika ali pošiljatelja. FedEx ima pravico zaračunati administrativno nadomestilo za pridobitev takšnih pravilnih ali popolnih podatkov.

12.5 Kadar je to mogoče, lahko pošiljatelj, ki biva oz. ima sedež v Evropski uniji, pooblasti FedEx ali njegove zastopnike, da pripravijo in vložijo deklaracije o (ponovnem) izvozu in opravijo vse nadaljnje postopke kot pošiljateljev neposredni zastopnik v njegovem imenu, na njegov FedExov račun in riziko.

12.6 FedEx si pridržuje pravico, da odmeri doplačilo za carinjenje pošiljk ali za pomožne storitve v okviru carinjenja (»nadomestilo za pomožne carinske storitve«). Več informacij o plačilu pomožnih carinskih storitev lahko stranke dobijo pri FedExu.

12.7 FedEx ne prevzema nobene odgovornosti za pošiljke, prepuščene carini; te se lahko obravnavajo kot nedostavljive (glej točko 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE).


13. DAJATVE IN DAVKI

13.1 Kadar in kjer je to ustrezno, brez poseganja v točki 4.6 in 4.7, sme FedEx akontirati kakršne koli dajatve in davke, ki jih odmeri carinska uprava, v imenu stranke, ki je zavezana njihovemu plačilu (»plačnik«). Pri vseh pošiljkah bo morda FedEx pred zaključkom carinjenja stopil v stik s plačnikom, da bi potrdil dogovor o povrnitvi akontiranih zneskov. FedEx lahko po lastni presoji zahteva potrditev dogovora o povrnitvi, kar je tudi pogoj za dokončanje carinjenja in dostavo, vključno z (vendar ne omejeno na) dostavo prejemnikom, za katere FedEx meni, da niso plačilno sposobni, in z dostavo pošiljk z visokimi deklariranimi vrednostmi.

13.2 Če prejemnik ali tretja oseba, od katere se zahteva potrditev povračila, zavrne plačilo dajatev in davkov, ki je potrebno za sprostitev pošiljke iz carinskega postopka, lahko FedEx obvesti pošiljatelja. Če pošiljatelj zavrne ustrezne ukrepe za povračilo stroškov FedExu, se pošiljka vrne pošiljatelju, premesti v splošno skladišče ali carinsko skladišče ali se obravnava kot nedostavljiva (glejte poglavje 16: NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE). Nato je pošiljatelj odgovoren za plačilo prvotnih stroškov in stroškov vračila pošiljke. Če FedEx akontira kakršne koli zneske kot dajatve in davke, bodisi v prvotnem namembnem kraju ali ob vračilu, bo pošiljatelj odgovoren tudi za takšne zneske, vsa nadomestila in doplačila, povezana s FedExovo akontacijo dajatev in davkov.

13.3 Pri vsaki pošiljki lahko pride do zamude, če FedEx ne pridobi ustrezne potrditve za povrnitev zneskov, ki jih je akontiral za dajatve in davke. Te zamude ali drugačno neupoštevanje teh Pogojev predstavljajo neprevzete obveznosti; ne obravnavajo se kot neopravljena storitev in jih tudi ne krije jamstvo z vračilom denarja (glej točko 17: JAMSTVO Z VRAČILOM DENARJA in točko 19: NEPREVZETE OBVEZNOSTI).

13.4 Če FedEx akontira dajatve in davke, si pridrži pravico, da jih zaračuna kot doplačilo. Pošiljatelj naj preveri cenike družbe FedEx, ki veljajo v času odpreme, ali za pojasnila o doplačilu pokliče FedEx. Čeprav si FedEx pridržuje pravico prodati blago na dražbi ali drugače, da si povrne neporavnane stroške, je pošiljatelj dolžan te stroške plačati.

13.5 Carinska uprava lahko FedExu odmeri carinske dajatve in/ali uvozni DDV ali kakršne koli ustrezne zaostale dajatve in davke ter globe, kazni in/ali zamudne obresti, če FedEx za pošiljke posreduje napačne ali pomanjkljive podatke in/ali dokumentacijo za carinjenje – npr. trgovinske račune, (carinske) vrednosti, valute ali kode blaga. Če je FedExu pošiljatelj ali prejemnik ali nekdo drug v imenu, po navodilu ali po pooblastilu zadnjih posredoval napačne ali pomanjkljive podatke/dokumentacijo, potem so pošiljatelj, prejemnik in, kjer primerno, odgovorna tretja oseba skupno in solidarno odgovorni FedExu za tovrstne zneske.


14. DOLOČANJE PREVOZNE POTI IN DOSTAVA

14.1 FedEx si pridržuje pravico, da za pošiljko izbere prevozno pot, za katero meni, da je ustrezna. Pošiljke med prevozom ni mogoče zaustaviti na nobenem delu prevozne poti, ki je bila dogovorjena v času oddaje pošiljke. Nekatere pošiljke lahko FedEx združi ali odpremi za prevoz na prevoznem sredstvu tretje osebe ali tretjega letalskega prevoznika, s čarterjem ali po medlinijski povezavi, kar izbere FedEx po lastni presoji. FedEx ne prevzema nobene obveznosti za preusmeritev katere koli pošiljke do tretje države/teritorija ali za prevoz s točno določenim letalom ali drugim vozilom, niti po točno določeni poti ali za zagotovitev povezave na kateri koli točki glede na kakršen koli razpored. FedEx lahko brez obvestila izbere drugega prevoznika, letalo ali vozilo, spremeni načrtovano prevozno pot ali poti ali se odloči za prevoz pošiljke z motornim vozilom. Pošiljatelj soglaša s FedExovo pravico do preusmeritve vsake pošiljke (vključno z uporabo drugih prevoznikov), če s tem olajša dostavo.

14.2 FedEx lahko dostavi pošiljko prejemniku na naslov, ki je naveden na (letalskem) tovornem listu, ali jo dostavi drugi fizični ali pravni osebi, ki ni imenovana na (letalskem) tovornem listu, vendar ima jasno pooblastilo za prevzem pošiljke namesto prejemnika in v njegovem imenu. Naslovi, kamor se dostavi pošiljka, morajo vedno vsebovati polni naslov prejemnika s telefonsko številko ali številko faksa. Pošiljatelj potrjuje in izrecno soglaša, da se v določenih namembnih državah/teritorijih lahko pošiljka dostavi tretji osebi ali v poštni nabiralnik ali na kakršno koli drugo mesto, ki je dostopno prejemniku. (Za določene mednarodne lokacije se lahko uporabljajo naslovi poštnih predalov, vendar morajo imeti veljavno številko telefona, faksa ali teleksa na (letalskem) tovornem listu. FedEx ne more dostavljati na naslove poštnih predalov ameriške vojske, npr. APO in FPO.)

14.3 FedEx v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za noben zahtevek, ki nastane v primeru, da v času prevoza carinski ali drugi državni organi blago zasežejo ali zadržijo.

14.4 Pošiljke, poslane v hotele, bolnišnice, državne urade ali objekte, univerzitetne kampuse ali druge objekte, ki imajo vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, se lahko dostavijo v vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, razen če FedEx pred odpremo blaga določi in odobri drugače.

14.5 Nevarnega blaga ni dovoljeno preusmeriti na naslov, ki se razlikuje od prvotnega namembnega naslova prejemnika, ki ga priskrbi pošiljatelj. (Opomba: Pošiljke se lahko zadržijo do prevzema ali pa se vrnejo pošiljatelju.)

14.6 Kakršna koli zahtevana sprememba naslova, ki ne pomeni preusmeritve ali popravka naslova, je nova pošiljka in se zanjo odmerijo novi prevozni stroški.

14.7 Za sobotno dostavo, če je mogoča, v državah/teritorijih, kjer sobota ni običajen delovni dan, se zaračuna posebno nadomestilo za ravnanje s pošiljko.

14.8 Za storitveno možnost FedEx Europe First za zgodnjo jutranjo dostavo, če je na voljo, se zaračuna dodatno nadomestilo pri dostavi (»FedEx Europe First Delivery Fee«).

14.9 FedEx sme po lastni presoji zavrniti prevzem ali dostavo pošiljke, uporabiti ali urediti alternativni prevzem ali dostavo, da ohrani varnost svojih zaposlenih; enako ravna tudi, če meni, da se storitve družbe uporabljajo za kršitev katerega koli veljavnega zakona, predpisa ali pravila.

14.10A Navodila prejemnika za dostavo
FedEx omogoča eno ali dve možnosti podpisa pošiljke, ki ju lahko izbere pošiljatelj v času izpolnjevanja (letalskega) tovornega lista. Možnosti podpisa pošiljke nista na voljo za vse pošiljke in sta odvisni od geografskih in drugih omejitev ter ju FedEx lahko občasno spremeni brez vnaprejšnjega obvestila. Več o razpoložljivih možnostih podpisa pošiljke in pogojih dostave lahko izveste na spletnem mestu www.fedex.com. 

Pošiljatelj in prejemnik potrjujeta in soglašata, da se lahko možnosti podpisa pošiljke, ki ju izbere pošiljatelj, med drugim nanašata na (i) izročitev pošiljke brez podpisa o opravljeni dostavi, (ii) dostavo sosedu, vratarju/upravitelju stavbe ali podobno, (iii) izročitev pošiljke B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom) samo polnoletni osebi na naslov za dostavo ali (iv) kombinacije zgornjih navodil. Pošiljateljeva izbira možnosti podpisa pošiljke ima prednost pred kakršnimi koli navodili glede dostave, ki jih je podal prejemnik. Pošiljatelj in prejemnik naj bosta pozorna na točko 19.4e teh prevoznih pogojev. 

Dodatna doplačila bodo morda odmerjena glede na možnosti podpisa pošiljke. Pošiljatelj in prejemnik naj bosta pozorna na točko 22 teh prevoznih pogojev. 

Če možnost podpisa pošiljke ni izbrana, bo FedEx upošteval svoje standardne postopke dostave.

14.10B Navodila prejemnika za dostavo
Pošiljke B2C (med podjetji in končnimi potrošniki) na izbranih lokacijah je mogoče dostaviti skladno z dodatnimi navodili, ki jih poda prejemnik. Pošiljatelj izrecno potrjuje in soglaša, da LAHKO TA NAVODILA SPREMENIJO PRVOTNO DOGOVORJENA NAVODILA ZA DOSTAVO IN/ALI ZAJAMČENI ČAS DOSTAVE. Pošiljatelj in prejemnik potrjujeta in soglašata, da se lahko navodila prejemnika med drugim nanašajo na (i) preložitev roka dostave, (ii) dostavo sosedu, (iii) dostavo na drug naslov in/ali drugi osebi pod pogojem, da je ta naslov v državi/teritoriju, ki je navedena na (letalskem) tovornem listu, (iv) zagotovitev navodil, kje je treba pustiti pošiljko B2C brez pridobitve podpisa o opravljeni dostavi, (v) odložitev pošiljke B2C na nekem prevzemnem mestu (npr. lokalni trgovini) ali (vi) kombinacije zgornjih navodil. Stranki soglašata, da se FedExovo začasno zadržanje pošiljke B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom) skladno z navodili prejemnika, denimo o preložitvi dostave, obravnava kot del prevozne pogodbe. 

Razpoložljive možnosti dostave pošiljk B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom) so odvisne od časovnih, geografskih in drugih omejitev ter jih FedEx lahko občasno spremeni brez vnaprejšnjega obvestila. Več o razpoložljivih možnostih in pogojih dostave lahko izveste na spletnem mestu www.fedex.com. Jamstvo z vračilom denarja (glejte točko 17) ne velja za pošiljke B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom), za katere je prejemnik dal dodatna navodila glede dostave skladno s tem določilom.

FedEx sprejema dodatna navodila glede dostave samo za pošiljke B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom). V KOLIKOR PREJEMNIK ZAGOTOVI DODATNA NAVODILA GLEDE DOSTAVE POŠILJK, KI NISO B2C, POŠILJATELJ IN PREJEMNIK POTRJUJETA IN SOGLAŠATA, DA JU ZAVEZUJEJO TA DOLOČILA.


15. STORITEV PONOVNE DOSTAVE

15.1 Poslovne dostave. FedEx bo samodejno ali na zahtevo izvedel vnovični poskus dostave v teh primerih: (1) če na naslovu prevzemnika ali na sosednjem naslovu nihče ni na voljo za podpis prevzema paketa in posledično pisna odobritev ni na voljo; (2) če odpremnik izbere možnost podpisa pošiljke FedEx Signature Delivery Option in noben upravičen prevzemnik ni na voljo za podpis prevzema paketa; ali (3) če FedEx po lastni presoji določi, da paketa ni mogoče izročiti. Če poslovna dostava ni izvršena po treh (3) poskusih dostave ali po petih (5) delovnih dneh zadržanja od prvega poskusa dostave in je, kjer je to potrebno, bila carinjena v ciljni državi, bo pošiljka obravnavana kot nedostavljiva (glejte točko 16: Nedostavljive pošiljke).

15.2 Dostava v stanovanjska naselja in pošiljke B2C. Če dostave v stanovanjska naselja ali pošiljke B2C ni mogoče izvesti v prvem poskusu, lahko FedEx po lastni presoji poskusi znova izvesti dostavo, zadrži pošiljko, dokler od prevzemnika ne prejeme nadaljnjih navodil glede dostave, ali pošiljko dostavi na lokacijo, ki jo določi FedEx. Če dostave v stanovanjsko naselje ali pošiljke B2C ni mogoče izvesti po opravljenih vnovičnih poskusih dostave, če prevzemnik ne posreduje nadaljnjih navodil glede dostave ali če FedEx ne more izvesti dostave na drugo lokacijo, ki jo določi FedEx, je pošiljka lahko obravnavana kot nedostavljiva (glejte točko 16: Nedostavljive pošiljke).


16. NEDOSTAVLJIVE POŠILJKE

16.1 Nedostavljiva pošiljka je pošiljka, ki je ni mogoče dostaviti zaradi katerih koli od naslednjih razlogov, ki vključujejo, vendar se ne omejujejo na: (i) naslov prejemnika je nepopoln, neberljiv, nepravilen ali ga ni mogoče najti; (ii) pošiljka je naslovljena na območje, kjer FedEx ne opravlja storitev; (iii) prejemnikovo podjetje je zaprto; (iv) dostava ni mogoča zaradi nedosegljivosti ali če je ustrezna oseba, ki bi prevzela pošiljko ali podpisala dostavo, ob prvotnem poskusu ali ponovnih poskusih dostave pošiljko zavrnila; (v) pošiljke ni mogoče cariniti; (vi) pošiljka bi verjetno povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah ali lastnini ali poškodovala ljudi; (vii) pošiljka vsebuje prepovedane predmete; (viii) prejemnik ne more plačati ali zavrne plačilo pošiljke, pri kateri se »račun izstavi prejemniku«; (ix) pošiljka je neustrezno zapakirana; (x) vsebina pošiljke ali embalaža je poškodovana do te mere, da ponovno zapakiranje ni mogoče.

16.2 Če je pošiljka zaradi kakršnega koli razloga nedostavljiva, lahko FedEx poskusi obvestiti pošiljatelja in urediti vračilo pošiljke, vendar brez poseganja v kakršne koli lokalne upravne omejitve. Če s pošiljateljem ni mogoče priti v stik v petih (5) delovnih dneh ali ta ne da navodil v primernem času, ki ga določa FedEx, sme FedEx po lastni presoji vrniti pošiljko pošiljatelju, jo premestiti v splošno skladišče ali carinsko skladišče ali pa pošiljko zavreči. Če pošiljke ni mogoče dostaviti, cariniti ali vrniti, jo sme FedEx po lastni presoji prenesti ali zavreči. Pošiljatelja bremenijo vsakršni stroški, dajatve in nadomestila, ki nastanejo pri vrnitvi, skladiščenju ali uničenju nedostavljive pošiljke, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po FedExovi krivdi.

16.3 Pošiljke, ki jih ni mogoče vrniti zaradi lokalnih upravnih omejitev, se premestijo v splošno skladišče ali carinsko skladišče ali jih FedEx po lastni presoji zavrže na kateri koli lokaciji. Pošiljatelj soglaša, da bo plačal kakršne koli stroške, ki jih je imel FedEx s takšno premestitvijo ali odlaganjem.

16.4 Stroški za vračilo se odmerijo pošiljatelju skupaj s prvotnimi stroški, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po FedExovi krivdi. Dodajo se tudi kakršni koli drugi stroški, ki jih je imel FedEx, med drugim vključno z dajatvami, davki in nadomestili za skladiščenje, kadar je to potrebno. Za vračilo pošiljk z nevarnim blagom mora pošiljatelj zagotoviti izpolnjen povratni (letalski) tovorni list in vso drugo zahtevano dokumentacijo.


17. JAMSTVO Z VRAČILOM DENARJA

17.1 Družba FedEx jamči z vračilom denarja za naslednje storitve ali storitvene možnosti (če in kjer so na voljo): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (samo medcelinske pošiljke), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Jamstvo z vračilom denarja ne velja za pošiljke znotraj Evrope, za katere se uporablja storitev FedEx International Economy. Na zahtevo bo FedEx denar vrnil ali (po FedExovi lastni presoji) izdal dobropis na veljavni račun za prevozne stroške, ki so nastali pošiljatelju, če je bil prvi poskus dostave pošiljke opravljen 60 sekund ali več po ustreznem zajamčenem času dostave (»neopravljena storitev«). Določila jamstva z vračilom denarja veljajo samo, če FedEx po prevzemu pošiljke sprejme jamstvo glede dostave.

FedEx lahko to jamstvo z vračilom denarja – če je na voljo (stranke naj se pri FedExu pozanimajo za dodatne informacije) – po lastni presoji in brez predhodnega obvestila pošiljatelju ali prejemniku začasno prekliče, spremeni ali odvzame.

Za upravičenost do povračila ali dobropisa veljajo naslednje omejitve:

 • Kadar se carinjenje ali druga vrsta upravnega postopka preloži zaradi zahtev pregleda ali vzorčenja ali zaradi pošiljateljevih napak ali pomanjkljivosti v dokumentaciji ali pri obdelavi paketa zaradi FedExove skladnosti z zahtevami letalstva ali drugimi varnostnimi zahtevami, se zajamčeni čas dostave spremeni s pripisom enega delovnega dneva za vsak dan (ali del dneva) zamude pri carinjenju.
 • Za fakturirane pošiljke in pošiljke, poslane z avtomatiziranim orodjem za pošiljanje, mora FedEx prejeti pisno obvestilo o neopravljeni storitvi v 15 dneh od datuma računa. Pošiljatelj mora številki trgovinskega računa, na katerega se nanaša plačilo, priložiti dokaz o opravljenem plačilu. Če račun ni plačan v celoti, je treba razlog za vsak neplačan strošek označiti z (letalskim) tovornim listom ali sledilno številko paketa.
 • Pri pošiljkah, za katere FedEx ni izdal računa (ne glede na to, ali so plačane z gotovino, čekom, denarnim nakazilom, kreditno kartico ali drugače), mora pošiljatelj pisno obvestiti FedEx o neopravljeni storitvi v 15 dneh po datumu odpreme pošiljke.
 • Obvestilo mora vsebovati številko FedExovega računa (če je ustrezno), (letalski) tovorni list ali sledilno številko paketa, datum odpreme ter celovite in pravilne podatke o prejemniku.
 • FedEx ne priznava neopravljene storitve, če v 30 dneh po prijavi neopravljene storitve priskrbi dokaz o pravočasni dostavi, kjer so navedeni datum in ura dostave ter oseba, ki je podpisala pošiljko, ali podatke o izjemi pri storitvi, ki izkazujejo, da je ni bilo mogoče pravočasno opraviti zaradi okoliščin, ki dopuščajo podaljšanje časa dostave, opisanih v točki 19: NEPREVZETE OBVEZNOSTI.
 • Za paket je dovoljeno samo eno povračilo ali dobropis. Če storitev ni opravljena za posamezen paket, ki je del večkosovne pošiljke, FedEx izda povračilo ali dobropis samo za del prevoznih stroškov, ki veljajo za ta paket.
 • Povračilo ali dobropis se prizna samo, če so bili v času odpreme zagotovljeni popolni in pravilni podatki o prejemniku. Popolni podatki o prejemniku morajo biti navedeni na (letalskem) tovornem listu ali oddani prek avtomatiziranega orodja za pošiljanje.
 • Povračilo ali dobropis se ne prizna za pošiljke, pri katerih je prišlo do zamude zaradi nepravilnih ali nepopolnih naslovov, zaradi nedosegljivosti ali če so bile ob dostavi zavrnjene, ne glede na to, ali se paket vrne pošiljatelju, pri podpisu prevzema paketa ali zaradi katerega koli razloga, ki dopušča podaljšanje časa dostave, navedenega v teh Pogojih, ali razlogov, opisanih v točki 19: NEPREVZETE OBVEZNOSTI.
 • Jamstvo z vračilom denarja velja samo za prevozne stroške in ne za dajatve, davke ali stroške za deklarirano vrednost ali katere koli druge stroške, izgubo ali škodo, ki nastanejo pošiljatelju ali prejemniku.
 • Povračilo ali dobropis se ne prizna strankam, ki uporabljajo avtomatizirana orodja za pošiljanje, če so bile pri zadevnem paketu ali pošiljki uporabljene napačne sledilne številke.
 • Neopravljena storitev se ne prizna, če je bila v času odpreme posredovana številka FedExovega računa za izstavitev »trgovinskega računa«, ki ni imela dobre bonitetne ocene, in je bil paket zadržan do dogovora o drugem načinu plačila. V tej določbi »dobra bonitetna ocena« pomeni, da (1) se plačila na FedExovem računu opravljajo sproti, da (2) FedExov račun nima statusa »samo gotovina« in da (3) pri poslovnih FedExovih računih stanje na računu ne presega odobrenega limita, ki ga določi FedEx.
 • To jamstvo z vračilom denarja ne velja za nedostavljive ali vrnjene pošiljke ali za pošiljke, ki vsebujejo nevarno blago ali suhi led.
 • Jamstvo z vračilom denarja ne velja za zamude pri dostavi, ki nastanejo zaradi upoštevanja FedExovih pravilnikov glede plačila dajatev in davkov pred carinjenjem ali ob dostavi.
 • Dobropisi za prevozne stroške se priznajo samo za račun plačnika in povračila se nakažejo samo plačniku.
 • Dobropis ali povračilo skladno z jamstvom z vračilom denarja velja samo za prevozne stroške za pošiljko, zaradi katerih je nastal dobropis.
 • Natančen zajamčeni čas dostave je mogoče pridobiti samo od centra za podporo strankam in ob posredovanju naslednjih podatkov:

  • blago, ki se pošilja;
  • datum odpreme pošiljke;
  • natančna navedba namembnega kraja;
  • teža pošiljke;
  • vrednost pošiljke.

Kateri koli tranzitni čas, ki je objavljen v vodniku po FedExovih storitvah ali drugje ali ki ga navede center za podporo strankam, čeprav ne pozna naštetih petih zahtevanih podatkov, je samo ocena in ne velja za natančno opredeljen zajamčeni čas dostave. FedExova evidenca navedenih časov dostave predstavlja končni dokaz o takšnih navedbah.

 • Jamstvo z vračilom denarja velja pri pošiljkah, ki so namenjene na območja naših razširjenih storitev, samo za tisti del prevoza, ki ga neposredno zagotavlja FedEx.
 • Prazniki na prevzemni lokaciji in/ali namembnem kraju vplivajo na FedExove tranzitne čase. Dostave, ki bi se običajno opravile na praznik, se preložijo na naslednji delovni dan. Zajamčeni čas dostave se podaljša za čas, kolikor traja praznik.
 • V okviru storitve FedEx International Next Flight se lahko navedeni zajamčeni čas dostave spremeni zaradi več razlogov, med drugim vključno z naslednjimi: zamude pri letih ali odpovedi letov zaradi kontrole zračnega prometa, vremena ali tehničnih težav. Če se zajamčeni čas dostave spremeni, velja jamstvo z vračilom denarja samo za najpozneje navedeni zajamčeni čas dostave.
 • To jamstvo z vračilom denarja ne velja za pošiljke, zlasti pošiljke B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom), za katere je prejemnik dal FedExu posebna navodila glede dostave skladno s točko 14.10.

17.2 Za storitveno možnost FedEx Europe First bo FedEx na zahtevo vrnil ali po lastni izbiri (po FedExovi lastni presoji) izdal dobropis k upoštevnemu trgovinskemu računu: i) za nadomestilo FedEx Europe First Delivery, ki bremeni pošiljatelja, vendar brez prevoznih stroškov, če se prvi poskus dostave pošiljke opravi 60 sekund ali več po veljavnem zajamčenem času dostave za storitveno možnost FedEx Europe First, ter ii) za prevozne stroške, ki so nastali pošiljatelju (poleg nadomestila FedEx Europe First Delivery), če se prvi poskus dostave pošiljke opravi 60 sekund ali več po veljavnem zajamčenem času dostave za storitev FedEx International Priority brez storitvene možnosti FedEx Europe First. Vse omejitve, določene v točki 17.1, enako veljajo za storitveno možnost FedEx Europe First.

17.3 Če se pošiljatelj odloči oddati pošiljko v FedExovem pooblaščenem centru za odpremo (FedEx Authorised Ship Centre) ali na FedExovi postaji za odložitev paketov (FedEx Drop Box), začne zajamčeni čas dostave teči, ko FedEx pošiljko prevzame v pooblaščenem centru za odpremo ali na postaji za odložitev paketov. Informacije o delovnem času, ki velja za odpremo pošiljk, lahko dobite v FedExovem pooblaščenem centru za odpremo ali na postaji za odložitev paketov.


18. DEKLARIRANA VREDNOST IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

18.1 Razen če pošiljatelj vpiše višjo deklarirano vrednost za prevoz na (letalski) tovorni list ter plača zahtevano nadomestilo, je FedExova odgovornost omejena na višjega od teh zneskov: a) znesek, ki ga določa veljavna mednarodna pogodba ali lokalna zakonodaja; b) 22 EUR na kg; c) 100 USD na pošiljko. Za pošiljke FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ter FedEx Standard Overnight znotraj Avstrije, Belgije, Danske, Luksemburga, Nizozemske, Švice in Združenih arabskih emiratov je FedExova odgovornost omejena na višjega od teh zneskov: a) znesek, ki ga določa veljavna lokalna zakonodaja; ali b) 10 EUR na kg; ali c) 100 USD na pošiljko, razen če pošiljatelj vpiše višjo deklarirano vrednost za prevoz na (letalski) tovorni list ter plača zahtevano nadomestilo. Za pošiljke FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight ter FedEx Standard Overnight znotraj Nemčije je FedExova odgovornost omejena na višjega od teh zneskov: a) 4 EUR na kg skladno z nemškim trgovinskim zakonikom (HGB); ali b) 100 USD na pošiljko, razen če pošiljatelj vpiše višjo deklarirano vrednost za prevoz na (letalski) tovorni list ter plača zahtevano nadomestilo.

18.2 FedEx ne prevzema odgovornosti za tovor in ne nudi zavarovanja za vsa tveganja, vendar lahko pošiljatelj plača dodatek za deklarirano vrednost za prevoz nad omejitvami, ki so določene v točki 18.1 zgoraj. Pošiljatelj naj preveri FedExove cenike, ki veljajo v času odpreme, ali pokliče FedEx za pojasnilo o dodatnih stroških. Deklarirana vrednost za prevoz vsakega paketa predstavlja največjo odgovornost, ki jo prevzema FedEx v zvezi s pošiljko, med drugim vključno s kakršno koli izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo, posredovanjem napačnih podatkov ali neposredovanje podatkov o pošiljki. Odgovornost in tveganje za kakršno koli izgubo, ki presega deklarirano vrednost za prevoz, prevzema pošiljatelj. Strankam svetujemo, da si pri svojem zavarovalnem zastopniku ali posredniku uredijo zavarovalno kritje. TUDI ČE JE DEKLARIRANA VREDNOST ZA PREVOZ VIŠJA, FEDEXOVA ODGOVORNOST ZA IZGUBO ALI POŠKODBO VSEBINE POŠILJKE NE BO VEČJA OD DEJANSKE VREDNOSTI VSEBINE POŠILJKE. FEDEX IMA TUDI PRAVICO ZAHTEVATI NEODVISNO DOKAZILO O VREDNOSTI VSEBINE POŠILJKE, ZA KATERO SE VLOŽI ZAHTEVEK.

18.3 Najvišja deklarirana vrednost za carinjenje in prevoz je omejena in se lahko razlikuje glede na lokacijo. Deklarirana vrednost za prevoz ne more presegati deklarirane carinske vrednosti. Najvišja deklarirana vrednost za carinjenje in prevoz vsebine v embalaži FedEx Envelope ali FedEx Pak, neodvisno od namembnega kraja, je 100 USD na pošiljko ali 9,07 USD na funt teže, kar je več. Blago z vrednostjo (dejansko ali deklarirano), ki presega te zneske, se NE sme odpremiti v embalaži FedEx Envelope ali FedEx Pak. Če FedEx ne določi drugače, je najvišja deklarirana vrednost za prevoz 50.000 USD na pošiljko, razen za storitveni možnosti FedEx International Priority Freight in FedEx International Economy Freight, za kateri velja omejitev najvišje deklarirane vrednosti za prevoz v višini 100.000 USD na pošiljko do večine namembnih krajev. Pošiljatelj naj pregleda FedExov cenik, ki velja v času odpreme, ali pokliče FedEx za pojasnilo o omejitvah deklariranih vrednosti.

18.4 Pošiljke, ki vsebujejo naslednje predmete izjemnih vrednosti, so omejene z najvišjo deklarirano vrednostjo za prevoz v višini 1.000 USD na pošiljko ali 9,07 USD za funt teže, kar je več. Uvoz katerega koli od teh predmetov je lahko v posameznih državah/teritorijih prepovedan. Za zgornjo omejitev velja nižja deklarirana vrednost za prevoz v določeno državo/teritorij, če takšna omejitev obstaja, za naslednje predmete:

 • umetniška dela, vključno z delom, ki je ustvarjeno ali razvito z uporabo veščin, umetniškega okusa ali ustvarjalnega talenta in je namenjeno za prodajo, razstavo ali zbirateljstvo. To med drugim vključuje predmete (in njihove dele), kot so slike, risbe, vaze, tapiserije, tisk omejene serije, upodabljajoča umetnost, kipi, skulpture, zbirateljski predmeti, po naročilu izdelana ali prilagojena glasbila ali podobni predmeti;
 • starine ali zbirateljski predmeti ali kakršno koli blago, ki izkazuje slog ali modo preteklega obdobja in katerega preteklost, starost ali redkost prispeva k njegovi vrednosti. Ti predmeti med drugim vključujejo pohištvo, namizni pribor, porcelan, keramiko in steklovino. Zbirateljski predmeti so lahko sodobni ali iz preteklih obdobij;
 • filmi, fotografski posnetki (vključno s fotografskimi negativi), fotografski kromi in fotografski diapozitivi;
 • katero koli blago, ki je po naravi posebej občutljivo za poškodbe ali katerega tržna vrednost je posebej spremenljiva in težko določljiva;
 • steklovina, med drugim vključno z znaki, zrcali, keramiko, porcelanom, kristalnim steklom, uokvirjenim steklom in drugim posebej krhkim blagom;
 • plazemski zasloni;
 • nakit, med drugim vključno z bižuterijo, ročnimi urami in njihovimi deli, vgrajenimi dragulji ali kamni (dragimi ali poldragimi, brušenimi ali nebrušenimi), industrijskimi diamanti in nakitom, izdelanim iz žlahtnih kovin;
 • žlahtne kovine, med drugim vključno z zlatom ali srebrom, srebrnimi palicami ali prahom, oborino ali platino (razen kot sestavnim delom elektronskih naprav);
 • krzno, med drugim vključno s krznenimi oblačili, s krznom obšitimi oblačili in nestrojeno kožo;
 • delnice, obveznice, vrednostna pisma ali denarni ustrezniki, med drugim vključno z boni za hrano, znamkami (ne zbirateljskimi), potovalnimi čeki, loterijskimi listki, denarnimi nakazili, darilnimi karticami in darilnimi boni, predplačniškimi telefonskimi karticami (razen tistih, ki se aktivirajo s kodo), obvezniškimi kuponi in prinosniškimi obveznicami;
 • zbirateljski predmeti, kot so kartice športnikov, spominki in memorabilije (Zbirateljski kovanci in znamke morda ne bodo sprejeti za pošiljanje. Glejte poglavje »Predmeti, ki niso sprejemljivi za prevoz«);
 • kitare in druga glasbila, stara več kot 20 let, izdelana po naročilu ali prilagojena.

Pošiljatelj je odgovoren za pravilno izpolnitev (letalskega) tovornega lista ali drugih odpremnih dokumentov, vključno z izpolnitvijo polja o deklarirani vrednosti. Po oddaji pošiljke FedEx ne more upoštevati zahtev za spremembo podatkov o deklarirani vrednosti na (letalskem) tovornem listu.

18.5 Kadar pošiljatelj ni navedel deklarirane vrednosti za prevoz za vsak paket na (letalskem) tovornem listu, navedel pa je skupno deklarirano vrednost za vse pakete, se deklarirana vrednost za vsak paket izračuna tako, da se celotna deklarirana vrednost deli s številom paketov na (letalskem) tovornem listu. V nobenem primeru ne sme deklarirana vrednost nobenega paketa v pošiljki presegati deklarirane vrednosti pošiljke.

18.6 FedEx ne odgovarja za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo ali neopravljeno dostavo nesprejemljivih pošiljk, med drugim vključno z denarjem ali valuto (glejte točko 8: PREDMETI, KI NISO SPREJEMLJIVI ZA PREVOZ).

18.7 Kakršna koli deklaracija vrednosti, ki presega omejitve, ki jih dopušča FedEx, je nična in neveljavna. Če FedEx sprejme v prevoz (ne glede na to, ali nenamerno, namerno ali drugače) katero koli pošiljko z deklarirano vrednostjo, ki presega dopuščene omejitve, to ne pomeni, da se odpoveduje kateri koli določbi ali omejitvam v okviru teh Pogojev.

18.8 Če deklarirana vrednost za prevoz pošiljke presega dovoljene omejitve (glej točki 18.3. in 18.4.), se ta vrednost samodejno zniža na dovoljeno raven za takšne pošiljke.

18.9 Ne glede na deklarirano vrednost za prevoz paketa FedExova odgovornost za izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo, neopravljeno dostavo, napačne podatke, neposredovanje podatkov ali posredovanje napačnih podatkov ne bo presegla stroškov za popravilo pošiljke, njene amortizirane vrednosti ali njenih nadomestitvenih stroškov, kar je nižje.


19. NEPREVZETE OBVEZNOSTI

19.1 FEDEX V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI JE NEPOSREDNA, NENAMERNA, POSEBNA ALI POSLEDIČNA, KI PRESEGA DEKLARIRANO VREDNOST POŠILJKE (SKLADNO Z OMEJITVAMI V TOČKI 18), ALI V OKVIRU OMEJITVE ODGOVORNOSTI, DOLOČENE V VELJAVNI MEDNARODNI KONVENCIJI IN NJENIH DOPOLNITVAH, ALI ZA ODPREMO POŠILJK OD TOČNO DOLOČENIH LOKACIJ ZNOTRAJ ISTE DRŽAVE/TERITORIJA, DO NJIH IN MED NJIMI, IN PO VELJAVNI NACIONALNI ZAKONODAJI, ČE JE PREVLADUJOČA, NE GLEDE NA TO, ALI JE FEDEX VEDEL ALI BI MORAL VEDETI, DA TAKŠNA ŠKODA LAHKO NASTANE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IZGUBO DOHODKA ALI DOBIČKA.

19.2 FEDEX V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA POSEBNO, NENAMERNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO IZGUBO ALI ŠKODO, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IZGUBO DOHODKA ALI DOBIČKA.

19.3 FedEx ne odgovarja za izgube ali zamude v določenih okoliščinah, ki so navedene v točki 19.4. Izpostavljenost tveganju in nevarnost kakršne koli takšne izgube ali zamude prevzame pošiljatelj. Če si pošiljatelj želi zagotoviti zavarovalno kritje, naj se posvetuje z zavarovalniškim zastopnikom ali posrednikom. FEDEX NE ZAGOTAVLJA ZAVAROVALNEGA KRITJA.

19.4 FedEx ne odgovarja za in ne zagotavlja nikakršnih popravkov, povračil ali dobropisov zaradi izgube, škode, zamude, napačne dostave, neopravljene dostave, napačnega obvestila ali neposredovanja podatkov, med drugim vključno z izgubo, škodo, zamudo, napačno dostavo, neopravljeno dostavo, napačnim obvestilom ali neposredovanjem podatkov, ki so posledica naslednjega:

 • dejanj, neizpolnitve obveznosti ali opustitve dejanj pošiljatelja, prejemnika ali katere koli druge osebe, ki želi odposlati pošiljko;
 • narave pošiljke ali kakršne koli napake, lastnosti ali neločljivo povezane pomanjkljivosti pošiljke;
 • kršitve katerih koli pogojev, navedenih na (letalskem) tovornem listu ali v teh Pogojih, tarifah ali drugih pogojih in določilih, ki veljajo za pošiljko, med drugim vključno z nepravilno deklaracijo tovora, nepravilnim ali neustreznim pakiranjem, zaščito, označevanjem ali naslavljanjem pošiljk;
 • kakršnih koli dogodkov zunaj FedExovega nadzora, med drugim vključno z nevarnostmi iz zraka, državnimi sovražniki, javnimi organi, ki ravnajo z navidezno ali dejansko pristojnostjo, dejanji ali opustitvami dejanj carinskih uradnikov, izgredi, stavkami ali drugimi lokalnimi spori, družbenimi nemiri, nevarnostmi zaradi vojnega stanja ali vremenskih pogojev, nacionalnimi, mednarodnimi ali lokalnimi prekinitvami v prevoznem sistemu v zraku in na tleh, kaznivimi dejanji katere koli fizične ali pravne osebe, ki vključujejo teroristična dejanja, nenapovedanimi ali pričakovanimi stavkami (katere koli pravne osebe, med drugim vključno z drugimi prevozniki, dobavitelji, izvajalci ali ponudniki storitev), naravnimi nesrečami, prekinitvami ali nedelovanjem komunikacij in informacijskih sistemov (med drugimi tistih, ki pripadajo FedExu), fizičnimi zamudami ali pogoji, ki predstavljajo nevarnost FedExovemu osebju;
 • dejanj ali opustitve dejanj katere koli osebe razen FedExa, upoštevanja ustnih ali pisnih navodil glede dostave s strani pošiljatelja, prejemnika ali oseb, ki zatrjujejo, da zastopajo pošiljatelja ali prejemnika;
 • izgube ali poškodbe predmetov, ki jih pošiljatelj zapakira in zapečati v pakete, pod pogojem, da je pečat nepoškodovan v času dostave in paket ohrani svojo osnovno celovitost;
 • kakršne koli zamude pri dostavi ali FedExove nezmožnosti dostave zaradi dejanj ali opustitev dejanj carinskih ali drugih upravnih organov;
 • zamude pri dostavi zaradi upoštevanja FedExove politike o plačilu dajatev in davkov;
 • FedExove nezmožnosti zagotoviti kopijo evidence o dostavi ali kopijo podpisa, pridobljenega ob dostavi;
 • izbrisa podatkov, izgube ali nezmožnosti povrnitve podatkov, zapisanih na magnetnem traku, v datotekah ali na drugih nosilcih podatkov, ali izbrisa ali poškodovanja fotografskih posnetkov ali zvokovnih sledi zaradi osvetlitve filma;
 • škode pri prevozu ali ravnanju s fluorescentnimi cevmi, neonskimi lučmi, neonskimi znaki, rentgenskimi cevmi, laserskimi cevmi in žarnicami, kvarčnim kristalom, kvarčnimi svetilkami, steklenimi cevmi, npr. tistimi, ki se uporabljajo za vzorce, in steklenimi posodami, npr. tistimi v laboratorijskih okoljih, ali drugimi lomljivimi predmeti;
 • FedExovega neupoštevanja oznake o tem, kako mora biti paket obrnjen (npr. puščice »GOR« ali oznake »TA STRAN NAJ BO OBRNJENA NAVZGOR«);
 • pošiljateljeve opustitve odpreme blaga v embalaži, ki jo pred odpremo odobri FedEx, kadar je takšna predhodna odobritev priporočena ali zahtevana;
 • FedExovega neobveščanja pošiljatelja o kakršni koli zamudi, izgubi ali škodi ali o kakršni koli napaki v takšnem obvestilu;
 • sprostitve pošiljk brez pridobitve podpisa, če je v evidenci shranjeno pooblastilo o sprostitvi ob dostavi, ki jo podpiše prejemnik;
 • FedExove opustitve ali nezmožnosti obveščanja pošiljatelja ali prejemnika o nepopolnem ali napačnem naslovu, nepravilni ali pomanjkljivi dokumentaciji, neplačanih dajatvah in davkih, potrebnih za sprostitev pošiljke, ali pomanjkljivem ali napačnem naslovu carinskega posrednika;
 • izgube ali poškodbe katerega koli paketa, za katerega FedEx nima evidence o prejemu;
 • pošiljanja pomanjšanih modelov – maket (med drugim vključno z arhitekturnimi modeli, hišami za punčke itd.);
 • kode na aktovkah, prtljagi, vrečkah za oblačila, aluminijskih posodah, plastičnih posodah ali drugih predmetih, katerih zunanji sloj se lahko poškoduje zaradi nalepk, umazanije ali označbe, razen če se pred odpremo prestavijo v ustrezen zaščitni vsebnik;
 • poškodbe, zamude ali izgube katere koli pošiljke, ki vsebuje prepovedan predmet;
 • škode, ki nastane, če pošiljatelj ni ustrezno zapakiral materiala, da bi ga zaščitil pred poškodbo; ustreznost se presoja skladno s FedExovo smiselno opredelitvijo in ob upoštevanju ravnanja, ki se navadno pričakuje od prevoznika, kot je FedEx;
 • izgube katerih koli osebnih ali finančnih podatkov, ki med drugim vključujejo številke socialnega zavarovanja, datume rojstva, številke vozniškega dovoljenja, številke kreditnih in debetnih kartic in podatke o finančnih računih;
 • pošiljateljeve opustitve izbrisa vseh pošiljk, vnesenih v FedExov sistem za samodejno izdajanje računov, spletno orodje za pošiljanje ali kateri koli drug elektronski način pošiljanja, ki se uporablja za odpremo paketov, kadar se pošiljka ne odda FedExu;
 • uporabe pomanjkljive, napačne ali neveljavne številke FedExovega računa ali če v razdelek za izdajo računa v odpremni dokumentaciji ni bila vnesena veljavna številka FedExovega računa z dobro bonitetno oceno;
 • odpreme pokvarljivega blaga ali blaga, ki se lahko poškoduje ob izpostavljenosti toploti ali mrazu, med drugim vključno s pošiljanjem kakršnih koli alkoholnih pijač, rastlin in rastlinskih snovi, tobačnih izdelkov, nojevih ali emujevih jajc ali živih gojenih vodnih organizmov (akvakultura);
 • škode, nastale na računalnikih, njihovih delih ali kateri koli elektronski opremi, kadar se odpošljejo v kateri koli drugi embalaži razen v:

  • originalni embalaži proizvajalca, ki je nepoškodovana ter ostaja ustrezno zaščitna in trpežna;
  • embalaži, skladni s FedExovimi nasveti o pakiranju, ki so na voljo na spletnem mestu fedex.com;
  • FedExovi embalaži za prenosnike, namenjene pošiljanju prenosnikov;
  • FedExovi embalaži za pošiljanje malih elektronskih naprav, mobilnih telefonov, dlančnikov, predvajalnikov datotek MP3 in podobnih predmetov;
 • FedExovo zagotavljanje pakiranja, nasvetov, pomoči ali napotkov glede ustreznega pakiranja pošiljk ne pomeni, da FedEx prevzema kakršno koli odgovornost, razen če je takšen nasvet, pomoč ali napotek pisno odobril oddelek FedEx Packaging Design and Development in v izjavi izrecno prevzel odgovornost v primeru poškodovanja pošiljke;
 • škode, ki jo izkazujejo merilnik naklona, merilnik šokov in tresljajev ali instrumenti, ki zaznavajo spremembe temperature;
 • nezmožnosti doseganja zajamčenega časa dostave za katero koli pošiljko z nepopolnim ali nepravilnim naslovom (Glejte točko Nedostavljive pošiljke.);
 • izgube ali poškodbe pošiljk alkohola, razen če se uporabi odobrena vrsta embalaže ali če se pred pošiljanjem pridobi odobritev oddelka FedEx Packaging Design and Development za takšno embalažo;
 • pošiljk z nevarnim blagom, ki jih pošiljatelj ni pravilno deklariral, vključno z ustrezno dokumentacijo, oznakami, etiketami in embalažo. FedEx ni dolžan plačati zahtevka za nedeklarirano ali skrito nevarno blago. V tem primeru tudi ne velja FedExovo jamstvo z vračilom denarja;
 • FedEx ne prevzema odgovornosti za neopravljeno storitev ali storitveno možnost, kadar FedExova evidenca ne izkazuje, da je pošiljatelj dejansko izbral zadevno storitev ali storitveno možnost.

19.5 Razen v primeru FedExovega naklepnega dejanja je za kakršno koli škodo, ki je zaradi pošiljke nastala FedExu ali tretji osebi, odgovoren pošiljatelj. Pošiljatelj jamči in odvezuje družbo FedEx vsake odgovornosti v zvezi s kakršnimi koli zahtevki tretjih oseb, zlasti prejemnika, ki presega prevzeto odgovornost iz teh Pogojev.

19.6 Kakršno koli plačilo, ki ga izvede FedEx skladno z zahtevkom pošiljatelja ali tretje osebe, se ne šteje za prevzem odgovornosti.


20. IZKLJUČITEV JAMSTVA

FedEx ne daje nikakršnih jamstev, izrecnih ali posrednih, ki niso izrecno opredeljena v teh pogojih.


21. ZAHTEVKI

21.1 Zahtevki zaradi nastale škode, zamude ali primanjkljaja (blaga)

Vse zahtevke zaradi škode (vidne ali skrite), zamude (vključno z zahtevki zaradi kvarjenja) ali primanjkljaja blaga je treba prijaviti FedExu v pisni obliki v 21 koledarskih dneh po dostavi pošiljke; drugače ni mogoče vložiti nobenega odškodninskega zahtevka proti FedExu (glejte tudi točko 17: JAMSTVO Z VRAČILOM DENARJA, kjer je opredeljeno časovno obdobje za zahtevo povračila ali dobropisa za prevozne stroške iz naslova neopravljene storitve). Če je prejemnik pošiljko sprejel brez pisnega obvestila o nastali škodi na dobavnici, je to dokaz prima facie (a priori dokaz), da je bila pošiljka dostavljena v dobrem stanju. FedEx bo obravnaval kakršen koli odškodninski zahtevek pod pogojem, da prejemnik FedExu omogoči pregled vsebine, originalnega kartona in embalaže pošiljke.

FedEx si pridržuje pravico pregledati poškodovane pošiljke v prostorih stranke in pravico, da za namene pregleda premesti poškodovani paket v svoje prostore.

FedExu je treba omogočiti pregled vseh originalnih kartonov za pošiljanje, embalaže in vsebine ter jih zadržati do zaključka obravnave predmetnega zahtevka.

21.2 Drugi zahtevki (izguba, neopravljena dostava, napačna dostava itd.)

Vse druge zahtevke, med drugim vključno z zahtevki za izgubo, neopravljeno dostavo ali napačno dostavo, je treba FedExu posredovati v devetih mesecih po oddaji paketa FedExu.

21.3 Vložitev zahtevka in časovna omejitev

Najpozneje v devetih mesecih po oddaji paketa FedExu je treba pošiljko dokumentirati tako, da se vsi pomembni podatki o pošiljki pošljejo FedExu. FedEx ni dolžan obravnavati nobenega zahtevka, če še niso plačani vsi stroški; znesek zahtevka se ne sme odšteti od teh stroškov. Pravica do odškodnine proti družbi FedEx preneha, razen če se vloži tožbeni zahtevek v dveh (2) letih od datuma dostave (v primeru škode) ali od datuma, do katerega bi morala biti pošiljka dostavljena (v primeru izgube, neopravljene dostave, napačne dostave ali zamude pri dostavi).

Dogovorjeni datum dostave za namene izračuna roka je dan po datumu odpreme pošiljke. Zakonsko ali pogodbeno dogovorjene določbe o zastaralnem roku prevladajo nad to določbo.

V zvezi s pošiljko je mogoče vložiti samo en zahtevek. Po plačilu zahtevka ni mogoče izterjati ali zahtevati dodatne odškodnine za to pošiljko.


22. DOPLAČILA

FedEx si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila odmeri doplačilo za gorivo in druga doplačila za pošiljke. Trajanje in znesek določi FedEx po lastni presoji. Pošiljatelj ob oddaji svoje pošiljke FedExu soglaša, da bo poravnal doplačila, ki veljajo v času naročila ali v času prevzema. Takšna doplačila določi FedEx izključno po svoji presoji. Podrobnosti o trenutno veljavnih doplačilih so na voljo na spletnem mestu www.fedex.com.


23. NEODPOVED PRAVICAM

Vsako FedExovo neizvajanje ali neustrezna uporaba določbe teh pogojev ne pomeni odpovedi tej določbi niti na noben drug način ne omejuje FedExove pravice do izvajanja takšne določbe.


24. OBVEZNOST UPOŠTEVANJA ZAKONODAJE

Ti pogoji ne izključujejo nobene odgovornosti, če je njena izključitev prepovedana z zakonom.

Če katera koli določba, ki jo vsebujejo ali se nanjo sklicujejo ti Pogoji, nasprotuje kateri koli veljavni mednarodni pogodbi, lokalni zakonodaji, vladnim predpisom, navodilom ali zahtevam, se takšna določba omeji do največje dovoljene meje. V takšni omejeni obliki ohrani veljavnost kot del pogodbe med družbo FedEx in pošiljateljem. Neveljavnost ali neizvršljivost katere koli določbe ne vpliva na druge dele teh Pogojev.


25. MEDIACIJA

Belgijska zakonodaja dovoljuje uporabnikom poštnih storitev, da zahtevajo posredovanje ombudsmana (varuha človekovih pravic) za poštno dejavnost (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (F); Koningsstraat 97 bus 15 B-1000 Brussel (NL)), pod pogojem, da uporabnik predhodno posreduje svojo pritožbo FedExu. Takšno posredovanje ne sme kršiti določb teh Pogojev.


26. VARSTVO PODATKOV

26.1 FedEx kot upravljavec podatkov je odgovoren za upoštevanje obveznih veljavnih zakonov, predpisov in pravil na področju varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (tudi: »podatki«) za izvedbo pošiljanja ali kako drugače. Za dodatne informacije se FedEx sklicuje na svoja obvestila o varstvu zasebnosti, ki so na voljo na spletnem mestu fedex.com. 

26.2 V zvezi z morebitnimi osebnimi podatki, ki jih zagotovi pošiljatelj in ki zadevajo njegove zaposlene, prevzemnika ali tretjo osebo v zvezi s pošiljko ali kako drugače, pošiljatelj jamči, zagotavlja in se zavezuje, da je upošteval vse veljavne zakone o varstvu podatkov, kar vključuje pridobitev potrebne pravne podlage za posredovanje takšnih podatkov FedExu in za FedExovo obdelavo teh podatkov, kot je to opisano v teh Pogojih ali kako drugače, ter zagotavljanje ustrezni osebi, na katero se podatki nanašajo, vseh informacij v zvezi z zbiranjem, prenosom in obdelavo takšnih podatkov, med drugim tudi:

 • FedExovo identiteto kot upravljavca podatkov; 
 • namene obdelave (npr. izvedbo pošiljanja) in pogoje obdelave podatkov; 
 • vrste podatkov, ki jih bo pošiljatelj posredoval FedExu; 
 • potrditev, da bodo osebni podatki v zvezi z izvedbo pošiljanja, vključno z drugačnimi navodili za dostavo, prejetimi od prejemnika, posredovani FedExu, njegovim povezanim podjetjem in podružnicam v Evropskem gospodarskem prostoru in Združenih državah Amerike ali drugje, ter identifikacijo pooblaščenega osebja in upravljavcev podatkov, ki dostopajo do osebnih podatkov; 
 • obvezno ali neobvezno naravo zagotavljanja osebnih podatkov in posledice v primeru zavrnitve zagotavljanja podatkov; 
 • pravice osebe, na katero se nanašajo podatki, da dostopa do osebnih podatkov in zahteva popravek, izbris, blokiranje ali odstranitev napačnih podatkov ali nasprotuje njihovi obdelavi za zakonite namene, ter kontaktne podatke, ki jih je mogoče uporabiti za uveljavljanje takšnih pravic. 

26.3 Pošiljatelj bo FedExu poravnal škodo v zvezi z vsemi stroški, zahtevki, poškodbami in izdatki, ki jih utrpi oz. ima FedEx v zvezi s pošiljateljevim neupoštevanjem točke 26.